Help Print this page 

Document 02010D0413-20160116

Title and reference
Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP 2010 m. liepos 26 d. dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/413/2016-01-16
Multilingual display
Text

2010D0413 — LT — 16.01.2016 — 024.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

▼C1

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/413/BUSP

2010 m. liepos 26 d.

dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP

▼B

(OL L 195 2010.7.27, p. 39)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/644/BUSP 2010 m. spalio 25 d.

  L 281

81

27.10.2010

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/299/BUSP 2011 m. gegužės 23 d.

  L 136

65

24.5.2011

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/783/BUSP 2011 m. gruodžio 1 d.

  L 319

71

2.12.2011

►M4

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/35/BUSP 2012 m. sausio 23 d.

  L 19

22

24.1.2012

►M5

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/152/BUSP 2012 m. kovo 15 d.

  L 77

18

16.3.2012

►M6

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/169/BUSP 2012 m. kovo 23 d.

  L 87

90

24.3.2012

►M7

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/205/BUSP 2012 m. balandžio 23 d.

  L 110

35

24.4.2012

►M8

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/457/BUSP 2012 m. rugpjūčio 2 d.

  L 208

18

3.8.2012

►M9

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/635/BUSP 2012 m. spalio 15 d.

  L 282

58

16.10.2012

►M10

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/687/BUSP 2012 m. lapkričio 6 d.

  L 307

82

7.11.2012

►M11

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/829/BUSP 2012 m. gruodžio 21 d.

  L 356

71

22.12.2012

►M12

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/270/BUSP 2013 m. birželio 6 d.

  L 156

10

8.6.2013

►M13

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/497/BUSP 2013 m. spalio 10 d.

  L 272

46

12.10.2013

►M14

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/661/BUSP 2013 m. lapkričio 15 d.

  L 306

18

16.11.2013

►M15

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/685/BUSP 2013 m. lapkričio 26 d.

  L 316

46

27.11.2013

 M16

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/21/BUSP 2014 m. sausio 20 d.

  L 15

22

20.1.2014

►M17

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/222/BUSP 2014 m. balandžio 16 d.

  L 119

65

23.4.2014

 M18

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/480/BUSP 2014 m. liepos 21 d.

  L 215

4

21.7.2014

►M19

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/776/BUSP 2014 m. lapkričio 7 d.

  L 325

19

8.11.2014

 M20

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/829/BUSP 2014 m. lapkričio 25 d.

  L 338

1

25.11.2014

►M21

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/236 2015 m. vasario 12 d.

  L 39

18

14.2.2015

►M22

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/556 2015 m. balandžio 7 d.

  L 92

101

8.4.2015

►M23

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1008 2015 m. birželio 25 d.

  L 161

19

26.6.2015

 M24

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1050 2015 m. birželio 30 d.

  L 170

2

1.7.2015

 M25

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1099 2015 m. liepos 7 d.

  L 180

4

8.7.2015

 M26

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1130 2015 m. liepos 10 d.

  L 184

18

11.7.2015

 M27

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1148 2015 m. liepos 14 d.

  L 186

2

14.7.2015

►M28

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1336 2015 m. liepos 31 d.

  L 206

66

1.8.2015

 M29

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1337 2015 m. liepos 31 d.

  L 206

68

1.8.2015

►M30

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1863 2015 m. spalio 18 d.

  L 274

174

18.10.2015

►M31

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/2216 2015 m. lapkričio 30 d.

  L 314

58

1.12.2015

 M32

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/35 2016 m. sausio 14 d.

  L 10

15

15.1.2016

►M33

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/36 2016 m. sausio 14 d.

  L 10

17

15.1.2016


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 197, 29.7.2010, p.  19  (413/2010)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 164, 24.6.2011, p.  19 (2011/299/BUSP,)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 031, 3.2.2012, p.  7 (2012/35/BUSP,)

 C4

Klaidų ištaisymas, OL L 041, 12.2.2013, p.  13 (2012/457/BUSP,)

 C5

Klaidų ištaisymas, OL L 268, 10.10.2013, p.  19 (2012/829/BUSP,)




▼B

▼C1

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/413/BUSP

2010 m. liepos 26 d.

dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP

▼B



EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2007 m. vasario 27 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui ( 1 ), kuria įgyvendinta Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija (JT ST rezoliucija)1737 (2006).

(2)

2007 m. balandžio 23 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2007/246/BUSP ( 2 ), kuria įgyvendinta JT ST rezoliucija 1747 (2007).

(3)

2008 m. rugpjūčio 7 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2008/652/BUSP ( 3 ), kuria įgyvendinta JT ST rezoliucija 1803 (2008).

(4)

2010 m. birželio 9 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (toliau - Saugumo Taryba) priėmė JT ST rezoliuciją 1929 (2010), kuria buvo išplėsta ribojamųjų priemonių, nustatytų JT ST rezoliucija 1737 (2006), JT ST rezoliucija 1747 (2007) ir JT ST rezoliucija 1803 (2008), taikymo sritis ir nustatytos papildomos ribojamosios priemonės Iranui.

(5)

2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad jai vis didesnį susirūpinimą kelia Irano branduolinė programa, ir palankiai įvertino JT ST rezoliucijos 1929 (2010) priėmimą. Primindama 2009 m. gruodžio 11 d. deklaraciją, Europos Vadovų Taryba paprašė Tarybos patvirtinti priemones, kuriomis būtų įgyvendinamos JT ST rezoliucijoje 1929 (2010) nustatytos priemonės ir jas papildančios priemonės, siekiant derybomis išspręsti visus susirūpinimą keliančius neišspręstus klausimus, susijusius su Irano kuriamomis padidintos rizikos technologijomis, reikalingomis jo branduolinei ir raketų programoms. Šiose priemonėse daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama prekybai, finansų sektoriui, Irano transporto sektoriui, svarbiausiems naftos ir dujų pramonės sektoriams ir papildomų subjektų, ypač Islamo revoliucijos gvardijos (IRG), įtraukimui.

(6)

JT ST rezoliucija 1929 (2010) Iranui, jo piliečiams ir Irane įsisteigusiems ar jo jurisdikcijai priklausantiems subjektams, jų vardu veikiantiems ar jų vadovaujamiems asmenims ar subjektams arba jiems nuosavybės teise priklausantiems ar jų kontroliuojamiems subjektams, uždraudžiama investuoti į bet kurios rūšies komercinę veiklą, susijusią su urano gavyba, branduolinių medžiagų ir technologijų gamyba ar naudojimu.

(7)

JT ST rezoliucija 1929 (2010) išplečiama JT ST rezoliucija 1737 (2006) nustatytų finansinių ir kelionių apribojimų taikymo sritis, įtraukiant papildomus asmenis ir subjektus, įskaitant IRG priklausančius asmenis bei subjektus ir Irano Islamo Respublikos laivybos linijoms (IIRLL) priklausančius subjektus.

(8)

Laikantis Europos Vadovų Tarybos deklaracijos, leidimo atvykti apribojimai ir lėšų bei ekonominių išteklių įšaldymas turėtų būti taikomi ne tik Saugumo Tarybos arba pagal JT ST rezoliucijos 1737 (2006) 18 punktą įsteigto komiteto (toliau – Komitetas) nurodytiems, bet ir kitiems asmenims bei subjektams, laikantis tų pačių kriterijų, kuriuos taiko Saugumo Taryba arba Komitetas.

(9)

Laikantis Europos Vadovų Tarybos deklaracijos, tikslinga uždrausti tiekti, parduoti ar perduoti Iranui ne tik Saugumo Tarybos arba Komiteto nurodytus, bet ir kitus objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kurios galėtų prisidėti prie Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu ar sunkiuoju vandeniu, prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo arba prie kitos veiklos, susijusios su kitais klausimais, dėl kurių Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) yra pareiškusi susirūpinimą ar kuriuos ji yra nurodžiusi kaip neišspręstus, arba su kitomis masinio naikinimo ginklų programomis, vykdymo. Šis draudimas turėtų būti taikomas dvejopo naudojimo prekėms ir technologijoms.

(10)

Laikydamosi Europos Vadovų Tarybos deklaracijos, valstybės narės turėtų laikytis nuosaikumo prisiimdamos naujus trumpalaikius įsipareigojimus dėl viešos ir privačios finansinės paramos teikimo prekybai su Iranu, kad būtų mažinamos neišmokėtos sumos, visų pirma turėtų vengti teikti finansinę paramą, kuria būtų prisidedama prie branduolinės veiklos, susijusios su padidinta platinimo rizika, ar prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo veiklos, ir turėtų uždrausti visus vidutinės trukmės ir ilgalaikius įsipareigojimus dėl viešos ir privačios finansinės paramos teikimo prekybai su Iranu.

(11)

JT ST rezoliucija 1929 (2010) visos valstybės raginamos, derinant veiksmus su nacionalinės valdžios institucijomis, laikantis nacionalinės teisės aktų ir atsižvelgiant į tarptautinę teisę, jų teritorijoje, įskaitant jūrų uostus ir oro uostus, tikrinti į Iraną ir iš jo gabenamus visus krovinius, jei atitinkama valstybė turi patikimos informacijos, kad krovinyje yra prekių, kurias pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006), JT ST rezoliuciją 1747 (2007), JT ST rezoliuciją 1803 (2008) arba JT ST rezoliuciją 1929 (2010) yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

(12)

JT ST rezoliucijoje 1929 (2010) taip pat pažymima, kad laikydamosi tarptautinės teisės, visų pirma jūrų teisės, valstybės narės gali pareikalauti patikrinti atviroje jūroje plaukiojančius laivus, jei vėliavos valstybė tam yra davusi sutikimą ir jei jos turi patikimos informacijos, kad laivais gabenami objektai, kuriuos pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006), JT ST rezoliuciją 1747 (2007), JT ST rezoliuciją 1803 (2008) arba JT ST rezoliuciją 1929 (2010) yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

(13)

JT ST rezoliucija 1929 (2010) taip pat nustatyta, kad JT valstybės narės turi konfiskuoti ir sunaikinti objektus, kuriuos pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006), JT ST rezoliuciją 1747 (2007), JT ST rezoliuciją 1803 (2008) ar JT ST rezoliuciją 1929 (2010) yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, tokiu būdu, kuris atitinka jų įsipareigojimus pagal taikytinas Saugumo Tarybos rezoliucijas ir tarptautines konvencijas.

(14)

Be to, JT ST rezoliucija 1929 (2010) nustatyta, kad JT valstybės narės turi drausti savo piliečiams ir savo teritorijoje teikti Irano laivams aprūpinimo kuru bei kitas laivų aptarnavimo paslaugas, jei jos turi patikimos informacijos, kad tokiais laivais yra gabenami objektai, kuriuos pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006), JT ST rezoliuciją 1747 (2007), JT ST rezoliuciją 1803 (2008) ar JT ST rezoliuciją 1929 (2010) yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

(15)

Laikydamosi Europos Vadovų Tarybos deklaracijos, valstybės narės, derindamos veiksmus su jų nacionalinėmis teisinėmis institucijomis, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir atsižvelgdamos į tarptautinę teisę, ypač atitinkamus tarptautinės civilinės aviacijos susitarimus, turėtų imtis būtinų priemonių, kad į jų jurisdikcijoje esančius oro uostus negalėtų būti vykdomi jokie krovininiai skrydžiai iš Irano, išskyrus mišrius keleivinius ir krovininius skrydžius.

(16)

Be to, valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijos turėtų būti draudžiama teikti Irano krovininiams orlaiviams technines ir techninės priežiūros paslaugas, jei atitinkama valstybė turi patikimos informacijos, kad jie gabena objektus, kuriuos pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006), JT ST rezoliuciją 1747 (2007), JT ST rezoliuciją 1803 (2008) ar JT ST rezoliuciją 1929 (2010) yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

(17)

JT ST rezoliucija 1929 (2010) visos JT valstybės narės taip pat raginamos užkirsti kelią finansinių paslaugų, įskaitant draudimo ir perdraudimo paslaugas, teikimui ar bet kokios rūšies finansinio ar kito turto arba išteklių, kurie galėtų būti panaudoti Irano branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika, arba kuriant branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemas, pervedimui į jų teritoriją, per ją ir iš jos, arba jų piliečiams ar pagal jų įstatymus įsteigtiems subjektams, arba jų teritorijoje esantiems asmenims ar finansų įstaigoms, ir užtikrinti, kad tokių finansinių paslaugų neteiktų ir pervedimų neatliktų minėti piliečiai, subjektai, asmenys ar finansų įstaigos.

(18)

Laikydamosi Europos Vadovų Tarybos deklaracijos, valstybės narės turėtų uždrausti teikti draudimo ir perdraudimo paslaugas Irano Vyriausybei, Irane įsisteigusiems ar jo jurisdikcijai priklausantiems subjektams ir jų vardu veikiantiems ar jų vadovaujamiems asmenims ir subjektams arba jiems nuosavybės teise priklausantiems ir kontroliuojamiems subjektams, be kita ko, neteisėtomis priemonėmis.

(19)

Be to, turėtų būti uždraustas vyriausybinių ar vyriausybės garantuojamų obligacijų pardavimas Irano Vyriausybei, Irano centriniam bankui ar Irano bankams, įskaitant jų filialus ir patronuojamąsias įmones, ir asmenų bei subjektų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra Irane, kontroliuojamiems finansų subjektams, tokių obligacijų pirkimas iš jų, tarpininkavimas jomis prekiaujant ar pagalba jas išduodant.

(20)

Laikantis Europos Vadovų Tarybos deklaracijos ir siekiant JT ST rezoliucijos 1929 (2010) tikslų, turėtų būti draudžiama atidaryti naujus Irano bankų filialus, patronuojamąsias įmones ar atstovybes valstybių narių teritorijoje ir steigti naujas bendras įmones ar Irano bankams įsigyti valstybių narių jurisdikcijai priklausančių bankų kapitalo dalį. Be to, valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, kad uždraustų jų teritorijoje esančioms ar jų jurisdikcijai priklausančioms finansų įstaigoms steigti atstovybes, patronuojamąsias įmones ar atidaryti banko sąskaitas Irane.

(21)

JT ST rezoliucijoje 1929 (2010) taip pat numatyta, kad valstybės turi reikalauti, jog jų piliečiai, jų jurisdikcijai priklausantys asmenys arba jų teritorijoje įsisteigusios ar jų jurisdikcijai priklausančios įmonės būtų budrūs palaikydami verslo santykius su Irane įsisteigusiais ar Irano jurisdikcijai priklausančiais subjektais, jei jie turi patikimos informacijos, kad toks verslas galėtų prisidėti prie Irano branduolinės veiklos, susijusios su padidinta platinimo rizika, arba prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo arba prie JT ST rezoliucijos 1737 (2006), JT ST rezoliucijos 1747 (2007), JT ST rezoliucijos 1803 (2008) ar JT ST rezoliucijos 1929 (2010) pažeidimo.

(22)

JT ST rezoliucijoje 1929 (2010) atkreiptas dėmesys į Irano pajamų, gaunamų iš energetikos sektoriaus, ir Irano branduolinės veiklos, susijusios su padidinta platinimo rizika, finansavimo galimą tarpusavio ryšį, taip pat pažymėta, kad naftos chemijos pramonėje reikalinga įranga ir medžiagos labai panašios į tas, kurių reikia tam tikrai branduolinio kuro ciklo veiklai, susijusiai su padidinta platinimo rizika.

(23)

Laikydamosi Europos Vadovų Tarybos deklaracijos, valstybės narės turėtų uždrausti parduoti, tiekti ar perduoti Iranui svarbiausią įrangą ir technologijas, taip pat teikti susijusią techninę ir finansinę paramą, kuri galėtų būti naudojama svarbiausiuose naftos ir gamtinių dujų pramonės sektoriuose. Be to, valstybės narės turėtų uždrausti visas naujas investicijas į šiuos sektorius Irane.

(24)

Šio sprendimo I ir II priedų keitimo procedūra turėtų apimti nuostatas dėl įtraukimo į sąrašą priežasčių pateikimo nurodytiems asmenims ir subjektams, kad jiems būtų suteikta galimybė pateikti pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai apie tai informuoti asmenį arba subjektą.

(25)

Šiuo sprendimu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į nuosavybę ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis sprendimas turėtų būti taikomas gerbiant tas teises ir laikantis tų principų.

(26)

Šiuo sprendimu taip pat visiškai gerbiami valstybių narių įsipareigojimai pagal Jungtinių Tautų Chartiją ir teisiškai privalomas Saugumo Tarybos rezoliucijų pobūdis.

(27)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:



1

SKYRIUS

EKSPORTO IR IMPORTO APRIBOJIMAI

1 straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams, per valstybių narių teritoriją arba su valstybių narių vėliavomis plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais draudžiama Iranui tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti ar perduoti šiuos objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, įskaitant programinę įrangą, kad šios būtų naudojamos Irane ar Iranas iš jų gautų naudą, nesvarbu, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta:

a) objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, išvardytas Branduolinių tiekėjų grupės ir Raketų technologijų kontrolės režimo sąrašuose;

b) visus kitus objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kurie, kaip nustatyta Saugumo Tarybos arba Komiteto, galėtų prisidėti prie veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu ar sunkiuoju vandeniu, arba prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo;

▼M6

c) visų rūšių ginklus ir susijusius reikmenis, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei tokių ginklų ir susijusių reikmenų atsargines dalis. Šis draudimas netaikomas nekovinėms transporto priemonėms, pagamintoms su balistine apsauga ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtoms naudoti tik ES ir jos valstybių narių personalo Irane apsaugos tikslais;

▼B

d) tam tikrus kitus objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kurie galėtų būti panaudoti vykdant veiklą, susijusią su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu, kuriant branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemas ar vykdant veiklą, susijusią su kitais klausimais, dėl kurių TATENA išreiškė susirūpinimą ar kuriuos nurodė kaip neišspręstus. Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti;

▼M4

e) kitas dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, išvardytas 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą ( 4 ), I priede, bet nenurodytas a punkte, išskyrus tam tikrus objektus, nurodytus to reglamento I priedo 5 kategorijos 1 dalyje ir 5 kategorijos 2 dalyje.

▼M30

2.  1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas JT ST rezoliucijos 2231 (2015) B priedo 2 dalies c punkto 1 pastraipoje nurodytų objektų, skirtų lengvojo vandens reaktoriams, tiesioginiam ar netiesioginiam perdavimui per valstybių narių teritoriją į Iraną arba perdavimui, kad jie būtų naudojami Irane arba kad Iranas gautų iš jų naudą.

▼B

3.  Taip pat draudžiama:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar techninio pobūdžio mokymą, investicijas ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais, medžiagomis, įranga, prekėmis ir technologijomis bei su šių objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Irane, arba naudoti šioje valstybėje;

b) teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti šių objektų ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba tiesioginiam ar netiesioginiam susijusio techninio pobūdžio mokymo, paslaugų ar pagalbos teikimui bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Irane arba naudoti šioje valstybėje;

c) sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama a ir b punktuose nurodyto draudimo.

4.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba naudojantis su jų vėliava plaukiojančiais laivais arba jų orlaiviais taip pat draudžiama iš Irano pirkti 1 dalyje minėtus objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, nesvarbu, ar Irano teritorija yra jų kilmės vieta.

2 straipsnis

1.  Valstybių narių nacionalinių subjektų, per valstybių narių teritoriją arba naudojantis jų jurisdikcijai priklausančiais laivais arba orlaiviais atliekamam objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų, įskaitant programinę įrangą, kuriems netaikomas 1 straipsnis ir kurie galėtų prisidėti prie veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu ar sunkiuoju vandeniu, arba prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo, ar galėtų prisidėti vykdant veiklą, susijusią su kitais klausimais, dėl kurių TATENA išreiškė susirūpinimą arba kuriuos nurodė kaip neišspręstus, tiesioginiam ar netiesioginiam tiekimui, pardavimui ar perdavimui Iranui, bei kad jos būtų naudojamos Irane, bei kad Iranas iš jų gautų naudą, eksportuojančios valstybės narės kompetentingos institucijos išduoda leidimą atsižvelgdamos į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes. Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.  Eksportuojančios valstybės narės kompetentingos institucijos leidimas taip pat privalomas norint teikti:

a) tiesioginę ar netiesioginę techninę pagalbą ar techninio pobūdžio mokymą, investicijas ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais, medžiagomis, įranga, prekėmis ir technologijomis bei su šių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Irane, arba naudoti šioje valstybėje;

b) finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti tų objektų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba tiesioginiam ar netiesioginiam susijusio techninio pobūdžio mokymo, paslaugų ar pagalbos teikimui bet kokiam asmeniui,

subjektui ar organizacijai Irane arba naudoti šioje valstybėje.

3.  Valstybių narių kompetentingos institucijos neišduoda leidimo tiekti, parduoti ar perduoti 1 dalyje nurodytus objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, jeigu nustato, kad atitinkamas pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas arba atitinkamų paslaugų teikimas prisidėtų prie 1 dalyje nurodytos veiklos.

3 straipsnis

1.  1 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose bei 3 dalyje nustatytos priemonės netaikomos atitinkamais atvejais, jei Komitetas iš anksto bei kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžia, kad tokių objektų tiekimas, pardavimas, perdavimas ar aprūpinimas jais arba pagalba akivaizdžiai neprisidėtų prie Irano technologijų kūrimo remiant jo branduolinę veiklą, susijusią su padidinta platinimo rizika, arba branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimą, įskaitant tuos atvejus, kai tokie objektai ar pagalba teikiami aprūpinimo maistu, žemės ūkio produktais, medicinos ar kitais humanitariniais tikslais, jeigu:

a) tokių objektų tiekimo arba pagalbos sutartyse numatytos atitinkamos galutinio naudotojo garantijos ir

b) Iranas įsipareigojo nenaudoti tokių objektų branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika, arba kuriant branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemas.

2.  1 straipsnio 1 dalies e punkte bei 3 dalyje nustatytos priemonės netaikomos, jei atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija iš anksto bei kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžia, kad tokių objektų tiekimas, pardavimas, perdavimas ar aprūpinimas jais arba pagalba akivaizdžiai neprisidėtų prie Irano technologijų kūrimo remiant jo branduolinę veiklą, susijusią su padidinta platinimo rizika, arba branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimą, įskaitant tuos atvejus, kai tokie objektai ar pagalba teikiami medicinos ar kitais humanitariniais tikslais, jeigu:

a) tokių objektų tiekimo arba pagalbos sutartyse numatytos atitinkamos galutinio naudotojo garantijos ir

b) Iranas įsipareigojo nenaudoti tokių objektų branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika, arba kuriant branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemas.

Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie visas nepatvirtintas išimtis.

▼M4

3a straipsnis

1.  Draudžiama importuoti, pirkti ar įvežti iš Irano žalią naftą ir naftos produktus.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, įskaitant finansines išvestines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su Irano žalios naftos ir naftos produktų importu, pirkimu ar įvežimu.

3b straipsnis

1.  Draudžiama importuoti, pirkti ar įvežti iš Irano naftos chemijos produktus.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su Irano naftos chemijos produktų importu, pirkimu ar įvežimu.

3c straipsnis

1.  3a straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d., vykdymui iki 2012 m. liepos 1 d., arba pagalbinių sutarčių, kurios reikalingos tokioms sutartims įvykdyti, sudarymui ir vykdymui ne vėliau kaip 2012 m. liepos 1 d.

2.  3a straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio įsipareigojimų, numatytų anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. sudarytose sutartyse, arba pagalbinėse sutartyse, kurios reikalingos tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui, kai Irano žalia nafta ir naftos produktai ar iš jų tiekimo gautos pajamos skirtos mokėti asmenims arba subjektams, esantiems valstybių narių teritorijose arba jų jurisdikcijai priklausančiose teritorijose, priklausančias nesumokėtas sumas pagal anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. sudarytas sutartis, jei tose sutartyse konkrečiai numatytas toks apmokėjimas.

3d straipsnis

1.  3b straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d., vykdymui iki 2012 m. gegužės 1 d., arba pagalbinių sutarčių, kurios reikalingos tokioms sutartims įvykdyti, sudarymui ir vykdymui ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 1 d.

2.  3b straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio įsipareigojimų, numatytų anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. sudarytose sutartyse, arba pagalbinėse sutartyse, kurios reikalingos tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui, kai naftos chemijos produktai ar iš jų tiekimo gautos pajamos skirtos mokėti asmenims arba subjektams, esantiems valstybių narių teritorijose arba jų jurisdikcijai priklausančiose teritorijose, priklausančias nesumokėtas sumas pagal anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. sudarytas sutartis, jei tose sutartyse konkrečiai numatytas toks apmokėjimas.

▼M9

3e straipsnis

1.  Draudžiama importuoti, pirkti ar vežti Irano gamtines dujas.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas ir tarpininkavimo paslaugas, susijusias su draudimu ir perdraudimu, susijusius su Irano gamtinių dujų importu, pirkimu ar vežimu.

3.  1 dalyje nustatytas draudimas nedaro poveikio valstybės, išskyrus Iraną, gamtinių dujų tiekimo ES valstybei narei sutarčių vykdymui.

▼B

4 straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams, arba iš valstybių narių teritorijos, arba naudojantis valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama parduoti, tiekti arba perduoti svarbiausią įrangą ir technologijas šiems svarbiausiems naftos ir gamtinių dujų pramonės sektoriams Irane arba šiuose sektoriuose už Irano ribų veikiančioms Irano įmonėms ar Iranui nuosavybės teise priklausančioms įmonėms, nesvarbu, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta:

a) perdirbimo;

b) suskystintų gamtinių dujų;

c) žvalgymo;

d) gamybos.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.  1 dalyje nurodytoms svarbiausiuose Irano naftos ir dujų pramonės sektoriuose veikiančioms įmonėms Irane arba šiuose sektoriuose už Irano ribų veikiančioms Irano įmonėms ar Iranui nuosavybės teise priklausančioms įmonėms draudžiama teikti:

a) techninę pagalbą ar mokymo ir kitas paslaugas, susijusias su svarbiausia įranga ir technologijomis, kaip apibrėžta 1 dalyje;

b) finansavimą ar finansinę paramą svarbiausios įrangos ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, kaip apibrėžta 1 dalyje, arba siekiant teikti susijusią techninę pagalbą ar mokymą.

3.  Draudžiama sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 1 ir 2 dalyse nurodytų draudimų.

▼M4

4a straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijos, arba naudojantis valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama parduoti, tiekti arba perduoti svarbiausią įrangą ir technologijas naftos chemijos pramonės sektoriui Irane arba šiame pramonės sektoriuje už Irano ribų veikiančioms Irano įmonėms ar Iranui nuosavybės teise priklausančioms įmonėms, nesvarbu, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.  Irano naftos chemijos pramonės sektoriuje veikiančioms įmonėms Irane arba šiame sektoriuje už Irano ribų veikiančioms Irano įmonėms ar Iranui nuosavybės teise priklausančioms įmonėms draudžiama teikti:

a) techninę pagalbą ar mokymo ir kitas paslaugas, susijusias su svarbiausia įranga ir technologijomis, kaip apibrėžta 1 dalyje;

b) finansavimą ar finansinę paramą svarbiausios įrangos ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, kaip apibrėžta 1 dalyje, arba siekiant teikti susijusią techninę pagalbą ar mokymą.

3.  Draudžiama sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 1 ir 2 dalyse nurodytų draudimų.

▼M9

4b straipsnis

1.  4 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas nedaro poveikio su prekių pristatymu susijusių įsipareigojimų, numatytų anksčiau nei 2010 m. liepos 26 d. ar 2012 m. spalio 16 d. sudarytose sutartyse, vykdymui iki 2013 m. balandžio 15 d.

2.  4 straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio įsipareigojimų, numatytų nuo anksčiau nei 2010 m. liepos 26 d. ar 2012 m. spalio 16 d. sudarytose sutartyse ir susijusių su valstybėse narėse įsisteigusių įmonių anksčiau nei tą pačią dieną padarytomis investicijomis Irane, vykdymui iki 2013 m. balandžio 15 d.

3.  4a straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas nedaro poveikio su prekių pristatymu susijusio įsipareigojimo, numatyto anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. ar 2012 m. spalio 16 d. sudarytose sutartyse, vykdymui iki 2013 m. balandžio 15 d.

4.  4a straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio įsipareigojimo, numatyto anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. ar 2012 m. spalio 16 d. sudarytose sutartyse ir susijusio su valstybėse narėse įsisteigusių įmonių anksčiau nei tomis dienomis padarytomis investicijomis Irane, vykdymui iki 2013 m. balandžio 15 d.

5.  1 ir 2 dalys nedaro poveikio įsipareigojimų, nurodytų 3c straipsnio 2 dalyje, vykdymui su sąlyga, kad tie įsipareigojimai yra numatyti paslaugų sutartyse arba pagalbinėse sutartyse, kurios būtinos jų vykdymui, ir kad atitinkama valstybė narė iš anksto leido vykdyti tuos įsipareigojimus. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie savo ketinimą suteikti leidimą.

6.  3 ir 4 dalys nedaro poveikio įsipareigojimų, nurodytų 3d straipsnio 2 dalyje, vykdymui su sąlyga, kad tie įsipareigojimai yra numatyti paslaugų sutartyse arba pagalbinėse sutartyse, kurios būtinos jų vykdymui, ir kad atitinkama valstybė narė iš anksto leido vykdyti tuos įsipareigojimus. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie savo ketinimą suteikti leidimą.

▼M4

4c straipsnis

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus Irano Vyriausybei, valstybinėms įstaigoms, įmonės ir agentūroms, Irano centriniam bankui, taip pat jų vardu veikiantiems arba jų vadovaujamiems asmenims ir subjektams arba jiems nuosavybės teise priklausantiems ar jų kontroliuojamiems subjektams, iš jų pirkti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus, įvežti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus arba tarpininkauti jiems parduodant ar iš jų perkant auksą, tauriuosius metalus ir deimantus.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

4d straipsnis

Draudžiama išduoti Irano naujai atspausdintus ar neišleistus valiutos banknotus ir naujai nukaldintas monetas Irano centriniam bankui ar jo naudai.

▼M9

4e straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams, arba iš valstybių narių teritorijos, arba naudojantis valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama parduoti, tiekti arba perduoti Iranui grafitą ir metalo žaliavą ar pusgaminius, pavyzdžiui, aliuminio ir plieno, kurie yra reikalingi pramonės sektoriuose, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja Irano revoliucijos gvardija, arba kurie yra reikalingi Irano branduolinei, karinei ir balistinių raketų programai, nesvarbu, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.  Taip pat draudžiama:

a) Iranui teikti su 1 dalyje nurodytais objektais susijusią techninio pobūdžio pagalbą ar mokymą ir kitas paslaugas;

b) Iranui teikti finansavimą arba finansinę paramą 1 dalyje nurodytų objektų pardavimui, tiekimui ar perdavimui arba susijusios techninio pobūdžio pagalbos ir mokymo teikimui.

3.  Draudžiama sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 1 ir 2 dalyse nustatytų draudimų.

4f straipsnis

4e straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2012 m. spalio 16 d., arba tokių sutarčių vykdymui būtinų pagalbinių sutarčių vykdymui iki 2013 m. balandžio 15 d.

4g straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams, arba iš valstybių narių teritorijos, arba naudojantis valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama parduoti, tiekti arba perduoti Iranui, Irano įmonėms ar Iranui nuosavybės teise priklausančioms įmonėms, veikiančioms šiame sektoriuje, pagrindinę laivybos įrangą ir technologiją, skirtą laivų statybai, techniniam aptarnavimui ar pertvarkymui, nesvarbu, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta:

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.  1 dalyje nustatytas draudimas nedaro poveikio pagrindinės laivybos įrangos ir technologijos tiekimui ne Iranui nuosavybės teise priklausantiems ir Irano nekontroliuojamiems laivams, kurie į Irano uostą arba į Irano teritorinius vandenis buvo priversti įplaukti dėl force majeure.

3.  Taip pat draudžiama:

a) Iranui teikti su 1 dalyje nurodytais objektais susijusią techninio pobūdžio pagalbą ar mokymą ir kitas paslaugas;

b) Iranui teikti finansavimą arba finansinę paramą 1 dalyje nurodytų objektų pardavimui, tiekimui ar perdavimui arba susijusios techninio pobūdžio pagalbos ir mokymo teikimui.

4.  Draudžiama sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 1 ir 3 dalyse nustatytų draudimų.

4h straipsnis

4g straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2012 m. spalio 16 d., arba tokių sutarčių vykdymui būtinų pagalbinių sutarčių vykdymui iki 2013 m. vasario 15 d.

