Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/ES: 2012 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/88/ES dėl transeuropinės geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninių sąveikos specifikacijų (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 7325) Tekstas svarbus EEE
  • No longer in force
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/3


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2012 m. lapkričio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/88/ES dėl transeuropinės geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninių sąveikos specifikacijų

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 7325)

(Tekstas svarbus EEE)

(2012/696/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2012 m. balandžio 16 d. Europos geležinkelių agentūra paskelbė savo rekomendaciją ERA/REC/03-2012/ERTMS. Šis sprendimas pagrįstas ta rekomendacija;

(2)

sukurti papildomas Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos / Europos traukinių kontrolės sistemos (ERTMS/ETCS) funkcijas, kad ETCS būtų lengviau sklandžiai įdiegti esamose paprastųjų geležinkelių linijose, paprašė sektoriaus atstovai, o šios funkcijos apibrėžtos 2008 m. liepos mėn. Europos Komisijos ir sektoriaus asociacijų pasirašytame susitarimo memorandume. Šiuo sprendimu minėtos papildomos funkcijos turėtų būti įrašytos į naujas „Baseline 3“ specifikacijas, kurias pareiškėjai gali visas taikyti vietoj ERTMS/ETCS specifikacijų, nustatytų 2012 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimu 2012/88/ES dėl transeuropinės geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninių sąveikos specifikacijų (2) (naujausia „Baseline 2“ versija, 2.3.0d). Vienas iš esminių „Baseline 3“ dalykų yra tas, kad traukiniai, kuriuose įrengtos „Baseline 3“ atitinkančios ERTMS/ETCS, turėtų būti tinkami važiuoti „Baseline 2“ atitinkančiomis geležinkelių linijomis, kuriose įrengta ERTMS/ETCS, be papildomų techninių arba eksploatacinių apribojimų, susijusių su ERTMS/ETCS. Be to, turėtų būti įmanomas geležinkelių linijų „Baseline 3“ konfigūravimas siekiant užtikrinti suderinamumą su traukiniais, kuriuose įrengtos „Baseline 2“ atitinkančios ERTMS/ETCS (naudojamos tik 2.3.0d versijos funkcijos). „Baseline 3“ specifikacijose taip pat atsakyta į anksčiau neišspręstus ERTMS/ETCS klausimus, pavyzdžiui, atsižvelgta į stabdymo kreivės, taip pat į mašinisto ir įrangos sąsajos ergonomikos aspektus;

(3)

pripažįstama, kad „Baseline 2“ specifikacijos nekito nuo tada, kai priimtas 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas 2008/386/EB, iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų A priedą ir Sprendimo 2006/860/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų A priedą (3). Todėl turėtų būti sukurtos galimybės jas naudoti toliau. Vis dėlto, traukinio Europos geležinkelių eismo valdymo sistemai / Europos traukinių kontrolės sistemai yra taikomos persvarstytos bandymų specifikacijos (žr. A priedo A-2 lentelės rodykles Nr. 37b ir 37c). „Baseline 3“ specifikacijose taip pat atsakyta į kelis anksčiau neišspręstus klausimus, todėl su tais punktais susijusių „Baseline 2“ specifikacijų įgyvendinimas turėtų būti grindžiamas atitinkamomis A priede nurodytomis „Baseline 3“ specifikacijomis;

(4)

Europos geležinkelių agentūra persvarstė ERTMS specifikacijas, taikomas geležinkelių judriojo ryšio sistemai GSM-R (žr. A priedo, A-2 lentelės rodykles Nr. 32, 33, 34 ir 65). Persvarstytų specifikacijų reikalavimai nepakeisti, tačiau pateikta aiški ir nedviprasmiška galiojančių privalomų reikalavimų, nustatytų Europinio integruotojo patobulinto radijo ryšio tinklo (EIRENE) dokumentuose, klasifikacija, tokiu būdu palengvintas sertifikavimas, atitikties vertinimas ir patikra;

(5)

jei A priedo A2 lentelėje prie specifikacijos pažymėta, kad ji yra „rezervuota“, 2012 m. balandžio 16 d. pasirašytame Europos Komisijos, Europos geležinkelio agentūros ir Europos geležinkelių sektoriaus asociacijų susitarimo memorandume dėl glaudesnio bendradarbiavimo ERTMS valdymo klausimais yra nuostatų, įskaitant Europos geležinkelio agentūros parengtą grafiką, kuriomis užtikrinama, kad bandymų specifikacijos būtų patvirtintos, o „rezervuotos“ specifikacijos būtų pateiktos reikiamu laiku;

