Help Print this page 

Document 52009DC0331

Title and reference
Komisijos ataskaita Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taikymas 2008 m.

/* KOM/2009/0331 galutinis */
  • In force
Multilingual display
Text

52009DC0331

Komisijos ataskaita Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taikymas 2008 m. /* KOM/2009/0331 galutinis */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 2009.7.2

KOM(2009) 331 galutinis

KOMISIJOS ATASKAITA

Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taikymas 2008 m.

KOMISIJOS ATASKAITA

Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taikymas 2008 m.

PRATARMė

Ši 2008 m. ataskaita teikiama taikant Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais[1] 17 straipsnio 1 dalį.

Šios ataskaitos priede pateikiami paraiškų leisti susipažinti su dokumentais tvarkymo statistiniai duomenys. Pabrėžtina, kad pateikiami tik paraiškų leisti susipažinti su neskelbtais dokumentais statistiniai duomenys; nei jau paskelbtų dokumentų užsakymų, nei paraiškų pateikti informacijos statistika neteikiama.

1. Skaidrumo politika[2]

2008 m. balandžio 30 d. Komisija priėmė pasiūlymą, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti Reglamentą dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais. Pasiūlymas priimtas 2007 m. surengus viešas konsultacijas pagal žaliąją knygą[3], atsakant į Europos Parlamento pakartotinai išreikštą pageidavimą. Abi teisėkūros institucijos jį pradėjo svarstyti antrąjį pusmetį.

2. Registrai ir interneto svetainės

2.1. 2008 m. pabaigoje Komisijos dokumentų registre buvo 102 582 dokumentai (žr. priede pateiktą lentelę).

2.2. Reglamento 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vadinamieji slapto pobūdžio[4] dokumentai registre registruojami tik dokumentą parengusios institucijos sutikimu. 2008 m. į registrą nebuvo įtrauktas nė vienas slapto pobūdžio pagal šią nuostatą dokumentas.

2.3. Serveryje EUROPA galima rasti tokius svetainės „Skaidrumas ir galimybė susipažinti su dokumentais“ duomenis:

Lankytojų skaičius | Apsilankymų skaičius | Peržiūrėtų puslapių skaičius |

Iš viso | 40 845 | 57 419 | 72 410 |

Vidutiniškai per mėnesį | 3 404 | 4 785 | 6 034 |

3. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir valstybėmis narėmis

2008 m. už reglamento įgyvendinimą atsakingos trijų institucijų tarnybos toliau keitėsi nuomonėmis teisinio pobūdžio klausimais, susijusiais su reglamento taikymu.

4. Paraiškų leisti susipažinti su dokumentais analizė

4.1. Nuolatinio pirminių paraiškų daugėjimo tendencija, pastebima nuo reglamento priėmimo, dar kartą pasitvirtino 2008 m. – šiais metais pateikta 1 001 paraiška daugiau nei 2007 m., t. y. jų skaičius išaugo beveik 25 %.

4.2. Labai sumažėjo k artotinių paraiškų skaičius: 2008 m. užregistruotos 156 paraiškos, 2007 m. – 273.

4.3. Jeigu paraiškas suskirstytume pagal interesų sritis , daugiau kaip 40 % paraiškų susijusios su transportu, energetika, vidaus rinka, konkurencija, bendradarbiavimu teisingumo srityje, aplinkosauga ir įmonių politika.

4.4. Paraiškas suskirsčius pagal socialines ir profesines kategorijas pasitvirtino, kad daugiausia paraiškų vėl pateikė akademinės visuomenės atstovai – daugiau nei 30 % visų paraiškų.

4.5. Galiausiai geografinis paraiškų pasiskirstymas nepakito. Beveik 20 % paraiškų pateikė Belgijoje įsisteigę asmenys arba įstaigos, nes čia daug Europos lygmeniu veikiančių įmonių, advokatų kontorų, asociacijų ar NVO. Be to, daugiausia paraiškų pateikta iš tankiausiai gyvenamų valstybių narių: Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos ir Nyderlandų, kurios iš viso pateikė pusę paraiškų (49,18 %). Naujų valstybių narių dalis tebėra nedidelė.