4i straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams, arba iš valstybių narių teritorijos, arba naudojantis valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama parduoti, tiekti arba perduoti Iranui programinę įrangą, skirtą pramoniniams procesams integruoti, kuri yra reikalinga tiesiogiai arba netiesiogiai Irano revoliucijos gvardijos kontroliuojamoms pramonės šakoms, arba kuri yra reikalinga Irano branduolinei, karinei ir balistinių raketų programai, nesvarbu, ar valstybių narių teritorija yra jos kilmės vieta.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.  Taip pat draudžiama:

a) Iranui teikti su 1 dalyje nurodytais objektais susijusią techninio pobūdžio pagalbą ar mokymą ir kitas paslaugas;

b) Iranui teikti finansavimą arba finansinę paramą 1 dalyje nurodytų objektų pardavimui, tiekimui ar perdavimui arba susijusios techninio pobūdžio pagalbos ir mokymo teikimui.

3.  Draudžiama sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 1 ir 2 dalyse nustatytų draudimų.

4j straipsnis

4i straipsnyje nustatyti draudimai neturi įtakos sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2012 m. spalio 16 d., arba tokių sutarčių vykdymui būtinų pagalbinių sutarčių vykdymui iki 2013 m. sausio 15 d.

▼B



TAM TIKRŲ ĮMONIŲ FINANSAVIMO APRIBOJIMAI

5 straipsnis

Iranui, jo piliečiams ir Irane įsisteigusiems ar jo jurisdikcijai priklausantiems subjektams, jų vardu veikiantiems ar jų vadovaujamiems asmenims ar jiems nuosavybės teise priklausantiems ar jų kontroliuojamiems subjektams draudžiama investuoti į bet kurios rūšies valstybių narių jurisdikcijai priklausančiose teritorijose vykdomą komercinę veiklą, susijusią su urano gavyba, branduolinių medžiagų ir technologijų gamyba ar naudojimu, visų pirma urano sodrinimu ir perdirbimu, visa su sunkiuoju vandeniu susijusia veikla ar technologijomis, susijusiomis su balistinėmis raketomis, galinčiomis siųsti į taikinį branduolinius ginklus. Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

6 straipsnis

Uždraudžiami šie veiksmai:

a) suteikti finansinę paskolą ar kreditą 4 straipsnio 1 dalyje nurodytuose Irano naftos ir dujų pramonės sektoriuose veikiančioms įmonėms Irane arba šiuose sektoriuose už Irano ribų veikiančioms Irano įmonėms ar Iranui nuosavybės teise priklausančioms įmonėms;

b) įsigyti ar padidinti kapitalo dalį 4 straipsnio 1 dalyje nurodytuose Irano naftos ir dujų pramonės sektoriuose veikiančiose įmonėse Irane arba šiuose sektoriuose už Irano ribų veikiančiose Irano įmonėse ar Iranui nuosavybės teise priklausančiose įmonėse, įskaitant visišką tokių įmonių įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų bei vertybinių popierių įsigijimą;

c) steigti bendras įmones su 4 straipsnio 1 dalyje nurodytuose naftos ir dujų pramonės sektoriuose veikiančiomis įmonėmis Irane ir su patronuojamosiomis įmonėmis ar filialais, kuriuos jos kontroliuoja.

▼M4

6a straipsnis

Uždraudžiama:

a) Irano naftos chemijos pramonės sektoriuje veikiančioms įmonėms Irane arba už Irano ribų tame pramonės sektoriuje veikiančioms Irano įmonėms ar Iranui nuosavybės teise priklausančioms įmonėms teikti finansinę paskolą ar kreditą;

b) įsigyti ar padidinti kapitalo dalį Irano naftos chemijos pramonės sektoriuje veikiančiose įmonėse Irane arba už Irano ribų tame pramonės sektoriuje veikiančiose Irano įmonėse ar Iranui nuosavybės teise priklausančiose įmonėse, įskaitant visišką tokių įmonių įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų bei vertybinių popierių įsigijimą;

c) steigti bendras įmones su Irano naftos chemijos pramonės sektoriuje veikiančiomis įmonėmis Irane ir su patronuojamosiomis įmonėmis ar filialais, kuriuos jos kontroliuoja.

▼M4

7 straipsnis

1.  Atitinkamai 6 straipsnio a ir b punktuose nustatyti draudimai:

i) nedaro poveikio įsipareigojimų, atsirandančių iš sutarčių ar susitarimų, sudarytų anksčiau nei 2010 m. liepos 26 d., vykdymui;

ii) netrukdo padidinti kapitalo dalį, jei toks kapitalo didinimas privalomas pagal anksčiau nei 2010 m. liepos 26 d. sudarytą susitarimą.

2.  Atitinkamai 6a straipsnio a ir b punktuose nustatyti draudimai:

i) nedaro poveikio įsipareigojimų, atsirandančių iš sutarčių ar susitarimų, sudarytų anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d., vykdymui;

ii) netrukdo padidinti kapitalo dalį, jei toks kapitalo didinimas privalomas pagal anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. sudarytą susitarimą.

▼B



FINANSINĖS PARAMOS PREKYBAI APRIBOJIMAI

8 straipsnis

▼M9

1.  Valstybės narės neprisiima jokių naujų trumpalaikių, vidutinės trukmės ar ilgalaikių įsipareigojimų dėl finansinės paramos teikimo prekybai su Iranu, įskaitant eksporto kreditų, garantijų ar draudimo suteikimą, jų piliečių ar subjektų, dalyvaujančių tokioje prekyboje, atžvilgiu; valstybės narės taip pat negarantuoja ir neperdraudžia tokių įsipareigojimų.

▼B

2.  1 dalis neturi įtakos įsipareigojimams, prisiimtiems iki šio sprendimo įsigaliojimo.

3.  1 dalis netaikoma prekybai maisto, žemės ūkio ar medicinos produktais ar prekybai kitais humanitariniais tikslais.

▼M9



NAFTOS TANKLAIVIŲ STATYBA

8a straipsnis

1.  Nedarant poveikio 4g straipsniui, draudžiama statyti naujus naftos tanklaivius, skirtus Iranui arba Irano asmenims ir subjektams, arba dalyvauti jų statyboje.

2.  Draudžiama teikti techninę pagalbą arba finansavimą arba finansinę pagalbą naujų naftos tanklaivių, skirtų Iranui arba Irano asmenims ir subjektams, statybai.

▼B



2

SKYRIUS

FINANSŲ SEKTORIUS

9 straipsnis

Valstybės narės neprisiima naujų įsipareigojimų dėl dotacijų, finansinės paramos ir lengvatinių paskolų Irano Vyriausybei, taip pat ir joms dalyvaujant tarptautinių finansų įstaigų veikloje, išskyrus humanitariniais ir vystymosi tikslais.

▼M9

10 straipsnis

1.  Siekdamos užkirsti kelią bet kokios rūšies finansinio ar kito turto arba išteklių, kurie galėtų būti panaudoti Irano branduolinėje veikloje, susijusioje su didesne ginklų platinimo rizika, arba kuriant Irano branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemas, pervedimui į valstybių narių teritorijas, per jas arba iš jų arba pervedimui valstybių narių piliečiams, pagal jų teisės aktus įsteigtiems subjektams (įskaitant filialus užsienyje), asmenims ar finansų įstaigoms valstybių narių teritorijoje arba tų piliečių, subjektų, asmenų ar finansų įstaigų vykdomam pervedimui, valstybių narių jurisdikcijai priklausančios finansų įstaigos nedalyvauja arba nebedalyvauja jokiuose sandoriuose su:

a) bankais, kurių buveinė yra Irane, įskaitant su Irano centriniu banku;

b) bankų, kurių buveinė yra Irane, valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais filialais ir patronuojamosiomis įmonėmis;

c) bankų, kurių buveinė yra Irane, valstybių narių jurisdikcijai nepriklausančiais filialais ir patronuojamosiomis įmonėmis;

d) finansų subjektais, kurių buveinė nėra Irane, bet kuriuos kontroliuoja asmenys ir subjektai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra Irane,

išskyrus atvejus, kai tokiems sandoriams leidimą prieš tai suteikia atitinkama valstybė narė, vadovaudamasi 2 ir 3 dalimis.

2.  1 dalies taikymo tikslais atitinkama valstybė narė gali suteikti leidimą šiems sandoriams:

a) su maisto produktais, sveikatos priežiūra, medicinos įranga susijusiems sandoriams arba žemės ūkio ar humanitariniais tikslais atliekamiems sandoriams;

b) su asmeninėmis perlaidomis susijusiems sandoriams;

c) sandoriams, susijusiems su šiame sprendime numatytų išimčių vykdymu;

d) sandoriams pagal konkrečią prekybos sutartį, kuri nėra uždrausta šiuo sprendimu;

e) sandoriams, susijusiems su diplomatine ar konsuline atstovybe arba tarptautine organizacija, kuri pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetu, jei tokie sandoriai skirti diplomatinės ar konsulinės atstovybės arba tarptautinės organizacijos oficialiems tikslams;

f) sandoriams, susijusiems su mokėjimu ieškiniams prieš Iraną, Irano asmenis ar subjektus patenkinti, atsižvelgiant į kiekvieną atskirą atvejį ir apie tai pranešus 10 dienų iki leidimo suteikimo, ir panašaus pobūdžio sandoriams, kuriais nėra prisidedama prie šiuo sprendimu uždraustos veiklos.

Sandoriams, kurie patenka į a-e punktų taikymo sritį ir kurių vertė mažesnė nei 10 000 EUR, leidimai ar pranešimai nereikalingi.

3.  Lėšų pervedimai į Iraną ir iš Irano, atliekami per Irano bankus ir finansų įstaigas, atliekami 2 dalyje nurodytiems sandoriams, tvarkomi taip:

a) pervedimai vykdant su maisto produktais, sveikatos priežiūra, medicinos įranga susijusius sandorius arba sandorius žemės ūkio ar humanitariniais tikslais, kurių suma mažesnė nei 100 000 EUR, taip pat pervedimai, susiję su asmeninėmis perlaidomis, kurių suma mažesnė nei 40 000 EUR, atliekami be išankstinio leidimo; apie pervedimą pranešama atitinkamos valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai, jei suma viršija 10 000 EUR;

b) pervedimams vykdant su maisto produktais, sveikatos priežiūra, medicinos įranga susijusius sandorius arba sandorius žemės ūkio ar humanitariniais tikslais, kurių suma viršija 100 000 EUR, taip pat pervedimams, susijusiems su asmeninėmis perlaidomis, kurių suma viršija 40 000 EUR, būtina gauti atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išankstinį leidimą. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie visus suteiktus leidimus;

c) atliekant visus kitus pervedimus, kurių suma viršija 10 000 EUR, būtina gauti atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išankstinį leidimą. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie visus suteiktus leidimus.

▼M11

3a.  Reikalaujama, kad finansų įstaigos, vykdydamos veiklą su 1 dalyje nurodytais bankais ir finansų įstaigomis:

a) nuolat atidžiai stebėtų su sąskaitomis susijusią veiklą, be kita ko, vykdydamos savo klientų išsamaus patikrinimo programas ir laikydamosi savo įsipareigojimų, susijusių su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu;

b) reikalautų, kad būtų užpildyti visi mokėjimo pavedimo informaciniai laukeliai, susiję su atitinkamo sandorio iniciatoriumi ir lėšų gavėju ir atsisakytų įvykdyti sandorį, jei tokia informacija nepateikiama;

c) penkerius metus saugotų visus sandorių duomenis ir pareikalavus juos pateiktų nacionalinėms valdžios institucijoms;

d) jei jos įtaria ar turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad lėšos yra susijusios su ginklų platinimo finansavimu, skubiai praneštų apie savo įtarimus FŽP ar kitai atitinkamos valstybės narės paskirtai kompetentingai valdžios institucijai. FŽP arba kita atitinkama kompetentinga valdžios institucija turi turėti galimybę tiesiogiai ar netiesiogiai laiku pasinaudoti finansine, administracine ir teisėsaugos informacija, reikalinga šiai funkcijai tinkamai vykdyti, įskaitant įtartinų sandorių ataskaitų analizę.

▼M9

4.  Lėšų pervedimai į Iraną ir iš Irano, kurie nepatenka į 3 dalies taikymo sritį, tvarkomi taip:

a) pervedimai vykdant su maisto produktais, sveikatos priežiūra, medicinos įranga susijusius sandorius arba sandorius žemės ūkio ar humanitariniais tikslais atliekami be išankstinio leidimo; apie pervedimą pranešama atitinkamos valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai, jei suma viršija 10 000 EUR;

b) visi kiti pervedimai, kurių suma mažesnė nei 40 000 EUR, atliekami be išankstinio leidimo; apie pervedimą pranešama atitinkamos valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai, jei suma viršija 10 000 EUR;

c) atliekant visus kitus pervedimus, kurių suma viršija 40 000 EUR, būtina gauti atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išankstinį leidimą. Laikoma, kad leidimas suteiktas per keturias savaites, nebent atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija per šį laikotarpį priima neigiamą sprendimą. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie visus nesuteiktus leidimus.

5.  Be to, reikalaujama, kad valstybių narių jurisdikcijai priklausančių bankų, kurių buveinė yra Irane, filialai ir patronuojamosios įmonės per penkias darbo dienas nuo atitinkamo lėšų pervedimo ar gavimo praneštų valstybės narės, kurioje jie įsisteigę, kompetentingai valdžios institucijai apie visas jų atitinkamai pervestas ar gautas lėšas.

Laikydamosi keitimosi informacija tvarkos, kompetentingos valdžios institucijos, kurioms pranešta, nedelsdamos atitinkamai perduoda šią informaciją apie pranešimus kitų valstybių narių, kuriose yra įsisteigę tokių sandorių partneriai, kompetentingoms valdžios institucijoms.

▼B

11 straipsnis

1.  Uždraudžiama valstybių narių teritorijoje atidaryti naujus Irano bankų filialus, patronuojamąsias įmones, atstovybes ir steigti naujas bendras įmones, taip pat Irano bankams, įskaitant Irano centrinį banką jo filialus bei patronuojamąsias įmones ir kitus finansų subjektus, nurodytus 10 straipsnio 1 dalyje, įsigyti valstybių narių jurisdikcijai priklausančių bankų kapitalo dalį arba užmegzti naujus korespondentinės bankininkystės santykius su šiais bankais.

2.  Valstybių narių teritorijoje esančioms arba jų jurisdikcijai priklausančioms finansų įstaigoms draudžiama atidaryti atstovybes, patronuojamąsias įmones arba banko sąskaitas Irane.

12 straipsnis

1.  Uždraudžiama teikti draudimo ir perdraudimo paslaugas Irano Vyriausybei, Irane įsisteigusiems ar jo jurisdikcijai priklausantiems subjektams, jų vardu veikiantiems ar jų vadovaujamiems asmenims ar subjektams, arba jiems nuosavybės teise priklausantiems ar jų kontroliuojamiems subjektams, be kita ko, neteisėtomis priemonėmis.

2.  1 dalis netaikoma sveikatos ir kelionių draudimo paslaugų teikimui atskiriems asmenims.

3.  Uždraudžiama sąmoningai arba apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 1 dalyje nurodyto draudimo.

13 straipsnis

Uždraudžiamas vyriausybinių ar vyriausybės garantuojamų obligacijų, išleistų po šio sprendimo įsigaliojimo, tiesioginis ar netiesioginis pardavimas toliau išvardytiems subjektams ar pirkimas iš šių subjektų ar tarpininkavimas jomis prekiaujant ir pagalba jas išduodant; šie subjektai: Irano Vyriausybė, Irano centrinis bankas, bankai, kurių buveinė yra Irane, bankų, kurių buveinė yra Irane, filialai ir patronuojamosios įmonės, tiek valstybių narių jurisdikcijai priklausantys, tiek nepriklausantys, finansų subjektai, kurių buveinė yra ne Irane ir kurie nepriklauso valstybių narių jurisdikcijai, tačiau kuriuos kontroliuoja asmenys ir subjektai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra Irane, taip pat visi asmenys ir subjektai, veikiantys jų vardu ar jiems vadovaujant, arba šiems asmenims nuosavybės teise priklausantys ar jų kontroliuojami subjektai.

14 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad jų piliečiai, jų jurisdikcijai priklausantys asmenys ir jų teritorijoje įsisteigusios ar jų jurisdikcijai priklausančios įmonės būtų budrūs užsiimdami verslu su Irane įsisteigusiais ar Irano jurisdikcijai priklausančiais subjektais, be kita ko, su IRG ir IIRLL subjektais, bei jų vardu ir jiems vadovaujant veikiančiais asmenimis ir subjektais, bei jiems nuosavybės teise priklausančiais ar jų kontroliuojamais, įskaitant neteisėtomis priemonėmis, subjektais, siekiant užtikrinti, kad toks verslas neprisidėtų prie Irano branduolinės veiklos, susijusios su padidinta platinimo rizika, vykdymo, arba prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo, arba prie JT ST rezoliucijos 1737 (2006), JT ST rezoliucijos 1747 (2007), JT ST rezoliucijos 1803 (2008) ar JT ST rezoliucijos 1929 (2010) pažeidimų.



3

SKYRIUS

TRANSPORTO SEKTORIUS

15 straipsnis

▼M30

1.  Derindamos veiksmus su nacionalinės valdžios institucijomis, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir tarptautinės teisės, visų pirma jūros teisės ir atitinkamų tarptautinių civilinės aviacijos susitarimų, valstybės narės savo teritorijoje, įskaitant oro uostuose ir jūrų uostuose, tikrina visus į Iraną ir iš jo gabenamus krovinius, jei jos turi patikimos informacijos, kad krovinyje yra objektų, kurių tiekimas, pardavimas, perdavimas ar eksportas vykdomi pažeidžiant šį sprendimą.

2.  Laikydamosi tarptautinės teisės, visų pirma jūrų teisės, valstybės narės gali pareikalauti patikrinti atviroje jūroje plaukiojančius laivus, jei vėliavos valstybė tam yra davusi sutikimą ir jei jos turi patikimos informacijos, kad laivais gabenami objektai, kurių tiekimas, pardavimas, perdavimas ar eksportas vykdomi pažeidžiant šį sprendimą.

▼B

3.  Valstybės narės, remdamosi savo nacionalinės teisės aktais, bendradarbiauja atliekant tikrinimus pagal 2 dalį.

4.  Į Iraną ir iš jo krovinius gabenantiems orlaiviams ir laivams taikomas reikalavimas prieš atvykimą ir prieš išvykimą pateikti papildomos informacijos apie visas prekes, įgabenamas į valstybę narę ir išgabenamas iš jos.

▼M30

5.  Kai atliekamas 1 ar 2 dalyse nurodytas patikrinimas, valstybės narės konfiskuoja objektus, kurių tiekimas, pardavimas, perdavimas ar eksportas vykdomi pažeidžiant šį sprendimą, ir juos pašalina (pavyzdžiui, sunaikina, padaro netinkamais naudoti, patalpina į sandėlį arba perduoda kitai valstybei, nei kilmės ar paskirties valstybė, pašalinti). Toks konfiskavimas arba pašalinimas bus atliekamas importuotojo sąskaita arba, jeigu neįmanoma šių išlaidų susigrąžinti iš importuotojo, jos pagal nacionalinės teisės aktus gali būti išieškotos iš bet kurio kito asmens ar subjekto, atsakingo už bandymą neteisėtai tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti objektus.

6.  Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių jurisdikcijai priklausančios teritorijos draudžiama teikti Iranui nuosavybės teise priklausantiems arba sutarties pagrindu Irano turimiems laivams, įskaitant frachtuojamus laivus, aprūpinimo kuru ar kitomis atsargomis paslaugas, ar kitas laivų aptarnavimo paslaugas, jei jie turi patikimos informacijos, kad šiais laivais gabenami objektai, kurių tiekimas, pardavimas, perdavimas ar eksportas vykdomi pažeidžiant šį sprendimą, išskyrus atvejus, kai tokias paslaugas būtina teikti humanitariniais tikslais arba tol, kol krovinys patikrinamas ir prireikus konfiskuojamas bei pašalinamas, kaip nustatyta 1, 2 ir 5 dalyse.;

▼B

16 straipsnis

Valstybės narės praneša Komitetui turimą informaciją apie „Iran Air“ krovinių padalinio arba IIRLL priklausančių ar jų valdomų laivų krovinių perdavimus kitoms bendrovėms arba veiksmus, tikėtinai įvykdytus siekiant išvengti sankcijų, nustatytų JT ST rezoliucijoje 1737 (2006), JT ST rezoliucijoje 1747 (2007), JT ST rezoliucijoje 1803 (2008) ar JT ST rezoliucijoje 1929 (2010), arba pažeidžiančius šias rezoliucijas, įskaitant orlaivių ar laivų pavadinimų pakeitimą arba pakartotinę registraciją.

17 straipsnis

Valstybės narės, derindamos veiksmus su jų nacionalinėmis teisinėmis institucijomis, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir atsižvelgdamos į tarptautinę teisę, ypač atitinkamus tarptautinės civilinės aviacijos susitarimus, imasi būtinų priemonių, kad į jų jurisdikcijai priklausančius oro uostus negalėtų būti vykdomi jokie Irano vežėjų vykdomi krovininiai skrydžiai arba krovininiai skrydžiai iš Irano, išskyrus mišrius krovininius ir keleivinius skrydžius.

18 straipsnis

▼M30

Valstybių narių piliečiams ir iš valstybių narių teritorijų draudžiama teikti Irano krovininiams orlaiviams technines ir techninės priežiūros paslaugas, jei jie turi patikimos informacijos, kad šiais krovininiais orlaiviais gabenami objektai, kurių tiekimas, pardavimas, perdavimas ar eksportas vykdomi pažeidžiant šį sprendimą, išskyrus atvejus, kai tokias paslaugas būtina teikti humanitariniais ar saugos tikslais arba tol, kol krovinys patikrinamas ir prireikus konfiskuojamas bei pašalinamas, kaip nustatyta 15 straipsnio 1 ir 5 dalyse.

▼M9

18a straipsnis

Nuo 2013 m. sausio 15 d. valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių jurisdikcijai priklausančios teritorijos draudžiama Irano tanklaiviams ir krovininiams laivams teikti įregistravimo ir klasifikavimo paslaugas, įskaitant bet kokios rūšies registravimo ir identifikavimo numerius.

18b straipsnis

1.  Draudžiama Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms tiekti laivus, skirtus naftos ir naftos chemijos produktų gabenimui ar laikymui.

2.  Draudžiama bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai, kurie ketina gabenti ar laikyti Irano naftą ir naftos chemijos produktus, tiekti laivus, skirtus naftos ir naftos chemijos produktų gabenimui ar laikymui.

3.  Draudžiama sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 1 ir 2 dalyse nustatytų draudimų.

▼B



4

SKYRIUS

LEIDIMO ATVYKTI APRIBOJIMAI

19 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykimui į jų teritorijas ar tranzitui per jas:

a) JT ST rezoliucijos 1737 (2006) priede išvardytiems asmenims ir kitiems asmenims, kuriuos nurodo Saugumo Taryba arba Komitetas pagal JT ST rezoliucijos 1737 (2006) 10 punktą, bei IRG nariams, kuriuos nurodo Saugumo Taryba arba Komitetas, kaip nurodyta I priedo sąraše;

▼M13

b) kitiems asmenims, kuriems netaikomas I priedas, dalyvaujantiems Irano branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika, tiesiogiai su ja susijusiems ar teikiantiems jai paramą ar teikiantiems paramą branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo veikloje, įskaitant dalyvavimą perkant uždraustus objektus, prekes, įrangą, medžiagas bei technologijas, arba jų vardu veikiantiems ar jų vadovaujamiems asmenims, arba asmenims, kurie patys apėjo ar pažeidė arba padėjo nurodytiems asmenims ar subjektams apeiti ir pažeisti JT ST rezoliucijos 1737 (2006), JT ST rezoliucijos 1747 (2007), JT ST rezoliucijos 1803 (2008) ir JT ST rezoliucijos 1929 (2010) ar šio sprendimo nuostatas, taip pat kitiems IRG vadovybės nariams ir asmenims, veikiantiems IRG arba IIRLL vardu, arba asmenims, kurie teikia draudimo ar kitas svarbias paslaugas IRG ar IIRLL arba jiems priklausantiems ar jų kontroliuojamiems subjektams arba veikiantiems jų vardu, kaip nurodyta II priedo sąraše;

▼M4

c) kitiems į I priedą neįtrauktiems asmenims, teikiantiems paramą Irano Vyriausybei, ir su jais susijusiems asmenims, išvardytiems II priede;

▼M30

d) kitiems asmenims, kuriuos Saugumo Taryba nurodė dalyvavus Irano branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika ir vykdomoje pažeidžiant Bendrame visapusiškame veiksmų plane (BVVP) numatytus Irano įsipareigojimus, tiesiogiai su ja susijus ar teikus jai paramą; ar dalyvavus branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo veikloje, įskaitant dalyvavimą perkant uždraustus objektus, prekes, įrangą, medžiagas bei technologijas, nurodytus prie JT ST rezoliucijos 2231 (2015) B priedo pridėtame pareiškime; padėjus nurodytiems asmenims ar subjektams išvengti BVVP ar JT ST rezoliucijos 2231 (2015) vykdymo arba veikti jų nesilaikant; veikus III priede išvardytų nurodytų asmenų ar subjektų vardu ar jiems vadovaujant;

e) kitiems asmenims, kuriems netaikomas III priedas, dalyvavusiems Irano branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika ir vykdomoje pažeidžiant BVVP numatytus Irano įsipareigojimus, tiesiogiai su ja susijusiems ar teikusiems jai paramą; ar dalyvavusiems branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo veikloje, įskaitant dalyvavimą perkant uždraustus objektus, prekes, įrangą, medžiagas bei technologijas, nurodytus prie JT ST rezoliucijos 2231 (2015) B priedo pridėtame pareiškime ar šiame sprendime; padėjusiems nurodytiems asmenims ar subjektams išvengti BVVP, JT ST rezoliucijos 2231 (2015) ar šio sprendimo vykdymo arba veikti jų nesilaikant; veikusiems IV priede išvardytų nurodytų asmenų ar subjektų vardu ar jiems vadovaujant.

▼M30

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas tranzitui per valstybių narių teritorijas vykdant veiklą, tiesiogiai susijusią su JT ST rezoliucijos 2231 (2015) B priedo 2 dalies c punkto 1 pastraipoje nurodytais objektais, skirtais lengvojo vandens reaktoriams.

▼B

3.  1 dalis neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

4.  1 dalis neturi įtakos tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

i) kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

ii) kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

iii) pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų;

iv) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

5.  4 dalis taikoma taip pat ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

6.  Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 4 ar 5 dalis.

7.  Valstybės narės gali taikyti 1 dalyje nustatytų priemonių išimtis, kai nustato, kad kelionė yra pateisinama:

i) skubiu humanitariniu poreikiu, įskaitant religines pareigas;

▼M30

ii) siekiant prisidėti prie JT ST rezoliucijos 2231 (2015) tikslų, įskaitant TATENA statuto XV straipsnio įgyvendinimą;

▼B

iii) dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Sąjunga arba rengia ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kai vyksta politinis dialogas, kuriuo Irane tiesiogiai propaguojama demokratija, žmogaus teisės ir teisinė valstybė.

8.  Valstybė narė, norinti taikyti 7 dalyje nurodytą išimtį, raštu praneša apie tai Tarybai. Laikoma, kad išimtis yra taikoma, išskyrus atvejus, kai vienas ar keli Tarybos nariai per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie siūlomą išimtį gavimo raštu pareiškia prieštaravimą. Jei vienas ar keli Tarybos nariai pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

▼M30

9.  Tais atvejais, kai vadovaujantis 4, 5 ir 7 dalimis valstybė narė išduoda leidimą I, II, III ar IV prieduose išvardintiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, leidimas ribojamas tikslų, kuriais jis suteiktas, ir asmenų, kuriems jis taikomas, atžvilgiu.

10.  Valstybė narė, pageidaujanti taikyti 7 dalies i ir ii punktuose nurodytas išimtis, teikia siūlomus leidimus Saugumo Tarybai pritarti.

▼B



5

SKYRIUS

LĖŠŲ IR EKONOMINIŲ IŠTEKLIŲ ĮŠALDYMAS

20 straipsnis

1.  Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklauso, arba kuriuos turi, valdo ar kontroliuoja:

a) asmenys ir subjektai, nurodyti JT ST rezoliucijos 1737 (2006) priede, kiti asmenys ir subjektai, kuriuos nurodė Saugumo Taryba arba Komitetas pagal JT ST rezoliucijos 1737 (2006) 12 punktą ir JT ST rezoliucijos 1803 (2008) 7 punktą, taip pat IRG asmenys ir subjektai ir IIRLL subjektai, kuriuos nurodo Saugumo Taryba arba Komitetas, kaip nurodyta I priedo sąraše;

▼M13

b) asmenys ir subjektai, kuriems netaikomas I priedas, dalyvaujantys Irano branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika, tiesiogiai su ja susiję ar teikiantys jai paramą, ar teikiantys paramą branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo veikloje, įskaitant dalyvavimą perkant draudžiamus objektus, prekes, įrangą, medžiagas bei technologijas, arba jų vardu veikiantys ar jų vadovaujami asmenys ar subjektai, arba jiems nuosavybės teise priklausantys ar jų kontroliuojami subjektai, įskaitant neteisėtomis priemonėmis, arba asmenys ir subjektai, kurie patys apėjo ar pažeidė arba padėjo nurodytiems asmenims ar subjektams apeiti ir pažeisti JT ST rezoliucijos 1737 (2006), JT ST rezoliucijos 1747 (2007), JT ST rezoliucijos 1803 (2008) ir JT ST rezoliucijos 1929 (2010) ar šio sprendimo nuostatas, tai pat kiti IRG ir IIRL nariai ir subjektai bei jiems priklausantys ar jų kontroliuojami subjektai arba asmenys ir subjektai, veikiantys jų vardu, arba asmenys ir subjektai, teikiantys draudimo ar kitas svarbias paslaugas IRG ir IIRLL arba jiems priklausantiems ar jų kontroliuojamiems arba jų vardu veikiantiems subjektams, kaip nurodyta II priedo sąraše;

▼M9

c) kiti asmenys ir subjektai, kuriems netaikomas I priedas, teikiantys paramą Irano Vyriausybei, ir jiems nuosavybės teise priklausantys ar jų kontroliuojami subjektai ar asmenys ir su jais susiję subjektai, kaip išvardyta II priede;

▼M30

d) kiti asmenys ir subjektai, kuriuos Saugumo Taryba nurodė dalyvavus Irano branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika ir vykdomoje pažeidžiant BVVP numatytus Irano įsipareigojimus, tiesiogiai su ja susijus ar teikus jai paramą; ar dalyvavus branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo veikloje, įskaitant dalyvavimą perkant uždraustus objektus, prekes, įrangą, medžiagas bei technologijas, nurodytus prie JT ST rezoliucijos 2231 (2015) B priedo pridėtame pareiškime; padėjus nurodytiems asmenims ar subjektams išvengti BVVP ar JT ST rezoliucijos 2231 (2015) vykdymo arba veikti jų nesilaikant; veikus III priede išvardytų nurodytų asmenų ar subjektų vardu ar jiems vadovaujant, arba priklausius jiems nuosavybės teise ar buvus jų kontroliuojamais;

e) kiti asmenys ir subjektai, kuriems netaikomas III priedas, dalyvavę Irano branduolinėje veikloje, susijusioje su padidinta platinimo rizika ir vykdomoje pažeidžiant BVVP numatytus Irano įsipareigojimus, tiesiogiai su ja susiję ar teikę jai paramą; ar dalyvavę branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo veikloje, įskaitant dalyvavimą perkant uždraustus objektus, prekes, įrangą, medžiagas bei technologijas, nurodytus prie JT ST rezoliucijos 2231 (2015) B priedo pridėtame pareiškime ar šiame sprendime; padėję nurodytiems asmenims ar subjektams išvengti BVVP, JT ST rezoliucijos 2231 (2015) ar šio sprendimo vykdymo arba veikti jų nesilaikant; veikę IV priede išvardytų nurodytų asmenų ar subjektų vardu ar jiems vadovaujant, arba jiems nuosavybės teise priklausę ar jų kontroliuoti.

