Help Print this page 

Document 32015D1333

Title and reference
2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP
  • In force
OJ L 206, 1.8.2015, p. 34–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/34


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1333

2015 m. liepos 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 26 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją (toliau – JT ST rezoliucija) 1970 (2011), atsižvelgdama į savo didelį susirūpinimą dėl padėties Libijoje, ir kuria buvo nustatytos ribojamosios priemonės Libijai. Nuo to laiko Saugumo Taryba priėmė keletą kitų rezoliucijų dėl Libijos, kuriomis buvo pratęstos arba iš dalies pakeistos JT ribojamosios priemonės Libijai, įskaitant visų pirma JT ST rezoliuciją 2174 (2014) ir JT ST rezoliuciją 2213 (2015), susijusias su Saugumo Tarybos įsipareigojimu dėl Libijos suverenumo, nepriklausomybės, teritorinio vientisumo ir nacionalinės vienybės;

(2)

2011 m. vasario 28 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (1), kuriuo atsižvelgiama į JT ST rezoliuciją 1970 (2011) ir nustatomos papildomos ribojamosios priemonės atsižvelgiant į padėties Libijoje rimtumą;

(3)

2015 m. gegužės 26 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/818 (2), kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2011/137/BUSP, atsižvelgiant į vis dar kylančią grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Libijoje ir sėkmingam jos politinio pereinamojo proceso užbaigimui, inter alia, dėl dabartinio susipriešinimo didinimo, kurį vykdo asmenys ir subjektai, kurie, kaip nustatyta, buvo susiję su ankstesnio Muammar Qadhafi režimo represine politika arba kitaip anksčiau buvo susiję su tuo režimu, ir atsižvelgiant į tai, kad dauguma šių asmenų ir subjektų nebuvo patraukti atsakomybėn už savo veiksmus. Tuo sprendimu taip pat atsižvelgta į grėsmę, keliamą asmenų ir subjektų, kuriems priklauso Libijos valstybės lėšos, neteisėtai pasisavintos ankstesnio Muammar Qadhafi režimo Libijoje gyvavimo metu, ar kurie tas lėšas kontroliuoja, ir tai, kad tos lėšos gali būti panaudotos keliant grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Libijoje, arba tam, kad būtų trukdoma ar kenkiama sėkmingam Libijos politinio pereinamojo proceso užbaigimui;

(4)

laikydamasi Sprendimo 2011/137/BUSP Taryba atliko išsamią to sprendimo II ir IV prieduose pateiktų asmenų ir subjektų sąrašų peržiūrą;

(5)

reikia iš dalies pakeisti tam tikrų asmenų ir subjektų įtraukimo į Sprendimo 2011/137/BUSP II ir IV prieduose pateiktus asmenų ir subjektų sąrašus priežastis;

(6)

siekiant aiškumo naujame teisiniame dokumente reikėtų konsoliduoti ribojamąsias priemones, nustatytas Sprendimu 2011/137/BUSP ir vėlesniais sprendimais, kuriais tas sprendimas iš dalies pakeistas ir įgyvendinamas;

(7)

todėl Sprendimas 2011/137/BUSP turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I SKYRIUS

EKSPORTO IR IMPORTO APRIBOJIMAI

1 straipsnis

1.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų ar per jas, arba naudojantis jų jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais, draudžiama Libijai tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti ar perduoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, taip pat įrangą, kuri galėtų būti panaudota vidaus represijoms, nesvarbu, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.   Draudžiama:

a)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Libijoje arba naudojimui Libijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, mokymą ar kitokią pagalbą, įskaitant ginkluotų samdinių suteikimą, susijusius su karine veikla ar 1 dalyje nurodytų objektų tiekimu, priežiūra ir naudojimu;

b)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Libijoje arba naudojimui Libijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansinę paramą, susijusią su karine veikla ar 1 dalyje nurodytų objektų tiekimu, priežiūra ir naudojimu;

c)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a arba b punkte nurodytų draudimų.

2 straipsnis

1.   1 straipsnis netaikomas:

a)

žudyti nepritaikytos karinės įrangos, kuri skirta tik humanitariniam naudojimui ar apsisaugoti, tiekimui, pardavimui ar perdavimui, taip pat susijusios techninės pagalbos ar mokymo teikimui;

b)

apsauginių rūbų, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Libiją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja JT personalas, Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei su šia veikla susijęs personalas, tiekimui, pardavimui ar perdavimui;

c)

žudyti nepritaikytos karinės įrangos, kuri skirta tik Libijos vyriausybei remti saugumo arba nusiginklavimo srityje, tiekimui, pardavimui ar perdavimui, taip pat susijusios techninės pagalbos, mokymo ar finansinės paramos teikimui.

2.   1 straipsnis netaikomas.

a)

ginklų ir su jais susijusių reikmenų tiekimui, pardavimui ar perdavimui, taip pat susijusios techninės pagalbos, mokymo ar finansinės pagalbos teikimui, įskaitant personalo aprūpinimą;

b)

ginklų ir susijusių reikmenų kurie skirti tik Libijos vyriausybei remti saugumo arba nusiginklavimo srityje, tiekimui, pardavimui ar perdavimui, taip pat susijusios techninės pagalbos, mokymo ar finansinės paramos teikimui,

iš anksto patvirtinus pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 24 punktą įsteigtam komitetui (toliau – Komitetas).

3.   1 straipsnis netaikomas šaulių ginklų, lengvųjų ginklų ir su jais susijusių reikmenų, kurie į Libiją eksportuojami laikinai ir skirti tik JT personalo, žiniasklaidos atstovų ir humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymui teikiančių darbuotojų bei su šia veikla susijusio personalo naudojimui, tiekimui, pardavimui ar perdavimui apie tai iš anksto informavus Komitetą ir jei Komitetas nepriima neigiamo sprendimo per penkias darbo dienas nuo informavimo apie tai dienos.

4.   1 straipsnis netaikomas tik humanitariniam naudojimui ar apsisaugoti skirtos įrangos, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, tiekimui, pardavimui ar perdavimui, taip pat susijusios techninės pagalbos, mokymo ar finansinės paramos teikimui.

3 straipsnis

Valstybių narių nacionaliniams subjektams naudojantis jų jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama iš Libijos pirkti 1 straipsnio 1 dalyje minėtus objektus, neatsižvelgiant į tai, ar Libijos teritorija yra jų kilmės vieta.