5. Teisės susipažinti su dokumentais išimčių taikymas

5.1. Palyginti su ankstesniais metais, teigiamų atsakymų pirminiu paraiškų tvarkymo etapu procentinė dalis labai padidėjo (beveik 10 %).

82,68 % atvejų paviešintas visas dokumentas (2007 m. – vos 72,71 %), 3,33 % atvejų su prašomais dokumentais leista susipažinti iš dalies (2007 m. – 3,88 %).

5.2. Labai sumažėjo pirminę poziciją patvirtinančių sprendimų procentinė dalis (beveik 20 % – nuo 66,30 % atvejų 2007 m. iki 48,08 % 2008 m.).

Šiek tiek padidėjo absoliučiai teigiamų atsakymų po pirminio paraiškos atmetimo procentinė dalis (18,59 %, 2007 m. – 15,38 %). Beveik padvigubėjo sprendimų, kuriais po pirminio paraiškos atmetimo leidžiama susipažinti su dokumentais iš dalies, procentinė dalis (33,33 %, 2007 m. – 18,32 %).

5.3. Dvi pagrindinės priežastys, dėl kurių pirminiu etapu paraiškos atmetamos, tebėra šios:

- inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga (4 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka); atmetamų paraiškų skaičius šiek tiek padidėjo, palyginti su 2007 m. (26,63 %, 2007 m. – 23,48 %);

- Komisijos sprendimų priėmimo proceso apsauga (4 straipsnio 3 dalis); iš viso atmesta 28,72 % paraiškų (2007 m. iš viso – 31,31 %), iš kurių 15,22 % susijusios su vidaus reikmėms skirtomis nuomonėmis, o 13,5 % – su dar nepriimtais sprendimais.

Tebėra didelė dėl komercinių interesų ir tarptautinių santykių apsaugos atmestų paraiškų dalis: atitinkamai 14,4 % (2007 m. – 10,79 %) ir 10,24 % (2007 m. – 10,98 %).

5.4. Pagrindinės atsisakymo leisti susipažinti su dokumentais patvirtinimą pateisinančios priežastys yra:

- tyrimų tikslo apsauga (27,85 %, 2007 m. – 24,75 %);

- komercinių interesų apsauga (24,89 %, 2007 m. – 25,25 %);

- Komisijos sprendimų priėmimo proceso apsauga; iš viso atmesta 29,54 % paraiškų (2007 m. iš viso – 17,4 %), iš kurių 17,3 % susijusios su dar nepriimtais sprendimais, o 12,24 % – su vidaus reikmėms skirtomis nuomonėmis.

6. Europos ombudsmenui pateikti skundai

6.1. 2008 m. ombudsmenas išnagrinėjo 16 skundų prieš Komisiją dėl atsisakymo pateikti dokumentus[5]:

4 skundai išnagrinėti, nenustačius netinkamo administravimo |

3006/2004/BB | 3114/2004/IP | 576/2005/GG | 1129/2007/MF |

5 skundai išnagrinėti, pateikiant kritinę pastabą ir (arba) kitą pastabą |

3303/2005/GG | 1881/2006/JF | 3208/2006/GG | 255/2007/PB | 2681/2007/PB |

7 skundai išnagrinėti, nepratęsiant tyrimo |

101/2004/GG | 2465/2004/TN | 3090/2005/GK | 3492/2006/WP |

3824/2006/GG | 1452/2007/PB | 2420/2007/BEH |

6.2. 2008 m. ombudsmenas pradėjo nagrinėti keturiolika skundų dėl atsisakymo pateikti dokumentus.

7. Ieškiniai teismui

7.1. Pirmosios instancijos teismas priėmė penkis sprendimus bylose dėl Komisijos sprendimų, kuriais visiškai arba iš dalies atsisakoma suteikti galimybę susipažinti su dokumentais vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1049/2001.