▼B

2.  1 dalyje nurodytiems asmenims ir subjektams ar jų naudai neleidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Išimtys gali būti taikomos lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie:

a) būtini pagrindiniams poreikiams patenkinti, įskaitant mokėjimą už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas bei komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams sumokėti pagal nacionalinius įstatymus už įšaldytų lėšų ir ekonominių išteklių kasdienį aptarnavimą ar laikymą;

▼M30

kai atitinkama valstybė narė Saugumo Tarybai praneša apie ketinimą tam tikrais atvejais leisti naudotis tokiomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, o Saugumo Taryba per penkias darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

4.  Išimtys taip pat gali būti taikomos lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie:

a) būtini ypatingoms išlaidoms, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Saugumo Tarybai ir gavus jos pritarimą;

b) yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti arba yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti anksčiau nei JT ST rezoliucijos 1737 (2006) priėmimo dieną ir nėra priimti šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Saugumo Tarybai;

c) būtini veiklai, tiesiogiai susijusiai su JT ST rezoliucijos 2231 (2015) B priedo 2 dalies c punkto 1 pastraipoje nurodytais objektais, skirtais lengvojo vandens reaktoriams.

d) būtini bendradarbiavimo civiliniame branduoliniame sektoriuje projektams, apibūdintiems BVVP III priede, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Saugumo Tarybai ir gavus jos pritarimą;

e) būtini veiklai, tiesiogiai susijusiai su 26c ir 26d straipsniuose nurodytais objektais, arba bet kokiai kitai veiklai siekiant įgyvendinti BVVP, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Saugumo Tarybai ir gavus jos pritarimą.

▼M4

4a.  II priede išvardytų asmenų ir subjektų atžvilgiu išimtys taip pat gali būti taikomos lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie turi būti pervedami į diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos, kuri pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, sąskaitą arba iš jos, jeigu tokie mokėjimai skirti naudoti oficialiais diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos tikslais.

▼B

5.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a) palūkanoms iš šių sąskaitų arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b) mokėjimams, pervedamiems į įšaldytas sąskaitas pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytas arba kilusias iki dienos, kurią toms sąskaitoms skirtos ribojamosios priemonės;

jeigu visoms tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 1 dalis.

▼M30

6.  1 dalis nekliudo nurodytam asmeniui ar subjektui pervesti mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens ar subjekto įtraukimo į sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad:

a) sutartis nėra susijusi su šiame sprendime nurodytais draudžiamais objektais, medžiagomis, įranga, prekėmis, technologijomis, pagalba, mokymu, finansine parama, investicijomis, tarpininkavimu ar paslaugomis;

b) mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas,

o atitinkama valstybė narė prieš 10 darbo dienų iki tokio leidimo suteikimo praneša Saugumo Tarybai apie ketinimą atlikti ar gauti tokius mokėjimus arba leisti prireikus šiam tikslui panaikinti lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą.

▼M9

7.  1 dalis netaikoma:

a) Irano centrinio banko arba per jį atliekamam įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių pervedimui, jei toks pervedimas skirtas valstybių narių jurisdikcijai priklausančioms finansų įstaigoms suteikti likvidumo prekybai finansuoti;

b) Irano centrinio banko arba per jį atliekamam reikalavimų padengimui pagal sutartį arba susitarimą, kurį Irano vieši ar privatūs subjektai sudarė prieš priimant šį sprendimą,

su sąlyga, kad tokį pervedimą ar padengimą atlikti leido atitinkama valstybė narė.

▼M9 —————

▼M9

11.  7 dalis nedaro poveikio 3, 4, 4a, 5 ir 6 dalims bei 10 straipsnio 3 ir 4 dalims.

▼M5

12.  Nedarant poveikio šiame straipsnyje numatytoms išimtims, draudžiama teikti 1 dalyje nurodytiems asmenims ir subjektams specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, kurios naudojamos keičiantis finansiniais duomenimis.

▼M9

13.  1 ir 2 dalys netaikomos veiksmams ir sandoriams, atliktiems II priede išvardytų subjektų, kurie turi teises, kylančias iš su suverenia vyriausybe, išskyrus Irano Vyriausybę, anksčiau nei 2010 m. spalio 27 d. sudaryto autentiško bendros dujų gamybos susitarimo, atžvilgiu tiek, kiek tokie veiksmai ir sandoriai susiję su tų subjektų dalyvavimu tame susitarime.

▼M33

14.  1 ir 2 dalys netaikomos veiksmams ir sandoriams, atliktiems II priede išvardytų subjektų atžvilgiu tiek, kiek to reikia įsipareigojimų vykdymui iki 2016 m. sausio 28 d., kaip nurodyta 3c straipsnio 2 dalyje, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė iš anksto leido atlikti tuos veiksmus ir sandorius kiekvienu atskiru atveju. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie savo ketinimą suteikti leidimą.

▼B



6

SKYRIUS

KITOS RIBOJAMOSIOS PRIEMONĖS

21 straipsnis

Valstybės narės savo nacionalinės teisės aktuose nustatyta tvarka imasi būtinų priemonių užkirsti kelią tam, kad jų teritorijoje būtų vykdomas specializuotas Irano piliečių mokymas ar rengimas, susijęs su disciplinomis, kurios prisidėtų prie Irano branduolinės veiklos, susijusios su padidinta platinimo rizika, ir prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo, arba kad valstybių narių piliečiai vykdytų tokį mokymą ar rengimą.



7

SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22 straipsnis

▼M30

Nepatenkinami jokie nurodytų asmenų ar subjektų, įtrauktų į I, II, III arba IV priedų sąrašus, arba kitų Irano asmenų ar subjektų, įskaitant Irano Vyriausybę, arba asmenų ar subjektų, pateikusių ieškinį tų asmenų ar subjektų vardu ar jų naudai, ieškiniai, įskaitant ieškinius dėl kompensavimo arba kitus tokios rūšies ieškinius, pavyzdžiui, priešpriešinius ieškinius arba ieškinius pagal garantiją, susijusius su sutartimi ar sandoriu, kurio vykdymui tiesioginį ar netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo taikomos priemonės, nustatytos pagal JT ST rezoliucijas 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010), 2231 (2015), įskaitant Sąjungos ar bet kurios valstybės narės priemones, nustatytas įgyvendinant atitinkamus Saugumo Tarybos sprendimus, pagal jų reikalavimus arba su jais susijusias, arba priemones, numatytas šiame sprendime.

▼B

23 straipsnis

▼M30

1.  Taryba atlieka I ir III priedų pakeitimus remdamasi Saugumo Tarybos sprendimais.

2.  Valstybių narių arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba vieningai nustato II ir IV prieduose pateiktą sąrašą ir priima jo pakeitimus.

▼B

24 straipsnis

▼M30

1.  Jeigu Saugumo Taryba įtraukia į sąrašą asmenį arba subjektą, Taryba šį asmenį ar subjektą įtraukia į III priedą.

2.  Jei Taryba nusprendžia asmeniui arba subjektui taikyti 19 straipsnio 1 dalies b, c ir e punktuose ir 20 straipsnio 1 dalies b, c ir e punktuose nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia II ir IV priedą.

▼B

3.  Apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, 1 ir 2 dalyse nurodytam asmeniui arba subjektui Taryba praneša tiesiogiai, jei žinomas adresas, arba paskelbdama pranešimą, suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti pastabas.

4.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį arba subjektą.

25 straipsnis

▼M30

1.  I, II, III ir IV prieduose pateikiamos į sąrašą įtrauktų asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias Saugumo Taryba arba Komitetas yra pateikę dėl I priedo, o Saugumo Taryba – dėl III priedo.

2.  Be to, I, II, III ir IV prieduose pateikiama informacija, jei jos yra, būtina atitinkamų asmenų ar subjektų tapatybei nustatyti, kurią Saugumo Taryba arba Komitetas yra pateikę dėl I priedo, o Saugumo Taryba – dėl III priedo. Tokia apie asmenis pateikiama informacija gali apimti vardą, pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jei žinomas, bei pareigas ar profesiją. Tokia apie subjektus pateikiama informacija gali apimti pavadinimus, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą. I, II, III ir IV prieduose taip pat nurodoma įtraukimo į sąrašą data.

▼B

26 straipsnis

1.  Šis sprendimas prireikus peržiūrimas, iš dalies keičiamas ar panaikinamas, visų pirma atsižvelgiant į susijusius Saugumo Tarybos sprendimus.

▼M4

2.  3a straipsnyje nustatytos priemonės, susijusios su draudimu importuoti, pirkti ar įvežti Irano žalią naftą ir naftos produktus, peržiūrimos ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 1 d., visų pirma atsižvelgiant į kitose valstybėse nei Iranas pagamintų žalios naftos ir naftos produktų prieinamumą ir jų tiekimo finansines sąlygas siekiant užtikrinti energijos tiekimo valstybėms narėms palaikymą.

3.  19 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose ir 20 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytos priemonės peržiūrimos reguliariai ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių. Jas nustojama taikyti atitinkamiems asmenims ir subjektams, jeigu 24 straipsnyje nurodyta tvarka Taryba nustato, kad sąlygos, dėl kurių jos taikomos, nebeegzistuoja.

▼M30

4.  19 straipsnio 1 dalies a punkte, 20 straipsnio 1 dalies a punkte, 20 straipsnio 2 dalyje ir 20 straipsnio 12 dalyje nurodytų priemonių, tiek, kiek jos taikomos V priede išvardytiems asmenims ir subjektams, taikymas yra sustabdomas.

5.  19 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, 20 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, 20 straipsnio 2 dalyje ir 20 straipsnio 12 dalyje nurodytų priemonių, tiek, kiek jos taikomos VI priede išvardytiems asmenims ir subjektams, taikymas yra sustabdomas.

26a straipsnis

1.  1 straipsnio 1 dalies a, b, d ir e punktuose, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18a, 18b, straipsniuose, 20 straipsnio 7, 11, 13, 14 dalyse, 21 ir 26b straipsniuose nurodytų priemonių taikymas yra sustabdomas.

▼M28

26b straipsnis

1.  Šiuo sprendimu nustatytos priemonės netaikomos Bendrame visapusiškame veiksmų plane (toliau – BVVP) dalyvaujančių valstybių arba su jomis koordinuotą veiklą vykdančių JT valstybių narių vykdomam objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų, tiesiogiai susijusių su toliau nurodytais veiksmais, tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba susijusios techninės pagalbos, mokymo, finansinės paramos, investicijų, tarpininkavimo ar kitų paslaugų, tiesiogiai susijusių su toliau nurodytais veiksmais, teikimui:

a) su dviejų kaskadų Fordo įrenginyje modifikavimu stabiliųjų izotopų gamybos tikslu;

b) su galimybe Iranui eksportuoti sodrintojo urano perteklių, viršijantį 300 kg, mainais į gamtinį uraną arba

c) su Arako reaktoriaus modernizavimu pagal sutartą koncepcinį projektą ir vėliau pagal sutartą galutinį tokio reaktoriaus projektą.

2.  Valstybės narės, vykdančios 1 dalyje nurodytą veiklą, užtikrina, kad:

a) visa tokia veikla būtų vykdoma griežtai laikantis BVVP;

b) jos praneštų atitinkamai Komitetui ir Bendrai komisijai, jeigu ji įsteigta pagal BVVP, arba kitoms valstybėms narėms dešimt dienų prieš pradedant vykdyti tokią veiklą;

c) būtų įvykdyti atitinkami JT ST rezoliucijos 2231 (2015) 22 dalies c punkte nurodyti reikalavimai;

d) joms būtų suteikta teisė ir jos turėtų galimybę patikrinti visų tiekiamų objektų galutinį panaudojimą ir galutinio panaudojimo vietą; ir

e) objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų, nurodytų JT ST rezoliucijos 2231 (2015) 22 dalies e punkte, tiekimo atveju jos taip pat praneštų TATENA per dešimt dienų nuo tokio tiekimo, pardavimo ar perdavimo.

3.  Šiuo sprendimu nustatytos priemonės netaikomos tiek, kiek tai reikalinga siekiant atlikti pervedimus ir veiklą, kuriuos kiekvienu konkrečiu atveju iš anksto patvirtina atitinkamai Komitetas arba atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija, ir kurie yra:

a) tiesiogiai susiję su branduoline sritimi susijusių veiksmų, nurodytų BVVP V priedo 15 dalies 1–11 punktuose, įgyvendinimu;

b) būtini siekiant pasirengti BVVP įgyvendinimui arba

c) atitinkamai Komiteto apibrėžti kaip atitinkantys JT ST rezoliucijos 2231 (2015) tikslus.

Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie visus patvirtinimus.

▼M30

26c straipsnis

1.  Valstybių narių nacionalinių subjektų, per valstybių narių teritoriją arba naudojantis jų jurisdikcijai priklausančiais laivais arba orlaiviais atliekamam toliau išvardytų objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų, nepriklausomai nuo to, ar tų valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta, tiesioginiam ar netiesioginiam tiekimui, pardavimui ar perdavimui į Iraną, bei tam, kad jie būtų naudojami Irane bei kad Iranas iš jų gautų naudą, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį pritaria Saugumo Taryba; tai būtų:

a) visi objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos, išvardyti Branduolinių tiekėjų grupės sąraše;

b) bet koks kitas objektas, jei valstybė narė nustato, kad juo galėtų būti prisidėta prie veiklos, susijusios su perdirbimu, sodrinimu ar sunkiuoju vandeniu ir nesuderinamos su BVVP.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas JT ST rezoliucijos 2231 (2015) B priedo 2 dalies c punkto 1 pastraipoje nurodytos įrangos, skirtos lengvojo vandens reaktoriams, tiekimui, pardavimui ar perdavimui į Iraną.

3.  Valstybės narės, vykdančios 1 ir 2 dalyse nurodytą veiklą, užtikrina, kad:

a) būtų įvykdyti atitinkami gairių reikalavimai, išdėstyti Branduolinių tiekėjų grupės sąraše;

b) joms būtų suteikta teisė patikrinti visų tiekiamų objektų galutinį panaudojimą ir galutinio panaudojimo vietą ir ta teise jos galėtų veiksmingai naudotis;

c) per dešimt dienų nuo tokio tiekimo, pardavimo ar perdavimo jos praneš apie tai Saugumo Tarybai ir

d) objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų, įtrauktų į Branduolinių tiekėjų grupės sąrašą, tiekimo atveju jos per dešimt dienų nuo tokio tiekimo, pardavimo ar perdavimo taip pat praneš TATENA.

4.  1 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų tiekimui, pardavimui ar perdavimui ir susijusios techninės pagalbos, mokymo, finansinės paramos, investicijų, tarpininkavimo ar kitų paslaugų teikimui, kurie tiesiogiai susiję su:

a) būtinu dviejų kaskadų Fordo įrenginyje modifikavimu stabiliųjų izotopų gamybos tikslu;

b) galimybe Iranui eksportuoti sodrintojo urano perteklių, viršijantį 300 kilogramų, mainais į gamtinį uraną arba

c) Arako reaktoriaus modernizavimu pagal sutartą koncepcinį projektą ir vėliau pagal sutartą galutinį tokio reaktoriaus projektą,

jei valstybės narės užtikrina, kad:

d) visa tokia veikla būtų vykdoma griežtai laikantis BVVP;

e) jos praneš Saugumo Tarybai ir Bendrai komisijai dešimt dienų prieš pradedant vykdyti tokią veiklą;

f) būtų įvykdyti atitinkami gairių reikalavimai, išdėstyti Branduolinių tiekėjų grupės sąraše;

g) joms būtų suteikta teisė patikrinti visų tiekiamų objektų galutinį panaudojimą ir galutinio panaudojimo vietą ir ta teise jos galėtų veiksmingai naudotis, ir

h) objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų, įtrauktų į Branduolinių tiekėjų grupės sąrašą, tiekimo atveju jos per dešimt dienų nuo tokio tiekimo, pardavimo ar perdavimo taip pat praneš TATENA.

5.  Techninės pagalbos ar mokymo, finansavimo ar finansinės paramos, investicijų, tarpininkavimo ar kitų paslaugų, susijusių su 1 dalyje nurodytų objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų tiekimu, pardavimu, perdavimu, gamyba ar naudojimu, teikimui bet kokiam asmeniui, subjektui ar organui Irane ar naudojimui Irane, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį pritaria Saugumo Taryba.

6.  Irano, jo piliečių ir Irane įsisteigusių ar jo jurisdikcijai priklausančių subjektų, jų vardu veikiančių ar jų vadovaujamų asmenų ar subjektų ar jiems nuosavybės teise priklausančių ar jų kontroliuojamų subjektų bet kokioje komercinėje veikloje, susijusioje su urano gavyba, branduolinių medžiagų, išvardytų Branduolinių tiekėjų grupės sąrašo 1 dalyje, gamyba ar naudojimu, investicijoms į valstybių narių jurisdikcijai priklausančias teritorijas atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį pritaria Saugumo Taryba.

7.  Valstybių narių nacionalinių subjektų arba naudojantis su jų vėliava plaukiojančiais laivais arba jų orlaiviais vykdomam 1 dalyje nurodytų objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų, nepriklausomai nuo to, ar Irano teritorija yra jų kilmės vieta, pirkimui atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį pritaria Bendra komisija.

8.  Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie visus pagal šį straipsnį suteiktus patvirtinimus ar pagal šį straipsnį vykdomą veiklą.

26d straipsnis

1.  Valstybių narių nacionalinių subjektų, per valstybių narių teritoriją arba naudojantis jų jurisdikcijai priklausančiais laivais arba orlaiviais atliekamam objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų, kuriems netaikomas 26c straipsnis ar 26e straipsnis, ir kurie galėtų prisidėti prie veiklos, susijusios su perdirbimu, sodrinimu, sunkiuoju vandeniu ar kitos veiklos, nesuderinamos su BVVP, nepriklausomai nuo to, ar tų valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta, tiesioginiam ar netiesioginiam tiekimui, pardavimui ar perdavimui į Iraną, bei tam, kad jie būtų naudojami Irane bei kad Iranas iš jų gautų naudą, atsižvelgdamos į kiekvieną konkretų atvejį leidimą išduoda eksportuojančios valstybės narės kompetentingos institucijos.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.  1 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas toje dalyje nurodytos įrangos, skirtos lengvojo vandens reaktoriams, tiekimui, pardavimui ar perdavimui į Iraną.

3.  Valstybės narės, vykdančios 1 ir 2 dalyse nurodytą veiklą, užtikrina, kad joms būtų suteikta teisė patikrinti visų tiekiamų objektų galutinį panaudojimą ir galutinio panaudojimo vietą ir ta teise jos galėtų veiksmingai naudotis.

4.  Valstybės narės, vykdančios 2 dalyje nurodytą veiklą, užtikrina, kad jos praneš kitoms valstybėms narėms apie tokią veiklą per dešimt dienų.

5.  1 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų tiekimui, pardavimui ar perdavimui ir susijusios techninės pagalbos, mokymo, finansinės paramos, investicijų, tarpininkavimo ar kitų paslaugų, tiesiogiai susijusių su toliau nurodytais veiksmais, teikimui:

a) su būtinu dviejų kaskadų Fordo įrenginyje modifikavimu stabiliųjų izotopų gamybos tikslu;

b) su galimybe Iranui eksportuoti sodrintojo urano perteklių, viršijantį 300 kilogramų, mainais į gamtinį uraną arba

c) su Arako reaktoriaus modernizavimu pagal sutartą koncepcinį projektą ir vėliau pagal sutartą galutinį tokio reaktoriaus projektą,

su sąlyga, kad valstybės narės užtikrina, kad:

d) visa tokia veikla būtų vykdoma griežtai laikantis BVVP;

e) jos praneš kitoms valstybėms narėms dešimt dienų prieš pradedant vykdyti tokią veiklą ir

f) joms būtų suteikta teisė patikrinti visų tiekiamų objektų galutinį panaudojimą ir galutinio panaudojimo vietą ir ta teise jos galėtų veiksmingai naudotis.

6.  Techninės pagalbos ar mokymo, finansavimo ar finansinės paramos, investicijų, tarpininkavimo ar kitų paslaugų, susijusių su 1 dalyje nurodytų objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų tiekimu, pardavimu, perdavimu, gamyba ar panaudojimu, teikimui bet kokiam asmeniui, subjektui ar organui Irane ar naudojimui Irane, atsižvelgdamos į kiekvieną konkretų atvejį leidimą išduoda atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos.

7.  Irano, jo piliečių ir Irane įsisteigusių ar jo jurisdikcijai priklausančių subjektų, jų vardu veikiančių ar jų vadovaujamų asmenų ar subjektų ar jiems nuosavybės teise priklausančių ar jų kontroliuojamų subjektų bet kokioje komercinėje veikloje, kurioje naudojamos 1 dalyje išvardytos technologijos, investicijoms į valstybių narių jurisdikcijai priklausančias teritorijas atsižvelgdamos į kiekvieną konkretų atvejį leidimą išduoda atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos.

8.  Valstybių narių nacionalinių subjektų arba naudojantis su jų vėliava plaukiojančiais laivais arba jų orlaiviais vykdomam 1 dalyje nurodytų objektų, medžiagos, įrangos, prekių ir technologijų, nepriklausomai nuo to, ar Irano teritorija yra jų kilmės vieta, pirkimui atsižvelgdamos į kiekvieną konkretų atvejį pritaria atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos.

9.  Valstybių narių kompetentingos institucijos neišduoda leidimo tiekti, parduoti, perduoti ar pirkti 1 dalyje nurodytus objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, jeigu nustato, kad atitinkamas tiekimas, pardavimas, perdavimas, ar pirkimas arba atitinkamų paslaugų teikimas prisidėtų prie veiklos, nesuderinamos su BVVP.

10.  Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares apie savo ketinimą suteikti leidimą pagal šį straipsnį bent prieš dešimt dienų.

26e straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams, per valstybių narių teritoriją arba naudojantis jų jurisdikcijai priklausančiais laivais arba orlaiviais draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti ar perduoti į Iraną ar naudojimui Irane ar jo naudai objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kurie išdėstyti Raketų technologijų kontrolės režimo sąraše, ir visus kitus objektus, kurie galėtų prisidėti prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo veiklos, nepriklausomai nuo to, ar tų valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.  Taip pat draudžiama:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar techninio pobūdžio mokymą, investicijas ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais, medžiagomis, įranga, prekėmis ir technologijomis bei su šių objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Irane, arba naudoti šioje valstybėje;

b) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti šių objektų ir technologijų tiekimui, pardavimui, perdavimui ar eksportui arba susijusios techninės pagalbos, mokymo, paslaugų ar pagalbos teikimui bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Irane arba naudoti šioje valstybėje;

c) sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama a ir b punktuose nurodyto draudimo;

d) Iranui, jo piliečiams ir Irane įsisteigusiems ar jo jurisdikcijai priklausantiems subjektams, jų vardu veikiantiems ar jų vadovaujamiems asmenims ar subjektams ar jiems nuosavybės teise priklausantiems ar jų kontroliuojamiems subjektams bet kokioje komercinėje veikloje, kurioje naudojamos 1 dalyje išvardytos technologijos, investuoti į valstybių narių jurisdikcijai priklausančias teritorijas.

3.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba naudojantis su jų vėliava plaukiojančiais laivais arba jų orlaiviais taip pat draudžiama iš Irano pirkti 1 dalyje nurodytus objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, nepriklausomai nuo to, ar Irano teritorija yra jų kilmės vieta.

26f straipsnis

1.  Valstybių narių nacionalinių subjektų, per valstybių narių teritoriją arba naudojantis jų jurisdikcijai priklausančiais laivais arba orlaiviais atliekamam grafito ir metalo žaliavos ar pusgaminių, pavyzdžiui, aliuminio ir plieno, nepriklausomai nuo to, ar tų valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta, tiekimui, pardavimui ar perdavimui į Iraną leidimą išduoda eksportuojančios valstybės narės kompetentinga institucija.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.  Siekiant teikti:

a) su 1 dalyje nurodytais objektais susijusią techninio pobūdžio pagalbą ar mokymą ir kitas paslaugas;

b) finansavimą arba finansinę paramą 1 dalyje nurodytų objektų tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba siekiant teikti susijusią techninio pobūdžio pagalbą ir mokymą,

leidimą taip pat išduoda atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija.

3.  Valstybių narių kompetentingos institucijos neišduoda leidimo 1 dalyje nurodytų objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų tiekimui, pardavimui ar perdavimui, jeigu:

a) nustato, kad atitinkamu tiekimu, pardavimu ar perdavimu arba atitinkamų paslaugų teikimu:

i) būtų prisidėta prie veiklos, susijusios su perdirbimu, sodrinimu ar sunkiuoju vandeniu ar kitos su branduoline veikla susijusios veiklos, nesuderinamos su BVVP;

ii) būtų prisidėta prie Irano karinės ar balistinių raketų programos arba

iii) būtų suteikta tiesioginės ar netiesioginės naudos Irano revoliucijos gvardijai;

b) tokių objektų tiekimo arba pagalbos sutartyse nėra numatytos atitinkamos galutinio vartotojo garantijos.

4.  Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie savo ketinimą išduoti leidimą pagal šį straipsnį ne mažiau kaip prieš dešimt dienų.

26g straipsnis

1.  Valstybių narių nacionalinių subjektų, iš valstybių narių teritorijos arba naudojantis jų jurisdikcijai priklausančiais laivais arba orlaiviais atliekamam programinės įrangos, skirtos pramoniniams procesams integruoti, nepriklausomai nuo to, ar tų valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta, tiekimui, pardavimui ar perdavimui į Iraną leidimą išduoda eksportuojančios valstybės narės kompetentinga institucija.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.  Siekiant teikti:

a) su 1 dalyje nurodytais objektais susijusią techninio pobūdžio pagalbą ar mokymą ir kitas paslaugas;

b) finansavimą arba finansinę paramą 1 dalyje nurodytų objektų tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba susijusią techninio pobūdžio pagalbą ir mokymą,

leidimą taip pat išduoda atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija.

3.  Valstybių narių kompetentingos institucijos neišduoda leidimo 1 dalyje nurodytų objektų, medžiagų, įrangos, prekių ir technologijų tiekimui, pardavimui ar perdavimui, jeigu:

a) nustato, kad atitinkamu tiekimu, pardavimu ar perdavimu arba atitinkamų paslaugų teikimu:

i) būtų prisidėta prie veiklos, susijusios su perdirbimu, sodrinimu ar sunkiuoju vandeniu ar kitos su branduoline veikla susijusios veiklos, nesuderinamos su BVVP;

ii) būtų prisidėta prie Irano karinės ar balistinių raketų programos arba

iii) būtų suteikta tiesioginės ar netiesioginės naudos Irano revoliucijos gvardijai;

b) tokių objektų tiekimo arba pagalbos sutartyse nėra numatytos atitinkamos galutinio vartotojo garantijos.

4.  Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie savo ketinimą išduoti leidimą pagal šį straipsnį ne mažiau kaip prieš dešimt dienų

▼B

27 straipsnis

Bendroji pozicija 2007/140/BUSP panaikinama.

28 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.




I PRIEDAS

19 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų asmenų ir 20 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų asmenų bei subjektų sąrašas

A.    Asmenys ir subjektai, dalyvaujantys branduolinėje arba su balistinėmis raketomis susijusioje veikloje

Fiziniai asmenys

1) Fereidoun Abbasi-Davani. Kita informacija: Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) vyresnysis mokslininkas, turintis ryšių su Taikomosios fizikos institutu. Glaudžiai bendradarbiauja su Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

2) Dawood Agha-Jani. Pareigos: bandomojo kuro sodrinimo įrenginio vadovas (Natanzas). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

3) Ali Akbar Ahmadian. Laipsnis: viceadmirolas. Pareigos: Irano revoliucijos gvardijos (IRG) bendrojo štabo viršininkas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

4) Amir Moayyed Alai. Kita informacija: dalyvauja centrifugų surinkimo ir gamybos valdyme.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (JT: 2008 3 3).

5) Behman Asgarpour. Pareigos: už veiklą atsakingas direktorius (Arakas). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

6) Mohammad Fedai Ashiani. Kita informacija: dalyvauja amonio uranilo karbonato gamybos ir Natanzo sodrinimo komplekso valdymo veikloje.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (JT: 2008 3 3).

7) Abbas Rezaee Ashtiani. Kita informacija: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) kasybos žvalgymo ir eksploatavimo reikalų tarnybos vyresnysis pareigūnas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) finansų ir biudžeto departamento vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

9) Haleh Bakhtiar. Kita informacija: dalyvauja 99,9 % koncentracijos magnio gamyboje.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (JT: 2008 3 3).

10) Morteza Behzad. Kita informacija: dalyvauja centrifugų komponentų gamyboje.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (JT: 2008 3 3).

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

12) Ahmad Derakhshandeh. Pareigos: „Bank Sepah“ pirmininkas ir valdantysis direktorius.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

13) Mohammad Eslami. Laipsnis: Dr. Kita informacija: Gynybos pramonės mokymo ir mokslinių tyrimų instituto vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

14) Reza-Gholi Esmaeli. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) prekybos ir tarptautinių reikalų departamento vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Kita informacija: Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) vyresnysis mokslininkas ir Fizikos mokslinių tyrimų centro (PHRC) buvęs vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

16) Mohammad Hejazi. Laipsnis: brigados generolas. Pareigos: Bassij pasipriešinimo pajėgų vadas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

17) Mohsen Hojati. Pareigos: „Fajr Industrial Group“ vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

18) Seyyed Hussein Hosseini. Kita informacija: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) pareigūnas, dalyvaujantis sunkiojo vandens tiriamojo reaktoriaus projekte Arake.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (JT: 2008 3 3).

19) M. Javad Karimi Sabet. Kita informacija: „Novin Energy Company“, kuri nurodyta pagal rezoliuciją 1747 (2007), vadovas.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (JT: 2008 3 3).

20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Pareigos: „Shahid Bagheri Industrial Group“ (SBIG) vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

21) Ali Hajinia Leilabadi. Pareigos: „Mesbah Energy Company“ generalinis direktorius. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

22) Naser Maleki. Pareigos: „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG) vadovas. Kita informacija: Naser Maleki taip pat yra Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) pareigūnas, prižiūrintis Shahab-3 balistinių raketų programos darbus. Shahab-3 yra šiuo metu Irano naudojamos didelio nuotolio balistinės raketos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

23) Hamid-Reza Mohajerani. Kita informacija: dalyvauja Esfahano Urano konversijos įrenginio (UCF) gamybos valdyme.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (JT: 2008 3 3).

24) Jafar Mohammadi. Pareigos: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) technikos reikalų patarėjas (vadovauja centrifugų vožtuvų gamybai). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

25) Ehsan Monajemi. Pareigos: statybos projektų vadovas, Natanzas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

26) Mohammad Reza Naqdi. Laipsnis: brigados generolas. Kita informacija: buvęs ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo logistikos ir pramoninių tyrimų vadovo pavaduotojas/valstybės kovos su kontrabanda vadavietės vadovas, dėjęs pastangas išvengti JT ST rezoliucijomis 1737 (2006) ir 1747 (2007) nustatytų sankcijų.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

27) Houshang Nobari. Kita informacija: dalyvauja Natanzo sodrinimo komplekso valdyme.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (JT: 2008 3 3).

28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Laipsnis: generolas leitenantas. Pareigos: Malek Ashtar gynybos technologijų universiteto rektorius. Kita informacija: Ashtar gynybos technologijų universiteto chemijos fakultetas yra Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODALF) filialas ir atliko eksperimentus su beriliu. Asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

29) Mohammad Qannadi. Pareigos: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) pirmininko pavaduotojas, atsakingas už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

30) Amir Rahimi. Pareigos: Esfahano branduolinio kuro mokslinių tyrimų ir gamybos centro vadovas. Kita informacija: Esfahano branduolinio kuro mokslinių tyrimų ir gamybos centras yra Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės, kuri dalyvauja su sodrinimu susijusioje veikloje, dalis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

31) Javad Rahiqi. Pareigos: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) Esfahano branduolinių technologijų centro vadovas (papildoma informacija – gimimo data: 1954 m. balandžio 24 d.; gimimo vieta: Maršadas).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9 (ES: 2007 4 24).

32) Abbas Rashidi. Kita informacija: dalyvauja sodrinimo darbuose Natanzo komplekse.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (JT: 2008 3 3).

