Help Print this page 

Document 02013D0183-20150703

Title and reference
Tarybos sprendimas 2013/183/BUSP 2013 m. balandžio 22 d. dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/800/BUSP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/183(1)/2015-07-03
Multilingual display
Text

2013D0183 — LT — 03.07.2015 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/183/BUSP

2013 m. balandžio 22 d.

dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/800/BUSP

(OL L 111 2013.4.23, p. 52)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/212/BUSP 2014 m. balandžio 14 d.

  L 111

79

15.4.2014

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/700/BUSP 2014 m. spalio 8 d.

  L 293

34

9.10.2014

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1066 2015 m. liepos 2 d.

  L 174

25

3.7.2015
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/183/BUSP

2013 m. balandžio 22 d.

dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/800/BUSPEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. gruodžio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/800/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai ( 1 ) (toliau – KLDR), kuriuo inter alia įgyvendinamos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos (toliau – JT ST rezoliucija) 1718 (2006) ir 1874 (2009);

(2)

2011 m. gruodžio 19 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/860/BUSP ( 2 ), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/800/BUSP;

(3)

2013 m. vasario 12 d. KLDR atliko branduolinį bandymą ir taip pažeidė savo tarptautinius įsipareigojimus pagal JT ST rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009) ir 2087 (2013); šis bandymas – rimta grėsmė regioninei ir tarptautinei taikai ir saugumui;

(4)

2013 m. vasario 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/88/BUSP ( 3 ), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/800/BUSP ir inter alia įgyvendinama JT ST rezoliucija 2087 (2013);

(5)

2013 m. kovo 7 d. JT Saugumo Taryba priėmė JT ST rezoliuciją 2094 (2013), kuria itin griežtai pasmerkė 2013 m. vasario 12 d. KLDR atliktą branduolinį bandymą, kuriuo ji akivaizdžiai pažeidė ir beatodairiškai nepaisė atitinkamų JT ST rezoliucijų;

(6)

be to, JT ST rezoliucija 2094 (2013) išplečiamas įpareigojimo neleisti į KLDR teikti techninio pobūdžio mokymo, konsultacijų paslaugų arba pagalbos, kaip nustatyta JT ST rezoliucijos 1718 (2006) 8 punkto c papunktyje, taikymas įtraukiant objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kaip nurodyta JT ST rezoliucijos 2094 (2013) 20 punkte, taip pat objektus, nurodytus tos rezoliucijos 22 punkte, ir pažymima, kad šios priemonės taip pat taikomos brokerio ar tarpininko paslaugoms;

(7)

be to, JT ST rezoliucija 2094 (2013) išplečiamas JT ST rezoliucijos 1718 (2006) 8 punkto d papunktyje numatytų finansinių apribojimų taikymas įtraukiant papildomus asmenis ir subjektus, taip pat asmenis ir subjektus, veikiančius į sąrašus įtrauktų asmenų ir subjektų vardu arba jų nurodymu, ir subjektus, kuriuos tie asmenys ar subjektai nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja;

(8)

be to, JT ST rezoliucija 2094 (2013) išplečiamas JT ST rezoliucijos 1718 (2006) 8 punkto e papunktyje numatytų keliavimo apribojimų taikymas įtraukiant papildomus asmenis, taip pat asmenis, veikiančius į sąrašus įtrauktų asmenų vardu arba jų nurodymu;

(9)

be to, JT ST rezoliucija 2094 (2013) nustatyta, kad JT ST rezoliucijos 1718 (2006) 8 straipsnio e punkte numatyti keliavimo apribojimai taikomi ir asmenims, kurie, kaip nustato valstybė, dirba į sąrašus įtraukto asmens arba subjekto vardu ar jų nurodymu arba padeda nesilaikyti sankcijų ar pažeisti JT ST rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) arba 2094 (2013) nuostatas;

(10)

JT ST rezoliucija 2094 (2013) taip pat nustatyta, kad KLDR nacionalinis subjektas, kuris dirba į sąrašus įtraukto asmens arba subjekto vardu ar jų nurodymu arba padeda nesilaikyti sankcijų ar pažeisti JT ST rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) arba 2094 (2013) nuostatas, išsiunčiamas;

(11)

be to, JT ST rezoliucija 2094 (2013) nuspręsta, kad valstybės neleidžia teikti finansinių paslaugų ar į jų teritorijas, per jų teritorijas ar iš jų teritorijų perduoti bet kokios rūšies finansinio ar kito turto arba išteklių, įskaitant dideles pinigų sumas, susijusių su veikla, kuria galėtų būti prisidedama prie KLDR branduolinės arba balistinių raketų programų, arba kitos JT ST rezoliucijomis 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) arba 2094 (2013) draudžiamos veiklos, arba tomis rezoliucijomis nustatytų priemonių nesilaikymo;

(12)

JT ST rezoliucija 2094 (2013) valstybės taip pat raginamos imtis priemonių, kad jų teritorijose būtų uždrausta atidaryti naujus KLDR bankų filialus, patronuojamąsias įmones ar atstovybes, o KLDR bankams uždrausta steigti naujas bendras įmones ir įsigyti jų jurisdikcijai priklausančių bankų kapitalo dalį arba su šiais bankais užmegzti ar palaikyti korespondentinės bankininkystės santykius. Atitinkamai valstybės turėtų imtis priemonių, kad jų teritorijose esantiems arba jų jurisdikcijai priklausantiems bankams būtų uždrausta atidaryti atstovybes, patronuojamąsias įmones arba banko sąskaitas KLDR;

(13)

be to, JT ST rezoliucija 2094 (2013) draudžiama teikti valstybės finansinę paramą prekybai su KLDR, jei tokia finansine parama galėtų būti prisidedama prie KLDR branduolinės arba balistinių raketų programų ar kitos JT ST rezoliucijomis 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ar 2094 (2013) draudžiamos veiklos arba tomis rezoliucijomis nustatytų priemonių nesilaikymo;

(14)

JT ST rezoliucija 2094 (2013) taip pat nustatomas įpareigojimas tikrinti visus krovinius, kurie yra KLDR kilmės, kurių paskirties šalis yra KLDR, kuriems tarpininkauja arba palankesnes sąlygas sudaro KLDR ar jos nacionaliniai subjektai arba jų vardu veikiantys asmenys ar subjektai, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad krovinyje yra uždraustų objektų. Jei laivas atsisako patikrinimo, jam neleidžiama įplaukti;

(15)

JT ST rezoliucija 2094 (2013) valstybės taip pat raginamos atsisakyti leisti orlaiviui pakilti iš jų teritorijos, į ją nusileisti arba per ją skristi, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad orlaivyje yra uždraustų objektų;

(16)

be to, JT ST rezoliucija 2094 (2013) išplečiamas draudimo tiekti, parduoti arba perduoti tam tikrus karinius objektus ir technologijas, kaip nustatyta JT ST rezoliucijos 1718 (2006) 8 punkto a ir b papunkčiuose, įtraukiant papildomus objektus ir technologijas;

(17)

be to, JT ST rezoliucija 2094 (2013) visos valstybės raginamos neleisti į KLDR arba iš jos arba KLDR nacionaliniams subjektams arba iš jų tiekti, parduoti ar perduoti objekto, jei valstybė nustato, kad tokiu objektu galėtų būti prisidedama prie KLDR branduolinių ar balistinių raketų programų arba JT ST rezoliucijomis 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ar 2094 (2013) draudžiamos veiklos;

(18)

JT ST rezoliucija 2094 (2013) aiškiau apibrėžiamas terminas „prabangos prekės“;

(19)

JT ST rezoliucija 2094 (2013) visos valstybės taip pat raginamos sustiprinti budrumą KLDR diplomatinio personalo atžvilgiu;

(20)

šiuo sprendimu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, o ypač teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į nuosavybę ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis sprendimas turėtų būti taikomas gerbiant tas teises ir laikantis tų principų;

(21)

šiuo sprendimu taip pat visapusiškai laikomasi valstybių narių įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų chartiją bei teisiškai privalomų Saugumo Tarybos rezoliucijų;

(22)

dėl aiškumo Sprendimas 2010/800/BUSP turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju sprendimu;

(23)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:I

SKYRIUS

EKSPORTO IR IMPORTO APRIBOJIMAI

1 straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba per valstybių narių teritoriją ar iš valstybių narių teritorijos, arba naudojantis valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama KLDR tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti ar perduoti šiuos objektus ir technologijas, įskaitant programinę įrangą, nepriklausomai nuo to, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta:

a) ginklus ir susijusius visų rūšių reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei minėtų objektų atsargines dalis, išskyrus ne kovines transporto priemones, pagamintas su balistine apsauga ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtas naudoti tik Sąjungos ir jos valstybių narių personalo KLDR apsaugos tikslams;

b) visus objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kuriuos vadovaudamiesi JT ST rezoliucijos 1718 (2006) 8 punkto a papunkčio ii įtrauka, JT ST rezoliucijos 2087 (2013) 5 punkto b papunkčiu ir JT ST rezoliucijos 2094 (2013) 20 punktu nustatė Saugumo Taryba arba pagal JT ST rezoliucijos 1718 (2006) 12 punktą įsteigtas komitetas (toliau – Sankcijų komitetas) ir kuriais galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų;

c) tam tikrus kitus objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kuriais galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų arba kuriais galėtų būti prisidedama prie jos karinės veiklos, įskaitant visas dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, išvardytas 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą ( 4 ), I priede. Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti;

d) tam tikrus balistinių raketų sektoriui skirtus pagrindinius komponentus, pavyzdžiui, tam tikrų rūšių aliuminį, naudojamą su balistinėmis raketomis susijusiose sistemose. Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti;

e) bet kurį kitą objektą, kuriuo galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės ar balistinių raketų programų, JT ST rezoliucijomis 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ar 2094 (2013) arba šiuo sprendimu draudžiamos veiklos arba tomis rezoliucijomis arba šiuo sprendimu nustatytų priemonių nesilaikymo. Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti;

