Help Print this page 

Document 52010XC0416(06)

Title and reference
Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (Tekstas svarbus EEE) (Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 97/18


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos

(Tekstas svarbus EEE)

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)

2010/C 97/03

ESO (1)

Darniojo standarto nuorodiniai žymenys ir pavadinimas (ir pamatinis dokumentas)

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data

1 pastaba

CEN

EN 12080:2007

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžės. Riedėjimo guoliai

 

 

CEN

EN 12081:2007

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžės. Plastiškieji tepalai

 

 

CEN

EN 12082:2007

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžės. Eksploatacinių charakteristikų bandymai

 

 

CEN

EN 13103:2009

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Varomosios ašys. Projektavimo vadovas

 

 

CEN

EN 13104:2009

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Varančiosios ašys. Projektavimo metodas

 

 

CEN

EN 13260:2009

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Aširačiai. Gaminių reikalavimai

 

 

CEN

EN 13261:2009

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ašys. Gaminio reikalavimai

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ratai. Gaminio reikalavimai

 

 

CEN

EN 13715:2006

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ratai. Ratlankio profilis

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Geležinkelio kelio kokybė. 1 dalis. Geležinkelio kelio geometrijos apibūdinimas

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Geležinkelio taikmenys. Stabdymo kelio, pristabdymo kelio ir stovėjimo stabdžio skaičiavimo metodai. 1 dalis. Bendrieji algoritmai

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenų diskiniai stabdžiai. 1 dalis. Ant ašies arba varančiojo veleno užpresuoto ar karštai užspausto stabdžių disko matmenys ir kokybės reikalavimai LST TK 43 (V.P.)

 

 

CEN

EN 14601:2005

Geležinkelio taikmenys. Tiesieji ir kampu lenkti stabdžių ir pagrindinio rezervuaro vamzdyno uždarymo čiaupai

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžių plastiškieji tepalai. 1 dalis. Tepumo bandymo metodas

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžių tepalinės. 2 dalis. Riedmenų, kurių greičiai iki 200 km/h, mechaninio stabilumo bandymo metodas

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Geležinkelio taikmenys. Stabdžių būsenos rodytuvai. 1 dalis. Pneumatiniai stabdžių būsenos rodytuvai

 

 

CEN

EN 15355:2008

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Skirstomieji vožtuvai

 

 

CEN

EN 15461:2008

Geležinkelio taikmenys. Triukšmo spinduliavimas. Kelio ruožų dinaminių savybių, skirtų pravažiuojančio traukinio spinduliuojamam triukšmui matuoti, apibūdinimas

 

 

CEN

EN 15528:2008

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio linijų klasifikacija. Atitinkamos geležinkelio vagonų ribinės apkrovos ir prekinių vagonų naudingoji apkrova

 

 

CEN

EN 15551:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenys. Taukšai

 

 

CEN

EN 15566:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenys. Traukimo įtaisai ir sraigtinės sąvaržos

 

 

CEN

EN 15595:2009

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Apsaugos nuo ratų praslydimo sistema

 

 

CEN

EN 15611:2008

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Pneumatinės relės

 

 

CEN

EN 15612:2008

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Stabdžių vamzdyno greitinimo įtaiso vožtuvas

 

 

CEN

EN 15624:2008

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Visiškos apkrovos perjungikliai

 

 

CEN

EN 15625:2008

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Automatiniai kintamosios apkrovos jutikliai

 

 

1 pastaba:

Paprastai atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data - tai panaikinimo data (angl. „dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais, ši data gali būti ir kita.

2.1 pastaba:

Naujojo (arba iš dalies pakeisto) standarto ir pakeisto standarto taikymo sritis yra ta pati. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

2.2 pastaba:

Naujojo standarto taikymo sritis yra platesnė nei pakeisto standarto. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

2.3 pastaba:

Naujojo standarto taikymo sritis yra siauresnė nei pakeisto standarto. Produktų, kuriems taikomas naujasis standartas, atveju nurodytą dieną (iš dalies) pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų. Prielaidai, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų, nustatytų produktams, kuriems vis dar taikomas (iš dalies) pakeistas standartas, bet kuriems netaikomas naujasis standartas, tai poveikio neturi.

3 pastaba:

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų buvo, ir naujasis cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas (3 skiltis) susideda iš EN CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naująjį cituojamą pakeitimą. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

PASTABA:

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos įstaigos, kurių sąrašas pateikiamas Europos Parlamento ir Tarybos (2) direktyvos 98/34/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (3), priede.

Darniuosius standartus priima Europos standartizacijos organizacijos anglų kalba (CEN ir CENELEC juos taip pat skelbia prancūzų ir vokiečių kalbomis). Po to nacionalinės standartų įstaigos darniųjų standartų pavadinimus verčia į visas kitas reikiamas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Europos Komisija neatsako už pavadinimų, pateiktų skelbti Oficialiajame leidinyje, teisingumą.

Žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Bendrijos kalbomis.

Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus rasite internete adresu:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europos standartizacijos organizacijos:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(3)  OL L 217, 1998 8 5, p. 18.


Top