33) Morteza Rezaie. Laipsnis: brigados generolas. Pareigos: Islamo revoliucijos gvardijos (IRG) vado pavaduotojas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

34) Morteza Safari. Laipsnis: kontradmirolas. Pareigos: Islamo revoliucijos gvardijos (IRG) laivyno vadas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

35) Yahya Rahim Safavi. Laipsnis: generolas majoras. Pareigos: vadas, Islamo revoliucijos gvardija (IRG) (Pasdaran). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje ir balistinių raketų programose.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

36) Seyed Jaber Safdari. Kita informacija: Natanzo sodrinimo įrenginių vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

37) Hosein Salimi. Laipsnis: generolas. Pareigos: oro pajėgų vadas, Islamo revoliucijos gvardija (IRG) (Pasdaran). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

38) Qasem Soleimani. Laipsnis: brigados generolas. Pareigos: Qods pajėgų vadas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

39) Ghasem Soleymani. Kita informacija: Saghando urano kasyklos urano gavybos operacijų direktorius.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

40) Mohammad Reza Zahedi. Laipsnis: brigados generolas. Pareigos: Islamo revoliucijos gvardijos (IRG) sausumos pajėgų vadas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

41) Generolas Zolqadr. Pareigos: vidaus reikalų ministro pavaduotojas saugumo reikalams, Islamo revoliucijos gvardijos (IRG) pareigūnas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

▼M8

42) Azim Aghajani (taip pat rašoma Adhajani) Pareigos: IRGC Qods pajėgų narys, veikiantis vadovaujamas Qods pajėgų vado generolo majoro Qasem Soleimani, kuris buvo nurodytas JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1747 (2007).

Kita informacija: prisidėjo prie Rezoliucijos 1747 (2007) 5 punkto, kuriuo draudžiamas ginklų ir susijusios įrangos eksportas iš Irano, pažeidimo.

Papildoma informacija: Pilietybė: Irano. Paso numeris: 6620505, 9003213

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. balandžio 18 d.

43) Ali Akbar Tabatabaei (alias: Sayed Akbar Tahmaesebi). Pareigos: IRGC Qods pajėgų narys, veikiantis vadovaujamas Qods pajėgų vado generolo majoro Qasem Soleimani, kuris buvo nurodytas JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1747 (2007).

Kita informacija: prisidėjo prie Rezoliucijos 1747 (2007) 5 punkto, kuriuo draudžiamas ginklų ir susijusios įrangos eksportas iš Irano, pažeidimo.

Papildoma informacija: Pilietybė: Irano. Gimimo data: 1967 m.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. balandžio 18 d.

▼B

Subjektai

1) „Abzar Boresh Kaveh Co.“ (taip pat vadinama „BK Co.“). Kita informacija: dalyvauja centrifugų komponentų gamyboje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

2) „Amin Industrial Complex“: „Amin Industrial Complex“ siekė gauti temperatūros reguliatorių, kurie gali būti naudojami branduolinių tyrimų ir eksploatavimo/gamybos įrenginiuose. „Amin Industrial Complex“ nuosavybės teise priklauso Gynybos pramonės organizacijai („Defence Industries Organisation“ (DIO)), kuri buvo nurodyta pagal rezoliuciją 1737 (2006), yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu.

Vieta: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iranas; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iranas; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iranas.

Taip pat vadinama: „Amin Industrial Compound“ ir „Amin Industrial Company“.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

3) Šaudmenų ir metalurgijos pramonės grupė (taip pat vadinama a) AMIG, b) Šaudmenų pramonės grupe („Ammunition Industries Group“)). Kita informacija: a) AMIG kontroliuoja „7th of Tir“, b) AMIG nuosavybės teise priklauso Gynybos pramonės organizacijai („Defence Industries Organisation“ (DIO)) ir yra jos kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

4) „Armament Industries Group“: „Armament Industries Group“ (AIG) gamina ir aptarnauja įvairius šaulių ir lengvuosius ginklus, įskaitant didelio ir vidutinio kalibro ginklus bei susijusias technologijas. Didžiąją dalį savo pirkimų AIG atlieka per „Hadid Industries Complex“.

Vieta: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iranas; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iranas

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (JT: 2010 6 9).

5) Irano atominės energijos organizacija (AEOI). Kita informacija: dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

6) „Bank Sepah“ ir „Bank Sepah International“. Kita informacija: „Bank Sepah“ teikia paramą Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijai (AIO) ir jai pavaldiems subjektams, įskaitant „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG) ir „Shahid Bagheri Industrial Group“ (SBIG).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

7) „Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal“. Kita informacija: a) „Saccal System“ bendrovių patronuojamoji įmonė; b) ši bendrovė mėgino įsigyti padidintos rizikos prekių, skirtų į rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą įtrauktam subjektui.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

8) Sparnuotųjų raketų pramonės grupė („Cruise Missile Industry Group“) (taip pat vadinama Laivyno gynybos raketų pramonės grupe („Naval Defence Missile Industry Group“)).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

9) Gynybos pramonės organizacija (DIO). Kita informacija: a) svarbiausias Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) kontroliuojamas subjektas, kuriam pavaldūs kai kurie subjektai dalyvauja centrifugos programoje – gamina komponentus – ir dalyvauja raketų programoje; b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

10) Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centras („Defence Technology and Science Research Centre“ – DTSRC): Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centras nuosavybės teise priklauso Irano gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijai (MODAFL), kuri prižiūri Irano gynybos srities MTTP, gamybą, eksploatavimą, eksportą ir pirkimą, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu.

Vieta: Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran, Iranas.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (JT: 2010 6 9).

11) „Doostan International Company“: „Doostan International Company“ (DICO) tiekia elementus Irano balistinių raketų programai.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

12) „Electro Sanam Company“ (taip pat vadinama a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

13) Esfahano branduolinio kuro mokslinių tyrimų ir gamybos centras (NFRPC) ir Esfahano branduolinių technologijų centras (ENTC). Kita informacija: jie yra Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės dalis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

14) „Ettehad Technical Group“. Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

15) „Fajr Industrial Group“. Kita informacija: a) anksčiau – „Instrumentation Factory Plant“; b) Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijai (AIO) pavaldus subjektas; c) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

16) „Farasakht Industries“: „Farasakht Industries“ nuosavybės teise priklauso Irano orlaivių gamybos bendrovei („Iran Aircraft Manufacturing Company“) (kuri savo ruožtu nuosavybės teise priklauso Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijai (MODAFL) arba yra jos kontroliuojama), yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Vieta: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iranas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

17) „Farayand Technique“. Kita informacija: a) dalyvauja Irano branduolinėje programoje (centrifugos programoje); b) nurodyta TATENA ataskaitose.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

18) „First East Export Bank, P.L.C.“: „First East Export Bank, PLC“ nuosavybės teise priklauso „Bank Mellat“, yra jo kontroliuojama arba veikia jo vardu. Per pastaruosius septynerius metus „Bank Mellat“ pervedė šimtus milijonų dolerių vykdydamas Irano branduolinių, raketų ir gynybos subjektų sandorius.

Vieta: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaizija; Verslo registracijos numeris LL06889 (Malaizija).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

19) „Industrial Factories of Precision Machinery“ (Tiksliųjų mašinų pramonės gamyklos („IFP“)) (taip pat vadinama „Instrumentation Factories Plant“). Kita informacija: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) naudota mėginant įsigyti prekių.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

20) „Jaber Ibn Hayan“. Kita informacija: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) laboratorija, dalyvaujanti su kuro ciklu susijusioje veikloje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3 (ES: 2007 4 24).

21) „Joza Industrial Co.“ Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

22) „Kala-Electric“ (taip pat vadinama „Kalaye Electric“). Kita informacija: a) Bandomojo kuro sodrinimo įrenginio Natanze tiekėjas; b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

23) Karaj branduolinių mokslinių tyrimų centras. Kita informacija: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) mokslinių tyrimų padalinio dalis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

24) „Kaveh Cutting Tools Company“: „Kaveh Cutting Tools Company“ nuosavybės teise priklauso DIO, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Vieta: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iranas; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iranas; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iranas; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iranas; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iranas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

25) „Kavoshyar Company“. Kita informacija: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) patronuojamoji bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

26) „Khorasan Metallurgy Industries“. Kita informacija: a) šaudmenų pramonės grupės (AMIG), kuri yra priklausoma nuo DIO, patronuojamoji įmonė; b) dalyvauja centrifugų komponentų gamyboje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

27) „M. Babaie Industries“: „M. Babaie Industries“ yra Irano aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijai (AIO) priklausančiai „Shahid Ahmad Kazemi Industries Group“ (buvusiai Oro gynybos raketų pramonės grupei) pavaldus subjektas. AIO kontroliuoja raketų organizacijas „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG) ir „Shahid Bakeri Industrial Group“ (SBIG) – abi jos nurodytos rezoliucijoje 1737 (2006).

Vieta: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iranas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

28) Malek Ashtar universitetas („Malek Ashtar University“): Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centrui (DTRSC) pavaldus subjektas. Apima mokslinių tyrimų grupes, kurios anksčiau priklausė Fizikos mokslinių tyrimų centrui (PHRC). TATENA inspektoriams nebuvo leista kalbėtis su šios organizacijos darbuotojais arba susipažinti su jos kontroliuojamais dokumentais siekiant išspręsti klausimą dėl galimo Irano branduolinės programos karinio aspekto.

Vieta: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iranas.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2008 6 24 (JT: 2010 6 9).

29) „Mesbah Energy Company“. Kita informacija: a) A40 mokslinių tyrimų reaktoriaus Arake tiekėjas; b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

30) Gynybos logistikos eksporto ministerija („Ministry of Defence Logistics Export“): Gynybos logistikos eksporto ministerija (MODLEX) parduoda Irano gaminamus ginklus klientams visame pasaulyje pažeisdama rezoliuciją 1747 (2007), kuria Iranui uždrausta parduoti ginklus ir susijusius reikmenis.

Vieta: P. O. Box 16315-189, Tehran, Iranas; Dabestan Street vakarinėje pusėje, Abbas Abad District, Tehran, Iranas.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2008 6 24 (JT: 2010 6 9).

31) „Mizan Machinery Manufacturing“: „Mizan Machinery Manufacturing“ (3M) nuosavybės teise priklauso „Shahid Hemmat pramonės grupei“ (SHID), yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu.

Vieta: P.O. Box 16595-365, Teheranas, Iranas.

Taip pat vadinama: 3MG

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2008 6 24 (JT: 2010 6 9).

32) „Modern Industries Technique Company“: „Modern Industries Technique Company“ (MITEC) yra atsakinga už IR-40 sunkiojo vandens reaktoriaus Arake projektavimą ir statybą. Statant IR-40 sunkiojo vandens reaktorių, MITEC vadovavo su tuo susijusiems viešiesiems pirkimams.

Vieta: Arakas (Iranas).

Taip pat vadinama: „Rahkar Company“, „Rahkar Industries“, „Rahkar Sanaye Company“, „Rahkar Sanaye Novin“.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

33) „Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine“: Žemės ūkio ir medicinos branduolinių tyrimų centras („Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine“ – NFRPC) – tai didelis Irano atominės energijos agentūros („Atomic Energy Organization of Iran“ – AEOI), kuri buvo nurodyta Rezoliucijoje 1737 (2006), mokslinių tyrimų padalinys. NFRPC yra AEOI branduolinio kuro rengimo centras ir dalyvauja su sodrinimu susijusioje veikloje.

Vieta: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iranas.

Taip pat vadinama: „Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine“ (Žemės ūkio tyrimų ir branduolinės medicinos centras); „Karaji Agricultural and Medical Research Center“ (Karaji žemės ūkio ir medicininių tyrimų centras).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

34) „Niru Battery Manufacturing Company“. Kita informacija: a) Gynybos pramonės organizacijos (DIO) patronuojamoji įmonė; b) jos paskirtis – Irano kariuomenei, įskaitant raketų sistemas, skirtų variklių gamyba.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

35) „Novin Energy Company“ (taip pat vadinama „Pars Novin“). Kita informacija: veikia AEOI sistemoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

36) „Parchin Chemical Industries“. Kita informacija: DIO padalinys.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

37) „Pars Aviation Services Company“. Kita informacija: vykdo orlaivių techninę priežiūrą.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

38) „Pars Trash Company“. Kita informacija: a) dalyvauja Irano branduolinėje programoje (centrifugos programoje); b) nurodyta TATENA ataskaitose.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

39) „Pejman Industrial Services Corporation“: „Pejman Industrial Services Corporation“ nuosavybės teise priklauso SBIG, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Vieta: P.O. Box 16785-195, Teheranas, Iranas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

40) „Pishgam (Pioneer) Energy Industries“. Kita informacija: dalyvavo statant Urano konversijos įrenginį Esfahane.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

41) „Qods Aeronautics Industries“. Kita informacija: gamina nepilotuojamus orlaivius, parašiutus, parasparnius, motorinius parasparnius ir t. t.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

42) „Sabalan Company“: „Sabalan“ – tai fiktyvus pavadinimas, kurį naudoja SHIG.

Vieta: Damavand Tehran Highway, Teheranas, Iranas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

43) „Sanam Industrial Group“. Kita informacija: AIO pavaldus subjektas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

44) „Safety Equipment Procurement“ (SEP). Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

45) „7th of Tir“. Kita informacija: a) DIO pavaldus subjektas, visuotinai žinomas kaip tiesiogiai dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje; b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

46) „Sahand Aluminum Parts Industrial Company“ (SAPICO): SAPICO – tai fiktyvus pavadinimas, kurį naudoja SHIG.

Vieta: Damavand Tehran Highway, Teheranas, Iranas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

47) „Shahid Bagheri Industrial Group“ (SBIG). Kita informacija: a) AIO pavaldus subjektas; b) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

48) „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG). Kita informacija: a) AIO pavaldus subjektas; b) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

49) „Shahid Karrazi Industries“: „Shahid Karrazi Industries“ nuosavybės teise priklauso SBIG, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Vieta: Teheranas, Iranas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

50) „Shahid Satarri Industries“: „Shahid Sattari Industries“ nuosavybės teise priklauso grupei SBIG, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Vieta: pietryčių Teheranas, Iranas.

Taip pat vadinama: „Shahid Sattari Group Equipment Industries“.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

51) „Shahid Sayyade Shirazi Industries“: „Shahid Sayyade Shirazi Industries“ (SSSI) nuosavybės teise priklauso DIO, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Vieta: šalia „Nirou Battery Mfg. Co“, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheranas, Iranas; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iranas; Babaei Highway – šalia „Niru M.F.G“, Teheranas, Iranas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

52) „Sho’a’ Aviation“. Kita informacija: gamina ultralengvuosius orlaivius.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

53) „Special Industries Group“: „Special Industries Group“ (SIG) yra DIO pavaldus subjektas.

Vieta: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheranas, Iranas.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 7 24 (JT: 2010 6 9).

54) „TAMAS Company“. Kita informacija: a) dalyvauja su sodrinimu susijusiose veikloje, b) TAMAS yra vadovaujanti organizacija, kuriai priklauso keturios patronuojamosios įmonės – viena iš jų vykdo veiklą pradedant urano kasyba ir baigiant jo koncentravimu, kita atsako už urano perdirbimą, sodrinimą ir atliekų tvarkymą.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (JT: 2008 3 3).

55) „Tiz Pars“: „Tiz Pars“ – tai fiktyvus pavadinimas, kurį naudoja SHIG. Nuo 2007 m. balandžio iki liepos mėn. „Tiz Pars“, veikdama SHIG naudai, bandė įsigyti penkiaašę lazerinio suvirinimo ir pjaustymo mašiną, kuri galėtų būti labai svarbi Irano raketų programai.

Vieta: Damavand Tehran Highway, Teheranas, Iranas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

56) „Ya Mahdi Industries Group“. Kita informacija: AIO pavaldus subjektas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

57) „Yazd Metallurgy Industries“: „Yazd Metallurgy Industries“ (YMI) yra DIO pavaldus subjektas.

Vieta: Pasdaran Avenue, šalia „Telecommunication Industry“, Tehran 16588, Iranas; Postal Box 89195/878, Yazd, Iranas; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iranas; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iranas.

Taip pat vadinama: „Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries“, „Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries“.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

▼M8

58) „Behineh Trading Co.“

Kita informacija: Irano bendrovė, atlikusi svarbų vaidmenį Iranui neteisėtai perduodant ginklus į Vakarų Afriką ir veikusi IRGC Qods pajėgų (vadovaujamų generolo majoro Qasem Soleimani, nurodyto JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1747 (2007)) vardu kaip ginklų partijos siuntėja.

Papildoma informacija: Adresas: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Telefonas: +98 919 538 2305. Interneto svetainė: http://www.behinehco.ir

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. balandžio 18 d.

▼M12

59) „Yas Air“. „Yas Air“ yra naujas „Pars Air“ – bendrovės, priklausiusios bendrovei „Pars Aviation Services Company“, kuri Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija 1747 (2007) buvo įtraukta į sąrašą – pavadinimas. „Yas Air“ padėjo į Jungtinių Tautų sąrašą įtrauktai bendrovei „Pars Aviation Services Company“ pažeisti Rezoliucijos 1747 (2007) 5 punktą.

Vieta: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 12 10.

60) „SAD Import Export Company“. „SAD Import Export Company“ padėjo į Jungtinių Tautų sąrašą įtrauktoms bendrovei „Parchin Chemical Industries“ ir 7-ajai „Tir Industries“ bendrovei pažeisti Rezoliucijos 1747 (2007) 5 punktą.

Vieta: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran. 2) P.O. Box 1584864813.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 12 10.

▼B

B.    Islamo revoliucijos gvardijai nuosavybės teise priklausantys, jos kontroliuojami arba jos vardu veikiantys subjektai

1) „Fater“ (arba „Faater“) institutas: „Khatam al-Anbiya“ (KAA) patronuojamas subjektas. įgyvendinant Islamo revoliucijos gvardijos projektus Irane, „Fater“ bendradarbiavo su užsienio tiekėjais, tikriausiai kitų KAA bendrovių vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

2) „Gharagahe Sazandegi Ghaem“: „Gharagahe Sazandegi Ghaem“ nuosavybės teise priklauso KAA arba yra jos kontroliuojamas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

3) „Ghorb Karbala“: „Ghorb Karbala“ nuosavybės teise priklauso KAA arba yra jos kontroliuojamas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

4) „Ghorb Nooh“: „Ghorb Nooh“ nuosavybės teise priklauso KAA arba yra jos kontroliuojamas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

5) „Hara Company“: nuosavybės teise priklauso „Ghorb Nooh“ arba jo kontroliuojamas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

6) „Imensazan Consultant Engineers Institute“: nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

7) „Khatam al-Anbiya Construction Headquarters“: „Khatam al-Anbiya Construction Headquarters“ (KAA) yra Islamo revoliucijos gvardijai priklausanti bendrovė, dalyvaujanti didelio masto civiliniuose bei kariniuose statybos projektuose ir kitoje statybų veikloje. Ji atlieka daug darbų Pasyvios gynybos organizacijos projektuose. Be kita ko, KAA patronuojamosios įmonės aktyviai dalyvavo statant urano sodrinimo objektą, esantį Qom/Fordow.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

8) „Makin“: „Makin“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu, ir yra KAA patronuojamoji įmonė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

9) „Omran Sahel“: nuosavybės teise priklauso „Ghorb Nooh“ arba jo kontroliuojamas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

10) „Oriental Oil Kish“: „Oriental Oil Kish“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

11) „Rah Sahel“: „Rah Sahel“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

12) „Rahab Engineering Institute“: „Rahab“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu, ir yra KAA patronuojamoji įmonė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

13) „Sahel Consultant Engineers“: nuosavybės teise priklauso „Ghorb Nooh“ arba jo kontroliuojamas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

14) „Sepanir“: „Sepanir“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

15) „Sepasad Engineering Company“: „Sepasad Engineering Company“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

C.    Bendrovei „Irano Islamo Respublikos laivybos linijos“ (IIRLL) nuosavybės teise priklausantys, jos kontroliuojami arba jos vardu veikiantys subjektai

1) „Irano Hind Shipping Company“:

Vieta: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheranas, Iranas; 265, prie Mehrshad, Sedaghat St., priešais Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iranas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

2) „IRISL Benelux NV“:

Vieta: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgija; PVM mokėtojo numeris BE480224531 (Belgija).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

3) „South Shipping Line Iran“ (SSL):

Vieta: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheranas, Iranas; Qaem Magham Farahani St., Teheranas, Iranas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

▼M1




II PRIEDAS

19 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų ir 20 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

I.    ►M9  Asmenys ir subjektai, dalyvaujantys branduolinėje arba su balistinėmis raketomis susijusioje veikloje, bei asmenys ir subjektai, teikiantys paramą Irano Vyriausybei ◄



A.  Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Reza AGHAZADEH

Gimimo data: 1949 m. kovo 15 d., paso numeris: S4409483, galioja 2000 m. balandžio 26 d.–2010 m. balandžio 27 d., išduotas: Teherane, diplomatinio paso numeris: D9001950, išduotas 2008 m. sausio 22 d., galioja iki 2013 m. sausio 21 d.; gimimo vieta: Chojus.

Buvęs Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) vadovas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2007 04 23

▼M8 —————

▼M1

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC adresas: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran

AEOI priklausančios Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės – „Nuclear Fuel Production and Procurement Company“ (NFPC) atstovas ir generalinis direktorius (žr. B dalį, Nr. 30). AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006). NFPC vykdo su sodrinimu susijusią veiklą, kurią TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti.

2007 04 23

4.

Inžinierius Mojtaba HAERI

 

Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) pavaduotojas pramonės reikalams. Vykdo Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) ir DIO priežiūrą.

2008 06 23

▼M23 —————

▼M1

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (dar žinomas kaip LANGROUDI)

Gimimo data: 1945 m. lapkričio 24 d., gimimo vieta: Langroud.

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2007 04 23

7.

Ali Reza KHANCHI

NRC adresas: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; Faks: (+9821) 8021412

AEOI priklausančio Teherano branduolinių tyrimų centro (TNRC) vadovas. TATENA toliau siekia gauti Irano paaiškinimus dėl plutonio atskyrimo eksperimentų, vykdomų TNRC, be kita ko, dėl stipriai įsodrinto urano dalelių, rastų aplinkos mėginiuose, paimtuose Karaj atliekų saugykloje, kurioje saugomi konteineriai, skirti nusodrinto urano taikiniams, naudojamiems tuose eksperimentuose, saugoti. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2007 04 23

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

„Iran Electronics Industries“ valdantysis direktorius (žr. B dalį Nr. 20)

2008 06 23

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Gimimo data: 1943 m. lapkričio 7 d. Irane, paso numeris: 05HK31387, išduotas 2002 m. sausio 1 d. Irane, galioja iki 2010 m. rugpjūčio 7 d.

Prancūzijos pilietybę gavo 2008 m. gegužės 7 d.

„Fulmen“ vadovas (žr. B dalį, Nr. 13)

2010 07 26

10.

Brigados generolas Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL pavaduotojas tiekimo ir logistikos reikalams (žr. B dalį, Nr. 29)

2008 06 23

▼M9 —————

▼M1

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

„Samen Al A’Emmeh Industries Group“ (SAIG), taip pat vadinamo „Cruise Missile Industry Group“, vadovas. Ši organizacija įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1747 ir nurodyta ES bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP I priede.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

„Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal“ bendrovių administratorius; jo bendrovė bandė tiekti didesnės rizikos prekes subjektams, įtrauktiems į sąrašą pagal Rezoliuciją 1737 (2006).

23.6.2008

14.

Brigados generolas Mohammad NADERI

 

Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) vadovas (žr B dalį, Nr. 1). AIO yra dalyvavusi didesnės rizikos Irano programose.

23.6.2008

▼C2

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Užsienio reikalų ministras. Buvęs Irano branduolinės energetikos organizacijos (AEOI) vadovas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2009 11 17

▼M1

16.

Kontradmirolas Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Buvęs MODAFL pavaduotojas koordinavimo reikalams (žr. B dalį, Nr. 29).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Esfahane esančio Urano konversijos įrenginio („Uranium Conversion Facility“ – UCF) valdantysis direktorius. Įrenginys gamina žaliavą (UF6) Natanze esančio komplekso sodrinimo įrenginiams. 2006 m. rugpjūčio 27 d. A. Solat Sana gavo specialų Prezidento Ahmadinejad apdovanojimą už savo darbą.

23.4.2007

▼M2

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Anksčiau Irano branduolinės energetikos organizacijos („Atomic Energy Organisation of Iran“) (AEOI) laikinai einantis pareigas vadovas, šiuo metu – AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą ir yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.5.2011

19.

Inžinierius Naser RASTKHAH

 

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą ir yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.5.2011

20.

Behzad SOLTANI

 

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą ir yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.5.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARd

 

AEOI vadovo pavaduotojas planavimo, tarptautiniais ir parlamentiniais klausimais. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.5.2011

▼M8 —————

▼M3

23.

Davoud BABAEI

 

Gynybos ministerijos Ginkluotųjų pajėgų logistikos mokslinių tyrimų instituto Gynybos inovacijų ir mokslinių tyrimų organizacijos (SPND), kuriai vadovauja į JT sąrašą įtrauktas Mohsen Fakhrizadeh, dabartinis apsaugos vadovas. TATENA nustatė, kad SPND yra susijusi su galimai karinio pobūdžio Irano branduoline programa, dėl kurios Iranas atsisako bendradarbiauti. Kaip apsaugos vadovas D. Babaei yra atsakingas už informacijos apsaugą, kad ji nebūtų atskleista, be kita ko, ir Tarptautinei atominės energijos agentūrai.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Į JT sąrašą įtrauktos Irano atominės energijos organizacijos vadovo pavaduotojas, jis yra pavaldus į JT sąrašą įtrauktam Feridun Abbasi Davani. Bent nuo 2002 m. dalyvauja Irano branduolinėje programoje, be kita ko, kaip buvęs AMAD pirkimo ir logistikos vadovas jis buvo atsakingas, kad perkant įrangą ir medžiagas Irano branduolinių ginklų programai būtų naudojamasi tokių fiktyvių bendrovių kaip „Kimia Madan“ paslaugomis.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

27.

(dar žinomas kaip DANESHJOU)

 

Nuo 2009 m. rinkimų yra mokslo, mokslinių tyrimų ir technologijų ministras. Iranas nepateikė TATENA tikslesnės informacijos dėl jo vaidmens raketų kovinių galvučių tobulinimo tyrimuose. Tai vienas iš daugelio Irano nebendradarbiavimo su TATENA, kuri atlieka tyrimą dėl įtarimų, kad Irano branduolinė programa yra karinio pobūdžio, atvejų (be kita ko, Iranas neleidžia susipažinti su dokumentais, susijusiais su atitinkamais asmenimis). Be to, kad eina ministro pareigas, K. Daneshjoo taip pat atlieka vaidmenį ir „Passive Defence“ veikloje Prezidento M. Ahmadenijad vardu. „Passive Defence Organisation“ jau įtraukta į ES sąrašą.

1.12.2011

▼M8 —————

▼M3

29.

Milad JAFARI

Gimimo data: 1974 m. rugsėjo 20 d.

Irano pilietis, tiekiantis prekes, daugiausia metalus, į JT sąrašą įtrauktoms SHIG fiktyvioms bendrovėms. Prekės SHIG pristatytos 2010 m. sausio–lapkričio mėn. Apmokėjimas už kai kurias prekes atliktas į ES sąrašą įtraukto banko „Export Development Bank of Iran“ (EDBI) pagrindiniame skyriuje Teherane po 2010 m. lapkričio mėn.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

31.

Ali KARIMIAN

 

Irano pilietis, tiekiantis prekes, daugiausia anglies pluoštą, į JT sąrašą įtrauktoms SHIG ir SBIG.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

Į JT sąrašą įtrauktos bendrovės „Kalaye Electric Company“ vykdomasis direktorius.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M3

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSA vykdomasis direktorius.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Fizikos mokslinių tyrimų instituto (anksčiau Taikomosios fizikos institutas) vadovas

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Nuclear Reactors Fuel Company“ (SUREH) vykdomasis direktorius. Jis taip pat yra AEOI pareigūnas. Jis prižiūri ir skelbia konkursus pirkimo bendrovėms dėl slapto pobūdžio darbų pirkimo kuro gamybos gamyklai (FMP), cirkonio miltelių gamyklai (ZPP) ir urano konversijos įrenginiui (UCF).

1.12.2011

▼M7 —————

▼M3

40.

Hamid SOLTANI

 

Į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Management Company for Nuclear Power Plant Construction“ (MASNA) vykdomasis direktorius.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

42.

Javad AL YASIN

 

Sprogimų ir jų poveikio mokslinių tyrimų centro (Research Centre for Explosion and Impact), dar žinomo kaip METFAZ, vadovas.

1.12.2011

▼M8 —————

▼M9

44.

Majid NAMJOO

Gimė 1963 m. sausio 5 d. Teherane (Iranas)

Energetikos ministras. Aukščiausios nacionalinio saugumo tarybos, nustatančios Irano branduolinę politiką, narys.

2012 10 16

▼M19

45.

Babak Zanjani

Gimimo data: 1971 m. kovo 12 d.

Babak Zanjani teikė paramą Irano naftos ministerijos, kurią ES yra įtraukusi į sąrašą, atliekamų su Irano žalia nafta susijusių sandorių finansavimui. Be to, jis padėjo Irano centriniam bankui ir bendrovei National Iranian Oil Company (NIOC), kuriuos ES taip pat yra įtraukusi į sąrašą, išvengti ES ribojamųjų priemonių.

Jis veikė kaip Irano naftos sandorių tarpininkas ir atliko su nafta susijusių lėšų pervedimų, visų pirma per bendroves Naftiran Intertrade Company (NICO) ir Hong Kong Intertrade, kurias kontroliuoja Irano Vyriausybė ir kurias ES yra taip pat įtraukusi į sąrašą.

Be to, jis teikė svarbias paslaugas Irano revoliucijos gvardijai (IRG), sudarydamas sąlygas lėšų pervedimui IRG priklausančios bendrovės Khatam al-Anbiya, kuriai taikomos JT ir ES sankcijos, naudai.

2014 11 8

▼M1



B.  Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuoja-moji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Aerospace Industries Organisation“ (AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, IranLangare Street,Nobonyad Square,Tehran, Iran

Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacija („Aerospace Industries Organisation“ (AIO)) prižiūri raketų gamybą Irane, įskaitant „Shahid Hemmat Industrial Group“, „Shahid Bagheri Industrial Group“ ir „Fajr Industrial Group“, kurios visos įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006). Į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006) taip pat įtrauktas AIO vadovas ir kiti du aukšto rango pareigūnai.

23.4.2007

2.

„Armed Forces Geographical Organisation“

 

Laikoma, kad teikia geografinę ir erdvinę informaciją balistinių raketų programai.

23.6.2008

3.

„Azarab Industries“

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Energetikos sektoriaus bendrovė, teikianti paramą gamybai įgyvendinant branduolinę programą, įskaitant į sąrašą įtrauktą su padidinta platinimo rizika susijusią veiklą. Dalyvauja Arako sunkiojo vandens reaktoriaus statyboje.

26.7.2010

4.

„Bank Mellat“ (įskaitant visus jo filialus) ir patronuojamosios įmonės

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran

„Bank Mellat“ savo veikla remia Irano branduolines ir balistinių raketų programas ir sudaro palankesnes sąlygas joms įgyvendinti. Jis teikė bankininkystės paslaugas JT ir ES į sąrašą įtrauktiems subjektams arba subjektams, veikiantiems jų vardu arba jiems vadovaujant, arba jiems nuosavybės teise priklausantiems arba valdomiems subjektams. Jis yra „First East Export Bank“, kuris įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1929, patronuojantysis bankas.

26.7.2010

a)  „Mellat Bank SB CJSC“

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia

Nuosavybės teise 100 % priklauso „Bank Mellat“.

26.7.2010

b)  „Persia International Bank Plc“

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

Nuosavybės teise 60 % priklauso „Bank Mellat“.

26.7.2010

5.

„Bank Melli“,

„Bank Melli Iran“ (įskaitant visus jo filialus) ir patronuojamosios įmonės

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Teikia ar siekia teikti finansinę paramą bendrovėms, kurios susijusios su Irano branduoline ir raketų programomis (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, „Novin Energy Company“, „Mesbah Energy Company“, „Kalaye Electric Company“ ir DIO) ar užsiima prekių tiekimu joms. „Bank Melli“ veikia kaip Irano didesnės rizikos veiklos tarpininkas. Jis sudarė palankias sąlygas daugeliui didesnės rizikos medžiagų, skirtų Irano branduolinei ir raketų programoms, pirkimo sandorių. Jis suteikė įvairių finansinių paslaugų, įskaitant akredityvų ir sąskaitų atidarymą bei tvarkymą, subjektams, susijusiems su Irano branduoline ir raketų pramone. Daugelis pirmiau nurodytų bendrovių yra įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliucijas 1737 (2006) ir 1747 (2007).

„Bank Melli“ toliau atlieka šį vaidmenį, savo veikla remdamas Irano didesnės rizikos veiklą ir sudarydamas jai palankias sąlygas. Naudodamasis savo bankininkystės ryšiais, jis toliau teikia paramą ir finansines paslaugas subjektams, JT ir ES įtrauktiems į su tokia veikla susijusių subjektų sąrašą. Jis taip pat veikia šių subjektų vardu ir jiems vadovaujant; šie subjektai, įskaitant „Bank Sepah“, dažnai veikia per savo patronuojamąsias įmones ir partnerius.