II SKYRIUS

TRANSPORTO SEKTORIUS

4 straipsnis

1.   Derindamos veiksmus su nacionalinės valdžios institucijomis, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir tarptautinės teisės, visų pirma jūrų teisės ir atitinkamų tarptautinių civilinės aviacijos susitarimų, valstybės narės savo teritorijoje, įskaitant jūrų uostus ir oro uostus, tikrina į Libiją ar iš jos vykstančius laivus ir orlaivius, jeigu jos turi informacijos, kuria remdamosi pagrįstai mano, jog tokių laivų ir orlaivių krovinyje yra objektų, kuriuos pagal 1 straipsnį yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

2.   Aptikusios objektus, kuriuos pagal 1 straipsnį yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, valstybės narės juos konfiskuoja ir pašalina (pavyzdžiui, sunaikina, padaro netinkamais naudoti, patalpina į sandėlį arba perduoda kitai valstybei, nei kilmės ar paskirties valstybė, pašalinti).

3.   Valstybės narės, remdamosi savo nacionalinės teisės aktais, bendradarbiauja atliekant pagal 1 ir 2 dalis vykdomus tikrinimus ir šalinimą.

4.   Į Libiją ir iš jos krovinius gabenantiems orlaiviams ir laivams taikomas reikalavimas prieš atvykimą ir prieš išvykimą pateikti papildomos informacijos apie visas prekes, įgabenamas į valstybę narę ir išgabenamas iš jos.

5 straipsnis

Valstybės narės neduoda leidimo bet kokiems orlaiviams pakilti iš jų teritorijos, nusileisti joje arba skristi virš jos, jeigu jos turi patikimos informacijos, kad orlaivyje yra objektų, kuriuos pagal šį sprendimą yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, įskaitant ginkluotų samdinių suteikimą, išskyrus avarinio tūpimo atveju.

6 straipsnis

1.   Vadovaudamosi JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 5–9 punktais, valstybės narės gali atviroje jūroje tikrinti į sąrašą įtrauktus laivus naudodamos visas konkrečioms aplinkybėms proporcingas priemones, visapusiškai laikydamosi taikytinos tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės, atlikti tokius patikrinimus ir nurodyti laivams imtis atitinkamų priemonių, kad žalia nafta būtų grąžinta Libijai, gavus Libijos vyriausybės sutikimą ir su ja koordinuojant veiksmus.

2.   Prieš pradėdamos 1 dalyje nurodytą patikrinimą, valstybės narės turėtų pirma prašyti laivo vėliavos valstybės sutikimo.

3.   1 dalyje nurodytą patikrinimą atliekančios valstybės narės nedelsiant Komitetui pateikia patikrinimo ataskaitą, kurioje išdėstomi atitinkami duomenys, įskaitant veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant gauti laivo vėliavos valstybės sutikimą.

4.   1 dalyje nurodytą patikrinimą atliekančios valstybės narės užtikrina, kad tuos patikrinimus atliktų karo laivai ir valstybei priklausantys ar jos valdomi laivai, naudojami tik vyriausybės nekomerciniam eksploatavimui.

5.   1 dalis neturi įtakos valstybių narių teisėms, pareigoms ar įsipareigojimams pagal tarptautinę teisę, įskaitant teises ar pareigas pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją, įskaitant bendrąjį vėliavos valstybės išimtinės jurisdikcijos savo laivų atviroje jūroje atžvilgiu principą, į sąrašą neįtrauktų laivų atžvilgiu ir bet kuriais kitais atvejais, nei nurodyti toje dalyje.

6.   Į šio sprendimo V priedą įtraukiami 1 dalyje nurodyti laivai, kuriuos į sąrašą įtraukė Komitetas pagal JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 11 punktą.

7 straipsnis

1.   Valstybė narė, kuri yra į sąrašą įtraukto laivo vėliavos valstybė, jei Komitetas įtraukiant į sąrašą taip nurodė, nurodo laivui nepakrauti, netransportuoti ir neiškrauti laive esančios iš Libijos neteisėtai eksportuotos žalios naftos, neturint Libijos vyriausybės ryšių punkto nurodymų, kaip nurodyta JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 3 punkte.

2.   Valstybės narės, jei Komitetas įtraukiant į sąrašą taip nurodė, neleidžia į sąrašą įtrauktiems laivams įplaukti į jų uostus, išskyrus atvejus, kai laivas turi įplaukti į uostą, kad būtų atliktas jo patikrinimas, susidarius ekstremaliajai situacijai arba laivui grįžtant į Libiją.

3.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų draudžiama teikti į sąrašą įtrauktiems laivams skirtas su kuro laikymu susijusias paslaugas, pavyzdžiui, aprūpinimą kuru ar atsargomis, ar kitas laivų aptarnavimo paslaugas, jei Komitetas įtraukiant į sąrašą taip nurodė.

4.   3 dalis netaikoma, kai atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nustato, kad tokių paslaugų teikimas yra būtinas dėl humanitarinių priežasčių arba jei laivas grįžta į Libiją. Atitinkama valstybė narė praneša Komitetui apie visus tokius leidimus.

5.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba jų jurisdikcijai priklausantiems subjektams iš valstybių narių teritorijų draudžiama sudaryti finansinius sandorius dėl iš Libijos neteisėtai eksportuotos žalios naftos, esančios į sąrašą įtrauktuose laivuose, jei Komitetas įtraukiant į sąrašą taip nurodė.

6.   Į V priedą įtraukiami šio straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalyse nurodyti laivai, kuriuos į sąrašą įtraukė Komitetas pagal JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 11 punktą.

III SKYRIUS

LEIDIMO ATVYKTI APRIBOJIMAI

8 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu asmenims, kuriuos Saugumo Taryba arba Komitetas įtraukė į sąrašus ir kuriems taikomi kelionių apribojimai pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 22 punktą, JT ST rezoliucijos 1973 (2011) 23 punktą, JT ST rezoliucijos 2174 (2014) 4 punktą ir JT ST rezoliucijos 2213 (2015) 11 punktą, išvardytiems I priede pateiktame sąraše.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritoriją arba vykti per ją tranzitu asmenims:

a)

kurie dalyvavo ar bendrininkavo įsakant vykdyti rimtus Libijos žmonių žmogaus teisių pažeidimus, juos kontroliuojant ar kitaip jiems vadovaujant, be kita ko, dalyvavo ar bendrininkavo planuojant išpuolius prieš civilius gyventojus ir gamybos įrenginius, jiems vadovaujant, įsakant juos vykdyti ir juos vykdant, pažeidžiant tarptautinę teisę, įskaitant apšaudymą iš oro, arba asmenims, kurie veikia tų asmenų pavedimu ar jų vardu arba jų vadovaujami;

b)

kurie, kaip nustatyta, dalyvavo buvusio Muammar Qadhafi režimo Libijoje vykdytoje represinėje politikoje ar kitaip anksčiau buvo su tuo režimu susiję ir kurie tebekelia pavojų taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje arba sėkmingam jos politinio pereinamojo proceso užbaigimui;

