Help Print this page 

Document 32011R0454

Title and reference
2011 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos Tekstas svarbus EEE
  • In force
OJ L 123, 12.5.2011, p. 11–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 242 - 298

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/454/oj
Multilingual display
Text

12.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 123/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 454/2011

2011 m. gegužės 5 d.

dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 2 straipsnio e punktą, geležinkelių sistema padalyta į struktūrinius ir funkcinius posistemius. Kiekvienam posistemiui turėtų būti taikoma techninė sąveikos specifikacija (toliau – TSS).

(2)

2007 m. vasario 9 d. Sprendimu C(2006) 124 (galutinis) Komisija Europos geležinkelio agentūrą (toliau – agentūra) įgaliojo parengti technines sąveikos specifikacijas, numatytas 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (2). Pagal suteiktus įgaliojimus buvo reikalaujama, kad agentūra parengtų keleivių vežimo paslaugoms skirtų telematikos priemonių TSS projektą. Ji pateikė rekomendaciją 2010 m. gegužės 31 d. Ši rekomendacija pagal Komisijos įgaliojimą turėtų būti papildyta rekomendacija dėl vidaus kelionių tarifų, bilietų pardavimo ir rezervavimo. Rengdama rekomendaciją, agentūra turėtų atsižvelgti į nacionalinę raidą ir techninę pažangą naujoviškų bilietų pardavimo technologijų ir įvairiarūšio transporto srityse.

(3)

Techninės sąveikos specifikacijos – tai pagal Direktyvą 2008/57/EB priimtos specifikacijos. Priede pateikta TSS taikoma keleivių vežimo paslaugoms skirtoms telematikos priemonėms, kad šios priemonės atitiktų esminius reikalavimus ir būtų užtikrinta geležinkelių sistemos sąveika.

(4)

Pripažįstama, kad svarbu veiksmingai sujungti įvairių infrastruktūros valdytojų ir geležinkelio įmonių informacines ir ryšio sistemas, visų pirma siekiant užtikrinti, kad keleiviams būtų teikiama naujausia informacija ir bilietų pardavimo paslaugos.

(5)

Šia TSS siekiama nustatyti procedūras ir apibrėžti visų rūšių dalyvių sąsajas, kuriomis, naudojant plačiai prieinamas technologijas, keleiviams būtų teikiama informacija ir išduodami bilietai. Joje turėtų būti numatytas keitimasis informacija, susijusia su šiais aspektais: informacijos keleiviams prieš kelionę ir kelionės metu teikimo sistemos, rezervavimo ir mokėjimo sistemos, bagažo tvarkymas, bilietų pardavimas prekybos punktuose, iš bilietų pardavimo automatų, traukiniuose, telefonu, internetu ar naudojant bet kurią kitą plačiai prieinamą informacinę technologiją, persėdimo į kitą traukinį ar kitos rūšies transporto priemonę valdymas.

(6)

Keleiviams teikiama informacija turėtų būti prieinama pagal 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendime 2008/164/EB dėl transeuropinės paprastųjų ir greitųjų geležinkelių sistemos techninės sąveikos specifikacijos „žmonės su judėjimo negalia“ (3) nustatytus reikalavimus.

(7)

Šios TSS nuostatos neturėtų iš anksto nulemti valstybių narių sprendimų, priimamų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 (4) 2 straipsnį.

(8)

Išsamių specifikacijų reikia siekiant užtikrinti, kad šį reglamentą būtų galima taikyti. Tose specifikacijose apibrėžta keitimosi duomenimis sistema, grindžiama bendrais komponentais ir susijusių dalyvių informacijos bei ryšio sistemų sąsajomis. Be to, reikia šios sistemos kūrimo, diegimo ir eksploatavimo valdymo aprašymo, taip pat bendrojo šios sistemos kūrimo ir diegimo plano. Šie dalykai bus parengti pradiniu diegimo etapu. Taigi vėlesniu etapu TSS reikės iš dalies pakeisti, kad būtų galima atsižvelgti į minėtus dalykus (išsamias specifikacijas, valdymo ir bendrąjį planus).

(9)

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 5 straipsnio 8 dalį šiame reglamente nurodyti techniniai dokumentai, kuriuos skelbia agentūra, turėtų būti laikomi TSS priedais ir juos turėtų būti privaloma taikyti nuo tada, kai bus pradėta taikyti TSS.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Direktyvos 2008/57/EB 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta techninė sąveikos specifikacija (toliau – TSS), susijusi su transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių posistemio priemonėmis keleivių vežimo paslaugoms, pateikiama I priede.

2.   TSS taikoma Direktyvos 2008/57/EB II priedo 2.5 skirsnyje apibrėžtam telematikos priemonių posistemio elementui „priemonės keleivių vežimo paslaugoms“.

3.   Atitiktis šios TSS reikalavimams teikiant keleivių vežimo geležinkeliu paslaugas, susijusias su kelionėmis į trečiąsias šalis ar iš trečiųjų šalių, priklauso nuo informacijos, kurią teikia už ES ribų esantys subjektai, prieinamumo, nebent su TSS suderinamas keitimasis informacija būtų numatytas dvišaliais susitarimais.

2 straipsnis

Ši TSS įgyvendinama trim etapais:

nustatomos išsamios IT specifikacijos, valdymo ir bendrasis planai (pirmas etapas),

kuriama keitimosi duomenimis sistema (antras etapas),

diegiama keitimosi duomenimis sistema (trečias etapas).

3 straipsnis

1.   Europos geležinkelio agentūra savo interneto svetainėje skelbia ir nuolat atnaujina III priede išvardytus techninius dokumentus. Ji įgyvendina techninių dokumentų pakeitimų valdymo procesą, kaip nustatyta I priedo 7.5.2 skirsnyje. Komisijai ji teikia šių dokumentų kaitos ataskaitas. Komisija valstybes nares informuoja per komitetą, įsteigtą pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnį.

2.   Europos geležinkelio agentūra savo interneto svetainėje skelbia ir nuolat atnaujina I priedo 4.2.19 skirsnyje nurodytus informacinius failus. Ji įgyvendina tokių failų pakeitimų valdymo procesą. Komisijai ji teikia šių dokumentų keitimo ataskaitas. Komisija valstybes nares informuoja per komitetą, įsteigtą pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnį.

3.   Europos geležinkelio agentūra iki 2012 m. kovo 31 d. pateikia rekomendaciją dėl šio reglamento II priede išvardytų neišspręstų klausimų.

4 straipsnis

Geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai, stočių valdytojai, bilietų pardavėjai ir agentūra remia I priedo 7.2 skirsnyje nurodytus pirmuoju etapu vykdomus darbus – teikia funkcinę ir techninę informaciją bei specialiąsias žinias.

5 straipsnis

Geležinkelio sektoriui atstovaujantys organai, veikiantys Europos mastu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2004/EB (5) 3 straipsnio 2 dalyje, kartu su bilietų pardavėjų atstovu ir Europos keleivių atstovu parengia išsamias IT specifikacijas, valdymo ir bendrąjį planus, kaip aprašyta I priedo 7 skirsnyje, ir pateikia juos Komisijai ne vėliau kaip po vienerių metų nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai, stočių valdytojai ir bilietų pardavėjai būtų informuoti apie šį reglamentą.

7 straipsnis

Šis reglamentas iš dalies keičiamas atsižvelgiant į pirmojo etapo rezultatus, kaip aprašyta I priedo 7.2 skirsnyje.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  OL L 110, 2001 4 20, p. 1.

(3)  OL L 64, 2008 3 7, p. 72.

(4)  OL L 315, 2007 12 3, p. 14.

(5)  OL L 164, 2004 4 30, p. 1.


I PRIEDAS

1.   ĮVADAS

1.1.   Techninė taikymo sritis

Ši Direktyvos 2008/57/EB 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta techninė sąveikos specifikacija (toliau – TSS) taikoma transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių posistemio elementui „priemonės keleivių vežimo paslaugoms“. Šis elementas įtrauktas į vieną iš Direktyvos 2008/57/EB II priede pateiktame sąraše nurodytų funkcinių sričių.

1.2.   Geografinė taikymo sritis

Geografinė šios TSS taikymo sritis – Direktyvos 2008/57/EB 2 straipsnio a punkte apibrėžta transeuropinė geležinkelių sistema.

1.3.   Šios TSS turinys

Šios TSS turinys atitinka Direktyvos 2008/57/EB 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Šios TSS 4 skyriuje taip pat pateikiamos su technine ir geografine taikymo sritimis susijusios specifinės naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės.

2.   POSISTEMIO IR TAIKYMO SRITIES APIBRĖŽIMAS

2.1.   Posistemis

Ši TSS taikoma:

a)

funkciniam posistemiui „telematikos priemonės keleivių vežimo paslaugoms“;

b)

techninės priežiūros posistemio daliai, susijusiai su telematikos priemonėmis keleivių vežimo paslaugoms (t. y. duomenų bazių, programinės įrangos, duomenų perdavimo protokolų ir kt. naudojimo, tvarkymo, naujinimo ir priežiūros metodai).

Ji taikoma ir teikiant informaciją, susijusią su šiais aspektais:

a)

sistemos, kuriomis keleiviams teikiama informacija prieš kelionę ir kelionės metu;

b)

rezervavimo ir mokėjimo sistemos;

c)

bagažo tvarkymas;

d)

bilietų išdavimas prekybos punktuose arba iš bilietų pardavimo automatų, telefonu, internetu ar naudojant bet kurią kitą plačiai prieinamą informacinę technologiją, taip pat išdavimas traukiniuose;

e)

persėdimo į kitą traukinį ar kitos rūšies transporto priemonę valdymas.

2.1.1.   Informacijos keleiviams teikimas prieš kelionę ir kelionės metu

Reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų II priede nurodyta minimali informacija, kurią keleiviams privalo pateikti geležinkelio įmonės ir (arba) bilietų pardavėjai.

2.1.2.   Rezervavimo ir mokėjimo sistemos

Bilietų rezervavimo, pardavimo ir mokėjimo sistemos, kurias naudoja įvairūs bilietų pardavėjai ir geležinkelio įmonės, keisis informacija, kad keleiviai galėtų sumokėti už bilietus, rezervavimą, priedus ir pasirinktas paslaugas.

2.1.3.   Bagažo tvarkymas

Keleiviams bus teikiama informacija apie skundų, jei registruotas bagažas būtų pamestas kelionės metu, pateikimo tvarką. Be to, keleiviams bus teikiama informacija, kaip išsiųsti ir paimti registruotą bagažą.

2.1.4.   Bilietų išdavimas prekybos punktuose arba iš bilietų pardavimo automatų, telefonu, internetu ar naudojant bet kurią kitą plačiai prieinamą informacinę technologiją

Geležinkelio įmonės ir bilietų pardavėjai keisis informacija, kad pastarieji prireikus galėtų išduoti bilietus, tęstinės kelionės bilietus ir priedus, taip pat rezervuoti vietas ir paslaugas.

2.1.5.   Persėdimo į kitą traukinį ar kitos rūšies transporto priemonę valdymas

Siūloma priimti informacijos teikimo ir keitimosi informacija su kitomis transporto rūšimis standartą.

3.   ESMINIAI REIKALAVIMAI

3.1.   Esminių reikalavimų laikymasis

Kaip nustatyta Direktyvos 2008/57/EB 4 straipsnio 1 dalyje, transeuropinė geležinkelių sistema, jos posistemiai ir sąveikos sudedamosios dalys turi atitikti tos direktyvos III priedo bendrosiose sąlygose nustatytus esminius reikalavimus.

Pagal šios TSS taikymo sritį atitinkamų šios TSS 3 skyriuje nurodytų posistemiui taikomų esminių reikalavimų vykdymas bus užtikrintas laikantis 4 skyriuje aprašytų specifikacijų „Posistemio apibūdinimas“.

3.2.   Su bendraisiais reikalavimais susiję aspektai

Nustatyta tokia keleivių vežimo paslaugoms skirtų telematikos priemonių posistemiui taikomų bendrųjų reikalavimų svarba:

3.2.1.   Sauga

Su sauga susiję esminiai reikalavimai, taikomi keleivių vežimo paslaugoms skirtų telematikos priemonių posistemiui: Direktyvos 2008/57/EB III priedo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 esminiai reikalavimai. Šie esminiai reikalavimai netaikomi telematikos priemonių posistemiui.

3.2.2.   Patikimumas ir prieinamumas

Direktyvos 2008/57/EB III priedo 1.2 esminį reikalavimą atitinka šie skirsniai:

4.2.19 skirsnis – įvairūs informaciniai failai ir duomenų bazės,

4.2.21 skirsnis – tinklų naudojimas ir ryšiai.

3.2.3.   Sveikata

Direktyvos 2008/57/EB III priedo 1.3.1 ir 1.3.2 esminiai reikalavimai netaikomi telematikos priemonių posistemiui.

3.2.4.   Aplinkos apsauga

Direktyvos 2008/57/EB III priedo 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 ir 1.4.5 esminiai reikalavimai netaikomi telematikos priemonių posistemiui.

3.2.5.   Techninis suderinamumas

Direktyvos 2008/57/EB III priedo 1.5 esminis reikalavimas netaikomas telematikos priemonių posistemiui.

3.3.   Aspektai, susiję būtent su keleivių vežimo paslaugoms skirtų telematikos priemonių posistemiu

Nustatyta tokia keleivių vežimo paslaugoms skirtų telematikos priemonių posistemiui taikomų bendrųjų reikalavimų svarba:

3.3.1.   Techninis suderinamumas

Direktyvos 2008/57/EB III priedo 2.7.1 esminį reikalavimą atitinka šie skirsniai:

4.2.19 skirsnis – įvairūs informaciniai failai ir duomenų bazės,

4.2.21 skirsnis – tinklų naudojimas ir ryšiai.

3.3.2.   Patikimumas ir prieinamumas

Direktyvos 2008/57/EB III priedo 2.7.2 esminį reikalavimą atitinka šie skirsniai:

4.2.19 skirsnis – įvairūs informaciniai failai ir duomenų bazės,

4.2.21 skirsnis – tinklų naudojimas ir ryšiai.

Tačiau šis pagrindinis reikalavimas, ypač naudojimo metodas šių telematikos priemonių veiksmingumui ir paslaugų kokybei garantuoti, yra visos TSS pagrindas ir taikomas ne tik pirmiau nurodytiems skirsniams.

3.3.3.   Sveikata

Dėl Direktyvos 2008/57/EB III priedo 2.7.3 esminio reikalavimo, be galiojančių nacionalinių ir Europos taisyklių, susijusių su būtiniausiomis telematikos priemonių ir vartotojų sąsajai taikomomis ergonomikos ir sveikatos apsaugos taisyklėmis, jokių papildomų reikalavimų šioje TSS nenustatoma.

3.3.4.   Sauga

Direktyvos 2008/57/EB III priedo 2.7.4 esminį reikalavimą atitinka šie skirsniai:

4.2.19 skirsnis – įvairūs informaciniai failai ir duomenų bazės,

4.2.21 skirsnis – tinklų naudojimas ir ryšiai.

4.   POSISTEMIO APIBŪDINIMAS

4.1.   Įvadas

Atsižvelgiant į visus taikomus esminius reikalavimus, keleivių vežimo paslaugoms skirtų telematikos priemonių posistemis apibūdinamas šiais tolesniuose skirsniuose aprašytais pagrindiniais parametrais.

4.2.   Funkcinės ir techninės posistemio specifikacijos

4.2.1.   Keitimasis tvarkaraščio duomenimis

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip geležinkelio įmonė keičiasi tvarkaraščio duomenimis.

Šiuo pagrindiniu parametru užtikrinama, kad kitai geležinkelio įmonei, trečiosioms šalims ir valstybės institucijoms būtų suteikta galimybė gauti tvarkaraščius, sudarytus iš toliau apibrėžtų duomenų elementų. Taip pat šiuo pagrindiniu parametru užtikrinama, kad kiekviena geležinkelio įmonė teiktų tikslius ir aktualius tvarkaraščio duomenis.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos geležinkelio įmonės teikiamoms keleivių vežimo paslaugoms.

Šiam pagrindiniam parametrui taikomas šis procesas:

4.2.1.1.   Geležinkelio įmonė kitoms geležinkelio įmonėms ir trečiosioms šalims suteikia galimybę gauti savo tvarkaraščio duomenis

Geležinkelio įmonė suteikia galimybę gauti visus savo tvarkaraščio duomenis, už kuriuos ji atsakinga kaip vienintelis vežėjas arba bendravežėjis ir kurie susiję su transporto paslaugomis, kurias galima pirkti viešai, garantuodama prieigą visoms geležinkelio įmonėms, trečiosioms šalims ir valstybės institucijoms. Geležinkelio įmonė užtikrina, kad tvarkaraščių duomenys būtų tikslūs ir aktualūs. Tvarkaraščio duomenims nustojus galioti, galimybė gauti tuos duomenis užtikrinama dar bent dvylika mėnesių.

Kai geležinkelio įmonė teikia transporto paslaugą kaip vienas iš bendravežėjų, ji kartu su kitais bendravežėjais užtikrina, kad duomenys, pateikiami su ja susijusioje tvarkaraščio dalyje, būtų tikslūs ir aktualūs.

Pagrindinis tvarkaraščio duomenų turinys:

pagrindiniai traukinio variantų principai,

traukinio pavaizdavimas,

skirtingi dienų, kuriomis važiuoja traukinys, pavaizdavimo būdai,

traukinio kategorija ir (arba) paslaugos teikimo būdas,

transporto paslaugų sąsajos,

traukinio vagonų grupės,

prikabinimo, atkabinimo vieta,

tęstinės kelionės (prie ko prijungiama),

tęstinės kelionės (paslaugos numerio pakeitimas),

išsami informacija apie transporto paslaugas,

sustojimas taikant eismo apribojimus,

naktiniai traukiniai,

pervažiavimas į kitą laiko juostą,

kainodaros sistema ir išsami rezervavimo informacija,

informacijos teikėjas,

rezervavimo paslaugos teikėjas,

aptarnavimo infrastruktūra,

traukinio prieinamumas (įskaitant numatytas pirmumo tvarka žmonėms su judėjimo negalia skirtas sėdimąsias vietas, vietas neįgaliųjų vežimėliams, universalias miegamąsias kupė – žr. PRM TSS 4.2.4) – žr. 4.2.6.1 skirsnį,

papildomos paslaugos,

persėdimas – persėdimo į kitas ar kitų rūšių transporto priemones laikas,

stočių sąrašas.

Galimybė gauti transporto paslaugų, kurias visiškai kontroliuoja geležinkelio įmonė, metinį tvarkaraštį užtikrinama bent prieš du mėnesius iki tvarkaraščio įsigaliojimo. Galimybę gauti kitų transporto paslaugų tvarkaraštį geležinkelio įmonė užtikrina kuo greičiau.

Galimybę gauti informaciją apie bet kokius metinio tvarkaraščio pakeitimus, atliekamus nuosekliai atnaujinant tvarkaraštį, geležinkelio įmonė užtikrina bent prieš septynias dienas iki tiems pakeitimams įsigaliojant. Šis įpareigojimas taikomas tik tuo atveju, jei geležinkelio įmonei pakeitimas yra žinomas prieš septynias ar daugiau dienų iki tam pakeitimui įsigaliojant.

Todėl minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka techninį dokumentą

B.4 (žr. III priedą).

4.2.2.   Keitimasis tarifų duomenimis

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip geležinkelio įmonė keičiasi tarifų duomenimis.

Šiuo pagrindiniu parametru užtikrinama, kad kitoms geležinkelio įmonėms ar įgaliotoms parduoti bilietus trečiosioms šalims būtų suteikta galimybė gauti toliau apibrėžto formato tarifų duomenis.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos visiems geležinkelio įmonės taikomiems keleivių vežimo tarifams, vykdant vidaus, tarptautinį ir užsienio pardavimą.

Šiam pagrindiniam parametrui taikomas šis procesas:

4.2.2.1.   Geležinkelio įmonė kitoms geležinkelio įmonėms, įgaliotosioms valstybės institucijoms ir įgaliotoms parduoti trečiosioms šalims suteikia galimybę gauti savo tarifų duomenis

Geležinkelio įmonė suteikia galimybę gauti visų savo tarifų (įskaitant bilietų kainų lenteles) duomenis, garantuodama prieigą geležinkelio įmonėms ir trečiosioms šalims, kurias pagal platinimo sutartis ji įgaliojo parduoti bilietus, taip pat įgaliotosioms valstybės institucijoms. Geležinkelio įmonė užtikrina, kad tarifų duomenys būtų tikslūs ir aktualūs.

Kai geležinkelio įmonė teikia transporto paslaugą kaip vienas iš bendravežėjų, ji kartu su kitais bendravežėjais užtikrina, kad tarifų duomenys tikslūs ir aktualūs.

Pagrindinis tarptautiniam arba užsienio pardavimui teikiamų tarifų duomenų turinys apibrėžtas IV priede.