7.1.1. 2008 m. sausio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Ioannis Terezakis prieš Komisiją, T-380/04

Pirmosios instancijos teismas iš dalies panaikino Komisijos sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti galimybę susipažinti su dviem dokumentais: audito ataskaita ir Atėnų oro uosto bei konsorciumo pasirašyta sutartimi.

Pirmosios instancijos teismo nuomone, viešai paskelbti audito ataskaitą atsisakyta teisėtai, nes ji saugoma visą tyrimų ir (arba) audito laiką.

Dėl sutarties Pirmosios instancijos teismas pažymi, kad atsižvelgiant į tai, jog tam tikrą joje pateiktą informaciją Komisija jau yra atskleidusi, bent ta pati informacija turėtų būti pateikta pareiškėjui. Todėl Pirmosios instancijos teismas iš dalies panaikino Komisijos sprendimą dėl atsisakymo iš dalies suteikti galimybę susipažinti su sutartimi.

7.1.2. 2008 m. birželio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Internationaler Hilfsfonds eV prieš Komisiją, T-141/05

Pirmosios instancijos teismas pritarė Komisijos argumentams ir atmetė ieškinį dėl panaikinimo kaip nepriimtiną, patvirtindamas, kad apskųstas dokumentas – tai sprendimas, kuriuo tik patvirtinamas ankstesnis sprendimas, neapskųstas per nustatytą laiką.

Pirmosios instancijos teismas aiškiai atskyrė procedūrą ombudsmeno institucijoje nuo teismo proceso ir patvirtino, kad šie du būdai yra alternatyvūs. Jis taip pat paskelbė, kad net jei ombudsmeno sprendime nustatytas netinkamas administravimas, tai negali būti nauja informacija, leidžianti pareiškėjui pateikti ieškinį dėl panaikinimo apskundžiant įsiteisėjusį ankstesnį sprendimą, nes šis sprendimas nebuvo apskųstas per nustatytą laiką.

Ieškovas dėl šio sprendimo pateikė apeliacinį skundą Teisingumo Teismui.

7.1.3. 2008 m. rugsėjo 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas MyTravel Group plc prieš Komisiją, T-403/05

Pirmosios instancijos teismas patvirtino du Komisijos sprendimus (išskyrus dėl vieno dokumento), kuriais atsisakoma suteikti galimybę susipažinti su dokumentais konkurencijos srityje, vadovaujantis keliomis išimtimis („sprendimų priėmimo procesu“, „teisinės pagalbos“ ir „tyrimų“). Tačiau jis panaikino sprendimo dalį dėl dokumento, su kuriuo susipažinti neleista vadovaujantis „tyrimų“ išimtimi, pažymėdamas, kad motyvai neleisti susipažinti su šiuo dokumentu per daug neapibrėžti.

Pirmosios instancijos teismas visų pirma priminė, kad:

- atsižvelgdamos į sprendimų priėmimo procesą institucijos turi teisę saugoti savo vidaus konsultacijas ir svarstymus, kai dėl visuomenės intereso būtina išsaugoti gebėjimą vykdyti savo užduotis, visų pirma vykdant įgaliojimus administracinių sprendimų srityje;

- kadangi reglamente nustatyta galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais, į individualų ar privatų interesą neturi būti atsižvelgta vertinant interesus, kaip numatyta reglamente.

Švedija dėl šio sprendimo pateikė apeliacinį skundą Teisingumo Teismui.

7.1.4. 2008 m. rugsėjo 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Rhiannon Williams prieš Komisiją, T-42/05

Šioje byloje ieškovė iš esmės nurodė du teisinius pagrindus: numanomą atsisakymą leisti susipažinti su dokumentais, „kurie turėjo egzistuoti“, ir klaidingą išimčių aiškinimą bei taikymą atsisakant leisti susipažinti su užginčytame sprendime nurodytais dokumentais.