2.  Taip pat draudžiama:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninio pobūdžio mokymą, konsultacijas, paslaugas, pagalbą ar brokerio paslaugas arba kitas tarpininko paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais ir technologijomis ar su tų objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai KLDR arba naudoti šioje valstybėje. Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti;

b) asmenims, subjektams arba įstaigoms KLDR arba naudojimui KLDR tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusius su 1 dalyje nurodytais objektais ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti, arba su jais susijusiems techninio pobūdžio mokymui, konsultacijoms, paslaugoms, pagalbai ar brokerio paslaugoms teikti;

c) sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama a ir b punktuose nurodyto draudimo.

3.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba naudojantis su valstybių narių vėliava plaukiojančiais laivais arba jų orlaiviais draudžiama iš KLDR pirkti 1 dalyje minėtus objektus ar technologijas, taip pat KLDR draudžiama teikti valstybių narių nacionaliniams subjektams 2 dalyje nurodytą techninio pobūdžio mokymą, konsultacijas, paslaugas, pagalbą, finansavimą ir finansinę paramą, nepriklausomai nuo to, ar KLDR teritorija yra jų kilmės vieta.

2 straipsnis

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus KLDR Vyriausybei, valstybinėms įstaigoms, įmonėms ir agentūroms, KLDR centriniam bankui, taip pat jų vardu ar jų nurodymu veikiantiems asmenims ir subjektams arba subjektams, kuriuos tie asmenys ar subjektai nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja, iš jų pirkti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus, jiems, iš jų arba jų naudai vežti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus arba tarpininkauti jiems parduodant ar iš jų perkant auksą, tauriuosius metalus ir deimantus. Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

3 straipsnis

Draudžiama išduoti naujai atspausdintus ar neišleistus KLDR valiutos banknotus ir naujai nukaldintas ar neišleistas monetas KLDR centriniam bankui ar jo naudai.

4 straipsnis

Valstybių narių nacionaliniams subjektams ar per valstybių narių teritoriją arba iš jos arba naudojantis valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama KLDR tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti ar perduoti prabangos prekes, nepriklausomai nuo to, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta. Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.II

SKYRIUS

FINANSINĖS PARAMOS PREKYBAI APRIBOJIMAI

5 straipsnis

Valstybės narės neteikia valstybės finansinės paramos prekybai su KLDR, įskaitant eksporto kreditus, garantijas ar draudimą, tokioje prekyboje dalyvaujantiems savo piliečiams ar subjektams, jei tokia finansine parama galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų ar su tuo susijusios veiklos, arba kitos JT ST rezoliucijomis 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ar 2094 (2013) arba šiuo sprendimu draudžiamos veiklos arba tomis rezoliucijomis arba šiuo sprendimu nustatytų priemonių nesilaikymo.III

SKYRIUS

FINANSŲ SEKTORIUS

6 straipsnis

Valstybės narės neprisiima naujų įsipareigojimų dėl dotacijų, finansinės paramos ar lengvatinių paskolų KLDR, taip pat ir joms dalyvaujant tarptautinių finansų įstaigų veikloje, išskyrus humanitariniais ir vystymosi tikslais, tiesiogiai susijusiais su civilių gyventojų reikmėmis ir branduolinės veiklos atsisakymo propagavimu. Valstybės narės taip pat raginamos būti ypač budriomis, kad dabartinių įsipareigojimų skaičius būtų sumažintas ir, jei įmanoma, jie būtų nutraukti.

7 straipsnis

1.  Kad būtų užkirstas kelias finansinių paslaugų teikimui ar bet kokios rūšies finansinio ar kito turto arba išteklių, įskaitant dideles pinigų sumas, kuriais galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų ar veiklos arba kitos JT ST rezoliucijomis 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ar 2094 (2013) arba šiuo sprendimu draudžiamos veiklos arba tomis rezoliucijomis arba šiuo sprendimu nustatytų priemonių nesilaikymo, pervedimui į valstybių narių teritorijas, per jas ar iš jų ar valstybių narių piliečiams arba pagal valstybių narių įstatymus įsteigtiems subjektams arba jų jurisdikcijai priklausantiems asmenims ar finansų įstaigoms, valstybės narės turi aktyviai stebėti, derindamos veiksmus su nacionalinės valdžios institucijomis ir laikydamosi nacionalinės teisės aktų, kaip jų jurisdikcijai priskiriamos finansų įstaigos vykdo veiklą su:

a) bankais, kurių buveinė yra KLDR;

b) bankų, kurių buveinė yra KLDR, filialais ir patronuojamosiomis įmonėmis, priklausančiais valstybių narių jurisdikcijai, išvardintais IV priede;

c) bankų, kurių buveinė yra KLDR, filialais ir patronuojamosiomis įmonėmis, nepriklausančiais valstybių narių jurisdikcijai, išvardintais V priede; ir

d) finansiniais subjektais, kurių buveinė nėra KLDR ir kurie nepriklauso valstybių narių jurisdikcijai, tačiau kuriuos kontroliuoja asmenys ir subjektai, kurių buveinė yra KLDR, išvardintais V priede,

kad būtų išvengta, kad tokia veikla būtų prisidėta prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų ar veiklos.

2.  Pirmiau nurodytu tikslu reikalaujama, kad finansų įstaigos, vykdydamos veiklą su 1 dalyje nurodytais bankais ir finansiniais subjektais:

a) nuolat stebėtų su sąskaitomis susijusią veiklą, be kita ko, vykdydamos savo deramo klientų tikrinimo programas ir laikydamosi savo įsipareigojimų, susijusių su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu;

b) reikalautų, kad būtų užpildyti visi mokėjimo pavedimo informaciniai laukeliai, susiję su atitinkamo sandorio iniciatoriumi ir lėšų gavėju, ir atsisakytų įvykdyti sandorį, jei tokia informacija nepateikiama;

c) penkerius metus saugotų visus sandorių duomenis ir pareikalavus juos pateiktų nacionalinėms valdžios institucijoms;

d) jei jos įtaria ar turi rimtų priežasčių įtarti, kad lėšomis galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų ar veiklos, skubiai praneštų apie savo įtarimus finansinės žvalgybos padaliniui (FŽP) ar kitai atitinkamos valstybės narės paskirtai kompetentingai valdžios institucijai. FŽP arba kita atitinkama kompetentinga valdžios institucija gali tiesiogiai ar netiesiogiai laiku pasinaudoti finansine, administracine ir teisėsaugos informacija, įskaitant pranešimų apie įtartinus sandorius analizę, kurios jai reikia, kad ši funkcija būtų tinkamai vykdoma.

8 straipsnis

1.  Draudžiama valstybių narių teritorijoje atidaryti naujus KLDR bankų filialus, patronuojamąsias įmones ar atstovybes, įskaitant KLDR centrinį banką, jo filialus ir patronuojamąsias įmones bei kitus finansų subjektus, nurodytus 7 straipsnio 1 dalyje.

2.  Draudžiama KLDR bankams, įskaitant KLDR centrinį banką, jo filialus ir patronuojamąsias įmonems, bei kitiems finansiniams subjektams, nurodytiems 7 straipsnio 1 dalyje:

a) steigti naujas bendras įmones kartu su valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais bankais;

b) įsigyti valstybių narių jurisdikcijai priklausančių bankų kapitalo dalį;

c) užmegzti korespondentinės bankininkystės santykius su valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais bankais;

d) palaikyti korespondentinės bankininkystės santykius su valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais bankais, jeigu valstybės narės turi informacijos, suteikiančios pagrįstų priežasčių manyti, kad tuo galima prisidėti prie KLDR branduolinės ar balistinių raketų programų arba kitos veiklos, kuri uždrausta JT ST rezoliucijomis 1718 (2006), 1874(2009), 2087(2013) ar 2094(2013) ar šiuo sprendimu, arba vengti priemonių, nustatytų tomis JT ST rezoliucijomis arba šiuo sprendimu.

3.  Valstybių narių teritorijoje esančioms arba jų jurisdikcijai priklausančioms finansų įstaigoms draudžiama atidaryti atstovybes, patronuojamąsias įmones, filialus arba banko sąskaitas KLDR.

