Help Print this page 

Document 62010TN0346

Title and reference
Byla T-346/10: 2010 m. rugpjūčio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Borax Europe prieš ECHA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

23.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 288/51


2010 m. rugpjūčio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Borax Europe prieš ECHA

(Byla T-346/10)

()

2010/C 288/95

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Borax Europe Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokato K. Nordlander ir solisitoriaus H. Pearson

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti ieškinį dėl panaikinimo priimtinu.

Panaikinti ECHA sprendimą dėl tam tikrų boro medžiagų pripažinimo „labai pavojingomis medžiagomis“, atitinkančiomis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (toliau — REACH reglamentas) (1) 57 straipsnio c punkto kriterijus, ir jų įtraukimo nuo 2010 m. birželio 18 d. į labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašą (toliau — autorizuotinų medžiagų sąrašas) (toliau — ginčijamas aktas).

Priteisti iš ECHA bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė prašo panaikinti ECHA sprendimą dėl tam tikrų boro medžiagų pripažinimo „labai pavojingomis medžiagomis“, atitinkančiomis REACH reglamento 57 straipsnio c punkto kriterijus, ir jų įtraukimo nuo 2010 m. birželio 18 d. į autorizuotinų medžiagų sąrašą.

Boro medžiagos, kurių įtraukimą ginčijamu aktu į autorizuotinų medžiagų sąrašą ginčija ieškovė, yra: boro rūgštis CAS Nr. 10043-35-3, EC Nr. 233-139-2; bevandenis dinatrio tetraboratas; dinatrio tetraborato dekahidratas; dinatrio tetraborato pentahidratas (CAS Nr. 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, EC Nr. 215-540-4) (toliau — boratai).

Grįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo tris ieškinio pagrindus.

Pirmasis ieškinio pagrindas: ginčijamas aktas turi būti panaikintas tiek, kiek jis grindžiamas remiantis XV priedu parengta dokumentacija, kurioje yra akivaizdžių klaidų, taip pažeidžiant REACH reglamento 59 straipsnyje nustatytus esminius procedūrinius reikalavimus. Pateisinant ECHA veiksmus minėtoje dokumentacijoje nurodoma, kad boratai šiuo metu yra priskiriami Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 daliai, tačiau tai yra faktinė klaida.

Antras ieškinio pagrindas: ECHA ginčijamą aktą priėmė neišnagrinėjus „iš esmės“, ar boratai atitinka REACH reglamento 57 straipsnio c punkte nustatytus kriterijus. Todėl priimdama ginčijamą aktą ECHA padarė akivaizdžių vertinimo klaidų arba peržengė savo įgaliojimus bei pažeidė gero administravimo principą.

Trečiasis ieškinio pagrindas: boratai neatitinka REACH reglamento 57 straipsnio c punkte nustatytų kriterijų, leidžiančių juos priskirti prie 1 arba 2 kategorijos toksiškų reprodukcijai medžiagų pagal Direktyvą 67/548. Todėl jie nėra „labai pavojingos medžiagos“, o jų įtraukimas ginčijamu aktu į autorizuotinų medžiagų sąrašą pažeidžia REACH reglamento 59 straipsnio 8 dalį.


(1)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006, p. 1).


Top