Pasisakydamas pirmuoju klausimu Pirmosios instancijos teismas panaikino Komisijos sprendimą primindamas, kad institucijos privalo padėti pareiškėjui pildyti paraišką ir kad jeigu, nepaisant šios pagalbos, paraiška dar nėra aiški, institucija turi pateikti tikslius duomenis – to nepadarius dėl netikslumo gali būti numanomai atsisakyta suteikti galimybę susipažinti su nenurodytais dokumentais. O numanomas atsisakymas – tai visada nepagrįstas atsisakymas, todėl naikintinas vien šiuo pagrindu.

Pasisakydamas dėl dokumentų, su kuriais leisti susipažinti aiškiai atsisakyta, Pirmosios instancijos teismas patvirtino visą Komisijos sprendimą.

7.1.5. 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Pablo Muñiz prieš Komisiją, T-144/05

Pirmosios instancijos teismas panaikino Komisijos sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti galimybę susipažinti su tarifų klasifikacijos srities dokumentais, susijusiais su komitologijos procedūra, remiantis „sprendimų priėmimo proceso“ išimtimi.

Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad sprendimų priėmimo proceso apsauga nuo tikslinio išorės spaudimo gali būti teisėtas pagrindas riboti galimybę susipažinti su dokumentais. Tačiau, jo nuomone, turi būti aiškiai įsitikinta tokio spaudimo faktiniu buvimu ir turi būti įrodyta, kad rizika iš esmės daryti poveikį sprendimui, kuris turi būti priimtas, pagrįstai numatoma dėl minėto išorės spaudimo.

7.2. 2008 m. pateikti 23 nauji ieškiniai dėl Komisijos sprendimų taikant Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001, iš jų keturi – apeliaciniai skundai[6]:

Byla Švedija prieš kitas šalis – MyTravel Group plc ir Komisiją, C-506/08P | Byla Internationaler Hilfsfonds eV prieš kitą šalį, Komisiją, C-362/08P | Byla Landtag Schleswig-Holstein prieš Komisiją, C-281/08P |

Byla Komisija prieš kitą šalį The Bavarian Lager Co. Ltd, C-28/08P | Byla Ryanair Ltd prieš Komisiją, T-509/08, | Byla Ryanair Ltd prieš Komisiją, T-500/08 |

Byla Ryanair Ltd prieš Komisiją, T-499/08 | Byla Ryanair Ltd prieš Komisiją, T-498/08 | Byla Ryanair Ltd prieš Komisiją, T-497/08 |

Byla Ryanair Ltd prieš Komisiją, T-496/08 | Byla Ryanair Ltd prieš Komisiją, T-495/08 | Byla Ryanair Ltd prieš Komisiją, T-494/08 |

Byla Dieter C. Umbach prieš Komisiją, T-474/08 | Byla CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) prieš Komisiją, T-437/08 | Byla New Europe prieš Komisiją, T-383/08 |

Byla Nyderlandai prieš Komisiją, T-380/08 | Byla IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH prieš Komisiją, T-362/08 | Byla EnBW Energie Baden-Württemberg AG prieš Komisiją, T-344/08 |

Byla Edward William Batchelor prieš Komisiją, T-342/08 | Byla Edward William Batchelor prieš Komisiją, T-250/08 | Byla Guido Strack prieš Komisiją, T-221/08 |

Byla Liga para Protecção da Natureza (LPN) prieš Komisiją, T-186/08 | Byla Liga para Protecção da Natureza (LPN) prieš Komisiją, T-29/08 |

8. Išvados

8.1. Paraiškų pobūdis ir atmetimo priežastys

Kaip ir ankstesniais metais, bendra paraiškų analizės išvada yra ta, kad dažnai prašoma leisti susipažinti su Komisijos veikla Bendrijos teisės taikymo kontrolės srityje. Itin dažnai šios paraiškos teikiamos siekiant gauti dokumentų, kuriais būtų galima paremti pareiškėjo poziciją, pavyzdžiui, skunde dėl įtariamo Bendrijos teisės pažeidimo, administraciniame ieškinyje ar ieškinyje teismui, pavyzdžiui, dėl su konkurencijos politika susijusio Komisijos sprendimo. Pažymėtina, kad apskritai prašoma leisti susipažinti su didelės apimties dokumentais, kuriems išnagrinėti reikia įdėti daug administracinio darbo.