Galimybė gauti tarptautiniam arba užsienio pardavimui teikiamus tarifų duomenis geležinkelio įmonėms ir pagal platinimo sutartis įgaliotoms parduoti bilietus trečiosioms šalims, taip pat įgaliotosioms valstybės institucijoms, suteikiama iš anksto bent prieš tiek laiko, kiek nustatyta IV priede.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka tarptautiniam ar užsienio pardavimui teikiamų tarifų duomenų reikalavimus, nustatytus šiuose techniniuose dokumentuose:

B.1 (žr. III priedą),

B.2 (žr. III priedą),

B.3 (žr. III priedą).

Galimybė gauti vidaus pardavimui teikiamus tarifų duomenis geležinkelio įmonėms ir įgaliotoms parduoti bilietus trečiosioms šalims, taip pat įgaliotosioms valstybės institucijoms, suteikiama iš anksto bent prieš tiek laiko, kiek nustatyta tarptautinio ar užsienio pardavimo atveju.

Minėtas procesas ir jame naudojami vidaus pardavimui taikomų tarifų duomenys atitinka techninį (-us) dokumentą (-us), kurį (-iuos) parengs agentūra (žr. II priedą).

4.2.3.   Geležinkelio įmonės kontaktinių duomenų tvarkymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip geležinkelio įmonė teikia informaciją apie savo oficialią interneto svetainę, kurioje klientai gali gauti tikslią informaciją.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos visoms geležinkelio įmonėms.

Šiam pagrindiniam parametrui taikomas šis procesas:

4.2.3.1.   Geležinkelio įmonė suteikia galimybę gauti savo kontaktinių duomenų rinkinį

Geležinkelio įmonė kitoms geležinkelio įmonėms, agentūrai, trečiosioms šalims ir valstybės institucijoms suteikia galimybę gauti duomenų rinkinį, kuriame būtų nurodytas jos vežėjo pavadinimas, vežėjo kodas ir jos oficiali interneto svetainė. Šiame pagrindiniame parametre nurodyta oficiali interneto svetainė yra kompiuteriu skaitoma ir atitinka žiniatinklio turinio prieigos gaires. Jei geležinkelio įmonė vykdo bendrą veiklą su kita (kitomis) geležinkelio įmone (-ėmis), kitoms geležinkelio įmonėms suteikiama galimybė gauti įmonių grupės pavadinimo, vežėjų kodų ir oficialios interneto svetainės duomenis.

Geležinkelio įmonė, pateikdama tvarkaraščių informaciją kitoms geležinkelio įmonėms pagal 4.2.1.1 skirsnį, užtikrina, kad pateiktame tvarkaraštyje nurodytas vežėjo pavadinimas būtų nurodytas ir šiame duomenų rinkinyje. Jei įvyko pasikeitimų, geležinkelio įmonė kuo greičiau atnaujina duomenų rinkinio turinį.

4.2.4.   Vežimo sąlygų informacijos tvarkymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip geležinkelio įmonė tvarko informaciją, susijusią su vežimo sąlygomis.

Šiuo pagrindiniu parametru užtikrinama, kad vežimo sąlygos būtų prieinamos geležinkelio įmonės oficialioje interneto svetainėje.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos geležinkelio įmonės teikiamoms keleivių vežimo paslaugoms.

Šiam pagrindiniam parametrui taikomas šis procesas:

4.2.4.1.   Geležinkelio įmonė skelbia informaciją apie vežimo sąlygas

Geležinkelio įmonė skelbia šią informaciją:

bendrąsias keleivių vežimo geležinkeliu sąlygas (GCC-CIV/PRR),

savo vežimo sąlygas,

nuorodą į 2007 m. spalio 23 d. Reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų,

priimamas mokėjimo priemones,

pardavimo sąlygas ir po pardavimo taikomas sąlygas, visų pirma bilietų keitimo ir mokesčio už juos grąžinimo sąlygas,

skundų pateikimo tvarką

bent savo oficialioje interneto svetainėje. Interneto svetainė atitinka žiniatinklio turinio prieigos gaires, kuriose atsižvelgta į žmonių, turinčių klausos ir (arba) regos sutrikimų, poreikius.

Šis procesas taikomas skelbiant informaciją pirmą kartą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios TSS įsigaliojimo. Šios informacijos pakeitimai paskelbiami bent prieš 6 dienas iki jiems įsigaliojant. Geležinkelio įmonė išvardija straipsnius, kuriuose padaryta pakeitimų palyginti su ankstesne versija. Kiekvienu tokiu atveju geležinkelio įmonė palieka savo oficialioje interneto svetainėje ir ankstesnę šios informacijos versiją.

4.2.5.   Informacijos apie registruoto bagažo vežimą tvarkymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip geležinkelio įmonė užtikrina, kad būtų teikiama informacija apie registruoto bagažo vežimo sąlygas, jei geležinkelio įmonė teikia tokią vežimo paslaugą. Jei paslauga neteikiama, geležinkelio įmonė pateikia informaciją, kad ši paslauga neteikiama.

Šiuo pagrindiniu parametru užtikrinama, kad keleiviai galėtų gauti informaciją apie registruoto bagažo vežimo sąlygas.

Šiam pagrindiniam parametrui taikomas šis procesas:

4.2.5.1.   Geležinkelio įmonė skelbia informaciją apie registruoto bagažo vežimo sąlygas

Geležinkelio įmonė keleiviams skelbia registruoto bagažo vežimo sąlygas, jei geležinkelio įmonė teikia tokią paslaugą. Jei paslauga neteikiama, geležinkelio įmonė skelbia informaciją, kad ši paslauga neteikiama. Ši informacija skelbiama bent geležinkelio įmonės oficialioje interneto svetainėje. Interneto svetainė atitinka žiniatinklio turinio prieigos gaires, kuriose atsižvelgta į žmonių, turinčių klausos ir (arba) regos sutrikimų, poreikius.

Šis procesas taikomas skelbiant informaciją pirmą kartą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios TSS įsigaliojimo. Šios informacijos pakeitimai paskelbiami bent prieš 6 dienas iki jiems įsigaliojant. Geležinkelio įmonė išvardija straipsnius, kuriuose padaryta pakeitimų, palyginti su ankstesne versija. Kiekvienu tokiu atveju geležinkelio įmonė palieka savo oficialioje interneto svetainėje ir ankstesnę šios informacijos versiją.

4.2.6.   Informacijos apie ribotos judėsenos asmenų (RJA) vežimą ir aptarnavimą tvarkymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ir (arba) stoties valdytojas privalo užtikrinti, kad būtų teikiama informacija apie RJA vežimo ir aptarnavimo sąlygas.

Šiuo pagrindiniu parametru užtikrinama, kad keleiviai galėtų gauti informaciją apie RJA vežimo ir aptarnavimo sąlygas. Jei galimybės aptarnauti RJA ir (arba) tokios paslaugos rezervavimo užklausa geležinkelio įmonei pateikiama IT priemonėmis, sistema, kuriai ta užklausa adresuota, turi galėti tvarkyti pranešimus bent pagal techniniame dokumente B.10 (žr. III priedą) nurodytą protokolą. Be to, sistema pateikia aptarnavimo rezervavimo patvirtinimo numerį – tai būtina siekiant suteikti klientui ir (arba) keleiviui garantiją ir pasitikėjimą, kad aptarnavimo paslauga bus suteikta, taip pat užtikrinti atskaitomybę ir įpareigojimą suteikti aptarnavimo paslaugą. Tuose pranešimuose pateikiama visa reikalinga informacija, kad geležinkelio įmonė, bilietų pardavėjas ir (arba) stoties valdytojas galėtų išduoti RJA patvirtinimo numerį (kiekvienos kelionės kiekvieno atvykimo ir išvykimo) aptarnavimui rezervuoti.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos taip: informacijos apie RJA vežimo sąlygas tvarkymo nuostatos taikomos geležinkelio įmonės teikiamoms keleivių vežimo paslaugoms; šio pagrindinio parametro nuostatos dėl elektroninės užklausos ir (arba) patvirtinimo taikomos tuo atveju, jei yra susitarimas tarp užklausas teikiančiosios šalies ir užklausų adresato.

Šiam pagrindiniam parametrui taikomi šie procesai:

4.2.6.1.   Geležinkelio įmonė skelbia informaciją apie geležinkelio paslaugų prieinamumą ir prieigos prie geležinkelio riedmenų sąlygas

Geležinkelio įmonė skelbia šią informaciją:

traukinių, kuriuose yra RJA aptarnavimo priemonės, tipai ir (arba) numeriai ir (arba) linijos numeris (jei traukinio numeris nepaskelbtas),

RJA aptarnavimo priemonių minėtuose traukiniuose tipai ir mažiausias tų priemonių skaičius (pvz., neįgaliųjų vežimėliui pritaikytos sėdynės, RJA pritaikyti gultai, RJA pritaikytas tualetas, RJA pritaikytų sėdynių vieta) įprastomis veiklos sąlygomis,

prašymo suteikti pagalbą įlipti į traukinį ir iš jo išlipti pateikimo būdai (įskaitant išankstinio pranešimo apie RJA laikotarpį, RJA pagalbos biuro (-ų) adresą (-us), e. pašto adresą (-us), darbo valandas ir telefono numerį) pagal reglamento dėl keleivių teisių 24 straipsnį,

didžiausias leidžiamas neįgaliojo vežimėlio dydis ir svoris (įskaitant RJA svorį),

lydinčiųjų asmenų ir (arba) gyvūnų vežimo sąlygos,

stoties pastatų ir peronų prieigos sąlygos, įskaitant tai, ar stotis priskiriama pritaikytų RJA stočių tipui, ir ar joje yra RJA pagalbą teikiantis personalas,

bent savo oficialioje interneto svetainėje. Interneto svetainė atitinka žiniatinklio turinio prieigos gaires, kuriose atsižvelgta į žmonių, turinčių klausos ir (arba) regos sutrikimų, poreikius.

Šis procesas taikomas skelbiant informaciją pirmą kartą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios TSS įsigaliojimo. Bet kokie šios informacijos pakeitimai paskelbiami bent prieš 6 dienas iki jiems įsigaliojant. Geležinkelio įmonė išvardija straipsnius, kuriuose padaryta pakeitimų palyginti su ankstesne versija. Kiekvienu tokiu atveju geležinkelio įmonė palieka savo oficialioje interneto svetainėje ir ankstesnę šios informacijos versiją.

4.2.6.2.   Geležinkelio įmonė arba bilietų pardavėjas siunčia galimybės aptarnauti RJA ir (arba) tokios paslaugos rezervavimo užklausą tam tikrai (-oms) sistemai (-oms)

Jei geležinkelio įmonė arba bilietų pardavėjas galimybės aptarnauti RJA ir (arba) tokios paslaugos rezervavimo užklausą pateikia IT priemonėmis, tokia užklausa turi atitikti jai taikomas nuostatas.

Galimybė rezervuoti RJA aptarnavimo paslaugą priklauso nuo to, ar tarp susijusių vežėjo (-ų) ir platintojo (-ų) yra komercinis susitarimas. Tokiuose susitarimuose gali būti numatyti mokesčiai, techniniai ir saugos standartai, su konkrečiais traukiniais, kelionės pradžios ir (arba) pabaigos vieta, tarifais, pardavimo kanalais susiję apribojimai ir t. t.

Jei tarp dalyvaujančių šalių yra susitarimas, prašymą teikianti paskirstymo sistema siunčia sistemai nurodytos rūšies aptarnavimo paslaugos esamumo ir (arba) rezervavimo tam tikrame traukinyje užklausas.

Pagrindiniai užklausų tipai:

paslaugos teikimo užklausa,

rezervavimo užklausa,

dalinio panaikinimo užklausa,

visiško panaikinimo užklausa.

Šis procesas vykdomas gavus kliento užklausą, pateiktą geležinkelio įmonės arba bilietų pardavėjo sistemai.

Pranešimo, kuriuo vykdomas įpareigojimas, duomenų elementai ir informacijos turinys atitinka šiuos reikalavimus:

techniniame dokumente B.10 (žr. III priedą) apibrėžtus elementus (tuo atveju visos sistemos, kurioms adresuojamas pranešimas, turi gebėti interpretuoti užklausą ir į ją atsakyti)

arba kitus taikomus standartus (tuo atveju sistema, kuriai adresuojamas pranešimas, turi gebėti interpretuoti užklausą ir į ją atsakyti tik tuo atveju, jei yra konkretus susitarimas su užklausą pateikiančia sistema).

4.2.6.3.   Sistema, kuriai adresuota užklausa, siunčia atsakymą į galimybės aptarnauti RJA ir (arba) tokios paslaugos rezervavimo užklausą

Jei geležinkelio įmonė galimybės aptarnauti RJA ir (arba) tokios paslaugos rezervavimo užklausą pateikia IT priemonėmis, ji pateikia užklausą pagal šio proceso sąlygas.

Jei RJA aptarnavimo paslaugos rezervavimo užklausa tinkamai suformuluota pagal pirmiau aprašytą procesą, sistema, kuriai adresuota užklausa, užklausą pateikusiai sistemai siunčia pareikalautos aptarnavimo rūšies esamumo ir (arba) rezervavimo atsakymą.

Pagrindiniai rezervavimo atsakymų tipai:

paslaugos teikimo atsakymas,

rezervavimo patvirtinimas,

dalinio panaikinimo patvirtinimas,

visiško panaikinimo patvirtinimas,

neigiamas atsakymas.

Šis procesas vykdomas kaip atsakas į užklausą, gautą sistemoje, kuriai ta užklausa išsiųsta pagal pirmiau aprašytą procesą.

Pranešimo, kuriuo vykdomas įpareigojimas, duomenų elementai ir informacijos turinys atitinka šiuos reikalavimus:

techniniame dokumente B.10 (žr. III priedą) apibrėžtus elementus

arba kitus standartus,

atsižvelgiant į užklausą siunčiančioje sistemoje naudojamą protokolą.

4.2.7.   Dviračių vežimo sąlygų informacijos tvarkymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip geležinkelio įmonė užtikrina, kad būtų teikiama informacija apie dviračių vežimo sąlygas.

Šiuo pagrindiniu parametru užtikrinama, kad keleiviai galėtų gauti informaciją apie dviračių vežimo sąlygas. Priskyrimo sistema turi gebėti apdoroti pranešimus bent pagal techniniame dokumente B.5 (žr. III priedą) nurodytą protokolą.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos taip: informacijos apie dviračių vežimo sąlygas tvarkymo nuostatos taikomos toms geležinkelio įmonės keleivių vežimo paslaugoms, kurias teikiant siūloma dviračių vežimo paslauga; šio pagrindinio parametro nuostatos dėl elektroninės užklausos ir (arba) patvirtinimo taikomos tuo atveju, jei tarp užklausas teikiančiosios ir priskiriančiosios šalių yra susitarimas dėl paslaugų teikimo, kai tokią dviračio vežimo paslaugą galima arba privaloma rezervuoti.

Šiam pagrindiniam parametrui taikomi šie procesai:

4.2.7.1.   Geležinkelio įmonė skelbia dviračių vežimo sąlygas

Geležinkelio įmonė keleiviams skelbia dviračių vežimo sąlygas, jei geležinkelio įmonė teikia tokią vežimo paslaugą. Ši informacija skelbiama bent geležinkelio įmonės oficialioje interneto svetainėje. Interneto svetainė atitinka žiniatinklio turinio prieigos gaires, kuriose atsižvelgta į žmonių, turinčių klausos ir (arba) regos sutrikimų, poreikius. Sąlygose išvardijami bent šie dalykai:

traukinių, kuriuose galima vežti dviračius, tipai ir (arba) numeriai arba linijos numeris (jei traukinio numeris nepaskelbtas),

konkretus laikas ir (arba) laikotarpis, kuriuo leidžiama vežti dviračius,

mokesčio už dviračių vežimą tarifai,

ar galima arba reikia rezervuoti vietą dviračiui (įskaitant išankstinio pranešimo apie ketinimą vežti dviratį terminą, darbo valandas, e. pašto adresą ir (arba) telefoną).

Šios sąlygos pirmą kartą skelbiamos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios TSS įsigaliojimo. Šios informacijos pakeitimai paskelbiami bent prieš šešias dienas iki jiems įsigaliojant. Geležinkelio įmonė išvardija straipsnius, kuriuose padaryta pakeitimų palyginti su ankstesne versija. Visais atvejais geležinkelio įmonė palieka savo oficialioje interneto svetainėje ir ankstesnę šios informacijos versiją.

4.2.7.2.   Geležinkelio įmonė arba bilietų pardavėjas siunčia dviračių vežimo paslaugos teikimo ir (arba) tokios paslaugos rezervavimo užklausą priskiriančiajai rezervavimo sistemai

Galimybė rezervuoti paslaugą priklauso nuo to, ar tarp susijusių vežėjo (-ų) ir platintojo (-ų) yra komercinis susitarimas. Tokiuose susitarimuose gali būti numatyti mokesčiai, techniniai ir saugos standartai, su konkrečiais traukiniais, kelionės pradžios ir (arba) pabaigos vieta, tarifais, pardavimo kanalais susiję apribojimai ir t. t.

Jei geležinkelio įmonė arba bilietų pardavėjas dviračių vežimo paslaugos teikimo ir (arba) tokios paslaugos rezervavimo užklausą pateikia IT priemonėmis, toks ryšys turi atitikti šio proceso reikalavimus.

Jei tarp dalyvaujančių šalių yra susitarimas, prašymą teikianti paskirstymo sistema siunčia priskyrimo sistemai nurodytos rūšies dviračio vežimo paslaugos teikimo ir (arba) rezervavimo tam tikrame traukinyje užklausas.

Pagrindiniai rezervavimo užklausų tipai:

paslaugos teikimo užklausa,

rezervavimo užklausa,

dalinio panaikinimo užklausa,

visiško panaikinimo užklausa.

Šis procesas vykdomas gavus kliento užklausą, išsiųstą geležinkelio įmonės paskirstymo sistemai.

Pranešimo, kuriuo vykdomas įpareigojimas, duomenų elementai ir informacijos turinys atitinka šiuos reikalavimus:

techniniame dokumente B.5 (žr. III priedą) pateiktas apibrėžtis (tuo atveju visos priskyrimo sistemos turi gebėti interpretuoti užklausą ir į ją atsakyti)

arba kitus taikomus standartus (tuo atveju priskyrimo sistema turi gebėti interpretuoti užklausą ir į ją atsakyti tik tuo atveju, jei su užklausą pateikiančia priskyrimo sistema sudarytas konkretus susitarimas).

4.2.7.3.   Priskiriančioji rezervavimo sistema siunčia dviračių vežimo paslaugos teikimo ir (arba) rezervavimo atsakymą

Jei geležinkelio įmonė dviračių vežimo paslaugos teikimo ir (arba) rezervavimo atsakymą pateikia IT priemonėmis, ji turi laikytis atitinkamų šio proceso nurodymų.

Jei dviračių vežimo paslaugos rezervavimo užklausa tinkamai suformuluota pagal pirmiau aprašytą procesą, priskyrimo sistema užklausą pateikusiai paskirstymo sistemai siunčia paslaugos teikimo ir (arba) rezervavimo konkrečiame traukinyje atsakymą.

Pagrindiniai rezervavimo atsakymų tipai:

paslaugos teikimo atsakymas,

rezervavimo patvirtinimas,

dalinio panaikinimo patvirtinimas,

visiško panaikinimo patvirtinimas,

neigiamas atsakymas.

Šis procesas vykdomas kaip atsakas į užklausą, gautą priskyrimo sistemoje pagal pirmiau aprašytą procesą.

Pranešimo, kuriuo vykdomas įpareigojimas, duomenų elementai ir informacijos turinys atitinka šiuos reikalavimus:

techniniame dokumente B.5 (žr. III priedą) nurodytus reikalavimus

arba kitus standartus,

atsižvelgiant į užklausą pateikiančioje priskyrimo sistemoje naudojamą protokolą.

4.2.8.   Automobilių vežimo sąlygų informacijos tvarkymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip geležinkelio įmonės užtikrina, kad būtų teikiama informacija apie automobilių ir (arba) motociklų (sąvoka automobiliai toliau tekste suprantama kaip automobiliai ir (arba) motociklai) vežimo sąlygas, jei geležinkelio įmonė teikia tokią paslaugą.

Šiuo pagrindiniu parametru užtikrinama, kad keleiviai galėtų gauti informaciją apie automobilių vežimo sąlygas. Priskyrimo sistema turi gebėti apdoroti pranešimus bent pagal techniniame dokumente B.5 (žr. III priedą) nurodytą protokolą.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos taip: informacijos apie automobilių vežimo sąlygas tvarkymo nuostatos taikomos toms geležinkelio įmonės keleivių vežimo paslaugoms, kurias teikiant siūloma automobilių vežimo paslauga; šio pagrindinio parametro nuostatos dėl elektroninės užklausos ir (arba) patvirtinimo taikomos tuo atveju, jei tarp užklausas teikiančiosios ir priskiriančiosios šalių yra susitarimas dėl paslaugų teikimo, kai tokią automobilio vežimo paslaugą galima arba privaloma rezervuoti.

