Help Print this page 

Document 02012R0267-20150802

Title and reference
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 2012 m. kovo 23 d. dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/2015-08-02
Multilingual display
Text

2012R0267 — LT — 02.08.2015 — 015.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 267/2012

2012 m. kovo 23 d.

dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010

(OL L 088 2012.3.24, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 350/2012 2012 m. balandžio 23 d.

  L 110

17

24.4.2012

 M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 708/2012 2012 m. rugpjūčio 2 d.

  L 208

1

3.8.2012

►M3

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 709/2012 2012 m. rugpjūčio 2 d.

  L 208

2

3.8.2012

►M4

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 945/2012 2012 m. spalio 15 d.

  L 282

16

16.10.2012

►M5

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1016/2012 2012 m. lapkričio 6 d.

  L 307

5

7.11.2012

►M6

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1067/2012 2012 m. lapkričio 14 d.

  L 318

1

15.11.2012

►M7

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1263/2012 2012 m. gruodžio 21 d.

  L 356

34

22.12.2012

►M8

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1264/2012 2012 m. gruodžio 21 d.

  L 356

55

22.12.2012

►M9

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 522/2013 2013 m. birželio 6 d.

  L 156

3

8.6.2013

►M10

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M11

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 971/2013 2013 m. spalio 10 d.

  L 272

1

12.10.2013

►M12

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1154/2013 2013 m. lapkričio 15 d.

  L 306

3

16.11.2013

►M13

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1203/2013 2013 m. lapkričio 26 d.

  L 316

1

27.11.2013

►M14

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1361/2013 2013 m. gruodžio 17 d.

  L 343

7

19.12.2013

►M15

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 42/2014 2014 m. sausio 20 d.

  L 15

18

20.1.2014

►M16

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 397/2014 2014 m. balandžio 16 d.

  L 119

1

23.4.2014

►M17

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1202/2014 2014 m. lapkričio 7 d.

  L 325

3

8.11.2014

 M18

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/229 2015 m. vasario 12 d.

  L 39

1

14.2.2015

►M19

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/230 2015 m. vasario 12 d.

  L 39

3

14.2.2015

►M20

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/549 2015 m. balandžio 7 d.

  L 92

12

8.4.2015

►M21

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 2015/1001 2015 m. birželio 25 d.

  L 161

1

26.6.2015

►M22

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1327 2015 m. liepos 31 d.

  L 206

18

1.8.2015

►M23

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1328 2015 m. liepos 31 d.

  L 206

20

1.8.2015


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 332, 4.12.2012, p.  31 (267/2012)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 041, 12.2.2013, p.  14 (709/2012,)

 C3

Klaidų ištaisymas, OL L 268, 10.10.2013, p.  18 (1264/2012,)

►C4

Klaidų ištaisymas, OL L 093, 28.3.2014, p.  85 (267/2012)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 267/2012

2012 m. kovo 23 d.

dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2012 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimą 2012/35/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui ( 1 ),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 25 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 423/2007 ( 2 ), kad įgyvendintų Tarybos sprendimą 2010/413/BUSP ( 3 );

(2)

2011 m. gruodžio 9 d. Europos Vadovų Tarybos prašymu 2012 m. sausio 23 d. Taryba patvirtino Sprendimą 2012/35/BUSP, kuriuo nustatė papildomas ribojamąsias priemones Irano Islamo Respublikai (toliau – Iranas);

(3)

tomis ribojamosiomis priemonėmis visų pirma papildomai ribojama prekyba dvejopo naudojimo prekėmis ir technologijomis bei svarbiausia įranga ir technologijomis, kurios galėtų būti naudojamos naftos chemijos pramonėje, nustatomas draudimas importuoti Irano žalią naftą, naftos produktus ir naftos chemijos produktus, taip pat draudimas investuoti į naftos chemijos pramonę. Be to, reikėtų uždrausti prekiauti auksu, tauriaisiais metalais ir deimantais su Irano Vyriausybe ir tiekti Irano centriniam bankui arba jo naudai naujai spausdintus banknotus ir naujai kaldintas monetas;

(4)

taip pat prireikė padaryti tam tikrus techninius galiojančių priemonių pakeitimus. Visų pirma reikėtų aiškiau apibrėžti tarpininkavimo paslaugų sąvoką. Tais atvejais, kai kompetentinga valdžios institucija leidžia pirkti, parduoti, teikti, perduoti ar eksportuoti prekes ir technologijas ar finansines ir technines paslaugas, nereikia atskiro leidimo susijusioms tarpininkavimo paslaugoms;

(5)

taip pat turėtų būti išplėsta lėšų pervedimo apibrėžtis įtraukiant neelektroninį lėšų pervedimą, siekiant kovoti su mėginimu nesilaikyti ribojamųjų priemonių;

(6)

dvejopo naudojimo prekėms taikytinos patikslintos ribojamosios priemonės turėtų apimti visas 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą ( 4 ), I priede išvardytas prekes ir technologijas, išskyrus tam tikrus 2 dalies 5 kategorijoje nurodytus objektus, atsižvelgiant į jų naudojimą teikiant viešąsias ryšių paslaugas Irane. Tačiau, šio reglamento 2 straipsnyje nurodyti draudimai netaikomi šio reglamento I ir II prieduose naujai išvardytų prekių ir technologijų, kurioms leidimą valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos jau suteikė, prieš įsigaliojant šiam reglamentui, pagal Reglamento (ES) Nr. 961/20121, 3 straipsnį pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

(7)

siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai taikomas draudimas Iranui parduoti, tiekti, perduoti arba į jį eksportuoti tam tikrą svarbiausią įrangą ar technologijas, kurias būtų galima naudoti naftos, gamtinių dujų ir naftos chemijos pramonės pagrindiniuose sektoriuose, reikėtų sudaryti tokios svarbiausios įrangos ir technologijų sąrašus;

(8)

dėl tos pačios priežasties taip pat reikėtų sudaryti objektų, kuriems taikomi prekybos žalia nafta ir naftos produktais, naftos chemijos produktais, auksu, tauriaisiais metalais ir deimantais, apribojimai, sąrašus;

(9)

be to, kad investicijoms į Irano naftos ir dujų sektorius taikomi apribojimai būtų veiksmingi, jie turėtų apimti tam tikrą svarbiausią veiklą, pavyzdžiui, didmeninio dujų perdavimo paslaugas siekiant vykdyti tranzitą ar pristatymą į tiesiogiai tarpusavyje sujungtus vamzdynus, ir dėl tos pačios priežasties apribojimus reikėtų taikyti bendroms įmonėms ir kitoms asociacijos ir bendradarbiavimo su Iranu gamtinių dujų perdavimo sektoriuje formoms;

(10)

kad Irano investicijų į Sąjungą ribojimas būtų veiksmingas, reikia imtis priemonių, kuriomis fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms, kurie priklauso valstybių narių jurisdikcijai, būtų draudžiama leisti arba suteikti teisę atlikti tokias investicijas;

(11)

Sprendimu 2012/35/BUSP taip pat įšaldomas papildomų asmenų, subjektų arba įstaigų, teikiančių paramą, įskaitant finansinę, logistinę ir materialinę paramą, Irano Vyriausybei, arba su jais susijusių asmenų, subjektų arba įstaigų, turtas. Sprendimu taip pat įšaldomas kitų ►C1  Irano revoliucijos gvardijos ◄ (toliau – IRGC) narių turtas;

(12)

be to, Sprendimu 2012/35/BUSP numatyta įšaldyti Irano centrinio banko turtą. Tačiau atsižvelgiant į galimą Irano centrinio banko dalyvavimą finansuojant užsienio prekybą, manoma, kad būtina nustatyti išimtis, nes šia tiksline finansine priemone nereikėtų užkirsti kelio prekybos operacijoms, įskaitant sutartis, susijusias su maistu, medicinos paslaugomis, medicinos įranga ar sudarytas humanitariniais tikslais, vykdomoms laikantis šio reglamento nuostatų. Šio reglamento 12 ir 14 straipsniuose nurodytos išimtys dėl sutarčių, susijusių su Irano žalios naftos, naftos produktų ir naftos chemijos produktų importu, pirkimu ar transportavimu, sudarytų iki 2012 m. sausio 23 d., taip pat taikomos pagalbinėms sutartims, įskaitant sutartis, susijusias su transportu, draudimu ar patikrinimais, būtinoms tokių sutarčių vykdymui. Be to, Irano žalios naftos produktai, naftos produktai ir naftos chemijos produktai, kurie legaliai importuoti į valstybes nares pagal Reglamento 12 ir 14 straipsnių išimtis, laikomi esančiais laisvoje apyvartoje Sąjungoje;

(13)

atsižvelgiant į įpareigojimą įšaldyti „Islamic Republic of Iran Shipping Line“ (toliau – IRISL) ir IRISL nuosavybės teise priklausančių ar kontroliuojamų subjektų turtą, draudžiama valstybių narių uostuose pakrauti į IRISL ar tokiems subjektams priklausančius ar jų nuomojamus laivus ir iš jų iškrauti krovinius. Be to, atsižvelgiant į IRISL turto įšaldymą, yra draudžiama perduoti IRISL įmonėms nuosavybės teise priklausančių, jų kontroliuojamų arba nuomojamų laivų nuosavybę kitiems subjektams. Tačiau įpareigojimas įšaldyti IRISL ir IRISL nuosavybės teise priklausančių ar kontroliuojamų subjektų lėšas ir ekonominius išteklius nereiškia, kad reikia konfiskuoti arba sulaikyti tokiems subjektams nuosavybės teise priklausančius laivus arba jų gabenamus krovinius, jei tokie kroviniai priklauso trečiosioms šalims, arba kad reikia sulaikyti jų įdarbintą įgulą;

(14)

atsižvelgiant į Irano mėginimus išvengti sankcijų, reikėtų aiškiai nustatyti, kad visos į Sprendimo 2010/413/BUSP I arba II priedus įtrauktiems asmenims, subjektams arba įstaigoms priklausančios, jų turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai turi būti nedelsiant įšaldomi, įskaitant jų teises perėmusių subjektų, įsteigtų siekiant išvengti šiame reglamente nustatytų priemonių, lėšas ir ekonominius išteklius;

(15)

taip pat reikėtų aiškiai nustatyti, kad reikalingų dokumentų bankui pateikimas ir jų perdavimas siekiant atlikti galutinį jų perdavimą, skirtą sąraše nenurodytam asmeniui, subjektui ar įstaigai, kad būtų įvykdyti pagal šį reglamentą leistini mokėjimai, nereiškia, kad sudaroma galimybė naudotis lėšomis, kaip apibrėžta šiame reglamente;

(16)

reikėtų aiškiai nustatyti, kad turėtų būti galima nutraukti lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą oficialiais diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, tikslais laikantis šio reglamento nuostatų;

(17)

pagal šio reglamento nuostatas turėtų būti toliau vystomos specializuotų finansinių ryšių paslaugų teikėjų taikomos tikslinės finansinės sankcijos;

reikėtų aiškiai nustatyti, kad į sąrašą neįtrauktų asmenų, subjektų arba įstaigų turtas, laikomas į sąrašą įtrauktose kredito ir finansų įstaigose, neturėtų būtį įšaldytas taikant tikslines finansines priemones ir jų įšaldymas turėtų galėti būti nutrauktas pagal šio reglamento sąlygas;

atsižvelgiant į Irano mėginimus naudotis savo finansų sistema, siekiant išvengti sankcijų, būtina užtikrinti budresnį Irano kredito ir finansų įstaigų veiklos stebėjimą, kad būtų išvengta šio reglamento nesilaikymo, įskaitant Irano centrinio banko turto įšaldymą. Šie kredito ir finansų įstaigoms taikomi budresnio stebėjimo reikalavimai turėtų papildyti galiojančius įpareigojimus, kylančius iš 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas ( 5 ), ir įgyvendinant 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ( 6 );

(18)

reikėtų peržiūrėti tam tikras nuostatas dėl lėšų pervedimo kontrolės, įskaitant Irano centrinio banko turto įšaldymą, kad kompetentingoms valdžios institucijoms ir operatoriams būtų lengviau jas taikyti ir būtų išvengta šio reglamento nuostatų nesilaikymo;

(19)

be to, reikėtų pakoreguoti draudimo apribojimus, visų pirma siekiant aiškiai nustatyti, kad leidžiamas Sąjungoje esančių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų draudimas, ir numatyti civilinės atsakomybės draudimo arba atsakomybės už žalą aplinkai draudimo teikimą;

(20)

be to, reikėtų atnaujinti reikalavimą pateikti informaciją prieš atgabenimą ir išgabenimą, nes šis įpareigojimas pradėtas bendrai taikyti visoms į Sąjungos muitų teritoriją įvežamoms ir iš jos išvežamoms prekėms nuo 2012 m. sausio 1 d., kai visiškai įgyvendintos muitinės saugumo priemonės, nustatytos atitinkamose nuostatose dėl prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijų, nurodytų Reglamente (EEB) Nr. 2913/92 ( 7 ) ir Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 ( 8 );

(21)

taip pat reikėtų pakoreguoti laivų aprūpinimo kuru ir kitomis atsargomis paslaugų teikimą, operatorių atsakomybę ir draudimą vengti atitinkamų ribojamųjų priemonių;

(22)

reikėtų peržiūrėti valstybių narių ir Komisijos keitimosi informacija mechanizmus, siekiant užtikrinti šio reglamento veiksmingą įgyvendinimą ir jo vienodą aiškinimą;

(23)

atsižvelgiant į jo tikslus, draudimą prekiauti vidaus represijoms skirta įranga reikėtų numatyti Reglamente (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane ( 9 ), o ne šiame reglamente;

(24)

siekiant aiškumo, Reglamentą (ES) Nr. 961/2010 reikėtų panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu;

(25)

šiame reglamente numatytos ribojamosios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį ir todėl joms įgyvendinti būtina priimti Sąjungos lygio teisės aktus, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai;

(26)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, visų pirma pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje: visų pirma teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į nuosavybę ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šį reglamentą reikėtų taikyti atsižvelgiant į šias teises ir principus;

(27)

šiuo reglamentu taip pat gerbiami valstybių narių įsipareigojimai pagal Jungtinių Tautų Chartiją ir nedaroma jokia įtaka teisiškai privalomam Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų pobūdžiui;

▼C4

(27a)

atsižvelgdama į Irano branduolinės programos keliamą konkrečią grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui ir siekdama užtikrinti suderinamumą su Sprendimo 2010/413/BUSP I ir II priedų dalinio keitimo ir peržiūros procesu, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies pakeisti šio reglamento VIII ir IX prieduose pateiktus sąrašus;

▼B

(28)

pagal šio reglamento tvarką dėl asmenų, kuriems turėtų būti taikomos įšaldymo priemonės, nustatymo, reikėtų numatyti į sąrašą įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms nurodyti jų įtraukimo į sąrašą priežastis, kad jie galėtų pateikti savo pastabas. Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai apie tai informuoti atitinkamą asmenį, subjektą arba įstaigą;

(29)

siekiant įgyvendinti šį reglamentą ir užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis reikėtų skelbti viešai. Pagal šį reglamentą tvarkant fizinių asmenų asmens duomenis reikėtų laikytis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ( 10 ) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ( 11 );

(30)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:I

SKYRIUS

TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) finansų arba kredito įstaigos filialas – veiklos vieta, kuri juridiškai priklauso nuo finansų arba kredito įstaigos ir tiesiogiai vykdo visus arba kai kuriuos finansų arba kredito įstaigų veiklai būdingus sandorius;

b) tarpininkavimo paslaugos:

i) derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo, be kita ko, iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį, sandorių arba tokių sandorių organizavimas; arba

ii) prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų, be kita ko, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį;

c) reikalavimas – kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki arba po šio reglamento įsigaliojimo dienos ir susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, ir toks reikalavimas visų pirma apima:

i) reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii) reikalavimą pratęsti bet kokio pobūdžio obligacijos, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii) reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv) priešieškinį;

v) reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

d) sutartis arba sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti bet kokių formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo tikslu terminas „sutartis“ apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

e) kompetentingos valdžios institucijos – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nurodytos X priede išvardytose interneto svetainėse;

f) kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo ( 12 ) 4 straipsnio 1 dalyje, įskaitant jos filialus Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų;

g) Sąjungos muitų teritorija – teritorija, kaip apibrėžta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą ( 13 ), 3 straipsnyje ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 įgyvendinimo nuostatas ( 14 );

h) ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialus ar nematerialus, kilnojamas ar nekilnojamas turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti;

i) finansų įstaiga:

i) įmonė, kuri nėra kredito įstaiga ir kuri verčiasi vienos ar kelių rūšių, išvardytų Direktyvos 2006/48/EB I priedo 2–12 punktuose ir 14 bei 15 punktuose, veikla, įskaitant valiutos keityklų veiklą;

ii) draudimo įmonė, kuriai tinkamai suteiktas leidimas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) ( 15 ), jeigu ji vykdo veiklą, kuriai taikoma ta direktyva;

iii) investicinė įmonė, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų ( 16 ) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

iv) kolektyvinė investicinė įmonė, prekiaujanti savo investiciniais vienetais ar akcijomis; arba

v) draudimo tarpininkas, kaip apibrėžta 2002 m. gruodžio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo ( 17 ) 2 straipsnio 5 dalyje, išskyrus tos direktyvos 2 straipsnio 7 dalyje nurodytus tarpininkus, kai jų veiklos objektas yra gyvybės draudimas ir kitos su investicijomis susijusios paslaugos;

taip pat jos filialai Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų;

j) ekonominių išteklių įšaldymas – draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

k) lėšų įšaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galėjimo jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

l) lėšos – finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugį;

v) paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas; ir

vii) dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė;

m) prekės apima objektus, medžiagas ir įrangą;

n) draudimas – įsipareigojimas, kurį prisiimdamas asmuo arba keletas fizinių ar juridinių asmenų, įvykus draudžiamajam įvykiui, privalo kitam asmeniui arba kitiems asmenims mainais už apmokėjimą atlyginti žalą arba išmokėti išmoką, kaip nustatyta įsipareigojime;

o) Irano asmuo, subjektas arba įstaiga:

i) Irano valstybė ar bet kuri šios valstybės valdžios institucija;

ii) bet kuris Irano fizinis asmuo arba gyventojas;

iii) bet kuris juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, kurio registruotoji buveinė yra Irane;

iv) Irane arba už jo ribų esantis juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai valdo ar kontroliuoja vienas ar daugiau iš nurodytų asmenų ar įstaigų;

p) perdraudimas – veikla, kai prisiimama draudimo įmonės arba kitos perdraudimo įmonės perduodama rizika, arba „Lloyd’s“ draudikų asociacijos atveju – veikla, kai draudimo ar perdraudimo įmonė, išskyrus „Lloyd’s“ draudikų asociaciją, prisiima bet kurio „Lloyd’s“ nario perduodamą riziką;

q) Sankcijų komitetas – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos (toliau – JT ST rezoliucija) 1737 (2006) 18 dalį;

r) techninė pagalba – bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, tobulinimu, gamyba, surinkimu, bandymu, priežiūra arba su bet kokiu kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, konsultacijų, mokymo, darbo žinių arba įgūdžių perdavimo arba konsultavimo paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu;

s) Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

t) lėšų pervedimas:

i) bet koks sandoris, kurį mokėtojo vardu elektroninėmis priemonėmis atlieka mokėjimo paslaugų teikėjas, kad gavėjo vardu tam tikras mokėjimo paslaugų teikėjas gautų lėšas, neatsižvelgiant į tai, ar mokėtojas ir gavėjas yra tas pats asmuo. Terminų „mokėtojas“, „gavėjas“ ir „mokėjimo paslaugų teikėjas“ reikšmė tokia pati, kokia nurodyta 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 64/2007 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje ( 18 );

ii) bet koks sandoris, kuris yra atliekamas ne elektroninėmis priemonėmis, tokiomis kaip grynaisiais, čekiais arba apskaitos pavedimais, siekiant, kad gavėjas gautų lėšas, neatsižvelgiant į tai, ar mokėtojas ir gavėjas yra tas pats asmuo.II

SKYRIUS

EKSPORTO IR IMPORTO APRIBOJIMAI

2 straipsnis

1.  Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti I ir II prieduose išvardytas Sąjungos arba kitokios kilmės prekes ir technologijas Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

▼M7

2.  Į I priedą įtraukiamos prekės ir technologijos, įskaitant programinę įrangą, kurios yra dvejopo naudojimo prekės arba technologijos, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 428/2009, išskyrus tam tikras prekes ir technologijas, nurodytas šio reglamento I priedo A dalyje.

▼M7

2a.  Atitinkama valstybė narė apie suteiktą leidimą informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per keturias savaites, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 428/2009, šio reglamento I priedo A dalyje nurodytų prekių ir technologijos atžvilgiu.

▼B

3.  Į II priedą įtraukiamos kitos prekės ir technologijos, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu, prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo arba prie veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių Tarptautinė atominės energijos agentūra (toliau – TATENA) išreiškė susirūpinimą arba jų klausimus nurodė kaip neišspręstus, vykdymo, įskaitant JT Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto nustatytas prekes ir technologijas.

4.  Į I ir II priedus neįtraukiamos prekės ir technologijos, nurodytos Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše ( 19 ) (toliau – Bendrasis karinės įrangos sąrašas).

3 straipsnis

1.  Reikalaujama išankstinio leidimo tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti III priede išvardytas Sąjungos arba kitokios kilmės prekes ir technologijas Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

2.  Visam eksportui, kuriam pagal šį straipsnį reikia gauti leidimą, tokį leidimą suteikia valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos valdžios institucijos, laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 428/2009 11 straipsnyje nustatytų išsamių taisyklių. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.

3.  Į III priedą įtraukiamos visos prekės ir technologijos, neįtrauktos į I ir II priedus, kuriomis galėtų būti prisidedama prie veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu, prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo arba prie veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių TATENA išreiškė susirūpinimą arba jų klausimus nurodė kaip neišspręstus, vykdymo.

4.  Eksportuotojai kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia visą atitinkamą informaciją, reikalingą jų paraiškoms dėl eksporto leidimo.

5.  Kompetentingos valdžios institucijos nesuteikia leidimo parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į III priedą įtrauktų prekių arba technologijų, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti, kad prekių ir technologijų pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas prisidėtų arba tuo galėtų būti siekiama prisidėti prie vienos iš šių rūšių veiklos:

a) Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu;

b) Irano vykdomo branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo; arba

c) Irano veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių TATENA išreiškė susirūpinimą arba jų klausimus nurodė kaip dar neišspręstus, vykdymo.

6.  Kompetentingos valdžios institucijos, vadovaudamosi 5 dalyje nustatytomis sąlygomis, gali panaikinti išduotą eksporto leidimą, sustabdyti jo galiojimą, jį pakeisti arba atšaukti.

7.  Jeigu kompetentinga valdžios institucija, vadovaudamasi 5 arba 6 dalimis, atsisako suteikti leidimą arba jį panaikina, sustabdo jo galiojimą, iš esmės jį apriboja ar atšaukia, atitinkama valstybė narė apie tai praneša kitoms valstybėms narėms bei Komisijai ir joms pateikia atitinkamą informaciją, laikydamasi 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės taikymą ( 20 ), nuostatų dėl tokios informacijos konfidencialumo.

8.  Valstybė narė, prieš išduodama leidimą pagal 5 dalį iš esmės tokiam pat sandoriui, kuriam dar galioja kitos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) atsisakymas išduoti leidimą pagal 6 ir 7 dalis, pirmiausia konsultuojasi su atsisakiusia (-iomis) išduoti leidimą valstybe (-ėmis) nare (-ėmis). Jeigu po tokių konsultacijų atitinkama valstybė narė nusprendžia išduoti leidimą, ji apie tai informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia visą atitinkamą informaciją, kuria paaiškinamas toks sprendimas.

4 straipsnis

Draudžiama iš Irano tiesiogiai arba netiesiogiai įsigyti, importuoti arba transportuoti prekes ir technologijas, išvardytas I ar II prieduose, neatsižvelgiant į tai, ar atitinkami objektai yra Irano ar kitokios kilmės.

5 straipsnis

1.  Draudžiama:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su Bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytomis prekėmis bei technologijomis ar su tame sąraše nurodytų prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su I ar II prieduose išvardytomis prekėmis bei technologijomis arba su I ar II prieduose išvardytų prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane; ir

c) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su Bendrajame karinės įrangos sąraše arba I ar II prieduose išvardytomis prekėmis ir technologijomis, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, skirtą tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai teikti, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

2.  Reikia gauti atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos leidimą norint:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III priede išvardytomis prekėmis bei technologijomis ir su jų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;

b) teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su III priede nurodytomis prekėmis ir technologijomis, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, skirtą tiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba atitinkamai techninei pagalbai tiesiogiai ar netiesiogiai teikti, Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

3.  Kompetentingos valdžios institucijos neišduoda leidimo 2 dalyje nurodytiems sandoriams, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti, kad toks veiksmas prisidėtų arba tuo galėtų būti siekiama prisidėti prie vienos iš šių veiklos rūšių:

a) Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu;

b) Irano vykdomo branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo; arba

c) Irano veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių TATENA išreiškė nuogąstavimus arba jų klausimus nurodė kaip dar neišspręstus, vykdymo.

6 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis netaikomos:

a) tiesioginiam ar netiesioginiam prekių, kurioms taikoma I priedo B dalis, perdavimui per valstybių narių teritorijas, jeigu tos prekės parduodamos, tiekiamos, perduodamos Iranui arba į jį eksportuojamos, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane, Irano lengvojo vandens reaktoriui, kurio statybos pradėtos anksčiau nei 2006 m. gruodžio mėn.;

b) pagal TATENA techninio bendradarbiavimo programoje nustatytus įgaliojimus sudaromiems sandoriams; arba

c) pagal valstybių, kurios yra 1993 m. sausio 13 d. Paryžiaus konvencijos dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo Šalys, įsipareigojimus Iranui tiekiamoms, perduodamoms ar pateikiamoms Irane naudoti prekėms; arba

▼M7

d) sutarčių dėl šio reglamento I priedo C dalyje nurodytų prekių ir technologijų pardavimo, tiekimo, perdavimo arba eksporto, sudarytų anksčiau nei 2012 m. gruodžio 22 d., arba tokioms sutartims vykdyti reikalingų pagalbinių sutarčių vykdymui iki 2013 m. balandžio 15 d.;

e) sutarčių dėl šio reglamento I priedo C dalyje nurodytos techninės pagalbos arba finansavimo ar finansinės pagalbos, susijusios su I priedo C dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis, teikimo, sudarytų anksčiau nei 2012 m. gruodžio 22 d., vykdymui iki 2013 m. balandžio 15 d.

▼B

7 straipsnis

1.  Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 359/2011 1 straipsnio b punkto, kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali suteikti leidimą sandoriui, susijusiam su prekėmis ir technologijomis, nurodytomis šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje, arba pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, nurodytas 5 straipsnio 1 dalyje, jeigu:

a) prekės, technologijos, pagalba ar tarpininkavimo paslaugos yra skirtos maisto, žemės ūkio, medicinos ar kitiems humanitariniams tikslams; ir

b) kai sandoris susijęs su prekėmis arba technologijomis, nurodytomis Branduolinių tiekėjų grupės ar Raketų technologijų kontrolės režimo sąrašuose, Sankcijų komitetas iš anksto bei kiekvienu konkrečiu atveju nusprendė, kad sandoriu tikrai nebus prisidėta prie technologijų, kuriomis remiama Irano veikla, susijusi su didesne branduolinių ginklų platinimo rizika, ar prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo.

2.  Atitinkama valstybė narė per keturias savaites informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

▼M7

8 straipsnis

1.  Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti VI ir VIA prieduose išvardytą svarbiausią įrangą arba technologijas Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

2.  Į VI ir VIA priedus įtraukiama svarbiausia įranga ir technologijos, skirtos šiems naftos ir dujų pramonės pagrindiniams sektoriams Irane:

a) žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymas;

b) žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba;

c) perdirbimas;

d) gamtinių dujų skystinimas.

3.  Į VI ir VIA priedus taip pat įtraukiama svarbiausia įranga ir technologijos, skirtos Irano naftos chemijos pramonei.

4.  Į VI ir VIA priedus neįtraukiami Bendrajame karinės įrangos sąraše arba I, II arba III priede išvardyti objektai.

9 straipsnis

Draudžiama:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su VI ir VIA prieduose išvardyta svarbiausia įranga bei technologijomis ir su VI ir VIA prieduose išvardytų prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su VI ir VIA prieduose išvardyta svarbiausia įranga ir technologijomis, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

10 straipsnis

1.  8 ir 9 straipsniuose nustatyti draudimai netaikomi:

a) sandorių, kuriuos reikia vykdyti pagal prekybos sutartį dėl svarbiausios įrangos arba technologijų atliekant žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymą, žalios naftos ir gamtinių dujų gavybą, perdirbimą, gamtinių dujų skystinimą, kaip nurodyta VI priede, sudarytų anksčiau nei 2010 m. spalio 27 d., arba pagal tokioms sutartims vykdyti reikalingas pagalbines sutartis, arba pagal sutartį ar susitarimą, sudarytus anksčiau nei 2010 m. liepos 26 d. ir susijusius su investicijomis Irane, atliktomis anksčiau nei 2010 m. liepos 26 d., vykdymui iki 2013 m. balandžio 15 d. ir netrukdo įvykdyti su jais susijusį įsipareigojimą;

b) sandorių, kuriuos reikia vykdyti pagal prekybos sutartį dėl svarbiausios įrangos ir technologijų naftos chemijos pramonėje, kaip nurodytai priede, sudarytų anksčiau nei 2012 m. kovo 24 d., arba pagal tokioms sutartims vykdyti reikalingas pagalbines sutartis, arba pagal sutartį ar susitarimą, sudarytus anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. ir susijusius su investicijomis Irane, atliktomis anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d., vykdymui iki 2013 m. balandžio 15 d. ir netrukdo įvykdyti su jais susijusį įsipareigojimą;

c) sandorių, kuriuos reikia vykdyti pagal prekybos sutartį dėl svarbiausios įrangos ir technologijų atliekant žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymą, žalios naftos ir gamtinių dujų gavybą, perdirbimą, gamtinių dujų skystinimą ir naftos cheminių produktų, kaip nurodyta VIA priede, sudarytus anksčiau nei 2012 m. spalio 16 d. ir susijusius su investicijomis Irane dėl žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymo, žalios naftos ir gamtinių dujų gavybos ir perdirbimo, gamtinių dujų skystinimo atliktomis iki 2010 m. liepos 26 d., arba susijusiais su investicijomis Irane dėl naftos cheminių produktų, atliktomis anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d., vykdymui iki 2013 m. balandžio 15 d. ir netrukdo įvykdyti su jais susijusį įsipareigojimą; arba

d) techninės pagalbos teikimui, kuris tiktai skirtas pagal a, b, ir c punktus pristatytos įrangos ar technologijos instaliavimui,

jeigu fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, siekiantys dalyvauti tokiuose sandoriuose arba teikti pagalbą tokiems sandoriams, apie sandorį arba pagalbą iš anksto bent prieš 20 darbo dienų pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms valdžios institucijoms.

2.  1 dalis nedaro poveikio įsipareigojimams, prisiimtiems pagal 12 straipsnio 1 dalies b punkte ir 14 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas sutartis, su sąlyga, kad tie įsipareigojimai yra numatyti paslaugų sutartyse arba toms sutartims vykdyti reikalingose pagalbinėse sutartyse ir kad kompetentinga valdžios institucija iš anksto leido vykdyti tuos įsipareigojimus bei kitoms kompetentingoms valdžios institucijoms ir Komisijai pranešė apie savo ketinimą suteikti leidimą.

▼M7

10a straipsnis

1.  Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti VIB priede išvardytą svarbiausia laivybos įrangą arba technologijas Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

2.  VIB priede nurodyta svarbiausia laivybos įranga arba technologijos, skirtos laivų statybai, laivų techniniam aptarnavimui ir pertvarkymui, įskaitant įrangą arba technologijas, skirtas naftos tanklaivių statybai.

10b straipsnis

1.  Draudžiama:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su VIB priede išvardyta svarbiausia įranga bei technologijomis ir su VIB priede išvardytų prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su VIB priede išvardyta svarbiausia įranga ir technologijomis, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

10c straipsnis

1.  10a ir 10b straipsniuose nustatyti draudimai nedaro poveikio svarbiausios laivybos įrangos ir technologijos teikimui laivams, kurie nuosavybės teise nepriklauso Irano asmeniui, subjektui ar įstaigai arba nėra jų kontroliuojami ir kurie į Irano uostą arba į Irano teritorinius vandenis buvo priversti įplaukti dėl force majeure.

2.  10a ir 10b straipsniuose nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2012 m. gruodžio 22 d., arba tokioms sutartims vykdyti būtinų pagalbinių sutarčių vykdymui iki 2013 m. vasario 15 d.

10d straipsnis

1.  Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti VIIA priede išvardytą svarbiausią programinę įrangą Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu ji skirta naudoti Irane.

2.  VIIA priede nurodyta programinė įranga, skirta pramoniniams procesams integruoti ir susijusi su pramonės sektoriais, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja Islamo revoliucijos gvardija arba kuri galėtų būti reikalinga Irano branduolinei, karinei ir balistinių raketų programai.

10e straipsnis

1.  Draudžiama:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su VIIA priede išvardyta programine įranga arba su VIIA priede išvardytų prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su VIIA priede išvardyta programine įranga, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms arba jeigu ji skirta naudoti Irane.

10f straipsnis

1.  10 d ir 10e straipsniuose nustatyti draudimai neturi įtakos sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2012 m. gruodžio 22 d., arba tokioms sutartims vykdyti būtinų pagalbinių sutarčių vykdymui iki 2013 m. sausio 15 d.

▼B

11 straipsnis

1.  Draudžiama:

a) importuoti žalią naftą ar naftos produktus į Sąjungą, jeigu:

i) jų kilmės šalis Iranas; arba

ii) jie eksportuoti iš Irano;

b) pirkti žalią naftą ar naftos produktus, kurie yra Irane arba kurių kilmės šalis Iranas;

c) vežti žalią naftą ar naftos produktus, jei jų kilmės šalis Iranas arba jei jie eksportuojami iš Irano į bet kurią kitą šalį; ir

d) teikti tiesioginę ar netiesioginę finansavimo ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su Irano kilmės žalios naftos ir naftos produktų importu, pirkimu ar transportavimu arba su tais produktais, kurie buvo importuoti iš Irano.

2.  Žalia nafta ir naftos produktai yra IV priede išvardyti produktai.

▼M15

3.  1 dalies c punkte nustatyto draudimo taikymas sustabdomas XI priede išvardytų produktų atžvilgiu.

4.  1 dalies d punkte nustatyto draudimo taikymas sustabdomas tais atvejais, kai jis siejamas su draudimo ir perdraudimo paslaugų, susijusių su IX priede nurodytų produktų importu, įsigijimu ar transportavimu, teikimu.