23.6.2008

a)  „Arian Bank“ (dar žinomas kaip „Aryan Bank“)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

„Arian Bank“ yra bendra „Bank Melli“ ir „Bank Saderat“ įmonė.

26.7.2010

b)  „Assa Corporation“

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA;

Tax ID No. 1368932 (United States)

„Assa Corporation“ yra fiktyvi bendrovė, kurią įkūrė ir valdo „Bank Melli“. Ją įsteigė „Bank Melli“ lėšoms iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Iraną pervesti.

26.7.2010

c)  „Assa Corporation Ltd“

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

„Assa Corporation Ltd“ yra „Assa Corporation“ patronuojančioji įmonė. Nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

26.7.2010

d)  „Bank Kargoshaie“

(dar žinomas kaip „Bank Kargoshaee“, dar žinomas kaip „Kargosai Bank“, dar žinomas kaip „Kargosa'i Bank“)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

„Bank Kargoshaee“ nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“.

26.7.2010

e)  „Bank Melli Iran Investment Company“ (BMIIC)

No1 - Didare ShomaliHaghani Highway1518853115 TehranIran; Alternatyvus adresas: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Alternatyvus adresas: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Alternatyvus adresas: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Verslo registracijos numeris: 89584.

Susijusi su subjektais, kurių veiklai nuo 2000 m. sankcijas taiko Jungtinės Amerikos Valstijos, Europos Sąjunga arba Jungtinės Tautos. Jungtinių Amerikos Valstijų įtraukta į sąrašą dėl to, kad nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

26.7.2010

▼M8

f)  „Bank Melli Iran ZAO“ (dar žinomas kaip „Mir Business Bank“)

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Alternatyvus adresas: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

Nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“.

2008 6 23

▼M1

g)  „Bank Melli Printing And Publishing Company“ (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;

Alternatyvus adresas: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;

Verslo registracijos numeris: 382231

Jungtinių Amerikos Valstijų įtraukta į sąrašą dėl to, kad nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

26.7.2010

h)  „Cement Investment and Development Company“ (CIDCO) (dar žinoma kaip „Cement Industry Investment and Development Company“, CIDCO, „CIDCO Cement Holding“)

No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave.Tehran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Nuosavybės teise visiškai priklauso „Bank Melli Investment Co. Holding Company“, kad valdytų visas cemento bendroves, nuosavybės teise priklausančias BMIIC.

26.7.2010

i)  „First Persian Equity Fund“

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; Alternatyvus adresas: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Alternatyvus adresas: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Kaimanuose įsteigtas fondas, kuriam Irano Vyriausybė yra suteikusi licenciją su užsienio investicijomis susijusioms operacijoms Teherano vertybinių popierių biržoje vykdyti.

26.7.2010

j)  „Mazandaran Cement Company“

No 51, sattari st.Afric Ave.TehranIran Alternatyvus adresas: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Alternatyvus adresas: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

Valdoma „Bank Melli Iran“.

26.7.2010

k)  „Mehr Cayman Ltd.“

Kaimanų Salos; Prekybos registro numeris: 188926 (Kaimanų Salose)

Nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

26.7.2010

l)  „Melli Agrochemical Company PJS“ (dar žinoma kaip „Melli Shimi Keshavarz“)

5th Floor No2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran

Alt. Loc.: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

Nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

26.7.2010

▼M8

m)  „Melli Bank plc“

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

Nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“.

2008 6 23

▼M1

 

n)  „Melli Investment Holding International“

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates;

Registracijos liudijimo numeris (Dubajuje) 0107, išduotas 2005 m. lapkričio 30 d.

Nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

26.7.2010

 

o)  „Shemal Cement Company“ (dar žinoma kaip „Siman Shomal“, dar žinoma kaip „Shemal Cement Company“)

No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran, Iran - 15146,

Alternatyvus adresas: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446;

Alternatyvus adresas: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Valdoma „Bank Melli Iran“.

26.7.2010

6.

„Bank Refah“

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran

„Bank Refah“ perėmė „Bank Melli“ vykdytą veiklą Europos Sąjungai nustačius jam sankcijas.

26.7.2010

7.

„Bank Saderat Iran“ (įskaitant visus jo filialus) ir patronuojamosios įmonės:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.

„Bank Saderat“ yra Irano bankas, kurio dalis nuosavybės teise priklauso Irano Vyriausybei. „Bank Saderat“ teikė finansines paslaugas subjektams, vykdantiems pirkimą Irano branduolinių ir balistinių raketų programų vardu, įskaitant subjektus, įtrauktus į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737. Dar 2009 m. kovo mėn. „Bank Saderat“ administravo DIO (kuriai pagal JT ST rezoliuciją 1737 nustatytos sankcijos) mokėjimus ir akredityvus. 2003 m. „Bank Saderat“ administravo akredityvą Irano su branduoline veikla susijusios „Mesbah Energy Company“ (kuriai vėliau pagal JT ST rezoliuciją 1737 nustatytos sankcijos) vardu.

26.7.2010

a)  „Bank Saderat PLC“ (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

Nuosavybės teise 100 % priklausanti „Bank Saderat“ patronuojamoji įmonė.

 

▼M19

8.

Sina Bank

No. 187, Avenue Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, IranTel.:(+9821)88532434-7, (+9821) 88532434-6El. paštas: infor@sinabank.irInterneto svetainė: http://www.sinabank.ir/

Banką Sina Bank kontroliuoja Mostazafan Foundation, viena iš svarbiausių Irano pusiau valstybinių įmonių, kurią tiesiogiai kontroliuoja vyriausiasis vadovas ir kuri Sina Bank turi 84 % akcijų paketą. Jis teikia finansines paslaugas Mostazafan Foundation ir jos patronuojamųjų skyrių bei bendrovių grupei. Atitinkamai Sina Bank per Mostazafan Foundation teikia finansinę paramą Irano Vyriausybei.

2014 11 8

▼M1

9.

ESNICO („Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation“)

No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Tiekia pramonines prekes, specialiai skirtas su branduoline programa susijusiais veiklai, kurią vykdo AEOI, „Novin Energy“ ir „KalayeElectric Company“ (visos įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737). ESNICO vadovas yra Haleh Bakhtiar (įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1803).

26.7.2010

10.

„Etemad Amin Invest Co Mobin“

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Artima „Naftar“ ir „Bonyad-e Mostazafan“ bendrovė „Etemad Amin Invest Co Mobin“ prisideda prie strateginių režimo ir „šešėlinės“ Irano valstybės interesų finansavimo.

26.7.2010

11.

„Export Development Bank of Iran“ (EDBI) (įskaitant visus filialus) ir patronuojamosios įmonės:

Export Development Building,

21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;

Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;

C.R. No. 86936

(Iran)

„Export Development Bank of Iran“ (EDBI) dalyvavo teikiant finansines paslaugas bendrovėms, susijusioms su Irano didesnės platinimo rizikos programomis, ir padėjo į JT sąrašą įtrauktiems subjektams nesilaikyti sankcijų ir jas pažeisti. Jis teikia finansines paslaugas Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijai (MODAFL) pavaldiems subjektams ir jų fiktyvioms bendrovėms, kurios remia Irano branduolines ir balistinių raketų programas. Jis toliau administravo „Bank Sepah“, kurį JT vėliau įtraukė į sąrašą, mokėjimus, įskaitant mokėjimus, susijusius su Irano branduoline ir balistinių raketų programomis. EDBI administravo sandorius, susijusius su Irano gynybos ir raketų subjektais, iš kurių daugeliui JT ST nustatė sankcijas. EDBI veikė kaip vienas iš svarbiausių tarpininkų, kuris administravo „Bank Sepah“ (kuriam nuo 2007 m. nustatytos JT ST sankcijos) finansavimą, įskaitant su masinio naikinimo ginklu susijusius mokėjimus. EDBI teikia finansines paslaugas įvairiems MODAFL subjektams ir sudarė palankesnes sąlygas fiktyvių bendrovių, susijusių su MODAFL subjektais, vykdomai pirkimo veiklai.

26.7.2010

a)  „EDBI Exchange Company“ (dar žinoma kaip „Export Development Exchange Broker Co.“

No20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Alternatyvus adresas: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

Teherane įsteigtos „EDBI Exchange Company“ 70 % nuosavybės teise priklauso „Export Development Bank of Iran“ (EDBI). 2008 m. spalio mėn. Jungtinės Amerikos Valstijos įtraukė ją į sąrašą dėl to, kad ji nuosavybės teise priklauso EDBI arba yra jo valdoma.

26.7.2010

b)  „EDBI Stock Brokerage Company“

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

Teherane įsteigta „EDBI Stock Brokerage Company“ yra „Export Development Bank of Iran“ (EDBI) visiškai nuosavybės teise priklausanti patronuojamoji įmonė. 2008 m. spalio mėn. Jungtinės Amerikos Valstijos įtraukė ją į sąrašą dėl to, kad ji nuosavybės teise priklauso EDBI arba yra jo valdoma.

26.7.2010

c)  „Banco Internacional De Desarrollo CA“

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

„Banco Internacional De Desarrollo CA“ nuosavybės teise priklauso „Export Development Bank of Iran“.

26.7.2010

12.

„Fajr Aviation Composite Industries“

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

Irano aviacijos pramonės organizacijos („Iran Aviation Industries Organization“ (IAIO)) prie MODAFL (žr. Nr. 29) patronuojamoji įmonė, kuri visų pirma gamina sudėtines medžiagas orlaivių pramonei bei susijusi su anglies pluošto pajėgumų branduolinėje ir raketų srityse plėtojimu. Susijusi su „Technology Cooperation Office“. Neseniai Iranas pranešė apie ketinimą pradėti masinę naujos kartos centrifugų gamybą, kuriai bus reikalingi FACI anglies pluošto gamybos pajėgumai.

26.7.2010

13.

„Fulmen“

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.

„Fulmen“ dalyvavo montuojant elektros įrangą Kome / Forde tuo metu, kai ši vieta dar nebuvo nustatyta.

26.7.2010

▼M19 —————

▼M1

14.

„Future Bank BSC“

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;

Verslo registracijos dokumentas: 54514-1 (Bahreine), galioja iki 2009 m. birželio 9 d.; Prekybos licencijos Nr.: 13388 (Bahreine)

Du trečdaliai Bahreine įsteigto „Future Bank“ nuosavybės teise priklauso Irano bankams. Į sąrašą ES įtrauktiems „Bank Melli“ ir „Bank Saderat“ priklauso po vieną trečdalį akcijų, o likęs trečdalis priklauso Bahreino „Ahli United Bank“ (AUB). Nors AUB nuosavybės teise tebepriklauso jo „Future Bank“ akcijų dalis, remiantis jo 2007 m. metine ataskaita, AUB nebeturi reikšmingos įtakos bankui, kuris yra veiksmingai valdomas Irano patronuojančiųjų bendrovių, kurios abi JT ST rezoliucijoje 1803 yra nurodytos kaip Irano bankai, kurių atžvilgiu reikalingas ypatingas budrumas. Be to, glaudžius „Future Bank“ ir Irano ryšius įrodo tai, kad „Bank Melli“ pirmininkas tuo pat metu buvo „Future Bank“ pirmininkas.

26.7.2010

15.

„Industrial Development & Renovation Organization“ (IDRO)

 

Vyriausybinė įstaiga, atsakinga už Irano industrializacijos spartinimą. Valdo įvairias bendroves, dalyvaujančias su branduoline ir raketų programomis susijusioje veikloje, ir dalyvauja pažangių gamybos technologijų pirkimo užsienyje veikloje, siekdama remti šias bendroves.

26.7.2010

16.

„Iran Aircraft Industries“ (IACI)

 

IAIO patronuojamoji įmonė prie MODAFL (žr. Nr. 29). Gamina ir remontuoja orlaivius ir orlaivių variklius, atlieka jų kapitalinį remontą ir vykdo su aviacija susijusių dalių, dažnai JAV kilmės, pirkimą, paprastai per užsienio tarpininkus. Be to, buvo nustatyta, kad IACI ir jos patronuojamosios įmonės su aviacija susijusių prekių pirkimui naudojasi pasauliniu tarpininkų tinklu.

26.7.2010

17.

„Iran Aircraft Manufacturing Company“ (dar žinoma kaip HESA, „HESA Trade Center“, HTC, IAMCO, IAMI, „Iran Aircraft Manufacturing Company“, „Iran Aircraft Manufacturing Industries“, „Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran“, „Hava Peyma Sazi-e Iran“, „Havapeyma Sazhran“, „Havapeyma Sazi Iran“, „Hevapeimasazi“)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran

Nuosavybės teise priklauso MODAFL arba yra jos valdoma ar veikia jos vardu (žr. Nr. 29).

26.7.2010

▼M2

18.

„Iran Centrifuge Technology Company“ (Irano centrifugų technologijos bendrovė) (dar žinoma kaip TSA arba TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheranas.

„Iran Centrifuge Technology Company“ perėmė „Farayand Technique“ (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737) veiklą. Ji gamina centrifugų komponentus, skirtus urano sodrinimui, ir tiesiogiai remia su padidinta platinimo rizika susijusią veiklą, kurią Iranas privalo nutraukti pagal JT ST rezoliucijas. Atlieka veiklą bendrovės „Kalaye Electric Company“ (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737) naudai.

2010 07 26

▼M1

19.

„Iran Communications Industries“ (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Alternatyvus adresas: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran;

Alternatyvus adresas: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

„Iran Communications Industries“, kuri yra „Iran Electronics Industries“ (žr. Nr. 20) patronuojamoji įmonė, gamina įvairius gaminius, įskaitant ryšių sistemas, aviacijos elektroniką, elektrinius optinius prietaisus, mikroelektroniką, informacines technologijas, bandymų ir matavimo prietaisus, telekomunikacijų saugumo įrangą, elektroninę karinę įrangą, gamina ir atnaujina radarų indikatorius, gamina raketų paleidimo įrenginius. Šie gaminiai gali būti naudojami vykdant programas, kurioms pagal JT ST rezoliuciją 1737 nustatytos sankcijos.

26.7.2010

20.

„Iran Communications Industries“

(įskaitant visus jos filialus) ir patronuojamosios įmonės:

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Nuosavybės teise visiškai MODAFL priklausanti patronuojamoji įmonė (atitinkamai AIO, AvIO ir DIO gimininga bendrovė). Jos funkcijos – Irano ginklų sistemų elektroninių komponentų gamyba.

23.6.2008

a)  „Isfahan Optics“

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Nuosavybės teise priklauso „ Iran Electronics Industries“ arba yra jos valdoma, ar veikia jos vardu.

26.7.2010

21.

„Iran Insurance Company “(dar žinoma kaip „Bimeh Iran“)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

„Iran Insurance Company“ apdraudė įvairių gaminių, kurie gali būti naudojami vykdant programas, kurioms pagal JT ST rezoliuciją 1737 nustatytos sankcijos, pirkimą. Apdrausti įsigyti gaminiai yra sraigtasparnių atsarginės dalys, elektronika ir kompiuteriai su prietaikomis, skirtomis orlaiviams bei raketų navigacijai.

26.7.2010

22.

„Iranian Aviation Industries Organization“ (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran

MODAFL (žr. Nr. 29) organizacija, atsakinga už Irano karinės aviacijos pramonės veiklos planavimą ir valdymą.

26.7.2010

23.

„Javedan Mehr Toos“

 

Inžinerijos įmonė, kuri vykdo prekių, skirtų Irano atominės energijos organizacijai, kuri įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737, pirkimą.

26.7.2010

24.

„Kala Naft“

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Parduoda įrangą naftos ir dujų sektoriui, kuri gali būti naudojama vykdant Irano branduolinę programą. Mėgino nupirkti medžiagos (itin atsparaus lydinio vartų), kuri naudojama tik branduolinėje pramonėje. Turi ryšių su bendrovėmis, dalyvaujančiomis Irano branduolinėje programoje.

26.7.2010

25.

„Machine Sazi Arak“

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Energetikos sektoriaus įmonė, susijusi su IDRO, teikianti paramą gamybai įgyvendinant branduolinę programą, įskaitant į sąrašą įtrauktą su didesne platinimo rizika susijusią veiklą. Dalyvauja Arako sunkiojo vandens reaktoriaus statyboje. 2009 m. liepos mėn. Jungtinė Karalystė išplatino pranešimą dėl atsisakymo suteikti leidimą eksportuoti „Machine Sazi Arak“ aliuminio grafito kaištinius strypus. 2009 m. gegužės mėn. Švedija atsisakė eksportuoti „Machine Sazi Arak“ slėginių indų dugnų plakiruotes.

26.7.2010

26.

„Marine Industries“

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

DIO patronuojamoji įmonė.

23.4.2007

▼M19

27.

Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)

No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran

Pavaldi AEOI ir Novin Energy (abi įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737). Dalyvauja kuriant branduolinius reaktorius.

2010 7 26

▼M1

28.

„Mechanic Industries Group“

 

Dalyvavo balistinių raketų programai skirtų detalių gamyboje.

23.6.2008

▼M2

29.

„Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics“ (Gynybos ir ginkluotųjų pajėgtų logistinės paramos ministerija) (dar žinoma kaip „Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics“ (Gynybos ministerija ginkluotųjų pajėgų logistikai); dar žinoma kaip MODAFL; dar žinoma kaip MODSAF)

Įsikūrusi Dabestan Street vakarų pusėje, Abbas Abad District, Teheranas, Iranas.

Atsakinga už Irano gynybos srities mokslinius tyrimus, technologinės plėtros ir gamybos programas, įskaitant paramą raketų ir branduolinei programoms.

2008 06 23

▼M1

30.

Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovė („Nuclear Fuel Production and Procurement Company“ – NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran

AEOI Branduolinio kuro gamybos padalinys („Nuclear Fuel Production Division“ – NFPD) vykdo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą branduolinio kuro ciklo srityje, įskaitant: urano telkinių žvalgymą, kasybą, smulkinimą, konversiją ir branduolinių atliekų tvarkymą. NFPC pakeitė NFPD, AEOI patronuojamąją bendrovę, kuri vykdo mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą branduolinio kuro ciklo srityje, įskaitant konversiją ir sodrinimą.

23.4.2007

31.

„Parchin Chemical Industries“

 

Kūrė varomuosius įrenginius, skirtus Irano raketų programai.

23.6.2008

32.

„Parto Sanat Co“

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.

Gamina dažnio keitiklius ir turi pajėgumų tobulinti / modifikuoti iš užsienio importuotus dažnio keitiklius taip, kad juos būtų galima naudoti sodrinimo procese pasitelkiant dujines centrifugas. Manoma, kad ji dalyvauja branduolinio ginklo platinimo veikloje.

26.7.2010

33.

„Passive Defense Organization“

 

Atsakinga už strateginių įrenginių atranką ir statybą, įskaitant – remiantis Irano pareiškimais – urano sodrinimo gamyklą Forde (Kome), kuri buvo pastatyta apie ją nepranešus TATENA ir Iranui pažeidus įsipareigojimus (patvirtinta TATENA valdytojų tarybos rezoliucijoje). Brigados generolas Gholam-Reza Jalali, anksčiau priklausęs Islamo revoliucijos gvardijai, yra PDO pirmininkas.

26.7.2010

34.

„Post Bank“

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

Anksčiau buvęs Irano vietos bankas „Post Bank“ tapo banku, kuris padeda vykdyti Irano tarptautinę prekybą. Veikia „Bank Sepah“ (įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1747) naudai, vykdo „Bank Sepah“ sandorius ir dangsto „Bank Sepah“ sąsajas su sandoriais, kad būtų išvengta sankcijų. 2009 m. „Post Bank“, veikdamas „Bank Sepah“ naudai, padėjo Irano gynybos pramonei plėtoti verslą su užsienio naudos gavėjais. Padėjo plėtoti verslą su DPRK fiktyvia bendrove „Tranchon Commercial Bank“, kuri, kaip yra žinoma, padėjo Iranui ir DPRK plėtoti su platinimu susijusią veiklą.

26.7.2010

35.

„Raka“

 

„Kalaye Electric Company“ (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737) padalinys. Įsteigta 2006 m. pabaigoje; ji buvo atsakinga už urano sodrinimo gamyklos statybą Forde (Kome).

26.7.2010

▼M2

36.

„Research Institute of Nuclear Science & Technology“ (dar žinomas kaip „Nuclear Science & Technology Research Institute“) (Branduolinės energetikos ir technologijų mokslinių tyrimų institutas)

AEOI, PO Box 14395-836, Teheranas

Pavaldus AEOI ir tęsia buvusio šios organizacijos mokslinių tyrimų padalinio darbą. Jo vykdomasis direktorius yra AEOI pirmininko pavaduotojas Mohammad Ghannadi (įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737).

2010 07 26

▼M1

37.

„Schiller Novin“

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Veikia „Defense Industries Organisation“ (DIO) vardu.

26.7.2010

38.

„Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group“

 

„Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group“ (SAKIG) kuria ir gamina „žemė–oras“ raketų sistemas Irano kariniam sektoriui. Ji vykdo karinius, raketų ir oro erdvės gynybos projektus ir tiekia prekes iš Rusijos, Baltarusijos ir Šiaurės Korėjos.

26.7.2010

39.

„Shakhese Behbud Sanat“

 

Dalyvauja branduolinio kuro ciklui skirtos įrangos ir dalių gamyboje.

26.7.2010

40.

„State Purchasing Organisation“ (SPO)

 

Laikoma, kad SPO padeda importuoti visiškai sukomplektuotus ginklus. Laikoma, kad ji yra MODAFL patronuojamoji įmonė.

23.6.2008

▼M11

41.

Irano prezidentūros technologinio bendradarbiavimo biuras („Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office“) (dar žinomas kaip

Inovacijų ir technologijų centras („Center for Innovation and Technology“ (CITC)

Tehran, Iran

Atsako už Irano technologinę pažangą vykdant atitinkamą pirkimą iš užsienio ir palaikant ryšius mokymo srityje. Remia branduolinę ir raketų programas.

2010 7 26

▼M1

42.

„Yasa Part“ (įskaitant visus filialus) ir patronuojamosios įmonės:

 

Bendrovė, kuri vykdo pirkimo veiklą, susijusią su medžiagomis ir technologijomis, reikalingomis branduolinei ir balistinių raketų programoms.

26.7.2010

a)  „Arfa Paint Company“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

26.7.2010

b)  „Arfeh Company“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

26.7.2010

c)  „Farasepehr Engineering Company“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

26.7.2010

d)  „Hosseini Nejad Trading Co.“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

26.7.2010

e)  „Iran Saffron Company or Iransaffron Co.“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

26.7.2010

f)  „Shetab G.“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

26.7.2010

g)  „Shetab Gaman“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

26.7.2010

h)  „Shetab Trading“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

26.7.2010

i)  „Y.A.S. Co. Ltd“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

26.7.2010

▼M2

43.

„Europäisch-Iranische Handelsbank“ (EIH)

Pagrindinis biuras: Depenau 2, D-20095 Hamburgas; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheranas, Iranas

EIH atliko svarbų vaidmenį padedant daugeliui Irano bankų rasti alternatyvias galimybes užbaigti sandorius, kuriuos sutrikdė ES sankcijos Iranui. Pastebėta, kad EIH veikė kaip patariamasis bankas ir bankas tarpininkas sandoriuose su į sąrašą įtrauktais Irano subjektais.

Pavyzdžiui, 2010 m. rugpjūčio mėn. pradžioje EIH įšaldė ES į sąrašą įtrauktų bankų „Saderat Iran“ ir „Bank Mellat“ sąskaitas, esančias EIH banko padalinyje Hamburge. Netrukus po to EIH atnaujino verslo ryšius euro valiuta su „Bank Mellat“ ir „Bank Saderat Iran“ bankais naudodamasis EIH sąskaitomis, susietomis su neįtrauktu į sąrašą Irano banku. 2010 m. rugpjūčio mėn. EIH diegė sistemą, kuria sudaroma galimybė nuolat atlikti mokėjimus, skirtus bankams „Bank Saderat London“ ir „Future Bank Bahrain“, kad būtų išvengta ES sankcijų.

Nuo 2010 m. spalio mėn. EIH toliau veikė kaip tarpininkas atliekant Irano bankų, kuriems nustatytos sankcijos, įskaitant „Bank Mellat“ ir „Bank Saderat“, mokėjimus. Šie bankai, kuriems nustatytos sankcijos, nukreipia savo mokėjimus į EIH per Irano pramonės ir kasybos banką („Bank of Industry and Mine“). 2009 m. EIH banku pasinaudojo bankas „Post Bank“, kad įgyvendintų sankcijų vengimo planą, pagal kurį, be kita ko, buvo vykdomi sandoriai į JT sąrašą įtraukto banko „Bank Sepah“ vardu. Į ES sąrašą įtrauktas bankas „Bank Mellat“ yra vienas EIH patronuojančiųjų bankų.

23.5.2011

▼M14

44.

„Onerbank ZAO“ (dar žinomas kaip „Onerbank ZAT“, „Eftekhar Bank“, „Honor Bank“, „Honorbank“, „North European Bank“)

Ulitsa Klary Tsetkin 51–1, 220004, Minsk, Belarus

Baltarusijoje įsteigtas bankas, nuosavybės teise priklausantis „Bank Refah Kargaran“, „Bank Saderat“ ir „Bank Toseeh Saderat Iran“

2011 5 23

▼M2

45.

„Aras Farayande“

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheranas

Dalyvavo perkant žaliavas Irano centrifugų technologijos bendrovei („Iran Centrifuge Technology Company“), kuriai taikomos ES sankcijos.

23.5.2011

46.

„EMKA Company“ (EMKA bendrovė)

 

Bendrovės „TAMAS“, kuriai JT yra nustačiusi sankcijas, patronuojamoji bendrovė, užsiimanti urano paieška ir išgavimu.

23.5.2011

47.

„Neda Industrial Group“ (Neda pramoninė grupė)

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheranas

Pramoninių įrenginių bendrovė, kuri dirbo „Kalaye Electric Company“ (Kalaye elektros bendrovė) (KEC), kuriai JT yra nustačiusi sankcijas, urano sodrinimo įrenginyje Natanz.

23.5.2011

▼M8

48.

„Neka Novin“ (dar žinoma kaip „Niksa Nirou“)

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875- 6653

Dalyvauja perkant specialią įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai taikomos Irano branduolinėje programoje.

2011 5 23

▼M2

49.

„Noavaran Pooyamoj“

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheranas

Dalyvauja perkant medžiagas, kurios yra kontroliuojamos ir gali būti tiesiogiai naudojamos centrifugų, skirtų Irano urano sodrinimo programai, gamybai.

23.5.2011

50.

„Noor Afza Gostar“, (taip pat žinoma kaip „Noor Afzar Gostar“)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Irano branduolinės energetikos organizacijos („Atomic Energy Organisation of Iran“) (AEOI), kuriai taikomos JT sankcijos, patronuojamoji įmonė. Dalyvauja perkant įrangą, skirtą branduolinei programai.

23.5.2011

▼M9 —————

▼M2

52.

„Raad Iran“ (taip pat žinoma kaip „Raad Automation Company“)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheranas

Bendrovė, dalyvaujanti perkant apgręžiklius, skirtus oficialiai uždraustai Irano vykdomai sodrinimo programai. „Raad Iran“ buvo įkurta gaminti ir projektuoti valdymo sistemas ir tvarko apgręžiklių ir programuojamųjų loginių valdiklių pardavimą ir įdiegimą.

23.5.2011

▼M11

53.

Sureh (taip pat žinoma kaip Soreh) branduolinių reaktorių kuro bendrovė („Nuclear Reactors Fuel Company“) (dar žinoma kaip branduolinio kurio reaktorių bendrovė „Nuclear Fuel Reactor Company“; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Pagrindinė būstinė: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran

Padalinys: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Irano branduolinės energetikos organizacijos („Atomic Energy Organisation of Iran“) (AEOI), kuriai taikomos JT sankcijos, patronuojamoji bendrovė, kurią sudaro urano konversijos įrenginys, kuro gamybos gamykla ir cirkonio gamybos gamykla.

2011 5 23

▼M2

54.

„Sun Middle East FZ Company“

 

Bendrovė, kuri perka jautraus pobūdžio prekes Branduolinių reaktorių kuro bendrovei (SUREH). „Sun Middle East“ pasitelkia ne Irane esančius tarpininkus prekėms, kurių reikia SUREH, tiekti. „Sun Middle East“ šiems tarpininkams pateikia neteisingus galutinių naudotojų duomenis siunčiant prekes į Iraną, tokiu būdu siekdama apeiti atitinkamos šalies muitinės reikalavimus.

23.5.2011

55.

„Ashtian Tablo“

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheranas

Elektros įrangos (skirstytuvų) gamintojas, dalyvaujantis statant „Fordow“ (Kumo mieste (angl. Qom)) įrenginį, kuris statomas nepranešus TATENA.

23.5.2011

56.

„Bals Alman“

 

Elektros įrangos (skirstytuvų) gamintojas, dalyvaujantis šiuo metu statant „Fordow“ (Kumo mieste (angl. Qom)) įrenginį, kuris statomas nepranešus TATENA.

23.5.2011

57.

„Hirbod Co“

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheranas 14316

Bendrovė, pirkusi prekes ir įrangą, skirtą Irano branduolinei ir balistinių raketų programoms „Kalaye Electric Company“ (KEC), kuriai JT yra nustačiusi sankciją, vardu.

23.5.2011

58.

„Iran Transfo“

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheranas

Transformatorių gamintojas, dalyvaujantis statant „Fordow“ (Kumo mieste (angl. Qom)) įrenginį, kuris statomas nepranešus TATENA.

23.5.2011

59.

„Marou Sanat“ (dar žinoma kaip „Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company“)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheranas

Pirkimo bendrovė, vykdžiusi veiklą „Mesbah Energy“ naudai, kuri yra įtraukta į sąrašą pagal JT STR 1737.

23.5.2011

60.

„Paya Parto“ (dar žinoma kaip „Paya Partov“)

 

„Novin Energy“ bendrovės patronuojamoji bendrovė, kuriai buvo nustatytos sankcijos pagal JT STR 1747, veikianti lazerinio suvirinimo srityje.

23.5.2011

▼M17 —————

▼M2

62.

„Taghtiran“

 

Inžinerijos bendrovė, kuri gamina įrangą Irano IR-40 sunkiojo vandens mokslinių tyrimų reaktoriui.

23.5.2011

▼M3

63.

„Pearl Energy Company Ltd“

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaizija

„Pearl Energy Company“ yra visiškai priklausanti bendrovei „First East Export Bank (FEEB)“ patronuojamoji bendrovė, kuri buvo įtraukta į sąrašą 2010 m. birželio mėn. pagal JT STR 1929. „Pearl Energy Company Ltd“ bendrovę sukūrė FEEB ekonominiams tyrimams įvairiose pasaulinės pramonės srityse atlikti.

2011 5 23

▼M2

64.

„Pearl Energy Services, SA“

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Šveicarija; Įmonės registracijos dokumentas #CH-550.1.058.055-9

„Pearl Energy Services, SA“ yra visiškai priklausanti bendrovei „Pearl Energy Company Ltd“ patronuojamoji bendrovė, įsteigta Šveicarijoje. Jos misija yra teikti finansavimą ir žinias subjektams, siekiantiems patekti į Irano naftos sektorių.

23.5.2011

65.

„West Sun Trade GMBH“

Winterhuder Weg 8, Hamburgas 22085, Vokietija; telefono Nr.: 0049 40 2270170; Įmonės registracijos dokumentas # HRB45757 (Vokietija)

Nuosavybės teise priklauso „Machine Sazi Arak“ arba yra jos kontroliuojama.

23.5.2011

66.

„MAAA Synergy“

Malaizija

Dalyvauja perkant komponentus Irano naikintuvams.

23.5.2011

67.

„Modern Technologies FZC“ (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Jungtiniai Arabų Emyratai

Dalyvauja perkant komponentus Irano branduolinei programai.

23.5.2011

68.

„Qualitest FZE“

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai

Dalyvauja perkant komponentus Irano branduolinei programai.

23.5.2011

69.

„Bonab Research Center“ (BRC) (Bonab mokslinių tyrimų centras)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iranas

Susijusi su AEOI.

23.5.2011

70.

„Tajhiz Sanat Shayan“ (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheranas, Iranas

Dalyvauja perkant komponentus Irano branduolinei programai.

23.5.2011

71.

„Institute of Applied Physics“ (IAP) (Taikomosios fizikos institutas)

 

Atlieka mokslinius tyrimus Irano branduolinės programos karinio pritaikymo srityje.

23.5.2011

72.

„Aran Modern Devices“ (AMD) (Aran naujoviški prietaisai)

 

MTFZC tinklo narys.

23.5.2011

73.