Šis pagrindinis parametras taikomas taip:

4.2.8.1.   Geležinkelio įmonė skelbia informaciją apie automobilių vežimo sąlygas

Geležinkelio įmonė keleiviams skelbia automobilių vežimo sąlygas, jei geležinkelio įmonė teikia tokią vežimo paslaugą. Ši informacija skelbiama bent geležinkelio įmonės oficialioje interneto svetainėje. Interneto svetainė atitinka žiniatinklio turinio prieigos gaires, kuriose atsižvelgta į žmonių, turinčių klausos ir (arba) regos sutrikimų, poreikius.

Sąlygose išvardijami bent šie dalykai:

traukinių, kuriuose teikiama automobilių vežimo paslauga, tipai ir (arba) numeriai,

konkretus laikas ir (arba) laikotarpis, kuriuo galima vežti automobilius,

standartiniai mokesčio už automobilių vežimą tarifai (įsk. vietų automobilio keleiviams tarifus, jei tokią paslaugą teikia geležinkelio įmonė),

konkretus automobilių pakrovimo į traukinį vietos adresas ir laikas,

konkretus paskirties vietos adresas ir traukinio atvykimo į paskirties stotį laikas,

automobilių vežimo paslaugai taikomi automobilio dydžio, masės ir kiti apribojimai.

Šios sąlygos pirmą kartą skelbiamos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios TSS įsigaliojimo. Šios informacijos pakeitimai paskelbiami bent prieš šešias dienas iki jiems įsigaliojant. Geležinkelio įmonė išvardija straipsnius, kuriuose padaryta pakeitimų. Kiekvienu tokiu atveju geležinkelio įmonė palieka savo oficialioje interneto svetainėje ir ankstesnę šios informacijos versiją.

4.2.8.2.   Geležinkelio įmonė arba bilietų pardavėjas siunčia automobilių vežimo paslaugos teikimo ir (arba) rezervavimo užklausą rezervavimo sistemai

Galimybė rezervuoti paslaugą priklauso nuo to, ar tarp susijusių vežėjo (-ų) ir platintojo (-ų) yra komercinis susitarimas. Tokiuose susitarimuose gali būti numatyti mokesčiai, techniniai ir saugumo standartai, su konkrečiais traukiniais, kelionės pradžios ir (arba) pabaigos vieta, tarifais, pardavimo kanalais susiję apribojimai ir t. t.

Jei geležinkelio įmonė arba bilietų pardavėjas automobilių vežimo paslaugos teikimo ir (arba) rezervavimo užklausą pateikia IT priemonėmis, toks ryšys turi atitikti šiam procesui taikomus reikalavimus.

Jei tarp dalyvaujančių šalių yra susitarimas, prašymą teikianti paskirstymo sistema siunčia priskyrimo sistemai nurodytos rūšies automobilių vežimo paslaugos teikimo ir (arba) rezervavimo tam tikrame traukinyje užklausas.

Pagrindiniai rezervavimo užklausų tipai:

paslaugos teikimo užklausa,

rezervavimo užklausa,

dalinio panaikinimo užklausa,

visiško panaikinimo užklausa.

Šis procesas vykdomas gavus kliento užklausą, perduotą geležinkelio įmonės paskirstymo sistemai.

Pranešimo, kuriuo vykdomas įpareigojimas, duomenų elementai ir informacijos turinys atitinka šiuos reikalavimus:

techniniame dokumente B.5 (žr. III priedą) apibrėžtus elementus (tuo atveju visos priskyrimo sistemos turi gebėti interpretuoti užklausą ir į ją atsakyti)

arba kitus taikomus standartus (tuo atveju priskyrimo sistema turi gebėti interpretuoti užklausą ir į ją atsakyti tik tuo atveju, jei yra konkretus susitarimas su užklausą pateikiančia paskirstymo sistema).

4.2.8.3.   Priskiriančioji rezervavimo sistema siunčia automobilių vežimo paslaugos teikimo ir (arba) rezervavimo atsakymą

Jei geležinkelio įmonė automobilių vežimo paslaugos teikimo ir (arba) rezervavimo atsakymus pateikia IT priemonėmis, ji turi laikytis atitinkamų šio proceso taisyklių.

Jei automobilių vežimo paslaugos rezervavimo užklausa tinkamai suformuluota pagal pirmiau aprašytą procesą, priskyrimo sistema užklausą pateikusiai paskirstymo sistemai siunčia paslaugos teikimo ir (arba) rezervavimo konkrečiame traukinyje atsakymą.

Pagrindiniai rezervavimo atsakymų tipai:

paslaugos teikimo atsakymas,

rezervavimo patvirtinimas,

dalinio panaikinimo patvirtinimas,

visiško panaikinimo patvirtinimas,

neigiamas atsakymas.

Šis procesas vykdomas kaip atsakas į užklausą, gautą priskyrimo sistemoje pagal pirmiau aprašytą procesą.

Pranešimo, kuriuo vykdomas įpareigojimas, duomenų elementai ir informacijos turinys atitinka šiuos reikalavimus:

techniniame dokumente B.5 (žr. III priedą) apibrėžtus elementus

arba kitus standartus,

atsižvelgiant į užklausą siunčiančioje paskirstymo sistemoje naudojamą protokolą.

4.2.9.   Vietų esamumo ir (arba) rezervavimo tvarkymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip geležinkelio įmonės rezervuoja keleivių vietas. Įvairių tipų vietos keleiviams (pvz., sėdynės, miegamosios vietos, gultai, pirmumo tvarka žmonėms su judėjimo negalia skirtos sėdimosios vietos, vietos neįgaliųjų vežimėliams, universalios miegamosios kupė (žr. PRM TSS 4.2.4 skirsnį)) toliau tekste vadinamos vietos, nebent reikėtų pateikti konkretesnę informaciją. Dviračių, automobilių ir RJA aptarnavimo rezervavimas aprašytas kituose skyriuose nagrinėjant atskirus pagrindinius parametrus.

Vietų rezervavimas gali būti tiesiog vietos keleiviui rezervavimas kaip vežimo sutarties papildymas arba gali būti sudėtinės transakcijos, apimančios ir vietą keleiviui, ir vežimo sutartį, dalis.

Šiuo pagrindiniu parametru užtikrinama, kad išduodančioji ir priskiriančioji geležinkelio įmonės keistųsi tinkama esamumo ir rezervavimo informacija. Priskyrimo sistema turi gebėti tvarkyti pranešimus bent pagal techniniame dokumente B.5 (žr. III priedą) nurodytą protokolą.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos tuo atveju, jei tarp užklausas teikiančiosios ir priskiriančiosios šalių yra susitarimas dėl paslaugų teikimo, kai paslaugą galima arba privaloma rezervuoti.

Šiam pagrindiniam parametrui taikomi šie procesai:

4.2.9.1.   Geležinkelio įmonė arba bilietų pardavėjas siunčia esamumo ir (arba) rezervavimo užklausą priskiriančiajai rezervavimo sistemai

Galimybė rezervuoti vietą priklauso nuo to, ar tarp susijusių vežėjo (-ų) ir platintojo (-ų) yra komercinis susitarimas. Tokiuose susitarimuose gali būti numatyti mokesčiai, techniniai ir saugos standartai, su konkrečiais traukiniais, kelionės pradžios ir (arba) pabaigos vieta, tarifais, pardavimo kanalais susiję apribojimai ir t. t.

Jei tarp dalyvaujančių šalių yra susitarimas, prašymą teikianti paskirstymo sistema siunčia priskyrimo sistemai nurodytos rūšies vietos esamumo ir (arba) rezervavimo tam tikrame traukinyje užklausas.

Pagrindiniai rezervavimo užklausų tipai:

vietos esamumo užklausa,

rezervavimo užklausa,

dalinio panaikinimo užklausa,

visiško panaikinimo užklausa.

Šis procesas vykdomas gavus kliento užklausą, perduotą geležinkelio įmonės paskirstymo sistemai.

Pranešimo, kuriuo vykdomas įpareigojimas, duomenų elementai ir informacijos turinys atitinka šiuos reikalavimus:

techniniame dokumente B.5 (žr. III priedą) nustatytus elementus (tuo atveju visos priskyrimo sistemos turi gebėti interpretuoti užklausą ir į ją atsakyti)

arba kitus taikomus standartus (tuo atveju priskyrimo sistema turi gebėti interpretuoti užklausą ir į ją atsakyti tik tuo atveju, jei yra konkretus susitarimas su užklausą pateikiančia paskirstymo sistema).

4.2.9.2.   Priskiriančioji rezervavimo sistema siunčia vietos esamumo ir (arba) rezervavimo atsakymą

Jei vietų rezervavimo užklausa tinkamai suformuluota pagal pirmiau aprašytą procesą, priskyrimo sistema užklausą pateikusiai paskirstymo sistemai siunčia vietų esamumo ir (arba) rezervavimo konkrečiame traukinyje atsakymą.

Pagrindiniai rezervavimo atsakymų tipai:

atsakymas dėl laisvos vietos,

rezervavimo patvirtinimas,

dalinio panaikinimo patvirtinimas,

visiško panaikinimo patvirtinimas,

keitimo pasiūlymas,

neigiamas atsakymas.

Šis procesas vykdomas kaip atsakas į užklausą, gautą priskyrimo sistemoje pagal pirmiau aprašytą procesą.

Pranešimo, kuriuo vykdomas įpareigojimas, duomenų elementai ir informacijos turinys atitinka šiuos reikalavimus:

techniniame dokumente B.5 (žr. III priedą) apibrėžtus elementus

arba kitus standartus,

atsižvelgiant į užklausą siunčiančioje paskirstymo sistemoje naudojamą protokolą.

4.2.10.   Produktų platinimo saugumo elementų tvarkymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip priskiriančioji geležinkelio įmonė generuoja saugumo elementus savo produktams platinti.

Šiuo pagrindiniu parametru turi būti užtikrinama, kad geležinkelio įmonė ir keleiviai iš priskiriančiosios geležinkelio įmonės tinkamu laiku gautų įvairiems bilietų tipams reikalingą saugumo informaciją ir nuorodas.

Šiam pagrindiniam parametrui taikomi šie procesai:

4.2.10.1.   Priskiriančioji sistema sukuria elektroniniu būdu pateikiamo produkto saugumo elementą

Jei geležinkelio įmonė išduoda CIV atitinkantį bilietą ir (arba) rezervavimo dokumentą, geležinkelio bilietų pardavimo punkto (agentūros, mažmenininko) personalas arba geležinkelio įmonės paskirstymo sistema generuoja saugumo informaciją, kuri turi būti įterpta biliete ir (arba) rezervavimo dokumente.

Šis procesas vykdomas kai tik užsakymo statusas ir pardavimo sandorio duomenys sėkmingai nusiunčiami į atitinkamų geležinkelio įmonių paskirstymo sistemą.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka

produktams platinti skirtų saugumo elementų standartą – tas standartas šiuo metu kuriamas. Todėl tai neišspręstas klausimas, nurodytas II priedo sąraše.

4.2.10.2.   Priskyrimo sistema sukuria geležinkelio įmonei bylos nuorodą produktui elektroniniu būdu pateikti

Jei geležinkelio įmonė išduoda CIV atitinkantį bilietą ir (arba) rezervavimo dokumentą, geležinkelio bilietų pardavimo punkto (agentūros, mažmenininko) personalas arba geležinkelio įmonės paskirstymo sistema sukuria bylos nuorodą bilietui ir (arba) rezervavimo dokumentui atgaminti ir įveda visą su bilietu susijusią informaciją į savo paskirstymo sistemą.

Šis procesas vykdomas kai tik užsakymo statusas ir pardavimo sandorio duomenys sėkmingai nusiunčiami į atitinkamų geležinkelio įmonių paskirstymo sistemą.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka

produktams platinti skirtų saugumo elementų standartą – tas standartas šiuo metu kuriamas. Todėl tai neišspręstas klausimas, nurodytas II priedo sąraše.

4.2.10.3.   Priskyrimo sistema sukuria keleiviui nuorodą produktui elektroniniu būdu pateikti

Jei geležinkelio įmonė išduoda CIV atitinkantį bilietą ir (arba) rezervavimo dokumentą, geležinkelio bilietų pardavimo punkto (agentūros, mažmenininko) personalas arba geležinkelio įmonės paskirstymo sistema generuoja bylos nuorodą ir pateikia ją biliete ir (arba) rezervavimo dokumente.

Šis procesas vykdomas kai tik užsakymo statusas ir pardavimo sandorio duomenys sėkmingai nusiunčiami į atitinkamų geležinkelio įmonių paskirstymo sistemą.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka

produktams platinti skirtų saugumo elementų standartą – tas standartas šiuo metu kuriamas. Todėl tai neišspręstas klausimas, nurodytas II priedo sąraše.

4.2.11.   Nupirkto produkto pateikimas klientui (įvykdymas)

Šiuo pagrindiniu parametru nustatomi visi galimi su bilietu ir (arba) rezervavimo dokumentu ir laikmenos rūšimi (pvz., popierius) susiję tiesioginiai ir netiesioginiai įvykdymo būdai.

Šiuo pagrindiniu parametru užtikrinama, kad išdavėjas arba bilietų pardavėjas išduotų bilietus pagal standartus, kuriais užtikrinama sąveika tarp geležinkelio įmonių. Išduodamos tarptautinio ir užsienio pardavimo bilietus, geležinkelio įmonės taiko bent vieną iš skirsnyje 4.2.11.1. Tiesioginis įvykdymas, taikomas tarptautiniam ir užsienio pardavimui ir skirsnyje 4.2.11.2. Netiesioginis įvykdymas, taikomas tarptautiniam ir užsienio pardavimui išvardytų įvykdymo tipų.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos bent tarptautinio ir užsienio pardavimo tarifams.

4.2.11.1.   Tiesioginis įvykdymas, taikomas tarptautiniam ir užsienio pardavimui

Šis procesas yra proceso 4.2.11.2. Netiesioginis įvykdymas, taikomas tarptautiniam ir užsienio pardavimui, alternatyva.

Geležinkelio įmonės pripažįsta bent bilietus, atitinkančius techniniame dokumente B.6 (žr. III priedą) pateiktą apibrėžimą, išskyrus tuos atvejus, kai bilietas netinkamas konkrečiai kelionei, kai geležinkelio įmonė turi pagrįstų priežasčių įtarti sukčiavimą, ir kai bilietas naudojamas ne pagal 4.2.4 skirsnyje nurodytas vežimo sąlygas.

Pagrindiniai bilietų tipai nurodyti techniniame dokumente B.6 (žr. III priedą):

bilietas ir rezervavimo dokumentas,

tik bilietas,

tik rezervavimo dokumentas,

priedai,

pagerinimas,

maršruto keitimas,

įlaipinimo kortelė,

ypatingieji tarifai, taikomi naudojant nacionalinę geležinkelio kortelę,

grupės bilietas,

įvairių rūšių tarptautiniai geležinkelio bilietai,

lydimos transporto priemonės kuponas,

kelionės išlaidų patvirtinimo kvitas.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka techninį dokumentą

B.6 (žr. III priedą).

4.2.11.2.   Netiesioginis įvykdymas, taikomas tarptautiniam ir užsienio pardavimui

Šis procesas yra proceso 4.2.11.1. Tiesioginis įvykdymas, taikomas tarptautiniam ir užsienio pardavimui, alternatyva.

Jei geležinkelio įmonė parduoda bilietą taikydama netiesioginį įvykdymą vienu iš toliau išvardytų būdų, ji turi laikytis šių standartų:

CIV atitinkantis produkto pateikimas elektroniniu būdu (išvykstant išduodamas bilietas),

CIV atitinkantis keleivių žiniaraštis,

CIV atitinkantis A4 formato bilietas, pateikiamas e. paštu.

Pagrindiniai minėtais būdais išduodamų bilietų tipai:

atvirasis bilietas (tik kelionė),

atvirasis bilietas + vietos rezervavimas (kelionė ir vietos rezervavimas),

atvirasis bilietas + priedas (kelionė ir priedas),

atvirasis bilietas + vietos rezervavimas + priedas (kelionė, vietos rezervavimas ir priedas),

bendrosios kainos bilietas (kelionė ir vietos rezervavimas).

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka šiuos techninius dokumentus:

B.6 (žr. III priedą),

B.7 (žr. III priedą),

Europos „išvykstant išduodamo bilieto“ ir Europos „keleivių žiniaraščio“ standartą – tie standartai šiuo metu kuriami. Todėl tai neišspręstas klausimas, nurodytas II priedo sąraše.

4.2.11.3.   Tiesioginis įvykdymas, taikomas vidaus pardavimui

Tai neišspręstas klausimas (žr. II priedą).

4.2.11.4.   Netiesioginis įvykdymas, taikomas vidaus pardavimui

Tai neišspręstas klausimas (žr. II priedą).

4.2.12.   Informacijos teikimo stoties teritorijoje tvarkymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip stoties valdytojas teikia klientams traukinių eismo informaciją stoties teritorijoje.

Nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei balso pranešimų ir (arba) atvaizdavimo sistemos buvo atnaujintos, rekonstruotos arba naujai įrengtos.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos bent toms stotims, kuriose sustoja tarptautinių maršrutų traukiniai.

Šiam pagrindiniam parametrui taikomi šie procesai:

4.2.12.1.   Stoties valdytojas informuoja stotyje esančius klientus

Stotyje esantiems klientams stoties valdytojas pateikia tokią su traukinių išvykimu susijusią informaciją:

traukinio tipas ir (arba) numeris,

paskirties stotis (-ys)

ir, kai tinkama, sustojimas (-ai) tarpinėje (-se) stotyje (-yse),

peronas arba kelias,

išvykimo laikas pagal tvarkaraštį.

Jei traukinių išvykimo informacija pasikeičia, stoties valdytojas pateikia stotyje bent šią traukinio informaciją:

traukinio tipas ir (arba) numeris,

paskirties stotis (-ys),

išvykimo laikas pagal tvarkaraštį,

nukrypimas nuo plano.

Stoties valdytojas pateikia bent šią su traukinių atvykimu susijusią informaciją:

išvykimo stotis (-ys),

atvykimo į stotį laikas,

traukinio tipas ir (arba) numeris,

atvykimo peronas arba kelias.

Jei su traukinių atvykimu susijusi informacija pasikeičia, stoties valdytojas pateikia bent šią su tais traukiniais susijusią informaciją:

traukinio tipas ir (arba) numeris,

išvykimo stotis (-ys),

atvykimo laikas pagal tvarkaraštį,

nukrypimas nuo plano.

Nukrypimą nuo plano sudaro:

esminis vėlavimas,

perono arba kelio pakeitimas,

visiškas ar dalinis reiso atšaukimas,

traukinio maršruto pakeitimas.

Stoties valdytojas, atsižvelgdamas į susitarimus su geležinkelio įmonėmis ir (arba) infrastruktūros valdytojais, priima sprendimus dėl:

informavimo sistemos tipo (vaizdavimas ir (arba) balso pranešimas),

informacijos pateikimo momento,

vietos, kurioje bus įrengta stoties informavimo sistema.

Atsižvelgdamos į galiojančius susitarimus, geležinkelio įmonės ir (arba) infrastruktūros valdytojai informaciją apie nuokrypius tinkamu laiku pateikia stoties valdytojui.

4.2.13.   Informacijos teikimo transporto priemonėse tvarkymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip geležinkelio įmonė teikia traukinių važiavimo informaciją transporto priemonėse.

Nuostatos taikomos naujiems, atnaujintiems arba modernizuotiems geležinkelių riedmenims, jei informavimo (balso pranešimų ir (arba) vaizdavimo) sistemos juose atnaujintos arba naujai įrengtos.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos bent visiems tiems traukiniams, kuriais teikiamos tarptautinės paslaugos.

Šiam pagrindiniam parametrui taikomi šie procesai:

4.2.13.1.   Geležinkelio įmonė informuoja traukinyje esančius keleivius

Geležinkelio įmonės traukinyje esantiems keleiviams

išvykimo stotyje ir svarbiausiose tarpinio sustojimo stotyse pateikia šią informaciją:

traukinio tipas ir (arba) numeris,

galutinė paskirties vieta (-os),

kai tinkama, tarpinio sustojimo stotys,

esminis vėlavimas,

vėlavimo priežastys, jei žinomos;

prieš atvykstant į visas tarpinio sustojimo stotis pateikia šią informaciją:

kito sustojimo stotis (stoties pavadinimas);

prieš atvykstant į svarbiausią tarpinio sustojimo stotį ir į paskirties stotį pateikia šią informaciją:

kito sustojimo stotis (stoties pavadinimas),

planinis atvykimo laikas,

numatomasis atvykimo laikas ir (arba) kita vėlavimo informacija,

kitos pagrindinės jungiamosios paslaugos (geležinkelio įmonės nuožiūra).

Geležinkelio įmonė priima sprendimą dėl:

informavimo sistemos tipo (vaizdavimas ir (arba) balso pranešimai),

informacijos pateikimo momento,

vietos, kurioje bus įrengti traukinio informavimo sistemos įrenginiai.

4.2.14.   Traukinio parengimas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip geležinkelio įmonė, atlikus traukinio parengimo išvykti užduotis, nustatytas OPE TSS 4.2.3.3 skirsnyje, arba pasikeitus traukinio numeriui, turi informuoti infrastruktūros valdytoją, kad traukinys parengtas prieigai prie tinklo.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos visiems geležinkelio įmonės traukiniams.