▼B

12 straipsnis

▼M7

1.  11 straipsnyje nurodyti draudimai netaikomi:

a) prekybos sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d., arba tokioms sutartims vykdyti reikalingų pagalbinių sutarčių vykdymui iki 2012 m. liepos 1 d.;

b) anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. sudarytų sutarčių arba tokioms sutartims vykdyti reikalingų pagalbinių sutarčių, įskaitant transporto, draudimo arba patikrinimo sutartis, vykdymui, kai tokioje sutartyje konkrečiai nustatyta, kad tiekiama Irano žalia nafta ir naftos produktai ar iš jų tiekimo gautos pajamos skirtos mokėti asmenims, subjektams arba įstaigoms, esantiems valstybių narių jurisdikcijai priklausančiose teritorijose, priklausančias nesumokėtas sumas,

c) žalios naftos arba naftos produktams, kurie buvo eksportuoti iš Irano iki 2012 m. sausio 23 d. arba kai jų eksportas buvo atliktas 2012 m. liepos 1 d. arba iki šios datos pagal a punktą; arba, kai buvo eksportuojama pagal b punktą;

d) kitos trečiosios šalies nei Iranas pagaminto arba tiekiamo laivų variklių jėgainėms skirto bunkerinio kuro pirkimui;

e) laivo, kuris Irano uoste ar Irano teritoriniuose vandenyse atsirado dėl force majeure, variklių jėgainėms skirto bunkerinio kuro pirkimui,

jeigu asmuo, subjektas arba įstaiga, siekiantys dalyvauti atitinkamoje sutartyje, nurodytoje a, b ir c punktuose, apie veiklą ar sandorį iš anksto bent prieš 20 darbo dienų pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs, kompetentingai valdžios institucijai.

▼B

2.  11 straipsnio 1 dalies d punkto draudimas iki 2012 m. liepos 1 d. netaikomas civilinės atsakomybės draudimo ir atsakomybės už žalą aplinkai draudimo ar perdraudimo tiesioginiam ar netiesioginiam teikimui.

13 straipsnis

1.  Draudžiama:

a) importuoti naftos chemijos produktus į Sąjungą, jeigu:

i) jų kilmės šalis Iranas; arba

ii) jie eksportuoti iš Irano;

b) pirkti naftos chemijos produktus, kurie yra Irane arba kurių kilmės šalis Iranas;

c) vežti naftos chemijos produktus, jei jų kilmės šalis Iranas arba jei jie eksportuojami iš Irano į bet kurią kitą šalį; ir

d) teikti tiesioginę ar netiesioginę finansavimo ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su Irano kilmės naftos chemijos produktų importu, pirkimu ar transportavimu arba kurie buvo importuoti iš Irano.

2.  Naftos chemijos produktų yra V priede išvardyti produktai.

▼M15

3.  1 dalies a, b, c ir d punktuose nustatytų draudimų taikymas sustabdomas.

▼B

14 straipsnis

1.  13 straipsnyje nurodyti draudimai netaikomi:

a) prekybos sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d., arba tokioms sutartims vykdyti reikalingų pagalbinių sutarčių vykdymui iki 2012 m. gegužės 1 d.;

b) anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. sudarytų sutarčių arba tokioms sutartims vykdyti reikalingų pagalbinių sutarčių, įskaitant transporto arba draudimo sutartis, vykdymui, kai tokioje sutartyje konkrečiai nustatyta, kad tiekiami Irano naftos chemijos produktai ar iš jų tiekimo gautos pajamos skirtos mokėti asmenims, subjektams arba įstaigoms, esantiems valstybių narių jurisdikcijai priklausančiose teritorijose, priklausančias nesumokėtas sumas;

▼M7

c) naftos chemijos produktų, kurie buvo eksportuoti iš Irano iki 2012 m. sausio 23 d. arba kai jų eksportas buvo atliktas 2012 m. gegužės 1 d. arba iki šios datos pagal a punktą, importui, pirkimui ir transportavimui, arba kai eksportas buvo atliktas pagal b punktą,

▼B

jeigu asmuo, subjektas arba įstaiga, siekiantys dalyvauti atitinkamoje sutartyje, apie veiklą ar sandorį iš anksto bent prieš 20 darbo dienų pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs, kompetentingai valdžios institucijai.

2.  13 straipsnio 1 dalies d punkto draudimas iki 2012 m. liepos 1 d. netaikomas civilinės atsakomybės draudimo ir atsakomybės už žalą aplinkai draudimo ar perdraudimo tiesioginiam ar netiesioginiam teikimui.

▼M7

14a straipsnis

1.  Draudžiama:

a) pirkti, vežti ar importuoti gamtines dujas, kurių kilmės šalis yra Iranas arba buvo eksportuotos iš Irano, į Sąjungą;

b) vykdyti gamtinių dujų mainus, jei jų kilmės šalis Iranas arba jei jos eksportuotos iš Irano;

c) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti tarpininkavimo paslaugas, finansavimo ar finansinę paramą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas ir su draudimu bei perdraudimu susijusias tarpininkavimo paslaugas, a ir b punktuose nurodytos veiklos atžvilgiu.

2.  1 dalyje nurodyti draudimai netaikomi:

a) gamtinėms dujoms, kurios buvo eksportuojamos iš kitos valstybės nei Iranas, kai eksportuojamos dujos buvo kartu tiekiamos su dujomis, kurių kilmė yra Iranas, pasitelkiant kitos nei Iranas valstybės infrastruktūrą;

b) gamtinių dujų pirkimui Irane, kurį atlieka valstybių narių nacionaliniai subjektai civiliniais tikslais, įskaitant gyvenamųjų namų šildymą ar energijos teikimą arba diplomatinių misijų išlaikymui; arba

c) sutarčių dėl gamtinių dujų tiekimo, kurių kilmės šalis yra kita nei Iranas valstybė, vykdymui.

3.  „Gamtinės dujos“ – tai IVA priede išvardyti produktai.

4.  1 dalyje sąvoka „vykdyti mainus“ reiškia keistis skirtingos kilmės gamtinių dujų srautais.

▼B

15 straipsnis

1.  Draudžiama:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti VII priede išvardytus auksą, tauriuosius metalus ir deimantus, neatsižvelgiant į tai, ar jų kilmė Sąjungoje, Irano Vyriausybei, jos viešosioms įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms ir bet kuriam asmeniui, subjektui arba įstaigai, veikiantiems jų vardu ar jų nurodymu, arba jiems nuosavybės teise priklausantiems ar jų kontroliuojamiems subjektams arba įstaigoms;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai pirkti, importuoti arba transportuoti VII priede išvardytus auksą, tauriuosius metalus ir deimantus, neatsižvelgiant į tai, ar jų kilmė Irane, iš Irano Vyriausybės, jos viešųjų įstaigų, korporacijų ir agentūrų ir bet kurio asmens, subjekto arba įstaigos, veikiančių jų vardu ar jų nurodymu, arba jiems nuosavybės teise priklausančių ar jų kontroliuojamų subjektų arba įstaigų; ir

c) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, finansavimo arba finansinę pagalbą, susijusią su a ir b punktuose nurodytomis prekėmis, Irano Vyriausybei, jos viešosioms įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms ir bet kuriam asmeniui, subjektui arba įstaigai, veikiantiems jų vardu ar jų nurodymu, arba jiems nuosavybės teise priklausantiems ar jų kontroliuojamiems subjektams arba įstaigoms.

2.  Į VII priedą įtraukiamas auksas, taurieji metalai ir deimantai, kuriems taikomi 1 dalyje nurodyti draudimai.

▼M15

3.  1 dalies a, b ir c punktuose nustatytų draudimų taikymas sustabdomas XII priede išvardytų produktų atžvilgiu.

▼M7

15a straipsnis

1.  Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti VIIB priede nurodytą grafitą arba metalo pusgaminius Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jie skirti naudoti Irane.

2.  VIIB priede nurodyti grafitas ir metalo žaliavos arba pusgaminiai, pavyzdžiui, aliuminio ir plieno, yra susiję su pramonės sektoriais, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja Islamo revoliucijos gvardija arba kurie galėtų būti reikalingi Irano branduolinei, karinei ir balistinių raketų programai.

3.  1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas I, II ir III prieduose išvardytoms prekėms.

15b straipsnis

1.  Draudžiama:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su VIIB priede išvardytomis prekėmis arba su VIIB priede išvardytų prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su VIIB priede išvardytomis prekėmis, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

2.  1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi I, II ir III prieduose išvardytoms prekėms.

15c straipsnis

15a straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2012 m. gruodžio 22 d., arba tokioms sutartims vykdyti reikalingų pagalbinių sutarčių vykdymui iki 2013 m. balandžio 15 d.

▼B

16 straipsnis

Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, pervesti arba eksportuoti naujai atspausdintus ar neišleistus Irano valiutos banknotus ir nukaldintas monetas Irano centriniam bankui arba jo naudai.III

SKYRIUS

TAM TIKRŲ ĮMONIŲ FINANSAVIMO APRIBOJIMAI

17 straipsnis

1.  Draudžiama:

a) suteikti finansinę paskolą ar kreditą Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, nurodytiems 2 dalyje;

b) įsigyti arba padidinti kapitalo dalį Irano asmenyse, subjektuose ar įstaigose, nurodytuose 2 dalyje;

c) steigti bendras įmones su Irano asmenimis, subjektais ar įstaigomis, nurodytais 2 dalyje.

2.  1 dalyje nurodytas draudimas taikomas Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, užsiimantiems:

a) Bendrajame karinės įrangos sąraše arba I ar II prieduose išvardytų prekių ar technologijų gamyba;

b) žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymu ar gavyba, kuro perdirbimu arba gamtinių dujų skystinimu; arba

c) naftos chemijos pramonės veikla.

3.  Tik 2 dalies b ir c punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a) žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymas apima žalios naftos ir gamtinių dujų išteklių žvalgymą, išgavimą ir valdymą, taip pat geologinių paslaugų teikimą tokių išteklių atžvilgiu;

b) žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba apima didmeninio dujų perdavimo paslaugas siekiant vykdyti tranzitą ar pristatymą į tiesiogiai tarpusavyje sujungtus vamzdynus;

c) perdirbimas – kuro apdorojimas, kondicionavimas ar paruošimas galutiniam pardavimui;

d) naftos chemijos pramonės veikla – gamyklos, kurios gamina V priede išvardytas prekes.

4.  Draudžiama užmegzti bendradarbiavimą su Irano asmeniu, subjektu ar įstaiga, dalyvaujančiais gamtinių dujų perdavimo veikloje, kaip nurodyta 3 dalies b punkte.

5.  4 dalyje vartojamas terminas „bendradarbiavimas“ reiškia:

a) investicinių išlaidų pasidalijimą, kai naudojantis integruota arba valdoma tiekimo grandine gamtinės dujos tiesiogiai gaunamos iš Irano teritorijos arba tiesiogiai tiekiamos į ją; ir

b) tiesioginį bendradarbiavimą siekiant investuoti į suskystintų gamtinių dujų įrenginius Irano teritorijoje arba į suskystintų gamtinių dujų įrenginius, tiesiogiai susijusius su Irano teritorija.

18 straipsnis

1.  Investicijoms 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų sandorių pagalba į Irano asmenį, subjektą ar įstaigą, gaminančią III priede išvardytas prekes arba technologijas, reikalingas atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos leidimas.

2.  Kompetentingos valdžios institucijos neišduoda leidimo 1 dalyje nurodytiems sandoriams, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti, kad toks veiksmas prisidėtų prie vienos iš šių veiklos rūšių:

a) Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu;

b) Irano vykdomo branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo; arba

c) Irano veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių TATENA išreiškė nuogąstavimus arba jų klausimus nurodė kaip dar neišspręstus, vykdymo.

19 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 17 straipsnio 2 dalies a punkto, kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali suteikti leidimą investuoti sandorių pagalba, kaip nurodyta 17 straipsnio 1 dalyje, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a) investuojama maisto, žemės ūkio, medicinos paslaugų ar kitų humanitarinių tikslų srityje; ir

b) kai investuojama į Irano asmenį, subjektą ar įstaigą, kurie gamina prekes arba technologijas, nurodytas Branduolinių tiekėjų grupės ir Raketų technologijų kontrolės režimo sąrašuose, Sankcijų komitetas iš anksto bei kiekvienu konkrečiu atveju nusprendė, kad sandoriu tikrai nebus prisidėta prie technologijų, kuriomis remiama Irano veikla, susijusi su didesne branduolinių ginklų platinimo rizika, ar prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo.

2.  Atitinkama valstybė narė per keturias savaites informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

20 straipsnis

17 straipsnio 2 dalies b punktas netaikomas finansinės paskolos ar kredito suteikimo arba kapitalo dalies įmonėje įsigijimo ar padidinimo atveju, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a) sandoris turi būti atliktas pagal susitarimą arba sutartį, sudarytus anksčiau nei 2010 m. liepos 26 d.; ir

b) kompetentingai valdžios institucijai bent prieš 20 darbo dienų pranešta apie tą susitarimą ar sutartį.

21 straipsnis

17 straipsnio 2 dalies c punktas netaikomas finansinės paskolos ar kredito suteikimo arba kapitalo dalies įmonėje įsigijimo ar padidinimo atveju, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a) sandoris turi būti atliktas pagal susitarimą arba sutartį, sudarytus anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d.; ir

b) kompetentingai valdžios institucijai bent prieš 20 darbo dienų pranešta apie tą susitarimą ar sutartį.

22 straipsnis

Draudžiama sutikti arba pritarti, sudarant susitarimą arba kitomis priemonėmis, kad vienas ar daugiau Irano asmenų, subjektų ar įstaigų įmonei, užsiimančiai toliau nurodyta veikla, suteiktų finansinę paskolą ar kreditą, arba sukurtų bendrą įmonę su tokia įmone arba įsigytų jos kapitalo dalį ar ją padidintų:

a) urano gavyba;

b) urano sodrinimas ir perdirbimas;

c) prekių arba technologijų, įtrauktų į Branduolinės tiekėjų grupės arba Raketų technologijos kontrolės režimo sąrašus, gamyba.IV

SKYRIUS

LĖŠŲ IR EKONOMINIŲ IŠTEKLIŲ ĮŠALDYMAS

23 straipsnis

1.  Įšaldomos visos VIII priede išvardytiems asmenims, subjektams ir įstaigoms priklausančios, jų turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Į VIII priedą įtraukti asmenys, subjektai ir įstaigos, kuriuos nurodė Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas pagal JT ST rezoliucijos 1737 (2006) 12 dalį, JT ST rezoliucijos 1803 (2008) 7 dalį arba JT ST rezoliucijos 1929 (2010) 11, 12 arba 19 dalis.

2.  Įšaldomos visos IX priede išvardytiems asmenims, subjektams ir įstaigoms priklausančios, jų turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Į IX priedą įtraukiami fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos, kai pagal Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP 20 straipsnio 1 dalies b ir c punktus nustatoma, kad:

a) jie dalyvauja Irano veikloje, susijusioje su didesne branduolinių ginklų platinimo rizika, arba Irano branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrime, yra tiesiogiai su tuo susiję arba teikia paramą, be kita ko, dalyvauja perkant draudžiamas prekes ir technologijas, arba jie nuosavybės teise priklauso tokiam asmeniui, subjektui arba įstaigai, arba yra jų kontroliuojami, įskaitant neteisėtas priemones, arba veikia jų vardu ar nurodymu;

▼M11

b) tai yra fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, kuri apėjo ribojamųjų priemonių taikymą arba jas pažeidė, arba kuri padėjo į sąrašą įtrauktam asmeniui, subjektui ar įstaigai apeiti šio reglamento, Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP arba JT ST rezoliucijos 1737 (2006), JT ST rezoliucijos 1747 (2007), JT ST rezoliucijos 1803 (2008) ir JT ST rezoliucijos 1929 (2010) nuostatų taikymą arba jas pažeisti;

c) tai yra Islamo revoliucijos gvardijos (IRG) pareigūnas arba IRG arba vienam ar daugiau jos narių priklausantis arba jų kontroliuojamas juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, ar fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga veikiantis jų vardu arba, IRG arba vienam ar daugiau jos narių priklausančiam arba jų kontroliuojamam subjektui draudimo ar kitas svarbias paslaugas teikiantis fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga;

▼M7

d) tai yra kiti asmenys, subjektai arba įstaigos, teikiantys paramą, pavyzdžiui, materialinę, logistinę arba finansinę, Irano Vyriausybei, ir jiems nuosavybės teise priklausantys arba jų kontroliuojami subjektai arba su jais susiję asmenys ir subjektai;

▼M11

e) tai yra „Islamic Republic of Iran Shipping Lines“ (toliau – IRISL) priklausantis arba jų kontroliuojamas juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, arba jos vardu veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga arba IRISL arba vienam ar daugiau jos narių priklausančiam arba jos kontroliuojamam subjektui draudimo ar kitas svarbias paslaugas teikiantis fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga.

▼B

Atsižvelgiant į įpareigojimą įšaldyti IRISL ir IRISL nuosavybės teise priklausančių ar kontroliuojamų nurodytų subjektų lėšas ir ekonominius išteklius, draudžiama valstybių narių uostuose pakrauti į IRISL ar tokiems subjektams priklausančius ar jų nuomojamus laivus ar iš jų iškrauti krovinius.

Įpareigojimas įšaldyti IRISL ir IRISL nuosavybės teise priklausančių ar kontroliuojamų nurodytų subjektų lėšas ir ekonominius išteklius nereiškia, kad reikia konfiskuoti arba sulaikyti šiems subjektams nuosavybės teise priklausančius laivus arba jų gabenamus krovinius, jei tokie kroviniai priklauso trečiosioms šalims, arba sulaikyti jų įdarbintą įgulą.

3.  VIII ir IX prieduose išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jų naudai neleidžiama nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

▼M7

4.  Nedarant poveikio 24, 25, 26, 27, 28, 28a arba 29 straipsniuose nustatytoms išimtims, draudžiama teikti specializuotų finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, kurios teikiamos keičiantis finansinių mokėjimų duomenimis, fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, išvardytiems VIII ar IX prieduose.

▼B

5.  VIII ir IX prieduose nurodomi Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto pateikti sąraše nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų įtraukimo į sąrašą motyvai.

6.  VIII ir IX prieduose taip pat nurodoma, jeigu tokios informacijos turima, atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų tapatybei nustatyti būtina informacija, kurią pateikia Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas. Kalbant apie fizinius asmenis, tokia informacija gali apimti vardą ir pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą (jei žinomas), pareigas arba profesiją. Kalbant apie juridinius asmenis, subjektus ir įstaigas, tokia informacija gali apimti pavadinimus, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vietą. Kalbant apie oro transporto ir laivybos bendroves, į VIII ir IX priedus taip pat įtraukiama informacija (jei turima), kuri būtina siekiant nustatyti kiekvieną laivą ar orlaivį, priklausantį į sąrašą įtrauktai bendrovei, pavyzdžiui, pirminis registracijos numeris arba pavadinimas. VIII ir IX prieduose taip pat nurodoma įtraukimo į sąrašą data.

24 straipsnis

Nukrypdamos nuo 23 straipsnio, kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a) lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine ar arbitražo tvarka buvo sulaikyti prieš tai, kai 23 straipsnyje nurodytą asmenį, subjektą ar įstaigą nurodė Sankcijų komitetas, Saugumo Taryba arba Taryba, arba dėl jų buvo priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas, paskelbtas iki tos dienos;

b) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu turto sulaikymu arba kurie pripažįstami teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) turto sulaikymas arba teismo sprendimas nėra VIII ar IX prieduose išvardytų asmenų, subjektų arba įstaigų naudai;

d) turto sulaikymo arba teismo sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai; ir

e) kai taikoma 23 straipsnio 1 dalis, apie turto sulaikymą arba teismo sprendimą valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

25 straipsnis

Nukrypdamos nuo 23 straipsnio ir su sąlyga, kad VIII arba IX prieduose išvardyti asmenys, subjektai arba įstaigos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė atitinkamas asmuo, subjektas arba įstaiga, arba įpareigojimą, kuris buvo atitinkamam asmeniui, subjektui arba įstaigai nustatytas iki dienos, kurią atitinkamą asmenį, subjektą arba įstaigą nurodė Sankcijų komitetas, Saugumo Taryba arba Taryba, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a) atitinkama kompetentinga valdžios institucija nustatė, kad:

i) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami VIII arba IX prieduose išvardytų asmenų, subjektų arba įstaigų mokėjimui atlikti;

▼M7

ii) mokėjimu nebus prisidėta prie veiklos, kuri draudžiama pagal šį reglamentą. Bus laikoma, kad mokėjimu neprisidedama prie uždraustos veiklos, jeigu mokėjimas yra už jau atliktą prekybinę veiklą ir jeigu kitos valstybės narės kompetentinga institucija davė išankstinį patvirtinimą, kad veikla nebuvo draudžiama; ir

▼B

iii) mokėjimu nepažeidžiama 23 straipsnio 3 dalis ir

b) kai taikoma 23 straipsnio 1 dalis, atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie tą nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas nepareiškė prieštaravimo dėl tokių veiksmų per dešimt darbo dienų po pranešimo pateikimo.

26 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 23 straipsnio, kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

▼M7

a) atitinkama kompetentinga valdžios institucija nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

i) būtini VIII arba IX prieduose išvardytų asmenų ir nuo jų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

ii) skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

iii) skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdienį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; ar

iv) išimtinai skirti laivų išregistravimo mokesčiui sumokėti; ir

▼B

b) kai leidimas susijęs su VIII priede išvardytais asmenimis, subjektais arba įstaigomis, atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie a punkte nurodytą nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas nepareiškė prieštaravimo dėl tokių veiksmų per penkias darbo dienas po pranešimo pateikimo.

2.  Nukrypdamos nuo 23 straipsnio, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai reikalingi ypatingosioms išlaidoms arba mokėjimams už prekes, kurios perkamos lengvojo vandens reaktoriui Irane, kurio statybos pradėtos anksčiau nei 2006 m. gruodžio mėn., arba už jų perdavimą, arba už 6 straipsnio b ir c punktuose nurodytas prekes, kai leidimas susijęs su VIII priede nurodytu asmeniu, subjektu arba įstaiga, atitinkama valstybė narė pranešė apie tą nutarimą Sankcijų komitetui, o Sankcijų komitetas šį nutarimą patvirtino.

27 straipsnis

Nukrypdamos nuo 23 straipsnio 2 ir 3 dalių, kompetentingos valdžios institucijos, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai reikalingi oficialiais diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, tikslais.

▼M7

28 straipsnis

Nukrypdamos nuo 23 straipsnio 2 dalies, kompetentingos valdžios institucijos, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, taip pat gali leisti:

a) nutraukti tam tikrų Irano centrinio banko lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu jos nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai reikalingi, kad kredito arba finansų įstaigoms būtų suteiktas likvidumas prekybai finansuoti ar teikiant paslaugas, susijusias su prekybos paskolomis; arba

b) nutraukti tam tikrų Irano centrinio banko lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu jos nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai reikalingi reikalavimui pagal sutartį arba susitarimą, kuriuos Irano asmuo, subjektas ar įstaiga sudarė anksčiau nei 2012 m. spalio 16 d., padengti, jeigu tokioje sutartyje arba susitarime numatyta sumokėti asmenims, subjektams arba įstaigoms, esantiems valstybių narių jurisdikcijai priklausančiose teritorijose, priklausančias nesumokėtas sumas;

su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie ketinimą suteikti leidimą bent prieš dešimt darbo dienų iki leidimo suteikimo.

▼M6

28a straipsnis

23 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti draudimai netaikomi veiksmams ir sandoriams, atliktiems IX priede išvardytų:

a) subjektų, kurie turi teises, kylančias iš su suverenia vyriausybe, išskyrus Irano Vyriausybę, anksčiau nei 2010 m. spalio 27 d. sudaryto autentiško bendros gamybos susitarimo, kaip nurodyta 39 straipsnyje, atžvilgiu tiek, kiek tokie veiksmai ir sandoriai susiję su tų subjektų dalyvavimu tame susitarime;

b) subjektų atžvilgiu tiek, kiek tai būtina ►M23  iki 2016 m. sausio 14 d. ◄ įvykdyti su 12 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytomis sutartimis susijusius įsipareigojimus, su sąlyga, kad šiems veiksmams ir sandoriams kiekvienu konkrečiu atveju iš anksto pritarė atitinkama kompetentinga institucija ir kad atitinkama valstybė narė informavo kitą valstybę narę ir Komisiją apie savo ketinimą suteikti leidimą.

▼M15

28b straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 23 straipsnio 2 ir 3 dalių, kompetentingos institucijos savo nustatytomis tinkamomis sąlygomis gali leisti panaikinti ekonominių išteklių įšaldymą arba tiesiogiai ar netiesiogiai skirti lėšų ar ekonominių išteklių Naftos ministerijai, kaip nurodyta IX priede, jeigu jos nustatė, kad tų lėšų ar ekonominių išteklių reikia sutartims dėl V priede išvardytų naftos chemijos produktų, kurie yra Irano kilmės arba yra importuoti iš Irano, importo ar įsigijimo, įvykdyti.

2.  Atitinkama valstybė narė per keturias savaites informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

▼B

29 straipsnis

1.  23 straipsnio 3 dalimi finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto ar įstaigos sąskaitą, su sąlyga, kad visi tokių sąskaitų papildymai taip pat įšaldomi. Finansų arba kredito įstaigos apie tokias operacijas nedelsdamos praneša kompetentingoms valdžios institucijoms.

2.  23 straipsnio 3 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a) palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis; arba

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įpareigojimus, kurie buvo sudaryti arba nustatyti iki dienos, kurią 23 straipsnyje nurodytą asmenį, subjektą ar įstaigą nurodė Sankcijų komitetas, Saugumo Taryba arba Taryba,

su sąlyga, kad tokios palūkanos ar kitos pajamos ir mokėjimai įšaldomi pagal 23 straipsnio 1 arba 2 dalis.

3.  Šis straipsnis negali būti aiškinamas kaip leidimas atlikti 30 straipsnyje nurodytus lėšų pervedimus.V

SKYRIUS

LĖŠŲ PERVEDIMO IR FINANSINIŲ PASLAUGŲ APRIBOJIMAI

▼M7

30 straipsnis

1.  Draudžiama tarpusavio lėšų pervedimus atlikti finansų ir kredito įstaigoms, kurioms taikomas šis reglamentas, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, ir taip pat:

a) kredito ir finansų įstaigomis bei valiutos keitykloms, kurių buveinė Irane;

b) kredito, finansų įstaigų ir valiutos keityklų, kurių buveinė yra Irane, filialams ir patronuojamosioms įmonėms, kurioms taikomas šis reglamentas;

c) kredito, finansų įstaigų ir valiutos keityklų, kurių buveinė yra Irane, filialams ir patronuojamosioms įmonėms, kurioms šis reglamentas netaikomas, ir

d) kredito, finansų įstaigoms ir valiutos keitykloms, kurių buveinė yra ne Irane, bet jas kontroliuoja asmenys, subjektai arba įstaigos, kurių buveinė yra Irane,

nebent tokie pavedimai patenka į 2 dalies taikymo sritį ir buvo tvarkomi vadovaujantis 3 dalimi.

2.  Vadovaujantis 3 dalimi, galima atlikti šiuos pavedimus:

a) pervedimus, susijusius su maisto produktais, sveikatos priežiūra, medicinos įranga, arba žemės ūkio ar humanitariniais tikslais atliekamus pervedimus;

b) pervedimus, susijusius su asmeninėmis perlaidomis;

c) pervedimus, susijusius su konkrečiomis prekybos sutartimis, su sąlyga, kad toks pervedimas nedraudžiamas pagal šį reglamentą;

d) pervedimus, susijusius su diplomatinėmis atstovybėmis, konsulinėmis įstaigomis arba tarptautinėmis organizacijomis, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, jeigu tokie pervedimai skirti naudoti oficialiais diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ar tarptautinių organizacijų, kuriuos pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, tikslais;

e) pervedimus, susijusius su mokėjimu Irano asmenų, subjektų ar įstaigų ieškiniams arba ieškiniams prieš juos patenkinti, arba panašaus pobūdžio pervedimus, jeigu jais neprisidedama prie šiuo reglamentu draudžiamos veiklos, atsižvelgiant į kiekvieną atskirą atvejį, jeigu atitinkama valstybė narė yra pranešusi kitoms valstybėms narėms ir Komisijai bent prieš dešimt dienų apie savo ketinimą suteikti tokį leidimą;

f) pavedimus, būtinus iš 12 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų sutarčių kylančių įsipareigojimų vykdymui

3.  Lėšų pervedimai, kuriuos leidžiama atlikti pagal 2 straipsnį, atliekami taip:

a) pervedimai vykdant su maisto produktais, sveikatos priežiūra, medicinos įranga susijusius sandorius, kurių suma mažesnė kaip ►M15  1 000 000  EUR ◄ arba lygiavertė suma kita valiuta, arba pervedimai susiję su asmeninių perlaidų sandoriais, kurių suma mažesnė kaip ►M15  400 000  EUR ◄  arba lygiavertė suma kita valiuta, atliekami be išankstinio leidimo.

Jei suma yra lygi arba didesnė kaip 10 000  EUR ar lygiavertė suma kita valiuta, apie pervedimą iš anksto pranešama raštu kompetentingoms valdžios institucijoms;

b) pagal 2 straipsnį pervedimams, atliekamiems vykdant su maisto produktais, sveikatos priežiūra, medicinos įranga susijusius sandorius arba siekiant žemės ūkio ar humanitarinių tikslų, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip ►M15  1 000 000  EUR ◄ ar lygiavertė suma kita valiuta, ir pervedimams, susijusiems su asmeninių perlaidų sandoriais, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip ►M15  400 000  EUR ◄ ar lygiavertė suma kita valiuta, reikalingas išankstinis atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos leidimas.

Valstybės narės kas tris mėnesius praneša viena kitai apie visus suteiktus leidimus;

c) pagal 2 dalį atliekant visus kitus pervedimus, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip ►M15  100 000  EUR ◄ ar lygiavertė suma kita valiuta, būtina gauti atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išankstinį leidimą.

Valstybės narės kas tris mėnesius praneša viena kitai apie visus suteiktus leidimus.

4.  Lėšų pervedimams, kurių suma mažesnė kaip 10 000  EUR arba lygiavertė, nereikia suteikti jokio išankstinio leidimo arba apie juos pranešti.

5.  Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas pranešimus ir prašymus suteikti leidimą, susijusius su lėšų pervedimu subjektui, patenkančiam į 1 dalies a-d punktų taikymo sritį, adresuoja arba jie adresuojami vardu valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs mokėjimo paslaugų teikėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms.

Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas pranešimus ir prašymus suteikti leidimą, susijusius su lėšų pervedimu iš subjekto, patenkančio į 1 dalies a-d punktų taikymo sritį, adresuoja arba jie adresuojami vardu valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs mokėjimo paslaugų teikėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms.

Jeigu mokėtojo ar gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas nepatenka į šio reglamento taikymo sritį, pranešimai ir prašymai adresuojami, esant pervedimui subjektui, patenkančiam į 1 dalies a-d punktų taikymo sritį, mokėtojo vardu, ir, esant pervedimui iš subjekto, patenkančio į 1 dalies a-d punktų taikymo sritį, gavėjo vardu valstybės narės, kurioje yra atitinkamai įsisteigęs mokėtojas ar gavėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms.

6.  Kredito ir finansų įstaigos, patenkančios į šio reglamento taikymo sritį, vykdydamos veiklą su 1 dalies a-d punktuose nurodytais subjektams ir siekdamos užkirsti kelią šio reglamento nuostatų pažeidimams, budriai stebi:

a) nuolat budriai stebi sąskaitų operacijas, visų pirma vykdydamos klientų išsamaus patikrinimo programas;

b) reikalauja, kad visi mokėjimo pavedimų informacijos laukeliai, susiję su atitinkamo sandorio iniciatoriumi ir lėšų gavėju, būtų užpildyti; jei tokia informacija nepateikta, atsisako vykdyti sandorį;

c) penkerius metus saugo įrašus apie visus sandorius ir pareikalavus juos pateikia nacionalinės valdžios institucijoms;

d) jei turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad veikla su kredito ir finansų įstaigomis gali būti pažeidžiamos šio reglamento nuostatos, skubiai praneša apie savo įtarimus finansinės žvalgybos padaliniui (toliau – FŽP) arba kitai atitinkamos valstybės narės paskirtai kompetentingai valdžios institucijai, nedarydamos poveikio 5 ir 23 straipsniams. FŽP arba kita atitinkama kompetentinga valdžios institucija veikia kaip nacionalinis centras, priimantis ir analizuojantis pranešimus apie įtartinus sandorius, susijusius su galimais šio reglamento pažeidimais. FŽP arba kita atitinkama kompetentinga valdžios institucija turi tiesioginę ar netiesioginę galimybę laiku pasinaudoti finansine, administracine ir teisėsaugos informacija, reikalinga šiai funkcijai tinkamai vykdyti, įskaitant įtartinų sandorių ataskaitų analizę.

30a straipsnis

1.  Irano asmenų, subjektų ar įstaigų vykdomi ar šiems asmenims, subjektams ar įstaigoms skirti lėšų pervedimai, kurie nepatenka į 30 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, tvarkomi taip:

a) pervedimai vykdant su maisto produktais, sveikatos priežiūra, medicinos įranga susijusius sandorius arba siekiant žemės ūkio ar humanitarinių tikslų atliekami be išankstinio leidimo.

Jei suma yra lygi arba didesnė kaip 10 000  EUR ar lygiavertė suma kita valiuta, apie pervedimą iš anksto pranešama raštu atitinkamos valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms;

b) visi kiti pervedimai, kurių suma mažesnė kaip ►M15  400 000  EUR ◄ ar lygiavertė suma kita valiuta, atliekami be išankstinio leidimo.

Jei suma yra lygi arba didesnė kaip 10 000  EUR ar lygiavertė suma kita valiuta, apie pervedimą iš anksto pranešama raštu atitinkamos valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms;

c) atliekant visus kitus pervedimus, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip ►M15  400 000  EUR ◄ ar lygiavertė suma kita valiuta, būtina gauti atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išankstinį leidimą.

Valstybės narės institucijos kas tris mėnesius praneša viena kitai apie visus nesuteiktus leidimus.

2.  Lėšų pervedimams, kurių suma mažesnė kaip 10 000  EUR ar lygiavertė suma kita valiuta, nereikia suteikti jokio išankstinio leidimo arba apie juos pranešti.

