Help Print this page 

Document 02002E0402-20110801

Title and reference
Tarybos bendroji pozicija 2002 m. gegužės 27 d. dėl ribojamųjų priemonių Al-Qaida organizacijos nariams ir su jais susijusiems kitiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams (2002/402/BUSP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/402/2011-08-01
Multilingual display
Text

2002E0402 — LT — 01.08.2011 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

▼M1

TARYBOS BENDROJI POZICIJA

2002 m. gegužės 27 d.

dėl ribojamųjų priemonių Al-Qaida organizacijos nariams ir su jais susijusiems kitiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams

(2002/402/BUSP)

▼B

(OL L 139, 29.5.2002, p.4)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/487/BUSP 2011 m. rugpjūčio 1 d.

  L 199

73

2.8.2011
▼B

▼M1

TARYBOS BENDROJI POZICIJA

2002 m. gegužės 27 d.

dėl ribojamųjų priemonių Al-Qaida organizacijos nariams ir su jais susijusiems kitiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams

(2002/402/BUSP)

▼BEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Taryba paskelbė, kad ji yra pasiryžusi visame pasaulyje kovoti su visų pavidalų terorizmu ir tęs savo pastangas stiprinti tarptautinės bendruomenės koaliciją kovai su visų apraiškų ir pavidalų terorizmu.

(2)

2002 metų sausio 16 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją 1390(2002), (toliau – JTSTR 1390(2002)), nustatančią priemones, kurios turi būti taikomos prieš Usamą bin Ladeną, Al-Qaida organizacijos ir Talibano narius bei su jais susijusius kitus asmenis, grupes, susivienijimus ir subjektus.

(3)

JTSTR 1390(2002) pataiso sankcijų dėl pagal JTSTR 1267(1999) ir 1333(2000) įvestų lėšų įšaldymo, vizų uždraudimo, ginklų tiekimo, pardavimo ar perdavimo ir su karine veikla susijusių techninio konsultavimo, paramos ir mokymo embargo taikymo sritį.

(4)

Pagal JTSTR 1390(2002) 3 pastraipą anksčiau minėtas priemones po 12 mėnesių nuo rezoliucijos priėmimo persvarstys JT Saugumo Taryba ir, šiam laikotarpiui pasibaigus, Saugumo Taryba leis šias priemones tęsti arba nuspręs jas patobulinti.

(5)

JTSTR 1390(2002) įveda kelionių draudimą Usamai bin Ladenui, Al-Qaida organizacijos ir Talibano nariams bei su jais susijusiems kitiems asmenims.

(6)

Remiantis JTSTR 1333(2000) 23 pastraipa ir JTSTR 1390(2002) 1 pastraipa, nebegalioja JTSTR 1267(1999) ir 1333(2000) įvestos sankcijos, susijusios su skrydžių draudimu ir acto anhidrido pardavimo embargu. Be to, 2002 m. sausio 15 d. JTSTR 1388(2002) panaikino visas ribojančias priemones prieš Ariana Afghan Airlines.

(7)

Todėl Europos Sąjungos ribojančios priemonės, priimtos pagal JTSTR ir 1333(2000), turėtų būti pataisytos remiantis JTSTR 1390(2002).

(8)

Siekiant aiškumo ir skaidrumo, šios atitinkamose Tarybos bendrose pozicijose nustatytos Europos Sąjungos ribojančios priemonės turėtų būti išdėstytos viename teisiniame instrumente, ir todėl bendrosios pozicijos 96/746/BUSP ( 1 ), 1999/727/BUSP ( 2 ), 2001/154/BUSP ( 3 ) ir 2001/771/BUSP ( 4 ) turėtų būti panaikintos.

(9)

Įgyvendinti tam tikras priemones reikalingi Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:▼M1

1 straipsnis

Ši bendroji pozicija taikoma Al-Qaida organizacijos nariams ir su jais susijusiems kitiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams, kaip nurodyta pagal JT ST rezoliucijas 1267(1999) ir 1333 (2000) sudarytame sąraše, kurį turi reguliariai atnaujinti pagal JT ST rezoliuciją 1267 (1999) įsteigtas komitetas.

▼B

2 straipsnis

1.  Pagal JTSTR 1390(2002) nustatytas sąlygas iš valstybių narių teritorijų ar naudojantis joms priklausančiais laivais ir orlaiviais, taip pat valstybių narių piliečiams, kurie nėra jų teritorijose, draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti ar perduoti visų tipų ginklus ir susijusius reikmenis, įskaitant ginklus ir amuniciją, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir visų jų dalis, 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams.

2.  Pagal JTSTR 1390(2002) nustatytas sąlygas, nepažeidžiant valstybių narių galių naudotis jų viešosios valdžios įgaliojimais, Europos bendrija, neviršydama Europos bendrijos steigimo sutartimi jai suteiktų galių, neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti ar perduoti su karine veikla susijusių techninio konsultavimo, paramos ir mokymo paslaugų 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams.

3 straipsnis

Europos bendrija, neviršydama Europos bendrijos steigimo sutartimi jai suteiktų galių:

 nurodo įšaldyti 1 straipsnyje nurodytų asmenų, grupių, susivienijimų ir subjektų lėšas bei kitą finansinį turtą ar ekonominius išteklius,

 užtikrina, kad lėšomis ir kitu finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais negalėtų tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis 1 straipsnyje nurodyti asmenys, grupės, susivienijimai ir subjektai.

4 straipsnis

Pagal JTSTR 1390(2002) 2 pastraipos b punkte nustatytas sąlygas valstybės narės imasi priemonių, būtinų užkirsti kelią 1 straipsnyje nurodytų asmenų įvažiavimui ar tranzitui per jų teritorijas.

5 straipsnis

Bendrosios pozicijos 96/746/BUSP, 1999/727/BUSP, 2001/154/BUSP ir 2001/771/BUSP panaikinamos.

6 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

Ši bendroji pozicija nuolat peržiūrima.

7 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Oficialiajame leidinyje.( 1 ) OL L 342, 1996 12 31, p. 1.

( 2 ) OL L 294, 1999 11 16, p. 1.

( 3 ) OL L 57, 2001 2 27, p. 1.

( 4 ) OL L 289, 2001 11 6, p. 36.

Top