Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos Komisija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos Komisija

SANTRAUKA

ĮŽANGA

Lisabonos sutartis užtikrino pagrindines Komisijos funkcijas, apimančias iniciatyvos teisę, vykdomąsias funkcijas, kontrolę ir atstovavimą. Tam tikri įvesti pakeitimai konkrečiai susiję su Komisijos sudėtimi. Tęsiant ankstesniąsias pakeitimų sutartis, sustiprinamas Komisijos pirmininko vaidmuo ir įgaliojimai. Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai posto sukūrimas – viena iš esminių naujovių. Be to, Lisabonos sutartimi buvo siekiama sumažinti Komisijos narių skaičių, tačiau Europos Vadovų Taryba nepanoro įgyvendinti šios nuostatos praktikoje.

SUDĖTIS

Remiantis Lisabonos sutartimi nustatytu principu, Komisijos narių skaičius turėtų būti trečdaliu mažesnis nei valstybių narių skaičius, ir jie turėtų būti renkami lygios rotacijos principu.

Nepaisant to, remdamasi Sutartyje nustatyta išimtimi, 2013 m. gegužės mėn. Europos Vadovų Taryba vienbalsiai nusprendė išlaikyti tokį patį Komisijos narių skaičių kaip ir valstybės narių skaičius (įskaitant pirmininką ir Europos Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai). Taryba iš naujo peržiūrės šį sprendimą, atsižvelgdama į jo poveikį Komisijos veiklai, prieš paskiriant naują Komisiją, kuri pakeis dabartinę ne vėliau kaip 2014 m. lapkričio 1 d.

Lisabonos sutartis taip pat sukuria naujas pareigybes Komisijos viduje: Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai. Jo vaidmuo – rūpintis Sąjungos užsienio reikalų politika. Jis pirmininkauja Užsienio reikalų tarybai, vadovauja Europos išorės veiksmų tarnybai bei eina vieno iš Komisijos pirmininko pavaduotojų pareigas. Jis skiriamas Europos Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma, pritariant Komisijos pirmininkui. Lygiagrečiai kartu su pirmininku ir kitais Komisijos nariais, jo kandidatūrą pateikiama Europos Parlamento pritarimui.

PIRMININKO VAIDMUO

Amsterdamo ir Nicos sutartys reikšmingai išplėtė Komisijos pirmininko įgaliojimus. Jis privalo nustatyti institucijos politines kryptis bei priimti sprendimus dėl Komisijos vidinės struktūros. Pirmininkas skiria užduotis įvairių sričių Komisijos nariams ir per savo kadenciją gali performuoti pareigybes. Jis skiria pavaduotojus iš Komisijos narių tarpo, išskyrus vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, jis turi teisę be kolegijos pritarimo pareikalauti Komisijos nario atsistatydinti iš užimamų pareigų.

PASKYRIMO Į TARNYBĄ PROCEDŪROS

Komisijos pirmininko skyrimo tvarka nesikeičia. Jo kandidatūra kvalifikuotąja balsų dauguma siūlo Europos Taryba, vėliau tvirtina Europos Parlamentas. Vis dėlto, Lisabonos sutartyje pateikiamas pakeitimas, tiesiogiai susiejant Europos Parlamento rinkimų rezultatus ir Komisijos pirmininko išrinkimą. Nuo šiol Europos Taryba privalo atsižvelgti į Parlamento rezultatus, nes Parlamentas skiria asmenį, kuris paskiria Komisijos pirmininką. Šiuo tikslu ir atsižvelgdama į 2014 m. rinkimus į Europos Parlamentą, Komisija rekomendavo, kad visos Europos politinės partijos pasiūlytų savo kandidatą į Komisijos pirmininko postą, taip sustiprinant politinį įsitraukimą į europinius rinkimus.

Taryba kartu su išrinktuoju pirmininku sudaro sąrašą asmenų, siūlomų paskirti į Komisijos narių postus, išskyrus vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai. Komisijos nariai renkami pagal jų bendrąsias kompetencijas ir nepriklausomumą. Lisabonos sutartis įveda naują kriterijų, susijusį su Komisijos narių europiniais įsipareigojimais. Visa Komisijos narių kolegija tvirtinama Europos Parlamento balsavimu.

APIBENDRINAMOJI LENTELĖ

Sutartis

Straipsniai

Tema

Europos Sąjungos sutartis

17

Komisijos sudėtis ir vaidmuo; Komisijos pirmininko skyrimas ir prerogatyvos

Europos Sąjungos sutartis

18

Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai skyrimas ir prerogatyvos

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo

244 iki 250

Komisijos veiklos pobūdis

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas dėl Europos Komisijos narių skaičiaus [ 2013/272/ES - Oficialusis leidinys L 165, 2013 10 18].

Paskutinį kartą atnaujinta: 09.04.2014

Top