3.  Pranešimai ir prašymai suteikti leidimą, susiję su lėšų pervedimu, tvarkomi taip:

a) tuo atveju, kai lėšas elektroniniu būdu perveda kredito ar finansų įstaigos:

i) mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas pranešimus ir prašymus suteikti leidimą, susijusius su lėšų pervedimu Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, kurios yra ne Sąjungoje, adresuoja arba jie adresuojami jo vardu valstybės narės, kurioje įsisteigęs mokėjimo paslaugų teikėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms;

ii) gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas pranešimus ir prašymus suteikti leidimą, susijusius su Irano asmenų, subjektų ar įstaigų, kurios yra ne Sąjungoje, vykdomu lėšų pervedimu, adresuoja arba jie adresuojami jo vardu valstybės narės, kurioje įsisteigęs mokėjimo paslaugų teikėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms;

iii) jeigu i ir ii punktų atvejais mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui šis reglamentas netaikomas, pranešimai ir prašymai suteikti leidimą, kai mokėtojas perveda lėšas Irano asmenims, įstaigoms ar subjektams arba gavėjas gauna lėšas iš Irano asmenų, įstaigų ar subjektų, adresuojami valstybės narės, kurioje gyvena mokėtojas arba gavėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms;

iv) gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas pranešimus ir prašymus suteikti leidimą, susijusius su Irano asmenų, subjektų ar įstaigų, kurios yra Sąjungoje, vykdomu lėšų pervedimu, adresuoja arba jie adresuojami jo vardu valstybės narės, kurioje įsisteigęs mokėjimo paslaugų teikėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms;

v) mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas pranešimus ir prašymus suteikti leidimą, susijusius su lėšų pervedimu Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, kurios yra ne Sąjungoje, adresuoja arba jie adresuojami jo vardu valstybės narės, kurioje įsisteigęs mokėjimo paslaugų teikėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms;

vi) jeigu iv ir v punktų atvejais mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui šis reglamentas netaikomas, pranešimai ir prašymai suteikti leidimą, kai mokėtojas perveda lėšas Irano asmenims, įstaigoms ar subjektams arba gavėjas gauna lėšas iš Irano asmenų, įstaigų ar subjektų, adresuojami valstybės narės, kurioje gyvena gavėjas arba mokėtojas, kompetentingoms valdžios institucijoms;

vii) kiek tai susiję su lėšų pervedimu Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms arba jų atliekamu lėšų pervedimu, kai nei mokėtojui, nei gavėjui ar jų atitinkamiems mokėjimo paslaugų teikėjams šis reglamentas netaikomas, tačiau, kai mokėjimo paslaugų teikėjas, kuriam šis reglamentas netaikomas, veikia kaip tarpininkas, tas mokėjimo paslaugų teikėjas turi laikytis įsipareigojimo atitinkamai pranešti arba siekti gauti leidimą, jeigu žino ar turi pagrįstą priežastį įtarti, kad pervedimas skirtas Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms arba jų vykdomas. Kai daugiau nei vienas mokėjimo paslaugų teikėjas veikia kaip tarpininkas, tik pirmasis pervedimą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas turi laikytis įsipareigojimo atitinkamai pranešti arba siekti gauti leidimą. Bet kuris pranešimas ar prašymas suteikti leidimą turi būti adresuojamas valstybės narės, kurioje įsisteigęs mokėjimo paslaugų teikėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms;

viii) kai su serija susijusių lėšų pervedimų susijęs daugiau nei vienas mokėjimo paslaugų teikėjas, pervedant lėšas Sąjungoje daroma nuoroda į leidimą, suteiktą pagal šį straipsnį.

b) Tuo atveju, kai lėšos pervedamos nenaudojant elektroninių priemonių, pranešimai ir prašymai gauti leidimą, susijusį su lėšų pervedimu, tvarkomi taip:

i) mokėtojo pranešimai ir prašymai suteikti leidimą, susiję su lėšų pervedimu Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, adresuojami valstybės narės, kurioje gyvena mokėtojas, kompetentingoms valdžios institucijoms;

ii) gavėjo pranešimai ir prašymai suteikti leidimą, susiję su Irano asmenų, subjektų ar įstaigų, adresuojami valstybės narės, kurioje gyvena gavėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms.

30b straipsnis

1.  Jeigu leidimas suteiktas pagal 24, 25, 26, 27, 28 arba 28a straipsnius, 30 ir 30a straipsniai netaikomi.

Išankstinio leidimo dėl pervedimų lėšų reikalavimas, kaip numatyta 30 straipsnio 3 dalies b ir c punktuose, nedaro poveikio lėšų pervedimų, apie kuriuos buvo pranešta kompetentingoms institucijoms ar jos tai leido atlikti iš anksto, atlikimui iki 2012 m. gruodžio 22 d. Tokie lėšų pervedimai atliekami iki 2013 m. balandžio 15 d.

30 ir 30a straipsniai netaikomi 29 straipsnyje numatytų lėšų pervedimų atveju.

2.  30 straipsnio 3 dalis 30a straipsnio 1 dalis taikomos neatsižvelgiant į tai, ar lėšų pervedimas atliekamas kaip viena operacija ar kaip kelios numanomai susijusios operacijos. Šiame reglamente vartojama sąvoka „numanomai susijusios operacijos“ apima:

a) eilę vieną paskui kitą einančių pervedimų tai pačiai finansinei ar kredito institucijoms pagal 30 straipsnio 1 dalies a-d punktus ar iš jų arba, kuriuos atliko tas pats Irano asmuo, subjektas arba įstaiga, arba pervedimų tam pačiam asmeniui, subjektui arba įstaigai, kurie atlikti laikantis vieno įsipareigojimo pervesti lėšas, kai kiekvienas atskiras pervedimas nesiekia 30 ir 30a straipsniuose atitinkamos nustatytos ribos, tačiau sudėti kartu – atitinka pranešimo arba leidimo kriterijus, arba

b) eilę pervedimų, susijusių su skirtingais mokėjimo paslaugų teikėjais ar fiziniais arba juridiniais asmenimis, vykdančiais vieną įsipareigojimą pervesti lėšas.

3.  30 straipsnio 3 dalies b punkto ir 30 straipsnio 3 dalies c punkto ir 30a straipsnio 1 dalies c punkto tikslu kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali suteikti leidimą atlikti lėšų pervedimą, nebent jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti, kad lėšų pervedimu, kuriam atlikti prašoma leidimo, gali būti pažeistas kuris nors iš šiame reglamente nustatytų draudimų ar pareigų.

Kompetentinga valdžios institucija gali nustatyti mokestį už prašymų suteikti leidimą įvertinimą.

4.  Atsižvelgiant į 30a straipsnio 1 dalies c punktą, laikoma, kad leidimas suteiktas, jeigu kompetentinga valdžios institucija gavo raštišką prašymą suteikti leidimą ir per keturias savaites raštu nepaprieštaravo dėl lėšų pervedimo. Jeigu dėl tebevykstančio tyrimo pareiškiamas prieštaravimas, kompetentinga valdžios institucija tai konstatuoja ir nedelsdama praneša apie savo sprendimą. Kompetentingos valdžios institucijos turi galimybę laiku tiesiogiai arba netiesiogiai gauti su finansais, administraciniais reikalais ir įstatymų vykdymu susijusią informaciją, būtiną tyrimui atlikti.

5.  30 iri 30a straipsniai netaikomi šiems asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie:

a) tik pakeičia popierinius dokumentus elektroniniais duomenimis ir veikia pagal sutartį su kredito arba finansų įstaiga;

b) kredito arba finansų įstaigoms teikia tik pranešimą arba kitas pagalbines lėšų pervedimui naudojamas sistemas, arba

c) kredito arba finansų įstaigoms teikia tik tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemas.

31 straipsnis

1.  Kredito ir finansų įstaigų filialai ir patronuojamosios įmonės, kurių buveinė yra Irane, ir kurios patenka į šio reglamento taikymo sritį, kaip numatyta 49 straipsnyje, per penkias darbo dienas nuo atitinkamo lėšų pervedimo arba gavimo dienos praneša valstybės narės, kurioje jie įsisteigę, kompetentingai valdžios institucijai apie visas pervestas arba gautas lėšas, lėšas pervedusių ir gavusių asmenų vardus ir pavardes arba pavadinimus bei lėšų sumą ir sandorio datą. Jei turima informacijos, pranešime turi būti nurodytas sandorio pobūdis ir atitinkamais atvejais prekių, su kuriomis susijęs sandoris, pobūdis, ir visų pirma nurodyta, ar prekėms taikomi šio reglamento I, II, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA ar VIIB priedai, taip pat, jei jų eksportui būtina pateikti leidimą, nurodytas išduotos licencijos numeris.

2.  Laikydamosi nustatytos keitimosi informacija tvarkos ir į ją atsižvelgdamos, informaciją apie 1 dalyje nurodytus pranešimus gavusios kompetentingos valdžios institucijos prireikus nedelsdamos perduoda kitų valstybių narių, kuriose įsisteigusios tokių sandorių šalys, kompetentingoms valdžios institucijoms, kad būtų užkirstas kelias sandoriams, kuriais būtų remiama veikla, susijusi su didesne branduolinių ginklų platinimo rizika, arba branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimas.

▼M7 —————

▼B

33 straipsnis

1.  Kredito ir finansų įstaigoms, kurioms taikomas 49 straipsnis, draudžiama:

a) atsidaryti naują banko sąskaitą kredito arba finansų įstaigose, kurių buveinė yra Irane, arba ►M7  30 straipsnio 1 dalyje ◄ nurodytoje kredito arba finansų įstaigoje;

b) užmegzti naujus korespondentinės bankininkystės santykius su kredito arba finansų įstaigomis, kurių buveinė yra Irane, arba su ►M7  30 straipsnio 1 dalyje ◄ nurodyta kredito arba finansų įstaiga;

c) atidaryti naują atstovybę Irane arba įsteigti naują filialą ar patronuojamąją įmonę Irane;

d) įsteigti naują bendrą įmonę su kredito arba finansų įstaiga, kurios buveinė yra Irane, arba su ►M7  30 straipsnio 1 dalyje ◄ nurodyta kredito arba finansų įstaiga.

2.  Draudžiama:

a) leisti Sąjungoje atidaryti kredito arba finansų įstaigų, kurių buveinė yra Irane, arba ►M7  30 straipsnio 1 dalyje ◄ nurodytos kredito arba finansų įstaigos filialą ar patronuojamąją įmonę;

b) sudaryti susitarimus su kredito arba finansų įstaigomis, kurių buveinė yra Irane, arba jų vardu, arba susitarimus su ►M7  30 straipsnio 1 dalyje ◄ nurodyta kredito arba finansų įstaiga arba jos vardu, kuriais numatoma Sąjungoje atidaryti atstovybę ar įsteigti filialą arba patronuojamąją įmonę;

c) suteikti leidimą pradėti arba vykdyti kredito įstaigos verslo veiklą arba bet kokią kitą verslo veiklą, kuriai vykdyti turi būti iš anksto suteiktas leidimas, kredito arba finansų įstaigų, kurių buveinė yra Irane, atstovybėms, filialams ar patronuojamosioms įmonėms, arba ►M7  30 straipsnio 1 dalyje ◄ nurodytoms kredito arba finansų įstaigoms, jei atstovybė, filialas arba patronuojamoji įmonė anksčiau nei 2010 m. liepos 26 d. veiklos nevykdė;

d)  ►M7  30 straipsnio 1 dalyje ◄ nurodytoms kredito ar finansų įstaigoms įsigyti arba padidinti kapitalo dalį arba įsigyti bet kokią kitą nuosavybės dalį kredito arba finansų įstaigoje, kuriai taikomas 49 straipsnis.

34 straipsnis

Draudžiama:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti ar pirkti vyriausybines arba vyriausybės garantuojamas obligacijas, išleistas po 2010 m. liepos 26 d., kai pirkėjai arba pardavėjai yra:

i) Iranas arba jo Vyriausybė ir jo viešosios įstaigos, korporacijos bei agentūros;

ii) kredito arba finansų įstaiga, kurios buveinė yra Irane, arba ►M7  30 straipsnio 1 dalyje ◄ nurodyta kredito arba finansų įstaiga;

iii) fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, veikiantys i arba ii punkte nurodytų juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų vardu arba nurodymu;

iv) juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, kurie priklauso i, ii ar iii punkte nurodytiems asmenims, subjektams arba įstaigoms arba yra jų kontroliuojami;

b) teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su vyriausybinėmis arba vyriausybės garantuojamomis obligacijomis, išleistomis po 2010 m. liepos 26 d., a punkte nurodytiems asmenims, subjektams arba įstaigoms;

c) padėti a punkte nurodytiems asmenims, subjektams arba įstaigoms išleisti vyriausybines arba vyriausybės garantuojamas obligacijas, teikiant tarpininkavimo, reklamavimo arba bet kurias kitas su šiomis obligacijomis susijusias paslaugas.

35 straipsnis

1.  Draudžiama teikti draudimo arba perdraudimo paslaugas arba draudimo ar perdraudimo paslaugų teikimo tarpininkavimą:

a) Iranui arba jo Vyriausybei ir jo viešosioms įstaigoms, korporacijoms bei agentūroms;

b) Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, išskyrus fizinius asmenis; arba

c) fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, veikiantiems a arba b punktuose nurodytų juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų vardu arba nurodymu.

2.  1 dalies a ir b punktai netaikomi privalomo arba civilinės atsakomybės draudimo arba perdraudimo, teikimui ar tarpininkavimui Irano asmenims, subjektams ir įstaigoms, kurie yra Sąjungoje; taip pat netaikomi Irano diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų Sąjungoje draudimui.

3.  1 dalies c punktas netaikomas draudimo teikimui ar tarpininkavimui, įskaitant sveikatos ir kelionės draudimą ar perdraudimą, kuriuo draudžiami asmenys, veikiantys savo vardu, išskyrus VIII ir IX prieduose nurodytus asmenis.

1 dalies c punktas netrukdo teikti draudimo ir perdraudimo paslaugų arba draudimo tarpininkavimo paslaugų laivo, orlaivio ar transporto priemonės, kuriuos nuomoja asmenys, subjektai ar įstaigos, nurodyti 1 dalies a ar b punktuose, savininkui.

Taikant 1 dalies c punktą nelaikoma, kad asmenys, subjektai ar įstaigos veikia 1 dalies a ir b punktuose nurodytų asmenų, subjektų ar įstaigų nurodymu, kai tie nurodymai teikiami laivo ar orlaivio, laikinai esančių Irano vandenyse ar oro erdvėje, pastatymo, krovimo, iškrovimo ar saugaus vykimo tranzitu tikslais.

4.  Šiuo straipsniu draudžiama pratęsti arba atnaujinti susitarimus dėl draudimo arba perdraudimo, sudarytus anksčiau nei 2010 m. spalio 27 d., tačiau, nedarant poveikio 23 straipsnio 3 daliai, nedraudžiama laikytis iki tos datos sudarytų susitarimų.VI

SKYRIUS

TRANSPORTO APRIBOJIMAI

36 straipsnis

1.  Siekiant užkirsti kelią prekių ir technologijų, įtrauktų į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą, arba kurias tiekti, parduoti, perduoti, eksportuoti arba importuoti draudžiama šiuo reglamentu, perdavimui, ir kartu laikantis reikalavimo kompetentingoms muitinės institucijoms pateikti informaciją prieš atgabenimą ir išgabenimą, kaip nustatyta atitinkamose nuostatose dėl bendrųjų prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijų ir muitinės deklaracijų, nurodytų Reglamente (EEB) Nr. 2913/92 ( 21 ) ir Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 ( 22 ), asmuo, pateikiantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, deklaruoja, ar prekėms taikomas Bendrasis karinės įrangos sąrašas ar šis reglamentas, ir, kai atitinkamam eksportui taikomas reikalavimas gauti leidimą, nurodo konkrečius suteiktos eksporto licencijos duomenis.

2.  Šiame straipsnyje nurodyti papildomi reikalaujami duomenys pateikiami atitinkamai raštu arba naudojant muitinės deklaraciją.

37 straipsnis

1.  Draudžiama Irano asmeniui, subjektui arba įstaigai priklausantiems arba jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamiems laivams teikti aprūpinimo kuru ar kitomis atsargomis paslaugas, arba kitas laivų aptarnavimo paslaugas, jei paslaugų teikėjai turi informacijos, įskaitant kompetentingų muitinės institucijų pateiktą informaciją, pagrįstą 36 straipsnyje nurodyta prieš atgabenimą ir išgabenimą pateikta informacija, kuria remiantis galima pagrįstai nustatyti, kad šiais laivais gabenamos prekės, kurios yra įtrauktos į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą arba kurias pagal šį reglamentą draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, išskyrus atvejus, kai tokias paslaugas būtina teikti humanitariniais ir saugos tikslais.

2.  Draudžiama Irano asmeniui, subjektui ar įstaigai priklausantiems arba jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamiems krovininiams orlaiviams teikti technines ir priežiūros paslaugas, jei paslaugų teikėjai turi informacijos, įskaitant kompetentingų muitinės institucijų pateiktą informaciją, pagrįstą 36 straipsnyje nurodyta prieš atgabenimą ir išgabenimą pateikta informacija, kuria remiantis galima pagrįstai nustatyti, kad šiais krovininiais orlaiviais gabenamos prekės, kurios yra įtrauktos į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą arba kurias pagal šį reglamentą draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, išskyrus atvejus, kai tokias paslaugas būtina teikti humanitariniais ir saugos tikslais.

3.  Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai taikomi tol, kol krovinys patikrinamas ir prireikus konfiskuojamas arba pašalinamas.

Konfiskavimas ir pašalinimas pagal nacionalinės teisės aktus arba kompetentingos valdžios institucijos sprendimu gali būti atliekamas importuotojo sąskaita arba gali būti išieškota iš bet kurio kito asmens ar subjekto, atsakingo už bandymą neteisėtai tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti objektus.

▼M7

37a straipsnis

1.  Draudžiama teikti toliau nurodytas paslaugas, susijusias su naftos tanklaiviais ir krovininiais laivais, kurie plaukioja su Irano vėliava arba tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklauso Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, yra jų frachtuodami ar eksploatuojami:

a) teikti bet kokias klasifikavimo paslaugas, įskaitant (tačiau ne tik):

i) klasifikavimo taisyklių arba techninių specifikacijų, susijusių su laivų projektavimu, konstrukcijomis, įranga ir eksploatavimu, rengimą bei taikymą, taip pat laivo valdymo sistemas;

ii) remiantis klasifikavimo taisyklėmis bei procedūromis atliekamas apklausas ir patikrinimus,

iii) laivo klasės skyrimą ir pažymos dėl klasifikavimo taisyklių arba specifikacijų atitikties teikimą, patvirtinimą arba atnaujinimą;

b) vykdyti laivų bei jų dalių, įskaitant blokus, elementus, mašinas, elektros bei valdymo įrenginius, projektavimo, statybos ir remonto priežiūrą, o taip pat susijusią techninę pagalbą, finansavimą ar finansinę pagalbą, ir tame dalyvauti;

c) tikrinti, bandyti ir sertifikuoti laivų įrenginius, medžiagas ir komponentus, taip pat vykdyti laivuose esančių įrenginių priežiūrą ir sistemos integracijos priežiūrą;

d) vėliavos valstybės administracijos vardu vykdyti apklausas, patikrinimus, auditą, lankytis su vizitu ir išduoti, atnaujinti arba patvirtinti atitinkamas atitikties pažymas ir dokumentus, atsižvelgiant į 1974 m. Tarptautinę konvenciją dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais (SOLAS 1974) ir jos 1988 m. protokolą; 1973 m. Tarptautinę teršimo iš laivų prevencijos konvenciją, patikslintą 1978 m. protokolu, su pakeitimais (MARPOL 73/78); 1972 m. Tarptautinę Konvenciją dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (COLREG 1972); 1966 m. Tarptautinę Konvenciją dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo (LL 1966) ir jos 1988 m. protokolą; 1978 m. Tarptautinę Konvenciją dėl jūreivių parengimo, jų diplomavimo ir budėjimo laive (STCW); ir 1969 m. Tarptautinę Konvenciją dėl laivų matmenų nustatymo (TONNAGE 1969);

2.  1 dalyje nustatytas draudimas taikomas nuo 2013 m. sausio 15 d.

37b straipsnis

1.  Laivus, skirtus naftos ir naftos chemijos produktams transportuoti arba laikyti, draudžiama teikti:

i) bet kuriems Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms; arba

ii) bet kuriam kitam asmeniui, subjektui ar įstaigai, nebent laivų tiekėjai ėmėsi tinkamų veiksmų, kad būtų užkirstas kelias naudoti laivus naftos ar naftos produktų, kurių kilmės šalis – Iranas arba kurie eksportuoti iš Irano, vežimui ar laikymui.

2.  1 dalyje nustatytas draudimas nedaro poveikio įsipareigojimams, prisiimtiems pagal 12 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, bei 14 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytas sutartis ir pagalbines sutartis, su sąlyga, kad apie Irano žalią naftą, naftos ar naftos chemijos produktus buvo pranešta kompetentingoms valdžios institucijoms pagal 12 straipsnio 1 ar 14 straipsnio 1 dalį.

▼M15

3.  1 dalyje nustatyto draudimo taikymas sustabdomas.

▼BVII

SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38 straipsnis

1.  Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti įsipareigojimą, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, neatsižvelgiant į tai, kokia būtų jų forma, pateikti:

a) VIII ir XI prieduose išvardytų nustatytų asmenų, subjektų arba įstaigų;

b) kitų Irano asmenų, subjektų arba įstaigų, įskaitant Irano Vyriausybę;

c) asmenų, subjektų arba įstaigų, veikiančių a ir b punktuose nurodytų asmenų, subjektų ar įstaigų vardu arba jų naudai.

2.  Laikoma, kad šiuo reglamentu nustatytos priemonės turėjo poveikio sutarties ar sandorio vykdymui, jei reikalavimo pateikimas ar jo turinys yra tiesioginis arba netiesioginis tų priemonių rezultatas.

3.  Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam asmeniui.

4.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

39 straipsnis

Taikant 8 ir 9 straipsnius, 17 straipsnio 2 dalies b punktą ir 30 bei 35 straipsnius, įstaiga, subjektas ar teisių turėtojas, įsteigti remiantis su suverenia vyriausybe, išskyrus Irano Vyriausybę, anksčiau nei 2010 m. spalio 27 d. sudarytu autentišku bendros gamybos susitarimu, nelaikomi Irano asmenimis, subjektais ar įstaigomis. Tokiais atvejais ir remiantis 8 straipsniu valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali reikalauti, kad bet kuri įstaiga ar subjektas pateiktų tinkamas galutinio naudotojo garantijas, kai parduodama, tiekiama, perduodama ar eksportuojama VI priede išvardyta svarbiausia įranga ar technologijos.

40 straipsnis

1.  Nedarydami poveikio taikomoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a) nedelsdami pateikia valstybių narių, kuriose yra jų buveinė arba kuriose jie įsikūrę, kompetentingoms valdžios institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 23 straipsnį įšaldytas sąskaitas bei sumas, ir tiesiogiai arba per valstybes nares perduoda šią informaciją Komisijai;

b) bendradarbiauja su kompetentingomis valdžios institucijomis, kai ši informacija tikrinama.

2.  Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama atitinkamai valstybei narei.

3.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji pateikta arba gauta.

▼M7

41 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra išvengti 2, 5 straipsnio 1 dalyje, 8, 9, 10a, 10b, 10d, 10e, 11, 13, 14a, 15a, 15b, 17, 22, 23, 30, 30a, 34, 35, 37a arba 37b straipsniuose nurodytų priemonių.

▼B

42 straipsnis

1.  Sąžiningas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais laikantis šio reglamento neužtraukia jokios jį vykdančio fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybės, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.  Atitinkami fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos nėra atsakingi, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad jų veikimu pažeidžiamos šiame reglamente nustatytos priemonės.

3.  Kai asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriam taikomas šis reglamentas, arba tokio asmens, subjekto ar įstaigos darbuotojas ar direktorius sąžiningai, kaip numatyta 30, 30 ir 32 straipsniuose, atskleidžia 30, 31 ir 32 straipsniuose nurodytą informaciją, tokiai institucijai ar asmeniui arba jų direktoriui ar darbuotojui netaikoma jokia atsakomybė.

43 straipsnis

1.  Valstybė narė gali imtis visų veiksmų, kuriuos ji laiko reikalingais, kad būtų laikomasi atitinkamų tarptautinių, Sąjungos ar nacionalinių teisinių įpareigojimų dėl darbuotojų sveikatos ir saugos ir aplinkos apsaugos, jei šio reglamento įgyvendinimas trukdo bendradarbiauti su Irano asmeniu, subjektu ar įstaiga.

2.  1 dalyje nurodytų veiksmų atžvilgiu netaikomi 8 ir 9 straipsniuose, 17 straipsnio 2 dalies b punkte, 23 straipsnio 2 dalyje ir 30 bei 35 straipsniuose nurodyti draudimai.

▼M7

3.  Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie 1 dalyje nurodytą nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą bent prieš dešimt darbo dienų iki leidimo suteikimo. Sąjungoje kilus grėsmei aplinkai ir (arba) darbuotojų sveikatai bei saugumui, atitinkama valstybė narė gali suteikti leidimą apie tai iš anksto nepranešusi ir kitoms valstybėms narėmis ir Komisijai apie tai praneša per tris darbo dienas nuo leidimo suteikimo.

▼M7

43a straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 8, 9, 17 straipsnio 1 dalies, kiek tai susiję su 17 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytu Irano asmeniu, subjektu ar įstaiga, 23 straipsnio 2 ir 3 dalies, kiek tai susiję su IX priede nurodytais asmenimis, subjektais ir įstaigomis, 30 ir 35 straipsnių, valstybės narės kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali suteikti leidimą veiklai, susijusiai su angliavandenilių paieška ir eksploatavimu Sąjungos teritorijoje, vykdomai pagal tokios paieškos ar eksploatavimo leidimą, kurį valstybė narė suteikė asmeniui, subjektui ar įstaigai, nurodytai IX priede, jei laikomasi šių sąlygų:

a) leidimas angliavandenilių paieškai arba eksploatavimui Sąjungos teritorijoje buvo išduotas iki tos dienos, kai asmuo, subjektas ar įstaiga, nurodyta IX priede, buvo įtraukta į sąrašą; ir

b) leidimas būtinas siekiant išvengti žalos aplinkai Sąjungoje arba siekiant tai pašalinti ar užkirsti kelią nuolatiniam leidimo vertės sunaikinimui, įskaitant vamzdyno ir infrastruktūros, naudojamos veikloje, kuriai išduotas leidimas, valdymo užtikrinimą, laikinai. Toks leidimas galima apimti priemones, kurių imtasi pagal nacionalinius teisės aktus.

2.  Nukrypimas, numatytas 1 dalyje, leidžiamas tik laikotarpiu, kuris yra būtinas, ir jo galiojimas neturi viršyti leidimo, išduoto asmeniui, subjektui ar įstaigai, nurodytai IX priede, galiojimo. Tuo atveju, kai, kompetentingos institucijos nuomone, būtina perimti sutartis ir atlyginti nuostolius, nukrypimo galiojimo laikotarpis negali viršyti 5 metų.

3.  Atitinkama valstybė narė turi pranešti kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie ketinimą suteikti leidimą bent prieš dešimt darbo dienų iki leidimo suteikimo. Sąjungoje kilus grėsmei aplinkai ir prireikus skubių veiksmų siekiant išvengti žalos aplinkai, atitinkama valstybė narė gali suteikti leidimą apie tai iš anksto nepranešusi ir kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tai praneša per tris darbo dienas nuo leidimo suteikimo.

▼M22

43b straipsnis

1.  Neatsižvelgdamos į kitas šio reglamento nuostatas, kompetentingos institucijos gali leisti tiekti, parduoti ar perduoti objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas ir teikti bet kokią susijusią techninę pagalbą, mokymus, finansinę paramą, investicijas, tarpininkavimo ar kitas paslaugas, jei jos mano, kad ši veikla tiesiogiai susijusi su:

a) dviejų kaskadų Fordo įrenginyje modifikavimu stabiliųjų izotopų gamybos tikslu;

b) galimybe Iranui eksportuoti sodrintojo urano perteklių, viršijantį 300 kg, mainais į gamtinį uraną arba

c) Arako reaktoriaus modernizavimu pagal sutartą koncepcinį projektą ir vėliau pagal sutartą galutinį tokio reaktoriaus projektą.

2.  Pagal 1 dalį leidimą suteikianti kompetentinga institucija užtikrina, kad:

a) visa veikla būtų vykdoma griežtai pagal 2015 m. liepos 14 d. Bendrą visapusišką veiksmų planą (toliau – BVVP);

b) JT ST rezoliucijos 2231 (2015) 22 dalies c punkte nustatyti atitinkami reikalavimai būtų patenkinti ir

c) jai būtų suteikta teisė ir ji turėtų galimybę patikrinti visų tiekiamų objektų galutinį panaudojimą ir galutinio panaudojimo vietą.

3.  Atitinkama valstybė narė praneša:

a) dešimt dienų prieš suteikdama leidimą – atitinkamai Sankcijų komitetui ir Bendrai komisijai, jei ji įsteigta;

b) per dešimt dienų nuo tiekimo, pardavimo ar perdavimo – TATENA, jei tiekiami objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos yra išvardyti JT ST rezoliucijos 2231 (2015) 22 dalies e punkte.

4.  Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie savo ketinimą pagal šį straipsnį suteikti leidimą bent prieš dešimt dienų iki leidimo suteikimo.

43c straipsnis

1.  Neatsižvelgdamos į kitas šio reglamento nuostatas ir atsižvelgdamos į kiekvieną konkretų atvejį, kompetentingos institucijos gali leisti pervedimus ir veiklą, kiek tai būtina jiems įvykdyti, jei jie:

a) tiesiogiai susiję su BVVP V priedo 15 dalies 1–11 punktuose nurodytų su branduoline energetika susijusių veiksmų įgyvendinimu;

b) būtini siekiant pasirengti BVVP įgyvendinimui arba

c) atitinkamai Sankcijų komiteto apibrėžti kaip atitinkantys JT ST rezoliucijos 2231 (2015) tikslus.

2.  Atitinkama valstybė narė atitinkamai pateikia siūlomus leidimus Sankcijų komitetui patvirtinti.

3.  Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie savo ketinimą pagal šį straipsnį suteikti leidimą bent prieš dešimt dienų iki leidimo suteikimo.

▼B

44 straipsnis

1.  Komisija ir valstybės narės trijų mėnesių intervalais viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai teikia bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie:

a) lėšas, įšaldytas pagal 23 straipsnį, ir leidimus, suteiktus pagal 24, 25, 26 ir 27 straipsnius;

b) pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.  Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

45 straipsnis

Komisija:

a) iš dalies keičia II priedą, remdamasi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto priimtais nutarimais arba valstybių narių pateikta informacija;

▼M7

b)  ►M15  iš dalies keičia III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB, X, XI ir XII priedus ◄ , remdamasi valstybių narių pateikta informacija.

▼B

46 straipsnis

1.  Jeigu Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą, Taryba įtraukia tokį fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą į VIII priedą.

2.  Jeigu Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai taikyti 23 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies keičia IX priedą.

3.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam 1 ir 2 dalyse nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai praneša savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, ir suteikia tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai galimybę pateikti pastabų.

4.  Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą.

5.  Jeigu Jungtinės Tautos nusprendžia fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą išbraukti iš sąrašo arba pakeisti į sąrašą įtraukto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia VIII priedą.

6.  IX priede pateiktas sąrašas peržiūrimas reguliariai, bent kas 12 mėnesių.

47 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus šį reglamentą, ir imasi visų būtinų priemonių jų taikymui užtikrinti. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

48 straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas valdžios institucijas ir nurodo jas X priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus jų X priede išvardytų interneto svetainių adresų pakeitimus.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas valdžios institucijas, įskaitant tų kompetentingų valdžios institucijų duomenis ryšiams, ir ją informuoja apie bet kokius vėlesnius pakeitimus.

3.  Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti arba kitaip su ja susisiekti, tokiai komunikacijai naudojamas X priede nurodytas adresas ir kiti duomenys ryšiams.

49 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ir laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, įsteigtiems arba įkurtiems pagal valstybės narės teisę;

e) visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

50 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 panaikinamas. Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

51 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M7
I PRIEDAS

A   DALIS

2 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 6 straipsnyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 2 dalyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos

Priede nurodytos visos prekės ir technologijos, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede pagal jame nurodytą apibrėžtį, išskyrus A dalyje ir (iki 2013 m. balandžio 15 d.) C dalyje nurodytas prekes ir technologijas. 

Aprašymas

1.

„Informacijos saugumo“ sistemos ir įranga galutiniam naudojimui, skirti naudoti teikiant viešąsias telekomunikacijų paslaugas ir interneto paslaugas arba tinklo operatoriaus šių paslaugų apsaugai, įskaitant komponentus, būtinus veikimo, instaliacijos (įskaitant instaliaciją vietoje), priežiūros (tikrinimui), taisymo, remonto ir atnaujinimo paslaugoms, susijusioms su tomis sistemomis ir įranga:

a.  „informacijos saugumo“ sistemos, įranga, taikomieji specialieji „elektroniniai mazgai“, moduliai ir integriniai grandynai, susiję su tinklais, tokiais kaip wifi, 2G, 3G, 4G ar fiksuotais tinklais (klasikinis, ADSL ar optinio pluošto) išvardyti toliau, ir specialiai jiems suprojektuoti „informacijos saugumo“ komponentai:

NB.  Apie pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) priėmimo įrangos, kurioje yra naudojamas iššifravimas (t. y. GPS arba GLONASS), kontrolę žr. Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo 7A005 punktą.

1.  Suprojektuoti arba modifikuoti „kriptografijai“, kuriai naudojama skaitmeninė technika, atliekanti bet kokią kriptografinę funkciją, kitokią nei atpažinimas arba skaitmeninis parašas, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

Techninės pastabos. 1.  Atpažinimo ir skaitmeninio parašo funkcijos apima ir su jais susijusių raktų valdymo funkcijas. 2.  Norint apsisaugoti nuo neleistinos prieigos, jei rinkmenos arba tekstas nėra šifruojami, atpažinimas apima visus kreipties valdymo požymius, išskyrus tai, kas yra tiesiogiai susiję su slaptažodžių, asmens atpažinimo kodų (PIN) ar panašių duomenų apsauga. 3.  „Kriptografija“ neapima „fiksuotų“ duomenų spūdos ar kodavimo technikos. Pastaba.  1.a.1. apima įrangą, suprojektuotą arba modifikuotą „kriptografijai“, kuriai naudojami analoginiai principai, kai jie įdiegiami kartu su skaitmenine technika. a.  „simetrinį algoritmą“, kuriame naudojamo rakto žodžio ilgis viršija 56 bitus, arba b.  „asimetrinį algoritmą“, kai algoritmo saugumas yra grindžiamas bet kuria iš šių charakteristikų: 1.  sveikųjų skaičių skaidiniu pirminiais daugikliais, viršijančiu 512 bitų (pvz., RSA); 2.  naudojant diskrečiųjų logaritmų skaičiavimą baigtinio lauko, didesnės kaip 512 bitų apimties (pvz., Diffie-Hellman virš Z/pZ), multiplikacinėje grupėje arba 3.  diskrečiaisiais logaritmais grupėje, kitokioje nei minėta 1.a.1.b.2. punkte, viršijančioje 112 bitų (pvz., Diffie-Hellman virš elipsinės kreivės);

2.

„Programinė įranga“, skirta galutiniam naudojimui tinklo operatoriui teikiant viešąsias telekomunikacijų paslaugas, interneto paslaugas arba šių paslaugų apsaugai:

a.  „programinė įranga“, specialiai sukurta arba modifikuota 1.a.1 punkte nurodytai įrangai arba 2.b.1 punkte nurodytai „programinei įrangai“„naudoti“;

b.  Speciali „programinė įranga“ yra:

1.  „programinė įranga“, turinti 5A002.a.1 punkte nurodytos įrangos charakteristikas arba atliekanti ar modeliuojanti jos funkcijas;

3.

„Technologija“ pagal Bendrąją pastabą dėl technologijų, skirta 1.a.1 punkte nurodytai įrangai arba šio sąrašo 2.a. ar 2.b.1 punktuose nurodytai „programinei įrangai“„naudoti“, skirta galutiniam naudojimui tinklo operatoriui teikiant viešąsias telekomunikacijų paslaugas, interneto paslaugas arba šių paslaugų apsaugai.