Šiam pagrindiniam parametrui taikomi šie procesai:

4.2.14.1.   Pranešimas „Traukinys parengtas“, taikomas visiems traukiniams

Geležinkelio įmonė infrastruktūros valdytojui pranešimą „Traukinys parengtas“ siunčia kiekvieną kartą, kai traukinys parengiamas prieigai prie tinklo pirmą kartą, nebent pagal nacionalines taisykles infrastruktūros valdytojas tvarkaraštį pripažįsta kaip pranešimą „Traukinys parengtas“. Pastaruoju atveju, jei traukinys neparengtas, geležinkelio įmonė kuo greičiau informuoja infrastruktūros valdytoją ir, kai tinkama, stoties valdytoją.

Pranešimą sudaro bent šie dalykai:

traukinio ir (arba) maršruto numeris,

traukinio parengties nuoroda, t. y. kad traukinys yra parengtas ir gali važiuoti.

Kita informacija, pvz.:

maršruto pradžios punktas, nurodant maršruto užsakymo laiką,

maršruto pabaigos punktas nurodant laiką, kuriuo siūlomas traukinys turi atvykti į paskirties vietą,

gali būti pateikiama tame pačiame pranešime.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka bent pranešimo „Traukinys parengtas“ reikalavimus, nurodytus techniniame dokumente

B.30 (žr. III priedą).

Be to, tuo tikslu gali būti taikomi kiti esami standartai, jei dalyvaujančios šalys yra sudariusios konkretų susitarimą, kuriuo leidžiama naudoti tuos standartus.

4.2.15.   Traukinio važiavimo informacija ir prognozė

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma traukinio važiavimo informacija ir traukinio važiavimo prognozė. Juo turi būti nustatoma, kaip palaikomas ryšys tarp infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonės, taip pat tarp geležinkelio įmonės ir stoties valdytojo, kad būtų keičiamasi traukinių važiavimo informacija ir traukinių važiavimo prognozėmis.

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip infrastruktūros valdytojas privalo tinkamu laiku siųsti traukinio važiavimo informaciją geležinkelio įmonei ir kitam su traukinio naudojimu susijusiam gretimos infrastruktūros valdytojui.

Traukinio važiavimo informacija pranešama apie esamą traukinio statusą pagal sutartį nustatytuose pranešimo punktuose.

Traukinio važiavimo prognozė naudojama pateikti informaciją apie numatomąjį laiką pagal sutartį nustatytuose prognozės punktuose. Šį pranešimą infrastruktūros valdytojas siunčia geležinkelio įmonei ir su traukinio važiavimu susijusiam gretimos infrastruktūros valdytojui. Atsižvelgdamos į galiojančius susitarimus, geležinkelio įmonės ir (arba) infrastruktūros valdytojai traukinio važiavimo prognozės informaciją tinkamu laiku pateikia stoties valdytojui.

Maršruto sutartyje nustatomi su traukinio važiavimu susiję pranešimo punktai.

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinamas pranešimo turinys; juo nenustatomas traukinio važiavimo prognozės sudarymo procesas.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos visiems geležinkelio įmonės traukiniams.

Šiam pagrindiniam parametrui taikomi šie procesai:

4.2.15.1.   Traukinio važiavimo informacija, taikoma visiems traukiniams

Infrastruktūros valdytojas geležinkelio įmonei siunčia pranešimą „Traukinio važiavimo informacija“. Šis procesas vykdomas kai tik traukinys pasiekia pagal sutartį numatytus pranešimo punktus, kuriuose numatyta pateikti traukinio važiavimo informaciją. Sutartinis pranešimo punktas gali būti, be kitų, perleidimo vieta, stotis arba traukinio maršruto paskirties vieta.

Pranešimą sudaro bent šie dalykai:

traukinio ir (arba) maršruto numeris (traukinio ID),

laikas pagal tvarkaraštį ir tikrasis laikas sutartiniame pranešimo punkte,

pranešimo punkto identifikavimo informacija,

traukinio statusas pranešimo punkte (atvykimas, išvykimas, pravažiavimas, išvykimas iš pradinės stoties, atvykimas į galutinę paskirties vietą).

Kita informacija, pvz.:

nuokrypis nuo užsakyto laiko pagal tvarkaraštį (minutėmis),

vėlavimo priežastis (jei žinoma)

gali būti pateikiama tame pačiame pranešime.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka bent pranešimo „TrainRunningInformationMessage“ reikalavimus, nurodytus techniniame dokumente

B.30 (žr. III priedą).

Be to, tuo tikslu gali būti taikomi kiti esami standartai, jei dalyvaujančios šalys yra sudariusios konkretų susitarimą, kuriuo leidžiama naudoti tuos standartus.

4.2.15.2.   Traukinio važiavimo prognozė, taikoma visiems traukiniams

Infrastruktūros valdytojas geležinkelio įmonei siunčia pranešimą „Traukinio važiavimo prognozė“.

Šis procesas vykdomas kai tik traukinys pasiekia pagal sutartį numatytą pranešimo punktą, kuriame numatyta pateikti traukinio važiavimo prognozę. Sutartinis prognozės punktas gali būti, be kitų, perleidimo vieta arba stotis. Traukinio važiavimo prognozė taip pat gali būti siunčiama prieš traukiniui pradedant važiuoti. Papildomo vėlavimo tarp dviejų pranešimo punktų riba turi būti nustatyta geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojo, kuriam turi būti siunčiama pradinė ar nauja prognozė, sutartyje. Jei vėlavimas nežinomas, infrastruktūros valdytojas turi siųsti „Paslaugos nutraukimo pranešimą“ (žr. skirsnį 4.2.16. Paslaugos nutraukimo informacija).

Traukinio važiavimo prognozės pranešime turi būti nurodytas numatomas laikas, taikomas sutartiniams prognozės punktams.

Atsižvelgdamos į galiojančius susitarimus, geležinkelio įmonės ir (arba) infrastruktūros valdytojai traukinio važiavimo prognozės informaciją tinkamu laiku pateikia stoties valdytojui.

Infrastruktūros valdytojas šį pranešimą siunčia kitam su traukinio važiavimu susijusiam gretimos infrastruktūros valdytojui.

Pranešimą turi sudaryti bent šie dalykai:

traukinio ir (arba) maršruto numeris (traukinio ID)

ir kiekvienam sutartiniam prognozės punktui taikoma informacija:

laikas pagal tvarkaraštį ir numatomasis laikas,

sutartinio prognozės punkto identifikavimo informacija,

traukinio statusas sutartiniame prognozės punkte (atvykimas, išvykimas, pravažiavimas, atvykimas į galutinę paskirties vietą).

Kita informacija, pvz.:

numatomas nuokrypis nuo užsakyto laiko pagal tvarkaraštį (minutėmis),

vėlavimo priežastis (jei žinoma)

gali būti siunčiama tame pačiame pranešime.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka bent pranešimo „TrainRunningForecastMessage“ reikalavimus, nurodytus techniniame dokumente

B.30 (žr. III priedą).

Be to, tuo tikslu gali būti taikomi kiti esami standartai, jei dalyvaujančios šalys yra pasirašiusios konkretų susitarimą, kuriuo leidžiama naudoti tuos standartus.

4.2.16.   Paslaugos nutraukimo informacija

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip geležinkelio įmonė ir infrastruktūros valdytojas tarpusavyje keičiasi paslaugos nutraukimo informacija.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos visiems geležinkelio įmonės traukiniams.

Kad būtų galima reaguoti į keleivių skundus, geležinkelio įmonėms, bilietų pardavėjams ir (arba) įgaliotosioms valstybės institucijoms suteikiama galimybė gauti paslaugos nutraukimo duomenis bent dvylika mėnesių po to, kai tie duomenys nustojo galioti.

Šiam pagrindiniam parametrui taikomi šie procesai:

4.2.16.1.   Bendrosios pastabos

Geležinkelio įmonė informuoja infrastruktūros valdytoją apie traukinių eksploatacinę būklę, kaip apibrėžta OPE TSS 4.2.3.3.2 skirsnyje.

Jei traukinio važiavimas nutraukiamas, infrastruktūros valdytojas siunčia pranešimą „Traukinio važiavimas nutrauktas“, kaip nurodyta toliau.

4.2.16.2.   Pranešimas „Traukinio važiavimas nutrauktas“, taikomas visiems traukiniams

Jei traukinio važiavimas nutraukiamas, infrastruktūros valdytojas pateikia šį pranešimą gretimos infrastruktūros valdytojui ir geležinkelio įmonei (-ėms).

Jei vėlavimo trukmė yra žinoma, infrastruktūros valdytojas privalo siųsti traukinio važiavimo prognozės pranešimą (žr. skirsnį 4.2.15.2. Traukinio važiavimo prognozė).

Pagrindiniai šio pranešimo duomenų elementai:

traukinio ir (arba) maršruto numeris (traukinio ID),

vietos identifikavimo informacija, pateikiama atsižvelgiant į vietos informacijos faile nurodytą kitą vietą, į kurią turi važiuoti traukinys,

važiavimo nutraukimo pradžios laikas,

išvykimo data ir laikas pagal tvarkaraštį šioje vietoje,

važiavimo nutraukimo priežasties kodas ir (arba) apibūdinimas.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka bent pranešimo „TrainRunningInterruptionMessage“ reikalavimus, nurodytus techniniame dokumente

B.30 (žr. III priedą).

Be to, tuo tikslu gali būti taikomi kiti esami standartai, jei dalyvaujančios šalys yra sudariusios konkretų susitarimą, kuriuo leidžiama naudoti tuos standartus.

4.2.17.   Traukinių tvarkaraščio trumpalaikių duomenų tvarkymas

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma, kaip prieigą turinčioji šalis ir infrastruktūros valdytojas turėtų tvarkyti skubius maršruto užsakymus. Šie reikalavimai taikomi visiems skubiems maršruto užsakymams.

Į šį pagrindinį parametrą neįtraukti traukinių eismo valdymo klausimai. Laiko riba tarp skubių maršruto užsakymų ir maršruto pakeitimų dėl traukinių eismo valdymo nustatoma vietos susitarimais. Skubiems transporto paslaugų poreikiams (pvz., specialusis traukinys, papildomas traukinys) patenkinti turi būti galima pateikti skubų maršruto užsakymą. Tuo tikslu prieigą turinčioji šalis, teikianti skubų maršruto užsakymą, infrastruktūros valdytojui turi pateikti visą reikalingą informaciją, nurodydama, kada ir kur turi važiuoti traukinys, taip pat kitus susijusius duomenis.

Europos lygmeniu trumpiausio termino nenustatoma. Tinklo nuostatuose gali būti nustatomas trumpiausias terminas.

Kiekvienas infrastruktūros valdytojas atsakingas už maršruto jo infrastruktūroje tinkamumą, o geležinkelio įmonė privalo patikrinti, ar traukinio charakteristikos atitinka jos užsakyto maršruto duomenyse nurodytas vertes.

Toliau aprašyti įvairūs galimi scenarijai.

A scenarijus: prieigą turinčioji šalis susisiekia su visais tiesiogiai susijusiais infrastruktūros valdytojais (A atvejis) arba kreipiasi į reikiamą vietą taikant vieno langelio principą (B atvejis), kad užsakytų maršrutą visam reisui. Šiuo atveju prieigą turinčioji šalis taip pat turi visą reisą valdyti traukinį.

B scenarijus: kiekviena reise dalyvaujanti prieigą turinčioji šalis tiesiogiai kreipiasi į vietos infrastruktūros valdytoją arba į reikiamą vietą taikant vieno langelio principą, kad užsakytų maršrutą tai reiso daliai, kurioje ji valdo traukinį.

Pagal abu scenarijus maršruto paskyrimo pagal skubų užsakymą procedūra yra prieigą turinčiosios šalies ir infrastruktūros valdytojo dialogas – jame pateikiami šie pranešimai:

maršruto užsakymo pranešimas,

išsamių maršruto duomenų pranešimas,

pranešimas „Maršrutas negalimas“,

pranešimas „Maršrutas patvirtintas“,

pranešimas „Išsamūs maršruto duomenys atmesti“,

pranešimas „Maršruto atsisakyta“,

pranešimas „Užsakytas maršrutas nebegalimas“,

gavimo patvirtinimo pranešimas.

Traukinių reisams, kuriems maršrutas jau užsakytas ir paskirtas, maršruto užsakymo kartoti nereikia, nebent vėlavimas viršytų geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojo sutartyje nustatytą vertę arba traukinio sudėtis būtų pakeista taip, kad esamas maršruto užsakymas nustotų galioti.

Šio pagrindinio parametro nuostatos taikomos tvarkant maršruto užsakymus visiems geležinkelio įmonės traukiniams, bet tik tuo atveju, jei skubiems maršruto užsakymams dalyvaujančios šalys telematikos priemones naudoja taip, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/14/EB (1) II priede.

Tuo atveju šiam pagrindiniam parametrui taikomi šie procesai:

4.2.17.1.   Maršruto užsakymo pranešimas

Šį pranešimą prieigą turinčioji šalis siunčia infrastruktūros valdytojui; pranešimą sudaro šis pagrindinis turinys:

maršrutą užsakanti prieigą turinčioji šalis,

maršruto pradžios punktas – maršruto pradinis taškas,

išvykimo iš maršruto pradinio taško laikas – maršruto užsakymo laikas,

maršruto pabaigos punktas – traukinio kelionės pabaigos taškas užsakytame maršrute,

atvykimo į maršruto pabaigos punktą laikas – laikas, kuriuo pasiūlytas traukinys turi atvykti į paskirties vietą,

užsakoma reiso atkarpa,

tarpiniai sustojimai ar kiti nustatyti taškai siūlomame maršrute, nurodant atvykimo į tarpinį punktą laiką ir išvykimo iš jo laiką. Jei šis laukelis neužpildomas, tai reiškia, kad traukinys nesustoja tame taške,

sutarta ir reikalinga traukinio įranga ir (arba) duomenys, susiję su ta reiso atkarpa,

didžiausias leidžiamas traukinio greitis,

didžiausias greitis atsižvelgiant į nurodytą (-as) traukinio valdymo sistemą (-as) (nacionalinę ir tarptautinę, pvz., LZB, ETCS),

kiekvieno traukos geležinkelių riedmenų vieneto – traukos klasė, techninis variantas,

stumiamasis geležinkelių traukos riedmenų vienetas (traukos klasė, techninis variantas),

vagonas su valdymo postu (DVT) traukinio priekyje,

bendras ilgis,

bendras svoris,

didžiausia ašies apkrova,

bendras svoris vienam metrui,

stabdžių efektyvumas (t. y. naudotina stabdžių sistema ir stabdymo efektyvumas),

stabdžių tipas (skirta nurodyti, ar naudojamas elektromagnetinis stabdys),

nustatyta (-os) traukinio valdymo sistema (-os) (nacionalinė(s) ir tarptautinė(s)),

avarinio stabdžio išjungimas,

radijo sistema (pvz., GSM-R),

specialieji kroviniai,

krovinio gabaritai,

kitos būtinos techninės sąlygos, kurios neatitinka standartinių matmenų (pvz., ypatingi krovinio gabaritai),

traukinio kategorija,

visi kiti specifiniai duomenys, reikalingi maršruto užsakymui vykdyti vietos ar nacionaliniu mastu,

veiksmų, kuriuos reikia atlikti nurodytame maršruto tarpiniame taške, apibrėžtys,

už traukinio važiavimą esamoje reiso atkarpoje atsakingos geležinkelio įmonės kodas,

už traukinį konkrečioje reiso atkarpoje atsakingo infrastruktūros valdytojo kodas,

kai tinkama, su kita reiso atkarpa susijusių geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojo kodai.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka bent pranešimo „PathRequestMessage“ reikalavimus, nurodytus techniniame dokumente

B.30 (žr. III priedą).

Be to, tuo tikslu gali būti taikomi kiti esami standartai, jei dalyvaujančios šalys yra sudariusios konkretų susitarimą, kuriuo leidžiama naudoti tuos standartus.

4.2.17.2.   Išsamių maršruto duomenų pranešimas

Šį pranešimą siunčia infrastruktūros valdytojas, atsakydamas į prieigą turinčiosios šalies pateiktą maršruto užsakymą; pagrindinis pranešimo turinys:

maršrutą užsakanti prieigą turinčioji šalis,

maršruto pradžios punktas – maršruto pradinis taškas,

išvykimo iš maršruto pradinio taško laikas – maršruto užsakymo laikas,

maršruto pabaigos punktas – traukinio kelionės pabaigos taškas užsakytame maršrute,

atvykimo į maršruto pabaigos punktą laikas – laikas, kuriuo pasiūlytas traukinys turi atvykti į paskirties vietą,

užsakoma reiso atkarpa,

tarpiniai sustojimai ar kiti nustatyti taškai siūlomame maršrute, nurodant atvykimo į tarpinį punktą laiką ir išvykimo iš jo laiką. Jei šis laukelis neužpildomas, tai reiškia, kad traukinys nesustoja tame taške,

sutarta ir reikalinga traukinio įranga ir (arba) duomenys, susiję su ta reiso atkarpa,

didžiausias leidžiamas traukinio greitis,

didžiausias greitis atsižvelgiant į nurodytą (-as) traukinio valdymo sistemą (-as) (nacionalinę ir tarptautinę, pvz., LZB, ETCS),

kiekvieno traukos geležinkelių riedmenų vieneto traukos klasė, techninis variantas,

stumiamasis geležinkelių traukos riedmenų vienetas (traukos klasė, techninis variantas),

vagonas su valdymo postu (DVT) traukinio priekyje,

bendras ilgis,

bendra masė,

didžiausia ašies apkrova,

bendroji masė vienam metrui,

stabdžių efektyvumas (t. y. naudotina stabdžių sistema ir stabdymo efektyvumas),

stabdžių tipas (skirta nurodyti, ar naudojamas elektromagnetinis stabdys),

nustatyta (-os) traukinio valdymo sistema (-os) (nacionalinė(s) ir tarptautinė(s)),

avarinio stabdžio išjungimas,

radijo sistema (pvz., GSM-R),

SC (specialieji kroviniai),

krovinio gabaritai,

kitos būtinos techninės sąlygos, kurios neatitinka įprastų matmenų (pvz., ypatingi krovinio gabaritai),

traukinio kategorija,

visi kiti specifiniai duomenys, reikalingi maršruto užsakymui vykdyti vietos ar nacionaliniu mastu,

apibrėžtys veiksmų, kuriuos reikia atlikti nurodytame maršruto tarpiniame taške,

už traukinio važiavimą esamoje reiso atkarpoje atsakingos geležinkelio įmonės kodas,

už traukinį konkrečioje reiso atkarpoje atsakingo infrastruktūros valdytojo kodas,

kai tinkama, su kita reiso atkarpa susijusių geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojo kodai.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka bent pranešimo „PathDetailsMessage“ reikalavimus, nurodytus techniniame dokumente

B.30 (žr. III priedą).

Be to, tuo tikslu gali būti taikomi kiti esami standartai, jei dalyvaujančios šalys sudaro konkretų susitarimą, kuriuo leidžiama naudoti tuos standartus.

4.2.17.3.   Pranešimas „Maršrutas negalimas“

Jei maršrutas negalimas, infrastruktūros valdytojas maršruto užsakymą pateikusiai prieigą turinčiajai šaliai siunčia šį pranešimą:

maršruto pradžios punktas – traukinio kelionės pradžios taškas maršrute,

maršruto pabaigos punktas,

išvykimo iš maršruto pradinio taško laikas – maršruto užsakymo laikas,

nurodymas, kad maršrutas yra negalimas,

priežastis, kodėl maršrutas negalimas.

Tuo pačiu metu kaip siųsdamas šį pranešimą arba kuo skubiau infrastruktūros valdytojas, nereikalaudamas iš geležinkelio įmonės papildomo užsakymo, turi siųsti alternatyvų pasiūlymą („Išsamios maršruto informacijos pranešimą“).

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka bent pranešimo „PathNotAvailableMessage“ reikalavimus, nurodytus techniniame dokumente

B.30 (žr. III priedą).

Be to, tuo tikslu gali būti taikomi kiti esami standartai, jei dalyvaujančios šalys yra sudariusios konkretų susitarimą, kuriuo leidžiama naudoti tuos standartus.

4.2.17.4.   Pranešimas „Maršrutas patvirtintas“

Užsakymą teikianti prieigą turinčioji šalis, norėdama užsakyti maršrutą ir (arba) patvirtinti infrastruktūros valdytojo pasiūlyto maršruto užsakymą, siunčia šį pranešimą:

maršruto identifikavimo numeris,

maršruto pradžios punktas – traukinio kelionės pradžios taškas maršrute,

maršruto pabaigos punktas,

išvykimo iš maršruto pradinio taško laikas – maršruto užsakymo laikas,

maršruto pabaigos punktas – traukinio kelionės pabaigos taškas užsakytame maršrute,

atvykimo į maršruto pabaigos punktą laikas – laikas, kuriuo pasiūlytas traukinys turi atvykti į paskirties vietą,

nurodymas, kad prieigą turinčioji šalis priima maršruto pasiūlymą.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka bent pranešimo „PathConfirmedMessage“ reikalavimus, nurodytus techniniame dokumente

B.30 (žr. III priedą).