9 straipsnis

Draudžiamas KLDR Vyriausybės ar vyriausybės garantuojamų obligacijų, išleistų po 2013 m. vasario 18 d., tiesioginis ar netiesioginis pardavimas toliau išvardytiems subjektams arba pirkimas iš šių subjektų, arba tarpininkavimas jomis prekiaujant ir pagalba jas išduodant; šie subjektai: KLDR vyriausybė, jos valstybinės įstaigos, įmonės ir agentūros, KLDR centrinis bankas, bankai, kurių buveinė yra KLDR, bankų, kurių buveinė yra KLDR, filialai ir patronuojamosios įmonės, tiek priklausantys valstybių narių jurisdikcijai, tiek jai nepriklausantys, finansų subjektai, kurių buveinė yra ne KLDR ir kurie nepriklauso valstybių narių jurisdikcijai, tačiau kuriuos kontroliuoja asmenys ir subjektai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra KLDR, taip pat visi asmenys ir subjektai, veikiantys jų vardu ar jų nurodymu, arba subjektai, kuriuos tie asmenys ar subjektai nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja.IV

SKYRIUS

TRANSPORTO SEKTORIUS

10 straipsnis

1.  Derindamos veiksmus su nacionalinės valdžios institucijomis, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir atsižvelgdamos į tarptautinę teisę, valstybės narės savo teritorijoje tikrina visus į KLDR ir iš jos gabenamus krovinius arba krovinius, kuriems tarpininkauja arba palankesnes sąlygas sudaro KLDR ar jos nacionaliniai subjektai arba jų vardu veikiantys asmenys ar subjektai, įskaitant oro uostuose ir jūrų uostuose, jei jos turi patikimos informacijos, kad krovinyje yra objektų, kuriuos pagal JT ST rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ar 2094 (2013) arba šį sprendimą yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

2.  Valstybės narės gali, gavusios vėliavos valstybės sutikimą, tikrinti atviroje jūroje plaukiojančius laivus, jei jos turi patikimos informacijos, kad tais laivais gabenamame krovinyje yra objektų, kuriuos pagal šį sprendimą yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

3.  Valstybės narės bendradarbiauja, laikydamosi savo nacionalinės teisės aktų, atliekant patikrinimus pagal 1 ar 2 dalį.

4.  Į KLDR ir iš jos krovinius gabenantiems orlaiviams ir laivams taikomas reikalavimas prieš atvykimą ar prieš išvykimą pateikti papildomos informacijos apie visas prekes, įgabenamas į valstybę narę ir išgabenamas iš jos.

5.  Kai atliekamas 1 ar 2 dalyse nurodytas patikrinimas, objektus, kuriuos pagal šį sprendimą yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti arba eksportuoti, valstybės narės konfiskuoja ir pašalina, kaip nustatyta JT ST rezoliucijos 1874 (2009) 14 punkte ir JT ST rezoliucijos 2087 (2013) 8 punkte.

6.  Valstybės narės neleidžia į savo uostus įplaukti laivams, kurie atsisakė leisti atlikti patikrinimą po to, kai gautas vėliavos valstybės laivo sutikimas, kad būtų atliktas toks patikrinimas, arba jei su KLDR vėliava plaukiojantis laivas atsisakė patikrinimo pagal JT ST rezoliucijos 1874 (2009) 12 punktą.

7.  6 dalis netaikoma, kai norint atlikti patikrinimą laivas turi įplaukti į uostą arba susidarius ekstremaliajai situacijai, arba laivui grįžtant į uostą, iš kurio jis pradėjo kelionę.

11 straipsnis

1.  Valstybės narės atsisako leisti orlaiviui nusileisti jų teritorijoje, iš jos pakilti arba per ją skristi, jei jos turi patikimos informacijos, kad krovinyje yra objektų, kuriuos yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti arba eksportuoti pagal JT ST rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ar 2094 (2013) arba pagal šį sprendimą.

2.  1 dalis netaikoma avarinio nusileidimo atveju.

12 straipsnis

Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijos draudžiama teikti KLDR laivams aprūpinimo kuru ar kitomis atsargomis paslaugas, ar kitas laivų aptarnavimo paslaugas, jei tie subjektai ar valstybės narės turi patikimos informacijos, kad tais laivais gabenami objektai, kuriuos pagal šį sprendimą yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, išskyrus atvejus, kai tokias paslaugas būtina teikti humanitariniais tikslais, arba tas paslaugas draudžiama teikti kol krovinys patikrinamas ir prireikus konfiskuojamas bei pašalinamas, kaip nustatyta 10 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse.V

SKYRIUS

PRIĖMIMO IR APSIGYVENIMO APRIBOJIMAI

13 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykimui į jų teritorijas ar tranzitui per jas:

a) I priede išvardytiems asmenims, kuriuos Sankcijų komitetas arba Saugumo Taryba nurodė esant atsakingais už KLDR politiką, susijusią su jos vykdomomis branduoline, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programomis, be kita ko, už tos politikos rėmimą ar skatinimą, bei jų šeimos nariams arba jų vardu ar nurodymu veikiantiems asmenims;

b) į I priedą neįtrauktiems asmenims, kaip išvardyta II priede:

i) atsakingiems už KLDR vykdomas branduolinę, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programas, be kita ko, remiantiems ir propaguojantiems šias programas, arba jų vardu ar nurodymu veikiantiems asmenims;

ii) teikiantiems finansines paslaugas ar pervedantiems bet kokios rūšies finansinį ar kitą turtą arba išteklius, kuriais galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų, į valstybių narių teritorijas, per jas ar iš jų, arba valstybių narių piliečiams ar pagal valstybių narių įstatymus įsteigtiems subjektams, arba jų teritorijoje esantiems asmenims ar finansų įstaigoms;

iii) kurie, be kita ko, teikdami finansines paslaugas, dalyvauja tiekiant KLDR arba iš KLDR visų rūšių ginklus bei su jais susijusius reikmenis ar tiekia į KLRD objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kuriais galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų;

c) į I priedą arba II priedą neįtrauktiems asmenims, veikiantiems I priede arba II priede išvardytų asmenų ar subjektų vardu arba jų nurodymu, arba asmenims, padedantiems nesilaikyti sankcijų arba pažeisti JT ST rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ar 2094 (2013) arba šio sprendimo nuostatas, kaip išvardyta šio sprendimo III priede.

2.  1 dalies a punktas netaikomas, jei Sankcijų komitetas kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžia, kad tokia kelionė yra pateisinama humanitariniais tikslais, įskaitant religines pareigas, arba tuo atveju, jei Sankcijų komitetas padaro išvadą, kad padarius išimtį būtų lengviau siekti JT ST rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) arba 2094 (2013) tikslų.

3.  1 dalis neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo nacionalinių subjektų.

4.  1 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a) kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b) kaip Jungtinių Tautų rengiamos arba globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c) pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo;

d) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

5.  4 dalis taikoma taip pat ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

6.  Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 4 ar 5 dalis.

7.  Valstybės narės gali taikyti pagal 1 dalies b punktą nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Sąjunga arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kuriuose vyksta politinis dialogas tiesiogiai propaguojantis demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės principus KLDR.

8.  Valstybė narė, norinti taikyti 7 dalyje nurodytas išimtis, raštu praneša apie tai Tarybai. Laikoma, kad išimtis yra taikoma, išskyrus atvejus, kai vienas ar keli Tarybos nariai raštu pareiškia prieštaravimą per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie siūlomą išimtį gavimo. Jei vienas ar keli Tarybos nariai pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

9.  1 dalies c punktas netaikomas tuo atveju, kai KLDR Vyriausybės atstovai tranzitu vyksta į Jungtinių Tautų būstinę Jungtinių Tautų vykdomos veiklos reikalais.

10.  Tais atvejais, kai pagal 4, 5, 7 ir 9 dalis valstybė narė leidžia I, II ar III priede išvardytiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, leidimas galioja tik tam tikslui ir tik tiems asmenims, kuriems buvo suteiktas.

11.  Valstybės narės išlaiko budrumą ir apriboja asmenų, veikiančių į I priedo sąrašą įtrauktų asmenų ar subjektų vardu arba jų nurodymu, galimybes atvykti į jų teritorijas arba vykti per jas tranzitu.

14 straipsnis

1.  Valstybės narės KLDR nacionalinius subjektus, kuriuos jos nustato, kaip veikiančius I priede arba II priede išvardytų asmenų ar subjektų vardu arba jų nurodymu, arba kuriuos, jos nustato kaip padedančius nesilaikyti sankcijų arba pažeisti JT ST rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ar 2094 (2013) arba šio sprendimo nuostatas, išsiunčia iš savo teritorijos jų repatriacijos į KLDR tikslais, atsižvelgdamos į taikytiną nacionalinę ir tarptautinę teisę.