B   DALIS

6 straipsnis taikomas šioms prekėms:Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

Aprašymas

0A001

„Branduoliniai reaktoriai“ ir jiems specialiai suprojektuota arba paruošta įranga ir komponentai:

a.  „branduoliniai reaktoriai“;

b.  metaliniai indai arba jų pagrindinės ceche pagamintos dalys, įskaitant reaktoriaus slėginių indų viršutines plokštes, specialiai suprojektuotos arba paruoštos „branduolinio reaktoriaus“ aktyviajai zonai įrengti;

c.  manipuliavimo įranga, specialiai suprojektuota arba paruošta pakrauti arba iškrauti kurą iš „branduolinio reaktoriaus“;

d.  specialiai suprojektuoti arba paruošti valdantieji strypai dalijimosi procesui „branduoliniame reaktoriuje“ valdyti, jų atraminės ar kabamosios konstrukcijos strypų įkišimo ir ištraukimo mechanizmai ir strypus kreipiantys vamzdžiai;

e.  slėginiai vamzdžiai, specialiai suprojektuoti arba paruošti kuro elementams ir pirmojo kontūro šilumnešiui laikyti „branduoliniame reaktoriuje“ esant didesniam nei 5,1 MPa darbiniam slėgiui;

f.  vamzdžiai ar jų sąrankos iš metalinio cirkonio arba cirkonio lydinių, kuriuose hafnio ir cirkonio masės dalių santykis yra mažesnis nei 1:500, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti „branduoliniuose reaktoriuose“;

g.  aušinimo siurbliai, specialiai sukurti arba paruošti pirmojo kontūro šilumnešio cirkuliacijai „branduoliniuose reaktoriuose“ palaikyti;

h.  „branduolinio reaktoriaus vidinės konstrukcinės dalys“, specialiai suprojektuotos arba paruoštos naudoti „branduoliniuose reaktoriuose“, įskaitant atramines aktyviosios zonos kolonas, kuro kanalus, šiluminės saugos ekranus, reflektorines pertvaras, aktyviosios zonos tinklelines plokštes ir difuzoriaus plokštes;

Pastaba.  0A001.h punkte vartojama „branduolinio reaktoriaus vidinių konstrukcinių dalių“ sąvoka nurodo bet kurį pagrindinį reaktoriaus darinį, kuris turi vieną ar daugiau iš toliau išvardytų funkcijų: palaiko aktyviosios zonos darbą, reguliuoja kuro pasiskirstymą, nukreipia pirmojo kontūro šilumnešio srautą, ekranuoja reaktoriaus korpuso (bako) spinduliavimą ir nukreipia aktyviosios zonos matavimo priemones.

i.  šilumokaičiai (garo generatoriai), specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti „branduolinio reaktoriaus“ pirmojo kontūro šilumnešio grandinėje;

j.  neutronų aptikimo ir matavimo prietaisai, specialiai suprojektuoti arba paruošti neutronų srauto lygiui nustatyti „branduolinio reaktoriaus“ aktyviojoje zonoje.

0C002

Į 0C002 punktą įtrauktas mažai įsodrintas uranas, kai jis yra surinktų branduolinio kuro elementų sudėtyjeC  DALIS

Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

Aprašymas

5A002

„Informacijos saugumo“ sistemos, įranga ir jų komponentai:

a.  „informacijos saugumo“ sistemos, įranga, taikomieji specialieji „elektroniniai mazgai“, moduliai ir integriniai grandynai, išvardyti toliau, ir kiti specialiai jiems suprojektuoti komponentai:

NB.  Apie pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) priėmimo įrangos, kurioje yra naudojamas iššifravimas (t. y. GPS arba GLONASS), kontrolę žr. 7A005.

1.  Suprojektuoti arba modifikuoti „kriptografijai“, kuriai naudojama skaitmeninė technika, atliekanti bet kokią kriptografinę funkciją, kitokią nei atpažinimas arba skaitmeninis parašas, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

Techninės pastabos. 1.  Atpažinimo ir skaitmeninio parašo funkcijos apima ir su jais susijusių raktų valdymo funkcijas. 2.  Norint apsisaugoti nuo neleistinos prieigos, jei rinkmenos arba tekstas nėra šifruojami, atpažinimas apima visus kreipties valdymo požymius, išskyrus tai, kas yra tiesiogiai susiję su slaptažodžių, asmens atpažinimo kodų (PIN) ar panašių duomenų apsauga. 3.  „Kriptografija“ neapima „fiksuotų“ duomenų spūdos ar kodavimo technikos. Pastaba.  5A002.a.1 punktas apima įrangą, suprojektuotą ar pritaikytą „kriptografijai“, kurioje naudojami analoginiai principai, kai jie įdiegiami kartu su skaitmenine technika. a.  „simetrinį algoritmą“, kuriame naudojamo rakto žodžio ilgis viršija 56 bitus, arba b.  „asimetrinį algoritmą“, kai algoritmo saugumas yra grindžiamas bet kuria iš šių charakteristikų: 1.  sveikųjų skaičių skaidiniu pirminiais daugikliais, viršijančiu 512 bitų (pvz., RSA); 2.  naudojant diskrečiųjų logaritmų skaičiavimą baigtinio lauko, didesnės kaip 512 bitų apimties (pvz., Diffie-Hellman virš Z/pZ), multiplikacinėje grupėje; arba 3.  diskrečiaisiais logaritmais grupėje, kitokioje nei minėta 5A002.a.1.b.2 punkte, viršijančioje 112 bitų (pvz., Diffie-Hellman virš elipsinės kreivės);

5D002

„Programinė įranga“ yra:

a.  „programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota 5A002.a.1 punkte nurodytai įrangai arba 5D002.c.1 punkte nurodytai „programinei įrangai“„naudoti“;

c.  speciali „programinė įranga“ yra:

1.  „programinė įranga“, turinti 5A002.a.1 punkte nurodytos įrangos charakteristikas arba atliekanti ar modeliuojanti jos funkcijas;

Pastaba.  5D002 punktas netaikomas toliau išvardytai „programinei įrangai“:

a.  „programinei įrangai“, kuri yra būtina įrangos, kuriai netaikoma prie 5A002 pateikta pastaba, „naudojimui“;

b.  „programinei įrangai“, atliekančiai bet kurias įrangos, kuriai netaikoma prie 5A002 pateikta pastaba, funkcijas.

5E002

„Technologija“ pagal Bendrąją pastabą dėl technologijų, skirta 5A002.a.1 punkte nurodytai įrangai arba šio sąrašo 5D002.a ar 5D002.c.1 punktuose nurodytai „programinei įrangai“„naudoti“.

▼B
II PRIEDAS

2 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnio 1 dalyje ir 45 straipsnyje nurodytos prekės ir technologijos

ĮVADINĖS PASTABOS

1. Jeigu nenurodyta kitaip, skiltyje „Aprašymas“ naudojamais identifikavimo numeriais nurodomi dvejopo naudojimo objektų ir technologijų aprašymai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede.

2. Identifikavimo numeris skiltyje „Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede“ reiškia, kad skiltyje „Aprašymas“ apibūdinto objekto charakteristikos neatitinka dvejopo naudojimo objekto, į kurį daroma nuoroda, aprašyme nustatytų parametrų.

3. „Viengubose kabutėse“ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje dėl atitinkamo punkto.

4. „Dvigubose kabutėse“ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede.

BENDROSIOS PASTABOS

1. Šiame priede nurodytų prekių draudimas negali būti panaikintas, jeigu eksportuojamos bet kurios kitos nedraudžiamos prekės (įskaitant agregatus), kurių sudėtyje yra vienas ar daugiau draudžiamų komponentų, kai draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis prekės elementas, kurį įmanoma pašalinti arba panaudoti kitais tikslais.

N.B.   Sprendžiant, ar draudžiamas komponentas ar komponentai gali būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurioms esant būtų galima nustatyti, kad draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis perkamų prekių elementas.

2. Šiame priede nurodytos prekės apima ir naujas, ir naudotas prekes.

BENDROJI PASTABA DĖL TECHNOLOGIJŲ

(Turi būti skaitoma kartu su II.B skirsniu.)

1. „Technologijų“, „reikalingų“ prekėms, kurių pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas draudžiamas toliau pateiktoje A dalyje (Prekės), „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas draudžiamas pagal II.B skirsnio nuostatas.

2. „Technologijų“, „reikalingų“ prekėms, kurių pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas kontroliuojamas ►C1  III priedo ◄ A dalyje (Prekės), „kurti“ ar „gaminti“, pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas draudžiamas pagal II.B skirsnio nuostatas.

3. „Technologijos“, „reikalingos“ draudžiamoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, išlieka draudžiamomis netgi tada, kai taikomos nedraudžiamoms prekėms.

4. Draudimai netaikomi tokioms „technologijoms“, kurios yra būtiniausios tokioms prekėms, kurios nėra uždraustos ar kurių eksportas leistas pagal Reglamentą (EB) Nr. 423/2007 arba šį reglamentą, įrengti, eksploatuoti, prižiūrėti (tikrinti) ir taisyti.

5. „Technologijų“ perdavimo draudimas netaikomas „viešųjų sričių“ informacijai, „fundamentaliesiems moksliniams tyrimams“ arba patentų paraiškoms būtiniausiai informacijai.

II.A.    PREKĖSA0.  Branduolinės medžiagos, įrenginiai ir įranga

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A0.001

Toliau išvardytos lempos su tuščiaviduriu katodu:

a.  lempos su jodo tuščiaviduriu katodu, su gryno silicio ar kvarciniais langeliais

b.  lempos su urano tuščiaviduriu katodu

II.A0.002

Faradėjaus izoliatoriai, veikiantys 500–650 nm bangos ilgio diapazone

II.A0.003

Optinės gardelės, veikiančios 500–650 nm bangos ilgio diapazone

II.A0.004

Optinės skaidulos, veikiančios 500–650 nm bangos ilgio diapazone, padengtos antirefleksiniais sluoksniais, veikiančiais 500–650 nm bangos ilgio diapazone, kurių šerdies skersmuo didesnis nei 0,4 mm, bet neviršija 2 mm.

II.A0.005

0A001 punkte nenurodyti branduolinio reaktoriaus korpuso komponentai ir bandymo įranga, išvardyti toliau:

1.  uždoriai

2.  vidaus komponentai

3.  sandarinimo, bandymo ir matavimo įranga

0A001

II.A0.006

Branduolinės aptikimo sistemos, skirtos aptikti, atpažinti ar kiekybiškai įvertinti radioaktyviąsias medžiagas bei jonizuojančiąją spinduliuotę, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išskyrus nurodytus 0A001.j ar 1A004.c punktuose.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Iš aliuminio lydinio arba nerūdijančio plieno (plieno tipas 304, 304L arba 316L) pagaminti silfoniniai vožtuvai.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas silfoniniams vožtuvams, apibrėžtiems 0B001.c.6 ir 2A226 punktuose.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Lazerių veidrodžiai, išskyrus nurodytus 6A005.e punkte, kurių pagrindo šiluminės kaitos koeficientas (20 °C) yra 10-6K-1 arba mažesnis (pvz., lydytasis silicio dioksidas arba safyras).

Pastaba.  Šis punktas netaikomas optinėms sistemoms, specialiai sukurtoms astronomijos tikslais, išskyrus veidrodžius su lydytuoju silicio dioksidu.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Lazerių lęšiai, išskyrus nurodytus 6A005.e.2 punkte, kurių pagrindo šiluminės kaitos koeficientas (20 °C) yra 10-6K-1 arba mažesnis (pvz., lydytasis silicio dioksidas).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Vamzdžiai, vamzdynai, flanšai, tvirtinimo elementai, pagaminti iš nikelio arba nikelio lydinio, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 40 % nikelio pagal masę, arba juo padengti, išskyrus nurodytus 2B350.h.1 punkte.

2B350

II.A0.011

Vakuuminiai siurbliai, išskyrus nurodytus 0B002.f.2 arba 2B231 punktuose, išvardyti toliau:

turbomolekuliniai siurbliai, kurių srautas 400 l/s arba didesnis;

rūtso tipo pirminio išretinimo vakuuminiai siurbliai, kurių tūrinis siurbimo veikimo greitis didesnis negu 200 m3/h;

silfoninio tipo sraigtiniai su bealyviais kompresoriais ir silfoninio tipo sraigtiniai bealyviai vakuuminiai siurbliai.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Ekranuoti apgaubai, skirti manipuliavimui radioaktyviosiomis medžiagomis, jų laikymui ir tvarkymui (Karštosios kameros).

0B006

II.A0.013

'Gamtinis uranas' arba 'nusodrintasis uranas' ar toris metalų, lydinių, cheminių junginių ar koncentratų pavidalu ir bet kurios kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra vienos ar kelių minėtų medžiagų, išskyrus nurodytas 0C001 punkte.

0C001

II.A0.014

Detonacijos kameros, kurių sprogimo sugerties pajėgumas didesnis negu 2,5 kg trinitrotoleno (TNT) ekvivalento.A1.  Medžiagos, cheminės medžiagos, 'mikroorganizmai' ir 'toksinai'

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A1.001

Bet kurio kiekio bi(2-etilheksil) fosfato rūgšties (HDEHP ar D2HPA) CAS 298-07-7 tirpiklis, kurio grynumas didesnis nei 90 %.

II.A1.002

Fluoro dujos (Cheminių medžiagų santrumpų numeris (CAS) 7782-41-4), kurio grynumas ne mažesnis nei 95 %.

II.A1.005

Fluoro gamybos elektrolitinės celės, kurių našumas didesnis nei 100 g fluoro per valandą.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas 1B225 punkte apibrėžtoms elektrolitinėms celėms.

1B225

II.A1.006

Katalizatoriai, išskyrus draudžiamus 1A225 punktu, turintys platinos, paladžio arba rodžio, naudojami vandenilio izotopo mainų reakcijai tarp vandenilio ir vandens paspartinti, išgaunant tritį iš sunkiojo vandens, arba sunkiojo vandens gamybai.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aliuminis ir jo lydiniai, išskyrus nurodytus 1C002.b.4 arba 1C202.a punkte, žaliavų ar pusgaminių pavidalo, turintys bet kurią iš išvardytų charakteristikų:

a.  didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai yra 460 MPa arba didesnis; arba

b.  tempiamasis įtempis esant 298 K (25 °C) temperatūrai yra 415 MPa arba didesnis.

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Visų tipų bet kokio pavidalo magnetiniai metalai, kurių pradinė santykinė magnetinė skvarba yra 120 000 arba didesnė, o storis – 0,05–0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

'Pluoštinės ar gijinės medžiagos' arba prepregai, išvardyti toliau:

N.B.  TAIP PAT ŽR. II.A1.019.a.

a.  anglies ar aramidinės 'pluoštinės ar gijinės medžiagos', turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  'savitasis tampros modulis' didesnis kaip 10 × 106 m; arba

2.  'savitasis tempiamasis stipris' didesnis kaip 17 × 104 m;

b.  stiklinės 'pluoštinės ar gijinės medžiagos', turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  'savitasis tampros modulis', didesnis kaip 3,18 × 106 m; arba

2.  'savitasis tempiamasis stipris' didesnis kaip 76,2 × 103 m;

c.  Termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai 'verpalai', 'pusverpaliai', 'grįžtės' arba 'juostos', kurių plotis ne didesnis kaip 15 mm (anksčiau vadinti prepregais), pagaminti iš anglinių arba stiklinių 'pluoštinių ar gijinių medžiagų', išskyrus nurodytas II.A1.010.a arba b punktuose.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas 'pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms', apibrėžtoms 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a ir 1C210.b punktuose.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Derva arba pikiu impregnuoti pluoštai (prepregai), metalu ar anglimi padengti pluoštai (ruošiniai) ar 'anglies pluošto ruošiniai', išvardyti toliau:

a.  pagaminti iš 'pluoštinių ar gijinių medžiagų', kaip nurodyta II.A1.009 punkte;

b.  epoksidinės dervos 'rišikliu' impregnuotos anglies 'pluoštinės ar gijinės medžiagos' (prepregai), nurodytos 1C010.a, 1C010.b arba 1C010.c punktuose, skirtos orlaivių konstrukcijoms taisyti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, kuriose atskiri prepregų lakštai ne didesni kaip 50 cm × 90 cm;

c.  1C010.a, 1C010.b arba 1C010.c punktuose nurodyti prepregai, impregnuoti fenoline ar epoksidine derva, kurių stiklėjimo temperatūra (Tg) yra mažesnė nei 433 K (160 °C) ir kurių kietėjimo temperatūra yra žemesnė nei stiklėjimo temperatūra.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas 'pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms', apibrėžtoms 1C010.e punkte.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Sustiprintos silicio karbido kompozicinės keraminės medžiagos, naudojamos antgaliuose, daugkartinio naudojimo skraidymo aparatuose, tūtos užsklandose, naudojamos 'raketose', išskyrus nurodytas 1C107 punkte.

1C107

II.A1.012

Kitas nei 1C116 ar 1C216 punktuose nurodytas martensitiškai senėjantis plienas, kurio didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai 'gali būti' ne mažesnis kaip 2 050 MPa.

Techninė pastaba.

Čia kalbama apie 'martensitiškai senėjantį plieną' prieš arba po terminio apdorojimo.

1C216

II.A1.013

Volframas, tantalas, volframo karbidas, tantalo karbidas ir lydiniai su volframu ir tantalu, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.  tuščiavidurio ritinio arba sferos simetrijos formos (įskaitant ritininius segmentus), kurių vidinis skersmuo yra 50–300 mm; ir

b.  masė yra didesnė kaip 5 kg.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas volframui, volframo karbidui ir lydiniams, apibrėžtiems 1C226 punkte.

1C226

II.A1.014

Kobalto, neodimio arba samario elementiniai milteliai arba jų lydiniai ar mišiniai, kurių bent 20 % masės sudaro kobaltas, neodimis arba samaris, kurių dalelių dydis mažesnis nei 200 μm.

II.A1.015

Grynasis tributilfosfatas (TBP) [CAS Nr. 126-73-8] arba bet koks mišinys, kurio daugiau kaip 5 % masės sudaro TBP.

II.A1.016

Martensitiškai senėjantis plienas, išskyrus draudžiamą 1C116, 1C216 arba II.A1.012 punktu.

Techninė pastaba.

Martensitiškai senėjantis plienas yra plieno lydinys, turintis daug nikelio ir labai mažai anglies, kurio dispersiniam kietėjimui panaudoti pakaitiniai elementai ar nusodikliai.

II.A1.017

Metalai, metalo milteliai ir medžiagos, nurodyti toliau:

a.  volframas ir volframo junginiai, išskyrus draudžiamus 1C117 punktu, turintys vienodų sferinių arba dulkinių dalelių, kurių skersmuo ne didesnis kaip 500 μm ir kurių 97 % arba daugiau masės sudaro volframas;

b.  molibdenas ir molibdeno junginiai, išskyrus draudžiamus 1C117 punktu, turintys vienodų sferinių arba dulkinių dalelių, kurių skersmuo ne didesnis kaip 500 μm ir kurių 97 % arba daugiau masės sudaro molibdenas;

c.  kieto pavidalo volframo medžiagos, išskyrus draudžiamas 1C226 arba II.A1.013 punktu, kurių medžiagų sudėtis tokia:

1.  volframas ir lydiniai, kurių 97 % arba daugiau masės sudaro volframas;

2.  volframas su įterptu variu, kurio 80 % arba daugiau masės sudaro volframas; arba

3.  volframas su įterptu sidabru, kurio 80 % arba daugiau masės sudaro volframas.

II.A1.018

Minkšti magnetiniai lydiniai, kurių cheminė sudėtis tokia:

a)  geležies 30–60 % ir

b)  kobalto 40–60 %.

II.A1.019

„Pluoštinės ar gijinės medžiagos“ arba prepregai, nedraudžiami šio reglamento I arba II priedu (pagal II.A1.009, II.A1.010 punktus) arba nenurodyti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede:

a)  anglinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“;

Pastaba.  II.A1.019a netaikomas audiniams.

b)  termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“, pagaminti iš anglinių „pluoštinių ar gijinių medžiagų“;

c)  poliakrilnitrilo (PAN) ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“.A2.  Medžiagų perdirbimas

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A2.001

Vibracijos bandymo sistemos, įranga ir jų komponentai, išskyrus nurodytus 2B116 punkte:

a.  vibracijos bandymo sistemos su skaitmeniniais valdikliais, kuriose taikoma grįžtamojo ryšio arba uždarosios kilpos technika, galinčios dirbti 0,1 g ar didesnės vid. kv. vertės vibracijos pagreičio ir 0,1–2 kHz dažnio sąlygomis, esant 50 kN ar didesnei perdavimo galiai (matuojant 'ant pliko stalo');

b.  skaitmeniniai valdikliai kartu su specialiai sukurta vibracijos bandymo 'programine įranga', turintys didesnį negu 5 kHz tikralaikį dažnių juostos plotį, sukurti naudoti a punkte nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

c.  vibraciniai įrenginiai (kratytuvai) su stiprintuvais ar be stiprintuvų, galintys sukurti 50 kN arba didesnę galią (matuojant 'ant pliko stalo') ir tinkami naudoti a punkte nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

d.  pagalbinės bandinio struktūros ir elektroniniai blokai, sukurti siekiant sujungti vibratorius į vibracinį stendą, galintį užtikrinti 50 kN arba didesnę bendrą efektyviąją galią (matuojant 'ant pliko stalo'), ir tinkami naudoti a punkte nurodytose vibracijos sistemose.

Techninė pastaba.

'Ant pliko stalo' reiškia plokščią stalą ar kitą plokštumą be jokių tvirtinimo įtaisų ar elementų.

2B116

II.A2.002

Staklės ir specialiai staklėms suprojektuoti komponentai bei skaitmeninio valdymo įtaisai:

a.  šlifavimo staklės, kurių pagal ISO 230/2 (1988) (1) standartą ar atitinkamus nacionalinius standartus įvertintas padėties nustatymo tikslumas su „visomis leidžiamomis pataisomis“ išilgai bet kurios tiesinės ašies yra lygus 15 μm arba mažesnis (geresnis);

Pastaba.  Šis punktas netaikomas šlifavimo staklėms, apibrėžtoms 2B201.b ir 2B001.c punktuose.

b.  komponentai ir skaitmeninio valdymo įtaisai, specialiai suprojektuoti 2B001, 2B201 arba a punktuose nurodytoms staklėms.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Balansavimo mašinos ir susijusi įranga, išvardyta toliau:

a.  stomatologinei arba kitai medicininei įrangai skirtos arba sukurtos balansavimo mašinos, kurioms būdingos visos šios charakteristikos:

1.  nepritaikytos balansuoti didesnės nei 3 kg masės rotorių ir (arba) sąrankų;

2.  tinkamos didesniu nei 12 500 sūkių per minutę greičiu balansuoti rotorius ir (arba) sąrankas;

3.  tinkamos ištaisyti disbalansą dviejose ar daugiau plokštumų; ir

4.  galinčios subalansuoti iki 0,2 g × mm liekamojo specifinio disbalanso vienam rotoriaus masės kilogramui.

b.  indikatorių galvutės, skirtos arba pritaikytos naudoti a punkte nurodytose mašinose.

Techninė pastaba.

Kartais indikatorių galvutės yra vadinamos balansavimo darbo įrankiais.

2B119

II.A2.004

Nuotoliniai manipuliatoriai, kurie gali būti naudojami atlikti nuotolinius veiksmus per radiocheminio atskyrimo operacijas ar karštosiose kamerose, išskyrus nurodytas 2B225 punkte, turintys vieną iš toliau išvardytų charakteristikų:

a.  geba prasiskverbti per 0,3 m ar storesnę karštosios kameros sieną (valdymas per sieną); arba

b.  geba manipuliuoti per 0,3 m ar storesnės karštosios kameros sienos viršų (valdymas per sienos viršų).

2B225

II.A2.006

Krosnys, galinčios veikti esant didesnei kaip 400 °C temperatūrai, išvardytos toliau:

a.  oksidavimo krosnys;

b.  kontroliuojamos aplinkos terminio apdorojimo krosnys.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas tunelinėms krosnims, kuriose medžiagos tiekiamos ritininiais konvejeriais arba vežimėliais, tunelinėms krosnims su juostiniu konvejeriu, stumtuvinėms krosnims ir šaudyklinėms krosnims, specialiai suprojektuotoms stiklui, keraminiams stalo reikmenims arba statybiniams keramikos dirbiniams gaminti.

2B226

2B227

II.A2.007

„Slėgio keitikliai“, išskyrus apibrėžtus 2B230 punkte, galintys matuoti absoliutųjį slėgį bet kuriame 0–200 kPa intervalo taške ir turintys abi nurodytas charakteristikas:

a.  slėgio jutikliai, pagaminti iš „urano heksafluorido (UF6) korozijai atsparių medžiagų“ ar jomis apsaugoti, ir

b.  turintys vieną iš toliau išvardytų charakteristikų:

1.  visa matavimo skalė mažesnė kaip 200 kPa, o „tikslumas“ geresnis nei ± 1 % visos skalės atžvilgiu; arba

2.  visa matavimo skalė ne mažesnė kaip 200 kPa, o „tikslumas“ geresnis kaip 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Centrifuginiai separatoriai, gebantys nepertraukiamai separuoti be aerozolinės sklidos ir pagaminti iš:

1.  lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas;

2.  fluoropolimerų;

3.  stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4.  nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

5.  tantalo ar tantalo lydinių;

6.  titano ar titano lydinių; arba

7.  cirkonio ar cirkonio lydinių.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas 2B352.c punkte apibrėžtiems centrifuginiams separatoriams.

2B352.c

II.A2.012

Sukepinto metalo filtrai, pagaminti iš nikelio arba nikelio lydinio, kurio daugiau kaip 40 % masės sudaro nikelis.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas 2B352.d punkte apibrėžtiems filtrams.

2B352.d

II.A2.013

Sukimosi formavimo ir srauto formavimo mašinos, išskyrus kontroliuojamas 2B009, 2B109 arba 2B209 punktais, kurių vyniojimo jėga didesnė kaip 60 kN, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

Techninė pastaba.

Sukimosi formavimo ir srauto formavimo funkcijas suderinančios mašinos II.A2.013 punkte laikomos srauto formavimo mašinomis.

II.A2.014

Skysčių maišymo įranga (maišytuvai-nusodintuvai, impulsinės kolonos, išcentriniai maišytuvai) ir šiai įrangai suprojektuoti skysčio ar garų skirstytuvai ar skysčių surinkėjai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra bet kurie iš šių: ►C1   N.B.  TAIP PAT ŽR. III.A2.008.  ◄ a.  pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų: 1.  lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas; 2.  fluoropolimerų; 3.  stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą); 4.  grafito ar 'anglies grafito'; 5.  nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis; 6.  tantalo ar tantalo lydinių; 7.  titano ar titano lydinių; arba 8.  cirkonio ar cirkonio lydinių; arba b.  pagaminti ir iš nerūdijančio plieno, ir iš vienos ar kelių medžiagų, išvardytų II.A2.014.a punkte. Techninė pastaba. 'Anglies grafitas' yra amorfiškos anglies ir grafito darinys, kurio 8 % arba daugiau masės sudaro grafitas.

2B350.e

II.A2.015

Pramoninė įranga ir komponentai, išskyrus nurodytus 2B350.d punkte, išvardyti toliau: ►C1   N.B.  TAIP PAT ŽR. III.A2.009.  ◄ šilumokaičiai ar kondensatoriai, kurių šilumos perdavimo paviršiaus plotas didesnis nei 0,05 m2, tačiau mažesnis nei 30 m2 ir šiems šilumokaičiams ar kondensatoriams suprojektuoti vamzdžiai, plokštės, ritės ar blokai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su skysčiu (-ais), yra bet kurie iš šių: a.  pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų: 1.  lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas; 2.  fluoropolimerų; 3.  stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą); 4.  grafito ar 'anglies grafito'; 5.  nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis; 6.  tantalo ar tantalo lydinių; 7.  titano ar titano lydinių; 8.  cirkonio ar cirkonio lydinių; 9.  silicio karbido; arba 10.  titano karbido; arba b.  pagaminti ir iš nerūdijančio plieno, ir iš vienos ar kelių medžiagų, išvardytų II.A2.015.a punkte. Pastaba.  Šis punktas netaikomas transporto priemonių radiatoriams. Techninė pastaba. Šilumokaičio kontrolės statusas nenustatomas pagal medžiagas, naudojamas tarpikliams ir riebokšliams, taip pat kitoms tvirtinimo ar sandarinimo priemonėms.

2B350.d

II.A2.016

Siurbliai su daugialypiais sandarikliais ir be sandariklių, išskyrus nurodytus 2B350.i punkte, tinkami koroziją sukeliantiems skysčiams, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 0,6 m3/h maksimalią tėkmės spartą, ar vakuuminiai siurbliai, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 5 m3/h maksimalią tėkmės spartą, [išmatuotą esant normalios temperatūros (273 K arba 0 °C) ir slėgio (101,3 kPa) sąlygoms] ir korpusai (siurblių futliarai), iš anksto tokiems siurbliams suformuoti korpusų įdėklai, sparnuotės, rotoriai ar srautinių siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra bet kurie iš šių: ►C1   N.B.  TAIP PAT ŽR. III.A2.010.  ◄ a.  pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų: 1.  lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas; 2.  keramikos; 3.  ferosilicio; 4.  fluoropolimerų; 5.  stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą); 6.  grafito ar 'anglies grafito'; 7.  nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis; 8.  tantalo ar tantalo lydinių; 9.  titano ar titano lydinių; 10.  cirkonio ar cirkonio lydinių; 11.  niobio (kolumbio) ar niobio lydinių; arba 12.  aliuminio lydinių; arba b.  pagaminti ir iš nerūdijančio plieno, ir iš vienos ar kelių medžiagų, išvardytų II.A2.016.a punkte. Techninė pastaba. Siurblio kontrolės statusas nenustatomas pagal medžiagas, naudojamas tarpikliams ir riebokšliams, taip pat kitoms tvirtinimo ar sandarinimo priemonėms.

2B350.iA3.  Elektronika

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A3.001

Aukštos įtampos nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.  galintys nuolat aštuonias valandas tiekti 10 kV arba didesnę įtampą esant 5 kW arba didesnei išėjimo galiai, su švytavimu arba be jo; ir

b.  srovės arba įtampos nepastovumą per keturias valandas, mažesnį kaip 0,1 %.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas maitinimo šaltiniams, apibrėžtiems 0B001.j.5 ir 3A227 punktuose.

3A227

II.A3.002

Masių spektrometrai, išvardyti toliau, išskyrus nurodytus 3A233 arba 0B002.g punktuose, galintys matuoti jonų masę, lygią arba didesnę kaip 200 atominių masės vienetų, ir turintys skiriamąją gebą, geresnę kaip 2 dalys iš 200, ir jiems skirtų jonų šaltinių:

a.  induktyviuoju būdu išlaikomos plazmos masės spektrometrai (ICP/MS);

b.  rusenančiojo išlydžio masės spektrometrai (GDMS);

c.  šiluminio jonizavimo masių spektrometrai (TIMS);

d.  elektronpluoščiai masių spektrometrai, kurių šaltinio kamera pagaminta iš 'UF6 korozijai atsparių medžiagų (UF6)', jomis iš vidaus apkalta arba padengta;

e.  molekulpluoščiai masių spektrometrai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  šaltinio kamerą, pagamintą, iš vidaus apkaltą arba padengtą nerūdijančiu plienu arba molibdenu, kurioje įrengta šaldomoji gaudyklė, galinti atšaldyti iki 193 K (– 80 °C) ar žemesnės temperatūros; arba

2.  šaltinio kamerą, pagamintą iš 'UF6 korozijai atsparių medžiagų (UF6)', jomis iš vidaus apkaltą arba padengtą;

f.  masių spektrometrai su įrengtu mikrofluorinamų jonų šaltiniu, skirtu aktinidams arba aktinidų fluoridams.

3A233

II.A3.003

Dažnio keitikliai arba generatoriai, išskyrus draudžiamus 0B001 arba 3A225 punktais, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai ir programinė įranga:

a.  daugiafaziai išėjimai, galintys tiekti 40 W ar didesnę galią;

b.  galintys veikti 600–2 000  Hz dažnių intervale; ir

c.  dažnių valdymo paklaida, mažesnė (geresnė) nei 0,1 %.

Techninė pastaba.

Dažnio keitikliai II.A3.003 punkte taip pat vadinami konverteriais arba inverteriais.A6.  Jutikliai ir lazeriai

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A6.001

Itrio-aliuminio granato strypai

II.A6.002

Optinė įranga ir komponentai, išskyrus nurodytus 6A002, 6A004.b punktuose, išvardyti toliau:

infraraudonųjų spindulių optika, veikianti 9 000 –17 000  nm bangos ilgio diapazone, ir jos komponentai, įskaitant komponentus iš kadmio teliūrido (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Bangos fronto koregavimo sistemos, skirtos naudoti su lazerio spinduliu, kurio skersmuo viršija 4 mm, ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, įskaitant kontrolės sistemas, fazinio fronto jutiklius ir 'deformuojamuosius veidrodžius', įskaitant bimorfinius veidrodžius.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas veidrodžiams, apibrėžtiems 6A004.a, 6A005.e ir 6A005.f punktuose.

6A003

II.A6.004

Argono jonų „lazeriai“, kurių vidutinė išėjimo galia yra 5 W arba didesnė.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas argono jonų 'lazeriams', apibrėžtiems 0B001.g.5, 6A005 ir 6A205.a punktuose.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Puslaidininkiniai „lazeriai“ ir jų komponentai, išvardyti toliau: a.  atskiri puslaidininkiniai „lazeriai“, kurių kiekvieno išėjimo galia yra didesnė kaip 200 mW, didesniais kiekiais nei 100; b.  puslaidininkinių „lazerių“ matricos, kurių išėjimo galia yra didesnė kaip 20 W. Pastabos. 1.  Puslaidininkiniai „lazeriai“ dažnai vadinami „lazeriniais“ diodais. 2.  Šis punktas netaikomas „lazeriams“, apibrėžtiems 0B001.g.5, 0B001.h.6 ir 6A005.b punktuose. 3.  Šis punktas netaikomas „lazeriniams“ diodams, kurių bangos ilgis yra 1 200 –2 000  nm diapazone.

6A005.b

II.A6.006

Derinamieji puslaidininkiniai „lazeriai“ ir derinamųjų puslaidininkinių 'lazerių' matricos, kurių bangos ilgis yra 9–17 μm, taip pat puslaidininkinių 'lazerių' matricų paketai, kuriuose yra bent viena tokio bangos ilgio derinamoji puslaidininkinių 'lazerių' matrica. Pastabos. 1.  Puslaidininkiniai „lazeriai“ dažnai vadinami „lazeriniais“ diodais. 2.  Šis punktas netaikomas puslaidininkiniams „lazeriams“, apibrėžtiems 0B001.h.6 ir 6A005.b punktuose.

6A005.b

II.A6.007

Kietojo kūno „derinamieji“„lazeriai“ ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

a.  titano-safyro lazeriai;

b.  aleksandrito lazeriai.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas titano-safyro ir aleksandrito lazeriams, apibrėžtiems 0B001.g.5, 0B001.h.6 ir 6A005.c.1 punktuose.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodimiu legiruoti (kitokie nei stiklo) „lazeriai“, kurių išėjimo bangos ilgis didesnis nei 1 000  nm, tačiau neviršija 1 100  nm, o kiekvieno impulso išėjimo energija yra didesnė nei 10 J.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas neodimiu legiruotiems (kitokiems nei stiklo) 'lazeriams', apibrėžtiems 6A005.c.2.b punkte.

6A005.c.2

II.A6.009

Akustooptinių prietaisų komponentai, išvardyti toliau:

a.  kadravimo vamzdžiai ir kietojo kūno vizualizavimo įtaisai, kurių pasikartojimo dažnis lygus 1 kHz arba didesnis;

b.  pasikartojimo dažnio šaltiniai;

c.  pokelso ląstelės.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Jonizuojančiajai spinduliuotei atsparios kameros arba joms skirti lęšiai, išskyrus nurodytus 6A203.c punkte, specialiai sukurti arba klasifikuojami kaip jonizuojančiajai spinduliuotei atsparūs ir skirti išlaikyti visuminę spinduliuotės dozę, didesnę kaip 50 × 103 Gy (Si) (5 × 106 rad (Si)) be jokio veikimo pablogėjimo.

Techninė pastaba.

Žymuo Gy (Si) nurodo sugeriamą energiją (J), tenkančią vieno kilogramo neekranuotam silicio bandiniui, kai jis yra veikiamas jonizuojančiąja spinduliuote.