„Sakhte Turbopomp va Kompressor“ (SATAK) (taip pat žinoma kaip „Turbo Compressor Manufacturer“, TCMFG) (Turbokompresorių gamintojas)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheranas, Iranas

Dalyvauja Irano raketų programai skirto pirkimo veikloje.

23.5.2011

74.

„Electronic Components Industries“ (ECI) (Elektroninių komponentų pramonė)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iranas

„Iran Electronics Industries“ patronuojamoji įmonė.

23.5.2011

75.

„Shiraz Electronics Industries“ (Shiraz elektronikos pramonė)

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iranas

„Iran Electronics Industries“ patronuojamoji įmonė.

23.5.2011

▼M23

76.

„Iran Marine Industrial Company“ (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran

Veiksmingai kontroliuojama bendrovės „Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company“, kurią ES įtraukė į sąrašą kaip Islamo revoliucijos gvardijos bendrovę. Teikia paramą Irano Vyriausybei vykdydama veiklą Irano energetikos sektoriuje, be kita ko, South Pars gamtinių dujų gavybvietėje.

2011 5 23

77.

„Shahid Beheshti University“ (Shahid Beheshti universitetas)

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran

Shahid Beheshti universitetas yra viešoji įstaiga, kurią prižiūri Mokslo, mokslinių tyrimų ir technologijų ministerija. Vykdo mokslinius tyrimus, susijusius su branduolinių ginklų kūrimu.

2011 5 23

▼M3

78.

„Aria Nikan“ (dar žinoma kaip „Pergas Aria Movalled Ltd“)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheranas, 1576935561

Žinoma, kad perka prekes į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Iran Centrifuge Technology Company“ (TESA) Prekybos skyriui. Jie stengėsi įsigyti į sąrašą įtrauktų medžiagų, įskaitant prekes iš ES, kurios naudojamos Irano branduolinėje programoje.

1.12.2011

79.

„Bargh Azaraksh“ (dar žinoma kaip „Barghe Azerakhsh Sakht“)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahanas

Bendrovė, su kuria sudaryta sutartis dėl elektros ir vamzdyno darbų urano sodrinimo objektuose Natanz ir Qom / Fordow. Ji vadovavo 2010 m. projektuojant, įsigyjant ir įdiegiant elektros kontrolės įrangą Natanz.

1.12.2011

▼M8 —————

▼M3

81.

„Eyvaz Technic“

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teherana, Iranas

Gamina vakuuminę įrangą, kuri tiekiama Natanz ir Qom / Fordow urano sodrinimo objektams. 2011 m. ji tiekė slėgio keitlius į JT sąrašą įtrauktai bendrovei „Kalaye Electric Company“.

1.12.2011

82.

„Fatsa“

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheranas

Irano urano perdirbimo ir branduolinio kuro gamybos bendrovė. Ją valdo į JT sąrašą įtraukta Irano atominės energijos organizacija.

1.12.2011

83.

„Ghani Sazi Uranium Company“ (dar žinoma kaip „Iran Uranium Enrichment Company“)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheranas

Pavaldi į JT sąrašą įtrauktai TAMAS. Ji yra sudariusi gamybos sutartis su į JT sąrašą įtraukta bendrove „Kalaye Electric Company“ ir į ES sąrašą įtraukta TESA.

1.12.2011

84.

„Iran Pooya“ (dar žinoma kaip „Iran Pouya“)

 

Vyriausybei priklausanti bendrovė, kuri eksploatavo didžiausią aliumininį ekstruderį Irane ir tiekė medžiagas, naudojamas IR-1 ir IR-2 centrifugų gaubtų gamyboje. Viena iš pagrindinių centrifugų aliumininių cilindrų gamintojų, kurios klientai, be kita ko, yra į JT sąrašą įtraukta AEOI ir į ES sąrašą įtraukta TESA.

1.12.2011

85.

„Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)“

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheranas 19395-5999

Energetikos sektoriaus įmonė, dalyvaujanti urano sodrinimo objekto Kome / Forde statyboje. JK, Italija ir Ispanija yra atsisakiusios suteikti leidimą eksportuoti.

1.12.2011

86.

„Karanir“ (dar žinoma kaip „Moaser“, dar žinoma kaip „Tajhiz Sanat“)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheranas

Dalyvauja perkant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje.

1.12.2011

87.

„Khala Afarin Pars“

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheranas

Dalyvauja perkant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje.

1.12.2011

88.

„MACPAR Makina San Ve Tic“

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Stanbulas

Milad Jafari vadovaujama bendrovė, kuri per fiktyvias bendroves tiekė prekes, daugiausiai metalus, į JT sąrašą įtrauktai „Shahid Hemmat Industries Group“ (SHIG).

1.12.2011

89.

„MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)“

90, Fathi Shaghaghi Street, Teheranas, Iranas

Irano bendrovė, sudariusi sutartį su į JT sąrašą įtraukta bendrove „Kalaye Electric Company“ dėl projektavimo ir inžinerinių paslaugų teikimo viso branduolinio kuro ciklo metu. Pastaruoju metu pirko įrangą Natanz urano sodrinimo objektui.

1.12.2011

▼M8

90.

„Mobin Sanjesh“

Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran

Dalyvauja perkant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje.

2011 12 1

▼M3

91.

„Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi“

 

Milad Jafari vadovaujama bendrovė, kuri per fiktyvias bendroves tiekė prekes, daugiausiai metalus, į JT sąrašą įtrauktai „Shahid Hemmat Industries Group“ (SHIG).

1.12.2011

92.

Sprogimų ir jų poveikio mokslinių tyrimų centras („Research Centre for Explosion and Impact“), dar žinomas kaip METFAZ

44, 180th Street West, Teheranas, 16539-75751

Pavaldus į ES sąrašą įtrauktam Malek Ashtar universitetui, šis centras prižiūri veiklą, susijusią su galimai karinio pobūdžio Irano branduoline programa, kurios klausimu Iranas nebendradarbiauja su TATENA.

1.12.2011

93.

„Saman Nasb Zayendeh Rood“; „Saman Nasbzainde Rood“

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahanas, Iranas

Statybų rangovas, įrengęs vamzdynus ir susijusią pagalbinę įrangą Natanz urano sodrinimo objekte. Konkrečiai jis tiesė centrifugos vamzdžius.

1.12.2011

94.

„Saman Tose'e Asia“ (SATA)

 

Inžinerinė įmonė, remianti įvairius plataus masto pramoninius projektus, įskaitant Irano urano sodrinimo programą, be kita ko, vykdė nedeklaruojamą darbą urano sodrinimo objekte Kome / Forde.

1.12.2011

95.

„Samen Industries“

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iranas, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Fiktyvus „Khorasan Mettalurgy Industries“ (į sąrašą įtraukta pagal JT ST rezoliuciją 1803 (2008), bendrovės „Ammunition Industries Group“ (AMIG) patronuojamoji bendrovė) pavadinimas.

1.12.2011

▼M11 —————

▼M3

97.

„STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.“

79/2 Tuzla, 34940, Stanbulas, Turkija

Milad Jafari vadovaujama bendrovė, kuri per fiktyvias bendroves tiekė prekes, daugiausiai metalus, į JT sąrašą įtrauktai „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG).

1.12.2011

98.

SURENA (dar žinoma kaip „Sakhd Va Rah-An-Da-Zi“)

 

Atominių elektrinių statybos ir eksploatavimo bendrovė. Ją kontroliuoja į JT sąrašą įtraukta bendrovė „Novin Energy Company“.

1.12.2011

99.

TABA („Iran Cutting Tools Manufacturing company“ - „Taba Towlid Abzar Boreshi Iran“)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheranas

Nuosavybės teise priklauso TESA, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, arba jos kontroliuojama. Dalyvauja gaminant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje.

1.12.2011

100.

„Test Tafsir“

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheranas, Iranas

Bendrovė gamina UF6 specialius konteinerius ir juos tiekė Natanz ir Qom / Fordow urano sodrinimo objektams.

1.12.2011

101.

„Tosse Silooha“ (dar žinoma kaip „Tosseh Jahad E Silo“)

 

Dalyvauja Natanz, Qom ir Arak objektuose vykdomoje Irano branduolinėje programoje.

1.12.2011

102.

„Yarsanat“ (dar žinoma kaip „Yar Sanat“, dar žinoma kaip „Yarestan Vacuumi“)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheranas; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheranas

Pirkimo bendrovė, veiklą vykdanti į JT sąrašą įtrauktos bendrovės „Kalaye Electric Company“ naudai. Dalyvauja perkant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje. Bandė įsigyti vakuuminių gaminių ir slėgio keitlių.

1.12.2011

103.

„Oil Turbo Compressor Company“ (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheranas, Iranas

Susijusi su į ES sąrašą įtraukta bendrove „Sakhte Turbopomp va Kompressor“ (SATAK) (dar žinoma kaip „Turbo Compressor Manufacturer“, TCMFG).

1.12.2011

▼M9

104.

Irano centrinis bankas (dar žinomas kaip Irano Islamo Respublikos centrinis bankas)

Pašto adresas: Mirdamad Blvd., NO.144,Tehran,Islamic Republic of IranPašto dėžutės Nr.: 15875 / 7177

Priimamasis: +98 21 299 51

Telegrafo adresas: MARKAZBANK

Teleksas: 216 219-22 MZBK IR SWIFT:

BMJIIRTH

Interneto svetainė: http://www.cbi.ir

E. paštas: G.SecDept@cbi.ir

Dalyvavimas veikloje, kuria siekiama išvengti sankcijų. Teikia finansinę paramą Irano Vyriausybei.

2012 1 23

▼M22

105.

„Bank Tejarat“

Pašto adresas: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365–5416, Tehran; Tel. 88826690; Teleksas: 226641 TJTA IR; Faks.: 88893641; Interneto svetainė: http://www.tejaratbank.ir

„Bank Tejarat“ teikia didelę paramą Irano Vyriausybei, suteikdamas finansinių išteklių ir finansinių paslaugų, skirtų naftos ir dujų plėtros projektams. Naftos ir dujų sektorius yra svarbus Irano Vyriausybės finansavimo šaltinis, o keletą „Bank Tejarat“ finansuojamų projektų vykdo nuosavybės teise Irano Vyriausybei priklausančių arba jos kontroliuojamų subjektų patronuojamosios įmonės. Be to, „Bank Tejarat“ ir toliau iš dalies nuosavybės teise priklauso Irano Vyriausybei ir yra glaudžiai su ja susijęs, todėl ji gali turėti įtakos „Bank Tejarat“ sprendimams, be kita ko, dėl dalyvavimo finansuojant projektus, kuriuos Irano Vyriausybė laiko svarbiais prioritetais.

Be to, kadangi „Bank Tejarat“ finansuoja įvairius žalios naftos gamybos ir perdirbimo projektus, kuriuos vykdant būtina įsigyti svarbiausią įrangą ir technologijas tiems sektoriams, kurias draudžiama tiekti naudoti Irane, galima nustatyti, kad „Bank Tejarat“ dalyvauja įgyjant draudžiamas prekes ir technologijas.

2015 4 8

▼M11

106.

„Tidewater“ (taip pat žinoma kaip „Tidewater Middle East Co“; „Faraz Royal Qeshm Company LLC“)

Pašto adresas: No 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

Nuosavybės teise priklauso IRGC ar yra jos kontroliuojama

2012 1 23

▼M4

107.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (dar žinomas kaip T.E.M. Co.)

Pašto adresas: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Į sąrašą įtraukta Iran Aircraft Industries (IACI) ją naudoja kaip fiktyvią bendrovę slaptai pirkimų veiklai.

2012 1 23

▼M12 —————

▼M4

109.

Rosmachin

Pašto adresas: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Bendrovės Sad Export Import Company fiktyvi bendrovė. Susijusi su laivu M/V Monchegorsk gabentų ginklų neteisėtu perdavimu.

2012 1 23

▼M9

110.

Energetikos ministerija

Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81,tel.: 9-8901081

Atsakinga už politiką energetikos sektoriuje; yra svarbus pajamų šaltinis Irano Vyriausybei

2012 10 16

111.

Naftos ministerija

Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge,tel.: 6214-6153751

Atsakinga už politiką naftos sektoriuje; yra svarbus pajamų šaltinis Irano Vyriausybei

2012 10 16

112.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building,Taleghan St., Tehran, Iran,Postal Code: 1593657919P.O. Box 1863 and 2501

Valstybei priklausantis ir jos valdomas subjektas, teikiantis finansinius išteklius Irano Vyriausybei. NIOC valdybos direktoriaus pareigas eina naftos ministras, o NIOC valdančiojo direktoriaus pareigas – naftos viceministras.

2012 10 16

113.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,Suntec Tower One 038987,Singapore;

Registracijos Nr. 199004388C

(Singapore)

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė

2012 10 16

114.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,4 Victoria Street,LondonSW1H 0NE,United Kingdom; UK

Company Number 02772297

(United Kingdom)

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė

2012 10 16

115.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq.TehranIranTel.: (+98) 2188604760-6

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial ZoneAhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114446464

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

117.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

No. 61 Shahid Kalantari St.Sepahbod Qarani Ave.TehranIranTel.: (+98) 2188898650-60

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

▼M17

118.

„North Drilling Company“ (NDC)

No. 8 35th St. Alvand St.Argentine Sq. TehranIranTel.: (+ 98) 2188785083-8

„North Drilling“ teikia finansinę paramą Irano Vyriausybei, netiesiogiai nuosavybės teise priklausydama „Mostazafan Foundation“, vienai iš svarbiausių Irano pusiau valstybinių įmonių, kurią kontroliuoja Irano Vyriausybė. „North Drilling“ yra svarbus energetikos sektoriaus subjektas, iš kurio Irano Vyriausybė gauna daug pajamų. Be to, „North Drilling“ importavo naftos ir dujų pramonei skirtos svarbiausios įrangos, įskaitant draudžiamas prekes. Todėl „North Drilling“ teikia paramą Irano branduolinei veiklai, susijusiai su padidinta platinimo rizika.

2014 4 23

▼M9

119.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St.TehranIranTel.: (+98) 2188722430

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

120.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.Pasdaran Blvd.AhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114440151

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.Karimkhan Zand Blvd.ShirazIranTel.: (+98) 7112138204

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

122.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.(Km 12)AhwazIranTel.: (+98) 6114434073

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed SoleymanKhouzestanIranTel.: (+98) 68152228001

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

GachsaranKohkiluye-va-BoyerAhmadIranTel.: (+98) 7422222581

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.OmidiehKhouzestanIranTel.: (+98) 611914701

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

126.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.KhoramsharIranTel.: (+98) 6324214021

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

127.

West Oil & Gas Production Company

No. 42 Zan Blvd.Naft Sq.KermanshahIranTel.: (+98) 8318370072

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

128.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

No. 18 Payam 6 St.Payam Ave.Sheshsad DastgahMashhadIranTel.: (+98) 5117633011

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

129.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

No. 17 Beyhaghi St.Argentine Sq.TehranIranTel.: (+98) 2188732221

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

130.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.AssaluyehBoushehrIranTel.: (+98) 7727376330

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

131.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

No.20, Alvand St, Argentina Sq,Tehran, 1514938111IRANTel.: +9821 888 77 0 11Faks.: +9821 888 77 0 25info@iranlng.ir

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė

2012 10 16

▼M23

132.

Naftiran Intertrade Company (taip pat vadinama Naftiran Trade Company) (NICO)

5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran Tel.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Faks.: +98 21 22374678; +98 21 22372481 El. paštas: info@naftiran.com

National Iranian Oil Company (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %).

2012 10 16

▼M19

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, SwitzerlandTel.: +41 213106565Faks.: +41 21 3106566/67/72El. paštas: nico.finance@naftiran.ch

Naftiran Intertrade Company Ltd patronuojamoji bendrovė (100 %).

2012 10 16

▼M9

134.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(dar žinoma kaip PetroIran; dar žinoma kaip „PEDCO“)

National Iranian Oil Company - PEDCO,P.O. Box 2965,Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,United Arab Emirates;P.O. Box 15875-6731,Tehran,Iran; 41,1st Floor, International House,The Parade,St. Helier JE2 3QQ,Jersey;No. 22, 7th Lane,Khalid Eslamboli Street,Shahid Beheshti Avenue,Tehran,Iran;No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,Shariati Street,Tehran 19199/45111,Iran;Kish Harbour,Bazargan Ferdos Warehouses,Kish Island,Iran;

Registracijos Nr. 67493 (Jersey)

„Naftiran Intertrade Company Ltd.“ patronuojamoji bendrovė

2012 10 16

135.

Petropars Ltd.

(dar žinoma kaip Petropasr Limited; dar žinoma kaip „PPL“)

Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,Piso 8,Oficina 8E,Chuao,Caracas 1060,Venezuela;No. 35, Farhang Blvd.,Saadat Abad,Tehran,Iran;P.O. Box 3136,Road Town,Tortola,Virgin Islands,British;

visi įvairiose pasaulio vietose esantys biurai

„Naftiran Intertrade Company Ltd.“ patronuojamoji bendrovė

2012 10 16

136.

Petropars International FZE

(dar žinoma kaip PPI FZE)

P.O. Box 72146,Dubai,United Arab Emirates;

all offices worldwide

„Petropars Ltd.“ patronuojamoji bendrovė

2012 10 16

137.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,London W1G 9JG,United Kingdom; UK

Company Number 03503060

(United Kingdom);

visi įvairiose pasaulio vietose esantys biurai

„Petropars Ltd.“ patronuojamoji bendrovė

2012 10 16

138.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

1)  National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,Karimkhan Boulevard,Tehran,Iran

2)  P.O. Box 15875,

Tehran,

Iran

3)  NIGC Main Bldg.

South Aban St.Karimkhan Ave.,Tehran 1598753113,Iran

Valstybei priklausantis ir jos valdomas subjektas, teikiantis finansinius išteklius Irano Vyriausybei. NIGC valdybos pirmininko pareigas eina Naftos ministras, o NIGC valdančiojo direktoriaus ir vicepirmininko pareigas – naftos viceministras.

2012 10 16

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,Tehran 1598666611,P.O .Box 15815/3499Tehran

Valstybei priklausantis ir jos valdomas subjektas, teikiantis finansinę paramą Irano Vyriausybei. NIORDC valdybos pirmininko pareigas eina naftos ministras.

2012 10 16

▼M21

140.

National Iranian Tanker Company (NITC)

35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833,tel. +98 21 23801,el. adresas: info@nitc-tankers.com; visi biurai visame pasaulyje

„National Iranian Tanker Company“ teikia finansinę paramą Irano Vyriausybei per savo akcininkus: Irano valstybinį pensijų fondą, Irano socialinės apsaugos organizaciją ir Naftos pramonės darbuotojų pensijų ir taupymo fondą, kurie yra valstybės kontroliuojami subjektai. Be to, NITC yra viena iš didžiausių pasaulyje žalios naftos tanklaivius eksploatuojančių bendrovių ir viena iš pagrindinių Irano žalios naftos vežėjų. Atitinkamai NITC teikia logistikos paramą Irano Vyriausybei veždama Irano naftą.

 

▼M9

141.

Trade Capital Bank

220035 BelarusTimiriazeva str. 65ATel.: +375 (17) 3121012Faks.: +375 (17) 3121008E. paštas: info@tcbank.by

„Tejarat Bank“ patronuojamoji bendrovė (99 %)

2012 10 16

142.

Bank of Industry and Mine

No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction)Valiaar St.TehranTel.: 021-22029859Faks.: 021-22260272-5

Valstybei priklausanti bendrovė, teikianti finansinę paramą Irano Vyriausybei

2012 10 16

143.

Cooperative Development Bank

(dar žinoma kaip Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St.Vali-e Asr AveTehranTel.: +(9821) 66419974 / 66418184Faks.: (+9821) 66419974E. paštas: info@sandoghtavon.gov.ir

Valstybei priklausanti bendrovė, teikianti finansinę paramą Irano Vyriausybei

2012 10 16

▼M10

144.

„National Iranian Oil Company Nederland“ (dar žinoma kaip „NIOC Netherlands Representation Office“)

Blaak 512, 3011 TA ir Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Nyderlandai.

Tel.: +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308.

http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.

Bendrovės „National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji įmonė.

2012 11 7

▼M11

145.

„National Iranian Oil Prodcuts distribution Company“ (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,P.O.Box: 79145/3184Tel.: +98-21-77606030Interneto svetainė: www.niopdc.ir

„National Iranian Oil Refining and Distribution Company“ (NIORDC) patronuojamoji bendrovė.

2012 12 22

146.

„Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company“ (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.Tel.: +98-21-88801960/+98-21-66152223Faks.: +98-21-66154351Interneto svetainė: www.ioptc.com

„National Iranian Oil Refining and Distribution Company“ (NIORDC) patronuojamoji bendrovė.

2012 12 22

147.

„National Iranian Oil Engineering and Construction Company“, IOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.P.O.Box: 11365/6714Tel.: +98-21-88907472Faks.: +98-21-88907472Interneto svetainė: www.nioec.org

„National Iranian Oil Refining and Distribution Company“ (NIORDC) patronuojamoji bendrovė.

2012 12 22

148

„Iran Composites Institute“

Iran Composites InstituteIranian University of Science and Technology,16845/-188, Tehran, Iran P.O.Tel.: 98 217 3912858Faks.: 98 217 7491206El. paštas: ici@iust.ac.irInterneto svetainė: http://www.irancomposites.org

„Iran Composites Institute“ (ICI), dar žinomas kaip „Composite Institute of Iran“, padeda į sąrašą įtrauktiems subjektams pažeidinėti JT ir ES sankcijas Iranui ir tiesiogiai remia branduolinę veiklą, susijusią su didesne platinimo rizika. 2011 m. turėtais duomenimis ICI vykdė sutartį, pagal kurią tiekė ES į sąrašą įtrauktai „Iran Centrifuge Technology Company“ (TESA) IR-2M centrifugų rotorius.

2012 12 22

149.

„Jelvesazan Company“

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, IranTel.: 98 0311 2658311 15Faks.: 98 0311 2679097

„Jelvesazan Company“ padeda į sąrašą įtrauktiems subjektams pažeidinėti JT ir ES sankcijas Iranui ir tiesiogiai remia branduolinę veiklą, susijusią su didesne platinimo rizika. 2012 m. pradžioje turėtais duomenimis „Jelvesazan“ ketino tiekti kontroliuojamuosius vakuuminius siurblius ES į sąrašą įtrauktai „Iran Centrifuge Technology Company, TESA“.

2012 12 22

150.

„Iran Aluminium Company“

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, IranTel.: 98 861 4130430Faks.: 98 861 413023Interneto svetainė: www.iralco.net

„Iran Aluminium Company“, dar žinoma kaip „IRALCO, Iranian Aluminium Company“, padeda į sąrašą įtrauktiems subjektams pažeidinėti JT ir ES sankcijas Iranui ir tiesiogiai remia branduolinę veiklą, susijusią su didesne platinimo rizika. 2012 m. vidurio duomenimis IRALCO turėjo sutartį tiekti aliuminį ES į sąrašą įtrauktai „Iran Centrifuge Technology Company“ (TESA).

2012 12 22

151.

„Simatec Development Company“

 

Bendrovė „Simatec Development Company“ padeda į sąrašą įtrauktiems subjektams pažeidinėti JT ir ES sankcijas Iranui ir tiesiogiai remia branduolinę veiklą, susijusią su didesne platinimo rizika. 2010 m. pradžios duomenimis „Simatec“ buvo sudariusi sutartį su JT į sąrašą įtraukta „Kalaye Electric Company, KEC“ dėl Vacon inverterių, skirtų urano sodrinimo centrifugoms, įsigijimo. 2012 m. vidurio duomenimis „Simatec“ mėgino įsigyti ES kontroliuojamus inverterius.

2012 12 22

152.

„Aluminat“

1.  Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (fabrikas)

2.  Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran

Tel.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Faks.: 98 21 22057127

Interneto svetainė: www.aluminat.com

„Aluminat“ padeda į sąrašą įtrauktiems subjektams pažeidinėti JT ir ES sankcijas Iranui ir tiesiogiai remia branduolinę veiklą, susijusią su didesne platinimo rizika. 2012 m. pradžios „Aluminat“ turėjo sutartį tiekti aliuminį ES į sąrašą įtrauktai „Iran Centrifuge Technology Company“ (TESA).

2012 12 22

153.

„Organisation of Defensive Innovation and Research“ (Gynybos naujovių ir mokslinių tyrimų organizacija)

 

„Organisation of Defensive Innovation and Research“ (SPND) padeda į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams pažeidinėti JT ir ES sankcijas Iranui ir tiesiogiai remia branduolinę veiklą, susijusią su didesne platinimo rizika. TATENA nustatė, kad SPND yra susijusi su galimai karinio pobūdžio (GKP) Irano branduoline programa, dėl kurios Iranas ir toliau atsisako bendradarbiauti. SPND vadovauja JT į sąrašą įtrauktas Mohsen Fakhrizadeh ir yra Gynybos ministerijos Ginkluotųjų pajėgų logistikos (MODAFL, kurį ES į sąrašą įtraukė 2011 m. gegužės mėn.) padalinys. 2011 m. gruodžio mėn. ES į sąrašą įtraukė Davoud Babaei dėl jo saugumo vadovo pareigų SPND, kurias eidamas jis yra atsakingas dėl trukdymo atskleisti informaciją, įskaitant skirtą TATENA.

2012 12 22

▼M23

154.

„First Islamic Investment Bank“

Branch: 19A-31–3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tel.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110

Branch: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17 th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950

„First Islamic Investment Bank“ teikia finansinę ir logistinę paramą Irano Vyriausybei. Babak Zanjani naudojo „First Islamic Investment Bank“ su Irano nafta susijusiems didelių sumų mokėjimams vykdyti Irano Vyriausybės vardu.

2012 12 22

▼M11

155.

„International Safe Oil“

 

„International Safe Oil“ (ISO) padeda į sąrašą įtrauktiems subjektams pažeisti ES reglamento dėl Irano nuostatas ir teikia finansinę paramą Irano Vyriausybei. ISO priklauso „Sorinet Group“, kuri priklauso Babak Zanjani ir yra jo valdoma. Jis naudojamas Irano su nafta susijusiems mokėjimams nukreipti.

2012 12 22

▼M19

156.

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (taip pat vadinama: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)

Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran

Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988

Teherano filialas: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. SWIFT kodai: SCERIRTH KSH (Kišo salos filialas), SCTSAEA1 (Dubajaus filialas), SCERIRTH (Teherano filialas)

Alternatyvus Kišo salos filialo adresas: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25

Alternatyvus Dubajaus filialo adresas: (1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. (2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.

Tel.:

09347695504 (Kish Island filialas)

09347695504/97-143257022-99 (Dubajaus filialas)

09347695504 (Teherano filialas)

El. paštas: info@sctbankers.com

zanjani@sctbankers.com

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. kontroliuoja Babak Zanjani, kuris yra įtrauktas į sąrašus už tai, kad teikė finansinę paramą Irano Vyriausybei, padėdamas jos vardu vykdyti mokėjimus už naftą.

2014 11 8

▼M23

157.

„HK Intertrade Company Ltd“ (HK Intertrade)

HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong

„HK Intertrade“ visiškai nuosavybės teise priklauso bendrovei „National Iranian Oil Company“, kuri yra į sąrašą įtrauktas ir valstybei nuosavybės teise priklausantis subjektas, teikiantis paramą Irano Vyriausybei, ir yra visiškai jos kontroliuojama. Be to, „HK Intertrade“ teikė Irano Vyriausybei finansinę ir logistinę paramą, sudarydama palankesnes sąlygas pervesti su nafta susijusius pinigus Irano Vyriausybės vardu.

2012 12 22

158.

„Petro Suisse“

Petro Suisse Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland

Bendrovė „Petro Suisse“ yra susijusi su Irano naftos ir dujų sektoriumi, ji 100 % nuosavybės teise priklauso bendrovei NIOC („National Iranian Oil Company“), kuri yra įtrauktas į sąrašą subjektas, teikiantis finansinę paramą Irano Vyriausybei. „Petro Suisse“ taip pat yra susijusi su „Naftiran Intertrade Co“ (NICO), kuri yra įtraukta į sąrašą kaip „National Iranian Oil Company“ (NIOC) 100 % patronuojamoji įmonė.

2012 12 22

▼M31

159.

„Oil industry Pension Fund Investment Company“ (Naftos pramonės pensijų fondo investavimo bendrovė) (OPIC)

No 234, Taleghani St, Teheran, Iran

OPIC teikia didelę paramą Irano Vyriausybei, suteikdamas finansinių išteklių ir finansinių paslaugų, skirtų naftos ir dujų plėtros projektams, juos skirdamas įvairiems su Irano Vyriausybe susijusiems subjektams, įskaitant valstybei priklausančių bendrovių patronuojamąsias įmones (NIOC). Be to, OPIC nuosavybės teise priklausė IOEC („Iranian Offshore Engineering Construction Co.“), kurią ES įtraukė į sąrašą už logistinės paramos Irano Vyriausybei teikimą.

Naftos ir dujų sektorius yra svarbus Irano Vyriausybės finansavimo šaltinis, ir egzistuoja galimas ryšys tarp Irano pajamų iš prekybos nafta, gaunamų iš energetikos sektoriaus, ir Irano branduolinės veiklos, susijusios su padidinta platinimo rizika, finansavimo.

OPIC vykdomasis direktorius yra Naser Maleki – asmuo, įtrauktas į Jungtinių Tautų sąrašą dėl buvimo „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG) vadovu ir taip pat MODAFL (Irano gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos) pareigūnu, prižiūrinčiu „Shahab-3“ balistinių raketų programos (šiuo metu Irano naudojamų didelio nuotolio balistinių raketų) darbus. SHIG yra subjektas, įtrauktas į Jungtinių Tautų sąrašą motyvuojant tuo, kad jis pavaldus Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijai („Aerospace Industries Organisation“ (AIO)), kuri yra į ES sąrašą įtrauktas subjektas, ir dalyvauja Irano balistinių raketų programoje. Atitinkamai, OPIC yra tiesiogiai siejamas su Irano branduoline veikla, susijusia su padidinta platinimo rizika, arba branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo veikla.

2015 12 1

▼M23 —————

▼M19

161.

Sharif University of Technology

Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Tel.: +98 21 66 161

El. paštas: info@sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) yra sudaręs kelis bendradarbiavimo susitarimus su Irano Vyriausybės organizacijomis, kurios yra įtrauktos į JT ir (arba) ES sąrašus ir kurios vykdo veiklą karo ar su karu susijusiose srityse, visų pirma balistinių raketų gamybos ir pirkimo srityje. Tarp sudarytų susitarimų yra susitarimas su į ES sąrašus įtraukta Aerospace Industries Organisation (Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacija) dėl, inter alia, palydovų gamybos; bendradarbiavimas su Irano gynybos ministerija ir Irano revoliucijos gvardija (IRG) dėl išmaniųjų laivų varžybų; platesnio masto susitarimas su IRG oro pajėgomis (IRGC Air Force), kuriuo vystomi ir stiprinami universiteto ryšiai, organizacinis bei strateginis bendradarbiavimas;

SUT yra sudaręs 6-ių universitetų susitarimą, kuriuo remiama Irano Vyriausybė atliekant su gynyba susijusius mokslinius tyrimus; SUT taip pat siūlo antrosios/trečiosios pakopos bepiločių orlaivių (UAV) inžinerijos studijas, kurias, be kitų, sukūrė Mokslo ministerija. Visi šie susitarimai aiškiai įrodo svarbų ryšį su Irano Vyriausybe karo ar su karu susijusiose srityse; toks ryšys yra parama Irano Vyriausybei.

2014 11 8

▼M11

162.

„Moallem Insurance Company“, dar žinoma kaip:

„Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.“)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, IranTel.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835Faks.: (98-21) 88771245Interneto svetainė: www.mic-ir.com

Pagrindinis IRISL draudikas.

2012 12 22

▼M12

163.

„Petropars Iran Company“ (dar žinoma kaip PPI)

Adresas: No. 9, Maaref Street,Farhang Blvd, Saadet Abad,Tehran, Iran.Tel.: +98-21-22096701- 4.http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx

Į sąrašą įtraukto subjekto „Petropars Ltd“ patronuojamoji įmonė

2013 6 8

164.

„Petropars Oilfield Services Company“ (dar žinoma kaip POSCO)

Adresas: Kish harbor,PPI Bldg,Tel.: +98-764-445 03 05,http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx.

Į sąrašą įtraukto subjekto „Petropars Iran Company“ patronuojamoji įmonė

2013 6 8

165.

„Petropars Operation & Management Company“ (dar žinoma kaip POMC)

Adresas: South Pars Gas,Assaluyeh, Bushehr,Tel.: +98-772-7363852.http://www.petropars.com/Subsidiaries/POMC.aspx

Į sąrašą įtraukto subjekto „Petropars Iran Company“ patronuojamoji įmonė

2013 6 8

166.