2.  1 dalis netaikoma tuo atveju, jei asmens buvimas būtinas vykdant teisminį procesą arba išimtinai medicininiais, saugumo ar kitais humanitariniais tikslais.VI

SKYRIUS

LĖŠŲ IR EKONOMINIŲ IŠTEKLIŲ ĮŠALDYMAS

15 straipsnis

1.  Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklauso, arba kuriuos turi, valdo ar kontroliuoja:

a) I priede išvardyti asmenys ir subjektai, kurie, kaip nurodė Sankcijų komitetas ar Saugumo Taryba, dalyvauja KLDR vykdomose branduolinėje, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programose arba teikia tokioms programoms paramą, be kita ko, neteisėtomis priemonėmis, arba asmenys ar subjektai, veikiantys jų vardu ar nurodymu, arba subjektai, kuriuos tie asmenys ar subjektai nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja, be kita ko, neteisėtomis priemonėmis;

b) į I priedą neįtraukti asmenys ir subjektai, kaip išvardyta II priede:

i) atsakingi už KLDR vykdomas branduolinę, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programas, be kita ko, remiantiems ir propaguojantiems šias programas, arba asmenys ar subjektai, veikiantys minėtų asmenų ar subjektų vardu arba jų nurodymu, arba subjektai, kuriuos tie asmenys nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja, be kita ko, neteisėtomis priemonėmis,

ii) teikiantys finansines paslaugas ar pervedantys bet kokios rūšies finansinį ar kitą turtą arba išteklius, kuriais galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų, į valstybių narių teritorijas, per jas ar iš jų, arba valstybių narių piliečiai ar pagal valstybių narių įstatymus įsteigti subjektai arba jų teritorijoje esantys asmenys ar finansų įstaigos arba jų vardu ar nurodymu veikiantys asmenys ar subjektais arba subjektai, kuriuos tie asmenys ar subjektai nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja,

iii) kurie, be kita ko, teikdami finansines paslaugas, dalyvauja tiekiant KLDR arba iš KLDR visų rūšių ginklus bei su jais susijusius reikmenis ar tiekia į KLRD objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kuriais galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų;

c) į I priedą arba II priedą neįtrauktiems asmenims ar subjektams, veikiantiems I priede arba II priede išvardytų asmenų ar subjektų vardu arba jų nurodymu, arba asmenims, padedantiems nesilaikyti sankcijų arba pažeisti JT ST rezoliucijų 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ar 2094 (2013) arba šio sprendimo nuostatas, kaip išvardyta šio sprendimo III priede, įšaldomi.

2.  1 dalyje nurodytiems asmenims ir subjektams ar jų naudai neleidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Išimtys gali būti taikomos lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie:

a) būtini pagrindiniams poreikiams patenkinti, įskaitant mokėjimą už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas bei komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti; arba

c) skirti išimtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams sumokėti pagal nacionalinius įstatymus už įšaldytų lėšų ir ekonominių išteklių kasdienį aptarnavimą ar laikymą,

atitinkamai prireikus valstybei narei pranešus Sankcijų komitetui apie ketinimą leisti naudotis tokiomis lėšomis, ir ekonominiais ištekliais, o Sankcijų komitetui per penkias darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriėmus neigiamo sprendimo.

4.  Išimtys taip pat gali būti taikomos lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie:

a) būtini ypatingoms išlaidoms padengti. Prireikus, atitinkama valstybė narė pirma praneša ir gauna pritarimą iš Sankcijų komiteto; arba

b) yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti ar yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti prieš Sankcijų komitetui, Saugumo Tarybai ar Tarybai nurodant 1 dalyje paminėtą atitinkamą asmenį ar subjektą ir jei jie nėra nustatyti 1 dalyje nurodyto asmens ar subjekto naudai. Prireikus, atitinkama valstybė narė pirmiausia apie tai praneša Sankcijų komitetui.

5.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) palūkanoms arba kitoms su šiomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b) mokėjimams, kurie turi būti pervedami pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytas arba kilusias iki 2006 m. spalio 14 d.,

jeigu visoms tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 1 dalis.VII

SKYRIUS

KITOS RIBOJAMOSIOS PRIEMONĖS

16 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių budrumui užtikrinti ir užkirsti kelią tam, kad jų teritorijoje būtų vykdomas specializuotas KLDR nacionalinių subjektų mokymas ar rengimas, susijęs su disciplinomis, kuriomis būtų prisidėta prie KLDR branduolinės veiklos, susijusios su padidinta platinimo rizika, ir prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo, arba kad valstybių narių nacionaliniai subjektai vykdytų tokį mokymą ar rengimą.

17 straipsnis

Valstybės narės pagal tarptautinę teisę išlaiko sustiprintą budrumą KLDR diplomatinio personalo atžvilgiu, kad neleistų tokiems asmenims prisidėti prie KLDR vykdomų branduolinės ar balistinių raketų programų arba kitos JT ST rezoliucijomis 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ir 2094 (2013) arba šiuo sprendimu draudžiamos veiklos arba tomis JT ST rezoliucijomis arba šiuo sprendimu nustatytų priemonių nesilaikymo.VIII

SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Jokie nurodytų asmenų ar subjektų, įtrauktų į I, II ar III prieduose pateiktus sąrašus, arba kitų KLDR asmenų ar subjektų, įskaitant KLDR Vyriausybę, jos valstybines įstaigas, įmones ir agentūras, arba asmenų ar subjektų, pateikusių ieškinį tų asmenų ar subjektų vardu ar jų naudai, ieškiniai, įskaitant ieškinius dėl kompensavimo ar žalos atlyginimo arba kitus tokios rūšies ieškinius, pavyzdžiui, priešpriešinius ieškinius, baudas arba ieškinius pagal garantiją, prašymus pratęsti obligacijos ar finansinės garantijos terminą arba jas apmokėti, įskaitant ieškinius dėl akredityvų ir panašių priemonių, kurie yra susiję su sutartimi ar sandoriu, kurio vykdymui tiesioginį ar netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo priemonės, dėl kurių sprendimas priimtas pagal JT ST rezoliucijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ir 2094 (2013), įskaitant Sąjungos ar bet kurios valstybės narės priemones, nustatytas įgyvendinant atitinkamus Saugumo Tarybos sprendimus, nustatytas pagal jų reikalavimus arba su jais susijusias, arba priemones, numatytas šiame sprendime, netenkinami.

19 straipsnis

1.  Taryba priima I priedo pakeitimus remdamasi Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto sprendimais.

2.  Valstybių narių arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba vieningai sudaro II ar III prieduose pateikiamus sąrašus ir priima jų pakeitimus.

20 straipsnis

1.  Jeigu Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas asmenį arba subjektą įtraukia į sąrašą, Taryba tą asmenį ar subjektą įtraukia į I priedą.

2.  Jeigu Taryba nusprendžia asmeniui arba subjektui taikyti 13 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose ir 15 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia II arba III priedą.

3.  Apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, 1 ir 2 dalyse nurodytam asmeniui arba subjektui Taryba praneša tiesiogiai, jei žinomas adresas, arba paskelbdama pranešimą, suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti pastabas.

4.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį arba subjektą.

21 straipsnis

1.  I, II ir III prieduose pateikiami į sąrašą įtrauktų asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą motyvai, kuriuos Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas yra pateikę dėl I priedo.

2.  Be to, I, II ir III prieduose pateikiama informacija, jei jos yra, būtina atitinkamų asmenų tapatybei nustatyti arba subjektams identifikuoti, kurią Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas yra pateikę dėl I priedo. Asmenų atveju gali būti pateikiama, be kita ko, tokia informacija: vardas, pavardė, įskaitant alias, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, ir pareigos arba profesija. Subjektų atveju gali būti pateikiama, be kita ko, tokia informacija: pavadinimai, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir verslo vieta. I priede taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto atlikto įtraukimo į sąrašą data.

22 straipsnis

1.  Šis sprendimas peržiūrimas ir prireikus iš dalies keičiamas, ypač kai tai susiję su asmenų, subjektų ar objektų arba kitų asmenų, subjektų ar objektų, kuriems turi būti taikomos ribojamosios priemonės, kategorijomis, arba atsižvelgiant į atitinkamas Saugumo Tarybos rezoliucijas.

▼M1

2.  13 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose ir 15 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytos priemonės peržiūrimos reguliariai ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių. Jas nustojama taikyti atitinkamiems asmenims ir subjektams, jeigu 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Taryba nustato, kad sąlygos, dėl kurių jos taikomos, nebeegzistuoja.

▼B

23 straipsnis

Sprendimas 2010/800/BUSP panaikinamas.

24 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
I PRIEDAS

▼M1

13 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų asmenų ir 15 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų asmenų ir subjektų sąrašasA.  Asmenys

 

Vardas, pavardė

Alias

Gimimo data

Įtraukimo į sąrašą data

Kita informacija

1.

Yun Ho-jin

alias Yun Ho-chin

1944 10 13

2009 7 16

Namchongang Trading Corporation direktorius; prižiūri urano sodrinimo programai skirtų objektų importą.

▼M2

2.

Ri Je-Son

Vardas ir pavardė korėjiečių kalba:

image;

Vardas ir pavardė kinų kalba:

image

alias Ri Che Son

Gimęs 1938 m.

2009 7 16

Nuo 2014 m. balandžio mėn. eina Atominės energijos pramonės ministro pareigas. Atominės energijos generalinio biuro (GBAE) – vyriausiosios agentūros, vadovaujančios KLDR branduolinei programai – buvęs direktorius; suteikė pagalbą keliais branduolinės srities klausimais, įskaitant GBAE vykdomą Yongbyon branduolinių tyrimų centro ir Namchongang Trading Corporation valdymą.