c)

kurie dalyvauja vykdant veiksmus, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje, arba teikia paramą tokiems veiksmams, arba kurie trukdo ar kenkia sėkmingam Libijos politinio pereinamojo proceso užbaigimui, be kita ko:

i)

planuodami veiksmus, kuriais pažeidžiama taikoma tarptautinė žmogaus teisių teisė arba tarptautinė humanitarinė teisė, arba veiksmus, kurie laikomi žmogaus teisių pažeidimais, vadovaudami minėtiems veiksmas arba juos vykdydami Libijoje;

ii)

vykdydami išpuolius prieš oro, sausumos ar jūrų uostus Libijoje arba nukreiptus prieš Libijos valstybines institucijas ar objektus, arba prieš užsienio valstybių atstovybes Libijoje;

iii)

teikdami paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami žalią naftą ar kitus gamtos išteklius Libijoje;

iv)

grasindami ar darydami spaudimą Libijos valstybinėms finansų įstaigoms ir Libijos nacionalinei naftos bendrovei arba užsiimdami bet kokia veikla, dėl kurios gali būti pasisavintos Libijos valstybės lėšos arba kurios pasekmė gali būti Libijos valstybės lėšų pasisavinimas;

v)

pažeisdami JT ST rezoliucijos 1970 (2011) ir šio sprendimo 1 straipsnyje nustatyto ginklų embargo Libijoje nuostatas arba padėdami jų išvengti;

vi)

veikdami į sąrašą įtrauktų asmenų arba subjektų naudai, jų vardu arba jiems vadovaujant;

d)

kuriems nuosavybės teise priklauso arba kurie kontroliuoja Libijos valstybės lėšas, pasisavintas buvusio Muammar Qadhafi režimo Libijoje metu, kurios galėtų būti panaudotos siekiant sukelti grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje arba trukdyti ar kenkti sėkmingam jos politinio pereinamojo proceso užbaigimui,

išvardytiems šio sprendimo II priede pateiktame sąraše.

3.   1 ir 2 dalys neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

4.   1 dalis netaikoma tais atvejais, kai Komitetas nustato, kad:

a)

kelionė yra pateisinama dėl humanitarinio poreikio, įskaitant religines pareigas, arba

b)

taikant išimtį būtų prisidėta siekiant taikos ir nacionalinio susitaikymo Libijoje bei stabilumo regione.

5.   1 dalis netaikoma tais atvejais, kai:

a)

atvykimas ar tranzitas yra būtinas vykdant teisminį procesą arba

b)

kai kiekvienu konkrečiu atveju kuri nors valstybė narė nustato, kad toks atvykimas ar tranzitas yra būtinas siekiant taikos ir stabilumo Libijoje, ir tai nustačiusi ta valstybė per 48 valandas pateikia atitinkamą pranešimą Komitetui.

6.   2 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a)

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b)

kaip JT rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c)

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų arba

d)

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

7.   6 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO) priimančioji šalis.

8.   Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 6 ar 7 dalį.

9.   Valstybės narės gali taikyti pagal 2 dalį nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia ar rengia Sąjunga arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriais tiesiogiai propaguojama demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai Libijoje.

10.   Valstybė narė, ketinanti taikyti 9 dalyje nurodytas išimtis, apie tai raštu praneša Tarybai. Laikoma, kad išimtis yra taikoma, jeigu viena ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo. Jei viena ar daugiau Tarybos narių pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

11.   Jei pagal 6, 7 ir 9 dalis valstybė narė leidžia I arba II priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją ar per ją vykti tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

IV SKYRIUS

LĖŠŲ IR EKONOMINIŲ IŠTEKLIŲ ĮŠALDYMAS

9 straipsnis

1.   Visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklauso arba kuriuos kontroliuoja asmenys ir subjektai, kuriuos nurodė ir kurių atžvilgiu Saugumo Taryba arba Komitetas nusprendė taikyti turto įšaldymą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 22 punktą, JT ST rezoliucijos 1973 (2011) 19 ir 23 punktus, JT ST rezoliucijos 2174 (2014) 4 punktą bei JT ST rezoliucijos 2213 (2015) 11 punktą, ir kurie įtraukti į III priede pateiktą sąrašą, yra įšaldomi.

2.   Visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklauso arba kuriuos kontroliuoja asmenys ir subjektai:

a)

kurie dalyvavo ar bendrininkavo įsakant vykdyti rimtus Libijos žmonių žmogaus teisių pažeidimus, juos kontroliuojant ar kitaip jiems vadovaujant, be kita ko, dalyvavo ar bendrininkavo planuojant išpuolius prieš civilius gyventojus ir gamybos įrenginius, jiems vadovaujant, įsakant juos vykdyti arba juos vykdant, pažeidžiant tarptautinę teisę, įskaitant apšaudymą iš oro, arba Libijos valdžios institucijos, arba asmenys ir subjektai, kurie pažeidė arba prisidėjo pažeidžiant JT ST rezoliucijos 1970 (2011) arba šio sprendimo nuostatas, arba jų pavedimu, jų vardu arba jiems vadovaujant veikiantys asmenys ar subjektai, arba jiems ar šio sprendimo III priede išvardytiems asmenims ir subjektams nuosavybės teise priklausantys ar jų kontroliuojami subjektai;

b)

kurie, kaip nustatyta, dalyvavo buvusio Muammar Qadhafi režimo Libijoje vykdytoje represinėje politikoje ar kitaip anksčiau buvo su tuo režimu susiję ir kurie tebekelia pavojų taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje arba sėkmingam jos politinio pereinamojo proceso užbaigimui;

c)

kurie dalyvauja vykdant veiksmus, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje, arba teikia paramą tokiems veiksmams, arba kurie trukdo ar kenkia sėkmingam Libijos politinio pereinamojo proceso užbaigimui, be kita ko:

i)

planuodami veiksmus, kuriais pažeidžiama taikoma tarptautinė žmogaus teisių teisė arba tarptautinė humanitarinė teisė, arba veiksmus, kurie laikomi žmogaus teisių pažeidimais, vadovaudami minėtiems veiksmas arba juos vykdydami Libijoje;

ii)

vykdydami išpuolius prieš oro, sausumos ar jūrų uostus Libijoje arba nukreiptus prieš Libijos valstybines institucijas ar objektus, arba prieš užsienio valstybių atstovybes Libijoje;

iii)

teikdami paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami žalią naftą ar kitus gamtos išteklius Libijoje;

iv)

grasindami ar darydami spaudimą Libijos valstybinėms finansų įstaigoms ir Libijos nacionalinei naftos bendrovei arba užsiimdami bet kokia veikla, dėl kurios gali būti pasisavintos Libijos valstybės lėšos arba kurios pasekmė gali būti Libijos valstybės lėšų pasisavinimas;

v)

pažeisdami JT ST rezoliucijos 1970 (2011) ir šio sprendimo 1 straipsnyje nustatyto ginklų embargo Libijoje nuostatas arba padėdami jų išvengti;

vi)

veikdami į sąrašą įtrauktų asmenų arba subjektų naudai, jų vardu arba jiems vadovaujant;

d)

kuriems nuosavybės teise priklauso arba kurie kontroliuoja Libijos valstybės lėšas, pasisavintas buvusio Muammar Qadhafi režimo Libijoje metu, kurios galėtų būti panaudotos siekiant sukelti grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje arba trukdyti ar kenkti sėkmingam jos politinio pereinamojo proceso užbaigimui,

išvardyti IV priede, yra įšaldomi.