(6)

todėl Sprendimas 2012/88/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2012/88/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnis išbraukiamas;

2)

įrašomas šis straipsnis:

„6a straipsnis

Įgyvendinant šio sprendimo III priede pateiktas TSS, taikomas vienas iš dviejų A priedo A-2 lentelėje pateiktų specifikacijų rinkinių. „Baseline 3“ specifikacijų laikomasi siekiant užtikrinti, kad traukiniai, kuriuose įrengtos „Baseline 3“ atitinkančios ERTMS/ETCS, galėtų važiuoti „Baseline 2“ ERTMS/ETCS reikalavimus atitinkančiomis linijomis be papildomų techninių arba eksploatacinių apribojimų.“;

3)

A priedas pakeičiamas šio sprendimo I priedu;

4)

G priedas pakeičiamas šio sprendimo II priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  OL L 51, 2012 2 23, p. 1.

(3)  OL L 136, 2008 5 24, p. 11.


I PRIEDAS

„A PRIEDAS

Nuorodos

Čia pateiktoje lentelėje, naudojant A-2 lentelės rodyklę, išvardytos privalomos specifikacijos, susijusios su kiekviena pagrindiniuose parametruose padaryta nuoroda (žr. šių TSS 4 skyrių).

A-1   lentelė

4 skyriaus nuoroda

Rodyklės numeris (žr. A-2 lentelę)

4.1

4.1a

1, 4

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

4.2.1a

27, 78

4.2.1b

28

 

 

4.2.2

4.2.2a

14

4.2.2b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2c

31, 37b, c, d

4.2.2d

18, 20

4.2.2e

6

4.2.2f

7

 

 

4.2.3

4.2.3a

14

4.2.3b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3c

31, 37b, c, d

4.2.3d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4a

64, 65

4.2.4b

66

4.2.4c

67

4.2.4d

68

4.2.4e

73, 74

4.2.4f

32, 33

4.2.4g

48

4.2.4h

69, 70

4.2.4j

71, 72

4.2.4k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5a

64, 65

4.2.5b

10, 39, 40

4.2.5c

19, 20

4.2.5d

9, 43

4.2.5e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6a

8, 25, 26, 36c, 49, 52

4.2.6b

29, 45

4.2.6c

46

4.2.6d

34

4.2.6e

20

4.2.6f

44

 

 

4.2.7

4.2.7a

12

4.2.7b

62, 63

4.2.7c

34

4.2.7d

9

4.2.7e

16

 

 

4.2.8

4.2.8a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9a

23

 

 

4.2.10

4.2.10a

77 (3.1 skirsnis)

 

 

4.2.11

4.2.11a

77 (3.2 skirsnis)

 

 

4.2.12

4.2.12a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14a

5

 

 

4.2.15

4.2.15a

38

Specifikacijos

Taikomas vienas iš dviejų šio priedo A-2 lentelėje pateiktų specifikacijų rinkinių.

Laikoma, kad A-2 lentelėje pateiktoje specifikacijoje nurodyti dokumentai yra tik informaciniai, jei A-2 lentelėje nenurodyta kitaip.

Pastaba.

Jei A-2 lentelėje prie specifikacijos pažymėta „rezervuota“, į G priedą ji įrašyta kaip atviras klausimas, kai atviram klausimui išspręsti reikia pranešti apie nacionalines taisykles. Jei rezervuotas dokumentas nėra atviras klausimas, tokio dokumento paskirtis – patobulinti sistemą.

A-2   lentelė

Privalomų specifikacijų sąrašas

Rodyklės Nr.

Specifikacijų rinkinys Nr. 1

(ETCS „Baseline 2“ ir GSM-R „Baseline 0“)

Specifikacijų rinkinys Nr. 2

(ETCS „Baseline 3“ ir GSM-R „Baseline 0“)

Nuoroda

Specifikacijos pavadinimas

Versija

Pastabos

Nuoroda

Specifikacijos pavadinimas

Versija

Pastabos

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS ir (arba) ETCS funkcinių reikalavimų specifikacija

5.0

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

2

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Terminų ir santrumpų žodynėlis

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Terminų ir santrumpų žodynėlis

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

Sistemos reikalavimų specifikacija

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

Sistemos reikalavimų specifikacija

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

Duomenų įrašymo įrenginio duomenų atsisiuntimo priemonės nustatytos formos funkcinės sąsajos specifikacija (NFFSS)