Taip pat pažymėtina, kad su Komisijos sprendimų priėmimo proceso apsauga susijusi išimtis daugiausia nurodoma siekiant apsaugoti individualios paskirties sprendimų priėmimą. Teisėkūros srityje visuomenei suteikiama galimybė tiesiogiai susipažinti su vis daugiau dokumentų nelaukiant, kol Komisijai bus pateikta paraiška leisti su jais susipažinti. Komisijos generaliniai direktoratai sukūrė konkrečių politikos sričių interneto svetaines ir taip paviešino daugybę dokumentų.

Su komercinių interesų apsauga susijusi išimtis daugiausia nurodoma paraiškose leisti susipažinti su konkurencijos politikos dokumentais.

Komisija atsižvelgė į šias metams bėgant pasitvirtinančias tendencijas, rengdama reglamento išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą.

8.2. Teismo praktikos raida

Pirmosios instancijos teismas patvirtino savo praktiką keliais klausimais:

- iš esmės reikalaujama atlikti konkretų ir individualų paraiškoje leisti susipažinti su dokumentais nurodytų dokumentų tyrimą;

- vertinant sprendimo neleisti susipažinti su dokumentais teisėtumą nesvarbus individualus interesas, kurį gali nurodyti ieškovas;

- tyrimų ir audito išimtis taikoma visą tyrimų ir (arba) audito laikotarpį.

Be to, Pirmosios instancijos teismas paaiškino kelis kitus klausimus:

- procedūra ombudsmeno institucijoje skiriasi nuo teismo proceso, šie du būdai yra alternatyvūs;

- institucijos turi teisę saugoti savo vidaus konsultacijas ir svarstymus, visų pirma nuo tikslinio išorės spaudimo, kai dėl visuomenės intereso būtina išsaugoti gebėjimą vykdyti savo užduotis, visų pirma vykdant įgaliojimus administracinių sprendimų srityje;

- tačiau institucijos turi gebėti įrodyti, kad toks išorės spaudimas iš tikrųjų yra, ir pateikti įrodymus, kad rizika iš esmės daryti poveikį sprendimui, kuris turi būti priimtas, pagrįstai numatoma, visų pirma teisėkūros srityje;

- numanomas atsisakymas – tai visada nepagrįstas atsisakymas, todėl naikintinas vien šiuo pagrindu.

PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo statistika

1. Į REGISTRą įTRAUKTI DOKUMENTAI

2002 m. | 2 095 | 6 478 | 134 | 116 | 3 066 | 11 889 |

2003 m. | 2 338 | 6 823 | 135 | 113 | 2 467 | 11 876 |

2004 m. | 2 327 | 7 484 | 134 | 145 | 2 718 | 12 808 |

2005 m. | 2 152 | 7 313 | 129 | 126 | 2 674 | 12 394 |

2006 m. | 2 454 | 6 628 | 129 | 380 | 3 032 | 12 623 |

2007 m. | 2 431 | 6 647 | 129 | 717 | 3 255 | 13 179 |

2008 m. | 2 295 | 8 882 | 131 | 747 | 3 640 | 15 695 |

Iš viso | 15 753 | 46 762 | 790 | 1 597 | 21 985 | 102 582 |

PIRMINėS PARAIšKOS

2. PARAIšKų SKAIčIUS

2006 m. | 2007 m. | 2008 m. |

3 841 | 4 196 | 5 197 |

3. ATSAKYMAI

2006 m. | 2007 m. | 2008 m. |

skaičius | % | skaičius | % | skaičius | % |

KARTOTINėS PARAIšKOS

4. PARAIšKų SKAIčIUS

2006 m. | 2007 m. | 2008 m. |

140 | 273 | 156 |

5. ATSAKYMAI

2006 m. | 2007 m. | 2008 m. |

skaičius | % | skaičius | % | skaičius | % |

ATMESTų PARAIšKų SKIRSTYMAS PAGAL TAIKYTAS IšIMTIS (%)