3.   Visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, įšaldyti nuo 2011 m. rugsėjo 16 d., kurie tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklauso arba kuriuos kontroliuoja VI priede išvardyti subjektai, lieka įšaldyti.

4.   Neleidžiama 1 ir 2 dalyse nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims ar subjektams arba jų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, kitu finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais.

5.   Draudimas 2 dalyje nurodytiems asmenims ar subjektams leisti naudotis lėšomis, finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais, kiek jis yra taikomas uostų administracijoms, nekliudo iki 2011 m. liepos 15 d. vykdyti sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2011 m. birželio 7 d., išskyrus sutartis dėl naftos, dujų ir perdirbtų produktų.

6.   Išimtys gali būti taikomos lėšoms, finansiniam turtui ir ekonominiams ištekliams, kurie:

a)

būtini pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimą už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas bei komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti pagal nacionalinės teisės aktus; arba

c)

skirti išimtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams sumokėti pagal nacionalinės teisės aktus už įšaldytų lėšų, kito finansinio turto ir ekonominių išteklių kasdienį aptarnavimą ar laikymą,

kai atitinkama valstybė narė Komitetui praneša, kai taikoma, apie ketinimą leisti naudotis tokiomis lėšomis, kitu finansiniu turtu ir ekonominiais ištekliais, o Komitetas per penkias darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

7.   Išimtys taip pat gali būti taikomos lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie:

a)

būtini ypatingoms išlaidoms, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Komitetui, kai taikoma, ir gavus jo pritarimą; arba

b)

šiuo atveju lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti iki JT ST rezoliucijos 1970 (2011) priėmimo dienos ir nėra priimti šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, atitinkamai valstybei narei atitinkamais atvejais apie tai pranešus Komitetui.

8.   IV priede išvardytų asmenų ir subjektų atžvilgiu išimtys taip pat gali būti taikomos lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie yra būtini humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones, maisto produktus, elektros tiekimą, humanitarinius darbuotojus ir susijusią pagalbą, arba sudarant palankesnes sąlygas tokios pagalbos teikimui, arba vykdant užsienio piliečių evakuaciją iš Libijos.

9.   3 dalyje nurodytų subjektų atveju išimtys taip pat gali būti daromos lėšoms, finansiniam turtui ir ekonominiams ištekliams, jei:

a)

atitinkama valstybė narė Komitetui pranešė apie ketinimą leisti naudotis lėšomis, kitu finansiniu turtu arba ekonominiais ištekliais vienu ar keliais toliau išvardytais tikslais, o Komitetas per penkias darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo:

i)

humanitarinėms reikmėms;

ii)

griežtai tik civiliniam naudojimui skirtam kurui, elektrai ir vandeniui;

iii)

Libijos angliavandenilių gamybai ir pardavimui atnaujinti;

iv)

civilinės vyriausybės ir civilinės viešosios infrastruktūros institucijoms kurti, veikti arba stiprinti; arba

v)

sudaryti palankias sąlygas bankų sektoriaus operacijoms atnaujinti, be kita ko, siekiant remti tarptautinę prekybą su Libija arba sudaryti jai palankesnes sąlygas;

b)

atitinkama valstybė narė Komitetui pranešė, kad šiomis lėšomis, kitu finansiniu turtu arba ekonominiais ištekliais neleidžiama naudotis 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems asmenims arba jų naudai;

c)

atitinkama valstybė narė iš anksto konsultavosi su Libijos valdžios institucijomis apie tokių lėšų, kito finansinio turto arba ekonominių išteklių naudojimą; ir

d)

atitinkama valstybė narė Libijos valdžios institucijoms leido susipažinti su pagal šią dalį pateiktu pranešimu, o Libijos valdžios institucijos per penkias darbo dienas nepateikė prieštaravimo dėl tokių lėšų, kito finansinio turto arba ekonominių išteklių panaudojimo.

10.   1 ir 2 dalys nekliudo nurodytam asmeniui ar subjektui pervesti mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens ar subjekto įtraukimo į sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 arba 2 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas, o atitinkama valstybė narė prieš 10 darbo dienų iki tokio leidimo suteikimo praneša Komitetui, kai taikoma, apie ketinimą atlikti ar gauti tokius mokėjimus arba leisti šiam tikslui panaikinti lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą.

11.   3 dalis nekliudo joje nurodytam subjektui pervesti mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio subjekto įtraukimo į sąrašą pagal šį sprendimą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas asmuo arba subjektas, o atitinkama valstybė narė prieš 10 darbo dienų iki tokio leidimo suteikimo praneša Komitetui apie ketinimą atlikti ar gauti tokius mokėjimus arba leisti šiam tikslui panaikinti lėšų ar kito finansinio turto arba ekonominių išteklių įšaldymą.

12.   IV priede išvardytų asmenų ir subjektų atžvilgiu ir nukrypstant nuo 2 dalies valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a)

lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 2 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtrauktas į IV priede išdėstytą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki arba po tos dienos;

b)

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

sprendimas nėra III, IV arba VI priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai; ir

d)

sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

13.   4 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a)

palūkanomis iš šių sąskaitų arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis;

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytas arba kilusias iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti ribojamosios priemonės, arba

c)

mokėjimais pagal teisminės institucijos, administracinius arba arbitražinius sprendimus, priimtus Sąjungoje arba vykdytinus atitinkamoje valstybėje narėje, IV priede išvardytų asmenų ir subjektų atžvilgiu,

jeigu visoms tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 1 arba 2 dalis.