Be to, tuo tikslu gali būti taikomi kiti esami standartai, jei dalyvaujančios šalys yra sudariusios konkretų susitarimą, kuriuo leidžiama naudoti tuos standartus.

4.2.17.5.   Pranešimas „Išsamūs maršruto duomenys atmesti“

Užsakymą teikianti prieigą turinčioji šalis, norėdama atmesti infrastruktūros valdytojo pasiūlytą maršrutą, kurio išsamios informacijos pranešimą jis pateikė, siunčia šį pranešimą:

maršruto identifikavimo numeris,

nurodymas, kad maršrutas, kurio išsamūs duomenys pateikti, atmetamas,

priežastis, dėl kurios pasiūlytas maršrutas atmetamas arba prieigą turinčioji šalis prašo daryti pakeitimą,

maršruto pradžios punktas – traukinio kelionės pradžios taškas maršrute,

maršruto pabaigos punktas,

išvykimo iš maršruto pradinio taško laikas – maršruto užsakymo laikas,

maršruto pabaigos punktas – traukinio kelionės pabaigos taškas užsakomame maršrute,

atvykimo į maršruto pabaigos punktą laikas – laikas, kuriuo pasiūlytas traukinys turi atvykti į paskirties vietą.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka bent pranešimo „PathDetailsRefusedMessage“ reikalavimus, nurodytus techniniame dokumente

B.30 (žr. III priedą).

Tuo tikslu gali būti taikomi ir kiti esami standartai, jei dalyvaujančios šalys yra sudariusios konkretų susitarimą, kuriuo leidžiama naudoti tuos standartus.

4.2.17.6.   Pranešimas „Maršruto atsisakyta“

Norėdama atsisakyti užsakyto maršruto, prieigą turinčioji šalis siunčia šį pranešimą:

maršruto identifikavimo numeris,

reiso atkarpa, kurios atsisakoma,

nurodymas, kad maršruto atsisakoma,

atsisakomo maršruto pradžios punktas – traukinio kelionės pradžios taškas maršrute,

maršruto pabaigos punktas,

išvykimo iš atsisakomo maršruto pradinio taško laikas – atsisakomo maršruto užsakymo laikas,

atsisakomo maršruto pabaigos punktas – traukinio kelionės pabaigos taškas užsakytame maršrute,

atvykimo į užsakyto maršruto pabaigos punktą laikas – laikas, kuriuo pasiūlytas traukinys turėjo atvykti į paskirties vietą.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka bent pranešimo „PathCancelledMessage“ reikalavimus, nurodytus techniniame dokumente

B.30 (žr. III priedą).

Be to, tuo tikslu gali būti taikomi kiti esami standartai, jei dalyvaujančios šalys yra sudariusios konkretų susitarimą, kuriuo leidžiama naudoti tuos standartus.

4.2.17.7.   Pranešimas „Gavimo patvirtinimas“

Jei reikalingo atsakymo į bet kurį iš minėtų pranešimų negalima pateikti per 5 minutes, infrastruktūros valdytojai ir prieigą turinčiosios šalys pasikeičia šiuo pranešimu:

pranešimas „Gavimo patvirtinimas“ – juo nurodoma, kad šio pranešimo siuntėjas jam skirtą pranešimą gavo ir imsis atitinkamų veiksmų.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka bent pranešimo „ReceiptConfirmationMessage“ reikalavimus, nurodytus techniniame dokumente

B.30 (žr. III priedą).

Be to, tuo tikslu gali būti taikomi kiti esami standartai, jei dalyvaujančios šalys yra sudariusios konkretų susitarimą, kuriuo leidžiama naudoti tuos standartus.

4.2.17.8.   Pranešimas „Užsakytas maršrutas nebegalimas“

Infrastruktūros valdytojas siunčia šį pranešimą prieigą turinčiajai šaliai, kad praneštų, jog užsakytas maršrutas nebegalimas. Maršrutas tapo nebegalimas dėl svarbios priežasties, pvz., stambios avarijos. Pranešimo turinys:

maršruto numeris,

pagal tvarkaraštį numatyto traukinio, kuriam maršrutas nebegalimas, numeris (jei infrastruktūros valdytojui žinomas),

užsakyto maršruto pradžios punktas – traukinio kelionės pradžios taškas maršrute,

maršruto pabaigos punktas,

išvykimo iš užsakyto maršruto pradinio taško laikas – užsakyto maršruto užsakymo laikas,

užsakyto maršruto pabaigos punktas – traukinio kelionės pabaigos taškas užsakytame maršrute,

atvykimo į užsakyto maršruto pabaigos punktą laikas – laikas, kuriuo pasiūlytas traukinys turėjo atvykti į paskirties vietą,

priežastis.

Minėtas procesas ir jame naudojama informacija atitinka bent pranešimo „PathNotAvailableMessage“ reikalavimus, nurodytus techniniame dokumente

B.30 (žr. III priedą).

Be to, tuo tikslu gali būti taikomi kiti esami standartai, jei dalyvaujančios šalys yra sudariusios konkretų susitarimą, kuriuo leidžiama naudoti tuos standartus.

4.2.18.   Su šia TSS susijusių duomenų ir informacijos kokybė

4.2.18.1.   Reikalavimai

Siekiant šios TSS atitikties, taikomi toliau išdėstyti duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai.

Visi subjektai, kuriems skirta ši TSS, atsako už tai, kad kitos geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai ar trečiosios šalys galėtų laiku gauti aktualius, nuoseklius, tikslius ir išsamius tinkamos formos duomenis. Kiekvienas šioje TSS nurodytas subjektas atsako už tai, kad klientams (keleiviams), kitoms geležinkelio įmonėms, infrastruktūros valdytojams ar trečiosioms šalims būtų laiku skelbiama aktuali, nuosekli, tiksli ir išsami tinkamo turinio informacija.

Kai duomenys ir informacija naudojami užtikrinant atitiktį kelių šioje TSS nustatytų pagrindinių parametrų reikalavimams tuo pačiu metu, subjektai, kuriems skirta ši TSS, užtikrina, kad bendri su tais pagrindiniais parametrais susiję duomenys ir informacija būtų naudojami nuosekliai (pvz., užtikrinant i) tvarkaraščio ir tarifų informacijos ir ii) tarifų ir rezervavimo informacijos nuoseklumą).

Kai informaciją ar duomenis teikia keli šioje TSS nurodyti subjektai, tie subjektai kartu užtikrina, kad teikiamos bendrų duomenų ar informacijos dalys būtų aktualios, nuoseklios, tikslios, išsamios ir suderinamos (pvz., geležinkelio įmonei A ir geležinkelio įmonei B turi būti teikiama nuosekli tvarkaraščio informacija, kad su valstybių siena susiję tvarkaraščių duomenys sutaptų, ir t. t.).

Kai siekiant užtikrinti atitiktį šios TSS reikalavimams naudojami duomenys ar informacija, šioje TSS nurodyti subjektai garantuoja tų duomenų ar informacijos ir šios TSS pagrindiniuose parametruose naudojamų duomenų ir informacijos nuoseklumą (pvz., i) vietos informacijos kodai turi atitikti traukinių važiavimo informaciją ir ii) geležinkelio įmonių kodai turi atitikti įvykdymo informaciją, ir t. t.).

Šios TSS tikslais subjektų teikiamų duomenų ir informacijos kokybė turi būti tokia, kad subjektai, kuriems skirta ši TSS, galėtų išduoti bilietus, kaip nustatyta Reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų 10 straipsnyje.

Šios TSS tikslais subjektų teikiami duomenys ir informacija turi atitikti tokį kokybės lygį, kad subjektai, kuriems skirta ši TSS, galėtų teikti informaciją, kaip nustatyta Reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų 10 straipsnyje ir II priede.

4.2.19.   Įvairūs informaciniai failai ir duomenų bazės

4.2.19.1.   Informaciniai failai

Kad būtų galima keleivinius traukinius eksploatuoti Europos tinkle, turi būti pateikti ir visiems paslaugų teikėjams (infrastruktūros valdytojams, geležinkelio įmonėms, įgaliotoms trečiosioms šalims ir stočių valdytojams) prieinami toliau išvardyti informaciniai failai. Duomenys visada turi atitikti tikrąją būklę.

Europos geležinkelio agentūra centralizuotai saugo ir tvarko unikalius kodus, susijusius su šiais duomenimis:

visų infrastruktūros valdytojų, geležinkelio įmonių, stočių valdytojų ir paslaugas teikiančių įmonių kodų informacijos failą,

vietovių kodų informacijos failą,

visų esamų traukinių valdymo sistemų informacijos failą,

visų įvairių tipų lokomotyvų informacijos failą,

visų Europos techninės priežiūros dirbtuvių informacijos failą,

Europos rezervavimo sistemų informacijos failą,

kodų, skirtų keitimuisi tvarkaraščiais, informacijos failą,

kodų, skirtų keitimuisi tarifų duomenimis, informacijos failą,

pranešimų duomenų rinkinių katalogą,

kodų sąrašo katalogą,

bet kuriuos kitus failus ir kodų sąrašus, reikalingus naudojantis prieduose pateiktais techniniais dokumentais (jie bus nustatyti pirmuoju etapu).

Kai informacinis failas naudojamas bendrai su TAF TSS, jo kūrimas ir naudojimas turi kuo tiksliau atitikti įgyvendintą TAF TSS, kad būtų galima gauti optimalią naudą.

4.2.19.2.   Papildomi reikalavimai duomenų bazėms

Toliau išvardyti papildomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti įvairios duomenų bazės. Tai yra:

1.   Tapatumo nustatymas

Duomenų bazėje turi būti galimybė nustatyti sistemų naudotojų tapatybę prieš jiems suteikiant prieigą prie duomenų bazės.

2.   Saugumas

Duomenų bazėje turi būti užtikrintas saugumo aspektas, t. y. prieigos prie duomenų bazės kontrolė. Galimybė užšifruoti patį duomenų bazės turinį nėra būtina.

3.   NNAP

Pasirinkta duomenų bazė turi užtikrinti galimybę taikyti NNAP (nedalomumo, nuoseklumo, atskyrimo, patvarumo) principą.

4.   Prieigos kontrolė

Duomenų bazė naudotojams arba sistemoms, kuriems suteiktas leidimas, turi užtikrinti prieigą prie duomenų. Turi būti galima kontroliuoti prieigą prie kiekvieno duomenų įrašo požymio. Duomenų bazėje turi būti keičiamos sąrankos, vaidmeniu grindžiama prieigos kontrolė duomenų įrašams įterpti, atnaujinti arba naikinti.

5.   Atsekamumas

Duomenų bazėje turi būti galimybė registruoti visus atliekamus veiksmus, kad būtų galima atsekti visą duomenų įrašo informaciją (kas, kaip, kada padarė turinio pakeitimus).

6.   Užrakinimo strategija

Duomenų bazėje turi būti įgyvendinta užrakinimo strategija, kuri leistų naudotis duomenimis net tada, kai įrašus redaguoja kiti naudotojai.

7.   Lygiagrečioji prieiga

Duomenų bazėje turi būti užtikrinta galimybė duomenimis tuo pat metu naudotis keliems naudotojams ir sistemoms.

8.   Patikimumas

Duomenų bazė turi būti tokio patikimumo, kad užtikrintų reikalaujamą parengtį.

9.   Parengtis

Duomenų bazės parengties lygis turi atitikti duomenų pobūdį ir jais grindžiamus veiklos modelius.

10.   Prižiūrimumas

Duomenų bazės prižiūrimumas turi atitikti reikalaujamą jos parengtį.

11.   Sauga

Pačios duomenų bazės nėra susijusios su sauga. Todėl saugos aspektai joms netaikomi. Tačiau tai nepainiotina su tuo, kad duomenys, pvz., neteisingi arba neaktualūs, gali turėti įtakos saugiam traukinio valdymui.

12.   Suderinamumas

Duomenų bazėje turi būti galima naudoti plačiai pripažintą duomenų tvarkymo kalbą, pvz., SQL arba XQL.

13.   Importavimo priemonė

Duomenų bazėje turi būti priemonė tam tikros formos duomenims, kurie gali būti naudojami duomenų bazei užpildyti vietoj ranka įvedamų duomenų, importuoti.

14.   Eksportavimo priemonė

Duomenų bazėje turi būti visos duomenų bazės arba jos dalies turinio eksportavimo tam tikra forma priemonė.

15.   Privalomi laukai

Duomenų bazėje turi būti galimybė naudoti privalomus laukus, kuriuos būtina užpildyti, kad atitinkamas įrašas būtų priimtas į duomenų bazę.

16.   Patikimumo tikrinimas

Duomenų bazėje turi būti keičiamos sąrankos patikimumo patikrinimo prieš duomenų įrašus įterpiant, atnaujinant ar panaikinant priemonė.

17.   Atsako laikas

Duomenų bazės atsako laikas turi būti toks, kad naudotojai galėtų laiku įterpti, atnaujinti arba panaikinti duomenų įrašus.

18.   Veikimo aspektai

Informaciniai failai ir duomenų bazės sąnaudų požiūriu veiksmingu būdu užtikrina galimybę naudoti užklausas, reikalingas veiksmingam visų traukinių eismo, kuriam taikomos šios TSS nuostatos, valdymui užtikrinti.

19.   Pajėgumo aspektai

Duomenų bazėje turi būti galimybė saugoti visus svarbius keleivinių vagonų ir (arba) tinklo duomenis. Turi būti galima pajėgumą išplėsti paprastomis priemonėmis (t. y. pridedant daugiau laikmenų ir kompiuterių). Siekiant padidinti pajėgumą neturi reikėti keisti posistemio.

20.   Archyviniai duomenys

Duomenų bazėje turi būti galimybė tvarkyti archyvinius duomenis, t. y. užtikrinta galimybė gauti duomenis, kurie jau perkelti į archyvą.

21.   Atsarginių kopijų strategija

Turi būti įgyvendinta atsarginių kopijų strategija, suteikianti galimybę atkurti visą per paskutines 24 valandas buvusį duomenų bazės turinį.

22.   Komerciniai aspektai

Naudojamą duomenų bazės sistemą turi būti galima įsigyti rinkoje (COTS produktas) arba gauti nemokamai (atvirojo kodo).

23.   Privatumo aspektai

Duomenų bazė turi atitikti valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi paslaugą teikianti įmonė, privatumo politikos reikalavimus.

4.2.20.   Elektroninis dokumentų perdavimas

Skirsnyje 4.2.21. Tinklų naudojimas ir ryšiai aprašomas ryšio tinklas, skirtas keitimuisi duomenimis. Šis tinklas ir aprašytas saugumo aspektų tvarkymas suteikia galimybę naudoti bet kokį perdavimo tinkle būdą, pvz., el. paštą, failų perdavimą (FTP, HTTP) ir t. t. Informacija besikeičiančios šalys, vykdydamos elektroninį dokumentų perdavimą, gali pasirinkti perdavimo būdą, pvz., naudoti FTP.

4.2.21.   Tinklų naudojimas ir ryšiai

4.2.21.1.   Bendroji architektūra

Ilgainiui atsiras su šiuo posistemiu susijusi didelė ir sudėtinga geležinkelio telematikos priemonių sąveikos bendruomenė, kurią sudarys tūkstančiai subjektų (geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai, trečiosios šalys, pvz., mažmenininkai ir valdžios institucijos), kurie konkuruos ir (arba) bendradarbiaus tenkindami rinkos poreikius; ta bendruomenė didės ir ją sudarantys subjektai sąveikaus.

Tinklo ir ryšių infrastruktūra, palaikanti tokią geležinkelio sąveikos bendruomenę, bus grindžiama bendra keitimosi informacija architektūra, kurią žino ir taiko visos dalyvaujančios šalys.

Siūloma keitimosi informacija architektūra:

yra skirta įvairiarūšiams informacijos modeliams suderinti, semantiškai transformuojant duomenis, kuriais keičiamasi tarp sistemų, bei suderinant veiklos procesus ir taikymo lygio protokolus,

turi mažiausią poveikį kiekvieno dalyvio įdiegtai esamai IT architektūrai,

apsaugo jau padarytas IT investicijas.

Keitimosi informacija architektūra pirmenybę daugiausia teikia lygiarangei (angl. peer-to-peer) visų dalyvių sąveikai, tačiau kartu garantuoja bendrą geležinkelio sąveikos bendruomenės vientisumą ir nuoseklumą, teikdama centralizuotų paslaugų komplektą.

Lygiarangių sąveikos modelis suteikia galimybę geriausiai paskirstyti sąnaudas tarp įvairių dalyvių atsižvelgiant į tikrąjį naudojimą ir paprastai kelia mažiau masto keitimo sunkumų.

4.2.21.2.   Tinklas

Tinklas užtikrina reikiamą saugumo, perteklumo, duomenų srauto valdymo, statistikos priemonių, pralaidumo didėjimo, vartotojų prieinamumo ir veiksmingo valdymo lygį.

Sąvoka „tinklas“ šiuo atveju žymi ryšio metodą ir koncepciją, o ne fizinį tinklą.

Geležinkelio sąveika grindžiama bendra keitimosi informacija architektūra, kurią žino ir taiko visi dalyviai; taip skatinami nauji dalyviai, ypač klientai, ir mažinamos kliūtys jiems prisidėti.

Pirmiausia į centrinę saugyklą kreipiamasi metainformacijos, pvz., norint sužinoti lygiarangio ryšio partnerio (dalyvio), kurio informacija saugoma, tapatybę arba patikrinti saugumo duomenis. Po to tarp susijusių dalyvių užmezgamas lygiarangis ryšys.

4.2.21.3.   Protokolai

Gali būti naudojami tik pagrindinių interneto protokolų rinkinio (vadinamųjų TCP/IP, UDP/IP ir t. t.) protokolai.

4.2.21.4.   Saugumas

Be tinklo lygmeniu garantuojamo saugumo lygio (žr. skirsnį 4.2.21.2. Tinklas), papildomą neskelbtinų duomenų saugumo lygį galima užtikrinti naudojant šifravimo, sertifikavimo sistemos ir VPN technologijų derinį.

4.2.21.5.   Šifravimas

Atsižvelgiant į verslo reikalavimus, duomenims perduoti ir saugoti gali būti naudojamas nesimetrinis arba simetrinis šifravimas. Šiuo tikslu turi būti įgyvendinama viešojo rakto infrastruktūra (PKI).

4.2.21.6.   Centrinė saugykla

Centrinė saugykla turi gebėti apdoroti:

metaduomenis – struktūrinius duomenis, kuriais apibūdinamas pranešimų turinys,

elektroninių adresų, kuriais šioje TSS nurodyti subjektai suteikia galimybę kitiems subjektams pagal šios TSS nuostatas gauti informaciją arba duomenis, sąrašą,

užšifravimą,

tapatumo nustatymą,

visos reikalingos informacijos apie dalyvius, kurie keičiasi informacija ir duomenimis, katalogą (telefonų knygą).

Kai centrinė saugykla naudojama bendrai su TAF TSS, jos kūrimas ir pakeitimai turi kuo tiksliau atitikti įgyvendintą TAF TSS, kad būtų galima gauti optimalią naudą.

4.2.21.7.   Bendroji geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų ryšio sąsaja

Bendroji sąsaja privaloma kiekvienam dalyviui, kad jis galėtų tapti geležinkelio sąveikos bendrijos nariu.

Bendroji sąsaja turi gebėti apdoroti:

siunčiamų pranešimų formatą pagal metaduomenis,

siunčiamų pranešimų pasirašymą ir užšifravimą,

siunčiamų pranešimų adresavimą,

gaunamų pranešimų autentiškumo tikrinimą,

gaunamų pranešimų iššifravimą,

gaunamų pranešimų atitikties metaduomenims tikrinimą,

vieną bendrą prieigą prie įvairių duomenų bazių.

Kiekvienam kiekvienos geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojo ir t. t. bendrosios sąsajos vienetui suteikiama prieiga prie visų reikalingų pagal TSS duomenų, nepaisant to, ar susijusios duomenų bazės yra centrinės, ar atskiros. Remiantis gaunamų pranešimų autentiškumo tikrinimo rezultatais, galima įgyvendinti būtinąjį pranešimų gavimo patvirtinimo lygį:

i)

teigiamas – siųsti ACK,

ii)

neigiamas – siųsti NACK.

Bendrojoje sąsajoje minėtoms užduotims atlikti naudojama centrinėje saugykloje esanti informacija.

Jei subjektas naudoja vietinę centrinės saugyklos kopiją, jis privalo savo priemonėmis užtikrinti, kad ta kopija būtų tiksli ir aktuali centrinės saugyklos kopija.

Kai bendroji sąsaja naudojama bendrai su TAF TSS, jos kūrimas ir pakeitimai turi kuo tiksliau atitikti įgyvendintą TAF TSS, kad būtų galima gauti optimalią naudą.