▼B

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

2009 7 16

Atominės energijos generalinio biuro (GBAE) direktorius; dalyvauja Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos branduolinėje programoje; būdamas GBAE Mokslinių rekomendacijų biuro vadovu buvo Jungtinio branduolinių tyrimų instituto Mokslinio komiteto nariu.

4.

Ri Hong-sop

 

1940 m.

2009 7 16

Buvęs Yongbyon branduolinių tyrimų centro direktorius, prižiūrėjo tris svarbiausius objektus, kuriuose padedama gaminti ginklams skirtą plutonį: kuro gamybos įrenginį, branduolinį reaktorių ir perdirbimo įrenginį.

5.

Han Yu-ro

 

 

2009 7 16

Korea Ryongaksan General Trading Corporation direktorius; dalyvauja Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos balistinių raketų programoje.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch’ang-Ho

Paso Nr.: 381420754;

Paso išdavimo data: 2011 m. gruodžio 7 d.;

Pasas galioja iki: 2016 m. gruodžio 7 d.;

Gim. data: 1964 m. birželio 18 d.

Gim. vieta: Kaesong, KLDR

2013 1 22

Vyresnysis pareigūnas ir Korėjos kosminių technologijų komiteto palydovų kontrolės centro vadovas.

▼M1

7.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

Gim. data: 1968 m. vasario 19 d.;

Kita gim. data: 1965 m. arba 1966 m.

2013 1 22

Sohae palydovų paleidimo stoties generalinis direktorius ir paleidimo centro, iš kurio 2012 m. balandžio 13 d. ir gruodžio 12 d. buvo paleistos raketos, vadovas.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Gim. data: 1954 m. birželio 4 d.;

Paso Nr.: 645120196

2013 1 22

Ra Ky'ong-Su yra Tanchon Commercial Bank (TCB, Tančono komercinis bankas) pareigūnas. Vykdydamas šias pareigas jis TCB padėdavo sudaryti sandorius. 2009 m. balandžio mėn. Sankcijų komitetas įtraukė Tanchon į sąrašą kaip pagrindinį KLDR finansinį subjektą, atsakingą už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą.

9.

Kim Kwang-il

 

Gim. data: 1969 m. rugsėjo 1 d.;

Paso Nr.: PS381420397

2013 1 22

Kim Kwang-il yra Tanchon Commercial Bank (TCB, Tančono komercinis bankas) pareigūnas. Vykdydamas šias pareigas jis TCB ir įmonei Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) padėdavo sudaryti sandorius. 2009 m. balandžio mėn. Sankcijų komitetas įtraukė Tanchon į sąrašą kaip pagrindinį KLDR finansinį subjektą, atsakingą už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

▼B

10.

Yo’n Cho’ng Nam

 

 

2013 3 7

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) vyriausiasis atstovas. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

11.

Ko Ch’o’l-Chae

 

 

2013 3 7

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) vyriausiojo atstovo pavaduotojas. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDRprekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

12.

Mun Cho’ng-Ch’o’l

 

 

2013 3 7

Mun Cho’ng-Ch’o’l yra TCB pareigūnas. Vykdydamas šias pareigas jis TCB padėdavo sudaryti sandorius. 2009 m. balandžio mėn. Sankcijų komitetas įtraukė Tanchon į sąrašą kaip pagrindinį KLDR finansinį subjektą, atsakingą už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą.B.  Subjektai

 

Pavadinimas

Alias

Vieta

Įtraukimo į sąrašą data

Kita informacija

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

alias CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; alias KOMID

Centrinis rajonas, Pchenjanas, KLDR

2009 4 24

Pagrindinė prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; anksčiau vadinta LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot’onggang rajonas, Pchenajanas, KLDR; Rakwon-dong, Pothonggang rajonas, Pchenjanas, KLDR.

2009 4 24

Gynybos konglomeratas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei reikalingų prekių įsigijimas ir tos šalies karinės prekybos rėmimas.

3.

Tanchon Commercial Bank

anksčiau vadinta CHANGGWANG CREDIT BANK; anksčiau vadinta KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon rajonas, Pchenjanas, KLDR.

2009 4 24

Pagrindinė už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą atsakinga KLDR finansinis subjektas.

4.

Namchongang Trading Corporation

alias NCG; alias NAMCHONGANG TRADING; alias NAM CHON GANG CORPORATION; alias NOMCHONGANG TRADING CO.; alias NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pchenjanas, KLDR.

2009 7 16

Namchongang yra KLDR prekybos bendrovė, pavaldi Atominės energijos generaliniam biurui (GBAE). Namchongang dalyvavo įsigyjant Japonijos kilmės vakuuminius siurblius, kurie buvo rasti KLDR branduoliniame objekte, taip pat branduolinės srities viešuosiuose pirkimuose, susijusiuose suasmeniu iš Vokietijos. Be to, ji nuo XX a. paskutiniojo dešimtmečio pabaigos dalyvavo įsigyjant aliuminio vamzdžius ir kitą įrangą, specialiai tinkamą urano sodrinimo programai. Jos atstovas yra buvęs diplomatas, atstovavęs KLDR, kai Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) 2007 m. inspektavo Yongbyon branduolinius objektus. Namchongang ginklų platinimo veikla kelia rimtą susirūpinimą atsižvelgiant į anksčiau vykdytą KLDR ginklų platinimo veiklą.

5.

Hong Kong Electronics

alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iranas.

2009 7 16

Nuosavybės teise priklauso Tanchon Commercial Bank ir KOMID ar yra jų kontroliuojama arba veikia ar turi tikslą veikti jų vardu ar jų naudai. Nuo 2007 m. Hong Kong Electronics pervedė milijonus dolerių su ginklų platinimu susijusių lėšų Tanchon Commercial Bank ir KOMID vardu (abu Sankcijų komiteto įtraukti į sąrašą 2009 m. balandžio mėn.). Hong Kong Electronics padėjo pervesti pinigus iš Irano į KLDR KOMID vardu.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang rajonas, Pchenjanas, KLDR.

2009 7 16

Pchenjane įsisteigusi KLDR bendrovė, pavaldi Korea Ryonbong General Corporation (Sankcijų komiteto įtrauktai į sąrašą 2009 m. balandžio mėn.), dalyvaujanti kuriant masinio naikinimo ginklus.

7.

Atominės energijos generalinis biuras (GBAE)

alias Generalinis atominės energijos departamentas (GDAE)

Haeudong, Pyongchen rajonas, Pchenjanas, KLDR.

2009 7 16

GBAE yra atsakingas už KLDR branduolinę programą, kuri apima Yongbyon branduolinių tyrimų centrą ir jo 5 MWe (25 MWt) plutonio gamybos mokslinių tyrimų reaktorių, taip pat jo kuro gamybos ir perdirbimo įrenginius. GBAE rengia susitikimus ir diskusijas branduoliniais klausimais su Tarptautine atominės energijos agentūra. GBAE yra svarbiausia KLDR Vyriausybės agentūra, kuri prižiūri branduolines programas, įskaitant Yongbyon branduolinių tyrimų centro veikimą.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pchenjanas, KLDR.

2009 7 16

Korea Tangun Trading Corporation yra pavaldi KLDR Antrajai gamtos mokslų akademijai ir pirmiausia atsakinga už KLDR gynybos mokslinių tyrimų ir plėtros programoms reikalingų prekių ir technologijų viešuosius pirkimus, įskaitant masinio naikinimo ginklų ir siuntimo į taikinį sistemų programas ir viešuosius pirkimus, be kita ko, medžiagų, kurios kontroliuojamos arba draudžiamos pagal atitinkamus daugiašalius kontrolės režimus, tačiau tuo neapsiribojant.

9.

Korean Committee for Space Technology (Korėjos kosmoso technologijų komitetas)

DPRK Committee for Space Technology (KLDR kosmoso technologijų komitetas); Department of Space Technology of the DPRK (KLDR kosmoso technologijų departamentas); Committee for Space Technology (Kosmoso technologijų komitetas); KCST

Pchenjanas, KLDR

2013 1 22

Korean Committee for Space Technology (Korėjos kosmoso technologijų komitetas) (KCST) per palydovų kontrolės centrą ir Sohae paleidimų centrą organizavo KLDR vykdytus raketų paleidimus 2012 m. balandžio 13 d. ir 2012 m. gruodžio 12 d.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank; Tongbang U’Nhaeng; Tongbang Bank

P.O. Box 32,BEL Building,Jonseung-Dung,Moranbong rajonas, Pchenjanas, KLDR.

2013 1 22

KLDR finansų įstaiga Bank of East Land padeda ginklų gamybos ir eksporto įmonei Green Pine Associated Corporation (Green Pine) sudaryti su ginklais susijusius sandorius ir teikia jai kitą paramą. Bank of East Land aktyviai bendradarbiavo su Green Pine pervesdamas lėšas taip, kad išvengtų sankcijų. 2007 m. ir 2008 m. Bank of East Land sudarė palankesnes sąlygas sudaryti sandorius, kuriuose dalyvavo Green Pine ir Irano finansų įstaigos, įskaitant Bank Melli ir Bank Sepah. Saugumo Taryba įtraukė Bank Sepah į JT ST rezoliucijoje 1747 (2007) pateiktą sąrašą kaip paramą Irano balistinių raketų programai teikiantį subjektą. Įmonę Green Pine į sąrašą Sankcijų komitetas įtraukė 2012 m. balandžio mėn.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

2013 1 22

Naudodamasi šiuo alias, įmonė Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) vykdo viešųjų pirkimų veiklą. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDRprekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pchenjanas, KLDR

2013 1 22

Įmonė Korea Mining Development Corporation (KOMID) yra įmonės Tosong Technology Trading Corporation patronuojančioji įmonė. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

▼M1

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools ir Millim Technology Company

Tongan-dong, Centrinis rajonas, Pchenjanas, KLDR; Mangungdae- gu, Pchenjanas, KLDR; Mangyongdae rajonas, Pchenjanas, KLDR.