6A203.c

II.A6.011

Derinamųjų impulsinių dažų lazerių stiprintuvai ir osciliatoriai, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas: 1.  darbiniai bangos ilgiai yra 300–800 nm; 2.  vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 10 W, bet neviršija 30 W; 3.  impulsų pasikartojimo dažnis didesnis kaip 1 kHz; ir 4.  impulsų trukmė mažesnė nei 100 ns. Pastabos. 1.  Šis punktas netaikomas vienmodžiams osciliatoriams. 2.  Šis punktas netaikomas 6A205.c, 0B001.g.5 ir 6A005 punktuose apibrėžtiems derinamiesiems impulsiniams dažiklio lazeriniams stiprintuvams ir osciliatoriams.

6A205.c

II.A6.012

Impulsiniai anglies dioksido „lazeriai“, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.  darbiniai bangos ilgiai yra 9 000 –11 000  nm;

2.  impulsų pasikartojimo dažnis didesnis kaip 250 Hz;

3.  vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 100 W, bet neviršija 500 W; ir

4.  impulsų trukmė mažesnė nei 200 ns.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas 6A205.d, 0B001.h.6 ir 6A005.d punktuose apibrėžtiems impulsiniams anglies dioksido lazeriniams stiprintuvams ir osciliatoriams.

6A205.d

II.A6.013

Vario garų 'lazeriai', turintys abi toliau išvardytas charakteristikas:

1.  darbiniai bangos ilgiai yra 500–600 nm; ir

2.  vidutinė išėjimo galia yra 15 W arba didesnė.

6A005.b

II.A6.014

Impulsiniai anglies monoksido 'lazeriai', turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.  darbiniai bangos ilgiai yra 5 000 –6 000  nm;

2.  impulsų pasikartojimo dažnis didesnis kaip 250 Hz;

3.  vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 100 W; ir

4.  impulsų trukmė mažesnė nei 200 ns.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas aukštesnės įtampos (paprastai 1–5 kW) pramoniniams anglies monoksido lazeriams, naudojamiems pjaustymo ir suvirinimo programose, nes šie lazeriai yra arba nuolatinės veikos, arba impulsiniai lazeriai, kurių impulsų trukmė didesnė kaip 200 ns.

 A7.  Navigacija ir avionika

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A7.001

Inercinės navigacijos sistemos ir specialiai joms sukurti komponentai, išvardyti toliau:

I.  Inercinės navigacijos sistemos, kurios yra Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinių institucijų patvirtintos naudoti „civiliniuose orlaiviuose“, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

a.  inercinės (kardaninės ar beplatformės) navigacijos sistemos (INS) ir inercinė įranga, skirtos „orlaivių“, antžeminių transporto priemonių, laivų (antvandeninių arba povandeninių) ar 'erdvėlaivių' erdvinei padėčiai išlaikyti, jiems vesti ar valdyti, turinčios kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

1.  kurių navigacinė paklaida (neskaitant inertiškumo) lygi 0,8 jūrmylės per valandą (nm/h) 'tikimajai apskritiminei paklaidai' (CEP) ar mažesnė (geresnė), normaliai suderinus; arba

2.  skirti veikti esant linijinio pagreičio lygiams, didesniems kaip 10 g;

b.  mišriosios inercinės navigacijos sistemos, kuriose yra įmontuota viena ar kelios pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) arba viena ar kelios „Duomenų bazėmis pagrįstos navigacijos sistemos“ („DBRN“), kūno erdvinei padėčiai nustatyti, valdyti arba kontroliuoti, normaliai suderinus, esant navigacijos padėties tikslumui INS, atitinkančiam mažesnę kaip 10 metrų 'tikimąją apskritiminę paklaidą' (CEP), kai ne daugiau kaip 4 minutėms prarandama GNSS arba „DBRN“;

c.  inercinė įranga, skirta azimutui, kursui ar šiaurei nustatyti, turinti kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai:

1.  suprojektuoti taip, kad azimuto, kurso ar šiaurės krypties tikslumas būtų ne blogesnis kaip 6 kampo minutės (vidutinė kvadratinė vertė) ties 45 o platumos; arba

2.  suprojektuoti taip, kad nedarbiniu režimu atlaikytų ne mažesnius kaip 900 g ir ne trumpesnius kaip 1 ms smūgius.

Pastaba.  I.a ir I.b punktuose nurodyti parametrai taikomi esant bet kuriai iš šių aplinkos sąlygų:

1.  atsitiktinė vibracija įėjime turi visuminę 7,7 g vidutinę kvadratinę vertę per pirmąjį pusvalandį, o visa bandymo trukmė yra pusantros valandos kiekvienai ašiai iš trijų tarpusavyje statmenų ašių, kai atsitiktinė vibracija apibūdinama taip:

a.  pastovus 0,04 g2/Hz galios spektrinis tankis dažnių diapazone nuo 15 iki 1 000  Hz; ir

b.  galios spektrinis tankis silpsta nuo 0,04 g2/Hz iki 0,01 g2/Hz dažniui kintant nuo 1 000 iki 2 000  Hz;

2.  posvyrio ir kampinio nuokrypio sparta ne mažesnė kaip +2,62 rad/s (150 laipsnių/s); arba

3.  pagal 1 ar 2 punktams tapačius nacionalinius standartus.

Techninės pastabos. 1.  1.b punkte nurodytos sistemos, kuriose INS ir kitos nepriklausomos navigacijos pagalbinės priemonės yra įmontuotos į vieną įrenginį, kad būtų pagerintas jo veikimas. 2.  'Tikimoji apskritiminė paklaida' apskritiminio normaliojo pasiskirstymo atveju – tai apskritimo plotas, apimantis 50 % visų padarytų atskirų matavimų rezultatų, arba apskritimo plotas, apimantis 50 % aptikimo tikimybę.

II.  Fototeodolitinės sistemos, apimančios inercinę įrangą, specialiai suprojektuotos civilinio žvalgymo tikslais taip, kad azimuto, kurso ar šiaurės krypties tikslumas būtų ne blogesnis kaip 6 kampo minutės (vidutinė kvadratinė vertė) ties 45 o platumos, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

III.  Inercinė ar kita įranga, kurioje naudojami 7A001 arba 7A101 punktuose nurodyti akselerometrai, kai tokie akselerometrai yra specialiai suprojektuoti ir sukurti kaip MWD (matavimo gręžiant) jutikliai, naudojami eksploatuojant gręžinius.

7A003

7A103A9.  Oro erdvė ir varomoji jėga

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A9.001

Sprogstamieji varžtai.

II.B.    TECHNOLOGIJOSNr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.B.001

►C1   Technologijos, kurių reikia II.A dalyje (prekės) išvardytiems objektams kurti, gaminti ar naudoti. Techninė pastaba. Sąvoka 'technologijos' apima programinę įrangą.  ◄

II.B.002

Technologijos, kurių reikia ►C1  III priedo III.A dalyje (prekės) ◄ išvardytiems objektams kurti, gaminti ar naudoti.

Techninė pastaba.

Sąvoka 'technologijos' apima programinę įrangą.
III PRIEDAS

3 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse, 5 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 18 straipsnio 1 dalyje, 31 straipsnio 1 dalyje ir 45 straipsnyje nurodytos prekės ir technologijos

ĮVADINĖS PASTABOS

1. Jeigu nenurodyta kitaip, skiltyje 'Aprašymas' naudojamais identifikavimo numeriais nurodomi dvejopo naudojimo objektų ir technologijų aprašymai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede.

2. Identifikavimo numeris skiltyje 'Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede' reiškia, kad skiltyje 'Aprašymas' apibūdinto objekto charakteristikos neatitinka dvejopo naudojimo objekto, į kurį daroma nuoroda, aprašyme nustatytų parametrų.

3. 'Viengubose kabutėse' rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje dėl atitinkamo punkto.

4. „Dvigubose kabutėse“ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede.

BENDROSIOS PASTABOS

1. Šiame priede nurodytų prekių kontrolė negali būti panaikinta eksportuojant bet kurias kitas nekontroliuojamas prekes (įskaitant agregatus), turinčias vieną ar daugiau kontroliuojamų komponentų, kai kontroliuojamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis prekės elementas, kurį įmanoma pašalinti arba panaudoti kitais tikslais.

N.B.   Sprendžiant, ar kontroliuojamas komponentas ar komponentai turi būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurioms esant būtų galima nustatyti, kad kontroliuojamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis perkamų prekių elementas.

2. Šiame priede nurodytos prekės apima ir naujas, ir naudotas prekes.

BENDROJI PASTABA DĖL TECHNOLOGIJŲ

(Turi būti skaitoma kartu su III.B skirsniu)

1. „Technologijų“, „reikalingų“ prekėms, kurių pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas kontroliuojamas pagal A dalį (prekės), „naudoti“, pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas kontroliuojamas pagal III.B skirsnio nuostatas.

2. „Technologijų“, „reikalingų“ prekėms, kurių pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas kontroliuojamas pagal A dalį (prekės), „kurti“ ar „gaminti“, pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas draudžiamas pagal II.B skirsnio II priedo nuostatas.

3. „Technologijos“, „reikalingos“ kontroliuojamoms prekėms „naudoti“, išlieka kontroliuojamos netgi tada, kai jos taikomos nekontroliuojamoms prekėms.

4. Kontrolė netaikoma tokioms „technologijoms“, kurios yra būtiniausios tokioms prekėms, kurios nėra kontroliuojamos ar kurių eksportas buvo leistas pagal Reglamentą (EB) Nr. 423/2007 arba šį reglamentą, įrengti, eksploatuoti, prižiūrėti (tikrinti) ir taisyti.

5. „Technologijų“ perdavimo kontrolė netaikoma „viešųjų sričių“ informacijai arba „fundamentaliesiems moksliniams tyrimams“ arba būtiniausiai informacijai teikiant patentų paraiškas.

III.A.    PREKĖSA0.  Branduolinės medžiagos, įrenginiai ir įranga

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.A0.015

'Sandarios dėžės su hermetiškai pritvirtintomis pirštinėms', specialiai sukurtos radioaktyviesiems izotopams, radioaktyviesiems šaltiniams ar radionuklidams.

Techninė pastaba.

'Sandarios dėžės su hermetiškai pritvirtintomis pirštinėms' – įranga, apsauganti naudotoją nuo kenksmingų garų, dalelių ar radiacijos, taip pat nuo įrangos viduje esančių medžiagų, kurias tvarko ar apdoroja šalia šios įrangos esantis asmuo, į įrangą integruojant manipuliatorius ar pirštines.

0B006

III.A0.016

Toksinių dujų kontroliavimo sistemos, kurios nuolat veikia ir yra skirtos vandenilio sulfidui aptikti, ir specialiai joms sukurti detektoriai.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Helio dujų nutekėjimo detektoriai.

0A001

0B001.cA1.  Medžiagos, cheminės medžiagos, 'mikroorganizmai' ir 'toksinai'

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.A1.003

Žiedo formos riebokšliai ir tarpikliai, kurių vidinis skersmuo ne didesnis nei 400mm, pagaminti iš bet kurios iš išvardytų medžiagų:

a.  netemptieji vinilidenfluorido kopolimerai, turintys 75 % ar didesnę beta kristalinės sandaros dalį;

b.  fluorinti poliimidai, kurių 10 % ar daugiau masės sudaro sujungtasis fluoras;

c.  fluorinti fosfazeno elastomerai, kurių 30 % ar daugiau masės sudaro sujungtasis fluoras;

d.  polichlortrifluoretilenas (PCTFE, pvz., Kel-F ®);

e.  fluoro elastomerai (pvz., Viton ®, Tecnoflon ®);

f.  politetrafluoretilenas (PTFE).

 

III.A1.004

Asmeninė įranga branduolinei spinduliuotei aptikti, įskaitant asmeninius dozimetrus.

Pastaba.  Šis punktas netaikomas branduolinėms aptikimo sistemoms, apibrėžtoms 1A004.c punkte.

1A004.c

III.A1.020

Plieno lydinių lakštai ar plokštės, turinčios vieną iš išvardytų charakteristikų:

a)  plieno lydiniai, kurių didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai 'gali būti'1 200 MPa arba didesnis; arba

b)  Azotu stabilizuotas dvigubojo lydymo nerūdijantysis plienas.

Pastaba.  Frazė 'lydiniai, kurių […] gali būti' apima lydinius prieš ar po terminio apdorojimo.

Techninė pastaba.

'Azotu stabilizuotas dvigubojo lydymo nerūdijantysis plienas' turi dvifazę mikrosandarą, kurią sudaro feritinio ir austenitinio plieno granulės, pridedant azoto mikrosandarai stabilizuoti.

1C116

1C216

III.A1.021

Anglis ir sudėtinė anglies medžiaga.

1A002.b.1

III.A1.022

Žaliavų ar pusgaminių pavidalo nikelio lydiniai, kurių 60 % ar daugiau masės sudaro nikelis.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Titano lydinių lakštai ar plokštės, kurių didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20°C) temperatūrai 'gali būti' 900 MPa arba didesnis.

Pastaba.  Frazė 'lydiniai, kurių […] gali būti' apima lydinius prieš ar po terminio apdorojimo.

1C002.b.3

III.A1.024

Svaidomosios medžiagos ir svaidomųjų medžiagų sudėtinės cheminės medžiagos, išvardytos toliau:

a)  toluendiizocianatas (TDI)

b)  metilendifenil diizocianatas (MDI)

c)  izoforono diizocianatas (IPDI)

d)  natrio perchloratas

e)  ksilidinas

f)  hidrotermijos būdu gautas poliesteris (HTPE)

g)  hidrotermijos būdu gautas kaprolaktono eteris (HTCE)

Techninė pastaba.

Šis punktas taikomas grynosioms medžiagoms ir mišiniams, kuriuose yra bent 50 % vienos iš pirmiau minėtų cheminių medžiagų.

1C111

III.A1.025

'Tepalinės medžiagos', kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra bet kurios iš šių:

a)  perfluoroalkileteris, (CAS 60164-51-4);

b)  perfluoropolialkileteris, PFPE, (CAS 6991-67-9).

'Tepalinės medžiagos' – alyvos ir skysčiai.

1C006

III.A1.026

Berilio varis ar vario berilio lydiniai plokščių, lakštų, juostų ar ritinių pavidalo, kurių pagrindinę masės dalį sudaro varis ir kiti elementai, kurių mažiau nei 2 % masės sudaro berilis.

1C002.bA2.  Medžiagų perdirbimas

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.A2.008

Skysčių maišymo įranga (maišytuvai-nusodintuvai, impulsinės kolonos, išcentriniai maišytuvai) ir šiai įrangai suprojektuoti skysčio ar garų skirstytuvai ar skysčių surinkėjai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš šių medžiagų:

N.B.  TAIP PAT ŽR. II.A2.014.

1.  nerūdijančio plieno.

Pastaba.  Jei daugiau nei 25 % nerūdijančio plieno masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas, žr. II.A2.014.a įrašą.

2B350.e

III.A2.009

Pramoninė įranga ir komponentai, išskyrus nurodytus 2B350.d punkte, išvardyti toliau:

N.B.  TAIP PAT ŽR. II.A2.015.

šilumokaičiai ar kondensatoriai, kurių šilumos perdavimo paviršiaus plotas didesnis nei 0,05 m2, tačiau mažesnis nei 30 m2 ir šiems šilumokaičiams ar kondensatoriams suprojektuoti vamzdžiai, plokštės, ritės ar blokai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su skysčiu (-ais), yra pagaminti iš šių medžiagų:

1.  nerūdijančio plieno.

1 pastaba.  Jei daugiau nei 25 % nerūdijančio plieno masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas, žr. II.A2.015a įrašą.

2 pastaba.  Šis punktas netaikomas transporto priemonių radiatoriams.

Techninė pastaba.

Šilumokaičio kontrolės statusas nenustatomas pagal medžiagas, naudojamas tarpikliams ir riebokšliams, taip pat kitoms tvirtinimo ar sandarinimo priemonėms.

2B350.d

III.A2.010

Siurbliai su daugialypiais sandarikliais ir be sandariklių, išskyrus nurodytus 2B350.i punkte, tinkami koroziją sukeliantiems skysčiams, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 0,6 m3/h maksimalią tėkmės spartą, ar vakuuminiai siurbliai, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 5 m3/h maksimalią tėkmės spartą, [išmatuotą esant normalios temperatūros (273 K arba 0 °C) ir slėgio (101,3 kPa) sąlygoms] ir korpusai (siurblių futliarai), iš anksto tokiems siurbliams suformuoti korpusų įdėklai, sparnuotės, rotoriai ar srautinių siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš šių medžiagų:

N.B.  TAIP PAT ŽR. II.A2.016.

1.  nerūdijančio plieno.

Pastaba.  Jei daugiau nei 25 % nerūdijančio plieno masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas, žr. II.A2.016a įrašą.

Techninė pastaba.

Siurblio kontrolės statusas nenustatomas pagal medžiagas, naudojamas tarpikliams ir riebokšliams, taip pat kitoms tvirtinimo ar sandarinimo priemonėms.

2B350.i

III.A2.017

Toliau išvardytos elektroerozinės staklės (EDM) metalui, keramikai ar „kompozicinėms medžiagoms“ pašalinti ar pjaustyti ir specialiai joms sukurti stūmokliai, kirtikliai arba elektrodinė viela:

a)  tūrinės elektroerozinės staklės;

b)  vielininės elektroerozinės staklės.

Pastaba.  Elektroerozinės staklės taip pat žinomos kaip kibirkštinės erozijos staklės arba vielinės erozijos staklės.

2B001.d

III.A2.018

Kompiuteriais valdomos ar „skaitmeninio valdymo“ koordinatinės matavimo mašinos (CMM) arba matmenų tikrinimo mašinos, bet kuriame veikimo diapazono taške turinčios trimatę (tūrinę) leistiną ilgio matavimo paklaidą (MPPE), lygią (3 + L/1 000 ) μm (L yra matuojamas ilgis milimetrais) ar mažesnę (geresnę), patikrintos pagal ISO 10360–2 (2001), ir joms sukurti matavimo liestukai.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Kompiuteriais valdomos ar „skaitmeninio valdymo“ elektronpluoščio suvirinimo mašinos ir specialiai joms sukurti komponentai.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Kompiuteriais valdomos ar „skaitmeninio valdymo“ lazerinio suvirinimo ir lazerinio pjaustymo mašinos ir specialiai joms sukurti komponentai.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Kompiuteriais valdomos ar „skaitmeninio valdymo“ plazminio pjovimo mašinos ir specialiai joms sukurti komponentai.

2B001.e.1

III.A2.022

Vibracijos stebėjimo įranga, specialiai sukurta rotoriams arba sukamajai įrangai ir mechanizmams, galinti matuoti visus 600–2 000  Hz dažnius.

2B116

III.A2.023

Žiediniai-skystiniai vakuuminiai siurbliai ir specialiai jiems sukurti komponentai.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Rotaciniai-mentiniai vakuuminiai siurbliai ir specialiai jiems sukurti komponentai.

1 pastaba.  III.A2.024 netaikomas rotaciniams-mentiniams vakuuminiams siurbliams, specialiai sukurtiems kitai konkrečiai įrangai.

2 pastaba.  Rotacinių-mentinių vakuuminių siurblių, specialiai sukurtų kitai konkrečiai įrangai, kontrolės statusas nustatomas atsižvelgiant į tos kitos konkrečios įrangos kontrolės statusą.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Toliau išvardyti oro filtrai, kurių vienas ar keli fizinio dydžio matmenys yra didesni nei 1 000  mm:

a)  didelio našumo kietųjų dalelių (HEPA) filtrai;

b)  ypač mažo laidumo oro (ULPA) filtrai.

Pastaba.  III.A2.025 netaikomas oro filtrams, specialiai sukurtiems medicininei įrangai.

2B352.dA3.  Elektronika

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.A3.004

Spektometrai ir difraktometrai, skirti metalų arba lydinių elementinės sudėties nustatymo bandymui arba kiekybinei analizei atlikti chemiškai neskaidant medžiagos.

 

III.A3.005

'Dažnio keitikliai', dažnio generatoriai ir kintamo greičio elektriniai varikliai, turintys visas šias charakteristikas: a)  daugiafazių išėjimų galia – 10 W ar didesnė; b)  galintys veikti 600 Hz ar daugiau dažnių intervale; ir c)  dažnių valdymo paklaida mažesnė (geresnė) nei 0,2 %. Techninė pastaba. 'Dažnio keitikliai' apima dažnio konverterius ir dažnio inverterius. Pastabos. 1.  III.A3.005 punktas netaikomas dažnio keitikliams, į kuriuos integruoti ryšio protokolai ar sąsajos, sukurtos konkretiems pramoniniams mechanizmams (tokiems kaip staklės, verpimo staklės, spausdintinių plokščių staklės), kad dažnio keitiklių nebūtų įmanoma naudoti kitais tikslais, jei jie atitinka pirmiau nurodytas veikimo charakteristikas. 2.  III.A3.005 punktas netaikomas dažnio keitikliams, kurie specialiai sukurti transporto priemonėms ir kurie veikia pagal kontrolės seką, perduodamą tarp dažnio keitiklio ir transporto priemonės valdymo bloko.

3A225

0B001.b.13A6.  Jutikliai ir lazeriai

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.A6.012

Elektra varomi 'vakuuminiai slėgmačiai', kurių matavimo tikslumas yra 5 % arba mažesnis (geresnis).

'Vakuuminiai slėgmačiai' apima Piranio vakuumetrus, Peningo vakuumetrus ir talpos manometrus.

0B001.b

III.A6.013

Toliau išvardyti mikroskopai ir susijusi įranga bei detektoriai:

a)  rastriniai elektroniniai mikroskopai;

b)  rastriniai Ožė mikroskopai;

c)  transmisiniai elektroniniai mikroskopai;

d)  atominės jėgos mikroskopai;

e)  rastriniai jėgos mikroskopai;

f)  Įranga ir detektoriai, specialiai sukurti naudoti su mikroskopais, nurodytais III.A6.013 a–e punktuose, kai naudojamasi bet kuriuo iš šių medžiagų analizės metodų:

1.  rentgeno fotoelektroninė spektroskopija (XPS);

2.  energijos dispersinė rentgeno spektroskopija (EDX, EDS); arba

3.  elektroninė cheminės sandaros spektroskopija (ESCA).

6BA7.  Navigacija ir avionika

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.A7.002

Akselerometrai, turintys pjezoelektrinį keraminį keitlio elementą, kurio jautrumas yra 1 000 mV/g arba geresnis (didesnis).

7A001A9.  Oro erdvė ir varomoji jėga

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.A9.002

'Dinamometriniai davikliai', galintys matuoti raketinio variklio trauką, kurios galia didesnė nei 30 kN.

Techninė pastaba.

'Dinamometriniai davikliai' – tai jėgos matavimo prietaisai ir keitliai, ir įtampos, ir kompresijos atveju.

Pastaba.  III.A9.002 neapima įrangos, prietaisų ar keitlių, specialiai sukurtų transporto priemonių svoriui matuoti, pvz., svėrimo tiltų.

9B117

III.A9.003

Toliau išvardytos elektrinių generatorių dujų turbinos, komponentai ir susijusi įranga:

a)  elektriniams generatoriams specialiai sukurtos dujų turbinos, kurių išėjimo galia didesnė kaip 200 MW;

b)  mentės, statoriai, degimo kameros ir kuro inžektoriaus purkštukai, specialiai sukurti elektrinių generatorių dujų turbinoms, nurodytoms III.A9.003.a punkte;

c)  įranga, specialiai sukurta elektrinių generatorių dujų turbinoms, nurodytoms III.A9.003.a punkte, „kurti“ ir „gaminti“.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.    TECHNOLOGIJOSNr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.B.001

'Technologijos', kurių reikia III.A dalyje (prekės) išvardytiems objektams naudoti.

Techninė pastaba.

Sąvoka 'technologijos' apima programinę įrangą.

 
IV PRIEDAS11 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodytas „žalios naftos ir naftos produktų“ sąrašas

SS kodas

Aprašymas

2709 00

Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų.

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvų atliekos (jeigu, žibalo tipo reaktyvinių degalų (KN kodas 2710 19 21 ) pirkimas Irane neuždraustas, su sąlyga, kad jis skirtas ir naudojamas tik tam, kad būtų tęsiama orlaivio, į kurį jis įpiltas, skrydžio operacija).

2712

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti.

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai.

2714

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos.

2715 00 00

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs).

▼M7
IVA PRIEDAS

14a straipsnyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai

Gamtinės dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliaiHS kodas

Aprašymas

2709 00 10

Gamtiniai dujų kondensatai

2711 11 00

Suskystintos gamtinės dujos

2711 21 00

Dujinės būsenos gamtinės dujos

2711 12

Propanas

2711 13

Butanai

2711 19 00

Kita.

▼B
V PRIEDAS

13 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodytas „naftos chemijos produktų“ sąrašasSS kodas

Aprašymas

2812 10 94

Fosgenas, karbonil (di) chloridas

2814

Aamoniakas

3102 30

Amonio nitratas

2901 21 00

Etilenas

2901 22 00

Propenas (propilenas)

2902 20 00

Benzenas

2902 30 00

Toluenas

2902 41 00

o-Ksilenas

2902 42 00

m-Ksilenas

2902 43 00

p-Ksilenas

2902 44 00

Ksileno izomerų mišiniai

2902 50 00

Stirenas

2902 60 00

Etilbenzenas

2902 70 00

Kumenas

2903 11 00

Chlormetanas

2903 29 00

Nesotieji chlorinti alifatinių angliavandenilių dariniai: kiti

2903 81 00

Heksachlorcikloheksanas (HCH (ISO)), įskaitant lindaną (ISO, INN)

2903 82 00

Aldrinas (ISO), chlordanas (ISO) ir heptachloras (ISO)

2903 89 90

Kiti angliavandenilių halogeninti dariniai

2903 91 00

Chlorbenzenas, o-dichlorbenzenas ir p-dichlorbenzenas

2903 92 00

Heksachlorbenzenas (ISO) ir DDT (ISO) ir DDT (ISO) (klofenotanas (INN), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenil)etanas)

2903 99 90

Kiti aromatinių angliavandenilių halogeninti dariniai

2909

Eteralkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2909 41

Oksidietanolis (dietilenglikolis, digolis)

2909 43

Etilenglikolio arba dietilenglikolio monobutiliniai eteriai

2909 44

Kiti etilenglikolio arba dietilenglikolio monoalkiliniai eteriai

2909 49

Kiti eteralkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2905 11

Metanolis (metilo alkoholis)

2905 12 00

1-Propanolis (propilo alkoholis) ir 2-propanolis (izopropilo alkoholis)

2905 13 00

1-Butanolis (n-butilo alkoholis)

2905 31 00

Etilenglikolis (etandiolis)

2907 11 – 2907 19

Fenoliai

2910 10 00

Oksiranas (etilenoksidas)

2910 20 00

Metiloksiranas (propilenoksidas)

2914 11 00

Acetonas

2917 14 00

Maleino rūgšties anhidridas (MA)

2917 35 00

Ftalio rūgšties anhidridas (PA)

2917 36 00

Tereftalio rūgštis ir jos druskos

2917 37 00

Dimetiltereftalatas (DMT)

2926 10 00

Akrilnitrilas

Ex 2929 10 00

Metilendifenil diizocianatas (MDI)

Ex 2929 10 00

Heksametilendiizocianatas (HDI)

Ex 2929 10 00

Toluendiizocianatas (TDI)

3901

Etileno polimerai, pirminės formosSS kodas

Aprašymas

 

2707 10

Benzolas (benzenas)

Visi kodai

2707 20

Toluolas (toluenas)

Visi kodai

2707 30

Ksilolas (ksilenai)

Visi kodai

2707 40

Naftalenas

Visi kodai

2707 99 80

Fenoliai

 

2711 14 00

Etilenas, propenas ir butadienas

 
VI PRIEDAS

8 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodytos pagrindinės įrangos ir technologijų sąrašas

BENDROSIOS PASTABOS

1. Šiame priede nurodytų prekių draudimas negali būti panaikintas, jeigu eksportuojamos bet kurios kitos nedraudžiamos prekės (įskaitant agregatus), kurių sudėtyje yra vienas ar daugiau draudžiamų komponentų, kai draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis prekės elementas, kurį įmanoma pašalinti arba panaudoti kitais tikslais.

N.B.   Sprendžiant, ar draudžiamas komponentas ar komponentai gali būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurioms esant būtų galima nustatyti, kad draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis perkamų prekių elementas.

2. Šiame priede nurodytos prekės apima ir naujas, ir naudotas prekes.

3. 'Viengubose kabutėse' rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje dėl atitinkamo punkto.

4. „Dvigubose kabutėse“ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede.

BENDROJI PASTABA DĖL TECHNOLOGIJŲ

1. „Technologijos“, „reikalingos“ draudžiamoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, išlieka draudžiamomis netgi tada, kai taikomos nedraudžiamoms prekėms.

2. Draudimai netaikomi tokioms „technologijoms“, kurios yra būtiniausios tokioms prekėms, kurios nėra uždraustos ar kurių eksportas leistas pagal Reglamentą (EB) Nr. 423/2007 arba šį reglamentą, įrengti, eksploatuoti, prižiūrėti (tikrinti) ir taisyti.

3. „Technologijų“ perdavimo draudimas netaikomas „viešųjų sričių“ informacijai, „fundamentaliesiems moksliniams tyrimams“ arba patentų paraiškoms būtiniausiai informacijai.

ŽALIOS NAFTOS IR GAMTINIŲ DUJŲ ŽVALGYMAS IR GAVYBA

1.A    Įranga

1. Geofizikos tyrimo įranga, transporto priemonės, laivai ir orlaiviai, specialiai sukurti ar pritaikyti naftos ir dujų žvalgymo duomenims gauti, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

2. Jutikliai, specialiai sukurti naudoti eksploatuojant naftos ir dujų gręžinius, taip pat jutikliai, naudojami matuojant gręžinius, ir susijusi įranga, specialiai sukurta duomenims iš tokių jutiklių gauti ir kaupti.

3. Gręžimo įrenginiai, skirti uolienoms gręžti, specialiai siekiant jas tirti arba išgauti naftą, dujas ir kitus natūraliai susidarančius angliavandenilių išteklius.

4. Grąžtai, gręžimo vamzdžiai, gręžimo žiedai, centralizatoriai ir kita įranga, specialiai sukurta naudoti naftos ir dujų gręžinių gręžimo įrangoje ir kartu su ja.

5. Gręžinio galvutės, 'nuo išmetimo saugantys įtaisai', 'fontaninės armatūros įranga' ir specialiai jiems sukurti komponentai, kurie atitinka 'API ir ISO techninius reikalavimus' dėl jų naudojimo eksploatuojant naftos ir dujų gręžinius.

Techninės pastabos.

a.   'Nuo išmetimo saugantis įtaisas' – įtaisas, kuris paprastai naudojamas ant žemės paviršiaus (arba jūros dugne, jei gręžiama po vandeniu) ir skirtas nekontroliuojamam naftos ir (arba) dujų išmetimui iš gręžinio valdyti.

b.   'Fontaninės armatūros įranga' – įranga, kuri paprastai naudojama siekiant valdyti gręžinio skysčių srautą, kai gręžimas baigtas ir pradėta naftos ir (arba) dujų produktų gamyba.

c.   Šiame punkte 'API ir ISO techniniai reikalavimai' – Amerikos naftos instituto (API) 6A, 16A, 17D ir 11IW techniniai reikalavimai ir (arba) Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) nuo išmetimo saugančių įtaisų, gręžinio galvučių ir fontaninės armatūros įrangos naudojimo eksploatuojant naftos ir (arba) dujų gręžinius techniniai reikalavimai (ISO 10423 ir 13533).

6. Žalios naftos ir gamtinių dujų gręžimo ir gavybos platformos.

7. Laivai ir baržos su gręžimo ir (arba) naftos perdirbimo įrenginiais, naudojamais išgaunant naftą, dujas ir kitas natūraliai susidarančias degiąsias medžiagas.

8. Skysčių ir dujų skirtuvai, kurie atitinka API 12J techninius reikalavimus ir yra specialiai sukurti iš naftos ir dujų gręžinių gaunamai produkcijai perdirbti bei naftos skystiems produktams nuo vandens ir dujoms nuo skysčių atskirti.

9. Dujų kompresorius, kurio projektinis slėgis yra 40 barų (PN 40 ir (arba) ANSI 300) ar didesnis ir tūrinė įsiurbimo sparta yra 300 000  Nm3/h ar didesnė, skirtas pirminiam gamtinių dujų perdirbimui ir perdavimui, išskyrus dujų kompresorius, skirtus suslėgtųjų gamtinių dujų degalinėms, ir specialiai jam sukurti komponentai.

10. Po vandeniu vykstančios gavybos kontrolės įranga ir jos komponentai, atitinkantys 'API ir ISO naudojimo' eksploatuojant naftos ir dujų gręžinius techninius reikalavimus.

Techninės pastabos.

Šioje dalyje 'API ir ISO techniniai reikalavimai' – Amerikos naftos instituto (API) 17F techniniai reikalavimai ir (arba) Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) po vandeniu vykstančios gavybos kontrolės sistemų techniniai reikalavimai (ISO 13268).

11. Paprastai didelio pajėgumo ir (arba) didelio slėgio (didesnio nei 0,3 m3 per minutę ir (arba) 40 barų) pompos, specialiai sukurtos pumpuoti gręžinių dumblą ir (arba) cementą į naftos ir dujų gręžinius.

1.B    Bandymų ir tikrinimų įranga

1. Įranga, specialiai sukurta gręžinių dumblo, naftos gręžinių cemento ir kitų medžiagų, specialiai sukurtų ir (arba) parengtų naudoti eksploatuojant naftos ir dujų gręžinius, mėginiams imti, jų savybėms tirti ir analizuoti.

2. Įranga, specialiai sukurta uolienų, skysčių, dujų ir kitų medžiagų, gręžiant arba po gręžimo paimtų iš naftos ir (arba) dujų gręžinių arba iš susijusių pirminio perdirbimo įrenginių, mėginiams imti, jų savybėms tirti ir analizuoti.

3. Įranga, specialiai sukurta informacijai apie fizinę ir mechaninę naftos ir (arba) dujų gręžinio būklę rinkti ir aiškinti ir uolienos bei telkinio susidarymo in situ savybėms nustatyti.

1.C    Medžiagos

1. Gręžinių dumblas, jo priedai ir komponentai, specialiai sukurti siekiant gręžimo metu sutvirtinti naftos ir dujų gręžinius, išmesti gręžimo atliekas į paviršių, taip pat tepti ir aušinti gręžinyje naudojamą gręžimo įrangą.

2. Cementas ir kitos medžiagos, atitinkančios 'API ir ISO techninius reikalavimus' dėl jų naudojimo eksploatuojant naftos ir dujų gręžinius.

Techninės pastabos.

'API ir ISO techniniai reikalavimai' – Amerikos naftos instituto (API) 10A techniniai reikalavimai arba Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) cemento ir kitų medžiagų naftos ir dujų gręžiniams cementuoti techniniai reikalavimai (ISO 10426).

3. Antikorozinės, emulsinės, putojimą stabdančios ir kitos cheminės medžiagos, specialiai sukurtos naudoti gręžiant gręžinius ir perdirbant iš naftos ir (arba) dujų gręžinių išgaunamą naftą.

1.D    Programinė įranga

1. Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta seisminių, elektromagnetinių, magnetinių ar sunkio tyrimų duomenims rinkti ir aiškinti, siekiant numatyti naftos ir dujų gavybą ateityje.

2. Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta gręžimo ir gavybos metu gautai informacijai saugoti, analizuoti ir aiškinti, siekiant įvertinti fizines naftos arba dujų telkinių savybes ir jų funkcionavimą.

3. Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta naftos gavybos ir perdirbimo įrenginiams arba konkrečioms tokių įrenginių dalims „naudoti“.

1.E    Technologijos

1. „Technologijos“, „reikalingos“ 1.A.01–1.A.11 punktuose išvardytos įrangos „kūrimui“, „gamybai“ ir „naudojimui“.