2.3.0

1 pastaba

UNISIG SUBSET-027

Įrašymo įrenginio FSS

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

Žmogaus ir mašinos sąveikos funkcinės sąsajos specifikacija (FSS)

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS mašinisto ir įrangos sąsaja

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

Traukinio sąsajos FSS

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

Traukinio sąsajos FSS

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Specialiojo perdavimo modulio NFFSS

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Specialiojo perdavimo modulio NFFSS

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

„Eurobalise“ sistemos NFFSS

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

„Eurobalise“ sistemos NFFSS

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

„Euroradio“ sistemos FSS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

„Euroradio“ sistemos FSS

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Raktų paskirstymo neprisijungus prie tinklo FSS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

Raktų paskirstymo neprisijungus prie tinklo FSS

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

Duomenų perdavimo iš vieno geležinkelių transporto eismo valdymo skyriaus (GTEVS) kitam GTEVS FSS

2.3.0

 

Rezervuota

UNISIG SUBSET-039

Duomenų perdavimo iš vieno geležinkelių transporto eismo valdymo skyriaus (GTEVS) kitam GTEVS FSS

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Parametrų nustatymo ir projektavimo taisyklės

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Parametrų nustatymo ir projektavimo taisyklės

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Sąveikos eksploatacinių savybių reikalavimai

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Sąveikos eksploatacinių savybių reikalavimai

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Suvestinė su sąveika susijusių TSS A priedo dokumentų redakcija

1.2.0

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

„Euroloop“ sistemos NFFSS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

„Euroloop“ sistemos NFFSS

2.4.0

 

17

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis NFFSS

2.0.0

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Geležinkelio kelio ir riedmens perduodamos informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis FSS

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Geležinkelio kelio ir riedmens perduodamos informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis FSS

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Riedmens perduodamos informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis NFFSS

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Riedmens perduodamos informacijos atnaujinimo radijo ryšio priemonėmis NFFSS

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Informacijos atnaujinimo naudojant radijo ryšio įrangą su GKEM ir centralizavimo įrangos FSS

2.0.0

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

22

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

ETCS įrangos kintamųjų verčių nustatymo pareigos ir taisyklės

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

ETCS įrangos kintamųjų verčių nustatymo pareigos ir taisyklės

3.0.0

 

24

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

Specialiojo perdavimo modulio (SPM) NFFSS saugaus laiko lygmuo

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

Specialiojo perdavimo modulio (SPM) NFFSS saugaus laiko lygmuo

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

SPM NFFSS saugaus ryšio lygmuo

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

SPM NFFSS saugaus ryšio lygmuo

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

ETCS įrangos 1 ir 2 lygių techninės sąveikos saugos reikalavimai

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

ETCS įrangos 1 ir 2 lygių techninės sąveikos saugos reikalavimai

3.2.0

 

28

Rezervuota

Patikimumo ir parengties reikalavimai

 

 

Rezervuota

Patikimumo ir parengties reikalavimai

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

K sąsajos bandymo aprašas

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

K sąsajos bandymo aprašas

2.0.0

 

30

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Riedmenyje naudojamo etaloninio bandymo įrenginio funkciniai reikalavimai

2.0.2

 

Rezervuota

UNISIG SUBSET-094

Riedmenyje naudojamo etaloninio bandymo įrenginio funkciniai reikalavimai

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R funkcinių reikalavimų specifikacija

7.3.0

 

EIRENE FRS

GSM-R funkcinių reikalavimų specifikacija

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

GSM-R sistemos reikalavimų specifikacija

15.3.0

 

EIRENE SRS

GSM-R sistemos reikalavimų specifikacija

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) „EuroRadio“ sistemos radijo ryšio NFFSS

12.4

 

A11T6001

(MORANE) „EuroRadio“ sistemos radijo ryšio NFFSS

12.4

 

35

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

36 a

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

36 b

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074-2

SPM NFFSS bandymų dokumentas

1.0.0

 

Rezervuota

UNISIG SUBSET-074-2

SPM NFFSS bandymų dokumentas

 

 

37 a

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Su ypatybėmis susiję bandymai

2.3.3

 

Rezervuota

UNISIG SUBSET-076-5-2

Su ypatybėmis susiję bandymai

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Bandymų sekos

2.3.3

 

Rezervuota

UNISIG SUBSET-076-6-3

Bandymų sekos

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Bandymo aprašo taikymo sritis