4.2.22.   Sąsajos su kitų rūšių transportu valdymas

Kad būtų galima valdyti sąsają su kitų rūšių transportu, teikiant informaciją kitų rūšių transporto subjektams ir keičiantis informacija su tais subjektais turi būti taikomi šie standartai:

geležinkelio įmonėms keičiantis tvarkaraščių duomenimis su kitų rūšių transporto subjektais – EN 12896 (Pamatinių duomenų modelis) ir EN TC 278 WI 00278207 (Stacionariųjų viešojo transporto objektų identifikavimas) standartai;

keičiantis specifiniais tvarkaraščių duomenimis, XML techniniai standartai ir protokolai, grindžiami pamatinių duomenų modeliu, visų pirma standartas EN 15531 (Viešasis transportas. Viešojo transporto eksploatavimo tikralaikės informacijos paslaugų sietuvas) keičiantis tvarkaraščių duomenimis realiuoju laiku ir standartas EN TC 278 WI 00278207 (Stacionariųjų viešojo transporto objektų identifikavimas) keičiantis sustojimų ir (arba) stočių duomenimis;

keičiantis tarifų duomenimis – taikytinas standartas yra neišspręstas klausimas (žr. II priedą Neišspręstų klausimų sąrašas).

4.3.   Funkcinės ir techninės sąsajų specifikacijos

Techninio suderinamumo požiūriu telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio sąsajos su kitais posistemiais atitinka aprašytąsias tolesnėse pastraipose.

4.3.1.   Sąsajos su geležinkelių riedmenų posistemiu

1   lentelė

Sąsajos su geležinkelių riedmenų posistemiu

Sąsaja

Telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms TSS nuoroda

Paprastųjų geležinkelių riedmenų LOC&PAS TSS nuoroda

Traukinyje esantis atvaizdavimo įrenginys

4.2.13.

Informacijos teikimo transporto priemonėse tvarkymas

4.2.5.

Su keleiviais susijusios nuostatos

Automatinės balso pranešimų sistemos

4.2.13.

Informacijos teikimo transporto priemonėse tvarkymas

4.2.5.

Su keleiviais susijusios nuostatos

4.2.5.2.

Keleivių informavimo sistema. Garsinio ryšio sistema

4.3.2.   Sąsajos su telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms posistemiu

2   lentelė

Sąsajos su telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms posistemiu

Sąsaja

Telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms TSS nuoroda

Telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms TSS nuoroda

Traukinys parengtas

4.2.14.1.

Pranešimas „Traukinys parengtas“, taikomas visiems traukiniams

4.2.3.5.

Pranešimas „Traukinys parengtas“

Traukinio važiavimo prognozė

4.2.15.2.

Traukinio važiavimo prognozė, taikoma visiems traukiniams

4.2.4.2.

Pranešimas „Traukinio važiavimo prognozė“

Traukinio važiavimo informacija

4.2.15.1.

Traukinio važiavimo informacija, taikoma visiems traukiniams

4.2.4.3.

Pranešimas „Traukinio važiavimo informacija“

Traukinio važiavimo nutraukimo pranešimas geležinkelio įmonei

4.2.16.2.

Pranešimas „Traukinio važiavimas nutrauktas“, taikomas visiems traukiniams

4.2.5.2.

Pranešimas „Traukinio važiavimas nutrauktas“

Trumpalaikio traukinių tvarkaraščio duomenų tvarkymas

4.2.17.

Traukinių tvarkaraščio trumpalaikių duomenų tvarkymas

4.2.2.

Kelio užsakymas

Bendroji sąsaja

4.2.21.7.

Bendroji geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų ryšio sąsaja

4.2.14.7.

Bendroji sąsaja

Centrinė saugykla

4.2.21.6.

Centrinė saugykla

4.2.14.6.

Centrinė saugykla

Informaciniai failai

4.2.19.1.

Informaciniai failai

4.2.12.1.

Informacijos rinkmenos

4.4.   Eksploatavimo taisyklės

Atsižvelgiant į 3 skirsnyje nurodytus esminius reikalavimus, specialiosios posistemio, kuriam taikoma ši TSS, eksploatavimo taisyklės yra šios:

4.4.1.   Duomenų kokybė

Siekiant užtikrinti duomenų kokybę, bet kurio TSS nurodyto pranešimo autorius bus atsakingas už pranešimo duomenų turinio teisingumą išsiunčiant pranešimą. Jei iš duomenų bazių, teikiamų taikant šią TSS, galima gauti pradinius (šaltinio) duomenis ir taip užtikrinti duomenų kokybę, tose duomenų bazėse esantys duomenys turi būti naudojami duomenų kokybei užtikrinti.

Jei iš duomenų bazių, teikiamų taikant šią TSS, pradinių (šaltinio) duomenų gauti negalima, pranešimo autorius, naudodamasis savo ištekliais, turi patikrinti duomenis ir taip užtikrinti jų kokybę.

Duomenų kokybės užtikrinimą sudaro palyginimas su duomenimis iš duomenų bazių, suteiktų taikant šią TSS, kaip nurodyta pirmiau, ir, kai taikytina, loginis patikrinimas, siekiant užtikrinti duomenų ir pranešimų aktualumą bei nuoseklumą.

Duomenys yra aukštos kokybės, jei jie yra tinkami pagal numatytą paskirtį, t. y.:

—   juose nėra klaidų– jie prieinami, tikslūs, aktualūs, išsamūs, atitinka iš kitų šaltinių gautus duomenis ir t. t.,

—   jie turi pageidaujamas savybes– yra svarbūs, visapusiai, reikiamai smulkūs, lengvai skaitomi, lengvai suprantami ir t. t.

Svarbiausi duomenų kokybės požymiai:

tikslumas,

užbaigtumas,

nuoseklumas,

aktualumas.

Tikslumas

Reikiama informacija (duomenys) turi būti kaupiama kuo ekonomiškiau. Tai įmanoma tik tuo atveju, jei registruojami tik pirminiai duomenys ir tik vieną kartą. Todėl pirminiai duomenys turėtų būti įvedami į sistemą kuo arčiau jų šaltinio, kad juos būtų galima visiškai integruoti vykdant bet kurią tolesnio apdorojimo operaciją.

Užbaigtumas

Prieš išsiunčiant pranešimus, pagal metaduomenis turi būti patikrintas užbaigtumas ir sintaksė. Taip išvengiama ir nebūtinos informacijos perdavimo tinklu.

Pagal metaduomenis turi būti tikrinamas ir visų gaunamų pranešimų užbaigtumas.

Nuoseklumas

Siekiant užtikrinti nuoseklumą, turi būti įgyvendintos veiklos taisyklės. Turėtų būti vengiama dvigubų įrašų, o duomenų savininkas turėtų būti aiškiai įvardytas.

Šių veiklos taisyklių įgyvendinimo būdas priklauso nuo jų sudėtingumo. Nesudėtingoms taisyklėms įgyvendinti pakanka nustatyti duomenų bazių apribojimus ir įvykių sužadinimo sąlygas. Įgyvendinant sudėtingesnes taisykles, kurias taikant reikia duomenų iš įvairių lentelių, turi būti įdiegtos nuoseklumo tikrinimo procedūros, kurias vykdant duomenų versijos nuoseklumas patikrinamas prieš suformuojant sąsaja teikiamus duomenis ir pradedant naudoti naują duomenų versiją. Turi būti užtikrintas perduodamų duomenų patvirtinimas pagal nustatytas veiklos taisykles.

Aktualumas

Svarbu, kad informacija būtų pateikiama laiku. Kadangi duomenų saugojimo arba pranešimų siuntimo veiksmas sužadinamas tiesiogiai iš IT sistemos, dėl pateikimo laiku sunkumų nekyla, jei sistema tinkamai suprojektuota pagal veiklos procesų reikmes. Tačiau daugeliu atvejų pranešimo siuntimą pradeda operatorius arba siuntimas bent grindžiamas papildomais operatoriaus veiksmais. Kad būtų įvykdyti pateikimo laiku reikalavimai ir siekiant užtikrinti, kad duomenys automatiškai sistemos siunčiamuose pranešimuose būtų aktualūs, duomenys turi būti atnaujinami kuo greičiau.

Pagal išsamias IT specifikacijas turi būti nustatytas atsako į užklausas laikas, atsižvelgiant į įvairias taikymo sritis ir vartotojų tipą. Visi duomenys turi būti atnaujinami ir jais keičiamasi kuo greičiau.

Duomenų kokybės rodikliai

Išsamiose IT specifikacijose apibrėžiamos šios tinkamos procentinės vertės:

duomenų užbaigtumas (duomenų laukų, į kuriuos įvestos reikšmės, dalis procentais) ir duomenų nuoseklumas (visose lentelėse (rinkmenose, įrašuose) atitinkančių verčių dalis procentais),

duomenų pateikimas laiku (duomenų, pateikiamų ne vėliau kaip per nustatytą laiką, dalis procentais),

reikalaujamas tikslumas (saugomų verčių, atitinkančių tikrąsias vertes, dalis procentais).

4.4.2.   Centrinės saugyklos eksploatavimas

Centrinės saugyklos funkcijos apibrėžtos skirsnyje 4.2.21.6. Centrinė saugykla. Siekiant užtikrinti duomenų kokybę, centrinę saugyklą eksploatuojantis subjektas yra atsakingas už metaduomenų ir katalogo atnaujinimą ir kokybę, taip pat už prieigos kontrolės administravimą. Metaduomenų kokybė, t. y. jų užbaigtumas, nuoseklumas, pateikimas laiku ir tikslumas suteikia galimybę užtikrinti tinkamą saugyklos veikimą, susijusį su šios TSS taikymu.

4.5.   Techninės priežiūros taisyklės

Atsižvelgiant į 3 skirsnyje nurodytus esminius reikalavimus, specialiosios posistemio, kuriam taikoma ši TSS, techninės priežiūros taisyklės yra šios:

Vežimo paslaugos kokybė turi būti užtikrinama net tuo atveju, jei duomenys būtų pažeisti arba duomenų apdorojimo įranga visiškai ar iš dalies sugestų. Todėl patartina diegti sudvejintas sistemas arba kompiuterius, kurie yra ypač patikimi ir kurių nepertraukiamas naudojimas užtikrinamas ir techninės priežiūros metu.

Įvairių duomenų bazių techninės priežiūros aspektai nurodyti skirsnio 4.2.19.2. Papildomi reikalavimai duomenų bazėms 10 ir 21 punktuose.

4.6.   Profesinė kvalifikacija

Personalo profesinė kvalifikacija, reikalinga posistemiui eksploatuoti, jo techninei priežiūrai vykdyti ir TSS įgyvendinti:

Šiai TSS įgyvendinti nereikia visos naujos kompiuterių ir programinės įrangos sistemos ir naujo personalo. Įgyvendinant TSS reikalavimus atliekami tik tie pakeitimai, patobulinimai ar funkcijų išplėtimas, kuriuos jau vykdo esamas personalas. Todėl, be galiojančių nacionalinių ir Europos taisyklių, papildomų su profesine kvalifikacija susijusių reikalavimų nėra.

Prireikus papildomas personalo mokymas neturėtų būti vien parodymas jiems, kaip dirbti su įranga. Personalas turi žinoti ir suprasti konkretų savo vaidmenį visame vežimo procese. Visų pirma personalas turi žinoti reikalavimą išlaikyti aukštą darbo kokybės lygį, kadangi tai lemiamas veiksnys tolesniame etape apdorotinos informacijos patikimumui užtikrinti.

Traukinių formavimui ir eksploatavimui reikalinga profesinė kvalifikacija apibrėžta traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS.

4.7.   Sveikatos apsaugos ir saugos sąlygos

Nagrinėjamo posistemio eksploatavimui ir techninei priežiūrai vykdyti reikalingo ir už TSS įgyvendinimą atsakingo personalo sveikatos apsaugos ir saugos sąlygos:

Be galiojančių nacionalinių ir Europos Sąjungos taisyklių, papildomų su sveikatos apsauga ir sauga susijusių reikalavimų nėra.

4.8.   Patvirtintų transporto priemonių tipų registras ir infrastruktūros registras

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 34 straipsnio 1 dalį, Agentūra sudaro ir tvarko transporto priemonių, kurias valstybės narės leido eksploatuoti Bendrijos geležinkelių tinkle, patvirtintų tipų registrą. Pagal Direktyvos 2008/57/EB 35 straipsnio 1 dalį, kiekviena valstybė narė užtikrina, kad būtų skelbiamas ir atnaujinamas infrastruktūros registras.

Kadangi šie registrai skelbiami ir atnaujinami tik kartą per metus, jų negalima naudoti telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemyje. Todėl ši TSS nesusijusi su tais registrais.

5.   SĄVEIKOS SUDEDAMOSIOS DALYS

5.1.   Apibrėžimas

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 2 straipsnio f punktą sąveikos sudedamosios dalys – bet kuri nedaloma sudedamoji dalis, sudedamųjų dalių grupė, mazgas, sukomplektuotas blokas, įtraukti arba ketinami įtraukti į posistemį, nuo kurių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso geležinkelių sistemos sąveika. Sąvoka „sudedamoji dalis“ apima ir materialius objektus, ir nematerialius objektus, pvz., programinę įrangą.

5.2.   Sudedamųjų dalių sąrašas

Sąveikos sudedamosioms dalims taikomos atitinkamos Direktyvos 2008/57/EB nuostatos.

Sąveikos sudedamųjų dalių, susijusių su telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemiu, nenustatyta.

Šios TSS reikalavimams įvykdyti reikalinga tik standartinė IT įranga, nesusijusi su jokiais konkrečiais geležinkelių sistemos sąveikos aspektais. Tai taikoma ir kompiuterinės įrangos komponentams, ir standartinei programinei įrangai, pvz., operacinei sistemai ir duomenų bazėms. Taikomoji programinė įranga yra individuali kiekvienam naudotojui; ji gali būti pritaikyta prie konkrečių darbuotojo funkcijų ir poreikių ir tobulinama. Siūlant taikomųjų sistemų integravimo architektūrą daroma prielaida, kad jų vidiniai informacijos modeliai gali būti skirtingi. Taikomųjų sistemų integravimas yra apibrėžiamas kaip procesas, kuriuo pasiekiama, kad atskirai suprojektuotos taikomosios sistemos veiktų kartu.

5.3.   Sudedamųjų dalių charakteristikos ir reikalavimai

Žr. 5.2 skirsnį, netaikoma telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms TSS.

6.   SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES IR (ARBA) TINKAMUMO NAUDOTI VERTINIMAS IR POSISTEMIO PATIKRA

6.1.   Sąveikos sudedamosios dalys

6.1.1.   Vertinimo procedūros

Netaikoma telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms TSS.

6.1.2.   Modulis

Netaikoma telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms TSS.

6.2.   Telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemis

Pagal Direktyvos 2008/57/EB II priedą posistemiai suskirstyti pagal struktūrines ir funkcines sritis. Struktūrinės srities posistemių atitikties TSS vertinimas yra privalomas. Telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemis priklauso funkcinei sričiai, todėl šioje TSS atitikties vertinimo modulių nenustatoma.

7.   ĮGYVENDINIMAS

7.1.   Įvadas

Ši TSS taikoma telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemiui. Šis posistemis pagal Direktyvos 2008/57/EB II priedą yra funkcinis posistemis. Todėl šios TSS taikymas nėra grindžiamas naujo, atnaujinamo arba modernizuojamo posistemio sąvoka, kaip įprasta su struktūriniais posistemiais susijusių TSS taikymo atveju, išskyrus konkrečius TSS nurodytus atvejus.

Ši TSS bus įgyvendinama etapais:

pirmas etapas – išsamios IT specifikacijos, valdymo ir bendrasis planai,

antras etapas – parengimas,

trečias etapas – diegimas.

7.2.   Pirmas etapas – išsamios IT specifikacijos, valdymo ir bendrasis planai

Pirmuoju etapu siekiama trijų tikslų:

1.

apibrėžti keitimosi duomenimis sistemą (toliau – sistema), kuri būtų sudaryta iš bendrų komponentų ir suinteresuotųjų šalių, kurios gali įvykdyti šio reglamento reikalavimus, informacinių ir ryšio sistemų sąsajų,

2.

patvirtinti tokią sistemą techninio ir ekonominio tikslingumo požiūriu,

3.

sudaryti sistemai įgyvendinti reikalingų veiksmų planą, nurodant tinkamus tarpinius tikslus, kad būtų galima stebėti, kaip tą planą įgyvendina Komisija, Europos geležinkelio agentūra, valstybės narės ir susijusios suinteresuotosios šalys.

7.2.1.   Projekto valdymas pirmuoju etapu

Komisija ne vėliau kaip per vieną mėnesį po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje įsteigia valdymo komitetą; komitetą sudaro:

geležinkelio sektoriaus atstovavimo organai, funkcionuojantys Europos mastu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 881/2004 3 straipsnio 2 dalyje (toliau – geležinkelio sektoriui atstovaujantys organai),

bilietų pardavėjų atstovas,

Europos keleivių atstovas,

Europos geležinkelio agentūra,

Komisija.

Šiam valdymo komitetui kartu pirmininkauja a) Komisija ir b) geležinkelio sektoriui atstovaujančių organų paskirtas asmuo. Komisija, padedama valdymo komiteto narių, parengia valdymo komiteto darbo tvarkos taisykles – joms pritaria valdymo komitetas. Sprendimai priimami skaidriai ir tinkamai pagrindžiami techniniu ir ekonominiu požiūriu.

Valdymo komitetui jo nariai gali siūlyti, kad kitos organizacijos būtų įtrauktos kaip stebėtojai, jei tam yra rimtų techninių ir organizacinių priežasčių.

7.2.2.   Vaidmenys ir pareigos

7.2.2.1.   Suinteresuotosios šalys

1.

Geležinkelio sektoriui atstovaujančių organų sudaryta projekto grupė (į ją įtraukiamas ir bilietų pardavėjų atstovas) pagal darbo programą, kurią tvirtina komitetas, parengia išsamias IT specifikacijas, valdymo ir bendrąjį planus.

2.

Projekto grupė sudaro reikalingas darbo grupes, užtikrindama galimybę panaudoti Europos geležinkelio agentūros, geležinkelio įmonių, infrastruktūros valdytojų, stočių valdytojų, bilietų pardavėjų darbuotojų atstovų ir keleivių atstovų specialiąsias žinias.

3.

Projekto grupė visą projektą atlieka skaidriai ir užtikrina, kad visi projekto grupės ir jos darbo grupių posėdžių protokolai, dokumentai ir pateiktini rezultatai būtų nuolat ir visiškai prieinami Komisijai ir Europos geležinkelio agentūrai.

4.

Projekto grupė valdymo komitetui kas mėnesį siunčia pažangos ataskaitas ir visiškai atsižvelgia į pastarojo sprendimus. Pažangos ataskaitos sandarą ir turinį valdymo komitetas patvirtina savo pirmajame posėdyje.

5.

Projekto grupė teikia informaciją geležinkelio įmonėms, infrastruktūros valdytojams, stočių valdytojams, bilietų pardavėjams ir keleivių atstovams ir su jais konsultuojasi. Ji skiria ypatingą dėmesį mažoms geležinkelio įmonėms ir geležinkelio įmonėms, kurios nėra geležinkelio sektoriui atstovaujančių organų narės, ir nuolat jas informuoja ir su jomis konsultuojasi.

6.

Geležinkelio įmonės, infrastruktūros valdytojai, stočių valdytojai, bilietų pardavėjai ir keleivių atstovai remia projektą – projekto grupės prašymu suteikia informaciją ir funkcines bei technines specialiąsias žinias.

7.2.2.2.   Europos geležinkelio agentūra

1.

Europos geležinkelio agentūra stebi ir vertina išsamių IT specifikacijų, valdymo ir bendrojo planų rengimą, siekdama nustatyti, ar pasiekti tikslai.

2.

Europos geležinkelio agentūra Komisijai pateikia rekomendaciją dėl išsamių IT specifikacijų, valdymo ir bendrojo planų.

7.2.2.3.   Komisija

1.

Komisija projekto grupei pateikia projekte dalyvaujančių institucijų sąrašą.

2.

Gavusi išsamias IT specifikacijas, valdymo ir bendrąjį planus, Komisija, remdamasi Europos geležinkelio agentūros rekomendacija, juos vertina ir, atsižvelgdama į šio vertinimo rezultatus, imasi reikiamų priemonių esamai TSS iš dalies pakeisti.

3.

Komisija valstybes nares nuolat informuoja per komitetą, įsteigtą pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį.

7.2.3.   Rezultatai

Išsamiose IT specifikacijose apibūdinama sistema bei aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kaip sistema atitinka TAP TSS reikalavimus. Rengiant tokias specifikacijas reikia atlikti metodišką svarbių techninių, eksploatacijos, ekonominių ir institucinių klausimų, kuriais pagrįstas TAP TSS įgyvendinimo procesas, analizę. Todėl, be kitų dalykų, rezultatai yra:

1.

Funkcinės, techninės ir veikimo specifikacijos, susiję duomenys, sąsajų reikalavimai, saugumo ir kokybės reikalavimai.

2.

Bendrosios sistemos architektūros metmenys. Juose apibūdinama, kaip reikalingi komponentai sąveikauja ir dera tarpusavyje. Jie grindžiami sistemos sąrankų, į kurias prireikus būtų galima integruoti anksčiau naudotas IT priemones, kartu užtikrinant reikiamą funkcionalumą ir veikimą, analize.