ŽALIOS NAFTOS PERDIRBIMAS IR GAMTINIŲ DUJŲ SKYSTINIMAS

2.A    Įranga

1. Šilumokaičiai ir specialiai jiems sukurti komponentai:

a. banguotų plokščių šilumokaičiai, kurių paviršiaus ir tūrio santykis didesnis kaip 500 m2/m3, specialiai sukurti gamtinėms dujoms iš anksto atšaldyti;

b. spiraliniai šilumokaičiai, specialiai sukurti gamtinėms dujoms skystinti arba toliau šaldyti.

2. Kriogeniniai siurbliai, skirti siuntai gabenti žemesnėje kaip – 120 °C temperatūroje, kurių gabenimo pajėgumas yra didesnis kaip 500 m3/h, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

3. 'Coldbox' ir 'Coldbox' įranga, nenurodyta 2.A dalies 1 punkte.

Techninės pastabos.

'Coldbox' įranga’ – specialiai sukurta konstrukcija, būdinga suskystintų gamtinių dujų (SGD) įrenginiams, kuri apima skystinimo etapą. 'Coldbox' įrangą sudaro šilumokaičiai, vamzdynai, kiti matavimo prietaisai ir šilumos izoliatoriai. 'Coldbox' įrangos vidaus temperatūra yra mažesnė nei – 120 °C (sąlygos gamtinių dujų kondensacijai). 'Coldbox' įrangos funkcija – minėtų įrenginių šilumos izoliacija.

4. Įranga suskystintų dujų gabenimo terminaluose, kurios temperatūra žemesnė nei – 120 °C, ir specialiai jai sukurti komponentai.

5. Lanksčioji ir nelanksčioji perdavimo linija, kurios skersmuo didesnis kaip 50 mm, skirta siuntai gabenti žemesnėje nei – 120 °C temperatūroje.

6. Jūrų laivai, specialiai sukurti SGD gabenti.

7. Elektrostatiniai gėlinimo įrenginiai, specialiai sukurti teršalams, pavyzdžiui, druskai, kietosioms medžiagoms ir vandeniui, iš žalios naftos šalinti, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

8. Visi krekingo, įskaitant hidrokrekingo, ir koksavimo įrenginiai, specialiai sukurti vakuuminiams gazolinams ir vakuuminiam likučiui keisti, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

9. Hidrinimo įrenginiai, specialiai sukurti benzinui, dyzelinui ir žibalui nusierinti, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

10. Katalizinio riformingo įrenginiai, specialiai sukurti nusierintam benzinui keisti į didelio oktaninio skaičiaus benziną, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

11. Naftos perdirbimo įranga, skirta C5–C6 frakcijų angliavandenilių izomerizacijai, ir naftos perdirbimo įranga, skirta alkenams alkilinti, siekiant padidinti angliavandenilių mišinio oktaninį skaičių.

12. Siurbliai, specialiai sukurti žaliai naftai ir kurui gabenti, kurių pajėgumas ne mažesnis kaip 50 m3/h, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

13. Vamzdžiai, kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 0,2 m, pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

a. nerūdijančiojo plieno, kuriame yra ne mažiau kaip 23 % chromo;

b. nerūdijančiojo plieno ir nikelio lydinių, kurių 'atsparumo taškinei korozijai numeris' didesnis kaip 33.

Techninės pastabos.

'Atsparumo taškinei korozijai numeris' (angl. Pitting resistance equivalent, PRE) apibūdina nerūdijančiojo plieno ir nikelio lydinių atsparumą įdubimų arba įskilimų korozijai. Nerūdijančiojo plieno ir nikelio lydinių atsparumą taškinei korozijai daugiausia lemia jų sudėtis, visų pirma chromas, molibdenas ir azotas. ►C1  Atsparumo taškinei korozijai numerio apskaičiavimo formulė:

image

 ◄ .

14. 'Vamzdynų grandikliai' (vamzdynų tikrinimo prietaisas (-ai)) ir specialiai jiems sukurti komponentai.

▼C1

15. 'Vamzdynų grandiklių' paleidimo ir 'vamzdynų grandiklių' fiksavimo įrenginiai, skirti 'vamzdynų grandikliams' integruoti arba ištraukti.

Techninės pastabos.

'Vamzdynų grandiklis' – įrenginys, kuris paprastai naudojamas vamzdyno vidui valyti arba tikrinti (korozijos būklei ar plyšių susidarymui nustatyti), varomas vamzdyno produktų slėgio.

▼B

16. Toliau išvardytos cisternos žaliai naftai ir kurui laikyti, kurių tūris didesnis kaip 1 000 m3 (1 000 000 litrų), ir specialiai joms sukurti komponentai:

a. cisternos su nejudamais stogais;

b. cisternos su plūduriuojančiais stogais.

17. Povandeniniai lankstieji vamzdžiai, specialiai sukurti angliavandeniliams, įleistiems skysčiams, vandeniui arba dujoms gabenti, kurių skersmuo didesnis kaip 50 mm.

18. Lankstieji vamzdžiai, naudojami po vandeniu ir virš vandens esant dideliam slėgiui.

19. Izomerizacijos įranga, specialiai sukurta didelio oktaninio skaičiaus benzinui gaminti naudojant nesočiuosius angliavandenilius, ir specialiai jai sukurti komponentai.

2.B    Bandymų ir tikrinimų įranga

1. Įranga, specialiai sukurta žalios naftos ir kuro kokybei (savybėms) tikrinti ir analizuoti.

2. Sąsajos valdymo sistemos, specialiai sukurtos druskos šalinimo procesui valdyti ir optimizuoti.

2.C    Medžiagos

1. Dietilenglikolis (CAS 111-46-6), Trietilenglikolis (CAS 112-27-6).

2. N-metilpirolidonas (CAS 872-50-4), sulfolanas (CAS 126-33-0).

3. Natūralios arba sintetinės kilmės ceolitai, specialiai skirti skystajam kataliziniam krekingui arba dujų, įskaitant gamtines dujas, valymui ir (arba) dehidratavimui.

4. Toliau išvardyti katalizatoriai, skirti krekingui ir angliavandenilių konversijai:

a. vienas metalas (platinos grupė) ant aliuminio oksido tipo arba ceolito, specialiai skirtas kataliziniam riformingui;

b. mišrus metalas (platina su kitais tauriaisiais metalais) ant aliuminio oksido tipo arba ceolito, specialiai skirtas kataliziniam riformingui;

c. kobalto ir nikelio katalizatoriai su molibdenu ant aliuminio oksido tipo arba ceolito, specialiai skirti kataliziniam nusierinimui;

d. paladžio, nikelio, chromo ir volframo katalizatoriai ant aliuminio oksido tipo arba ceolito, specialiai skirti kataliziniam hidrokrekingui.

5. Benzino priedai, specialiai sukurti benzino oktaniniam skaičiui didinti.

Pastaba.

Prie šios kategorijos priskiriamas etilo tretinis butilo eteris (ETBE) (CAS 637-92-3) ir metilo tretinis butilo eteris (MTBE)(CAS 1634-04-4).

2.D    Programinė įranga

1. Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta SGD įrenginiams arba konkrečioms tokių įrenginių dalims „naudoti“.

2. Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta naftos perdirbimo įrenginiams (ir jų dalims) „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

2.E    Technologijos

1. „Technologijos“, „reikalingos“ įrenginių, skirtų neapdorotoms gamtinėms dujoms kondicionuoti ir valyti (dehidratavimas, gryninimas, priemaišų šalinimas), „kūrimui“, „gamybai“ ir „naudojimui“.

2. „Technologijos“ gamtinėms dujoms skystinti, įskaitant technologijas SGD įrenginiams „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

3. „Technologijos“, „reikalingos“ suskystintų gamtinių dujų gabenimo įrenginiams „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

4. „Technologijos“, „reikalingos“ suskystintas gamtines dujas gabenantiems jūrų laivams „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

5. „Technologijos“, „reikalingos“ žaliai naftos ir kuro saugojimo talpykloms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

6. „Technologijos“, „reikalingos“ naftos perdirbimo gamykloms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“:

6.1. „technologijos“, naudojamos gaminant benziną iš alkanų;

6.2. katalizinio riformingo ir izomerizacijos technologijos;

6.3. katalizinio ir terminio krekingo technologijos.

NAFTOS CHEMIJOS PRAMONĖ

3.A    Įranga

1. Reaktoriai

a. specialiai sukurti fosgeno (CAS 506-77-4) gamybai ir specialiai jiems sukurti komponentai;

b. fosgeninimui, specialiai sukurti HDI, TDI, MDI gamybai ir specialiai jiems sukurti komponentai, išskyrus antrinius reaktorius;

c. specialiai sukurti žemam slėgiui (iki daugiausiai 40 bar) etileno ir propileno polimerizacijai ir specialiai jiems sukurti komponentai;

d. specialiai sukurti EDC (etileno dichlorido) terminiam krekingui ir specialiai jiems sukurti komponentai, išskyrus antrinius reaktorius;

e. specialiai sukurti chlorinimui ir oksichlorinimui gaminant vinilchloridą ir specialiai jiems sukurti komponentai, išskyrus antrinius reaktorius.

2. Ploni plėvelės garintuvai arba garintuvai su krentančia plėvele, sudaryti iš karštai koncentruotai acto rūgščiai atsparių medžiagų, ir specialiai jiems sukurti komponentai, ir jiems sukurta atitinkama programinė įranga;

3. Įrenginiai, skirti druskos rūgščiai atskirti elektrolizės būdu, ir specialiai jiems sukurti komponentai, ir jiems sukurta atitinkama programinė įranga;

4. Kolonos, kurių skersmuo didesnis nei 5 000 mm ir specialiai joms sukurti komponentai;

5. Rutuliniai čiaupai ir kamštiniai čiaupai su keraminiais rutuliais ar kamščiais, kurių vardinis skersmuo ne mažiau kaip 10 mm, ir specialiai jiems sukurti komponentai;

▼C1

6. Išscentrinis ir (arba) stūmoklinis kompresorius, kurio įrengtoji galia yra daugiau nei 2 MW ir kuris atitinka API 617 arba API 618 specifikacijas.

▼B

3.B    Bandymų ir tikrinimų įranga

3.C    Medžiagos

1. Katalizatoriai naudojami trinitrotolueno, amonio nitrato gamybos procesuose ir kituose chemijos ir naftos chemijos procesuose, naudojamuose gaminant sprogmenis, ir jiems sukurta atitinkama programinė įranga;

2. Katalizatoriai, naudojami gaminant monomerus, pavyzdžiui, etileną ir propileną (garų krekingo įrenginiai ir (arba) naftos chemijos įrenginiai), ir jiems sukurta atitinkama programinė įranga;

3.D    Programinė įranga

1. Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta 3.A punkte nurodytos įrangos „kūrimui“, „gamybai“ ir „naudojimui“.

2. Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta „naudoti“ metanolio įrenginiuose.

3.E    Technologijos

1. „Technologijos“ GTL (angl. Gas-To-Liquid) arba GTP (angl. Gas-To-Petrochemicals) procesams arba GTL arba GTP įrenginiams „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

2. „Technologijos“, „reikalingos“ įrengimų, skirtų amoniako ir metanolio įrenginių gamybai, „kūrimui“, „gamybai“ ir „naudojimui“.

3. „Technologijos“, skirtos MEG (angl. Mono ethylene glycol), EO (angl. Ethylene oxide)/EG (angl. Ethylene glycol) „gamybai“.

Pastaba.

„Technologija“ – konkreti informacija, būtina prekių „kūrimui“, „gamybai“ ar „naudojimui“. Ši informacija yra „techniniai duomenys“ arba „techninė pagalba“.

▼M7
VIA PRIEDAS8 straipsnyje, 10 straipsnio 1 dalies c punkte ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodyta svarbiausia įranga

HS kodas

Aprašymas

 

– Apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose:

7304 22

– Gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno

7304 23

– – Kiti gręžimo vamzdžiai

7304 24

– – Kiti, iš nerūdijančiojo plieno

7304 29

– – Kiti

ex 7305

Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai (pavyzdžiui, suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš geležies arba iš plieno, kurių sudėtyje chromas sudaro 1 % arba daugiau ir kurie atsparūs žemesnei kaip -120 °C temperatūrai

 

– Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti:

7306 11

– – Suvirinti, iš nerūdijančiojo plieno

7306 19

– – Kiti

 

– Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose:

7306 21 00

– – Suvirinti, iš nerūdijančiojo plieno

7306 29 00

– – Kiti

 

Suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos iš geležies arba iš plieno:

7311 00 99

– Kitos, kurių talpa ne mažesnė kaip 1 000 litrų

ex 7613

Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos, kurių talpa ne mažesnė kaip 1 000 l
VIB PRIEDAS10a, 10b, 10c straipsniuose ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodyta svarbiausia įranga ir technologijos

HS kodas

Aprašymas

8406 10 00

Laivų jėgainių garo turbinos

ex 8406 90

Laivų jėgainių garo turbinų dalys

8407 21

Laivų varikliai, pakabinamieji varikliai

ex 8407 29

Laivų varikliai, išskyrus

8408 10

Laivų varikliai

ex 8409 91 00

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 8407 21 arba 8407 29 subpozicijose

ex 8409 99 00

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 8408 10 subpozicijoje:

ex 8411 81

Kitos dujų turbinos, kurių galia ne didesnė kaip 5 000  kW, skirtos laivų jėgainėms

ex 8411 82

Kitos dujų turbinos, kurių galia didesnė kaip 5 000  kW, skirtos laivų jėgainėms

ex 8468

Litavimo ar kietojo litavimo arba suvirinimo mašinos ir aparatai, pritaikyti arba nepritaikyti naudoti pjaustymui, išskyrus klasifikuojamus 8515 pozicijoje; dujinės paviršiaus šiluminio apdorojimo mašinos ir aparatai

ex 8483

Transmisijos velenai (įskaitant kumštelinius velenus ir alkūninius velenus) ir skriejiko velenai; guolių korpusai ir slydimo guoliai; krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros; rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai), įskaitant hidrotransformatorius; smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčius; sankabos ir sankabos velenų movos (įskaitant universalius šarnyrus), suprojektuoti laivams, kurių didžiausias galimas dedveitas (ties laivo gramzdos žyma) yra 55 000 dedveito tonos arba daugiau)

8487 10

Laivasraigčiai ir jų mentės

ex 8515

Elektros (įskaitant naudojančias elektra kaitinamąsias dujas), lazerio ar kitų šviesų arba fotonų pluošto, ultragarso, elektronų pluošto, magnetinio impulso arba plazmos lanku litavimo, kietojo litavimo arba suvirinimo mašinos ir aparatai, atliekantys pjaustymą arba jo neatliekantys; elektrinės metalų arba kermetų karštojo purškimo mašinos ir aparatai:

ex 9014 10 00

Kompasai, naudojami krypčiai nustatyti, tiktai laivybos pramonėje

ex 9014 80 00

Kiti navigacijos prietaisai ir aparatai tiktai laivybos pramonėje

ex 9014 90 00

Dalys ir reikmenys, nurodyti 9014 10 00 ir 9014 80 00 subpozicijose, tiktai laivybos pramonėje

ex 9015

Topografijos (įskaitant fotogrametrinę geodeziją), hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos matavimo prietaisai ir aparatai, išskyrus kompasus; tolimačiai, tiktai laivybos pramonėje

▼B
VII PRIEDAS15 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodyto aukso, tauriųjų metalų ir deimantų sąrašas

SS kodas

Aprašymas

7102

Deimantai, apdoroti arba neapdoroti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti

7106

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą

7108

Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą

7109

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

7110

Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą

7111

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

7112

Tauriojo metalo arba metalo, plakiruoto tauriuoju metalu, atliekos ir laužas; kitos atliekos ir laužas, kurių sudėtyje yra tauriojo metalo arba tauriojo metalo junginių, dažniausiai naudojami tauriajam metalui regeneruoti

▼M7
VIIA PRIEDAS

10d, 10e, 10f straipsniuose ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodyta programinė įranga, skirta pramoniniams procesams integruoti

1. Įmonės išteklių planavimo programinė įranga, specialiai sukurta naudoti branduolinės, karinės, dujų, naftos, laivybos, aviacijos, finansų ir statybų pramonėse.

Paaiškinimas. Įmonės išteklių planavimo programinė įranga, naudojama finansinei apskaitai, valdymo apskaitai, žmogiškųjų išteklių, gamybos ir tiekimo grandinės valdymui, projektų valdymui, ryšių su klientais valdymui atlikti, duomenų paslaugoms teikti ar prieigos kontrolei vykdyti.
VIIB PRIEDAS

15a, 15b ir 15d straipsniuose ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodyti grafitas ir metalo žaliavos arba pusgaminiai

Įžanga: prekių įtraukimas į šią dalį nedaro poveikio taisyklėms, taikomos prekėms, įtrauktoms į I, II ir III priedus1.  Grafitas

HS kodas

Aprašymas

2504

Gamtinis grafitas

3801

Dirbtinis grafitas; koloidinis arba pusiau koloidinis grafitas; preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra grafitas arba kitos anglies atmainos, turintys pastų, luitų, plokščių arba kitų pusgaminių pavidalą

6815 10

Neelektrotechniniai grafito arba kiti anglies dirbiniai, įskaitant anglies pluoštus

6903 10

Retortos, tigliai, mufeliai, tūtos, kamščiai, atramos, kupeliacijos tigliai, vamzdžiai, vamzdeliai, įmovos, strypai ir kiti ugniai atsparūs keramikos dirbiniai. Išskyrus dirbinius iš birių silikatinių uolienų arba iš panašių silikatinių žemių, kurių sudėtyje esantis grafitas ar kitos anglies rūšys arba šių produktų mišinys sudaro daugiau kaip 50 % masės

8545

Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų angliukai, baterijų angliukai ir kiti grafito arba kiti anglies gaminiai, turintys metalo arba jo neturintys, skirti naudoti elektrotechnikoje2.  Geležis ir plienas

HS kodas

Aprašymas

7201

Ketus ir veidrodinis ketus, luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalo

7202

Ferolydiniai

7203

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą

7204

Juodųjų metalų atliekos ir laužas; geležies arba plieno laužo liejiniai, perlydyti

7205

Ketaus, veidrodinio ketaus, geležies arba plieno granulės ir milteliai

7206

Geležis arba nelegiruotasis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą

7207

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai

7218

Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą; nerūdijančiojo plieno pusgaminiai

7224

Kitas legiruotasis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą; kito legiruotojo plieno pusgaminiai3.  Varis ir vario gaminiai

HS kodas

Aprašymas

7401 00 00

Vario šteinai; cementacinis varis (nusodintasis varis)

7402 00 00

Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrocheminiam rafinavimui

7403

Neapdorotas rafinuotasis varis ir neapdoroti vario lydiniai

7404 00

Vario atliekos ir laužas

7405 00 00

Vario ligatūros

7406

Vario milteliai ir žvyneliai

7407

Vario strypai, juostos ir profiliai

7410

Varinė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų arba panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm (neįskaitant jokio pagrindo storio)

7413 00 00

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs vario dirbiniai be elektros izoliacijos4.  Nikelis ir nikelio gaminiai

HS kodas

Aprašymas

7501

Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai

7502

Neapdorotas nikelis

7503 00

Nikelio atliekos ir laužas

7504 00 00

Nikelio milteliai ir žvyneliai

7505

Nikelio juostos, strypai, profiliuočiai ir viela

7506

Nikelio plokštės, lakštai, juostelės ir folija

7507

Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, alkūnės, movos)5.  Aliuminis

HS kodas

Aprašymas

7601

Neapdorotas aliuminis

7602

Aliuminio atliekos ir laužas

7603

Aliuminio milteliai ir žvyneliai

7605

Aliumininė viela

7606

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm

7609 00 00

Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, alkūnės, movos)

7614

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos6.  Švinas

HS kodas

Aprašymas

7801

Neapdorotas švinas

7802 00 00

Švino atliekos ir laužas

7804

Švino plokštės, lakštai, juostelės ir folija; švino milteliai ir žvyneliai7.  Cinkas

HS kodas

Aprašymas

7901

Neapdorotas cinkas

7902 00 00

Cinko atliekos ir laužas

7903

Cinko dulkės, milteliai ir žvyneliai

7904 00 00

Cinko strypai, juostos, profiliai ir viela

7905 00 00

Cinko plokštės, lakštai, juostelės ir folija8.  Alavas

HS kodas

Aprašymas

8001

Neapdorotas alavas

8002 00 00

Alavo atliekos ir laužas

8003 00 00

Alavo juostos, strypai, profiliai ir viela9.  Kiti netaurieji metalai, kermetai, gaminiai iš šių medžiagų

HS kodas

Aprašymas

ex 8101

Volframas ir volframo gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą, išskyrus antikatodus rentgeno vamzdžiams

ex 8102

Molibdenas ir molibdeno gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą, išskyrus gaminius, specialiai sukurtus naudojimui stomatologijoje

ex 8103

Tantalas ir tantalo gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą, išskyrus dantų gydytojo instrumentus ir chirurgijos instrumentus ir gaminius, specialiai sukurtus ortopediniais ir chirurgijos tikslais

8104

Magnis ir magnio gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą

8105

Kobalto šteinai ir kiti tarpiniai kobalto metalurgijos produktai; kobaltas ir kobalto gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą

ex 8106 00

Bismutas ir bismuto gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą, išskyrus specialius ruošinius, skirtus ruošiant cheminius komponentus farmacijos tikslais

8107

Kadmis ir kadmio gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą

8108

Titanas ir titano gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą

8109

Cirkonis ir cirkonio gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą

8110

Stibis ir stibio gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą

8111 00

Manganas ir mangano gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą

ex 8112

Berilis, chromas, germanis, vanadis, galis, hafnis, indis, niobis (kolumbis), renis ir talis bei šių metalų gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą, išskyrus langus, skirtus rentgeno vamzdžiams

8113 00

Kermetai ir kermetų dirbiniai, įskaitant atliekas ir laužą

▼B
VIII PRIEDAS

23 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmenų ir subjektų sąrašas

A. Asmenys ir subjektai, dalyvaujantys branduolinėje arba su balistinėmis raketomis susijusioje veikloje

Fiziniai asmenys

1) Fereidoun Abbasi-Davani. Kita informacija: Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) vyresnysis mokslininkas, turintis ryšių su Taikomosios fizikos institutu. Glaudžiai bendradarbiauja su Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

2) Dawood Agha-Jani. Pareigos: bandomojo kuro sodrinimo įrenginio (Natanze) vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

3) Ali Akbar Ahmadian. Laipsnis: viceadmirolas. Pareigos: Irano revoliucijos gvardijos („Iranian Revolutionary Guard Corps“ (IRGC)) bendrojo štabo viršininkas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

4) Amir Moayyed Alai. Kita informacija: dalyvauja centrifugų surinkimo ir projektavimo valdyme.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

5) Behman Asgarpour. Pareigos: už veiklą atsakingas direktorius (Arakas). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

6) Mohammad Fedai Ashiani. Kita informacija: dalyvauja amonio uranilo karbonato gamybos ir Natanzo sodrinimo komplekso valdymo veikloje.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

7) Abbas Rezaee Ashtiani. Kita informacija: Irano atominės energijos organizacijos („Atomic Energy Organisation of Iran“ (AEOI)) kasybos žvalgymo ir eksploatavimo reikalų tarnybos vyresnysis pareigūnas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos („Aerospace Industries Organisation“ (AIO)) finansų ir biudžeto departamento vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

9) Haleh Bakhtiar. Kita informacija: dalyvauja 99,9 % koncentracijos magnio gamyboje.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

10) Morteza Behzad. Kita informacija: Dalyvauja centrifugų komponentų gamyboje.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

12) Ahmad Derakhshandeh. Pareigos: „Bank Sepah“ pirmininkas ir vykdomasis direktorius.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

13) Mohammad Eslami. Laipsnis: Dr. Kita informacija: Gynybos pramonės mokymo ir mokslinių tyrimų instituto vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

14) Reza-Gholi Esmaeli. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) Prekybos ir tarptautinių reikalų departamento vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Kita informacija: Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) vyresnysis mokslininkas ir Fizikos mokslinių tyrimų centro (PHRC) buvęs vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

16) Mohammad Hejazi. Laipsnis: brigados generolas. Pareigos: pasipriešinimo pajėgų „Bassij“ vadas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

17) Mohsen Hojati. Pareigos: „Fajr Industrial Group“ vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

18) Seyyed Hussein Hosseini. Kita informacija: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) pareigūnas, dalyvaujantis sunkiojo vandens tiriamojo reaktoriaus projekte Arake.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

19) M. Javad Karimi Sabet. Kita informacija: „Novin Energy Company“, kuri įtraukta į sąrašą pagal Rezoliuciją 1747 (2007), vadovas.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Pareigos: „Shahid Bagheri Industrial Group“ (SBIG) vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

21) Ali Hajinia Leilabadi. Pareigos: „Mesbah Energy Company“ generalinis direktorius. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

22) Naser Maleki. Pareigos: „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG) vadovas. Kita informacija: Naser Maleki taip pat yra Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) pareigūnas, prižiūrintis balistinių raketų „Shahab-3“ programos darbus. „Shahab-3“ yra šiuo metu Irano naudojamos didelio nuotolio balistinės raketos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

23) Hamid-Reza Mohajerani. Kita informacija: dalyvauja Isfahano urano konversijos įrenginio (UCF) gamybos valdyme.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

24) Jafar Mohammadi. Pareigos: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) technikos reikalų patarėjas (vadovauja centrifugų vožtuvų gamybai). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

25) Ehsan Monajemi. Pareigos: statybos projektų vadovas, Natanzas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

26) Mohammad Reza Naqdi. Laipsnis: brigados generolas. Kita informacija: buvęs ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo logistikos ir pramoninių tyrimų vadovo pavaduotojas / valstybės kovos su kontrabanda vadavietės vadovas, dėjęs pastangas išvengti JT ST rezoliucijomis 1737 (2006) ir 1747 (2007) nustatytų sankcijų.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

27) Houshang Nobari. Kita informacija: dalyvauja Natanzo sodrinimo komplekso valdyme.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Laipsnis: generolas leitenantas. Pareigos: Malek Ashtar vardo gynybos technologijų universiteto rektorius. Kita informacija: Ashtar vardo gynybos technologijų universiteto chemijos fakultetas yra Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODALF) filialas ir atliko eksperimentus su beriliu. Asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

29) Mohammad Qannadi. Pareigos: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) pirmininko pavaduotojas, atsakingas už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

30) Amir Rahimi. Pareigos: Isfahano branduolinio kuro mokslinių tyrimų ir gamybos centro vadovas. Kita informacija: Isfahano branduolinio kuro mokslinių tyrimų ir gamybos centras yra Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės, kuri dalyvauja su sodrinimu susijusioje veikloje, dalis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

31) Javad Rahiqi. Pareigos: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) Isfahano branduolinių technologijų centro vadovas (papildoma informacija: gimimo data – 1954 m. balandžio 24 d.; gimimo vieta – Mašhadas).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24).

32) Abbas Rashidi. Kita informacija: dalyvauja sodrinimo darbuose Natanze.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

33) Morteza Rezaie. Laipsnis: brigados generolas. Pareigos: IRGC vado pavaduotojas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

34) Morteza Safari. Laipsnis: kontradmirolas. Pareigos: IRGC laivyno vadas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

35) Yahya Rahim Safavi. Laipsnis: generolas majoras. Pareigos: vadas, IRGC (Pasdaran). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje ir balistinių raketų programose.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

36) Seyed Jaber Safdari. Kita informacija: Natanzo sodrinimo įrenginių vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

37) Hosein Salimi. Laipsnis: generolas. Pareigos: oro pajėgų vadas, IRGC (Pasdaran). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

38) Qasem Soleimani. Laipsnis: brigados generolas. Pareigos: Pajėgų „Qods“ vadas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

39) Ghasem Soleymani. Kita informacija: Saghando urano kasyklos urano gavybos operacijų direktorius.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

40) Mohammad Reza Zahedi. Laipsnis: brigados generolas. Pareigos: IRGC sausumos pajėgų vadas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

41) Generolas Zolqadr. Pareigos: vidaus reikalų ministro pavaduotojas saugumo reikalams, IRGC pareigūnas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

▼M3

42) Azim Aghajani (taip pat rašoma Adhajani) Pareigos: IRGC Qods pajėgų narys, veikiantis vadovaujamas Qods pajėgų vado generolo majoro Qasem Soleimani, kuris buvo nurodytas JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1747 (2007).

Kita informacija: prisidėjo prie Rezoliucijos 1747 (2007) 5 punkto, kuriuo draudžiamas ginklų ir susijusios įrangos eksportas iš Irano, pažeidimo.

Papildoma informacija: Pilietybė: Irano. Paso numeris: 6620505, 9003213

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. balandžio 18 d.

43) Ali Akbar Tabatabaei (alias: Sayed Akbar Tahmaesebi). Pareigos: IRGC Qods pajėgų narys, veikiantis vadovaujamas Qods pajėgų vado generolo majoro Qasem Soleimani, kuris buvo nurodytas JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1747 (2007).

Kita informacija: prisidėjo prie Rezoliucijos 1747 (2007) 5 punkto, kuriuo draudžiamas ginklų ir susijusios įrangos eksportas iš Irano, pažeidimo.

Papildoma informacija: Pilietybė: Irano. Gimimo data: 1967 m.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. balandžio 18 d.

▼B

Subjektai

1) „Abzar Boresh Kaveh Co.“ (alias„BK Co.“). Kita informacija: dalyvauja centrifugų komponentų gamyboje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

2) „Amin Industrial Complex“: „Amin Industrial Complex“ siekė gauti temperatūros reguliatorių, kurie gali būti naudojami branduolinių tyrimų ir eksploatavimo / gamybos įrenginiuose. „Amin Industrial Complex“ nuosavybės teise priklauso Gynybos pramonės organizacijai („Defence Industries Organisation“ (DIO)), kuri įtraukta į JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1737 (2006) pateiktą sąrašą, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu.

Adresas: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

Dar žinomas kaip: „Amin Industrial Compound and Amin Industrial Company“.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

3) „Ammunition and Metallurgy Industries Group“ (alias a) AMIG, b) „Ammunition Industries Group“). Kita informacija: a) AMIG kontroliuoja „7th of Tir“, b) AMIG nuosavybės teise priklauso Gynybos pramonės organizacijai („Defence Industries Organisation“ (DIO)) ir yra jos kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

4) „Armament Industries Group“: „Armament Industries Group“ (AIG) gamina įvairius šaulių ir lengvuosius ginklus, įskaitant didelio ir vidutinio kalibro ginklus bei susijusias technologijas ir teikia su tuo susijusias techninės priežiūros paslaugas. Didžiąją dalį savo pirkimų AIG atlieka per „Hadid Industries Complex“.

Adresas: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9).

5) „Atomic Energy Organization of Iran“ (AEOI). Kita informacija: dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

6) „Bank Sepah“ ir „Bank Sepah International“. Kita informacija: „Bank Sepah“ teikia paramą Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijai („Aerospace Industries Organisation“ (AIO)) ir jai pavaldiems subjektams, įskaitant „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG) ir „Shahid Bagheri Industrial Group“ (SBIG).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

7) „Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies“. Kita informacija: a) „Saccal System companies“ patronuojamoji bendrovė; b) ši bendrovė mėgino įsigyti didesnės rizikos prekių, skirtų į Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą įtrauktam subjektui.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

8) „Cruise Missile Industry Group“ (taip pat vadinama „Naval Defence Missile Industry Group“).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

9) Gynybos pramonės organizacija („Defense Industries Organisation“ (DIO)). Kita informacija: a) Gynybos pramonės organizacija („Defence Industries Organisation“ (DIO)) – svarbiausias Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) kontroliuojamas subjektas, kuriam pavaldūs kai kurie subjektai dalyvauja centrifugos programoje – gamina komponentus – ir dalyvauja raketų programoje; b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

10) Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centras („Defence Technology and Science Research Centre“): Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centras („Defence Technology and Science Research Centre“ (DTSRC)) nuosavybės teise priklauso Irano gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijai (MODAFL), kuri prižiūri Irano gynybos srities mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, gamybą, eksploatavimą, eksportą ir pirkimą, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu.

Adresas: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9).

11) „Doostan International Company“: „Doostan International Company“ (DICO) tiekia elementus Irano balistinių raketų programai.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

12) „Electro Sanam Company“ (alias: a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

13) „Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre“ (NFRPC) ir „Esfahan Nuclear Technology Centre“ (ENTC). Kita informacija: Isfahano branduolinio kuro mokslinių tyrimų ir gamybos centras (NFRPC) ir Isfahano branduolinių technologijų centras (ENTC) yra Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės („Nuclear Fuel Production and Procurement Company“) dalis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

14) „Ettehad Technical Group“. Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

15) „Fajr Industrial Group“. Kita informacija: a) anksčiau – „Instrumentation Factory Plant“; b) AIO pavaldus subjektas; c) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

16) „Farasakht Industries“: „Farasakht Industries“ nuosavybės teise priklauso bendrovei „Iran Aircraft Manufacturing Company“ (kuri savo ruožtu nuosavybės teise priklauso Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijai (MODAFL) arba yra jos kontroliuojama), yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Adresas: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

17) „Farayand Technique“. Kita informacija: a) dalyvauja Irano branduolinėje programoje (centrifugos programoje); b) nurodyta TATENA ataskaitose.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

18) „First East Export Bank, P.L.C.“: „First East Export Bank, PLC“ nuosavybės teise priklauso „Bank Mellat“, yra jo kontroliuojamas arba veikia jo vardu. Per pastaruosius septynerius metus „Bank Mellat“ pervedė šimtus milijonų dolerių vykdydamas Irano branduolinių, raketų ir gynybos subjektų sandorius.

Adresas: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; įmonės registracijos Nr. LL06889 (Malaizija).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

19) „Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery“ (alias„Instrumentation Factories Plant“). Kita informacija: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) naudota mėginant įsigyti prekių.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

20) „Jabber Ibn Hayan“. Kita informacija: AEOI laboratorija, dalyvaujanti su kuro ciklu susijusioje veikloje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24).

21) „Joza Industrial Co.“. Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

22) „Kala-Electric“ (alias„Kalaye Electric“). Kita informacija: a) tiekėjas bandomajam kuro sodrinimo įrenginiui (Natanze); b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

23) „Karaj Nuclear Research Centre“. Kita informacija: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) mokslinių tyrimų padalinio dalis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

24) „Kaveh Cutting Tools Company“: „Kaveh Cutting Tools Company“ nuosavybės teise priklauso Gynybos pramonės organizacijai (DIO), yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Adresas: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

25) „Kavoshyar Company“. Kita informacija: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) patronuojamoji bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

26) „Khorasan Metallurgy Industries“. Kita informacija: a) „Ammunition Industries Group“ (AMIG), kuri yra priklausoma nuo Gynybos pramonės organizacijos (DIO), patronuojamoji įmonė; b) dalyvauja centrifugų komponentų gamyboje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

27) „M. Babaie Industries“: „M. Babaie Industries“ yra Irano aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijai (AIO) priklausančiai „Shahid Ahmad Kazemi Industries Group“ (buvusiai „Air Defense Missile Industries Group“) pavaldus subjektas. AIO kontroliuoja raketų organizacijas „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG) ir „Shahid Bakeri Industrial Group“ (SBIG) – abi jos nurodytos Rezoliucijoje 1737 (2006).

Adresas: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

28) „Malek Ashtar University“: Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centrui (DTRSC) pavaldus subjektas. Apima mokslinių tyrimų grupes, kurios anksčiau priklausė Fizikos mokslinių tyrimų centrui („Physics Research Center“ (PHRC)). TATENA inspektoriams nebuvo leista kalbėtis su šios organizacijos darbuotojais arba susipažinti su jos kontroliuojamais dokumentais siekiant išspręsti klausimą dėl galimo Irano branduolinės programos karinio aspekto.