1.0.2

 

Rezervuota

UNISIG SUBSET-076-7

Bandymo aprašo taikymo sritis

 

 

37 e

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

38

06E068

ETCS signalinės lentos apibrėžtis

2.0

 

06E068

ETCS signalinės lentos apibrėžtis

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS „EuroRadio“ atitikties reikalavimai

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS „EuroRadio“ atitikties reikalavimai

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS „EuroRadio“ bandymų saugos lygmuo

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS „EuroRadio“ bandymų saugos lygmuo

3.0.0

 

41

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

42

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

„Eurobalise“ sistemos NFFSS bandymo aprašas

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

„Eurobalise“ sistemos NFFSS bandymo aprašas

3.0.0

 

44

Rezervuota

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo įrangos FSS

 

 

Rezervuota

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo įrangos FSS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

K sąsajos specifikacija

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

K sąsajos specifikacija

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

G sąsajos specifikacija

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

G sąsajos specifikacija

2.0.0

 

47

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

48

Rezervuota

GSM-R judriojo ryšio įrangos bandymo aprašas

 

 

Rezervuota

GSM-R judriojo ryšio įrangos bandymo aprašas

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

SPM eksploatacinių savybių reikalavimai

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

SPM eksploatacinių savybių reikalavimai

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

„Euroloop“ sistemos bandymo aprašas

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

„Euroloop“ sistemos bandymo aprašas

1.1.0

 

51

Rezervuota

Mašinisto ir įrangos sąsajos ergonominiai aspektai

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

SPM NFFSS taikymo lygis

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

SPM NFFSS taikymo lygis

3.0.0

 

53

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

54

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

55

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

56

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

57

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

58

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

59

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

60

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS sistemos versijų valdymas

3.1.0

 

61

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

62

Rezervuota

GTEVS saugaus keitimosi informacija su kitu GTEVS sąsajos bandymo aprašas

 

 

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

GTEVS saugaus keitimosi informacija su kitu GTEVS sąsaja

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

GTEVS saugaus keitimosi informacija su kitu GTEVS sąsaja

3.0.0

 

64

EN 301 515

Pasaulinė judriojo ryšio sistema (GSM);

GSM naudojimo geležinkeliuose reikalavimai

2.3.0

2 pastaba

EN 301 515

Pasaulinė judriojo ryšio sistema (GSM);

GSM naudojimo geležinkeliuose reikalavimai

2.3.0

2 pastaba

65

TS 102 281

Išsamūs GSM naudojimo geležinkeliuose reikalavimai

2.2.0

3 pastaba

TS 102 281

Išsamūs GSM naudojimo geležinkeliuose reikalavimai

2.2.0

3 pastaba

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI sąveikos galimybės

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI sąveikos galimybės

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

GSM-R SIM kortelių NFFSS

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

GSM-R SIM kortelių NFFSS

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Geležinkeliams skirtas nuotolinis ryšys; GSM;

naudotojo naudotojui perduodamos informacijos elementų (angl. UUIE) naudojimas GSM ryšiui geležinkeliuose užtikrinti

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Geležinkeliams skirtas nuotolinis ryšys; GSM;

naudotojo naudotojui perduodamos informacijos elementų (angl. UUIE) naudojimas GSM ryšiui geležinkeliuose užtikrinti

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

Didelės svarbos pranešimų patvirtinimo NFFSS

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

Didelės svarbos pranešimų patvirtinimo NFFSS

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

Didelės svarbos pranešimų patvirtinimo FSS

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

Didelės svarbos pranešimų patvirtinimo FSS

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

Funkcinio adresavimo NFFSS

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

Funkcinio adresavimo NFFSS

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

Funkcinio adresavimo FSS

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

Funkcinio adresavimo FSS

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

Buvimo vieta grindžiamo adresavimo NFFSS

4

 

(MORANE) F 10 T6001

Buvimo vieta grindžiamo adresavimo NFFSS

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

Buvimo vieta grindžiamo adresavimo FSS

3

 

(MORANE) F 12 T6001

Buvimo vieta grindžiamo adresavimo FSS

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

Funkcinių numerių pateikimo kviečiančiosioms ir kviečiamoms šalims NFFSS

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

Funkcinių numerių pateikimo kviečiančiosioms ir kviečiamoms šalims NFFSS

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

Funkcinių numerių pateikimo kviečiančiosioms ir kviečiamoms šalims FSS

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

Funkcinių numerių pateikimo kviečiančiosioms ir kviečiamoms šalims FSS

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Geležinkelio kelio CCS ir kitų posistemių tarpusavio sąsajos