El. pašto adresai: ryonha@silibank.com, sjc-117@hotmail.com, ir millim@silibank.com

Telefono numeriai: 850-2-18111, 850-2-18111-8642 ir 850 2 18111-3818642

Faks. numeris: 850-2-381-4410

2013 1 22

Įmonė Korea Ryonbong General Corporation yra įmonės Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation patronuojančioji įmonė. Sankcijų komitetas įtraukė įmonę Korea Ryonbong General Corporation į sąrašą 2009 m. balandžio mėn.; tai gynybos pramonės konglomeratas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių įsigijimas ir minėtos šalies karinės prekybos rėmimas.

▼M2

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Honkongas, Kinija.

2013 1 22

Leader International (Honkongo įmonių registracijos numeris 1177053); padeda gabenti krovinius Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) vardu. Komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

▼B

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho’ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Chosun Chawo’n Kaebal T’uja Hoesa; Jindallae; Ku’mhaeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp’il Company

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pchenjanas, KLDR;

Nungrado, Pchenjanas, KLDR

2012 5 2

Įmonė Green Pine Associated Corporation (Green Pine) perėmė didelę dalį įmonės Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) vykdytos veiklos. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

Green Pine taip pat atsakinga už maždaug pusę KLDReksportuojamų ginklų ir susijusių medžiagų.

Green Pine įtraukta į sąrašą dėl sankcijų už ginklų ar susijusių medžiagų eksportą iš Šiaurės Korėjos. Green Pine specializacija – karinių jūrų laivų ir ginkluotės, pavyzdžiui, povandeninių laivų, karinių laivų ir raketinių sistemų gamyba; Green Pine eksportavo torpedas ir teikė techninę pagalbą su gynyba susijusioms Irano įmonėmis.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pchenjanas, KLDR

2012 5 2

2006 m. įsteigta Amroggang korporacija yra su Tanchon Commercial Bank susijusi bendrovė, kurią valdo Tanchon pareigūnai. Tanchon dalyvauja finansuojant KOMID vykdomą balistinių raketų pardavimą, taip pat dalyvavo su balistinėmis raketomis susijusiuose KOMID ir Irano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) sandoriuose. 2009 m. balandžio mėn. Sankcijų komitetas įtraukė Tanchon Commercial Bank į sąrašą kaip pagrindinį KLDR finansinį subjektą, atsakingą už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė. Saugumo Taryba įtraukė SHIG į JT ST rezoliucijoje 1737 (2006) pateiktą sąrašą kaip subjektą, dalyvaujantį Irano balistinių raketų programoje.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pchenjanas, KLDR.

2012 5 2

KOMID naudojasi bendrove Korea Heungjin Trading Company prekybos tikslais. Įtariama, kad ši bendrovė dalyvavo tiekiant su raketomis susijusias prekes Irano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Heungjin siejama su KOMID ir, konkrečiau, su KOMID viešųjų pirkimų tarnyba. Heungjin buvo naudojama siekiant įsigyti pažangųjį skaitmeninį valdiklį, naudojamą kuriant raketas. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė. Saugumo Taryba įtraukė SHIG įJT ST rezoliucijoje 1737 (2006) pateiktą sąrašą kaip subjektą, dalyvaujantį Irano balistinių raketų programoje.

18.

Second Academy of Natural Sciences (Antroji gamtos mokslų akademija)

2nd Academy of Natural Sciences (2-oji gamtos mokslų akademija) Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences (Gamtos mokslų akademija) Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy (Nacionalinė gynybos akademija); Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute (Antrasis gamtos mokslų akademijos mokslinių tyrimų institutas) Sansri

Pchenjanas, KLDR

2013 3 7

Second Academy of Natural Sciences (Antroji gamtos mokslų akademija) yra nacionalinio lygio organizacija, atsakinga už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, susijusią su KLDR pažangiosiomis ginklų sistemomis, įskaitant raketas ir, turbūt, branduolinį ginklą. Second Academy of Natural Sciences (Antroji gamtos mokslų akademija) naudojasi keliomis pavaldžiomis organizacijomis, įskaitant Tangun Trading Corporation, kad gautų technologijų, įrangos ir informacijos iš užsienio, siekiant jas panaudoti KLDR raketų ir, turbūt, branduolinio ginklo programose. Sankcijų komitetas įmonę Tangun Trading Corporation į sąrašą įtraukė 2009 m. liepos mėn. ir ji pirmiausia atsakinga už KLDR gynybos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programoms reikalingų prekių ir technologijų viešuosius pirkimus, įskaitant masinio naikinimo ginklų ir siuntimo į taikinį sistemų programas ir viešuosius pirkimus, be kita ko, medžiagų, kurios kontroliuojamos arba draudžiamos pagal atitinkamus daugiašalius kontrolės režimus, tačiau tuo neapsiribojant.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang rajonas, Pchenjanas, KLDR.

2013 3 7

Įmonė Korea Ryonbong General Corporation yra įmonės Korea Complex Equipment Import Corporation patronuojančioji įmonė. Sankcijų komitetas įtraukė įmonę Korea Ryonbong General Corporation į sąrašą 2009 m. balandžio mėn.; tai gynybos pramonės konglomeratas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių įsigijimas ir minėtos šalies karinės prekybos rėmimas.

▼M2

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited

(OMM)

 

Donghung Dong, Central District, PO BOX 120, Pyongyang, DPRK;

Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang.

2014 7 28

Ocean Maritime Management Company, Limited (TJO numeris: 1790183) yra laivo Chong Chon Gang operatorius/valdytojas. 2013 m. liepos mėn. ši įmonė atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų organizuojant paslėpto ginklų ir susijusių reikmenų krovinio gabenimą iš Kubos į KLDR. Iš esmės įmonė Ocean Maritime Management Company, Limited prisidėjo prie veiklos, draudžiamos rezoliucijomis, visų pirma Rezoliucija 1718 (2006), su pakeitimais, padarytais Rezoliucija 1874 (2009), nustatyto ginklų embargo, ir prisidėjo vengiant vykdyti šiomis rezoliucijomis nustatytas priemones.

▼B
II PRIEDAS

13 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų ir 15 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

I.

Asmenys ir subjektai, atsakingi už KLDR vykdomas branduolinę, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programas, arba asmenys ar subjektai, veikiantys minėtų asmenų ar subjektų vardu arba jų nurodymu, arba subjektai, kuriuos tie asmenys ar subjektai nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja.

A.    Asmenys 

Vardas, pavardė (ir galimi alias)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

▼M1 —————

▼B

2.

CHON Chi Bu

 

Atominės energijos generalinio biuro narys, buvęs Yongbyon techninis direktorius.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Gim. data: 1928–1933 m.

Gynybos pramonės departamento (balistinė programa) pirmasis direktoriaus pavaduotojas, Korėjos darbininkų partijos narys, Nacionalinės gynybos komisijos narys.

4.

HYON Chol-hae

Gim. metai: 1934 m. (Mandžiūrija, Kinija)

Liaudies ginkluotųjų pajėgų bendrosios politikos departamento direktoriaus pavaduotojas (mirusio Kim Jong Il patarėjas kariniais klausimais).

▼M2 —————

▼B

6.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Gim. data: 1935 03 04;

paso Nr.: 554410660

Nacionalinės gynybos komisijos pirmininko pavaduotojas, Liaudies ginkluotųjų pajėgų ministras, specialusis mirusio Kim Jong Il patarėjas branduolinės strategijos klausimais.

7.

O Kuk-Ryol

Gim. metai: 1931 m. (Džilino provincija, Kinija)

Nacionalinės gynybos komisijos pirmininko pavaduotojas, kuriam pavesta branduolinėms ir balistinėms programoms skirtų pažangių technologijų pirkimo užsienyje priežiūra.

8.

PAEK Se-bong

Gim. metai: 1946 m.

Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto Antrojo ekonomikos komiteto (atsakingo už balistinę programą) pirmininkas. Nacionalinės gynybos komisijos narys.

9.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Gim. metai: 1933 m.;

paso Nr.: 554410661

Liaudies ginkluotųjų pajėgų bendrosios politikos departamento direktoriaus pavaduotojas ir Liaudies ginkluotųjų pajėgų logistikos biuro direktoriaus pavaduotojas (mirusio Kim Jong-Il patarėjas kariniais klausimais).

10.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Gim. data: 1929 09 20;

paso Nr.: 645310121 (išduotas 2005 09 13)

Mokslų akademijos, kuri dalyvauja su masinio naikinimo ginklais susijusiuose biologiniuose moksliniuose tyrimuose, prezidentas.

11.