V SKYRIUS

KITOS RIBOJAMOSIOS PRIEMONĖS

10 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad jų piliečiai, jų jurisdikcijai priklausantys asmenys ir jų teritorijoje įsisteigusios ar jų jurisdikcijai priklausančios įmonės būtų budrūs užsiimdami verslu su Libijoje įsisteigusiais ar Libijos jurisdikcijai priklausančiais subjektais, bei jų vardu arba jiems vadovaujant veikiančiais asmenimis ir subjektais, bei jiems nuosavybės teise priklausančiais ar jų kontroliuojamais subjektais, siekiant užkirsti kelią tokiam verslui, kurį vykdant galėtų būti prisidėta prie smurto ir jėgos panaudojimo prieš civilius gyventojus.

VI SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Nepatenkinami jokie nurodytų asmenų ar subjektų, įtrauktų į I, II, III arba IV priede pateiktus sąrašus, arba kitų Libijos asmenų ar subjektų, įskaitant Libijos vyriausybę, arba asmenų ar subjektų, pateikusių ieškinį tų asmenų ar subjektų vardu ar jų naudai, ieškiniai, įskaitant ieškinius dėl kompensavimo arba kitus tokios rūšies ieškinius, pavyzdžiui, priešpriešinius ieškinius arba ieškinius pagal garantiją, susijusius su sutartimi ar sandoriu, kurio vykdymui tiesioginį ar netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo taikomos priemonės, nustatytos pagal JT ST rezoliuciją 1970 (2011), įskaitant Sąjungos ar bet kurios valstybės narės priemones, nustatytas įgyvendinant atitinkamus Saugumo Tarybos sprendimus, pagal jų reikalavimus arba su jais susijusias, arba priemones, numatytas šiame sprendime.

12 straipsnis

1.   Taryba įgyvendina I, III, V ir VI priedų pakeitimus remdamasi Saugumo Tarybos arba Komiteto sprendimais.

2.   Valstybių narių arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba nustato II ir IV prieduose pateiktus sąrašus ir priima jų pakeitimus.

13 straipsnis

1.   Jeigu Saugumo Taryba arba Komitetas įtraukia į sąrašą asmenį arba subjektą, Taryba šį asmenį ar subjektą įtraukia į I arba III priedą.

2.   Jei Taryba nusprendžia asmeniui arba subjektui taikyti 8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia II ir IV priedus.

3.   Apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, 1 ir 2 dalyse nurodytam asmeniui arba subjektui Taryba praneša tiesiogiai, jei žinomas adresas, arba paskelbdama pranešimą, suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti pastabas.

4.   Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį arba subjektą.

14 straipsnis

Jei Komitetas į sąrašą įtraukia 6 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalyse nurodytą laivą, Taryba tą laivą įtraukia į V priedą.

15 straipsnis

1.   I, II, III, IV ir VI prieduose pateikiamos atitinkamų asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias Saugumo Taryba arba Komitetas yra pateikę dėl I, III ir VI priedų.

2.   Be to, I, II, III, IV ir VI prieduose pateikiama informacija, jei ji turima, būtina atitinkamų asmenų ar subjektų tapatybei nustatyti, kurią Saugumo Taryba arba Komitetas yra pateikę dėl I, III ir VI priedų. Teikiant informaciją apie asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nurodomi pavadinimai, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. I, III ir VI prieduose taip pat nurodoma data, kurią Saugumo Taryba arba Komitetas įtraukė asmenį ar subjektą į sąrašą.

16 straipsnis

Siekiant, kad šiame sprendime išvardintų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti panašias ribojamąsias priemones.

17 straipsnis

1.   Šis sprendimas prireikus peržiūrimas, iš dalies keičiamas ar panaikinamas, visų pirma atsižvelgiant į susijusius Saugumo Tarybos sprendimus.

2.   8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės peržiūrimos reguliariai ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių. Jas nustojama taikyti atitinkamiems asmenims ir subjektams, jeigu 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Taryba nustato, kad sąlygos, dėl kurių jos taikomos, nebeegzistuoja.

18 straipsnis

Sprendimas 2011/137/BUSP panaikinamas.

19 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  2011 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL L 58, 2011 3 3, p. 53).

(2)  2015 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/818, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL L 129, 2015 5 27, p. 13).


I PRIEDAS

8 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

1.

Vardas, pavardė: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Laipsnis: Dr. Pareigos: Revoliucinių komitetų ryšių palaikymo biuro vadovas. Gim. data:1950 m. liepos 1 d.Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: B010574 Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Tunisas (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: kali Tunise). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į JT sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Al-Baghdadi įtrauktas į sąrašą 2011 m. vasario 26 d. pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą kaip „Revoliucinių komitetų ryšių palaikymo biuro vadovas“.

Papildoma informacija

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2.

Vardas, pavardė: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Muammar Qadhafi asmens apsaugos tarnybos vadovas. Gim. data: 1946 m. Gim. vieta: Houn, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti).

A. Y. Dibri įtrauktas į sąrašą 2011 m. vasario 26 d. pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą kaip „Muammar Qadhafi asmens apsaugos tarnybos vadovas“.

Papildoma informacija

Atsakingas už režimo saugumą. Praeityje vykdė smurtinius veiksmus prieš disidentus.

3.

Vardas, pavardė: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1948 m. Gim. vieta: Sirtas, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į JT sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti).

Qadhaf Al-dam įtrauktas į sąrašą 2011 m. vasario 26 d. pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą kaip „Muammar Qadhafi pusbrolis“.

Papildoma informacija

Devintajame dešimtmetyje Sayyid dalyvavo disidentų žudynėse ir įtariamas dėl keleto mirčių Europoje. Be to, manoma, kad jis dalyvavo tiekiant ginklus.

4.

Vardas, pavardė: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Libijos ambasadorius Čade. Gim. data: n. d. Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Akrin Saleh Akrin (Image). Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Egiptas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. kovo 17 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti).

Al Qadhafi įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą kaip „Libijos ambasadorius Čade“.

Papildoma informacija

Išvyko iš Čado į Sabhą. Tiesiogiai dalyvauja verbuojant režimo samdinius ir koordinuojant jų veiklą.

5.

Vardas, pavardė: AMID HUSAIN AL KUNI

Laipsnis: Pulkininkas. Pareigos: Gato (Pietų Libija) gubernatorius. Gim. data: n. d. Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Pietų Libija). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. kovo 17 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti).

Papildoma informacija

Tiesiogiai dalyvavo verbuojant samdinius.

6.

Vardas, pavardė: ABU ZAYD UMAR DORDA

Laipsnis: n. d. Pareigos: a) Pareigos: Išorės saugumo organizacijos direktorius. b) Išorės žvalgybos agentūros vadovas. Gim. data: n. d. Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Lojalus režimui. Išorės žvalgybos agentūros vadovas.

7.

Vardas, pavardė: ABU BAKR YUNIS JABIR

Laipsnis: Generolas majoras. Pareigos: Pareigos: Gynybos ministras. Gim. data: 1952 m. Gim. vieta: Jalo, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Bendrai atsakingas už ginkluotųjų pajėgų veiksmus.