Adresas: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 24.6.2008 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9).

29) „Mesbah Energy Company“. Kita informacija: a) mokslinių tyrimų reaktoriaus A40 Arake tiekėjas; b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

30) „Ministry of Defense Logistics Export“: „Ministry of Defense Logistics Export“ (MODLEX) parduoda Irano gaminamus ginklus klientams visame pasaulyje pažeisdama JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1747 (2007), kuria Iranui uždrausta parduoti ginklus ir susijusius reikmenis.

Adresas: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 24.6.2008 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9).

31) „Mizan Machinery Manufacturing“: „Mizan Machinery Manufacturing“ (3M) nuosavybės teise priklauso SHID, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu.

Adresas: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran

Dar žinoma kaip: 3MG

Įtraukimo į ES sąrašą data: 24.6.2008 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9).

32) „Modern Industries Technique Company“: „Modern Industries Technique Company“ (MITEC) yra atsakinga už IR-40 sunkiojo vandens reaktoriaus Arake projektavimą ir statybą. statant IR-40 sunkiojo vandens reaktorių, MITEC vadovavo su tuo susijusiems viešiesiems pirkimams.

Adresas: Arak, Iran

Dar žinoma kaip: „Rahkar Company“, „Rahkar Industries“, „Rahkar Sanaye Company“, „Rahkar Sanaye Novin“.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

33) „Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine“: „Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine“ (NFRPC) – tai didelis Irano atominės energijos agentūros („Atomic Energy Organization of Iran“ – AEOI), kuri buvo nurodyta JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1737 (2006), mokslinių tyrimų padalinys. NFRPC yra AEOI branduolinio kuro rengimo centras ir dalyvauja su sodrinimu susijusioje veikloje.

Adresas: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

Dar žinomas kaip: „Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine“; „Karaji Agricultural and Medical Research Center“.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

34) „Niru Battery Manufacturing Company“. Kita informacija: a) DIO patronuojamoji įmonė; b) jos vaidmuo – Irano kariuomenei, įskaitant raketų sistemas, skirtų variklių gamyba.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

35) „Novin Energy Company“ (alias„Pars Novin“). Kita informacija: veikia AEOI sistemoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

36) „Parchin Chemical Industries“. Kita informacija: DIO padalinys.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

37) „Pars Aviation Services Company“. Kita informacija: vykdo orlaivių techninę priežiūrą.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

38) „Pars Trash Company“. Kita informacija: a) dalyvauja Irano branduolinėje programoje (centrifugos programoje); b) nurodyta TATENA ataskaitose.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

39) „Pejman Industrial Services Corporation“: „Pejman Industrial Services Corporation“ nuosavybės teise priklauso SBIG, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Adresas: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

40) „Pishgam (Pioneer) Energy Industries“. Kita informacija: dalyvavo statant Urano konversijos įrenginį Isfahane.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

41) „Qods Aeronautics Industries“. Kita informacija: gamina nepilotuojamus orlaivius, parašiutus, parasparnius, motorinius parasparnius ir t. t.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

42) „Sabalan Company“: „Sabalan“ – tai fiktyvus pavadinimas, kurį naudoja SHIG.

Adresas: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

43) „Sanam Industrial Group“. Kita informacija: AIO pavaldus subjektas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

44) „Safety Equipment Procurement“ (SEP). Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

45) „7th of Tir“. Kita informacija: a) DIO pavaldus subjektas, visuotinai žinomas kaip tiesiogiai dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje; b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

46) „Sahand Aluminum Parts Industrial Company“ (SAPICO): SAPICO – tai fiktyvus pavadinimas, kurį naudoja SHIG.

Adresas: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

47) „Shahid Bagheri Industrial Group“ (SBIG). Kita informacija: a) AIO pavaldus subjektas; b) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

48) „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG). Kita informacija: a) AIO pavaldus subjektas; b) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

49) „Shahid Karrazi Industries“: „Shahid Karrazi Industries“ nuosavybės teise priklauso SBIG, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Adresas: Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

50) „Shahid Satarri Industries“: „Shahid Sattari Industries“ nuosavybės teise priklauso grupei SBIG, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Adresas: Southeast Tehran, Iran

Dar žinoma kaip: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

51) „Shahid Sayyade Shirazi Industries“: „Shahid Sayyade Shirazi Industries“ (SSSI) nuosavybės teise priklauso DIO, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Adresas: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

52) „Sho’a’ Aviation“. Kita informacija: gamina ultralengvuosius orlaivius.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

53) „Special Industries Group“: „Special Industries Group“ (SIG) yra DIO pavaldus subjektas.

Adresas: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 24.7.2007 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9).

54) „TAMAS Company“. Kita informacija: a) dalyvauja su sodrinimu susijusiose veikloje; b) TAMAS yra vadovaujamoji organizacija, kuriai priklauso keturios patronuojamosios įmonės – viena iš jų vykdo veiklą pradedant urano kasyba ir baigiant jo koncentravimu, kita atsako už urano perdirbimą, sodrinimą ir atliekų tvarkymą.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

55) „Tiz Pars“: „Tiz Pars“ – tai fiktyvus pavadinimas, kurį naudoja SHIG. Nuo 2007 m. balandžio iki liepos mėn. „Tiz Pars“, veikdama SHIG naudai, bandė įsigyti penkiaašę lazerinio suvirinimo ir pjaustymo mašiną, kuri galėtų būti labai svarbi Irano raketų programai.

Adresas: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

56) „Ya Mahdi Industries Group“. Kita informacija: AIO pavaldus subjektas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

57) „Yazd Metallurgy Industries“: „Yazd Metallurgy Industries“ (YMI) yra DIO pavaldus subjektas.

Adresas: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Dar žinoma kaip: „Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries“, „Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries“.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

▼M3

58) „Behineh Trading Co.“

Kita informacija: Irano bendrovė, atlikusi svarbų vaidmenį Iranui neteisėtai perduodant ginklus į Vakarų Afriką ir veikusi IRGC Qods pajėgų (vadovaujamų generolo majoro Qasem Soleimani, nurodyto JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1747 (2007)) vardu kaip ginklų partijos siuntėja.

Papildoma informacija: Adresas: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Telefonas: +98 919 538 2305. Interneto svetainė: http://www.behinehco.ir

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. balandžio 18 d.

▼M9

59) „Yas Air“. „Yas Air“ yra naujas „Pars Air“ – bendrovės, priklausiusios bendrovei „Pars Aviation Services Company“, kuri Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija 1747 (2007) buvo įtraukta į sąrašą – pavadinimas. „Yas Air“ padėjo į Jungtinių Tautų sąrašą įtrauktai bendrovei „Pars Aviation Services Company“ pažeisti Rezoliucijos 1747 (2007) 5 punktą.

Adresas: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 12 10.

60) „SAD Import Export Company“. „SAD Import Export Company“ padėjo į Jungtinių Tautų sąrašą įtrauktoms bendrovei „Parchin Chemical Industries“ ir 7-ajai „Tir Industries“ bendrovei pažeisti Rezoliucijos 1747 (2007) 5 punktą.

Adresas: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran. 2) PO Box 1584864813.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 12 10.

▼B

B. Subjektai, kurie nuosavybės teise priklauso ►C1  Irano revoliucijos gvardijai ◄ , yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu

1) „Fater Institute“ arba „Faater Institute“: „Khatam al-Anbiya“ (KAA) patronuojamas subjektas. Įgyvendinant Islamo revoliucijos gvardijos projektus Irane, „Fater“ bendradarbiavo su užsienio tiekėjais, tikriausiai kitų KAA bendrovių vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

2) „Gharagahe Sazandegi Ghaem“: „Gharagahe Sazandegi Ghaem“ nuosavybės teise priklauso KAA arba yra jos kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

3) „Ghorb Karbala“: „Ghorb Karbala“ nuosavybės teise priklauso KAA arba yra jos kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

4) „Ghorb Nooh“: „Ghorb Nooh“ nuosavybės teise priklauso KAA arba yra jos kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

5) „Hara Company“: Nuosavybės teise priklauso „Ghorb Nooh“ arba yra jo kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

6) „Imensazan Consultant Engineers Institute“: nuosavybės teise priklauso KAA arba yra jos valdomas, ar veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

7) „Khatam al-Anbiya Construction Headquarters“: „Khatam al-Anbiya Construction Headquarters“ (KAA) yra Islamo revoliucijos gvardijai priklausanti bendrovė, dalyvaujanti didelio masto civiliniuose bei kariniuose statybos projektuose ir kitoje statybų veikloje. Ji atlieka daug darbų Pasyvios gynybos organizacijos projektuose. Be kita ko, KAA patronuojamosios įmonės aktyviai dalyvavo statant urano sodrinimo objektą Kome / Forde.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

8) „Makin“: „Makin“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu, ir yra KAA patronuojamoji įmonė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

9) „Omran Sahel“: nuosavybės teise priklauso „Ghorb Nooh“ arba yra jos kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

10) „Oriental Oil Kish“: „Oriental Oil Kish“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

11) „Rah Sahel“: „Rah Sahel“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

12) „Rahab Engineering Institute“: „Rahab“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu, ir yra KAA patronuojamoji įmonė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

13) „Sahel Consultant Engineers“: nuosavybės teise priklauso „Ghorb Nooh“ arba yra jos kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

14) „Sepanir“: „Sepanir“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

15) „Sepasad Engineering Company“: „Sepasad Engineering Company“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

C. Subjektai, kurie nuosavybės teise priklauso bendrovei „Islamic Republic of Iran Shipping Lines“, yra jos kontroliuojami arba veikia jos vardu

1) „Irano Hind Shipping Company“:

Adresas: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

2) „IRISL Benelux NV“:

Adresas: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; PVM Nr.: BE480224531 (Belgija).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

3) „South Shipping Line Iran“ (SSL)

Adresas: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.
IX PRIEDAS

23 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmenų ir subjektų sąrašas

I.  ►M4  Asmenys ir subjektai, dalyvaujantys branduolinėje arba su balistinėmis raketomis susijusioje veikloje, ir asmenys bei subjektai, teikiantys paramą Irano Vyriausybei  ◄A.  Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Reza AGHAZADEH

Gimimo data: 1949 03 15.

Paso Nr.: S4409483; galioja nuo 2000 04 26 iki 2010 04 27. Išduotas: Teherane.

Diplomatinio paso numeris: D9001950, išduotas 2008 1 22, galioja iki 2013 1 21; gimimo vieta: Chojus.

Buvęs Irano branduolinės energetikos organizacijos (AEOI) vadovas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2007 4 23

▼M3 —————

▼B

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC adresas: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

AEOI priklausančios Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės – „Nuclear Fuel Production and Procurement Company“ (NFPC) atstovas ir generalinis direktorius. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006). NFPC vykdo su sodrinimu susijusią veiklą, kurią TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti.

2007 4 23

4.

Engineer Mojtaba HAERI

 

Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) pavaduotojas pramonės reikalams. Vykdo AIO ir DIO priežiūrą.

2008 6 23

▼M21 —————

▼B

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (dar žinomas kaip LANGROUDI)

Gimimo data: 1945 11 24;

gimimo vieta: Langroud.

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2007 4 23

7.

Ali Reza KHANCHI

NRC adresas: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran;

faks.: (+9821) 8021412

AEOI priklausančio Teherano branduolinių tyrimų centro (TNRC) vadovas. TATENA toliau siekia gauti Irano paaiškinimus dėl plutonio atskyrimo eksperimentų, vykdomų TNRC, be kita ko, dėl stipriai įsodrinto urano dalelių, rastų aplinkos mėginiuose, paimtuose Karaj atliekų saugykloje, kurioje saugomi konteineriai, skirti nusodrinto urano taikiniams, naudojamiems tuose eksperimentuose, saugoti. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2007 4 23

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

„Iran Electronics Industries“ vykdomasis direktorius (žr. B dalį, Nr. 20).

2008 6 23

▼M14 —————

▼B

10.

Brigadier-General Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL pavaduotojas tiekimo ir logistikos reikalams (žr. B dalį, Nr. 29).

2008 6 23

▼M4 —————

▼B

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

„Samen Al A’Emmeh Industries Group“ (SAIG), taip pat vadinamo „Cruise Missile Industry Group“, vadovas. Ši organizacija įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1747 ir nurodyta ES bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP I priede.

2010 7 26

13.

Anis NACCACHE

 

„Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal“ bendrovių administratorius; jo bendrovė bandė tiekti didesnės rizikos prekes subjektams, įtrauktiems į sąrašą pagal Rezoliuciją 1737 (2006).

2008 6 23

14.

Brigados generolas Mohammad NADERI

 

Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) vadovas (žr. B dalį, Nr. 1). AIO yra dalyvavusi didesnės rizikos Irano programose.

2008 6 23

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Užsienio reikalų ministras. Buvęs Irano branduolinės energetikos organizacijos (AEOI) vadovas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2009 11 17

16.

Kontradmirolas Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Buvęs MODAFL pavaduotojas koordinavimo reikalams (žr. B dalį, Nr. 29).

2008 6 23

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Isfahane esančio Urano konversijos įrenginio („Uranium Conversion Facility“ – UCF) vykdomasis direktorius. Įrenginys gamina žaliavą (UF6) Natanze esančio komplekso sodrinimo įrenginiams. 2006 m. rugpjūčio 27 d. Solat Sana gavo specialų Prezidento Ahmadinejad apdovanojimą už savo darbą.

2007 4 23

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Anksčiau Irano branduolinės energetikos organizacijos („Atomic Energy Organisation of Iran“) (AEOI) laikinai einantis pareigas vadovas, šiuo metu – AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2011 5 23

19.

Inžinierius Naser RASTKHAH

 

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2011 5 23

20.

Behzad SOLTANI

 

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2011 5 23

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

AEOI vadovo pavaduotojas planavimo, tarptautiniais ir parlamentiniais klausimais. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2011 5 23

▼M3 —————

▼B

23.

Davoud BABAEI

 

Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos mokslinių tyrimų instituto – Gynybos inovacijų ir mokslinių tyrimų organizacijos (SPND) – kuriai vadovauja į JT sąrašą įtrauktas Mohsen Fakhrizadeh, dabartinis apsaugos vadovas. TATENA nustatė, kad SPND yra susijusi su galimai karinio pobūdžio Irano branduoline programa, dėl kurios Iranas atsisako bendradarbiauti. Kaip apsaugos vadovas D. Babaei yra atsakingas už informacijos apsaugą, kad ji nebūtų atskleista, be kita ko, ir Tarptautinei atominės energijos agentūrai.

2011 12 01

▼M4 —————

▼B

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Į JT sąrašą įtrauktos Irano atominės energijos organizacijos vadovo pavaduotojas, jis yra pavaldus į JT sąrašą įtrauktam Feridun Abbasi Davani. Bent nuo 2002 m. dalyvauja Irano branduolinėje programoje, be kita ko, kaip buvęs AMAD pirkimo ir logistikos vadovas jis buvo atsakingas, kad perkant įrangą ir medžiagas Irano branduolinių ginklų programai būtų naudojamasi tokių fiktyvių bendrovių kaip „Kimia Madan“ paslaugomis.

2011 12 01

▼M4 —————

▼B

27.

Kamran DANESHJOO (dar žinomas kaip DANESHJOU)

 

Nuo 2009 m. rinkimų yra mokslo, mokslinių tyrimų ir technologijų ministras. Iranas nepateikė TATENA tikslesnės informacijos dėl jo vaidmens raketų kovinių galvučių tobulinimo tyrimuose. Tai vienas iš daugelio Irano nebendradarbiavimo su TATENA, kuri atlieka tyrimą dėl įtarimų, kad Irano branduolinė programa yra karinio pobūdžio, atvejų (be kita ko, Iranas neleidžia susipažinti su dokumentais, susijusiais su atitinkamais asmenimis).

Be to, kad eina ministro pareigas, K. Daneshjoo taip pat atlieka vaidmenį ir „Passive Defence“ veikloje Prezidento M. Ahmadenijad vardu. „Passive Defence Organisation“ jau įtraukta į ES sąrašą.

2011 12 01

▼M3 —————

▼B

29.

Milad JAFARI

Gimimo data: 1974 m. rugsėjo 20 d.

Irano pilietis, tiekiantis prekes, daugiausia metalus, į JT sąrašą įtrauktoms SHIG fiktyvioms bendrovėms. Prekės SHIG pristatytos 2010 m. sausio–lapkričio mėn. Apmokėjimas už kai kurias prekes atliktas į ES sąrašą įtraukto banko „Export Development Bank of Iran“ (EDBI) pagrindiniame skyriuje Teherane po 2010 m. lapkričio mėn.

2011 12 01

▼M4 —————

▼B

31.

Ali KARIMIAN

 

Irano pilietis, tiekiantis prekes, daugiausia anglies pluoštą, į JT sąrašą įtrauktoms SHIG ir SBIG.

2011 12 01

32.

Majid KHANSARI

 

Į JT sąrašą įtrauktos bendrovės „Kalaye Electric Company“ vykdomasis direktorius.

2011 12 01

▼M4 —————

▼M3 —————

▼B

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSA vykdomasis direktorius.

2011 12 01

▼M4 —————

▼B

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Fizikos mokslinių tyrimų instituto (anksčiau Taikomosios fizikos institutas) vadovas

2011 12 01

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Nuclear Reactors Fuel Company“ (SUREH) vykdomasis direktorius. Jis taip pat yra AEOI pareigūnas. Jis prižiūri ir skelbia konkursus pirkimo bendrovėms dėl slapto pobūdžio darbų pirkimo kuro gamybos gamyklai (FMP), cirkonio miltelių gamyklai (ZPP) ir urano konversijos įrenginiui (UCF).

2011 12 01

▼M1 —————

▼B

40.

Hamid SOLTANI

 

Į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Management Company for Nuclear Power Plant Construction“ (MASNA) vykdomasis direktorius.

2011 12 01

▼M4 —————

▼B

42.

Javad AL YASIN

 

Sprogimų ir jų poveikio mokslinių tyrimų centro („Research Centre for Explosion and Impact“), dar žinomo kaip METFAZ, vadovas.

2011 12 01

▼M3 —————

▼M4

44.

Majid NAMJOO

Gimė 1963 m. sausio 5 d. Teherane (Iranas)

Energetikos ministras. Aukščiausios nacionalinio saugumo tarybos, nustatančios Irano branduolinę politiką, narys.

2012 10 16

▼M17

45.

Babak Zanjani

Gimimo data: 1971 m. kovo 12 d.

Babak Zanjani teikė paramą Irano naftos ministerijos, kurią ES yra įtraukusi į sąrašą, atliekamų su Irano žalia nafta susijusių sandorių finansavimui. Be to, jis padėjo Irano centriniam bankui ir bendrovei National Iranian Oil Company (NIOC), kuriuos ES taip pat yra įtraukusi į sąrašą, išvengti ES ribojamųjų priemonių.

Jis veikė kaip Irano naftos sandorių tarpininkas ir atliko su nafta susijusių lėšų pervedimų, visų pirma per bendroves Naftiran Intertrade Company (NICO) ir Hong Kong Intertrade, kurias kontroliuoja Irano Vyriausybė ir kurias ES yra taip pat įtraukusi į sąrašą.

Be to, jis teikė svarbias paslaugas Irano revoliucijos gvardijai (IRG), sudarydamas sąlygas lėšų pervedimui IRG priklausančios bendrovės Khatam al-Anbiya, kuriai taikomos JT ir ES sankcijos, naudai.

2014 11 8

▼BB.  Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Aerospace Industries Organisation“ (AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran

Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacija („Aerospace Industries Organisation“ (AIO)) prižiūri raketų gamybą Irane, įskaitant „Shahid Hemmat Industrial Group“, „Shahid Bagheri Industrial Group“ ir „Fajr Industrial Group“, kurios visos įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006). Į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006) taip pat įtrauktas AIO vadovas ir kiti du aukšto rango pareigūnai.

2007 4 23

2.

„Armed Forces Geographical Organisation“

 

Laikoma, kad teikia geografinę ir erdvinę informaciją balistinių raketų programai.

2008 6 23

3.

„Azarab Industries“

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Energetikos sektoriaus bendrovė, teikianti paramą gamybai įgyvendinant branduolinę programą, įskaitant į sąrašą įtrauktą su padidinta platinimo rizika susijusią veiklą. Dalyvauja Arako sunkiojo vandens reaktoriaus statyboje.

2010 7 26

4.

„Bank Mellat“ (įskaitant visus jo filialus) ir patronuojamosios įmonės:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran

„Bank Mellat“ savo veikla remia Irano branduolines ir balistinių raketų programas ir sudaro palankesnes sąlygas joms įgyvendinti. Jis teikė bankininkystės paslaugas JT ir ES į sąrašą įtrauktiems subjektams arba subjektams, veikiantiems jų vardu arba jiems vadovaujant, arba jiems nuosavybės teise priklausantiems arba valdomiems subjektams. Jis yra „First East Export Bank“, kuris įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1929, patronuojantysis bankas.

2010 7 26

a)  „Mellat Bank SB CJSC“

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia

Nuosavybės teise 100 % priklauso „Bank Mellat“.

2010 7 26

b)  „Persia International Bank Plc“

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

Nuosavybės teise 60 % priklauso „Bank Mellat“.

2010 7 26

5.

„Bank Melli“, „Bank Melli Iran“ (įskaitant visus jo filialus) ir patronuojamosios įmonės:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Teikia ar siekia teikti finansinę paramą bendrovėms, kurios susijusios su Irano branduoline ir raketų programomis (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, „Novin Energy Company“, „Mesbah Energy Company“, „Kalaye Electric Company“ ir DIO) ar užsiima prekių tiekimu joms. „Bank Melli“ veikia kaip Irano didesnės rizikos veiklos tarpininkas. Jis sudarė palankias sąlygas daugeliui didesnės rizikos medžiagų, skirtų Irano branduolinei ir raketų programoms, pirkimo sandorių. Jis suteikė įvairių finansinių paslaugų, įskaitant akredityvų ir sąskaitų atidarymą bei tvarkymą, subjektams, susijusiems su Irano branduoline ir raketų pramone. Daugelis pirmiau nurodytų bendrovių yra įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliucijas 1737 (2006) ir 1747 (2007).

„Bank Melli“ toliau atlieka šį vaidmenį, savo veikla remdamas Irano didesnės rizikos veiklą ir sudarydamas jai palankias sąlygas. Naudodamasis savo bankininkystės ryšiais, jis toliau teikia paramą ir finansines paslaugas subjektams, JT ir ES įtrauktiems įsu tokia veikla susijusių subjektų sąrašą. Jis taip pat veikia šių subjektų vardu ir jiems vadovaujant; šie subjektai, įskaitant „Bank Sepah“, dažnai veikia per savo patronuojamąsias įmones ir partnerius.

2008 6 23

a)  „Arian Bank“ (dar žinomas kaip „Aryan Bank“)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

„Arian Bank“ yra bendra „Bank Melli“ ir „Bank Saderat“ įmonė.

2010 7 26

b)  „Assa Corporation“

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Tax ID No. 1368932 (United States)

„Assa Corporation“ yra fiktyvi bendrovė, kurią įkūrė ir valdo „Bank Melli“. Ją įsteigė „Bank Melli“ lėšoms iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Iraną pervesti.

2010 7 26

c)  „Assa Corporation Ltd“

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

„Assa Corporation Ltd“ yra „Assa Corporation“ patronuojančioji įmonė. Nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

2010 7 26

d)  „Bank Kargoshaie“ (dar žinomas kaip „Bank Kargoshaee“, dar žinomas kaip „Kargosai Bank“, dar žinomas kaip „Kargosa'i Bank“)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

„Bank Kargoshaee“ nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“.

2010 7 26

e)  „Bank Melli Iran Investment Company“ (BMIIC)

No 1 - Didare ShomaliHaghani Highway1518853115 TehranIran;

Alternatyvus adresas:

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

Alternatyvus adresas:

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116;

Alternatyvus adresas:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran;

įmonės registracijos numeris: 89584.

Susijusi su subjektais, kurių veiklai nuo 2000 m. sankcijas taiko Jungtinės Amerikos Valstijos, Europos Sąjunga arba Jungtinės Tautos. Jungtinių Amerikos Valstijų įtraukta į sąrašą dėl to, kad nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

2010 7 26

▼M3

f)  „Bank Melli Iran ZAO“ (dar žinomas kaip „Mir Business Bank“)

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Alternatyvus adresas: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

Nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“.

2008 6 23

▼B

g)  „Bank Melli Printing And Publishing Company“ (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;

Alternatyvus adresas: Location:

Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;

įmonės registracijos Nr.: 382231

Jungtinių Amerikos Valstijų įtraukta į sąrašą dėl to, kad nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

2010 7 26

h)  „Cement Investment and Development Company“ (CIDCO) (dar žinoma kaip „Cement Industry Investment and Development Company“, CIDCO, „CIDCO Cement Holding“)

No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave.Tehran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Nuosavybės teise visiškai priklauso „Bank Melli Investment Co. Holding Company“, kad valdytų visas cemento bendroves, nuosavybės teise priklausančias BMIIC.

2010 7 26

i)  „First Persian Equity Fund“

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands;

Alternatyvus adresas:

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands;

Alternatyvus adresas:

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Kaimanuose įsteigtas fondas, kuriam Irano Vyriausybė yra suteikusi licenciją su užsienio investicijomis susijusioms operacijoms Teherano vertybinių popierių biržoje vykdyti.

2010 7 26

j)  „Mazandaran Cement Company“

No 51, sattari st.Afric Ave.TehranIran

Alternatyvus adresas:

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688;

Alternatyvus adresas:

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

Valdoma „Bank Melli Iran“.

2010 7 26

k)  „Mehr Cayman Ltd.“

Cayman Islands; Commercial Registry Number 188926 (Cayman Islands)

Nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

2010 7 26

l)  „Melli Agrochemical Company PJS“ (dar žinoma kaip „Melli Shimi Keshavarz“)

5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran

Alternatyvus adresas:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

Nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

2010 7 26

▼M3

m)  „Melli Bank plc“

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

Nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“.

2008 6 23

▼B

n)  „Melli Investment Holding International“

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates;

Registracijos liudijimo Nr. (Dubajus): 0107; išduotas 2005 m. lapkričio 30 d.

Owned or controlled by Bank Melli

2010 7 26

o)  „Shemal Cement Company“ (dar žinoma kaip „Siman Shomal“, dar žinoma kaip „Shemal Cement Company“)

No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran

Alternatyvus adresas:

Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446;

Alternatyvus adresas:

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Valdoma „Bank Melli Iran“.

2010 7 26

6.

„Bank Refah“

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran

„Bank Refah“ perėmė „Bank Melli“ vykdytą veiklą Europos Sąjungai nustačius jam sankcijas.

2010 7 26

7.

„Bank Saderat Iran“ (įskaitant visus jo filialus) ir patronuojamosios įmonės:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.

„Bank Saderat“ yra Irano bankas, kurio dalis nuosavybės teise priklauso Irano Vyriausybei. „Bank Saderat“ teikė finansines paslaugas subjektams, vykdantiems pirkimą Irano branduolinių ir balistinių raketų programų vardu, įskaitant subjektus, įtrauktus į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737. Dar 2009 m. kovo mėn. „Bank Saderat“ administravo DIO (kuriai pagal JT ST rezoliuciją 1737 nustatytos sankcijos) mokėjimus ir akredityvus. 2003 m. „Bank Saderat“ administravo akredityvą Irano su branduoline veikla susijusios „Mesbah Energy Company“ (kuriai vėliau pagal JT ST rezoliuciją 1737 nustatytos sankcijos) vardu.

2010 7 26

a)  „Bank Saderat PLC“ (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

Nuosavybės teise 100 % priklausanti „Bank Saderat“ patronuojamoji įmonė.

 

▼M17

8.

Sina Bank

No. 187, Avenue Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, IranTel.: +9821 88532434-7, +9821 88532434-6El. paštas: infor@sinabank.irInterneto svetainė: http://www.sinabank.ir/

Banką Sina Bank kontroliuoja „Mostazafan Foundation“, viena iš svarbiausių Irano pusiau valstybinių įmonių, kurią tiesiogiai kontroliuoja vyriausiasis vadovas ir kuri Sina Bank turi 84 % akcijų paketą. Jis teikia finansines paslaugas Mostazafan Foundation ir jos patronuojamųjų skyrių bei bendrovių grupei. Atitinkamai Sina Bank per Mostazafan Foundation teikia finansinę paramą Irano Vyriausybei.

2010 7 26

▼B

9.

ESNICO („Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation“)

No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Tiekia pramonines prekes, specialiai skirtas su branduoline programa susijusiais veiklai, kurią vykdo AEOI, „Novin Energy“ ir „KalayeElectric Company“ (visos įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737). ESNICO vadovas yra Haleh Bakhtiar (įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1803).

2010 7 26

10.

„Etemad Amin Invest Co Mobin“

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Artima „Naftar“ ir „Bonyad e Mostazafan“ bendrovė „Etemad Amin Invest Co Mobin“ prisideda prie strateginių režimo ir „šešėlinės“ Irano valstybės interesų finansavimo.

2010 7 26

11.

„Export Development Bank of Iran“ (EDBI) (įskaitant visus filialus) ir patronuojamosios įmonės:

Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;

Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;

C.R. No. 86936

(Iran)

„Export Development Bank of Iran“ (EDBI) dalyvavo teikiant finansines paslaugas bendrovėms, susijusioms su Irano didesnės platinimo rizikos programomis, ir padėjo į JT sąrašą įtrauktiems subjektams nesilaikyti sankcijų ir jas pažeisti. Jis teikia finansines paslaugas Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijai (MODAFL) pavaldiems subjektams ir jų fiktyvioms bendrovėms, kurios remia Irano branduolines ir balistinių raketų programas.

Jis toliau administravo „Bank Sepah“, kurį JT vėliau įtraukė į sąrašą, mokėjimus, įskaitant mokėjimus, susijusius su Irano branduoline ir balistinių raketų programomis. EDBI administravo sandorius, susijusius su Irano gynybos ir raketų subjektais, iš kurių daugeliui JT ST nustatė sankcijas. EDBI veikė kaip vienas iš svarbiausių tarpininkų, kuris administravo „Bank Sepah“ (kuriam nuo 2007 m. nustatytos JT ST sankcijos) finansavimą, įskaitant su masinio naikinimo ginklu susijusius mokėjimus. EDBI teikia finansines paslaugas įvairiems MODAFL subjektams ir sudarė palankesnes sąlygas fiktyvių bendrovių, susijusių su MODAFL subjektais, vykdomai pirkimo veiklai.

2010 7 26

a)  „EDBI Exchange Company“ (dar žinoma kaip „Export Development Exchange Broker Co.“

No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Alternatyvus adresas:

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

Teherane įsteigtos „EDBI Exchange Company“ 70 % nuosavybės teise priklauso „Export Development Bank of Iran“ (EDBI). 2008 m. spalio mėn. Jungtinės Amerikos Valstijos įtraukė ją į sąrašą dėl to, kad ji nuosavybės teise priklauso EDBI arba yra jo valdoma.

2010 7 26

b)  „EDBI Stock Brokerage Company“

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

Teherane įsteigta „EDBI Stock Brokerage Company“ yra „Export Development Bank of Iran“ (EDBI) visiškai nuosavybės teise priklausanti patronuojamoji įmonė. 2008 m. spalio mėn. Jungtinės Amerikos Valstijos įtraukė ją į sąrašą dėl to, kad ji nuosavybės teise priklauso EDBI arba yra jo valdoma.

2010 7 26

c)  „Banco Internacional De Desarrollo CA“

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

„Banco Internacional De Desarrollo CA“ nuosavybės teise priklauso Export „Development Bank of Iran“.

2010 7 26

12.

„Fajr Aviation Composite Industries“

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

Irano aviacijos pramonės organizacijos („Iran Aviation Industries Organization“ (IAIO)) prie MODAFL (žr. Nr. 29) patronuojamoji įmonė, kuri visų pirma gamina sudėtines medžiagas orlaivių pramonei bei susijusi su anglies pluošto pajėgumų branduolinėje ir raketų srityse plėtojimu. Susijusi su „Technology Cooperation Office“. Neseniai Iranas pranešė apie ketinimą pradėti masinę naujos kartos centrifugų gamybą, kuriai bus reikalingi FACI anglies pluošto gamybos pajėgumai.

2010 7 26

▼M14 —————

▼B

14.

„Future Bank BSC“

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;

Verslo registracijos dokumentas: 54514-1 (Bahreinas), galioja iki 2009 m. birželio 9 d.; prekybos licencijos Nr.: 13388 (Bahreinas)

Du trečdaliai Bahreine įsteigto „Future Bank“ nuosavybės teise priklauso Irano bankams. Į sąrašą ES įtrauktiems „Bank Melli“ ir „Bank Saderat“ priklauso po vieną trečdalį akcijų, o likęs trečdalis priklauso Bahreino „Ahli United Bank“ (AUB). Nors AUB nuosavybės teise tebepriklauso jo „Future Bank“ akcijų dalis, remiantis jo 2007 m. metine ataskaita, AUB nebeturi reikšmingos įtakos bankui, kuris yra veiksmingai valdomas Irano patronuojančiųjų bendrovių, kurios abi JT ST rezoliucijoje 1803 yra nurodytos kaip Irano bankai, kurių atžvilgiu reikalingas ypatingas budrumas. Be to, glaudžius „Future Bank“ ir Irano ryšius įrodo tai, kad „Bank Melli“ pirmininkas tuo pat metu buvo „Future Bank“ pirmininkas.

2010 7 26

15.

„Industrial Development & Renovation Organization“ (IDRO)

 

Vyriausybinė įstaiga, atsakinga už Irano industrializacijos spartinimą. Valdo įvairias bendroves, dalyvaujančias su branduoline ir raketų programomis susijusioje veikloje, ir dalyvauja pažangių gamybos technologijų pirkimo užsienyje veikloje, siekdama remti šias bendroves.

2010 7 26

16.

„Iran Aircraft Industries“ (IACI)

 

IAIO patronuojamoji įmonė MODAFL organizacijoje (žr. Nr. 29). Gamina ir remontuoja orlaivius ir orlaivių variklius, atlieka jų kapitalinį remontą ir vykdo su aviacija susijusių dalių, dažnai JAV kilmės, pirkimą, paprastai per užsienio tarpininkus. Be to, buvo nustatyta, kad IACI ir jos patronuojamosios įmonės su aviacija susijusių prekių pirkimui naudojasi pasauliniu tarpininkų tinklu.

2010 7 26

17.

„Iran Aircraft Manufacturing Company“ (dar žinoma kaip HESA, „HESA Trade Center“, HTC, IAMCO, IAMI, „Iran Aircraft Manufacturing Company“, „Iran Aircraft Manufacturing Industries“, „Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran“, „Hava Peyma Sazi-e Iran“, „Havapeyma Sazhran“, „Havapeyma Sazi Iran“, „Hevapeimasazi“)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran

Nuosavybės teise priklauso MODAFL arba yra jos valdoma ar veikia jos vardu (žr. Nr. 29).

2010 7 26

18.

„Iran Centrifuge Technology Company“ (dar žinoma kaip TSA arba TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran

„Iran Centrifuge Technology Company“ perėmė „Farayand Technique“ (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737) veiklą. Ji gamina centrifugų komponentus, skirtus urano sodrinimui, ir tiesiogiai remia su padidinta platinimo rizika susijusią veiklą, kurią Iranas privalo nutraukti pagal JT ST rezoliucijas. Atlieka veiklą bendrovės „Kalaye Electric Company“ (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737) naudai.

26.07.2010

19.

