Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES patariamieji organai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES patariamieji organai

 

SANTRAUKA

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES institucinę struktūrą sudaro septynios institucijos, atsakingos už atskiras teisėkūros ir politikos formavimo sritis.

Be to, joms talkina du patariamieji organai, atstovaujantys skirtingoms ES visuomenės dalims ir teikiantys nuomonę apie politiką bei teisės aktus, kuri nėra teisiškai privaloma.

Vaidmuo

EESRK atlieka tris pagrindinius uždavinius:

Sudėtis

 • EESRK sudaro 350 narių. Atstovų iš kiekvienos ES šalies skaičių nustato Taryba.
 • Nariai atstovauja darbuotojų ir darbdavių organizacijoms bei kitoms pilietinės visuomenės, visų pirma socialinės ir ekonominės, piliečių reikalų, profesinės ir kultūros sričių, interesų grupėms.
 • Narių kandidatūras teikia nacionalinės vyriausybės, o narius skiria Taryba penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta.

Veikla

 • EESRK per metus surengia devynias plenarines sesijas.
 • EESRK įvairiais klausimais konsultuojasi su Europos Parlamentu, Taryba ir Komisija.
 • Komitetas taip pat gali reikšti nuomonę savo iniciatyva.

Vaidmuo

RK oficialiai atstovauja regionams bei miestams ES sprendimų priėmimo procese ir ES institucijoms pateikiamose nuomonėse atspindi regioninių bei vietos institucijų poziciją ir poreikius.

Sudėtis

 • RK sudaro 350 narių. Atstovų iš kiekvienos ES šalies skaičių nustato Taryba.
 • Komiteto nariai yra išrinktieji vietos ir regioninių institucijų atstovai.
 • Narių kandidatūras teikia nacionalinės vyriausybės, o narius skiria Taryba penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta.

Veikla

RK per metus surengia šešias plenarines sesijas.

Su RK Komisija, Taryba arba Parlamentas konsultuojasi dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų šiose srityse:

 • sveikatos apsaugos;
 • švietimo;
 • užimtumo;
 • socialinės politikos;
 • transporto;
 • energetikos.

Europos Parlamentas, Taryba arba Komisija gali konsultuotis su RK ir kitų sričių klausimais. Komitetas taip pat gali reikšti nuomonę savo iniciatyva.

Gavęs pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo teisės akto, RK parengia nuomonę ir pateikia ją atitinkamoms institucijoms.

RK suteikta teisė teikti ieškinius Europos Teisingumo Teismui dviem atvejais:

paskutinis atnaujinimas 20.01.2016

Top