8.

Vardas, pavardė: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Laipsnis: n. d. Pareigos: Pareigos: Už pagalbines tarnybas atsakingas sekretorius. Gim. data: 1956 m. Gim. vieta: Khoms, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: nežinoma; manoma, kad gali būti sulaikytas.

Papildoma informacija

Vyresnysis režimo vykdomosios struktūros narys. Dalyvauja Revoliucinių komitetų veikloje. Praeityje dalyvavo malšinant opozicines idėjas ir vykdant smurtinius veiksmus.

9.

Vardas, pavardė: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1978 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinoma kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Aisha Muhammed Abdul Salam (Paso Nr.: 215215). Dar žinoma kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: 428720. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Omano Sultonatas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Keliavo pažeisdama Rezoliucijos 1970 15 punktą, kaip aprašyta Ekspertų grupės dėl Libijos 2013 m. tarpinėje ataskaitoje.

10.

Vardas, pavardė: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data:1975 m. rugsėjo 20 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: B/002210. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Alžyras (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Alžyras). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

11.

Vardas, pavardė: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1978 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Demonstracijas malšinusių karinių dalinių vadas.

12.

Vardas, pavardė: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1970 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Omano Sultonatas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

13.

Vardas, pavardė: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Revoliucijos lyderis, vyriausiasis karinių pajėgų vadas. Gim. data: 1942 m. Gim. vieta: Sirtas, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į JT sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Atsakingas už įsakymus malšinti demonstracijas, taip pat už žmogaus teisių pažeidimus.

14.

Vardas, pavardė: MUTASSIM QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Gim. data: 1976 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

15.

Vardas, pavardė: SAADI QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Specialiųjų pajėgų vadas. Gim. data: a)1973 m. gegužės 27 d.; b)1975 m. sausio 1 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: a) 014797; b) 524521. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (sulaikytas). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Demonstracijas malšinusių karinių dalinių vadas.

16.

Vardas, pavardė: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1982 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

17.

Vardas, pavardė: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos:„Qadhafi Foundation“ direktorius. Gim. data:1972 m. birželio 25 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: B014995. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Kurstantys vieši pareiškimai, kuriais skatinamas smurtas prieš protestuotojus.

18.

Vardas, pavardė: ABDULLAH AL-SENUSSI

Laipsnis: Pulkininkas. Pareigos: Karinės žvalgybos direktorius. Gim. data: 1949 m. Gim. vieta: Sudanas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): a) Abdoullah Ould Ahmed (Paso Nr.: B0515260; Gim. datat: 1948 m. Gim. vieta: Anefif (Kidalis), Malis; išdavimo data: 2012 m. sausio 10 d.; išdavimo vieta: Bamakas, Malis; galiojimo pabaigos data: 2017 m. sausio 10 d.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Malio asmens tapatybės dokumento Nr.: 073/SPICRE; Gim. vieta: Anefif, Malis; išdavimo data: 2011 m. gruodžio 6 d.; išdavimo vieta: Essouck, Malis). Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Karinės žvalgybos dalyvavimas vykdant demonstracijų represijas. Yra įtarimų, kad dalyvavo žudynėse Abu Selimo kalėjime. Nuteistas in absentia už UTA lėktuvo susprogdinimą. Muammar Qadhafi svainis.

19.

Vardas, pavardė: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: apytiksliai 1952 m. Gim. vieta: Al Bayda, Libija. Dar žinoma kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, gimė 1953 m. sausio 1 d. (Omano paso Nr. 03825239). Dar žinoma kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: 03825239. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. birželio 24 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą ir Rezoliucijos 1973 19 punktą (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Turi labai daug asmeninio turto, kuris gali būti panaudotas režimo tikslais. Jos sesuo Fatima FARKASH yra susituokusi su Libijos karinės žvalgybos vadovu ABDALLAH SANUSSI.

20.

Vardas, pavardė: ABDELHAFIZ ZLITNI

Laipsnis: n. d. Pareigos: a) Pulkininko Qadhafi vyriausybės planavimo ir finansų ministras; b) Bendrojo liaudies komiteto sekretorius finansų ir planavimo klausimais; c) laikinasis Libijos centrinio banko vadovas. Gim. data: 1935 m. Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. birželio 24 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą ir Rezoliucijos 1973 19 punktą (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus. Bendrojo liaudies komiteto sekretorius finansų ir planavimo klausimais A. Zlitni šiuo metu yra laikinasis Libijos centrinio banko vadovas. Anksčiau jis buvo Nacionalinės naftos korporacijos pirmininkas. Remiantis mūsų informacija, šiuo metu jis siekia režimui surinkti lėšų, kad būtų vėl papildyti Centrinio banko rezervai, jau išnaudoti esamai karinei kampanijai palaikyti.


II PRIEDAS

8 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

A.   Asmenys

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos kovos su terorizmu padalinio vadovas

Gim. data: 1952 m.

Gim. vieta: Tripolis, Libija

Žinomas Revoliucinio komiteto narys.

Artimas Muammar Qadhafi bendrininkas. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

2.

ABU SHAARIYA

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos vadovo pavaduotojas

Muammar Qadhafi svainis.

Žinomas Qadhafi režimo vadovybės narys ir todėl glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

3.

ASHKAL, Omar

Pareigos: Revoliucinių komitetų judėjimo vadovas

Gim. vieta: Sirtas, Libija

Manoma, kad nužudytas 2014 m. rugpjūčio mėn. Egipte.

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Gimimo data: 1946 m.

Gim. vieta: Traghen

Muammar Qadhafi kabineto vadovas. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

5.

TOHAMI, generolas Khaled

Gim. data: 1946 m.

Gim. vieta: Genzur

Buvęs Vidaus saugumo biuro direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Gim. data: 1949 m. liepos 1 d.

Gim. vieta: Al-Bayda

Buvęs Išorės saugumo biuro žvalgybos skyriaus direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Buvęs Generalinio liaudies kongreso generalinis sekretorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės ministras pirmininkas.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės sveikatos ir aplinkos ministras;

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Gim. data: 1949 m.

Gim. vieta: Al-Azizia (prie Tripolio)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės pramonės, ūkio ir prekybos ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Gim. data: 1943 m.

Pulkininko Qadhafi vyriausybės žemės ūkio ir gyvūnijos bei jūrų išteklių ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės socialinių reikalų ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Gim. data: 1963 m. gegužės 4 d.

Paso Nr.: B/014965 (nustojo galioti 2013 m. pabaigoje)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikalų ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

14.

