Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ūkių pajamos ir veikla - ES statistika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ūkių pajamos ir veikla - ES statistika

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (toliau - ŪADT) leidžia Europos Komisijai rinkti duomenis apie žemės ūkio valdų pajamas ir ekonominę veiklą Europos Sąjungoje (toliau - ES), siekiant priimti pagrįstus sprendimus, formuojančius būsimą bendrą žemės ūkio politiką.

DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos Bendrijoje

SANTRAUKA

Siekiant užtikrinti, kad kitoms įstaigoms ir visuomenei būtų paprasta ir patogu naudotis kasmetinėmis analitinėmis ataskaitomis, sudarytomis pagal ŪADT duomenis, pasirinktų sričių ataskaitos skelbiamos tam skirtoje interneto svetainėje.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kaip visoje ES rinkti palyginamus ūkių apskaitos duomenis. Minėti duomenys naudojami siekiant nustatyti metines žemės ūkio valdų pajamas bei analizuoti jų verslo veiklą. Duomenys kasmet renkami iš imties, kurią sudaro daugiau negu 80 000 žemės ūkio valdų.

Apskaitos duomenų rinkimo procesas

ES šalys privalo atlikti tyrimus savo teritorijoje, be to, kiekviena šalis privalo įsteigti ryšių palaikymo agentūrą, kuri organizuotų duomenų iš įvairių šaltinių rinkimą (pavyzdžiui, ūkių, apskaitos tarnybų) ir elektroniniu būdu perduotų šiuos duomenis Komisijai.

Nacionalinis komitetas yra atsakingas už respondentinių valdų (t. y. apklausoje dalyvaujančių ūkių) atranką. Keletą rajonų turinčios ES šalies Nacionalinis komitetas gali remtis regioniniais komitetais.

Ūkio ataskaita

Kiekvienas apklausoje dalyvaujantis ūkis turi užpildyti ataskaitą, t. y. tam tikrą klausimyną. Duomenys, kurie turi būti surinkti ir pateikti Europos Komisijai, yra vienodi visoms ES šalims, neatsižvelgiant į jų apskaitos praktiką ir į tai, kaip jos organizuoja duomenų rinkimo procesą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu (ES) Nr. 1318/2013 iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1217/2009 (pagrindinis ŪADT teisės aktas) ir įtvirtinami tam tikri ŪADT taisyklių pakeitimai.

Juo Europos Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Šie įgaliojimai, be kita ko, susiję su:

  • ŪADT rajonų sąrašo sudarymu (kai kurias ES šalis sudaro vienas rajonas, o kai kurios, ypač didesnės, suskirstytos į mažesnius teritorinius vienetus, tokius kaip regionai arba provincijos),
  • į imtį įtrauktų respondentinių valdų ekonominio dydžio nustatymo taisyklėmis ir respondentinių valdų atrankos planu,
  • pagrindine ES žemės ūkio valdų klasifikavimo tipologija,
  • svarbiausiomis renkamų apskaitos duomenų grupėmis ir bendrosiomis duomenų rinkimo taisyklėmis.

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1198/2014, kuriuo įgyvendinami šie deleguotieji įgaliojimai, nustatomos taisyklės, papildančios tam tikrus reglamento (EB) Nr. 1217/2009 elementus (pvz., pagrindinių ūkininkavimo tipų atitiktį arba pagrindines rinktinų apskaitos duomenų grupes).

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/220 nustatomos Tarybos reglamento (ES) Nr. 1217/2009 taikymo taisyklės dėl įgyvendinimo įgaliojimų. Šios taisyklės apima išsamų kiekvieno ūkio ataskaitoje rinktinų apskaitos duomenų grupių aprašymą ir kiekvienoje šalyje taikomas ekonomines ribas.

Reglamentu (EB) Nr. 1217/2009 nustatoma, kad duomenims taikomos griežtos konfidencialumo taisyklės ir jie gali būti naudojami tik bendrosios žemės ūkio politikos poreikiams tenkinti. Pavyzdžiui, valdžios institucijos negali jų naudoti apmokestinimo arba įsipareigojimų laikymosi tikslais.

Galiausiai, reglamentu numatyta, kad Komisijai padeda Ūkių apskaitos duomenų tinklo komitetas, kurį sudaro visų ES šalių atstovai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas (EB) Nr. 1217/2009 įsigaliojo 2010 m. sausio mėn., o Reglamentu (ES) Nr. 1318/2013 įteisinti jo pakeitimai taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos pateikiama Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1217/2009

2010 1 4

-

OL L 328, 2009 12 15, p. 27-38

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1318/2013

2013 12 20

-

OL L 340, 2013 12 17, p. 1-6

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas Nr. 1198/2014, kuriuo papildomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantis žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos Sąjungoje (Oficialusis leidinys L 321, 2014 11 7, p. 2-6)

2015 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1217/2009, kuriuo sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos Sąjungoje, taikymo taisyklės (Oficialusis leidinys L 46, 2015 2 19, p. 1-106)

paskutinis atnaujinimas 02.09.2015

Top