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Geležinkelio kelio CCS ir kitų posistemių tarpusavio sąsajos

1.0

 

78

Rezervuota

ETCS mašinisto ir įrangos sąsajos funkcijoms keliami saugos reikalavimai

 

 

Rezervuota

ETCS mašinisto ir įrangos sąsajos funkcijoms keliami saugos reikalavimai

 

 

79

Netaikoma

Netaikoma

 

 

UNISIG SUBSET-114

Raktų paskirstymo centras-ETCS Subjekto darbuotojų atliekamo raktų paskirstymo FSS

1.0.0

 

80

Netaikoma

Netaikoma

 

 

Rezervuota

GSM-R sistemos mašinisto ir įrangos sąsaja

 

 

1 pastaba.

Privalomas tik funkcinis registruojamos informacijos aprašas, o ne techninės sąsajos savybės.

2 pastaba.

EN 301 515 2.1 skirsnyje nurodytos specifikacijos yra privalomos.

3 pastaba.

TR 102 281 1 ir 2 lentelėse nurodyti prašymai padaryti pakeitimus yra privalomi.

A-3   lentelė

Privalomų standartų sąrašas

Šioje lentelėje išvardyti standartai taikomi per sertifikavimo procesą, nepažeidžiant šios TSS 4 ir 6 skyrių.

Nr.

Nuoroda

Dokumento pavadinimas ir pastabos

Versija

A1

EN 50126

Geležinkelio taikmenys. Patikimumo, parengties, priežiūrumo ir saugos (PPPS) aprašas bei demonstravimas

1999

A2

EN 50128

Geležinkelio taikmenys. Ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. Geležinkelių valdymo ir apsaugos sistemų programinė įranga

2001

A3

EN 50129

Geležinkelio taikmenys. Ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. Su sauga susijusios elektroninės signalizavimo sistemos

2003

A4

EN 50159-1

Geležinkelio taikmenys. Nuotolinių ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. 1 dalis. Su sauga susiję ryšiai uždarose perdavimo sistemose

2001

A5

EN 50159-2

Geležinkelio taikmenys. Nuotolinių ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. 2 dalis. Su sauga susiję ryšiai atvirose perdavimo sistemose

2001“


II PRIEDAS

„G PRIEDAS

NEIŠSPRĘSTI KLAUSIMAI

Neišspręstas klausimas

Pastabos

Stabdymo aspektai

Taikoma tik „Baseline 2“ ERTMS/ETCS klausimui (žr. A priedo A-2 lentelės 15 rodyklę).

Išspręstas „Baseline 3“ ERTMS/ETCS klausimas (žr. A priedo A-2 lentelės 4 ir 13 rodykles).

28 rodyklė. Patikimumo ir parengties reikalavimai

Dėl dažno veikimo avariniu režimu sugedus kontrolės, valdymo ir signalizacijos įrangai, mažėja sistemos saugumas.

Mažiausias leidžiamas rato skersmuo, kai važiuojama didesniu kaip 350 km/h greičiu

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Mažiausias leidžiamas atstumas tarp ašių, kai važiuojama didesniu kaip 350 km/h greičiu

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Metalinės ir indukcinės sudedamosios dalys laisvoje erdvėje tarp ratų

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Krovininių vagonų atveju tai nėra neišspręstas klausimas.

Ant geležinkelio kelio barstomo smėlio savybės

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Riedmens metalinių dalių masė

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Riedmens savybių derinys, turintis poveikio šuntavimo pilnutinei varžai

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Elektromagnetiniai trukdžiai (traukos srovė)

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Elektromagnetiniai trukdžiai (elektromagnetiniai laukai)

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Nenuolatinės srovės energijos sistemų atveju tai nėra neišspręstas klausimas.

Riedmens varža

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Nuolatinės ir mažo dažnio elektros srovės traukos komponentai

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

Magnetinių ir (arba) sūkurinių srovių stabdžių naudojimas

Žr. A priedo A-2 lentelės 77 rodyklę.

78 rodyklė. ETCS mašinisto ir įrangos sąsajos funkcijoms keliami saugos reikalavimai

Šis neišspręstas klausimas susijęs su riedmens ETCS įrangos ir mašinisto sąsaja, t. y. informacijos pateikimo ekrane ir duomenų bei komandų įvedimo klaidomis.“


Top