6. PIRMINėS PARAIšKOS

2006 m. | 2007 m. | 2008 m. |

4.1.a. Visuomenės intereso apsauga. Pirma įtrauka. Visuomenės saugumas. | 1,53 | 1,19 | 0,18 |

4.1.a. Visuomenės intereso apsauga. Antra įtrauka. Gynybos ir kariniai reikalai. | 0,60 | 2,23 | 0,82 |

4.1.a. Visuomenės intereso apsauga. Trečia įtrauka. Tarptautiniai santykiai. | 7,06 | 10,98 | 10,24 |

4.1.a. Visuomenės intereso apsauga. Ketvirta įtrauka. Finansinė, pinigų ar ekonominė politika. | 1,19 | 1,26 | 2,9 |

4.1.b. Individo privatumo ir neliečiamumo apsauga. | 4,85 | 5,04 | 5,98 |

4.2. Pirma įtrauka. Komercinių interesų apsauga. | 8,94 | 10,79 | 14,4 |

4.2. Antra įtrauka. Teismo proceso ir teisinės pagalbos apsauga. | 7,49 | 6,08 | 6,52 |

4.2. Trečia įtrauka. Inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga. | 30,72 | 23,48 | 26,63 |

4.3. Pirma pastraipa. Sprendimų priėmimo procesas, dar nepriimtas sprendimas. | 14,30 | 12,02 | 13,5 |

4.3. Antra pastraipa. Sprendimų priėmimo procesas, jau priimtas sprendimas: vidaus reikmėms skirtos nuomonės, preliminarių svarstymų ir konsultacijų dalis. | 19,06 | 19,29 | 15,22 |

4.5. Valstybės narės atsisakymas. | 4,26 | 7,64 | 3,62 |

Iš viso | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

7. KARTOTINėS PARAIšKOS

2006 m. | 2007 m. | 2008 m. |

4.1.a. Visuomenės intereso apsauga. Pirma įtrauka. Visuomenės saugumas. | 0,00 | 0,9 | 0,42 |

4.1.a. Visuomenės intereso apsauga. Antra įtrauka. Gynybos ir kariniai reikalai. | 0,49 | 0,4 | 0,42 |

4.1.a. Visuomenės intereso apsauga. Trečia įtrauka. Tarptautiniai santykiai. | 3,40 | 2,2 | 5,91 |

4.1.a. Visuomenės intereso apsauga. Ketvirta įtrauka. Finansinė, pinigų ar ekonominė politika. | 0,97 | 0,4 | 0,84 |

4.1.b. Individo privatumo ir neliečiamumo apsauga. | 13,59 | 4,8 | 5,06 |

4.2. Pirma įtrauka. Komercinių interesų apsauga. | 16,50 | 25,25 | 24,89 |

4.2. Antra įtrauka. Teismo proceso ir teisinės pagalbos apsauga. | 10,19 | 4,8 | 3,8 |

4.2. Trečia įtrauka. Inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga. | 27,18 | 24,75 | 27,85 |

4.3. Pirma pastraipa. Sprendimų priėmimo procesas, dar nepriimtas sprendimas. | 7,77 | 5,7 | 17,3 |

4.3. Antra pastraipa. Sprendimų priėmimo procesas, jau priimtas sprendimas: vidaus reikmėms skirtos nuomonės, preliminarių svarstymų ir konsultacijų dalis. | 9,71 | 11,7 | 12,24 |

4.5. Valstybės narės atsisakymas. | 10,19 | 19,1 | 1,27 |

Iš viso | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

PARAIšKų SKIRSTYMAS

8. PAGAL PAREIšKėJų SOCIALINę IR PROFESINę KATEGORIJą (%)

2006 m. | 2007 m. | 2008 m. |

Akademinė visuomenė | 32,08 | 31,85 | 31,03 |

Pilietinė visuomenė (interesų grupės, pramonės atstovai, NVO ir kt.) | 17,27 | 17,77 | 18,26 |