RYOM Yong

 

Atominės energijos generalinio biuro (Jungtinių Tautų į sąrašą įtrauktas subjektas) direktorius, atsakingas už tarptautinius santykius.

12.

SO Sang-kuk

Gim. data: 1932–1938 m.

Kim Il Sung universiteto Branduolinės fizikos katedros vedėjas.

13.

Generolas leitenantas Kim Yong Chol (alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Gim. data: 1946 m.;

vieta: Pyongan-Pukto, Šiaurės Korėja

Kim Yong Chol yra Žvalgybos generalinio biuro (RGB) vadas.

14.

Pak To-Chun

Gim. data: 1944 m. kovo 9 d.;

gim. vieta: Jagang, Rangrim

Nacionalinės saugumo tarybos narys. Jis atsakingas už ginklų pramonę. Pranešama, kad jis vadovauja Branduolinės energetikos biurui. Ši įstaiga yra ypač svarbi KLDR branduolinei ir raketų paleidimo programai.

B.    Subjektai 

Pavadinimas (ir galimi alias)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Korea Pugang Mining and Machinery Corporation ltd

 

Korea Ryongbong General Corporation (2009 m. balandžio 24 d. Jungtinių Tautų į sąrašą įtrauktas subjektas) patronuojamoji įmonė; valdo gamyklas, gaminančias aliuminio miltelius, kurie gali būti naudojami raketoms.

2.

Korea Taesong Trading Company

Vieta: Pchenjanas

Pchenjane įsikūręs subjektas, kuriuo prekybos tikslais naudojasi Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (2009 m. balandžio 24 d. Jungtinės Tautos įtraukė KOMID į sąrašą). Korea Taesong Trading Company veikė KOMID vardu tvarkydama prekybos reikalus su Sirija.

3.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang rajonas, Pchenjanas, Šiaurės Korėja

Korea Ryongbong General Corporation (2009 m. balandžio 24 d. Jungtinių Tautų į sąrašą įtrauktas subjektas) patronuojamoji įmonė.

4.

Second Economic Committee (Antrasis ekonomikos komitetas)

 

Second Economic Committee (Antrasis ekonomikos komitetas) yra susijęs su svarbiais Šiaurės Korėjos raketų programos aspektais. Second Economic Committee (Antrajam ekonomikos komitetui) pavesta Šiaurės Korėjos balistinių raketų gamybos priežiūra. Jis taip pat vadovauja KOMID (2009 m. balandžio 24 d. Jungtinės Tautos įtraukė KOMID į sąrašą) veiklai. Tai yra nacionalinio lygio organizacija, atsakinga už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, susijusią su Šiaurės Korėjos pažangiosiomis ginklų sistemomis, įskaitant raketas ir, turbūt, branduolinį ginklą. Ji naudojasi keliomis pavaldžiomis organizacijomis, įskaitant Korea Tangun Trading Corporation, kad gautų technologijų, įrangos ir informacijos iš užsienio, siekiant jas panaudoti Šiaurės Korėjos raketų ir, turbūt, branduolinio ginklo programose.

5.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

Valstybės įmonė, dalyvaujanti su jautriais produktais ar įranga susijusiuose moksliniuose tyrimuose ir juos įsigyjant. Jai priklauso keli gamtinio grafito telkiniai, iš kurių tiekiama žaliava dviem perdirbimo gamykloms, gaminančioms, inter alia, grafito luitus, kurie gali būti naudojami raketose.

6.

Yongbyon branduolinių mokslinių tyrimų centras

 

Mokslinių tyrimų centras, dalyvavęs kariniams tikslams naudojamo plutonio gamyboje. Atominės energijos generaliniam biurui (2009 m. liepos 16 d. Jungtinių Tautų į sąrašą įtrauktas subjektas) priklausantis centras.

7.

Hesong Trading Corporation

Pchenjanas, KLDR

Šią įmonę kontroliuoja Korea Mining Development Corporation (KOMID) (ją 2009 m. balandžio mėn. pagal JT ST rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą); tai vienas iš svarbiausių prekybos ginklais subjektų ir pagrindinė su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksportuotoja. Susijusi su prekių, kurios gali būti naudojamos balistinių raketų programoje, tiekimu.

▼M1 —————

▼B

9.

Korea International Chemical Joint Venture Company (alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhung, South Hamgyong Province, KLDR;

Man gyongdae-kuyok, Pchenjanas, KLDR;

Mangyungdae-gu, Pchenjanas, KLDR

Šią įmonę kontroliuoja Korea Ryonbong General Corporation (ją 2009 m. balandžio mėn. pagal JT ST rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą); gynybos konglomeratas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių pirkimas ir parama vykdant su tos šalies karo pramone susijusius pardavimus.

10.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang rajonas, Pchenjanas, KLDR

Šią įmonę kontroliuoja Korea Ryonbong General Corporation (ją 2009 m. balandžio mėn. pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą); gynybos konglomeratas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių pirkimas ir parama vykdant su tos šalies karo pramone susijusius pardavimus.

11.

Munitions Industry Department (Amunicijos pramonės departamentas) (alias Military Supplies Industry Department (Karinio aprūpinimo pramonės departamentas)

Pchenjanas, KLDR

Atsako už Šiaurės Korėjos karinės pramonės, įskaitant Second Economic Committee (Antrąjį ekonomikos komitetą) (SEC) ir KOMID, veiklos priežiūrą. Tai apima Šiaurės Korėjos balistinių raketų programos ir branduolinės programos vystymą.

Dar neseniai šiai įstaigai vadovavo Jon Pyong Ho. Yra informacijos, kad buvęs Munitions Industry Department (Ginkluotės pramonės departamento) (MID) pirmasis direktoriaus pavaduotojas Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang) dabar yra MID, kuris oficialiai vadinamas Machine Building Industry Department (Mašinų gamybos pramonės departamentu), direktorius. Chu dirbo bendru Šiaurės Korėjos raketų kūrimo prižiūrėtoju, įskaitant 2009 m. balandžio 5 d. raketos Taepo Dong-2 (TD-2) paleidimo ir nepavykusio 2006 m. liepos mėn. TD-2 paleidimo priežiūrą.

12.

Reconnaissance General Bureau (Žvalgybos generalinis biuras) (RGB) (alias Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Hyongjesan-Guyok, Pchenjanas, Šiaurės Korėja;

Nungrado, Pchenjanas, Šiaurės Korėja.

Reconnaissance General Bureau (Žvalgybos generalinis biuras) (RGB) yra Šiaurės Korėjos svarbiausia žvalgybos organizacija, sukurta 2009 m. pradžioje sujungus esamas žvalgybos organizacijas, priklausančias Korean Workers’ Party (Korėjos darbininkų partijai), Operations Department (Operacijų departamentui), Office 35 (35 biurui) ir Reconnaissance Bureau of the Korean People’s Army (Korėjos liaudies armijos žvalgybos biurą). Jis tiesiogiai pavaldus Ministry of Defence (Gynybos ministerijai) ir visų pirma atsako už karinės žvalgybinės informacijos surinkimą. RGB prekiauja įprastine ginkluote ir kontroliuoja Šiaurės Korėjos įprastinės ginkluotės firmą Green Pine Associated Corporation (Green Pine), kurią į sąrašą įtraukė ES.

II.

Asmenys ir subjektai, teikiantys finansines paslaugas, kuriomis galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų

A.    Asmenys 

Vardas, pavardė (ir galimi alias)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

JON Il-chun

Gim. data: 1941 08 24

2010 m. vasario mėn. KIM Tong-un buvo atleistas iš Office 39 (39 biuro), kuris, be kita ko, atsakingas už prekių pirkimą iš KLDR diplomatinių atstovybių, nesilaikant sankcijų, direktoriaus pareigų. Jį pakeitė JON Il-chun. Taip pat manoma, kad JON Il-chun yra vienas iš svarbiausių State Development Bank (Valstybinio vystymo banko) veikėjų.

2.

KIM Tong-un

 

Central Committee of the Workers' Party (Darbininkų partijos Centrinio komiteto) Office 39 (39 biuro), kuris susijęs su ginklų platinimo finansavimu, buvęs direktorius.

3.

Kim Tong-Myo'ng (alias Kim Chin-so'k)

Gim. data: 1964 m.;

pilietybė: Šiaurės Korėjos

Kim Tong-Myo'ng veikia Tanchon Commercial Bank (kurį 2009 m. balandžio mėn. pagal Rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą) vardu. Kim Dong Myong ėjo įvairias pareigas Tanchon nuo ne vėliau kaip 2002 m.; šiuo metu jis yra Tanchon valdybos pirmininkas. Jis taip pat dalyvavo tvarkant Amroggang (kuri priklauso Tanchon Commercial Bank ir yra jos kontroliuojama) reikalus, naudodamasis kitu alias: Kim Chin-so'k.

▼M3

4.

KIM Il-Su

Rahlstedter Straße 83a, 22149 Hamburgas.

Gimimo data: 1965 9 2

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), DPRK (KLDR)

Į ES sąrašą įtrauktos KNIC GmbH įgaliojimus turintis įgaliotasis atstovas, veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu

5.

KANG Song-Nam

Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hamburgas.