„Petropars Resources Engineering Ltd“ (dar žinoma kaip PRE)

Adresas: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Tehran, Iran, 1517646113,Tel.: +98-21 88888910/13.http://www.petropars.com/Subsidiaries/PRE.aspx

Į sąrašą įtraukto subjekto „Petropars Iran Company“ patronuojamoji įmonė

2013 6 8

167.

„Iranian Oil Company (U.K.) Limited“ (IOC)

„Iranian Oil Company (U.K.) Limited“, dar žinoma kaip IOC.Adresas: NIOC House 6th Floor,4 Victoria Street,London, United Kingdom,SW1H 0NE

IOC visiškai priklauso bendrovei „Naftiran Intertrade Company“ (NICO). Pati NICO yra įtraukta į sąrašą taikant ES sankcijas, nes ji visiškai priklauso bendrovei „National Iranian Oil Company“ (NIOC), kuri taip pat yra į ES sąrašą įtrauktas subjektas, nes ji teikia finansinius išteklius Irano Vyriausybei. Visi trys IOC direktorių valdybos nariai 2012 m. gruodžio 18 d. duomenimis anksčiau yra dirbę NIOC ir ėję direktorių pareigas, o tai dar kartą įrodo glaudžią IOC ir NIOC sąsają.

2013 6 8

▼M14

168.

„Post Bank of Iran“ (dar žinomas kaip „Post Bank Iran“, „Post Bank“)

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118Interneto svetainė: www.postbank.ir

Didžioji bendrovės dalis nuosavybės teise priklauso Irano Vyriausybei ir bendrovė teikia finansinę paramą Irano Vyriausybei.

2013 11 16

169.

„Iran Insurance Company“ (dar žinoma kaip „Bimeh Iran“)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155–6363 Tehran, IranP.O. Box 14155–6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Valstybei nuosavybės teise priklausanti bendrovė, teikianti finansinę paramą Irano Vyriausybei.

2013 11 16

170.

„Export Development Bank of Iran“ (EDBI) (įskaitant visus filialus ir patronuojamąsias įmones)

Export Development Building, 21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138–35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 ’s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; Įmonės registracijos Nr. 86936 (Irane)

Valstybei nuosavybės teise priklausanti bendrovė, teikianti finansinę paramą Irano Vyriausybei.

2013 11 16

171.

„Persia International Bank Plc“

6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

Subjektas, nuosavybės teise priklausantis į sąrašą įtrauktiems subjektams „Bank Mellat“ ir „Bank Tejarat“.

2013 11 16

172.

„Iranian Offshore Engineering & Construction Co“ (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395–5999

Arba: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN

Interneto svetainė: http://www.ioec.com/

Svarbus energetikos sektoriaus subjektas, iš kurio Irano Vyriausybė gauna daug pajamų. Atitinkamai IOEC teikia finansinę ir logistinę paramą Irano Vyriausybei.

2013 11 16

173.

„Bank Refah Kargaran“

(dar žinomas kaip „Bank Refah“)

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917, Iran

SWIFT: REF AIRTH

Subjektas, teikiantis paramą Irano Vyriausybei. Jo 94 % nuosavybės teise priklauso „Iranian Social Security Organisation“ (Irano socialinės apsaugos organizacijai), o ji yra kontroliuojama Irano Vyriausybės ir teikia bankininkystės paslaugas valstybės ministerijoms.

2013 11 16

▼M1

II.    Islamo revoliucijos gvardija (IRGC)



A.  Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuoja-moji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Brigados generolas Javad DARVISH-VAND, Islamo revoliucijos gvardija

 

Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) pavaduotojas inspektavimo reikalams. Atsakingas už visą MODAFL infrastruktūrą ir įrenginius.

23.6.2008

2.

Kontradmirolas Ali FADAVI

 

Islamo revoliucijos gvardijos (IRG) laivyno vadas.

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Gimęs 1961 m.

„Khatam al Anbiya“ antras aukščiausias pagal rangą pareigūnas.

26.7.2010

4.

Brigados generolas Seyyed Mahdi FARAHI, Islamo revoliucijos gvardija

 

Gynybos pramonės organizacijos (DIO), kuri yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006), valdantysis direktorius.

23.6.2008

5.

Brigados generolas Ali HOSEYNITASH, Islamo revoliucijos gvardija

 

Aukščiausios nacionalinio saugumo tarybos bendrųjų reikalų departamento vadovas; prisideda prie politikos branduolinės veiklos srityje formavimo.

23.6.2008

6.

Mohammad Ali JAFARI, Islamo revoliucijos gvardija

 

Islamo revoliucijos gvardijos (IRG) vadas.

23.6.2008

7.

Brigados generolas Mostafa Mohammad NAJJAR, Islamo revoliucijos gvardija

 

Vidaus reikalų ministras ir buvęs MODAFL ministras, atsakingas už visas karines programas, įskaitant balistinių raketų programas.

23.6.2008

8.

Brigados generolas Mohammad Reza NAQDI

Gimęs 1953 m. Nadžafe (Irakas)

Pasipriešinimo pajėgų „Bassij“ vadas.

26.7.2010

9.

Brigados generolas Mohammad PAKPUR

 

Islamo revoliucijos gvardijos (IRG) sausumos pajėgų vadas.

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (dar žinomas kaip Rostam GHASEMI)

Gimęs 1961 m.

„Khatam al Anbiya“ vadovas.

26.7.2010

11.

Brigados generolas Hossein SALAMI

 

Islamo revoliucijos gvardijos (IRG) vado pavaduotojas.

26.7.2010

12.

Brigados generolas Ali SHAMSHIRI, Islamo revoliucijos gvardija

 

MODAFL pavaduotojas kontržvalgybos klausimams, atsakingas už MODAFL personalo saugumą ir įrenginių apsaugą.

23.6.2008

13.

Brigados generolas Ahmad VAHIDI, Islamo revoliucijos gvardija

 

MODAFL ministras ir buvęs MODAFL vadovo pavaduotojas.

23.6.2008

▼M8 —————

▼M3

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

„Khatam Al-Anbia Construction Headquarters“ vadovas.

1.12.2011

▼M8 —————

▼M4

17.

Ali Ashraf NOURI

 

IRG vado pavaduotojas, IRG politinio biuro vadovas

2012 1 23

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (dar žinomas kaip Hojjat- al-Eslam Ali Saidi arba Saeedi)

 

IRG aukščiausiojo vado atstovas

2012 1 23

19.

Amir Ali Haji ZADEH (dar žinomas kaip Amir Ali Hajizadeh)

 

IRG oro pajėgų vadas, brigados generolas

2012 1 23

▼M1



B.  Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Islamo revoliucijos gvardija (IRGC)

Tehran, Iran

Atsakinga už Irano branduolinę programą. Vykdo Irano balistinių raketų programos veiklos kontrolę. Bandė vykdyti pirkimą Irano balistinių raketų ir branduolinei programai remti.

26.7.2010

2.

Islamo revoliucijos gvardijos oro pajėgos („IRGC Air Force“)

 

Valdo Irano trumpojo ir vidutinio nuotolio balistinių raketų arsenalą. Islamo revoliucijos gvardijos oro pajėgų vadas buvo įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

23.6.2008

3.

Islamo revoliucijos gvardijos oro pajėgų „Al-Ghadir“ raketų vadavietė

 

Islamo revoliucijos gvardijos oro pajėgų raketų vadavietė „Al-Ghadir“ yra specialus IRGC oro pajėgų elementas, kuris dirbo su SBIG (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737) trumpojo nuotolio balistinėmis raketomis FATEH 110, taip pat su vidutinio nuotolio balistine raketa „Ashura“. Laikoma, kad ši vadavietė yra subjektas, vykdantis su raketomis susijusios veiklos kontrolę.

26.7.2010

4.

„Naserin Vahid“

 

„Naserin Vahid“ Islamo revoliucijos gvardijos vardu gamina ginklų dalis. Fiktyvi IRGC bendrovė.

26.7.2010

5.

Islamo revoliucijos gvardijos „Qods“ pajėgos

Tehran, Iran

Irano Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) „Qods“ pajėgos atsakingos už operacijas už Irano ribų ir yra pagrindinis Teherano užsienio politikos subjektas, skirtas specialioms operacijoms vykdyti ir teroristams bei islamo kovotojams užsienyje remti. 2006 m. konflikto su Izraeliu metu „Hizballah“ naudojo „Qods“ tiekiamas raketas, priešlaivines sparnuotąsias raketas (ASCM), nešiojamas priešlėktuvines ginklų sistemas (MANPAD) ir nepilotuojamus orlaivius (UAV), be to, remiantis spaudos pranešimais, „Qods“ pajėgos rengė mokymus, kaip naudotis šiomis sistemomis. Remiantis įvairių šaltinių pranešimais, „Qods“ pajėgos vėl tiekia „Hizballah“ modernius ginklus, priešlėktuvines raketas ir ilgojo nuotolio raketas ir rengia susijusius mokymus. „Qods“ pajėgos toliau teikia ribotą paramą mirtinais ginklais, be kita ko, šaulių ginklus, šaudmenis, minosvaidžius ir trumpojo nuotolio kovines raketas, mokymą ir finansavimą Talibano kovotojams pietinėje ir vakarinėje Afganistano dalyse. Pagal JT ST rezoliuciją pajėgų vadui nustatytos sankcijos.

26.7.2010

6.

„Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company“ (dar žinoma kaip „Sepah Nir“)

 

Bendrovės „Khatam al-Anbiya Construction Headquarters “ patronuojamoji įmonė, įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1929. „Sepanir Oil and Gas Engineering Company“ dalyvauja Irano „South Pars“ ofšorinio dujų telkinio plėtros projekto 15-16 etape.

26.7.2010

▼M2

7.

„Bonyad Taavon Sepah“ (taip pat žinomas kaip „IRGC Cooperative Foundation“; „Bonyad-e Ta'avon-Sepah“; „Sepah Cooperative Foundation“)

Niayes Highway, Seoul Street, Teheranas, Iranas

„Bonyad Taavon Sepah“, taip pat žinomą kaip „IRGC Cooperative Foundation“, sudarė IRGC vadai IRGC investicijų struktūrai nustatyti. Jį valdo IRGC. „Bonyad Taavon Sepah“ Globėjų tarybą sudaro devyni nariai, aštuoni iš kurių yra IRGC nariai. Šie pareigūnai: IRGC vyriausiasis vadas, kuris yra Globėjų tarybos pirmininkas, aukščiausiojo vadovo atstovas IRGC, „Basij“ vadas, IRGC sausumos pajėgų vadas, IRGC oro pajėgų vadas, IRGC laivyno vadas, IRGC informacijos saugumo organizacijos vadovas, vyresnysis IRGC pareigūnas iš ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo ir vyresnysis IRGC pareigūnas iš MODAFL.

23.5.2011

8.

„Ansar Bank“ (taip pat žinomas kaip „Ansar Finance and Credit Fund“ (Ansar finansų ir kredito fondas); „Ansar Financial and Credit Institute“ (Ansar finansų ir kredito institutas); „Ansar Institute“; „Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute“ (Ansar al-Mojahedin paskolų be palūkanų institutas); „Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund“) (Ansar taupomasis ir paskolų be palūkanų fondas)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheranas; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheranas, Iranas

„Bonyad Taavon Sepah“ sukūrė „Ansar Bank“ finansų ir kredito paslaugoms IRGC personalui teikti. Iš pradžių „Ansar Bank“ veikė kaip kredito unija, o visaverčiu banku tapo 2009 m. viduryje, gavęs Irano centrinio banko licenciją. „Ansar Bank“, kurio ankstesnis pavadinimas „Ansar al Mojahedin“, daugiau nei 20 metų buvo susijęs su IRGC. IRGC nariams atlyginimas buvo mokamas per „Ansar Bank“.

Be to, „Ansar Bank“ suteikė specialias nuolaidas IRGC personalui, įskaitant nuolaidas namų interjero reikmenims ir nemokamas arba pigesnes sveikatos priežiūros paslaugas.

23.5.2011

9.

„Mehr Bank“ (taip pat žinomas kaip „Mehr Finance and Credit Fund“ (Mehr finansų ir kredito fondas); Mehr Interest-Free Bank (Mehr bankas be palūkanų)

204 Taleghani Ave., Teheranas, Iranas

„Bonyad Taavon Sepah“ ir IRGC valdo „Mehr Bank“. „Mehr Bank“ teikia finansų paslaugas IRGC. Viešai paskelbtame interviu su „Bonyad Taavon Sepah“ vadovu Parviz Fattah (gimęs 1961) nurodyta, kad „Bonyad Taavon Sepah“ sukūrė „Mehr Bank“ teikti paslaugas „Basij“ (IRGC paramilitarinė dalis).

23.5.2011

▼M12 —————

▼M4

11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Pašto adresas: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

2007 m. gegužės mėn. iš Irano į Siriją išsiuntė du įvairių rūšių šaunamųjų ginklų konteinerius, pažeisdamas JT ST rezoliucijos 1747 (2007) 5 punktą.

2012 1 23

▼M2

III.    Irano Islamo Respublikos laivybos linijos (IRISL) (angl. Islamic Republic of Iran shipping Lines, IRISL)

▼M2



A.  Asmenys

 

Pavardė, vardas (pavadinimas)

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Gimimo data: 1956 m. vasario 19 d. Pasas: K13644968 (Iranas), galioja iki 2013 m. gegužės mėn.

IRISL pirmininkas ir vykdomasis direktorius. Jis taip pat yra žinomų IRISL narių „Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA)“, „Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID)“ ir „Hafiz Darya Shipping Co. (HDS)“ pirmininkas.

23.5.2011

▼M3

2.

Ghasem NABIPOUR (dar žinomas kaip M T Khabbazi NABIPOUR)

Gimęs 1956 m. sausio 16 d., Irano pilietis.

Bendrovės „Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company“ direktorius ir akcininkas; anksčiau ši bendrovė vadinosi „Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company“ (dar žinoma kaip „Soroush Saramin Asatir Ship Management Company“) (SSA SMC), įtraukta į Europos Sąjungos sąrašą; jis vadovauja IRISL laivų techniniam valdymui. G. NABIPOUR yra IRISL laivų vadybos direktorius.

1.12.2011

3.

Naser BATENI

Gimęs 1962 m. gruodžio 16 d., Irano pilietis.

Buvęs IRISL teisės reikalų direktorius, bendrovės „Hanseatic Trade and Trust Shipping Company“ (HTTS), kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, direktorius. Fiktyvios bendrovės „NHL Basic Limited“ direktorius.

1.12.2011

4.

Mansour ESLAMI

Gimęs 1965 m. sausio 31 d., Irano pilietis.

„IRISL Malta Limited“ (alias„Royal Med Shipping Company“), kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, direktorius.

1.12.2011

5.

Mahamad TALAI

Gimęs 1953 m. birželio 4 d., Irano ir Vokietijos pilietis.

Vienas iš IRISL vadovų Europoje, HTTS, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, bendrovės „Darya Capital Administration Gmbh“, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, vykdomasis direktorius. Įvairių fiktyvių bendrovių, kurios nuosavybės teise priklauso IRISL arba jos patronuojamosioms bendrovėms arba yra jų kontroliuojamos, direktorius.

1.12.2011

▼M12

6.

Mohammad Moghaddami FARD

Gimimo data: 1956 m. liepos 19 d.

Pasas: N10623175 (Iranas), išduotas 2007 m. kovo 27 d.; galioja iki 2012 m. kovo 26 d.

Buvęs IRISL regioninis direktorius Jungtiniuose Arabų Emyratuose, „Pacific Shipping“, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, „Great Ocean Shipping Company“ (alias„Oasis Freight Agency“), kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, generalinis direktorius. 2010 m. įkūrė „Crystal Shipping FZE“ – tai buvo vienas iš bandymų išvengti IRISL įtraukimo į ES sąrašą padarinių.

2011 12 01

▼M3

7.

Captain Alireza GHEZELAYAGH

 

Į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Lead Maritime“, kuri veikia HDSL vardu Singapūre, generalinis direktorius. Be to, į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Asia Marine Network“, kuri yra IRISL regioninis padalinys Singapūre, generalinis direktorius.

1.12.2011

▼M21

8.

Gholam Hossein Golparvar

Gimęs 1957 m. sausio 23 d., Irano pilietis. Asmens tapatybės kortelės Nr. 4207.

G. H. Golparvar veikia IRISL ir su jomis asocijuotų bendrovių vardu. Jis buvo IRISL komercijos direktorius, taip pat SAPID laivybos bendrovės generalinis direktorius ir akcininkas, HDSL direktorius konsultantas ir akcininkas ir „Rhabaran Omid Darya Ship Management Company“ akcininkas; ES šias bendroves įtraukė į sąrašą kaip veikiančias IRISL vardu.

 

▼M3

9.

Hassan Jalil ZADEH

Gimęs 1959 m. sausio 6 d., Irano pilietis.

Bendrovės „Hafiz Darya Shipping Lines“ (HDSL), kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, direktorius. Nurodomas kaip įvairių IRISL fiktyvių bendrovių akcininkas.

1.12.2011

10.

Mohammad Hadi PAJAND

Gimęs 1950 m. gegužės 25 d., Irano pilietis.

Buvęs IRISL finansų direktorius, buvęs „Irinvestship limited“, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, direktorius, „Fairway Shipping“, kuri perėmė „Irinvestship limited“ veiklą, direktorius. IRISL fiktyvių bendrovių, visų pirma „Lancellin Shipping Company“, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, ir „Acena Shipping Company“, direktorius.

1.12.2011

▼M12

11.

Ahmad Sarkandi

Gimęs 1953 m. rugsėjo 30 d., Irano pilietis

Buvęs IRISL finansų direktorius (nuo 2011 m.). Buvęs įvairių IRISL patronuojamųjų bendrovių, kurioms taikomos Europos Sąjungos sankcijos, vykdomasis direktorius, atsakingas už įvairių fiktyvių bendrovių, kuriose jis tebėra nurodomas kaip generalinis direktorius ir akcininkas, įsteigimą.

2011 12 01

▼M3

12.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Gimęs 1965 m. liepos 23 d., Irano pilietis.

IRISL grupės direktoriaus pavaduotojas teisės klausimais, bendrovės „Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company“ teisės reikalų direktorius.

1.12.2011

13.

Ahmad TAFAZOLY

Gimimo data: 1956 m. gegužės 27 d., gimimo vieta: Bojnord, Iranas;

pasas: R10748186 (Iranas), išduotas 2007 m. sausio 22 d.; galioja iki 2012 m. sausio 22 d.

IRISL „China Shipping Company“, alias„Santelines“ (dar žinoma kaip „Santexlines“), alias„Rice Shipping“, alias„E-sail Shipping“, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, direktorius.

1.12.2011

▼M14

14.

Naser BATENI

Gimęs 1962 m. gruodžio 16 d., Irano pilietis

Naser Bateni veikia IRISL vardu. Iki 2008 m. jis buvo vienas iš IRISL direktorių, o vėliau – bendrovės „IRISL Europe GmbH“ generalinis direktorius. Jis yra bendrovės „Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH“ (HTTS) generalinis direktorius; ši bendrovė yra bendrovių „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID) ir „Hafize Darya Shipping Lines“ („HDS Lines“), kurios yra į sąrašą įtraukti subjektai, veikiantys IRISL vardu, generalinis agentas ir todėl teikia joms esmines paslaugas.

2013 11 16



B.  Subjekti

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

▼M3

1.

Irano Islamo Respublikos laivybos linijos – „Islamic Republic of Iran Shipping Lines“ (IRISL) (įskaitant visus jų filialus) ir patronuojamosios bendrovės:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheranas, Iranas

IRISL IMO numeriai:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL dalyvavo vežant karinius krovinius, be kita ko, oficialiai uždraustus krovinius iš Irano. Trys tokie incidentai buvo susiję su pažeidimais, apie kuriuos pranešta JT Saugumo Tarybos Sankcijų Iranui komitetui. IRISL ryšys su ginklų platinimu buvo toks, kad JT ST paragino valstybes tikrinti IRISL laivus, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad laivas gabena uždraustas prekes, nurodytas JT ST rezoliucijose 1803 ir 1929.

2010 7 26

a)  „Bushehr Shipping Company Limited“ (Teheranas)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheranas, Iranas

IMO Nr.: 9270658

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama.

2010 7 26

▼M1

b)  „Hafize Darya Shipping Lines“ (HDSL) (dar žinoma kaip „HDS Lines“)

No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546

Alt. Loc.: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Alternatyvus adresas: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Veikia IRISL vardu atlikdama konteinerių operacijas, kurioms naudojami IRISL priklausantys laivai.

26.7.2010

▼M4

c)  „Hanseatic Trade Trust & Shipping“ (HTTS) GmbH

Pašto adresas: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Nuosavybės teise priklauso IRISL ir (arba) veikia jos vardu. HTTS registruota tuo pačiu adresu kaip ir IRISL Europe GmbH Hamburge, o jos vadovas Dr. Naser Baseni anksčiau dirbo IRISL.

►C3  2010 7 26 ◄

▼M3

d)  „Irano Misr Shipping Company“, dar žinoma kaip „Nefertiti Shipping“

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheranas; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheranas 1A001, Iranas; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheranas 1A001, Iranas

Veikia IRISL vardu prie Sueco kanalo, Aleksandrijoje ir Port Saide. Nuosavybės teise 51 % priklauso IRISL.

2010 7 26

▼M1

e)  „Irinvestship Ltd“

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom;

Verslo registracijos dokumento Nr. 4110179 (Jungtinėje Karalystėje)

Nuosavybės teise priklauso IRISL. Teikia finansines, teisines ir draudimo paslaugas IRISL, taip pat vykdo rinkodarą, frachtavimą ir laivų įgulos vadybą.

26.7.2010

f)  „IRISL (Malta) Ltd“

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Veikia IRISL vardu Maltoje. Bendra įmonė, kurios akcijos priklauso Vokietijos ir Maltos subjektams. IRISL naudojo Maltos maršrutą nuo 2004 m., taip pat naudojasi laisvuoju uostu kaip perkrovimo centru tarp Persijos įlankos ir Europos.

26.7.2010

g)  IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran

Nuosavybės teise priklauso IRISL.

26.7.2010

h)  „IRISL Europe GmbH“ (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

PVM mokėtojo kodas DE217283818 (Vokietijoje)

IRISL agentas Vokietijoje.

26.7.2010

▼M3

i)  „IRISL Marine Services and Engineering Company“, dar žinoma kaip „Qeshm Ramouz Gostar“

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iranas; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheranas, Iranas; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheranas, Iranas.

Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iranas

Nuosavybės teise priklauso IRISL. Tiekia kurą, laivų bunkerius, vandenį, dažus, tepalinę alyvą ir chemikalus, kurių reikia IRISL laivams. Bendrovė taip pat atlieka laivų techninę priežiūrą, teikia infrastruktūrą ir paslaugas įgulos nariams. IRISL patronuojamosios bendrovės naudojosi banko JAV dolerių sąskaitomis, registruotomis fiktyviais pavadinimais Europoje ir Artimuosiuose Rytuose, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas einamiesiems lėšų pervedimams. IRISL sudarė palankias sąlygas pakartotiniams JT ST rezoliucijos 1747 nuostatų pažeidimams.

2010 7 26

▼M1

j)  „IRISL Multimodal Transport Company“

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran

Nuosavybės teise priklauso IRISL. Atsakinga už krovinių vežimą geležinkeliais. Ji yra visiškai IRISL valdoma jos patronuojamoji įmonė.

26.7.2010

k)  „IRITAL Shipping SRL“

Prekybos registro numeris: GE 426505 (Italijoje); Italijos mokesčių mokėtojo kodas: 03329300101 (Italijoje); PVM mokėtojo kodas: 12869140157 (Italijoje)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy;

ECL ir PCL pervežimo kontaktinis punktas. Jos paslaugomis naudojasi DIO patronuojamoji įmonė „Marine Industries Group“ (MIG; dabar žinoma kaip „Marine Industries Organization“ (MIO)), kuri yra atsakinga už įvairių jūrų įrenginių ir tiek karinių, tiek nekarinių laivų projektavimą bei statybą. DIO įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737.

26.7.2010

l)  „ISI Maritime Limited“ (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

26.7.2010

m)  „Khazer Shipping Lines“ (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

Nuosavybės teise 100 % priklausanti IRISL patronuojamoji įmonė. Visą laivų parką sudaro šeši laivai. Veiklą vykdo Kaspijos jūroje. Prisidėjo prie krovinių vežimo, kuriame dalyvavo JT ir JAV į sąrašą įtraukti subjektai, pvz., „Bank Melli“, pervežant didesnės platinimo rizikos krovinius iš tokių šalių, kaip Rusija ir Kazachstanas, į Iraną.

26.7.2010

n)  „Leading Maritime Pte Ltd“ (dar žinoma kaip „Leadmarine“, dar žinoma kaip „Asia Marine Network Pte Ltd“, dar žinoma kaip „IRISL Asia Pte Ltd“, dar žinoma kaip „Leadmaritime“)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)

„Leadmarine“ veikia HDSL vardu Singapūre. Pirmiau buvo žinoma kaip „Asia Marine Network Pte Ltd“ ir „IRISL Asia Pte Ltd“ ir veikė IRISL vardu Singapūre.

26.7.2010

o)  „Marble Shipping Limited“ (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

26.7.2010

▼M12 —————

▼M1

q)  „Safiran Payam Darya“ (dar žinoma kaip „Safiran Payam Darya Shipping Lines“, dar žinoma kaip „SAPID Shipping Company“)

No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;

Alternatyvus adresas: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;

Alternatyvus adresas: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Veikia IRISL vardu ir teikia birių krovinių pervežimo paslaugas.

26.7.2010

r)  „Santexlines“ (dar žinoma kaip „IRISL China Shipping Company Ltd“, dar žinoma kaip „Yi Hang Shipping Company“)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China

Alternatyvus adresas: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China

„Santexlines“ veikia HDSL vardu. Anksčiau buvo žinoma kaip „IRISL China shipping Company“; ji veikė IRISL vardu Kinijoje.

26.7.2010

s)  „Shipping Computer Services Company“ (SCSCOL)

No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran;

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma, ar veikia jos vardu.

26.7.2010

t)  „CISCO Shipping Company Ltd“ (dar žinoma kaip „IRISL Korea Ltd“)

Turi buveines Seule ir Busane (Pietų Korėja).

Veikia IRISL vardu Pietų Korėjoje.

26.7.2010

▼M3

u)  „Soroush Saramin Asatir“ (SSA), dar žinoma kaip „Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company“, dar žinoma kaip „Rabbaran Omid Darya Ship Management Company“, alias„Sealeaders“

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheranas, Iranas

Veikia IRISL vardu. Teherane įsteigta laivų aprūpinimo bendrovė yra daugelio SAPID laivų techninis vadovas.

2010 7 26

v)  „South Way Shipping Agency Co Ltd“, dar žinoma kaip „Hoopad Darya Shipping Agent“

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheranas, Iranas

Kontroliuojama IRISL; teikia paslaugas IRISL Irano uostuose: prižiūri pakrovimo ir iškrovimo operacijas.

2010 7 26

▼M1

w)  „Valfajr 8th Shipping Line Co.“ (dar žinoma kaip „Valfajr“)

No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155

Alternatyvus adresas: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran

Nuosavybės teise 100 % priklausanti IRISL patronuojamoji įmonė. Ji vykdo pervežimus iš Irano į Persijos įlankos valstybes, tokias kaip Kuveitas, Kataras, Bahreinas, JAE ir Saudo Arabija. „Valfajr“ yra Dubajuje veikianti Islamo Respublikos laivininkystės linijų (IRISL) patronuojamoji įmonė: teikia keltų ir logistikos paslaugas, o kartais veža krovinius ir keleivius per Persijos įlanką. Dubajuje „Valfajr“ samdė laivų įgulas, naudojosi aptarnaujančių laivų paslaugomis, ruošė laivus atvykimui ir išvykimui, taip pat krovinių pakrovimui ir iškrovimui uoste. „Valfajr“ turi įplaukimo uostus Persijos įlankoje ir Indijoje. Nuo 2009 m. birželio mėn. vidurio „Valfajr“ naudojosi su IRISL tuo pačiu pastatu Port Rašide Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE), taip pat su IRISL naudojosi tuo pačiu pastatu Teherane, Irane.

26.7.2010

▼M2

2.

„Darya Capital Administration GMBH“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRB94311 (Vokietija) išduotas 2005 m. liepos 21 d.Schottweg 6, 22087 Hamburgas, Vokietija; Įmonės registracijos Nr. HRB96253, išduota 2006 m. sausio 30 d.

„Darya Capital Administration“ visiškai priklauso „IRISL Europe GmbH“ ir yra jos patronuojamoji įmonė. Jos vykdomasis direktorius yra Mohammad Talai.

23.5.2011

3.

„Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG“ (Nari laivybos ir frachtavimo bendrovė)

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumentas # HRA102485 (Vokietija) išduotas 2005 m. rugpjūčio 19 d.; telefono Nr.: 004940278740

Priklauso „Ocean Capital Administration“ ir „IRISL Europe“. Ahmad Sarkandi taip pat yra „Ocean Capital Administration GmbH“ ir „Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG“ direktorius.

23.5.2011

▼M22

4.

„Ocean Capital Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB 92501 (Vokietija), išduotas 2005 m. sausio 4 d.

Vokietijoje įsisteigusi IRISL kontroliuojančioji bendrovė, kuri nuosavybės teise priklauso IRISL ir yra jos kontroliuojama.

2015 4 8

5.

„First Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94311 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

5.a.

„First Ocean GmbH & Co. Kg“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102601 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.; IMO Nr. 9349576

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

6.

„Second Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94312 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

6.a.

„Second Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102502 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.; IMO Nr.: 9349588.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

7.

„Third Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94313 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

7.a.

„Third Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102520 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 29 d. IMO Nr.:9349590

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

8.

„Fourth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94314 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

8.a.

„Fourth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102600 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

9.

„Fifth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94315 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

9.a.

„Fifth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102599 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.; IMO Nr.: 9349667

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

10.

„Sixth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94316 (Vokietija), išduotas 2005 m. liepos 21 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

10.a.

„Sixth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102501 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.; IMO Nr.: 9349679

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

11.

„Seventh Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94829 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 19 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

11.a.

„Seventh Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102655 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 26 d.; IMO Nr.: 9165786

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

12.

„Eighth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94633 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

12.a.

„Eigth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102533 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 1 d.; IMO Nr.: 9165803

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

13.

„Ninth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94698 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 9 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

13.a.

„Ninth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102565 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 15 d.; IMO Nr.: 9165798

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

14.

„Tenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

14.a.

„Tenth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102679 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 27 d.; IMO Nr.: 9165815

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

15.

„Eleventh Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94632 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 24 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

15.a.

„Eleventh Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102544 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugsėjo 9 d.; IMO Nr. 9209324

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

16.

„Twelfth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRB94573 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

16.a.

„Twelfth Ocean GmbH & Co. KG“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija; Įmonės registracijos dokumento Nr.: HRA102506 (Vokietija), išduotas 2005 m. rugpjūčio 25 d.

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

17.

„Thirteenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

18.

„Fourteenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

19.

„Fifteenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

20.

„Sixteenth Ocean Administration GmbH“

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vokietija

Nuosavybės teise priklauso IRISL per „Ocean Capital Administration GmbH“, kuri yra IRISL kontroliuojančioji bendrovė.

2015 4 8

▼M2

20.a.

„Sixteenth Ocean GMBH & CO. KG“

Schottweg 5, Hamburgas 22087, Vokietija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheranas, Iranas; el. paštas: smd@irisl.net; interneto svetainė: www.irisl.net; telefono Nr.: 00982120100488; faks.: 00982120100486

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos valdoma.

23.5.2011

21.

„Loweswater Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man (Meno Sala), IM1 3DA

Meno salos jurisdikcijos bendrovė, kuri kontroliuoja laivus turinčias Honkongo bendroves. Šių laivų operatorė – bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas, ir kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL.

Šios Honkongo bendrovės yra: „Insight World Ltd“, „Kingdom New Ltd“, „Logistic Smart Ltd“, „Neuman Ltd“ ir „New Desire Ltd“.

Laivų techninį valdymą vykdo bendrovė „Soroush Saramin Asatir (SSA)“, kuriai ES yra nustačiusi sankcijas.

23.5.2011

▼M3

21.a.

„Insight World Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8309634; 9165827

„Insight World Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri anksčiau buvo jų operatorė.

2011 5 23

21.b.

„Kingdom New Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8309622; 9165839

„Kingdom New Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

21.c.

„Logistic Smart Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 9209336

„Logistic Smart Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

21.d.

„Neuman Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8309646; 9167253

„Neuman Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

21.e.