Socialinės ir profesinės kategorijos nenurodę asmenys | 16,55 | 15,33 | 16,75 |

Valstybės institucijos (ne ES institucijos) | 15,67 | 15,69 | 14,19 |

Advokatai | 10,43 | 9,69 | 11,01 |

Kitos ES institucijos | 6,85 | 6,75 | 6,3 |

Žurnalistai | 1,14 | 2,90 | 2,46 |

9. PARAIšKų GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS (%)

2006 m. | 2007 m. | 2008 m. |

Belgija | 20,26 | 19,86 | 18,93 |

Vokietija | 18,67 | 15,58 | 16,89 |

Italija | 8,41 | 8,18 | 8,54 |

Prancūzija | 9,31 | 9,32 | 8 |

Jungtinė Karalystė | 5,73 | 5,76 | 6,34 |

Ispanija | 5,33 | 5,92 | 5,29 |

Nyderlandai | 5,35 | 4,42 | 4,83 |

Kita | 0,63 | 1,76 | 2,63 |

Liuksemburgas | 2,15 | 2,8 | 2,61 |

Nenurodyta | 1,64 | 1,16 | 2,61 |

Lenkija | 2,61 | 2,41 | 2,57 |

Danija | 1,55 | 1,23 | 2,45 |

Austrija | 3,18 | 2,71 | 2,11 |

Graikija | 1,2 | 1,5 | 1,93 |

Portugalija | 1,31 | 1,18 | 1,5 |

Švedija | 1,24 | 1,46 | 1,44 |

Airija | 1,15 | 0,82 | 1,28 |

Čekija | 1,08 | 0,89 | 1,26 |

Šveicarija | 0,77 | 0,82 | 1,18 |

Suomija | 0,78 | 1,43 | 1,08 |

Jungtinės Amerikos Valstijos | 0,89 | 0,61 | 1,02 |

Vengrija | 0,95 | 0,86 | 0,86 |

Lietuva | 1,21 | 0,55 | 0,62 |

Rumunija | 0,2 | 0,96 | 0,58 |

Norvegija | 0,51 | 0,32 | 0,36 |

Bulgarija | 0,25 | 0,94 | 0,36 |

Slovėnija | 0,31 | 1,8 | 0,32 |

Latvija | 0,2 | 0,14 | 0,28 |

Lichtenšteinas | 0,12 | 0,45 | 0,28 |

Slovakija | 0,37 | 0,59 | 0,24 |

Japonija | 0,18 | 0,2 | 0,24 |

Kipras | 0,26 | 0,25 | 0,22 |

Malta | 0,49 | 0,45 | 0,2 |

Kinija (įskaitant Honkongą) | 0,08 | 1,01 | 0,14 |

Estija | 0,37 | 0,29 | 0,1 |

Rusija | 0,11 | 0,05 | 0,1 |

Meksika | 0,02 | 0,05 | 0,1 |

Kroatija | 0,22 | 0,43 | 0,08 |

Ukraina | 0,14 | 0,04 | 0,08 |

Naujoji Zelandija | 0,08 |

Australija | 0,15 | 0,07 | 0,06 |

Brazilija | 0,05 | 0,04 | 0,06 |

Turkija | 0,22 | 0,12 | 0,04 |

Kanada | 0,15 | 0,25 | 0,04 |

Izraelis | 0,09 | 0,12 | 0,04 |

Pietų Afrika | 0,04 |

BJRM | 0,08 | 0,04 | 0,02 |

Albanija | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Islandija | 0,03 | 0,02 | 0 |

