Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES sutarčių peržiūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES sutarčių peržiūra

 

SANTRAUKA

Europos Sąjungai (ES) labai svarbu turėti galimybę peržiūrėti steigimo sutartis. Tai leidžia pritaikyti Europos teisės aktų ir politikos pagrindą prie naujų uždavinių, kuriuos ES turi spręsti. Lisabonos sutartyje numatoma supaprastinta peržiūros procedūra. Ja užtikrinamas didesnis šios procedūros demokratiškumas.

Peržiūros procedūros yra apibrėžtos Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnyje. Nesvarbu, kokia procedūra vykdoma, ES šalys privalo vieningai pritarti atitinkamos sutarties nuostatų peržiūrai.

ĮPRASTA PERŽIŪROS PROCEDŪRA

Įprasta peržiūros procedūra yra taikoma sutarčių pagrindiniams pakeitimams, kaip antai susijusiems su ES kompetencijų didinimu arba mažinimu. Ji vykdoma taip:

bet kurios ES šalies vyriausybė, Europos Parlamentas ar Komisija gali teikti Tarybai projektus dėl sutarčių keitimo. Taryba teikia šiuos projektus Europos Vadovų Tarybai (kurią sudaro ES šalių vadovai ir jų vyriausybių vadovai) ir apie pasiūlytą procedūrą praneša nacionaliniams parlamentams;

jei Europos Vadovų Taryba priima sprendimą nagrinėti pasiūlytus pakeitimus, sušaukiamas nacionalinių parlamentų atstovų, ES šalių vadovų ar jų vyriausybių vadovų, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų konventas. Konventas nagrinėja projektus dėl peržiūros ir bendru sutarimu priima sprendimus;

tuomet Tarybos pirmininkas sušaukia ES šalių vyriausybių atstovų konferenciją, skirtą priimti sutarčių pakeitimus bendru sutarimu. Pakeitimai įsigalioja tik po to, kai juos ratifikuoja visos ES šalys.

Europos Vadovų Taryba, gavusi Europos Parlamento pritarimą, taip pat gali nuspręsti nešaukti konvento, jei pakeitimai nėra labai svarbūs.

SUPAPRASTINTA PERŽIŪROS PROCEDŪRA

Lisabonos sutartimi yra sukuriama supaprastinta procedūra, skirta keisti ES vidaus politikos sritis ir veiksmus (pavyzdžiui, žemės ūkio ir žuvininkystės, vidaus rinkos, sienų kontrolės, ekonomikos ir pinigų politiką). Jos tikslas – sudaryti sąlygas tolesnei Europos integracijai šiose srityse.

Sprendžiant pagal šią procedūrą nereikia sušaukti Europos konvento ir tarpvyriausybinės konferencijos.

Europos Vadovų Taryba, pasikonsultavusi su Komisija, Europos Parlamentu ir Europos Centriniu Banku, jei keitimas yra susijęs su piniginiais reikalais, sprendžia vieningai. Sutarčių pakeitimai įsigalioja po to, kai juos ratifikuoja visos ES šalys.

Vis dėlto supaprastinta peržiūros procedūra negalima plėsti ES kompetencijų.

Po 2008 m. bankų krizės supaprastinta procedūra sudarė sąlygas euro zonos šalių tarpvyriausybiniu susitarimu sukurti Europos stabilumo mechanizmą. 2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimu Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 136 straipsnis buvo papildytas trečia dalimi, pagal kurią „valstybės narės, kurių valiuta yra euras, gali nustatyti stabilumo mechanizmą <…>“, tačiau „<…> bet kokios reikiamos finansinės paramos pagal šį mechanizmą teikimui bus taikomos griežtos sąlygos“.

NUOSTATOS DĖL PAREIGOS

Nuostatos dėl pareigos yra antroji supaprastinta peržiūros procedūra.

Bendra nuostata dėl pareigos (ES sutarties 48 straipsnio 7 dalis) yra taikoma dviem atvejais:

1.

kai sutartyse numatyta, kad Taryba aktą priima vieningai, Europos Vadovų Taryba gali priimti sprendimą, leidžiantį Tarybai priimti sprendimą kvalifikuota balsų dauguma. Ši galimybė netaikoma karinio pobūdžio sprendimams ir sprendimams gynybos srityje;

2.

kai sutartyse numatyta, kad aktas priimamas pagal specialią teisėkūros procedūrą, Europos Vadovų Taryba gali priimti sprendimą, leidžiantį tokį aktą priimti pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Abiem atvejais Europos Vadovų Taryba gali priimti sprendimą vieningai po to, kai gauna Europos Parlamento sutikimą. Be to, kiekvienas nacionalinis parlamentas turi teisę prieštarauti arba užkirsti kelią bendros nuostatos dėl pareigos taikymui.

LANKSTUMO SĄLYGA (SESV 352 STRAIPSNIS)

Ši sąlyga yra taikoma ES įgaliojimams, kai reikia imtis priemonių vienam iš sutarčių tikslų pasiekti arba kai sutartyse nenumatyta reikalinga kompetencija. Priemones pagal šią sąlygą priima Taryba, kuri sprendžia vieningai, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir gavusi Europos Parlamento pritarimą. Tokios priemonės negali apimti ES šalių įstatymų suderinimo tais atvejais, kai tokio suderinimo nenumato sutartys.

paskutinis atnaujinimas 17.11.2015

Top