„New Desire LTD“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8320183; 9167277

„New Desire LTD“ yra Honkonge įsteigta „Loweswater Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorius yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

▼M2

22.

„Mill Dene Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man (Meno Sala), IM1 3DA

Meno salos jurisdikcijos bendrovė, kuri kontroliuoja laivus turinčias Hong Kongo bendroves. Šių laivų operatorė – bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas, ir kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL.

Vienas iš akcininkų – SAPID vykdomasis direktorius ir IRISL komercijos direktorius Gholamhossein Golpavar.

Šios Honkongo bendrovės yra: „Advance Novel“, „Alpha Effort Ltd“, „Best Precise Ltd“, „Concept Giant Ltd“ ir „Great Method Ltd“.

Laivų techninį valdymą vykdo bendrovė „Soroush Saramin Asatir“ (SSA), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas.

23.5.2011

▼M3

22.a.

„Advance Novel“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8320195

„Advance Novel“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

22.b.

„Alpha Effort Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8309608

„Alpha Effort Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorius yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

22.c.

„Best Precise Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8309593; 9051650

„Best Precise Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

22.d.

„Concept Giant Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8309658; 9051648

„Concept Giant Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

22.e.

„Great Method Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8309610; 9051636

„Great Method Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Mill Dene Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

▼M2

23.

„Shallon Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man (Meno Sala), IM1 3DA

Meno salos jurisdikcijos bendrovė, kuri kontroliuoja laivus turinčias Hong Kongo bendroves. Šių laivų operatorė – bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas, ir kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL.

Vienas iš akcininkų yra IRISL valdybos narys Mohammed Mehdi Rasekh.

Šios Honkongo bendrovės yra: „Smart Day Holdings Ltd“, „System Wise Ltd“ (taip pat žinoma kaip „Sysyem Wise Ltd“), „Trade Treasure“, „True Honour Holdings Ltd“.

Laivų techninį valdymą vykdo bendrovė „Soroush Saramin Asatir“ (SSA), kuriai ES yra nustačiusi sankcijas.

23.5.2011

▼M3

23.a.

„Smart Day Holdings Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8309701

„Smart Day Holdings Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Shallon Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

▼M2

23.b.

„System Wise Ltd“ (dar žinoma kaip „Sysyem Wise Ltd“)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„System Wise Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Shallon Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.5.2011

▼M3

23.c.

„Trade Treasure“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8320157

„Trade Treasure“ yra Honkonge įsteigta „Shallon Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorius yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)“, kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

23.d.

„True Honour Holdings Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8320171

„True Honour Holdings Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Shallon Ltd“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

▼M2

24.

„Springthorpe Limited“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man (Meno Sala), IM1 3DA

Meno salos jurisdikcijos bendrovė, kuri kontroliuoja laivus turinčias Hong Kongo bendroves. Šių laivų operatorė – bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL. Vienas iš akcininkų yra IRISL vykdomasis direktorius Mohammed Hossein Dajmar.

Šios Honkongo bendrovės yra: „New Synergy Ltd“, „Partner Century Ltd“, „Sackville Holdings Ltd“, „Sanford Group“ ir „Sino Access Holdings“.

Laivų techninį valdymą vykdo bendrovė „Soroush Saramin Asatir (SSA)“, kuriai ES yra nustačiusi sankcijas.

23.5.2011

▼M3

24.a.

„New Synergy Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8309696; 9167291

„New Synergy Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

24.b.

„Partner Century Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8309684

„Partner Century Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

24.c.

„Sackville Holdings Ltd“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8320169; 9167265

„Sackville Holdings Ltd“ yra Honkonge įsteigta „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

▼M2

24.d.

„Sanford Group“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

„Sanford Group“ yra Honkonge įsteigta „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorė yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines“ (SAPID), kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

23.5.2011

▼M3

24.e.

„Sino Access Holdings“

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkongas

IMO Nr.: 8309672

„Sino Access Holdings“ yra Honkonge įsisteigusi „Springthorpe Limited“ bendrovei priklausanti bendrovė, kurios laivų operatorius yra bendrovė „Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)“, kuri perėmė IRISL birių krovinių vežimo paslaugas ir maršrutus bei naudoja laivus, anksčiau priklausiusius IRISL, kuri buvo jų operatorė.

2011 5 23

25.

„Kerman Shipping Company Ltd“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, įsteigta Maltoje 2005 m.

IMO Nr.: 9209350

„Kerman Shipping Company Ltd“ yra visiškai IRISL priklausanti patronuojamoji įmonė. Įsikūrusi tuo pačiu adresu Maltoje kaip „Woking Shipping Investments Ltd“ ir ji priklauso bendrovei.

2011 5 23

▼M2

26.

„Woking Shipping Investments Ltd“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912, išduota 2006 m.

„Woking Shipping Investments Ltd“ yra IRISL patronuojamoji įmonė, kuriai priklauso „Shere Shipping Company Limited“, „Tongham Shipping Co. Ltd.“, „Uppercourt Shipping Company Limited“, „Vobster Shipping Company“ – visos minėtos bendrovės turi tą patį adresą Maltoje.

23.5.2011

▼M3

26.a.

„Shere Shipping Company Limited“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

IMO Nr.: 9305192

„Shere Shipping Company Limited“ yra bendrovės „Woking Shipping Investments Ltd“, kuri priklauso IRISL, visiškos nuosavybės teisės patronuojamoji įmonė.

2011 5 23

26.b.

„Tongham Shipping Co. Ltd“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

IMO Nr.: 9305219

„Tongham Shipping Co. Ltd“ yra bendrovės „Woking Shipping Investments Ltd“, kuri priklauso IRISL, visiškos nuosavybės teisės patronuojamoji įmonė.

2011 5 23

26.c.

„Uppercourt Shipping Company Limited“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

IMO Nr.: 9305207

„Uppercourt Shipping Company Limited“ yra bendrovės „Woking Shipping Investments Ltd“, kuri priklauso IRISL, visiškos nuosavybės teisės patronuojamoji įmonė.

2011 5 23

26.d.

„Vobster Shipping Company“

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

IMO Nr.: 9305221

„Vobster Shipping Company“ yra bendrovės „Woking Shipping Investments Ltd“, kuri priklauso IRISL, visiškos nuosavybės teisės patronuojamoji įmonė.

2011 5 23

27.

„Lancelin Shipping Company Ltd“

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limasolis, Kipras. Įmonės registracija #C133993 (Kipras), išduota 2002 m.

IMO Nr.: 9213387

„Lancelin Shipping Company Ltd“ visiškos nuosavybės teise priklauso IRISL. Ahmad Sarkandi yra „Lancelin Shipping“ vadovas.

2011 5 23

▼M2

28.

„Ashtead Shipping Company Ltd“

Įmonės registracija #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala)

„Ashtead Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.5.2011

29.

„Byfleet Shipping Company Ltd“

„Byfleet Shipping Company Ltd“ Įmonės registracija #108117C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala)

„Byfleet Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.5.2011

30.

„Cobham Shipping Company Ltd“

Įmonės registracija #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala)

„Cobham Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.5.2011

31.

„Dorking Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala), Įmonės registracija #108119C,

„Dorking Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.5.2011

32.

„Effingham Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala), Įmonės registracija #108120C,

„Effingham Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.5.2011

33.

„Farnham Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala), Įmonės registracija #108146C,

„Farnham Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.5.2011

34.

„Gomshall Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala), Įmonės registracija #111998C,

„Gomshall Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė.

Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

23.5.2011

▼M3

35.

„Horsham Shipping Company Ltd“

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man (Meno Sala); įmonės registracija #111999C

IMO Nr.: 9323833

„Horsham Shipping Company Ltd“ yra IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Meno Saloje. Ji 100 procentų priklauso IRISL ir yra laivo, kuris priklauso IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui, registruota savininkė. Ahmad Sarkandi yra bendrovės direktorius.

2011 5 23

▼M3

36.

„E-Sail“, dar žinoma kaip „E-Sail Shipping Company“, dar žinoma kaip „Rice Shipping“

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Šanchajus, Kinija

Nauji „Santexlines“ (alias„IRISL China Shipping Company Limited“), kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, pavadinimai. Veikia IRISL vardu. Veikia į ES sąrašą įtrauktos SAPID vardu Kinijoje, frachtuoja IRISL laivus kitoms įmonėms.

1.12.2011

▼M22

37.

„IRISL Maritime Training Institute“

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896–53313, Tehran, Iranas

„IRISL Maritime Training Institute“ nuosavybės teise priklauso IRISL ir yra jos kontroliuojamas; IRISL priklauso 90 % šios bendrovės akcijų, o IRISL atstovas yra direktorių valdybos pirmininko pavaduotojas. Ji dalyvauja rengiant IRISL darbuotojų mokymą.

2015 4 8

▼M3

38.

„Kara Shipping and Chartering Gmbh“ (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburgas, Vokietija

HTTS fiktyvi bendrovė, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos.

1.12.2011

▼M22

39.

„Kheibar Co.“

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Tehran, Iranas

„Kheibar Co.“ nuosavybės teise priklauso IRISL ir yra jos kontroliuojamas; IRISL priklauso 81 % šios bendrovės akcijų, o IRISL atstovas yra direktorių valdybos narys. Ji tiekia atsargines laivų dalis.

2015 4 8

40.

„Kish Shipping Line Manning Co.“

Sanaei Street Kish Island, Iranas

„Kish Shipping Line Manning Co.“ nuosavybės teise priklauso IRISL ir yra jos kontroliuojama. Ji dalyvauja IRISL darbuotojų įdarbinimo ir valdymo veikloje.

2015 4 8

▼M9 —————

▼M3

42.

„Diamond Shipping Services (DSS)“

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Aleksandrija, Egiptas

IRISL vardu veikianti bendrovė. „Diamond Shipping Services“ vykdė IRISL arba jai nuosavybės teise priklausančių ar jos kontroliuojamų bendrovių pradėtus sandorius ir gavo naudos iš jų.

1.12.2011

▼M12

43.

„Good Luck Shipping Company“

P.O. Box 8486 – office 206/207,Ahmad Ghubash Building,Oud Mehta,Bur Dubai, UAE.

IRISL vardu veikianti bendrovė. Kontroliuojama Mohammad Moghaddami Fard. „Good Luck Shipping Company“ buvo įsteigta, kad pakeistų „Oasis Freight Company“ (alias„Great Ocean Shipping Services“), kuriai taikytos Europos Sąjungos sankcijos ir kuri likviduota teismo sprendimu. „Good Luck Shipping Company“ išdavė padirbtų transportavimo dokumentų IRISL ir IRISL nuosavybės teise priklausančių arba jos kontroliuojamų subjektų naudai. Jungtiniuose Arabų Emyratuose veikia į ES sąrašą įtrauktų HDSL ir „Sapid“ vardu. Įsteigta 2011 m. birželio mėn. reaguojant į sankcijas, siekiant pakeisti „Great Ocean Shipping Services“

2011 12 01

▼M3

44.

„Ocean Express Agencies Private Limited“

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karačis - 74000, Sindas, Pakistanas

IRISL vardu veikianti bendrovė. Siekdama apeiti sankcijas, „Ocean Express Agencies Private Limited“ naudojosi transportavimo dokumentais, kuriais naudojasi IRISL ir jai nuosavybės teise priklausantys arba jos kontroliuojami subjektai.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

46.

„Universal Transportation Limitation“ (UTL)

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bankokas10120 Tailandas

IRISL vardu veikianti bendrovė. „Universal Transportation Limited“ (UTL) išdavė padirbtų transportavimo dokumentų, išrašytų IRISL nuosavybės teise priklausančios arba jos kontroliuojamos fiktyvios bendrovės vardu, taip pat vykdė sandorius IRISL vardu.

1.12.2011

▼M7 —————

▼M3

48.

„Acena Shipping Company Limited“

Adresas: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limasolis

IMO Nr.: 9213399; 9193185

„Acena Shipping Company Limited“ yra fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos kontroliuojama. Ji yra kelių laivų, priklausančių IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, registruota savininkė.

1.12.2011

49.

„Alpha Kara Navigation Limited“

171, Old Bakery Street, Valeta – Registracijos numeris C 39359

„Alpha Kara Navigation Limited“ yra fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos kontroliuojama. Į ES sąrašą įtrauktos „Darya Capital Administration GMBH“ patronuojamoji bendrovė. Ji yra kelių laivų, priklausančių IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, registruota savininkė.

1.12.2011

50.

„Alpha Nari Navigation Limited“

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registracijos numeris C 38079

„Alpha Nari Navigation Limited“ yra fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos kontroliuojama. Ji yra kelių laivų, priklausančių IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, registruota savininkė.

1.12.2011

51.

„Aspasis Marine Corporation“

Adresas: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubajus

„Aspasis Marine Corporation“ yra fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos kontroliuojama. Ji yra kelių laivų, priklausančių IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, registruota savininkė.

1.12.2011

52.

„Atlantic Intermodal“

 

Nuosavybės teise priklauso IRISL atstovui „Pacific Shipping“. Teikė finansinę paramą, susijusią su sulaikytais IRISL laivais, taip pat skirtą naujiems laivybos konteineriams įsigyti.

1.12.2011

53.

„Avrasya Container Shipping Lines“

 

Fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama

1.12.2011

▼M12

54.

„Azores Shipping Company“ (alias„Azores Shipping FZE LLC“)

P.O. Box 113740 – Office no 236,Sultan Business Center,Oud Mehta,Dubai, UAE

Kontroliuojama Mohammad Moghddami Fard. Teikia paslaugas IRISL patronuojamajai bendrovei, į ES sąrašą įtrauktai „Valfajre Shipping Company“. Fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba su IRISL susijusiam subjektui arba jų kontroliuojama. Yra vieno laivo, kuris priklauso IRISL arba yra jų kontroliuojamas, savininkė. Moghddami Fard yra bendrovės direktorius.

2011 12 01

▼M3

55.

„Beta Kara Navigation Ltd“

Adresas: 171, Old Bakery Street, Valeta

Registracijos numeris C 39354

„Beta Kara Navigation Ltd“ yra fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos kontroliuojama. Ji yra kelių laivų, priklausančių IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, registruota savininkė.

1.12.2011

56.

„Bis Maritime Limited“

IMO numeris: 0099501

„Bis Maritime Limited“ yra fiktyvi IRISL bendrovė, įsteigta Barbadose. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė. Gholam Hossein Golparvar yra bendrovės administratorius.

1.12.2011

57.

„Brait Holding SA“

Įregistruota Maršalo salose 2011 m. rugpjūčio mėn., registracijos Nr. 46270.

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

58.

„Bright Jyoti Shipping“

 

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

59.

„Bright Ship FZC“

Saif zone, Dubajus

IRISL fiktyvi bendrovė, naudota įsigyjant vieną laivą, priklausantį IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, ir pervedant lėšas IRISL naudai.

1.12.2011

▼M23 —————

▼M11 —————

▼M3

62.

„Chaplet Shipping Limited“

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

▼M23 —————

▼M3

64.

„Crystal Shipping FZE“

Dubajus, JAE

Nuosavybės teise priklauso IRISL atstovui „Pacific Shipping“. 2010 m. įsteigė Moghddami Fard, siekiant apeiti sankcijas, taikomas į ES sąrašą įtrauktai IRISL. 2010 m. gruodžio mėn. panaudota lėšoms pervesti, kad būtų paleisti sulaikyti IRISL laivai ir nuslėptas IRISL dalyvavimas.

1.12.2011

65.

„Damalis Marine Corporation“

 

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

66.

„Delta Kara Navigation Ltd“

171, Old Bakery Street, Valeta

Registracijos numeris C 39357

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

67.

„Delta Nari Navigation Ltd“

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registracijos numeris C 38077

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

68.

„Elbrus Ltd“

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Meno sala - IM1 3DA

Patronuojančioji bendrovė, kuri nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuoja, ir kuri kontroliuoja IRISL fiktyvias bendroves, įsteigtas Meno saloje.

1.12.2011

69.

„Elcho Holding Ltd“

Įregistruota Maršalo salose 2011 m. rugpjūčio mėn., registracijos Nr. 46041.

IRISL fiktyvi bendrovė, įregistruota Maršalo salose, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

70.

„Elegant Target Development Limited“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8320195

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu. IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

71.

„Epsilon Nari Navigation Ltd“

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registracijos numeris C 38082

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

72.

„Eta Nari Navigation Ltd“

171, Old Bakery Street, Valeta

Registracijos numeris C 38067

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

73.

„Eternal Expert Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

74.

„Fairway Shipping“

83 Victoria Street, Londonas, SW1H OHW

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Haji Pajand yra „Fairway Shipping“ direktorius.

1.12.2011

75.

„Fasirus Marine Corporation“

 

IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Barbadose. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

76.

„Galliot Maritime Incorporation“

 

IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Barbadose. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

77.

„Gamma Kara Navigation Ltd“

171, Old Bakery Street, Valeta

Registracijos numeris C 39355

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

78.

„Giant King Limited“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8309593

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

79.

„Golden Charter Development Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8309610

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

80.

„Golden Summit Investments Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8309622

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

81.

„Golden Wagon Development Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

IMO Nr.: 8309634

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

82.

„Grand Trinity Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8309658

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

83.

„Great Equity Investments Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8320121

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

▼M12 —————

▼M3

85.

„Great Prospect International Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8309646

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

▼M23 —————

▼M3

88.

„Harvest Supreme Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8320183

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

89.

„Harzaru Shipping“

Laivo IMO Nr.: 7027899

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

90.

„Heliotrope Shipping Limited“

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registracijos Nr. C 45613

Laivo IMO Nr.: 9270646

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

91.

„Helix Shipping Limited“

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registracijos Nr. C 45618

Laivo IMO Nr.: 9346548

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

92.

„Hong Tu Logistics Private Limited“

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapūras 188425

IRISL fiktyvi bendrovė. Nuosavybės teise priklauso IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba yra jos kontroliuojama.

1.12.2011

93.

„Ifold Shipping Company Limited“

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registracijos Nr. C 38190

IMO Nr.: 9386500

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

94.

„Indus Maritime Incorporation“

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO Nr.: 9283007

Panamoje įsteigta IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

95.

„Iota Nari Navigation Limited“

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registracijos numeris C 38076

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

96.

„ISIM Amin Limited“

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 40069

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

97.

„ISIM Atr Limited“

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 34477

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

98.

„ISIM Olive Limited“

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 34479

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

99.

„ISIM SAT Limited“

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 34476

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

100.

„ISIM Sea Chariot Ltd“

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 45153

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

101.

„ISIM Sea Crescent Ltd“

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 45152

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

102.

„ISIM Sinin Limited“

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 41660

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

103.

„ISIM Taj Mahal Ltd“

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 37437

Laivo IMO Nr.: 9274941

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

104.

„ISIM Tour Company Limited“

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 34478

Laivo IMO Nr.: 9364112

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

105.

„Jackman Shipping Company“

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Nr. C 38183

Laivo IMO Nr.: 9387786

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

106.

„Kalan Kish Shipping Company Ltd“

 

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

107.

„Kappa Nari Navigation Ltd“

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registracijos numeris C 38066

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

108.

„Kaveri Maritime Incorporation“

Panama

Registracijos numeris 5586832

IMO Nr.: 9284154

Panamoje įsteigta IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

109.

„Kaveri Shipping Llc“

 

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

110.

„Key Charter Development Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

1.12.2011

111.

„King Prosper Investments Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8320169

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

112.

„Kingswood Shipping Company Limited“

171, Old Bakery Street, Valeta

IMO Nr.: 9387798

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

113.

„Lambda Nari Navigation Limited“

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registracijos numeris C 38064

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

114.

„Lancing Shipping Company limited“

Adresas: 143/1 Tower Road, Sliema - Nr. C 38181

Laivo IMO Nr.: 9387803

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

115.

„Magna Carta Limited“

 

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

116.

„Malship Shipping Agency“

Registracijos numeris C 43447

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

117.

„Master Supreme International Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8320133

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

118.

„Melodious Maritime Incorporation“

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO Nr.: 9284142

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

119.

„Metro Supreme International Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8309672

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

120.

„Midhurst Shipping Company Limited“ (Malta)

SPC, priklausanti Hassan Djalilzaden – Registracijos Nr. C38182

Laivo IMO Nr.: 9387815

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

121.

„Modality Ltd“

Nr.: C 49549

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

122.

„Modern Elegant Development Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8309701

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

▼M7 —————

▼M3

124.

„Mount Everest Maritime Incorporation“

Registracijos numeris 5586846

IMO Nr.: 9283019

IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

125.

„Narmada Shipping“

Aghadir Building, room 306, Dubajus, JAE

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

126.

„Newhaven Shipping Company Limited“

Laivo IMO Nr.: 9405930

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

▼M23 —————

▼M3

129.

„Oxted Shipping Company Limited“

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registracijos Nr. C 38783

Laivo IMO Nr.: 9405942

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

▼M12

130.

„Pacific Shipping“

P.O. Box 127137 – Office no 334,Sultan Business Center,Oud Mehta,Dubai, UAE

Veikia IRISL naudai Artimuosiuose Rytuose. Bendrovės „Azores Shipping Company“ patronuojamoji bendrovė. Jos generalinis direktorius yra Mohammad Moghaddami Fard. 2010 m. spalio mėn. dalyvavo steigiant fiktyvias bendroves; naujai įsteigtų bendrovių pavadinimus numatyta naudoti važtaraščiuose siekiant išvengti sankcijų. Toliau dalyvauja sudarant IRISL laivų grafikus.

2011 12 01

▼M3

131.

„Petworth Shipping Company Limited“

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registracijos Nr. C 38781

Laivo IMO Nr.: 9405954

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

▼M23 —————

▼M3

133.

„Prosper Metro Investments Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8320145

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

134.

„Reigate Shipping Companylimited“

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registracijos Nr. C 38782

Laivo IMO Nr.: 9405978

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

135.

„Rishi Maritime Incorporation“

Registracijos numeris 5586850

Panamoje įsteigta IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

136.

„Seibow Logistics Limited“ (alias„Seibow Limited“)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hongkongas

Registracijos numeris 92630

Honkonge įsteigta IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

137.

„Shine Star Limited“

 

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

138.

„Silver Universe International Ltd.“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8320157

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

139.

„Sinose Maritime“

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapūras 188980

IRISL pagrindinis biuras Singapūre, taip pat veikia kaip išimtinis „Asia Marine Network“ atstovas. Veikia HDSL naudai Singapūre.

1.12.2011

140.

„Sparkle Brilliant Development Limited“

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas

Laivo IMO Nr.: 8320171

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

141.

„Statira Maritime Incorporation“

 

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

▼M4 —————

▼M3

143.

„Tamalaris Consolidated Ltd“

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Britanijos Mergelių salos

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

144.

„TEU Feeder Limited“

143/1 Tower Road, Sliema - Registracijos Nr. C44939

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

145.

„Theta Nari Navigation“

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registracijos numeris C 38070

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

146.

„Top Glacier Company Limited“

 

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

147.

„Top Prestige Trading Limited“

 

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

148.

„Tulip Shipping Inc“

 

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

149.

„Western Surge Shipping Companylimited“ (Kipras)

 

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

150.

„Wise Ling Shipping Company Limited“

 

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.

1.12.2011

151.

„Zeta Neri Navigation“

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registracijos numeris C 38069

IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.

1.12.2011

▼M4

152.

BIIS Maritime Limited

Pašto adresas: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Nuosavybės teise priklauso į sąrašą įtrauktai Irano Hind arba yra jos kontroliuojama.

2012 1 23

153.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (dar žinoma kaip Khazar Sea Shipping Lines arba Darya-ye Khazar Shipping Company, arba Khazar Shipping Co., arba KSSL, arba Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co., arba Darya-e-khazar shipping Co.)

Pašto adresas: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama.

2012 1 23

▼M14

154.

„Good Luck Shipping Company LLC“

(dar žinoma kaip „Good Luck Shipping Company“)

P.O. BOX 5562, Dubai; arba P.O. Box 8486, Dubai, United Arab Emirates

Bendrovė „Good Luck Shipping Company LLC“, kaip bendrovės „Hafize Darya Shipping Lines“ („HDS Lines“) agentas Jungtiniuose Arabų Emyratuose, teikia esmines paslaugas bendrovei „HDS Lines“, kuri yra į sąrašą įtrauktas subjektas, veikiantis IRISL vardu.

2013 11 16

155.

„Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH“

Pašto adresas: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany;

Alternatyvus adresas: Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township.

„Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS)“ yra generalinis bendrovių „Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)“ ir „Hafize Darya Shipping Lines“ („HDS Lines“), kurios yra į sąrašą įtraukti subjektai, veikiantys IRISL vardu, agentas ir todėl šioms bendrovėms teikia esmines paslaugas.

2013 11 16

▼M15

156.

Irano Islamo Respublikos laivybos linijos (IRISL) (angl. Islamic Republic of Iran shipping Lines, IRISL)

No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Teheranas, Iranas;

IRISL IMO numeriai: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL dalyvavo vežant su ginklais susijusias medžiagas iš Irano, pažeidžiant JT ST rezoliucijos 1747(2007) 5 punktą. 2009 m. JT Saugumo Tarybos Sankcijų Iranui komitetui buvo pranešta apie tris aiškius pažeidimus.

2013 11 27

157.

„Bushehr Shipping Company Limited“ (dar žinoma kaip „Bimeh Iran“)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

Registracijos Nr.: C 37422; c/o Hafiz Darya Shipping Company, No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheranas, Iranas;

IMO Nr. 9270658

„Bushehr Shipping Company Limited“ nuosavybės teise priklauso IRISL.

2013 11 27

158.

„Hafiz Darya Shipping Lines“ (HDSL)

(dar žinoma kaip „HDS Lines“)

No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheranas, Iranas.

HDSL tikrojo savininko teisėmis perėmė tam tikrus „Islamic Republic of Iran Shipping Lines“ (IRISL) laivus. Taigi, HDSL veikia IRISL vardu.

2013 11 27

159.

„Irano Misr Shipping Company“

(dar žinoma kaip „Nefertiti Shipping“)

6, El Horeya Rd., El Attarein, Aleksandrija, Egiptas;

Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egiptas;

403, El NahdaSt., Port Said, Port Saidas, Egiptas.

„Irano Misr Shipping Company“, veikdama kaip IRISL agentė Egipte, teikia esmines paslaugas IRISL.

2013 11 27

160.

„Irinvestship Ltd“

10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, Jungtinė Karalystė;

Įmonės įregistravimo numeris # 41101 79

„Irinvestship Ltd“ nuosavybės teise priklauso IRISL.

2013 11 27

161.

„IRISL (Malta) Ltd“

Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malta;

registracijos Nr.: C 33735

„IRISL (Malta) Ltd“ didžioji dalis nuosavybės teise priklauso IRISL ir yra valdoma per „IRISL Europe GmbH“, kuri savo ruožtu nuosavybės teise priklauso IRISL. Taigi, bendrovę „IRISL Malta Ltd“ kontroliuoja IRISL.

2013 11 27

162.

„IRISL Europe GmbH“ (Hamburgas)

Schottweg 5, 22087 Hamburgas, Vokietija;

PVM mokėtojo kodas DE217283818

Registracijos Nr. HRB 81573

„IRISL Europe GmbH“ (Hamburgas) nuosavybės teise priklauso IRISL.

2013 11 27

163.

„IRISL Marine Services and Engineering Company“

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iranas;

Karim Khan Zand Avenue (arba: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (arba: Northern Iranshahr Street), No 221, Teheranas, Iranas;

Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iranas.

Bendrovę „IRISL Marine Services and Engineering Company“ kontroliuoja IRISL.

2013 11 27

164.

„ISI Maritime Limited“ (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

registracijos Nr. C 28940

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Teheranas, Iranas

„ISI Maritime Limited“ (Malta) nuosavybės teise visiškai priklauso „Irano Hind Shipping Company“, o pastarosios didžioji dalis nuosavybės teise priklauso IRISL. Todėl bendrovę „ISI Maritime Limited“ (Malta) kontroliuoja IRISL. JT nustatė, kad „Irano Hind Shipping Company“ nuosavybės teise priklauso IRISL, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

2013 11 27

165.

„Khazar Shipping Lines“ (Bandar Anzali)

End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran, P.O. Box 43145.

„Khazar Shipping Lines“

nuosavybės teise priklauso IRISL.

2013 11 27

166.

„Marble Shipping Limited“

(Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta;

registracijos Nr. C 41949

„Marble Shipping Limited“ (Malta) nuosavybės teise priklauso IRISL.

2013 11 27

167.

„Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company“

(dar žinoma kaip „Safiran Payam Darya Shipping Lines“, „SAPID Shipping Company“)

33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, PO Box 19635-1116, Teheranas, Iranas.

„Safiran Payam Darya (SAPID)“ tikrojo savininko teisėmis perėmė tam tikrus „Islamic Republic of Iran Shipping Lines“ (IRISL) laivus. Taigi, ši bendrovė veikia IRISL vardu.

2013 11 27

168.

„Shipping Computer Services Company“

(SCSCOL)

No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Teheranas, Iranas.

Bendrovę „Shipping Computer Services Company“ kontroliuoja IRISL.

2013 11 27

169.

„Soroush Saramin Asatir“ (SSA)

(dar žinoma kaip „Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company“, „Rabbaran Omid Darya Ship Management Company“, „Sealeaders“)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheranas, Iranas.

„Soroush Saramin Asatir“ (SSA) eksploatuoja ir valdo tam tikrus „Islamic Republic of Iran Shipping Lines“ (IRISL) laivus. Taigi, ši bendrovė veikia IRISL vardu ir jai teikia esmines paslaugas.

2013 11 27

170.

„South Way Shipping Agency Co. Ltd“

(dar žinoma kaip „Hoopad Darya Shipping Agent“)

Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheranas, Iranas;

Bandar Abbas filialas: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iranas;

Imam Khomieni filialas: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iranas;

Khorramshahr filialas: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iranas;

Assaluyeh filialas: Opposite to city post office, no.2 telecommunication center, Bandar Assaluyeh, Iranas;

Chabahar filialas: adresas nežinomas;

Bushehr filialas: adresas nežinomas.

„South Way Shipping Agency Co Ltd“ IRISL vardu valdo konteinerių terminalo operacijas Irane ir teikia laivyno personalo paslaugas Bandar Abbas. Taigi, „South Way Shipping Agency Co Ltd“ veikia IRISL vardu.

2013 11 27

171.

„Valfajr 8th Shipping Line“

(dar žinoma kaip „Valjafr 8th Shipping Lin“e, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Teheranas, Iranas;

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Teheranas, Iranas.

„Valfajr 8th Shipping Line“ nuosavybės teise priklauso IRISL.

2013 11 27

▼M30




III PRIEDAS

19 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų asmenų ir 20 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų asmenų bei subjektų sąrašas

A. Asmenys

B. Subjektai.




IV PRIEDAS

19 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytų asmenų ir 20 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytų asmenų bei subjektų sąrašas

A. Asmenys

B. Subjektai.




V PRIEDAS

26 STRAIPSNIO 4 DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS



1.

AGHA-JANI, Dawood

2.

ALAI, Amir Moayyed

3.

ASGARPOUR, Behman

4.

ASHIANI, Mohammad Fedai

5.

ASHTIANI, Abbas Rezaee

6.

IRANO ATOMINĖS ENERGIJOS ORGANIZACIJA (AEOI)

7.

BAKHTIAR, Haleh

8.

BEHZAD, Morteza

9.

ESFAHANO BRANDUOLINIO KURO MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR GAMYBOS CENTRAS (NFRPC) IR ESFAHANO BRANDUOLINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS (ENTC)

10.

„FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.“:

11.

HOSSEINI, Seyyed Hussein

12.

„IRANO HIND SHIPPING COMPANY“

13.

„IRISL BENELUX NV“

14.

„JABBER IBN HAYAN“

15.

KARAJ BRANDUOLINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

16.

„KAVOSHYAR COMPANY“

17.

LEILABADI, Ali Hajinia

18.

„MESBAH ENERGY COMPANY“

19.

„MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY“

20.

MOHAJERANI, Hamid-Reza

21.

MOHAMMADI, Jafar

22.

MONAJEMI, Ehsan

23.

NOBARI, Houshang

24.

„NOVIN ENERGY COMPANY“

25.

„NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE“

26.

„PARS TRASH COMPANY“

27.

„PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES“

28.

QANNADI, Mohammad

29.

RAHIMI, Amir

30.

RAHIQI, Javad

31.

RASHIDI, Abbas

32.

SABET, M. Javad Karimi

33.

SAFDARI, Seyed Jaber

34.

SOLEYMANI, Ghasem

35.

„SOUTH SHIPPING LINE IRAN“ (SSL)

36.

„TAMAS COMPANY“.




VI PRIEDAS

26 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS



1.

„ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED“

2.

„ADVANCE NOVEL“

3.

„AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY“

4.

AGHAZADEH, Reza

5.