Bendrąjį planą sudaro:

1.

Sistemos įgyvendinimo veiksmų nustatymas.

2.

Perėjimo nuo dabartinės suinteresuotųjų šalių informacijos ir ryšių sistemų struktūros prie naujos sistemos konkrečiais etapais planas, kurį įgyvendinant būtų gaunami konkretūs tarpiniai patikrinami rezultatai.

3.

Detalus tarpinių tikslų planas.

4.

Svarbiausių bendrojo plano etapų rizikos vertinimas.

5.

Visų naudojimo laikotarpio sąnaudų, susijusių su sistemos diegimu ir eksploatacija, vertinimas, taip pat vėlesnių investicijų planas ir susijusių sąnaudų ir naudos analizė.

Valdymo plane nustatoma tinkama valdymo struktūra, metodai ir tvarka, kuriais būtų skatinamas sistemos kūrimas ir patvirtinimas, o vėliau – jos diegimas, eksploatavimas ir valdymas (įskaitant pagal šios TSS nuostatas dalyvaujančių šalių ginčų sprendimą) per visą jos naudojimo laiką.

7.2.4.   Tarpiniai tikslai

1.

Pirmasis projekto grupės ir valdymo komiteto posėdis sušaukiamas ne vėliau kaip per du mėnesius po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

a)

Pirmajame posėdyje projekto grupė pateikia projekto aprašymą ir darbo programą, kurioje numatytas darbo tvarkaraštis. Projekto aprašyme paaiškinama, kaip suprantamos užduotys, projekto organizavimas, vaidmenys ir pareigos ir projekto įgyvendinimo metodas, įskaitant konsultavimosi su suinteresuotosiomis šalimis ir jų informavimo tvarką.

b)

Pirmajame posėdyje projekto grupė ir valdymo komitetas aptaria ir patvirtina tarpinės ataskaitos ir 7.2.2.1 skirsnyje nurodytos kas mėnesį teikiamos pažangos ataskaitos turinį ir išsamumą.

2.

Projekto grupė ne vėliau kaip per penkis mėnesius po pirmojo posėdžio valdymo komitetui pateikia tarpinę ataskaitą.

3.

Rezultatai Komisijai ir Europos geležinkelio agentūrai pateikiami ne vėliau kaip per 10 mėnesių po pirmojo posėdžio.

4.

Europos geležinkelio agentūra, gavusi rezultatus, ne vėliau kaip per du mėnesius Komisijai pateikia rekomendaciją.

7.3.   Antras etapas – parengimas

Padarius dabartinės TSS pakeitimą, visi susiję subjektai sukuria sistemą.

7.4.   Trečias etapas – diegimas

Visi susiję subjektai įdiegia sistemą, atsižvelgdami į šios TSS pakeitimą.

7.5.   Pakeitimų valdymas

7.5.1.   Pakeitimų valdymo procesas

Nustatomos pakeitimų valdymo procedūros, kurias taikant užtikrinama, kad su pakeitimu susijusios sąnaudos ir nauda būtų tinkamai išnagrinėtos ir kad pakeitimo įgyvendinimas būtų kontroliuojamas. Europos geležinkelio agentūra nustato, įdiegia, palaiko ir tvarko šias procedūras; jas sudaro:

techninių apribojimų, dėl kurių reikia pakeitimo, nustatymas,

už pakeitimo įgyvendinimo procedūras atsakingo subjekto nustatymas,

įgyvendintinų pakeitimų patvirtinimo tvarka,

pakeitimo valdymo, leidimo, perėjimo ir diegimo nuostatos,

atsakomybės, susijusios su išsamių specifikacijų tvarkymu, jų kokybės užtikrinimu ir jų sandaros tvarkymu, nustatymas.

Pakeitimų kontrolės valdyba (CCB) sudaroma iš Europos geležinkelio agentūros, geležinkelio sektoriui atstovaujančių organų, bilietų pardavėjams atstovaujančio organo, keleiviams atstovaujančio organo ir valstybių narių atstovų. Toks šalių dalyvavimas užtikrina, kad numatyti pakeitimai bus tinkamai išnagrinėti ir jų pasekmės bendrai įvertintos. Numatyta, kad galiausiai Europos geležinkelio agentūra perims CCB savo globon.

7.5.2.   Specifinis Europos geležinkelio agentūros paskelbtų dokumentų pakeitimų valdymo procesas

Šios TSS 4 skyriuje nurodyti (išskyrus standartus, susijusius su neišspręstais klausimais) ir šio reglamento III priede išvardyti techniniai dokumentai pagal Direktyvos 2008/57/EB 5 straipsnio 8 dalį yra Europos geležinkelio agentūros paskelbti techniniai dokumentai.

Šių dokumentų pakeitimų valdymo tvarką nustato Europos geležinkelio agentūra, atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

1.

Prašymai padaryti pakeitimus, turinčius poveikį techniniams dokumentams, pateikiami arba per nacionalines saugos institucijas (NSI), arba per geležinkelio sektoriaus atstovavimo organus, funkcionuojančius Europos mastu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) 881/2004 3 straipsnio 2 dalyje, arba per bilietų pardavėjų atstovą, arba per organą, kuris pirmiausia parengė specifikacijas, pagal kurias vėliau buvo parengti techniniai dokumentai.

2.

Europos geležinkelio agentūra surenka ir saugo gautus prašymus padaryti pakeitimus.

3.

Europos geležinkelio agentūra gautus prašymus padaryti pakeitimus pateikia specialiai ERA darbo grupei – ta darbo grupė juos įvertina ir parengia pasiūlymą, prie kurio prireikus pridedamas ekonominis vertinimas.

4.

Po to Europos geležinkelio agentūra pateikia prašymą padaryti pakeitimą ir su juo susijusį pasiūlymą pakeitimų kontrolės valdybai – ji prašymą padaryti pakeitimą patvirtina, jo nepatvirtina arba atideda jį vėlesniam laikui.

5.

Jei prašymas padaryti pakeitimą nepatvirtinamas, Europos geležinkelio agentūra prašymo pateikėjui nurodo priežastį, dėl kurios prašymas atmestas, arba paprašo pateikti papildomos informacijos apie pakeitimo projektą.

6.

Jei prašymas padaryti pakeitimą patvirtinamas, techninis dokumentas iš dalies pakeičiamas.

7.

Prieš paskelbiant pakeistą techninį dokumentą Komisijai pateikiamas tas dokumentas kartu su prašymu padaryti pakeitimą ir to pakeitimo ekonominiu vertinimu.

8.

Komisija valstybes nares nuolat informuoja per komitetą, įsteigtą pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį.

9.

Nauja techninio dokumento versija ir patvirtintas prašymas padaryti pakeitimą pateikiami Europos geležinkelio agentūros interneto svetainėje.

Kai pakeitimų valdymo tvarka turi poveikio bendrai su TAF TSS naudojamiems elementams, pakeitimai atliekami kuo mažiau nukrypstant nuo įgyvendintos TAF TSS, kad būtų galima gauti optimalią naudą.

7.6.   Specifiniai atvejai

7.6.1.   Įvadas

Toliau nurodytais specifiniais atvejais leidžiama taikyti šias specialiąsias nuostatas:

a)   atvejai „P“– nuolatiniai atvejai,

b)   atvejai „T“– laikinieji atvejai, kuriais rekomenduojama, kad numatyta sistema būtų sukurta iki 2020 m. (tikslas iškeltas 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1692/96/EB, pateikiančiame Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros (2), su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 884/2004/EB (3).

7.6.2.   Specifinių atvejų sąrašas

Specifinių atvejų, susijusių su šios TSS taikymu, nenurodyta.

8.   ŽODYNĖLIS

Šioje TSS vartojamų terminų apibrėžtys.

Terminas

Apibūdinimas

Prieigą turinčioji šalis

Arba

licenciją turinti geležinkelio įmonė ar, kiek leidžia kiekviena valstybė narė, kita šalis, norinti pirkti traukinio kelią pagal darbo tvarkaraštį geležinkelio paslaugoms tos valstybės narės teritorijoje teikti ir turinti komercinį arba visuomeninį interesą. Tokių įgaliotų šalių pavyzdžiai – valdžios institucijos ar bet kuri kita šalis, turinti prieigos sutartį,

arba

tarptautinė tokių subjektų grupė, vadinamoji pareiškėjų grupė arba prieigą turinčiųjų šalių grupė.

NNAP

Nedalomumas, nuoseklumas, atskyrimas, patvarumas.

Tai keturios pagrindinės kiekvienos transakcijos savybės:

nedalomumas– jei transakcija yra susijusi su dviem arba daugiau atskirų informacijos vienetų, užfiksuojami visi vienetai, arba nefiksuojamas nė vienas;

nuoseklumas– transakcija sukuriama nauja galiojanti duomenų būsena arba – bet kokio sutrikimo atveju – atkuriama pradinė duomenų būklė;

atskyrimas– pradėta, bet dar nebaigta vykdyti transakcija turi būti atskirta nuo kitų transakcijų;

patvarumas– užfiksuoti duomenys išsaugomi sistemoje taip, kad net įvykus sutrikimui ir paleidus sistemą iš naujo, duomenys būtų tinkamos būklės.

NNAP principai aprašyti ISO/IEC 10026–1:1992 4 dalyje. Kiekviena iš šių savybių gali būti vertinama pagal etaloną. Tačiau paprastai NNAP principams įgyvendinti sukuriama transakcijų tvarkymo arba stebėjimo priemonė. Vienas iš būdų įgyvendinti NNAP principus paskirstytoje sistemoje yra taikyti dviejų etapų perdavimą (2EP), kuriuo užtikrinama, kad arba transakciją baigtų visos dalyvaujančios šalys, arba jos nebaigtų nė viena ir tuomet būtų atkurta ankstesnė duomenų būklė.

Tikroji atvykimo data ir laikas

Tikroji transporto priemonės atvykimo data (ir laikas).

Numatomoji atvykimo data ir laikas

Prognozuojama transporto priemonės atvykimo data (ir laikas).

Planinė atvykimo data ir laikas

Tvarkaraštyje nurodyta transporto priemonės atvykimo data (ir laikas).

Numatomasis atvykimo vėlavimas

Numatomosios atvykimo datos ir (arba) laiko ir planinės atvykimo datos ir (arba) laiko skirtumas.

Tikrasis atvykimo vėlavimas

Tikrosios atvykimo datos ir (arba) laiko ir planinės atvykimo datos ir (arba) laiko skirtumas.

Nuožiūra

Sprendimą, remdamasi savo patirtimi ir poreikiais, gali priimti geležinkelio įmonė.

Priskyrimo sistema

Elektroninė sistema, kurioje laikomas transporto paslaugų katalogas; transporto paslaugų teikėjas platintojus yra įgaliojęs išduoti su tomis paslaugomis susijusius kelionės dokumentus.

Priskyrėjas

Įmonė, valdanti priskyrimo sistemą. Gali būti vežėjas.

Įgaliotoji valstybės institucija

Valstybės institucija, kuri įpareigota arba kuriai suteikta teisė visuomenei teikti kelionės informaciją, taip pat valstybės institucija, atsakinga už Reglamento (EB) Nr. 1371/2007 įgyvendinimą pagal to reglamento 30 straipsnio 1 dalį.

Esamumas

Su tam tikru traukiniu susijusi informacija (transporto paslauga, pasiūlymo rūšis, tarifas, kita paslauga), kurią konkrečiu momentu gali gauti keleivis. Neturėtų būti painiojama su pasiūlymu, kai su tam tikru traukiniu susijusi transporto paslauga, pasiūlymo rūšis, tarifas, kita paslauga siūloma pagal pradinį planą, bet gali būti išparduota, todėl keleivis konkrečiu momentu jos gauti negali.

Pagrindinis parametras

Bet koks norminis, techninis arba eksploatacinis sąveikai labai svarbus reikalavimas, dėl kurio prieš jungtinei reprezentacinei grupei pradedant rengti techninių sąveikos specifikacijų projektą turi būti priimtas sprendimas 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Užsakymas (pardavimas)

Bilieto pardavimas rezervuojant vietą (paslaugą) arba jos nerezervuojant.

Vežėjas

Geležinkelio įmonė, su kuria keleivis sudarė vežimo sutartį, arba kelios viena kitą keičiančios geležinkelio įmonės, įpareigotos pagal tą sutartį.

Bendravežėjis

Vežėjas, transporto paslaugai teikti susietas pagal bendradarbiavimo sutartį su vienu ar daugiau kitų vežėjų.

Vienintelis vežėjas

Vežėjas, transporto paslaugą teikiantis nepriklausomai nuo kitų vežėjų.

Kanalas

Būdas (pvz., bilietų pardavimo punkto automatai, traukinyje įrengtos priemonės, viešos žiniatinklio paslaugos, nuotolinė prekyba, pardavimas mobiliaisiais telefonais) kuriuo geležinkelio įmonė keleiviui teikia paslaugą (informacija, bilietų pardavimas, bilietų grąžinimas, atsakymas į skundus ir t. t.).

Vagono ID

Unikalus keleivinio vagono identifikacinis numeris.

Komisija

Europos Komisija

COTS produktas

Standartizuotas produktas, kuriuo prekiaujama rinkoje.

Klientas

Asmuo, kuris ketina pirkti, perka arba yra nupirkęs sau arba kitam (-iems) asmeniui (-ims) geležinkelio paslaugų produktą. Gali būti ne keleivis (žr. keleivis).

Iššifravimas

Šifruotų duomenų konvertavimas į pradinės formos duomenis.

Vėlavimas

Laiko, kada pagal paskelbtą tvarkaraštį keleivis turėjo atvykti, ir tikrojo arba numatomojo atvykimo laiko skirtumas.

Nuokrypis

Tikrasis vėlavimas arba per ankstus atvykimas, palyginti su tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Tikroji išvykimo data ir laikas

Tikroji transporto priemonės išvykimo data (ir laikas).

Numatomoji išvykimo data ir laikas

Prognozuojama transporto priemonės išvykimo data (ir laikas).

Planinė išvykimo data ir laikas

Tvarkaraštyje nurodyta transporto priemonės išvykimo data (ir laikas).

Direktyva 2008/57

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje.

Tikrasis išvykimo vėlavimas

Tikrosios išvykimo datos ir laiko ir planinės išvykimo datos ir laiko skirtumas.

Numatomasis išvykimo vėlavimas

Išvykimo datos ir laiko ir numatomosios išvykimo datos ir laiko skirtumas.

Ekranas

Dinaminis vaizdavimo įrenginys keleiviams informuoti, įrengtas stotyje arba traukinio viduje arba išorėje.

Platintojas

Įmonė, išdavėjams teikianti teisines ir technines galimybes parduoti klientams geležinkelio paslaugų produktus arba teikti jiems priemones pirkti tuos produktus internetu. Be to, platintojas gali siūlyti išdavėjams paslaugas, surinkdamas atskiras skirtingų vežėjų vykdomas kelionės etapus nuo pradinio iki galinio taško į visą keliautojui reikalingą kelionę. Platintojas gali būti vežėjas.

Vidaus kelionė

Keleivio kelionė geležinkeliu, kurioje keleivis nekerta valstybės narės sienos.

Keleivių vežimo vidaus geležinkeliu paslauga

Keleivių vežimo geležinkeliu paslauga, kurią teikiant nekertama valstybės narės siena.

Užšifravimas

Duomenų užkodavimas.

ERA

Žr. Europos geležinkelio agentūra.

Esminiai reikalavimai

Visos Direktyvos 2008/57/EB III priede išdėstytos sąlygos, kurias turi atitikti transeuropinė geležinkelių sistema, posistemiai ir sąveikos sudedamosios dalys, įskaitant sąsajas.

NAL

Numatomasis traukinio atvykimo į stotį laikas.

NTPL

Numatomasis traukinio perleidimo iš vieno infrastruktūros valdytojo kitam laikas.

NVPL

Numatomasis traukinio perdavimo iš vienos geležinkelio įmonės kitai laikas.

Europos geležinkelio agentūra

Agentūra, įsteigta pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 881/2004/EB, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą.

Mokestis už važiavimą

Mokestis, mokamas už vežimą arba aptarnavimą.

Prognozė

Tiksliausias numatomas įvykio (pvz., traukinio atvykimo, išvykimo arba pravažiavimo) laikas.

Prognozės punktas

Punktas, kurio atžvilgiu pateikiama prognozė. Gali būti pateikiama atvykimo, išvykimo, pravažiavimo arba perleidimo prognozė.

Keleivių vežimo užsienio geležinkeliu paslauga

Keleivių vežimo geležinkeliu paslauga, kurią keleivis perka vienoje šalyje, o pati paslauga teikiama kitoje šalyje.

Pardavimas užsienyje

Traukinio bilieto pardavimas, kai bilietą parduodantis išdavėjas nėra vežėjas (ar vienas iš vežėjų), eksploatuojantis traukinį, kuriame bus naudojamas bilietas. Išdavėjas yra kitoje šalyje nei vežėjas (-ai).

FTP

Failų persiuntimo protokolas.

Protokolas, skirtas failams tarp kompiuterių sistemų TCP/IP tinkle persiųsti.

Įvykdymas

Nupirkto produkto pateikimo klientui procesas.

Bendrosios vežimo sąlygos

Vežėjo sąlygos – bendrosios sąlygos ar kiekvienoje valstybėje narėje teisėtai galiojantys tarifai, kurios, sudarant vežimo sutartį, tampa jos sudėtine dalimi.

Bendrosios kainos traukinys

Traukinys, kuriuo keleivis gali važiuoti tik nusipirkęs bilietą bendrąja kaina.

Perleidimo vieta

Vieta, kurioje atsakomybė iš vieno infrastruktūros valdytojo pereina kitam.

HTTP

Hipertekstų persiuntimo protokolas.

Kliento ir serverio sąveikos protokolas, naudojamas ryšiui tarp serverių žiniatinklyje užtikrinti.

IV

Įstaiga arba įmonė, atsakinga visų pirma už geležinkelio infrastruktūros sukūrimą ir priežiūrą. Tai gali taip pat apimti infrastruktūros kontrolės ir saugos sistemų valdymą. Koridoriaus arba koridoriaus dalies infrastruktūros valdytojo funkcijos gali būti pavestos kelioms įstaigoms ar įmonėms.

Infrastruktūros valdytojas (IV)

Žr. IV.

Integruoto rezervavimo bilietai – IRB

Bilietai, skirti važiuoti tik tam tikru traukiniu ir tik tam tikrą datą tam tikru laiku. IRB gali būti parduodami atliekant transakciją internetu tarp pardavimo terminalo ir priskyrimo sistemos, kurioje saugoma su tam tikru traukiniu susijusi informacija.

Perdavimas iš vieno vežėjo kitam

Kontrolės perdavimas iš vienos geležinkelio įmonės kitai dėl praktinių eksploatacijos, saugos ir atsakomybės priežasčių. Pavyzdžiui, šiais atvejais:

paslaugą nuosekliai teikia kelios geležinkelio įmonės,

traukinį naudoja pavaduojantis vežėjas,

informacija iš vienos geležinkelio įmonės perduodama kitai.

Perdavimo vieta

Vieta, kurioje traukinio valdymas iš vienos geležinkelio įmonės perduodamas kitai geležinkelio įmonei.

Važiuojantį traukinį viena geležinkelio įmonė perima iš kitos geležinkelio įmonės, kuriai dabar priklauso kitos reiso atkarpos geležinkelio kelias.

Tarpinė vieta

Vieta, apibrėžianti reiso atkarpos pradžią arba pabaigą. Tai gali būti, pvz., perdavimo, perleidimo arba aptarnavimo vieta.

Tarptautinė keleivių vežimo geležinkeliu paslauga

Keleivių vežimo geležinkeliu paslauga, kurią teikiant kertama bent vienos valstybės narės siena.

Tarptautinė kelionė

Keleivio kelionė geležinkeliu, kurioje kertama bent vienos valstybės narės siena.

Tarptautinis pardavimas

Tarptautinės kelionės traukinio bilieto pardavimas.

Sąveikos sudedamoji dalis

Pirminė sudedamoji dalis, sudedamųjų dalių grupė, mazgas, sukomplektuotas blokas, įtraukti arba ketinami įtraukti į posistemį, nuo kurių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso transeuropinės geležinkelių sistemos sąveika. Sąvoka „sudedamoji dalis“ apima ir materialius, ir nematerialius objektus, pvz., programinę įrangą.

IP

Interneto protokolas.

Išdavėjas

Įmonė, parduodanti bilietą ir už jį gaunanti užmokestį. Gali būti vežėjas ir (arba) platintojas. Išdavėjas yra biliete nurodyta įmonė; kartu nurodomas įmonės kodas ir gali būti pateikiamas jos logotipas.

Kelionė

Keleivio (arba kelių kartu keliaujančių keleivių) važiavimas iš vienos vietos į kitą.

Kelionės planuotuvas

Informacijos technologijų sistema, galinti pateikti kelionės sprendimus.