Gimimo data: 1972 7 5

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), DPRK (KLDR)

Į ES sąrašą įtrauktos KNIC GmbH įgaliojimus turintis įgaliotasis atstovas, veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu

6.

CHOE Chun-Sik

Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hamburgas.

Gimimo data: 1963 12 23

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), DPRK (KLDR).

Paso Nr.: 745132109 galioja iki 2020 2 12

Į ES sąrašą įtrauktos KNIC GmbH įgaliojimus turintis įgaliotasis atstovas, veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu

7.

SIN Kyu-Nam

Gimimo data: 1972 9 12

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), DPRK (KLDR).

Paso Nr.: PO472132950

Pchenjane esančios KNIC buveinės departamento vadovas ir buvęs KNIC GmbH Hamburg įgaliojimus turintis įgaliotasis atstovas. Veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu

8.

PAK Chun-San

Gimimo data: 1953 12 18

Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), DPRK (KLDR).

Paso Nr.: PS472220097

Pchenjane esančios KNIC buveinės departamento vadovas ir buvęs KNIC GmbH Hamburg įgaliojimus turintis įgaliotasis atstovas. Veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu

9.

SO Tong Myong

Gimimo data: 1956 9 10

KNIC GmbH Hamburg valdantysis direktorius, veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu.

▼B

B.    Subjektai 

Pavadinimas (ir galimi alias)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Korea Daesong Bank (alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adresas: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang rajonas, PchenjanasTel.: 850 2 381 8221;tel.: 850 2 18111; iškvietimo Nr. 8221Faks.: 850 2 381 4576

Šiaurės Korėjos finansų įstaiga, kuri yra tiesiogiai pavaldi Office 39 (39 biurui) ir padeda sudaryti palankesnes sąlygas Šiaurės Korėjos ginklų platinimo finansavimo projektams.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation (alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Adresas: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang rajonas, Pchenjanas;Tel.: 850 2 18111 iškvietimo Nr. 8204/8208Tel.: 850 2 381 8208/4188Faks.: 850 2 381 4431/4432

Bendrovė yra pavaldi Office 39 (39 biurui) ir ja naudojamasi siekiant sudaryti palankesnes sąlygas užsienio sandoriams Office 39 (39 biuro) vardu.

Office 39 (39 biuro) direktorius Kim Tong-un yra įtrauktas į Tarybos reglamento (EB) Nr. 329/2007 V priede pateiktą sąrašą.

3.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (alias: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Centrinis rajonas, Pchenjanas, KLDR

Pavaldi įmonė, veikianti Korea Ryonbong General Corporation (kurią 2009 m. balandžio mėn. pagal JT ST rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą) vardu arba jos nurodymu, kuri pastarajai priklauso nuosavybės teise arba yra jos kontroliuojama. Teikia finansines paslaugas, kuriomis remia ir Tanchon Commercial Bank (kurį 2009 m. balandžio mėn. pagal JT ST rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą), ir Korea Hyoksin Trading Corporation (kurią 2009 m. liepos mėn. pagal JT ST rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą). Nuo 2008 m. Tanchon naudojosi KKBC, kad sudarytų palankesnes sąlygas lėšų pervedimams, kurie, tikėtina, siekė milijonus dolerių, įskaitant pervedimus, susijusius su Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (kurią 2009 m. balandžio mėn. pagal JT ST rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą) lėšų pervedimu 2009 m. iš Birmos į Kiniją. Be to, Hyoksin, kurį JT apibūdino, kaip su masinio naikinimo ginklų kūrimu susijusį subjektą, siekė pasinaudoti KKBC vykdant dvejopo naudojimo įrangos pirkimą 2008 m. KKBC turi bent vieną užsienio padalinį Dandong, Kinijoje.

4.

Office 39 of The Korean Workers’ Party (Korėjos darbininkų partijos 39 biuras) (alias: Office #39 (39 biuras); Office No. 39 (Biuras Nr. 39); Central Committee (Centro komitetas), Third Floor Division 39 (Trečiojo aukšto padalinys 39).)

Second KWP Government Building (korėjietiškai: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pchenjanas, Šiaurės Korėja;

Chung-Guyok (Centrinis rajonas), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pchenjanas, Šiaurės Korėja;

Changgwang Street, Pchenjanas, Šiaurės Korėja.

Office 39 of The Korean Workers’ Party (Korėjos darbininkų partijos 39 biuras) dalyvauja neteisėtoje ekonominėje veikloje Šiaurės Korėjos vyriausybei remti. Jis turi padalinius visoje šalyje; jis renka ir valdo lėšas bei atsako už tai, kad būtų uždirbta užsienio valiutos Šiaurės Korėjos darbininkų partijos vyresniajai vadovybei iš neteisėtos veiklos, pavyzdžiui, prekybos narkotikais. Office 39 (39 biuras) kontroliuoja kelis subjektus Šiaurės Korėjoje ir užsienyje, per kuriuos jis vykdo įvairią neteisėtą veiklą, įskaitant narkotikų gamybą, kontrabandą ir platinimą. Be to, Office 39 (39 biuras) dalyvavo bandymuose įsigyti ir atgabenti į Šiaurės Korėją prabangos prekių. Office 39 (39 biuras) laikomas viena iš svarbiausių organizacijų, kurios atsako už valiutos ir prekių įsigijimą. Sakoma, kad jis buvo tiesiogiai pavaldus mirusiam Kim Jong-il. Jis kontroliuoja kelias prekybos bendroves; kai kurios iš jų aktyviai dalyvauja neteisėtoje veikloje; viena iš jų Daesong General Bureau, kuri priklauso Daesong group – didžiausiai bendrovių grupei šalyje. Pasak kai kurių šaltinių, Office 39 (39 biuras) turi atstovybes Romoje, Pekine, Bankoke, Singapūre, Honkonge ir Dubajuje. Teikdamas informaciją išorės subjektams Office 39 (39 biuras) nuolat keičia pavadinimą ir atributus. Office 39 (39 biuras) direktorius JON il-chun jau įtrauktas ES sankcijų sąrašą.

Office 39 (39 biuras) gamino metamfetaminą Sangwon, South Pyongan provincijoje; be to, jis dalyvavo platinant metamfetaminą smulkiems Šiaurės Korėjos kontrabandininkams, kad jis būtų platinamas Kinijoje ir Pietų Korėjoje. Be to, Office 39 (39 biuras) turi aguonų ūkius North Hamkyo’ng provincijoje ir North Pyongan provincijoje bei gamina opiumą ir heroiną Hamhu’ng ir Nachin. 2009 m. Office 39 (39 biuras) dalyvavo nepavykusiame bandyme įsigyti ir eksportuoti į Šiaurės Korėją (per Kiniją) dvi Italijoje pagamintas prabangias jachtas, kurių vertė – daugiau nei 15 mln. USD. Bandymu eksportuoti mirusiam Kim Jong-il skirtas jachtas, kuriam sutrukdė Italijos valdžios institucijos, buvo nesilaikoma Jungtinių Tautų sankcijų Šiaurės Korėjai pagal JT ST rezoliuciją 1718, kuria konkrečiai valstybių narių reikalaujama užkirsti kelią prabangos prekių tiekimui, pardavimui arba perdavimui Šiaurės Korėjai. Office 39 (39 biuras) anksčiau naudojosi Banco Delta Asia neteisėtoms pajamoms plauti. 2005 m. rugsėjo mėn. Iždo departamentas nurodė, kad Banco Delta Asia kelia „itin didelį susirūpinimą dėl pinigų plovimo“ pagal JAV įstatymo „PATRIOT Act“ 311 skirsnį, nes jis kelia nepriimtinai didelį pinigų plovimo ir kitų finansinių nusikaltimų pavojų.

▼M3

5.

Korėjos nacionalinė draudimo įmonė (Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH.

(alias Korėjos užsienio draudimo įmonė (Korea Foreign Insurance Company)

Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hamburgas

Valdžios sektoriaus subjektas KNIC GmbH, kaip Pchenjane esančios KNIC buveinės (adresas: Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK) kontroliuojama patronuojamoji įmonė, gauna daug pajamų iš užsienio valiutos keitimo, kurios yra naudojamos režimui Šiaurės Korėjoje remti. Šiais ištekliais galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų programų, susijusių su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais.

Be to, Pchenjane esanti KNIC buveinė yra susijusi su Korėjos darbininkų partijos – į sąrašą įtraukto subjekto – 39 biuru (Office 39).

▼B

III.

Asmenys ir subjektai, kurie dalyvauja tiekiant KLDR arba iš KLDR visų rūšių ginklus bei su jais susijusius reikmenis ar objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kuriais galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų

A.    Asmenys

B.    Subjektai
III PRIEDAS

13 straipsnio 1 dalies c punkte ir 15 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų asmenų sąrašas
IV PRIEDAS

7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų filialų ir patronuojamųjų įmonių sąrašas
V PRIEDAS

7 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodytų filialų, patronuojamųjų įmonių ir finansinių subjektų sąrašas( 1 ) OL L 341, 2010 12 23, p. 32.

( 2 ) OL L 338, 2011 12 21, p. 56.

( 3 ) OL L 46, 2013 2 19, p. 28.

( 4 ) OL L 134, 2009 5 29, p. 1.

Top