MANSOUR, Abdallah

Gim. data: 1954 07 08

Paso Nr.: B/014924 (nustojo galioti 2013 m. pabaigoje)

Buvęs artimas pulkininko Qadhafi bendražygis, kuriam teko vienas iš svarbiausių vaidmenų saugumo tarnybose, ir radijo ir televizijos direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

15.

Pulkininkas Taher Juwadi

Pareigos: Ketvirtas pagal rangą Revoliucinės gvardijos vadovybės narys.

Pulkininkas.

Itin svarbus Qadhafi režimo vadovybės narys. Todėl glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 5 23


III PRIEDAS

9 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

A.   Asmenys

6.

Vardas, pavardė: ABU ZAYD UMAR DORDA

Laipsnis: n. d. Pareigos: a) Pareigos: Išorės saugumo organizacijos direktorius. b) Išorės žvalgybos agentūros vadovas. Gim. data: n. d. Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Lojalus režimui. Išorės žvalgybos agentūros vadovas.

7.

Vardas, pavardė: ABU BAKR YUNIS JABIR

Laipsnis: Generolas majoras. Pareigos: Pareigos: Gynybos ministras. Gim. data: 1952 m. Gim. vieta: Jalo, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Bendrai atsakingas už ginkluotųjų pajėgų veiksmus.

8.

Vardas, pavardė: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Laipsnis: n. d. Pareigos: Pareigos: Už pagalbines tarnybas atsakingas sekretorius. Gim. data: 1956 m. Gim. vieta: Khoms, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: nežinoma; manoma, kad gali būti sulaikytas.

Papildoma informacija

Vyresnysis režimo vykdomosios struktūros narys. Dalyvauja Revoliucinių komitetų veikloje. Praeityje dalyvavo malšinant opozicines idėjas ir vykdant smurtinius veiksmus.

9.

Vardas, pavardė: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1978 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinoma kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Aisha Muhammed Abdul Salam (Paso Nr.: 215215). Dar žinoma kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: 428720. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Omano Sultonatas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Keliavo pažeisdama Rezoliucijos 1970 15 punktą, kaip aprašyta Ekspertų grupės dėl Libijos 2013 m. tarpinėje ataskaitoje.

10.

Vardas, pavardė: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data:1975 m. rugsėjo 20 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: B/002210. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Alžyras (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Alžyras). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

11.

Vardas, pavardė: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1978 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Demonstracijas malšinusių karinių dalinių vadas.

12.

Vardas, pavardė: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1970 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Omano Sultonatas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

13.

Vardas, pavardė: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Revoliucijos lyderis, vyriausiasis karinių pajėgų vadas. Gim. data: 1942 m. Gim. vieta: Sirtas, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į JT sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Atsakingas už įsakymus malšinti demonstracijas, taip pat už žmogaus teisių pažeidimus.

14.

Vardas, pavardė: MUTASSIM QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Gim. data: 1976 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

15.

Vardas, pavardė: SAADI QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: Specialiųjų pajėgų vadas. Gim. data: a)1973 m. gegužės 27 d.; b)1975 m. sausio 1 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: a) 014797; b) 524521. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (sulaikytas). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Demonstracijas malšinusių karinių dalinių vadas.

16.

Vardas, pavardė: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1982 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu.

17.

Vardas, pavardė: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Laipsnis: n. d. Pareigos:„Qadhafi Foundation“ direktorius. Gim. data:1972 m. birželio 25 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: B014995. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudžios sąsajos su režimu. Kurstantys vieši pareiškimai, kuriais skatinamas smurtas prieš protestuotojus.

18.

Vardas, pavardė: ABDULLAH AL-SENUSSI

Laipsnis: Pulkininkas. Pareigos: Karinės žvalgybos direktorius. Gim. data: 1949 m. Gim. vieta: Sudanas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): a) Abdoullah Ould Ahmed (Paso Nr.: B0515260; Gim. datat: 1948 m. Gim. vieta: Anefif (Kidalis), Malis; išdavimo data: 2012 m. sausio 10 d.; išdavimo vieta: Bamakas, Malis; galiojimo pabaigos data: 2017 m. sausio 10 d.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Malio asmens tapatybės dokumento Nr.: 073/SPICRE; Gim. vieta: Anefif, Malis; išdavimo data: 2011 m. gruodžio 6 d.; išdavimo vieta: Essouck, Malis). Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal Rezoliucijos 1970 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Karinės žvalgybos dalyvavimas vykdant demonstracijų represijas. Yra įtarimų, kad dalyvavo žudynėse Abu Selimo kalėjime. Nuteistas in absentia už UTA lėktuvo susprogdinimą. Muammar Qadhafi svainis.

19.

Vardas, pavardė: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Laipsnis: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: apytiksliai 1952 m. Gim. vieta: Al Bayda, Libija. Dar žinoma kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, gimė 1953 m. sausio 1 d. (Omano paso Nr. 03825239). Dar žinoma kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: 03825239. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. birželio 24 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą ir Rezoliucijos 1973 19 punktą (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Turi labai daug asmeninio turto, kuris gali būti panaudotas režimo tikslais. Jos sesuo Fatima FARKASH yra susituokusi su Libijos karinės žvalgybos vadovu ABDALLAH SANUSSI.

20.

Vardas, pavardė: ABDELHAFIZ ZLITNI

Laipsnis: n. d. Pareigos: a) Pulkininko Qadhafi vyriausybės planavimo ir finansų ministras; b) Bendrojo liaudies komiteto sekretorius finansų ir planavimo klausimais; c) laikinasis Libijos centrinio banko vadovas. Gim. data: 1935 m. Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. birželio 24 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1970 15 punktą ir Rezoliucijos 1973 19 punktą (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus. Bendrojo liaudies komiteto sekretorius finansų ir planavimo klausimais A. Zlitni šiuo metu yra laikinasis Libijos centrinio banko vadovas. Anksčiau jis buvo Nacionalinės naftos korporacijos pirmininkas. Remiantis mūsų informacija, šiuo metu jis siekia režimui surinkti lėšų, kad būtų vėl papildyti Centrinio banko rezervai, jau išnaudoti esamai karinei kampanijai palaikyti.


IV PRIEDAS

9 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

A.   Asmenys

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos kovos su terorizmu padalinio vadovas

Gim. data: 1952 m.

Gim. vieta: Tripolis, Libija

Žinomas Revoliucinio komiteto narys.

Artimas Muammar Qadhafi bendrininkas. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

2.

ABU SHAARIYA

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos vadovo pavaduotojas

Muammar Qadhafi svainis.

Žinomas Qadhafi režimo vadovybės narys ir todėl glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

3.

ASHKAL, Omar

Pareigos: Revoliucinių komitetų judėjimo vadovas

Gim. vieta: Sirtas, Libija

Manoma, kad nužudytas 2014 m. rugpjūčio mėn. Egipte.