Kelionės sprendimas yra komercinė transporto paslauga ar tų paslaugų rinkinys, kurią (-į) pateikiant atsakoma bent į klausimą „Kaip galiu nukeliauti iš vietos A į vietą B nurodytą išvykimo ir (arba) atvykimo datą ir nurodytu laiku?“. Pateikiant klausimą gali būti nurodoma sudėtingesnių papildomų kriterijų, pvz., „greičiausiai“, „pigiausiai“, „be persėdimų“ ir t. t. Keleivis, naudodamasis informacija iš įvairių šaltinių, gali pats sudaryti kelionės sprendimus arba sprendimą jam gali pateikti kelionės planuotuvas.

Valdytojas

Asmuo, kuris, kaip riedmens savininkas arba kaip turintis teisę jį naudoti, nuolat naudoja riedmenį kaip transporto priemonę ir kaip riedmens valdytojas yra registruotas geležinkelių riedmenų registre.

Lokomotyvo numeris

Unikalus traukos riedmenų vieneto identifikacinis numeris.

Teikti

Paskelbti informaciją ar duomenis taip, kad prieigą prie jų būtų galima kontroliuoti.

Keleivių žiniaraštis

Įvykdymo būdas, kurį taikant klientas iš anksto (pvz., būdamas namuose) nusiperka paslaugą ir gauna tik patvirtinimą, paprastai su nuorodos kodu. Taip paslaugą parduodanti įmonė pateikia bilietų tikrinimo organizacijai visų keleivių, kuriems leidžiama važiuoti tam tikru traukiniu, ir nuorodų kodų sąrašą. Keleivis bilietų tikrinimo organizacijai, prieš traukiniui išvykstant arba išvykus, tiesiog pareiškia norą juo važiuoti. Bilietų tikrinimo organizacija patikrina, ar keleiviui leidžiama įlipti į traukinį arba likti traukinyje.

Rinkos kaina

Žr. bendroji kaina.

Metaduomenys

Sąvokos reikšmė yra „duomenys apie duomenis“. Ja apibūdinami duomenys, programinės įrangos paslaugos ir kiti komponentai, esantys įmonių informacinėse sistemose. Metaduomenų rūšių pavyzdžiai yra standartinės duomenų apibrėžtys, vietos ir maršruto parinkimo informacija, taip pat sinchronizavimo valdymas bendriesiems duomenims paskirstyti.

Paskelbtosios įstaigos

Įstaigos, atsakingos už sąveikos sudedamųjų dalių atitikties arba tinkamumo naudoti vertinimą arba už posistemių EB patikros procedūros vertinimą.

NRB traukinys

Traukinys, kuriuo važiuoti gali keleivis, tarptautinio pardavimo arba pardavimo užsienyje atveju nusipirkęs NRB bilietą.

NRB

Neintegruoto rezervavimo bilietai. Tai traukinio bilietų pardavimo būdas, taikomas tarptautinio pardavimo arba pardavimo užsienyje atveju, kai išdavėjas gali pagaminti bilietą vietoje, neatlikdamas transakcijos su priskyrimo sistema internetu. NRB visada yra atvirieji bilietai, t. y. vežimo sutartis galioja nustatytą laikotarpį bet kuriame NRB traukinyje, važiuojančiame biliete pažymėtu maršrutu. Kad galėtų išduoti NRB, išdavėjas turi turėti reisų pradžios ir pabaigos sąrašą ir vieną arba daugiau kainos pagal atstumą lentelių. Perkant bilietą galima (kai kuriais atvejais būtina) rezervuoti vietą.

Pasiūlymas

Žr. esamumas.

Oficiali interneto svetainė

Bendrovės vieša interneto svetainė, kurioje klientui pateikiama komercinė informacija. Interneto svetainė yra kompiuteriu skaitoma ir atitinka žiniatinklio turinio prieigos gaires.

Vieno langelio principas

Tarptautinis geležinkelio infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimas, kai geležinkelio klientams suteikiama galimybė kreiptis į vieną vietą, norint:

 

užsakyti nurodytus tarptautinio krovinių eismo traukinio kelius,

 

stebėti viso traukinio judėjimą,

 

paprastai taip pat pateikti sąskaitas už geležinkelio kelio prieigą infrastruktūros valdytojų vardu.

Keleivis

Asmuo, kuris ketina keliauti, keliauja arba keliavo naudodamasis transporto ir kitomis vienos ar daugiau geležinkelio įmonių teikiamomis paslaugomis.

Gali būti ne klientas (žr. klientas).

Geležinkelio kelias

Infrastruktūros pajėgumas, kurio reikia traukiniui tam tikrą laiko tarpą pervažiuoti iš vienos vietos į kitą (laike ir erdvėje apibrėžtas maršrutas).

Maršruto numeris

Apibrėžto traukinio kelio numeris.

Mokėjimas

Vienos šalies (pvz., kliento) turto perdavimas kitai (pvz., platintojui). Mokėjimas paprastai atliekamas mainais už teikiamą transporto paslaugą.

Lygiarangiai

Sistemų ir priemonių, kuriose kritinei funkcijai decentralizuotai atlikti naudojami paskirstytieji ištekliai, rūšis.

Ribotos judėsenos asmuo (RJA)

Bet kuris asmuo, kurio judėsena naudojantis transporto priemone yra ribota dėl bet kokios fizinės negalios (sensorinės arba motorinės, nuolatinės arba laikinos), psichinės negalios arba sutrikimo ar bet kurios kitos negalios arba amžiaus ir kuriam dėl jo būklės reikia skirti tinkamą dėmesį ir įprastiems keleiviams teikiamas paslaugas pritaikyti prie jo specialių poreikių.

Peronas

Vieta prie stoties, skirta iš traukinio išlipti ir (arba) į jį įlipti.

Pirminiai duomenys

Baziniai įvesties duomenys, naudojami pranešimams teikti arba funkcijoms užtikrinti ir išvestiniams duomenims skaičiuoti.

RJA

Žr. ribotos judėsenos asmuo.

Produktas

Traukinio, kuriuo ir kuriame apibrėžtos paslaugų rūšys (pvz., didelis greitis, vietos dviračiams vežti, pritaikymas RJA reikmėms, miegamosios vietos ir (arba) miegamieji vagonai, vagonai restoranai, maistas išsinešti ir t. t.), teikiamos tam tikra kaina ir gali būti susietos su specialiomis sąlygomis, tipas.

Skelbti

Paskelbti informaciją ar duomenis taip, kad prieigos prie jų nebūtų galima kontroliuoti.

Geležinkelių sistema

Direktyvos 2008/57/EB I priede aprašyta transeuropinio geležinkelių tinklo, pastatyto ar modernizuoto paprastųjų geležinkelių transportui ir kombinuotam geležinkelių transportui, linijų ir stacionarių įrenginių infrastruktūra ir šia infrastruktūra važiuoti suprojektuotų geležinkelio riedmenų visuma.

Geležinkelio įmonė

Valstybinė arba privati įmonė, kurios pagrindinė veikla – teikti prekių ir (arba) keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas, užtikrinant geležinkelio riedmenų trauką; ši sąvoka apima ir įmones, kurios teikia tik traukos paslaugas.

Įprastas procesas. Trumpalaikis procesas

Įprastas procesas – septynias dienas ar ilgiau atliekamas procesas.

Trumpalaikis procesas – trumpiau kaip septynias dienas atliekamas procesas.

Pranešimo punktas

Pravažiuojamasis punktas, kuriuo naudodamasis infrastruktūros valdytojas teikia (tik) traukinių važiavimo informaciją, arba punktas, susijęs su teikiama prognoze.

Saugykla

Duomenų laikymo priemonė, analogiška duomenų bazei ar duomenų žodynui, tačiau paprastai tai yra visapusiška informacijos tvarkymo sistema. Joje turi būti ne tik duomenų struktūros (t. y. vienetų ir jų sudedamųjų dalių) aprašai, bet ir įmonę dominantys metaduomenys, duomenų ekranai, ataskaitos, programos ir sistemos.

Rezervavimo dokumentas

Popierinio ar elektroninio pavidalo leidimas, kuriuo suteikiama teisė gauti paslaugą (transportas ar aptarnavimas) pagal anksčiau patvirtintą asmeninį naudojimosi transportu susitarimą.

Rezervavimo sistema

Kompiuterinė sistema, naudojama su kelionėmis susijusioms transakcijoms atlikti ir susijusiai informacijai įrašyti ir atgaminti. Rezervavimo sistema geba tinkamai tvarkyti apskaitą realiuoju laiku ir yra prieinama agentams ir (arba) mažmenininkams visame pasaulyje.

Mažmenininkas

Asmuo arba įmonė, parduodanti klientui geležinkelio paslaugos bilietą, pagal kurį rezervuojama vieta (paslauga) arba jos nerezervuojama. Mažmenininkas gali būti geležinkelio įmonė (agentas) arba įgaliotas kelionių agentas.

Maršrutas

Geografinė linija, kuria važiuojama nuo pradžios vietos iki paskirties vietos.

Maršruto atkarpa

Maršruto dalis.

Žr. geležinkelio įmonė.

Pardavimas

Žr. užsakymas.

Paslauga

Žr. transporto paslauga.

Paslaugų teikėjas

Atsakingas subjektas, teikiantis bet kokias paslaugas, susijusias su keleivių vežimu.

Privalo

Apibrėžta sąlyga yra privalomas specifikacijos reikalavimas.

Trumpalaikis procesas

Žr. Įprastas procesas. Trumpalaikis procesas.

Skubus maršruto užsakymas

Atskiras maršruto užsakymas pagal Direktyvos 2001/14/EB 23 straipsnį dėl papildomų prašymų teikti vežimo paslaugą arba eksploatacijos poreikių.

SQL

Struktūrinė užklausų kalba.

IBM sukurta ir vėliau ANSI ir ISO standartizuota kalba duomenims sąryšinėse duomenų bazėse kurti, tvarkyti ir išgauti.

Suinteresuotosios šalys

Su traukiniu susijusios paslaugos teikimu pagrįstai suinteresuoti asmenys arba organizacijos, pvz.:

geležinkelio įmonė,

lokomotyvų teikėjas,

keleivinių vagonų teikėjas,

mašinisto ir (arba) traukinio brigados teikėjas,

infrastruktūros valdytojas (IV),

riedmenų parko valdytojas,

kelto operatorius,

darbuotojas,

bilietų pardavėjas,

keleivis.

Stotis

Geležinkelio vieta, iš kurios traukinys gali pradėti važiuoti ir kurioje gali sustoti arba baigti kelionę.

Stoties valdytojas

Organizacinis vienetas valstybėje narėje, kuriam suteikta atsakomybė valdyti geležinkelio stotį ir kuris gali būti infrastruktūros valdytojas.

Pavaduojantis vežėjas

Vežimo sutarties su keleiviu nesudariusi geležinkelio įmonė, kuriai tą sutartį sudariusi geležinkelio įmonė paveda visiškai ar iš dalies atlikti vežimą geležinkeliu.

Tarifas

Konkretus taikomų mokesčio už važiavimą tam tikru traukiniu tam tikrą dieną nuo tam tikros kelionės pradžios iki pabaigos verčių rinkinys. Tarifai gali būti sugrupuoti į kategorijas (pvz., bendrieji tarifai, tarifai grupėms ir t. t.).

BTO

Bilietų tikrinimo organizacija. Tai organizacija, kuriai suteikta teisė tikrinti keleivių bilietus. Dažniausiai tai vežėjas. Prireikus BTO turi platintojams pateikti tarptautinių geležinkelio bilietų spausdinimo namuose (angl. International Rail Ticket for Home Printing – IRTHP) saugumo sertifikatus.

Techninis dokumentas

Bet kuris Europos geležinkelio agentūros pagal Direktyvos 2008/57 5 straipsnio 8 dalį paskelbtas techninis dokumentas.

Techninė sąveikos specifikacija

Pagal Direktyvą 2008/57/EB patvirtinta specifikacija, taikoma kiekvienam posistemiui ar jo daliai, kad būtų įvykdyti esminiai reikalavimai ir užtikrinta geležinkelių sistemos sąveika.

NTAL

Žr. numatomasis traukinio atvykimo laikas.

Trečioji šalis

Bet kuri viešoji ar privati įmonė, kuri nėra geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas ir kuri teikia su transporto paslaugomis susijusias arba jų pagalbines paslaugas.

Tęstinės kelionės bilietas

Bilietas ar bilietai, atitinkantys vežimo sutartį, sudarytą dėl vienos ar daugiau geležinkelio įmonių paeiliui teikiamų geležinkelio paslaugų.

Bilietas

Materialus arba nematerialus registracijos dokumentas, keleiviui suteikiantis teisę pagal sutartį naudotis viena ar daugiau komercinių transporto paslaugų, kurias teikia viena ar daugiau geležinkelio įmonių.

Išvykstant išduodamas bilietas

Įvykdymo būdas, kurį taikant klientas iš anksto (pvz., būdamas namuose) nusiperka paslaugą ir pasiima bilietą išvykimo stotyje, bilietų kasoje arba iš bilietų pardavimo automato.

Bilietų pardavėjas

Bet kuris geležinkelio transporto paslaugų mažmenininkas, kuris sudaro vežimo sutartis ir parduoda bilietus geležinkelio įmonės ar savo vardu.

Tvarkaraštis

Geležinkelio įmonės tam tikrą laiko intervalą teikiamų komercinių transporto paslaugų sąrašas.

IID

Žr. išvykstant išduodamas bilietas.

Kelionės organizatorius

Organizatorius arba mažmenininkas, kaip apibrėžta Direktyvos 90/314/EEB 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse, išskyrus geležinkelio įmonę.

Numatomasis traukinio atvykimo laikas

Numatomas traukinio atvykimo į konkrečią vietą, pvz., perleidimo, perdavimo ar paskirties vietą, laikas.

Traukinio kelias

Laike ir erdvėje apibrėžtas traukinio maršrutas.

Traukinio važiavimas nutrauktas

Konkrečiu momentu ir dalyvaujančių šalių nuomone, dėl vietos aplinkybių nežinoma, ar traukinio kelionė bus tęsiama. Jei vėlavimas yra žinomas, infrastruktūros valdytojas siunčia traukinio važiavimo prognozės pranešimą.

Transeuropinis geležinkelių tinklas

Geležinkelių tinklas, kaip aprašyta Direktyvos 2008/57/EB 1 priede.

Vežimo sutartis

Vežimo už atlygį ar nemokamai sutartis, kurią geležinkelio įmonė ar bilietų pardavėjas ir keleivis sudarė dėl vienos ar daugiau transporto paslaugų.

Vežimo būdas

Bendroji transporto priemonės, kuria galima vežti keleivius, rūšis (traukinys, lėktuvas, autobusas ir t. t.).

Transporto paslauga

Dvi ar daugiau vietų siejanti komercinė transporto paslauga arba pagal viešųjų paslaugų sutartį teikiama transporto paslauga, kurią pagal paskelbtą tvarkaraštį teikia geležinkelio įmonė. Transporto paslauga paprastai teikiama konkrečiu vežimo būdu.

Transporto paslaugų teikėjas

Privati arba valstybinė įmonė, kuriai suteiktas leidimas vežti žmones vykdant šalies arba tarptautinį keleivinį susisiekimą. Transporto paslaugų teikėjas priima savo platintojų įgaliotų pardavimo punktų išduotus kelionės dokumentus. Jis atlieka vežėjo sutartininko, su kuriuo keleivis yra sudaręs vežimo sutartį, vaidmenį. Transporto paslaugą gali iš dalies arba visiškai atlikti pavaduojantis vežėjas.

TSS

Žr. techninė sąveikos specifikacija.

XML

Išplėstoji dokumentų ženklinimo kalba.

XQL

Išplėstoji sąryšinių duomenų bazių užklausų kalba.


(1)  OL L 75, 2001 3 15, p. 29.

(2)  OL L 228, 1996 9 9, p. 1.

(3)  OL L 167, 2004 4 30, p. 1.


II PRIEDAS

NEIŠSPRĘSTŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 5 straipsnio 6 dalį nurodomi toliau išvardyti neišspręsti klausimai:

Skirsnis

Neišspręsti klausimai

4.2.2.1.

Vidaus pardavimui taikomų tarifų duomenų teikimo proceso ir jame naudojamos informacijos techninis dokumentas

4.2.10.

Produktų platinimo saugumo elementų tvarkymo standartas

4.2.11.2

Europos „išvykstant išduodamo bilieto“ ir Europos „keleivių žiniaraščio“ standartas

4.2.11.3

Vidaus pardavimui taikomų su bilietu ir (arba) rezervavimo dokumentu ir laikmenos rūšimi susijusių tiesioginių įvykdymo būdų techninis dokumentas arba standartas

4.2.11.4

Vidaus pardavimui taikomų su bilietu ir (arba) rezervavimo dokumentu ir laikmenos rūšimi susijusių netiesioginių įvykdymo būdų techninis dokumentas arba standartas

4.2.22

Keitimosi mokesčio už vežimą informacija atsižvelgiant į sąsajas su kitomis transporto rūšimis standartas


III PRIEDAS

ŠIOJE TSS NURODYTŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Nuoroda

Pavadinimas

B.1. (V1.1)

Computer generation and exchange of tariff data meant for international or foreign sales – NRT tickets (Tarifų duomenų, taikomų tarptautiniam ir užsienio pardavimui, generavimas kompiuteriu ir keitimasis tais duomenimis. NRB bilietai.)

B.2. (V1.1)

Computer generation and exchange of tariff data meant for international and foreign sales – Integrated Reservation Tickets (IRT) (Tarifų duomenų, taikomų tarptautiniam ir užsienio pardavimui, generavimas kompiuteriu ir keitimasis tais duomenimis. Integruoto rezervavimo bilietai (IRB).)

B.3. (V1.1)

Computer generation and exchange of data meant for international or foreign sales – Special offers (Tarifų duomenų, taikomų tarptautiniam ir užsienio pardavimui, generavimas kompiuteriu ir keitimasis tais duomenimis. Ypatingi pasiūlymai.)

B.4. (V1.1)

Implementation guide for EDIFACT messages covering timetable data exchange (EDIFACT pranešimų, naudojamų keičiantis tvarkaraščių duomenimis, diegimo vadovas.)

B.5. (V1.1)

Electronic reservation of seats/berths and electronic production of travel documents - Exchange of messages (Elektroninis sėdimųjų vietų ir (arba) gultų rezervavimas ir kelionės dokumentų gamyba elektroniniu būdu. Keitimasis pranešimais.)

B.6. (V1.1)

Electronic seat/berth reservation and electronic production of transport documents (RCT2 standards) (Elektroninis sėdimųjų vietų ir (arba) gultų rezervavimas ir transporto dokumentų gamyba elektroniniu būdu (RCT2 standartai).)

B.7. (V1.1)

International Rail ticket for Home Printing (Tarptautinis geležinkelio bilietas, spausdinamas namuose.)

B.8. (V1.1)

Standard numerical coding for railway undertakings, infrastructure managers and other companies involved in rail-transport chains (Geležinkelių transporto paslaugų grandinėje dalyvaujančių geležinkelio įmonių, infrastruktūros valdytojų ir kitų įmonių žymėjimas standartiniais skaitiniais kodais.)

B.9. (V1.1)

Standard numerical coding of locations (Vietovių žymėjimas standartiniais skaitiniais kodais.)

B.10. (V1.1)

Electronic reservation of assistance for persons with reduced mobility - Exchange of messages (Elektroninis ribotos judėsenos asmenų aptarnavimo paslaugų rezervavimas. Keitimasis pranešimais.)

B.30. (V1.1)

Schema - messages/datasets catalogue needed for the RU/IM communication of TAP TSI (Pranešimų ir duomenų rinkinių, reikalingų geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų ryšiui pagal TAP TSS, katalogas.)


IV PRIEDAS

TARIFŲ, TAIKOMŲ TARPTAUTINIAM IR UŽSIENIO PARDAVIMUI, SĄRAŠAS

C.1.   NRB tarifai

Pagrindinis NRB tarifų duomenų turinys:

serija,

produktai,

paslaugos,

vežėjų kodai,

mokesčio už važiavimą lentelės,

stočių sąrašas.

NRB tarifų duomenys teikiami iš anksto bent prieš tris mėnesius iki tarifams įsigaliojant.

C.2.   IRB tarifai

Pagrindinis IRB tarifų duomenų turinys:

tarifai,

tarifų diapazonai,

kortelės, naudojamos taikant rinkos kainas,

išimčių tipai,

pardavimo sąlygos,

po pardavimo taikomos sąlygos,

mokesčio už važiavimą lentelės,

stočių ir (arba) zonų sąrašas.

IRB tarifų duomenys teikiami iš anksto, atsižvelgiant į IRB pardavimo sąlygas.

C.3.   Ypatingi tarifai

Pagrindinis ypatingų tarifų duomenų turinys:

pasiūlymas ir jo sąlygos,

mokestis už važiavimą,

priedai,

leidimai,

keleivių ir (arba) lydinčiųjų keleivių skaičius ir jų kategorijos,

nuolaidų tipai,

išimčių tipai,

pardavimo sąlygos,

po pardavimo taikomos sąlygos,

rezervavimo mokesčiai,

serija,

traukiniai, įskaitant jų kategorijas ir įrangą.

Ypatingų tarifų duomenys teikiami iš anksto, atsižvelgiant į tokių bilietų pardavimo sąlygas.


Top