Egiptas | 0,14 | 0 |

2006 m. | 2007 m. | 2008 m. |

ES valstybės narės | 93,93 | 92,28 | 99,46 |

Šalys kandidatės | 0,22 | 0,12 | 0 |

Kitos | 3,49 | 4,55 | 0 |

Nenurodyta | 2,37 | 3,05 | 0,54 |

10. PAGAL INTERESų SRITIS (%)

Generalinis direktoratas / tarnyba | 2007 m. | 2008 m. |

SG – Generalinis sekretoriatas | 10,19 | 9,38 |

TREN – Energetika ir transportas | 7,54 | 8,18 |

MARKT – Vidaus rinka | 6,46 | 7,28 |

COMP – Konkurencija | 7,32 | 7,18 |

JLS – Teisingumas, laisvė ir saugumas | 8,45 | 6,69 |

ENV – Aplinka | 6,11 | 6,07 |

ENTR – Įmonės | 5,48 | 5,91 |

SANCO – Sveikata ir vartotojų apsauga | 4,27 | 5,74 |

TAXUD – Mokesčiai ir muitų sąjunga | 4,82 | 5,17 |

ADMIN – Personalas ir administracija | 2,34 | 4,08 |

EMPL – Užimtumas ir socialiniai reikalai | 3,1 | 3,72 |

AGRI – Žemės ūkis | 4,11 | 3,6 |

REGIO – Regioninė politika | 3,69 | 3,42 |

TRADE – Prekyba | 2,48 | 2,72 |

RELEX – Išorės santykiai | 4,09 | 2,39 |

INFSO – Informacinė visuomenė | 2,21 | 2,3 |

SJ – Teisės tarnyba | 1,34 | 1,75 |

DEV – Vystymasis | 2,12 | 1,67 |

AIDCO – EuropeAid bendradarbiavimo biuras | 1,27 | 1,55 |

ELARG – Plėtra | 3,18 | 1,5 |

EAC – Švietimas ir kultūra | 1,58 | 1,4 |

RTD – Moksliniai tyrimai | 1,64 | 1,23 |

ECFIN – Ekonomikos ir finansų reikalai | 1,07 | 1,23 |

FISH – Žuvininkystė | 0,95 | 1,13 |

BUDG – Biudžetas | 1,31 | 1,07 |

COMM – Komunikacija | 0,73 | 0,85 |

OLAF – Europos kovos su sukčiavimu tarnyba | 0,45 | 0,62 |

CAB – Komisijos narių kabinetai | 0,16 | 0,43 |

DGT – Vertimo raštu generalinis direktoratas | 0,4 | 0,32 |

ADMIN (OIB) | 0,22 | 0,28 |

EPSO – Personalo atrankos tarnyba | 0,08 | 0,23 |

ESTAT – Eurostatas | 0,24 | 0,22 |

PMO – Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras | 0,13 | 0,18 |

ECHO – Humanitarinė pagalba | 0,21 | 0,15 |

JRC – Jungtinis tyrimų centras | 0,02 | 0,13 |

IAS – Vidaus auditas | 0,1 | 0,07 |

BEPA – Europos politinių patarėjų biuras | 0,06 | 0,07 |

OPOCE – Leidinių biuras | 0,03 | 0,05 |

SCIC – Jungtinė vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 0,02 | 0,02 |

DIGIT | 0,03 | 0 |

FC – Finansų kontrolė | 0,02 | - |

Iš viso | 100 | 100 |

[1] OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

[2] Daugiau informacijos apie skaidrumo politiką galima rasti Europos Sąjungos biuletenyje šiuo adresu http://europa.eu/bulletin/fr/200804/p101006.htm#anch0006.

[3] 2007 m. balandžio 18 d. COM (2007) 185.

[4] „iš institucijų arba jų įsteigtų agentūrų, iš valstybių narių, trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų kilę dokumentai, kurie, priklausomai nuo atitinkamos institucijos taisyklių, klasifikuojami kaip „TRÈS SECRET/TOP SECRET“ (YPATINGAI SLAPTI), „SECRET“ (SLAPTI) arba „CONFIDENTIEL“ (KONFIDENCIALŪS) ir kurie gina esminius Europos Sąjungos arba vienos ar daugiau valstybių narių interesus 4 straipsnio 1 dalies a punkte minimose srityse, ypač susijusius su visuomenės saugumu, gynyba ir kariniais reikalais.“ (9 straipsnio 1 dalis) .

[5] Daugiau informacijos apie šiuos skundus galima rasti http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/default.htm.

[6] Daugiau informacijos apie šias bylas galima rasti http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr.

Top