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Gim. data: 1946 m.

Gim. vieta: Traghen

Muammar Qadhafi kabineto vadovas. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

5.

TOHAMI, generolas Khaled

Gim. data: 1946 m.

Gim. vieta: Genzur

Buvęs Vidaus saugumo biuro direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Gim. data: 1949 m. liepos 1 d.

Gim. vieta: Al-Bayda

Buvęs Išorės saugumo biuro žvalgybos skyriaus direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Buvęs Generalinio liaudies kongreso generalinis sekretorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės ministras pirmininkas.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės sveikatos ir aplinkos ministras;

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Gim. data: 1949 m.

Gim. vieta: Al-Azizia (prie Tripolio)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės pramonės, ūkio ir prekybos ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Gim. data: 1943 m.

Pulkininko Qadhafi vyriausybės žemės ūkio ir gyvūnijos bei jūrų išteklių ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės socialinių reikalų ministras.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Gim. data: 1963 m. gegužės 4 d.

Paso Nr.: B/014965 (nustojo galioti 2013 m. pabaigoje)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikalų ministras. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

14.

MANSOUR, Abdallah

Gim. data: 1954 07 08

Paso Nr.: B/014924 (nustojo galioti 2013 m. pabaigoje)

Buvęs artimas pulkininko Qadhafi bendražygis, kuriam teko vienas iš svarbiausių vaidmenų saugumo tarnybose, ir radijo ir televizijos direktorius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

15.

Pulkininkas Taher Juwadi

Pareigos: Ketvirtas pagal rangą Revoliucinės gvardijos vadovybės narys.

Pulkininkas.

Itin svarbus Qadhafi režimo vadovybės narys. Todėl glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 5 23

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Revoliucinių komitetų ryšių palaikymo biuro vadovas.

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Pareigos: Muammar Qadhafi asmens apsaugos tarnybos vadovas

Gim. data: 1946 m.

Gim. vieta: Houn, Libija

Atsakingas už režimo saugumą. Praeityje vykdė smurtinius veiksmus prieš disidentus.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Gim. data: 1948 m.

Gim. vieta: Sirtas, Libija

Muammar Qadhafi pusbrolis. Devintajame dešimtmetyje Sayyid dalyvavo disidentų žudynėse ir įtariamas dėl keleto mirčių Europoje. Be to, manoma, kad jis dalyvavo tiekiant ginklus. Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 2 28

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Buvęs Libijos ambasadorius Čade. Išvyko iš Čado į Sabhą. Tiesiogiai dalyvauja verbuojant režimo samdinius ir koordinuojant jų veiklą.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

20.

AL KUNI, pulkininkas Amid Husain

Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Pietų Libija.

Buvęs Gato (Pietų Libija) gubernatorius. Tiesiogiai dalyvavo verbuojant samdinius.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(dar žinomas kaip LAICO)

interneto svetainė: http://www.laaico.com. Bendrovė įsteigta 1981 m. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya. Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613. Faks.: 00 218 (21) 4893800 – 4891867. el. paštas: info@laaico.com

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Administracijos kontaktiniai duomenys: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Tel.: (+218) 214778301. Faks.: (+218) 214778766. el. paštas: info@gicdf.org

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

3.

Waatassimou Foundation

Būstinė Tripolyje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 3 21

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktiniai duomenys: tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00. Faks.: 00 218 21 340 21 07. http://www.ljbc.net; el. paštas: info@ljbc.net

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

Dalyvavo viešai kurstant neapykantą ir smurtą, dalyvaudamas dezinformavimo, susijusio su smurtiniais veiksmais prieš demonstrantus, kampanijose.

2011 3 21

5.

Revolutionary Guard Corps

 

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

6.

Libyan Agricultural Bank (dar žinomas kaip Agricultural Bank; dar žinomas kaip Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; dar žinomas kaip Al Masraf Al Zirae; dar žinomas kaip Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; el. paštas: agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libija); Tel.: (218)214870586;

Tel.: (218) 214870714;

Tel.: (218) 214870745;

Tel.: (218) 213338366;

Tel.: (218) 213331533;

Tel.: (218) 213333541;

Tel.: (218) 213333544;

Tel.: (218) 213333543;

Tel.: (218) 213333542;

Faks.: (218) 214870747;

Faks.: (218) 214870767;

Faks.: (218) 214870777;

Faks.: (218) 213330927;

Faks.: (218) 213333545

Libijos centrinio banko patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (šalia al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187. Faks.: +218.21.334.5188 el. paštas: info@ethic.ly

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

11.

LAP Green Networks (dar žinomas kaip LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Libyan Africa Investment Portfolio patronuojamoji įmonė Libijoje

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK.

Kt. informacija: reg. Nr. 01794877 (JK).

JK registruota Libyan Investment Authority patronuojamoji įmonė.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Kt. informacija: reg. Nr. 1510484 (BVI (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos))

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruota Libyan Investment Authority patronuojamoji įmonė.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

14.

Capitana Seas Limited

 

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruotas Saadi Qadhafi nuosavybės teise priklausantis subjektas.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Kt. informacija: reg. Nr. 1534407 (BVI (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos))

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruota Libyan Investment Authority patronuojamoji įmonė.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man.

Kt. informacija: reg. Nr. 59058C (IOM (Meno sala))

Meno saloje registruota Libyan Investment Authority patronuojamoji įmonė.

Glaudžiai susijęs su buvusiu Muammar Qadhafi režimu.

2011 4 12


V PRIEDAS

6 STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 7 STRAIPSNIO 1, 2, 3 BEI 5 DALYSE NURODYTŲ LAIVŲ SĄRAŠAS


VI PRIEDAS

9 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTŲ SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

1.

Pavadinimas: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Dar žinomas kaip: Libyan Foreign Investment Company (LFIC), anksčiau žinomas pavadinimu: n.d. Adresas:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libya. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. kovo 17 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal Rezoliucijos 1973 17 punktą, su pakeitimais, padarytais rugsėjo 16 d. pagal Rezoliucijos 2009 15 punktą.

Papildoma informacija

Kontroliuojama Muammar Qadhafi ir jo šeimos, galimas jo režimo finansavimo šaltinis.

2.

Pavadinimas: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Dar žinomas kaip: n. d. Anksčiau žinomas pavadinimu: n. d. Adresas:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. kovo 17 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1973 17 punktą, su pakeitimais, padarytais rugsėjo 16 d. pagal Rezoliucijos 2009 15 punktą.

Papildoma informacija

Kontroliuojamas Muammar Qadhafi ir jo šeimos, galimas jo režimo finansavimo šaltinis.


Top