„Iran Communications Industries“ (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Alternatyvus adresas:

PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran;

Alternatyvus adresas:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

„Iran Communications Industries“, kuri yra „Iran Electronics Industries“ (žr. Nr. 20) patronuojamoji įmonė, gamina įvairius gaminius, įskaitant ryšių sistemas, aviacijos elektroniką, elektrinius optinius prietaisus, mikroelektroniką, informacines technologijas, bandymų ir matavimo prietaisus, telekomunikacijų saugumo įrangą, elektroninę karinę įrangą, gamina ir atnaujina radarų indikatorius, gamina raketų paleidimo įrenginius. Šie gaminiai gali būti naudojami vykdant programas, kurioms pagal JT ST rezoliuciją 1737 nustatytos sankcijos.

2010 7 26

20.

„Iran Communications Industries“

(įskaitant visus jos filialus) ir patronuojamosios įmonės:

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Nuosavybės teise visiškai MODAFL priklausanti patronuojamoji įmonė (atitinkamai AIO, AvIO ir DIO gimininga bendrovė). Jos funkcijos – Irano ginklų sistemų elektroninių komponentų gamyba.

2008 6 23

a)  „Isfahan Optics“

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Nuosavybės teise priklauso „Iran Electronics Industries“ arba yra jos valdoma, ar veikia jos vardu.

2010 7 26

21.

„Iran Insurance Company“ (dar žinoma kaip „Bimeh Iran“)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

„Iran Insurance Company“ apdraudė įvairių gaminių, kurie gali būti naudojami vykdant programas, kurioms pagal JT ST rezoliuciją 1737 nustatytos sankcijos, pirkimą. Apdrausti įsigyti gaminiai yra sraigtasparnių atsarginės dalys, elektronika ir kompiuteriai su prietaikomis, skirtomis orlaiviams bei raketų navigacijai.

2010 7 26

22.

„Iranian Aviation Industries Organization“ (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran

MODAFL (žr. Nr. 29) organizacija, atsakinga už Irano karinės aviacijos pramonės veiklos planavimą ir valdymą.

2010 7 26

23.

„Javedan Mehr Toos“

 

Inžinerijos įmonė, kuri vykdo prekių, skirtų Irano atominės energijos organizacijai, kuri įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737, pirkimą.

2010 7 26

24.

„Kala Naft“

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Parduoda įrangą naftos ir dujų sektoriui, kuri gali būti naudojama vykdant Irano branduolinę programą. Mėgino nupirkti medžiagos (itin atsparaus lydinio vartų), kuri naudojama tik branduolinėje pramonėje. Turi ryšių su bendrovėmis, dalyvaujančiomis Irano branduolinėje programoje.

2010 7 26

25.

„Machine Sazi Arak“

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Energetikos sektoriaus įmonė, susijusi su IDRO, teikianti paramą gamybai įgyvendinant branduolinę programą, įskaitant į sąrašą įtrauktą su padidinta platinimo rizika susijusią veiklą. Dalyvauja Arako sunkiojo vandens reaktoriaus statyboje. 2009 m. liepos mėn. Jungtinė Karalystė išplatino pranešimą dėl atsisakymo suteikti leidimą eksportuoti „Machine Sazi Arak“ aliuminio grafito kaištinius strypus. 2009 m. gegužės mėn. Švedija atsisakė eksportuoti „Machine Sazi Arak“ slėginių indų dugnų plakiruotes.

2010 7 26

26.

„Marine Industries“

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

DIO patronuojamoji įmonė.

2007 4 23

▼M17

27.

Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)

No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran

Pavaldi AEOI ir Novin Energy (abi įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737). Dalyvauja kuriant branduolinius reaktorius.

2010 7 26

▼B

28.

„Mechanic Industries Group“

 

Dalyvavo balistinių raketų programai skirtų detalių gamyboje.

2008 6 23

29.

„Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics“ (Gynybos ir ginkluotųjų pajėgtų logistinės paramos ministerija) (dar žinoma kaip „Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics“ (Gynybos ministerija ginkluotųjų pajėgų logistikai); dar žinoma kaip MODAFL; dar žinoma kaip MODSAF)

Įsikūrusi Dabestan Street vakarų pusėje, Abbas Abad District, Teheranas, Iranas.

Atsakinga už Irano gynybos srities mokslinius tyrimus, technologinės plėtros ir gamybos programas, įskaitant paramą raketų ir branduolinei programoms.

23.06.2008

30.

„Nuclear Fuel Production and Procurement Company“ (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran

AEOI Branduolinio kuro gamybos padalinys („Nuclear Fuel Production Division“ – NFPD) vykdo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklą branduolinio kuro ciklo srityje, įskaitant: urano telkinių žvalgymą, kasybą, smulkinimą, konversiją ir branduolinių atliekų tvarkymą. NFPC pakeitė NFPD, AEOI patronuojamąją bendrovę, kuri vykdo mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą branduolinio kuro ciklo srityje, įskaitant konversiją ir sodrinimą.

2007 4 23

31.

„Parchin Chemical Industries“

 

Kūrė varomuosius įrenginius, skirtus Irano raketų programai.

2008 6 23

32.

„Parto Sanat Co“

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.

Gamina dažnio keitiklius ir turi pajėgumų tobulinti / modifikuoti iš užsienio importuotus dažnio keitiklius taip, kad juos būtų galima naudoti sodrinimo procese pasitelkiant dujines centrifugas. Manoma, kad ji dalyvauja branduolinio ginklo platinimo veikloje.

2010 7 26

33.

„Passive Defense Organization“

 

Atsakinga už strateginių įrenginių atranką ir statybą, įskaitant – remiantis Irano pareiškimais – urano sodrinimo gamyklą Forde (Kome), kuri buvo pastatyta apie ją nepranešus TATENA ir Iranui pažeidus įsipareigojimus (patvirtinta TATENA valdytojų tarybos rezoliucijoje). Brigados generolas Gholam-Reza Jalali, anksčiau priklausęs Islamo revoliucijos gvardijai, yra PDO pirmininkas.

2010 7 26

34.

„Post Bank“

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

Anksčiau buvęs Irano vietos bankas „Post Bank“ tapo banku, kuris padeda vykdyti Irano tarptautinę prekybą. Veikia „Bank Sepah“ (įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1747) naudai, vykdo „Bank Sepah“ sandorius ir dangsto „Bank Sepah“ sąsajas su sandoriais, kad būtų išvengta sankcijų. 2009 m. „Post Bank“, veikdamas „Bank Sepah“ naudai, padėjo Irano gynybos pramonei plėtoti verslą su užsienio naudos gavėjais. Padėjo plėtoti verslą su DPRK fiktyvia bendrove „Tranchon Commercial Bank“, kuri, kaip yra žinoma, padėjo Iranui ir DPRK plėtoti su platinimu susijusią veiklą.

2010 7 26

35.

„Raka“

 

„Kalaye Electric Company“ (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737) padalinys. Įsteigta 2006 m. pabaigoje; ji buvo atsakinga už urano sodrinimo gamyklos statybą Forde (Kome).

2010 7 26

36.

„Research Institute of Nuclear Science & Technology“ (dar žinomas kaip „Nuclear Science & Technology Research Institute“) (Branduolinės energetikos ir technologijų mokslinių tyrimų institutas)

AEOI, PO Box 14395-836, Tehran

Pavaldus AEOI ir tęsia buvusio šios organizacijos mokslinių tyrimų padalinio darbą. Jo vykdomasis direktorius yra AEOI pirmininko pavaduotojas Mohammad Ghannadi (įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737).

26.07.2010

37.

„Schiller Novin“

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Veikia „Defense Industries Organisation“ (DIO) vardu.

2010 7 26

38.

„Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group“

 

„Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group“ (SAKIG) kuria ir gamina „žemė–oras“ raketų sistemas Irano kariniam sektoriui. Ji vykdo karinius, raketų ir oro erdvės gynybos projektus ir tiekia prekes iš Rusijos, Baltarusijos ir Šiaurės Korėjos.

2010 7 26

39.

„Shakhese Behbud Sanat“

 

Dalyvauja branduolinio kuro ciklui skirtos įrangos ir dalių gamyboje.

2010 7 26

40.

„State Purchasing Organisation“ (SPO)

 

Laikoma, kad SPO padeda importuoti visiškai sukomplektuotus ginklus. Laikoma, kad ji yra MODAFL patronuojamoji įmonė.

2008 6 23

▼M8

41.

Irano prezidentūros technologinio bendradarbiavimo biuras („Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office“) (dar žinomas kaip

Inovacijų ir technologijų centras („Center for Innovation and Technology“ (CITC)

Tehran, Iran

Atsako už Irano technologinę pažangą vykdant atitinkamą pirkimą iš užsienio ir palaikant ryšius mokymo srityje. Remia branduolinę ir raketų programas.

2010 7 26

▼B

42.

„Yasa Part“ (įskaitant visus filialus) ir patronuojamosios įmonės

 

Bendrovė, kuri vykdo pirkimo veiklą, susijusią su medžiagomis ir technologijomis, reikalingomis branduolinei ir balistinių raketų programoms.

2010 7 26

a)  „Arfa Paint Company“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

2010 7 26

b)  „Arfeh Company“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

2010 7 26

c)  „Farasepehr Engineering Company“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

2010 7 26

d)  „Hosseini Nejad Trading Co.“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

2010 7 26

e)  „Iran Saffron Company or Iransaffron Co.“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

2010 7 26

f)  „Shetab G.“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

2010 7 26

g)  „Shetab Gaman“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

2010 7 26

h)  „Shetab Trading“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

2010 7 26

i)  „Y.A.S. Co. Ltd“

 

Veikia „Yasa Part“ vardu.

2010 7 26

43.

„Europäisch-Iranische Handelsbank“ (EIH)

Head Office: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran

EIH atliko svarbų vaidmenį padedant daugeliui Irano bankų rasti alternatyvias galimybes užbaigti sandorius, kuriuos sutrikdė ES sankcijos Iranui. Pastebėta, kad EIH veikė kaip patariamasis bankas ir bankas tarpininkas sandoriuose su į sąrašą įtrauktais Irano subjektais. Pavyzdžiui, 2010 m. rugpjūčio mėn. pradžioje EIH įšaldė ES į sąrašą įtrauktų bankų „Saderat Iran“ ir „Bank Mellat“ sąskaitas, esančias EIH banko padalinyje Hamburge. Netrukus po to EIH atnaujino verslo ryšius euro valiuta su „Bank Mellat“ ir „Bank Saderat Iran“ bankais naudodamasis EIH sąskaitomis, susietomis su neįtrauktu į sąrašą Irano banku. 2010 m. rugpjūčio mėn. EIH diegė sistemą, kuria sudaroma galimybė nuolat atlikti mokėjimus, skirtus bankams „Bank Saderat London“ ir „Future Bank Bahrain“, kad būtų išvengta ES sankcijų.

Nuo 2010 m. spalio mėn. EIH toliau veikė kaip tarpininkas atliekant Irano bankų, kuriems nustatytos sankcijos, įskaitant „Bank Mellat“ ir „Bank Saderat“, mokėjimus. Šie bankai, kuriems nustatytos sankcijos, nukreipia savo mokėjimus į EIH per Irano pramonės ir kasybos banką („Bank of Industry and Mine“). 2009 m. EIH banku pasinaudojo bankas „Post Bank“, kad įgyvendintų sankcijų vengimo planą, pagal kurį, be kita ko, buvo vykdomi sandoriai į JT sąrašą įtraukto banko „Bank Sepah“ vardu. Į ES sąrašą įtrauktas bankas „Bank Mellat“ yra vienas EIH patronuojančiųjų bankų.

2011 5 23

▼M12

44.

„Onerbank ZAO“ (dar žinomas kaip „Onerbank ZAT“, „Eftekhar Bank“, „Honor Bank“, „Honorbank“, „North European Bank“)

Ulitsa Klary Tsetkin 51–1, 220004, Minsk, Belarus

Baltarusijoje įsteigtas bankas, nuosavybės teise priklausantis „Bank Refah Kargaran“, „Bank Saderat“ ir „Bank Toseeh Saderat Iran“

2011 5 23

▼B

45.

„Aras Farayande“

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran

Dalyvavo perkant žaliavas Irano centrifugų technologijos bendrovei („Iran Centrifuge Technology Company“), kuriai taikomos ES sankcijos.

2011 5 23

46.

„EMKA Company“

 

Bendrovės „TAMAS“, kuriai JT yra nustačiusi sankcijas, patronuojamoji bendrovė, užsiimanti urano paieška ir išgavimu.

2011 5 23

47.

„Neda Industrial Group“

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran

Pramoninių įrenginių bendrovė, kuri dirbo „Kalaye Electric Company“ (Kalaye elektros bendrovė) (KEC), kuriai JT yra nustačiusi sankcijas, urano sodrinimo įrenginyje Natanze.

2011 5 23

▼M3

48.

„Neka Novin“ (dar žinoma kaip „Niksa Nirou“)

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875- 6653

Dalyvauja perkant specialią įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai taikomos Irano branduolinėje programoje.

2011 5 23

▼B

49.

„Noavaran Pooyamoj“

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran

Dalyvauja perkant medžiagas, kurios yra kontroliuojamos ir gali būti tiesiogiai naudojamos centrifugų, skirtų Irano urano sodrinimo programai, gamybai.

2011 5 23

50.

„Noor Afza Gostar“, (taip pat žinoma kaip „Noor Afzar Gostar“)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Irano branduolinės energetikos organizacijos („Atomic Energy Organisation of Iran“) (AEOI), kuriai taikomos JT sankcijos, patronuojamoji įmonė. Dalyvauja perkant įrangą, skirtą branduolinei programai.

2011 5 23

▼M4 —————

▼B

52.

„Raad Iran“ (dar žinoma kaip „Raad Automation Company“)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran

Bendrovė, dalyvaujanti perkant apgręžiklius, skirtus oficialiai uždraustai Irano vykdomai sodrinimo programai. „Raad Iran“ buvo įkurta gaminti ir projektuoti valdymo sistemas ir tvarko apgręžiklių ir programuojamųjų loginių valdiklių pardavimą ir įdiegimą.

2011 5 23

▼M8

53.

Sureh (taip pat žinoma kaip Soreh) branduolinių reaktorių kuro bendrovė („Nuclear Reactors Fuel Company“) (dar žinoma kaip branduolinio kurio reaktorių bendrovė „Nuclear Fuel Reactor Company“; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Pagrindinė būstinė: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran

Padalinys: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Irano branduolinės energetikos organizacijos („Atomic Energy Organisation of Iran“) (AEOI), kuriai taikomos JT sankcijos, patronuojamoji bendrovė, kurią sudaro urano konversijos įrenginys, kuro gamybos gamykla ir cirkonio gamybos gamykla.

2011 5 23

▼B

54.

„Sun Middle East FZ Company“

 

Bendrovė, kuri perka jautraus pobūdžio prekes Branduolinių reaktorių kuro bendrovei (SUREH). „Sun Middle East“ pasitelkia ne Irane esančius tarpininkus prekėms, kurių reikia SUREH, tiekti. „Sun Middle East“ šiems tarpininkams pateikia neteisingus galutinių naudotojų duomenis siunčiant prekes į Iraną, tokiu būdu siekdama apeiti atitinkamos šalies muitinės reikalavimus.

2011 5 23

55.

„Ashtian Tablo“

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

Elektros įrangos (skirstytuvų) gamintojas, dalyvaujantis statant Fordo (Komo) įrenginį, kuris statomas nepranešus TATENA.

2011 5 23

56.

„Bals Alman“

 

Elektros įrangos (skirstytuvų) gamintojas, dalyvaujantis šiuo metu statant Fordo (Komo) įrenginį, kuris statomas nepranešus TATENA.

2011 5 23

57.

„Hirbod Co“

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316

Bendrovė, pirkusi prekes ir įrangą, skirtą Irano branduolinei ir balistinių raketų programoms „Kalaye Electric Company“ (KEC), kuriai JT yra nustačiusi sankciją, vardu.

2011 5 23

▼M13 —————

▼B

59.

„Marou Sanat“ (dar žinoma kaip „Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company“)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran

Pirkimo bendrovė, vykdžiusi veiklą „Mesbah Energy“ naudai, kuri yra įtraukta į sąrašą pagal JT STR 1737.

2011 5 23

60.

„Paya Parto“ (dar žinoma kaip „Paya Partov“)

 

„Novin Energy“ bendrovės patronuojamoji bendrovė, kuriai buvo nustatytos sankcijos pagal JT STR 1747, veikianti lazerinio suvirinimo srityje.

2011 5 23

▼M16 —————

▼B

62.

„Taghtiran“

 

Inžinerijos bendrovė, kuri gamina įrangą Irano IR-40 sunkiojo vandens mokslinių tyrimų reaktoriui.

2011 5 23

63.

„Pearl Energy Company Ltd“

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

„Pearl Energy Company“ yra visiškai priklausanti bendrovei „First East Export Bank (FEEB)“ patronuojamoji bendrovė, kuri buvo įtraukta į sąrašą 2010 m. birželio mėn. pagal JT STR 1929. „Pearl Energy Company Ltd“ bendrovę sukūrė FEEB ekonominiams tyrimams įvairiose pasaulinės pramonės srityse atlikti.

2011 5 23

64.

„Pearl Energy Services, SA“

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland; Įmonės registracijos dokumentas #CH-550.1.058.055-9

„Pearl Energy Services, SA“ yra visiškai priklausanti bendrovei „Pearl Energy Company Ltd“ patronuojamoji bendrovė, įsteigta Šveicarijoje. Jos misija yra teikti finansavimą ir žinias subjektams, siekiantiems patekti į Irano naftos sektorių.

2011 5 23

65.

„West Sun Trade GMBH“

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany;

Telephone: 0049 40 2270170; Įmonės registracijos dokumentas # HRB45757 (Vokietija)

Nuosavybės teise priklauso „Machine Sazi Arak“ arba yra jos kontroliuojama.

2011 5 23

66.

„MAAA Synergy“

Malaizija

Dalyvauja perkant komponentus Irano naikintuvams.

2011 5 23

67.

„Modern Technologies FZC“ (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates

Dalyvauja perkant komponentus Irano branduolinei programai.

2011 5 23

68.

„Qualitest FZE“

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emirates

Dalyvauja perkant komponentus Irano branduolinei programai.

2011 5 23

69.

„Bonab Research Center“ (BRC) (Bonab mokslinių tyrimų centras)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Susijusi su AEOI.

2011 5 23

70.

„Tajhiz Sanat Shayan“ (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Dalyvauja perkant komponentus Irano branduolinei programai.

2011 5 23

71.

„Institute of Applied Physics“ (IAP) (Taikomosios fizikos institutas)

 

Atlieka mokslinius tyrimus Irano branduolinės programos karinio pritaikymo srityje.

2011 5 23

72.

„Aran Modern Devices“ (AMD)

 

MTFZC tinklo narys.

2011 5 23

▼M13 —————

▼B

74.

„Electronic Components Industries“ (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

„Iran Electronics Industries“ patronuojamoji įmonė.

2011 5 23

75.

„Shiraz Electronics Industries“

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

„Iran Electronics Industries“ patronuojamoji įmonė.

2011 5 23

▼M21

76.

„Iran Marine Industrial Company“ (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669–56491, Tehran, Iran

Veiksmingai kontroliuojama bendrovės „Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company“, kurią ES įtraukė į sąrašą kaip Islamo revoliucijos gvardijos bendrovę. Teikia paramą Irano Vyriausybei vykdydama veiklą Irano energetikos sektoriuje, be kita ko, South Pars gamtinių dujų gavybvietėje.

2011 5 23

77.

„Shahid Beheshti University“ (Shahid Beheshti universitetas)

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839–63113, Tehran, Iran

Shahid Beheshti universitetas yra viešoji įstaiga, kurią prižiūri Mokslo, mokslinių tyrimų ir technologijų ministerija. Vykdo mokslinius tyrimus, susijusius su branduolinių ginklų kūrimu.

2011 5 23

▼B

78.

„Aria Nikan“ (dar žinoma kaip „Pergas Aria Movalled Ltd“)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Žinoma, kad perka prekes į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Iran Centrifuge Technology Company“ (TESA) Prekybos skyriui. Jie stengėsi įsigyti į sąrašą įtrauktų medžiagų, įskaitant prekes iš ES, kurios naudojamos Irano branduolinėje programoje.

2011 12 01

79.

„Bargh Azaraksh“ (dar žinoma kaip „Barghe Azerakhsh Sakht“)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Bendrovė, su kuria sudaryta sutartis dėl elektros ir vamzdyno darbų urano sodrinimo objektuose Natanze ir Kome / Forde.. Ji vadovavo 2010 m. projektuojant, įsigyjant ir įdiegiant elektros kontrolės įrangą Natanze.

2011 12 01

▼M3 —————

▼B

81.

„Eyvaz Technic“

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Gamina vakuuminę įrangą, kuri tiekiama Natanzo ir Komo/ Fordo urano sodrinimo objektams. 2011 m. ji tiekė slėgio keitlius į JT sąrašą įtrauktai bendrovei „Kalaye Electric Company“.

2011 12 01

82.

„Fatsa“

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Irano urano perdirbimo ir branduolinio kuro gamybos bendrovė. Ją valdo į JT sąrašą įtraukta Irano atominės energijos organizacija.

2011 12 01

83.

„Ghani Sazi Uranium Company“ (dar žinoma kaip „Iran Uranium Enrichment Company“)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Pavaldi į JT sąrašą įtrauktai TAMAS. Ji yra sudariusi gamybos sutartis su į JT sąrašą įtraukta bendrove „Kalaye Electric Company“ ir į ES sąrašą įtraukta TESA.

2011 12 01

84.

„Iran Pooya“ (dar žinoma kaip „Iran Pouya“)

 

Vyriausybei priklausanti bendrovė, kuri eksploatavo didžiausią aliumininį ekstruderį Irane ir tiekė medžiagas, naudojamas IR-1 ir IR-2 centrifugų gaubtų gamyboje. Viena iš pagrindinių centrifugų aliumininių cilindrų gamintojų, kurios klientai, be kita ko, yra į JT sąrašą įtraukta AEOI ir į ES sąrašą įtraukta TESA.

2011 12 01

85.

„Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)“

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Energetikos sektoriaus įmonė, dalyvaujanti urano sodrinimo objekto Kome / Forde statyboje. JK, Italija ir Ispanija yra atsisakiusios suteikti leidimą eksportuoti.

2011 12 01

86.

„Karanir“ (dar žinoma kaip „Moaser“, dar žinoma kaip „Tajhiz Sanat“)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.

Dalyvauja perkant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje.

2011 12 01

87.

„Khala Afarin Pars“

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Dalyvauja perkant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje.

2011 12 01

88.

„MACPAR Makina San Ve Tic“

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Milad Jafari vadovaujama bendrovė, kuri per fiktyvias bendroves tiekė prekes, daugiausiai metalus, į JT sąrašą įtrauktai „Shahid Hemmat Industries Group“ (SHIG).

2011 12 01

89.

„MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)“

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Irano bendrovė, sudariusi sutartį su į JT sąrašą įtraukta bendrove „Kalaye Electric Company“ dėl projektavimo ir inžinerinių paslaugų teikimo viso branduolinio kuro ciklo metu. Pastaruoju metu pirko įrangą Natanzo urano sodrinimo objektui.

2011 12 01

▼M3

90.

„Mobin Sanjesh“

Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran

Dalyvauja perkant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje.

2011 12 1

▼B

91.

„Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi“

 

Milad Jafari vadovaujama bendrovė, kuri per fiktyvias bendroves tiekė prekes, daugiausiai metalus, į JT sąrašą įtrauktai „Shahid Hemmat Industries Group“ (SHIG).

2011 12 01

92.

Sprogimų ir jų poveikio mokslinių tyrimų centras („Research Centre for Explosion and Impact“), dar žinomas kaip METFAZ

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Pavaldus į ES sąrašą įtrauktam Malek Ashtar universitetui, šis centras prižiūri veiklą, susijusią su galimai karinio pobūdžio Irano branduoline programa, kurios klausimu Iranas nebendradarbiauja su TATENA.

2011 12 01

93.

„Saman Nasb Zayendeh Rood“; „Saman Nasbzainde Rood“

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Statybų rangovas, įrengęs vamzdynus ir susijusią pagalbinę įrangą Natanzo urano sodrinimo objekte. Konkrečiai jis tiesė centrifugos vamzdžius.

2011 12 01

94.

„Saman Tose'e Asia“ (SATA)

 

Inžinerinė įmonė, remianti įvairius plataus masto pramoninius projektus, įskaitant Irano urano sodrinimo programą, be kita ko, vykdė nedeklaruojamą darbą urano sodrinimo objekte Kome / Forde.

2011 12 01

95.

„Samen Industries“

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran,

Tel.: +98 511 3853008,

+98 511 3870225

Fiktyvus „Khorasan Mettalurgy Industries“ (į sąrašą įtraukta pagal JT ST rezoliuciją 1803 (2008), bendrovės „Ammunition Industries Group“ (AMIG) patronuojamoji bendrovė) pavadinimas.

2011 12 01

▼M8 —————

▼B

97.

„STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.“

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Milad Jafari vadovaujama bendrovė, kuri per fiktyvias bendroves tiekė prekes, daugiausiai metalus, į JT sąrašą įtrauktai „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG).

2011 12 01

98.

SURENA (dar žinoma kaip „Sakhd Va Rah-An-Da-Zi“)

 

Atominių elektrinių statybos ir eksploatavimo bendrovė. Ją kontroliuoja į JT sąrašą įtraukta bendrovė „Novin Energy Company“.

2011 12 01

99.

TABA („Iran Cutting Tools Manufacturing company“ - „Taba Towlid Abzar Boreshi Iran“)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran

Nuosavybės teise priklauso TESA, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, arba jos kontroliuojama. Dalyvauja gaminant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje.

2011 12 01

100.

„Test Tafsir“

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Bendrovė gamina UF6 specialius konteinerius ir juos tiekė Natanzo ir Komo / Fordo urano sodrinimo objektams.

2011 12 01

101.

„Tosse Silooha“ (dar žinoma kaip „Tosseh Jahad E Silo“)

 

Dalyvauja Natanzo, Komo ir Arako objektuose vykdomoje Irano branduolinėje programoje.

2011 12 01

102.

„Yarsanat“ (dar žinoma kaip „Yar Sanat“, dar žinoma kaip „Yarestan Vacuumi“)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.

Pirkimo bendrovė, veiklą vykdanti į JT sąrašą įtrauktos bendrovės „Kalaye Electric Company“ naudai. Dalyvauja perkant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje. Bandė įsigyti vakuuminių gaminių ir slėgio keitlių.

2011 12 01

▼M13 —————

▼M4

104.

Irano centrinis bankas

(dar žinomas kaip Irano Islamo Respublikos centrinis bankas)

Pašto adresas: Mirdamad Blvd., NO.144,Tehran,Islamic Republic of IranPašto dėžutės Nr.: 15875 / 7177

Priimamasis: +98 21 299 51

Telegrafo adresas: MARKAZBANK

Teleksas: 216 219-22 MZBK IR SWIFT:

BMJIIRTH

Interneto svetainė: http://www.cbi.ir

e. paštas: G.SecDept@cbi.ir

Dalyvauja veikloje, kuria siekiama išvengti sankcijų. Teikia finansinę paramą Irano Vyriausybei.

2012 1 23

▼M20

105.

„Bank Tejarat“

Pašto adresas: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365–5416, Tehran; Tel. 88826690; Teleksas: 226641 TJTA IR; Faks.: 88893641; Interneto svetainė: http://www.tejaratbank.ir

„Bank Tejarat“ teikia didelę paramą Irano Vyriausybei, suteikdamas finansinių išteklių ir finansinių paslaugų, skirtų naftos ir dujų plėtros projektams. Naftos ir dujų sektorius yra svarbus Irano Vyriausybės finansavimo šaltinis, o keletą „Bank Tejarat“ finansuojamų projektų vykdo nuosavybės teise Irano Vyriausybei priklausančių arba jos kontroliuojamų subjektų patronuojamosios įmonės. Be to, „Bank Tejarat“ ir toliau iš dalies nuosavybės teise priklauso Irano Vyriausybei ir yra glaudžiai su ja susijęs, todėl ji gali turėti įtakos „Bank Tejarat“ sprendimams, be kita ko, dėl dalyvavimo finansuojant projektus, kuriuos Irano Vyriausybė laiko svarbiais prioritetais.

Be to, kadangi „Bank Tejarat“ finansuoja įvairius žalios naftos gamybos ir perdirbimo projektus, kuriuos vykdant būtina įsigyti svarbiausią įrangą ir technologijas tiems sektoriams, kurias draudžiama tiekti naudoti Irane, galima nustatyti, kad „Bank Tejarat“ dalyvauja įgyjant draudžiamas prekes ir technologijas.

2015 4 8

▼M8

106.

„Tidewater“ (taip pat žinoma kaip „Tidewater Middle East Co“; „Faraz Royal Qeshm Company LLC“)

Pašto adresas: No 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

Nuosavybės teise priklauso IRGC ar yra jos kontroliuojama

2012 1 23

▼B

107.

„Turbine Engineering Manufacturing“ (TEM) (dar žinoma kaip „T.E.M. Co.“)

Pašto adresas: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Į sąrašą įtraukta „Iran Aircraft Industries“ (IACI) ją naudoja kaip fiktyvią bendrovę slaptai pirkimų veiklai.

2012 1 23

▼M9 —————

▼B

109.

„Rosmachin“

Pašto adresas: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Bendrovės „Sad Export Import Company“ fiktyvi bendrovė. Susijusi su laivu „M/V Monchegorsk“ gabentų ginklų neteisėtu perdavimu.

2012 1 23

▼M4

110.

Energetikos ministerija

Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81,tel.: 9-8901081

Atsakinga už politiką energetikos sektoriuje; yra svarbus pajamų šaltinis Irano Vyriausybei

2012 10 16

111.

Naftos ministerija

Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge,tel.: 6214-6153751

Atsakinga už politiką naftos sektoriuje; yra svarbus pajamų šaltinis Irano Vyriausybei

2012 10 16

112.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building,Taleghan St., Tehran, Iran,Postal Code: 1593657919P.O. Box 1863 and 2501

Valstybei priklausantis ir jos valdomas subjektas, teikiantis finansinius išteklius Irano Vyriausybei. NIOC valdybos direktoriaus pareigas eina naftos ministras, o NIOC valdančiojo direktoriaus pareigas – naftos viceministras.

2012 10 16

113.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,Suntec Tower One 038987,Singapore;

Registracijos Nr. 199004388C

(Singapore)

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė

2012 10 16

114.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,4 Victoria Street,LondonSW1H 0NE,United Kingdom; UK

Company Number 02772297

(United Kingdom)

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė

2012 10 16

115.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq.TehranIranTel.: (+98) 2188604760-6

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial ZoneAhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114446464

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

117.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

No. 61 Shahid Kalantari St.Sepahbod Qarani Ave.TehranIranTel.: (+98) 2188898650-60

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

▼M16

118.

North Drilling Company (NDC)

No. 8 35th St.Alvand St.Argentine Sq.TehranIranTel.: (+ 98) 2188785083-8

„North Drilling“ teikia finansinę paramą Irano Vyriausybei, netiesiogiai nuosavybės teise priklausydama „Mostazafan Foundation“, vienai iš svarbiausių Irano pusiau valstybinių įmonių, kurią kontroliuoja Irano Vyriausybė. „North Drilling“ yra svarbus energetikos sektoriaus subjektas, iš kurio Irano Vyriausybė gauna daug pajamų. Be to, „North Drilling“ importavo naftos ir dujų pramonei skirtos svarbiausios įrangos, įskaitant draudžiamas prekes. Todėl North Drilling teikia paramą Irano branduolinei veiklai, susijusiai su padidinta platinimo rizika.

2014 4 23

▼M4

119.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St.TehranIranTel.: (+98) 2188722430

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

120.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.Pasdaran Blvd.AhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114440151

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.Karimkhan Zand Blvd.ShirazIranTel.: (+98) 7112138204

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

122.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.(Km 12)AhwazIranTel.: (+98) 6114434073

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed SoleymanKhouzestanIranTel.: (+98) 68152228001

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

GachsaranKohkiluye-va-BoyerAhmadIranTel.: (+98) 7422222581

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.OmidiehKhouzestanIranTel.: (+98) 611914701

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

126.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.KhoramsharIranTel.: (+98) 6324214021

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

127.

West Oil & Gas Production Company

No. 42 Zan Blvd.Naft Sq.KermanshahIranTel.: (+98) 8318370072

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

128.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

No. 18 Payam 6 St.Payam Ave.Sheshsad DastgahMashhadIranTel.: (+98) 5117633011

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

129.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

No. 17 Beyhaghi St.Argentine Sq.TehranIranTel.: (+98) 2188732221

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

130.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.AssaluyehBoushehrIranTel.: (+98) 7727376330

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %)

2012 10 16

131.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

No.20, Alvand St, Argentina Sq,Tehran, 1514938111IRANTel.: +9821 888 77 0 11Faks.: +9821 888 77 0 25info@iranlng.ir

„National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji bendrovė

2012 10 16

▼M21

132.

Naftiran Intertrade Company (taip pat vadinama Naftiran Trade Company) (NICO)

5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran Tel.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Faks.: +98 21 22374678; +98 21 22372481 El. paštas: info@naftiran.com

National Iranian Oil Company (NIOC) patronuojamoji bendrovė (100 %).

2012 10 16

▼M17

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, SwitzerlandTel.: +41 213106565Faks.: +41 21 3106566/67/72El. paštas: nico.finance@naftiran.ch

Naftiran Intertrade Company Ltd patronuojamoji bendrovė (100 %).

2012 10 16

▼M4

134.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(dar žinoma kaip PetroIran; dar žinoma kaip „PEDCO“)

National Iranian Oil Company - PEDCO,P.O. Box 2965,Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,United Arab Emirates;P.O. Box 15875-6731,Tehran,Iran; 41,1st Floor, International House,The Parade,St. Helier JE2 3QQ,Jersey;No. 22, 7th Lane,Khalid Eslamboli Street,Shahid Beheshti Avenue,Tehran,Iran;No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,Shariati Street,Tehran 19199/45111,Iran;Kish Harbour,Bazargan Ferdos Warehouses,Kish Island,Iran;

Registracijos Nr. 67493 (Jersey)

„Naftiran Intertrade Company Ltd.“ patronuojamoji bendrovė

2012 10 16

135.

Petropars Ltd.

(dar žinoma kaip Petropasr Limited; dar žinoma kaip „PPL“)

Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,Piso 8,Oficina 8E,Chuao,Caracas 1060,Venezuela;No. 35, Farhang Blvd.,Saadat Abad,Tehran,Iran;P.O. Box 3136,Road Town,Tortola,Virgin Islands,British;

visi įvairiose pasaulio vietose esantys biurai

„Naftiran Intertrade Company Ltd.“ patronuojamoji bendrovė

2012 10 16

136.

Petropars International FZE

(dar žinoma kaip PPI FZE)

P.O. Box 72146,Dubai,United Arab Emirates;

all offices worldwide

„Petropars Ltd.“ patronuojamoji bendrovė

2012 10 16

137.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,London W1G 9JG,United Kingdom; UK

Company Number 03503060

(United Kingdom);

visi įvairiose pasaulio vietose esantys biurai

„Petropars Ltd.“ patronuojamoji bendrovė

2012 10 16

138.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

1)  National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,Karimkhan Boulevard,Tehran,Iran

2)  P.O. Box 15875,

Tehran,

Iran

3)  NIGC Main Bldg.

South Aban St.Karimkhan Ave.,Tehran 1598753113,Iran

Valstybei priklausantis ir jos valdomas subjektas, teikiantis finansinius išteklius Irano Vyriausybei. NIGC valdybos pirmininko pareigas eina Naftos ministras, o NIGC valdančiojo direktoriaus ir vicepirmininko pareigas – naftos viceministras.

2012 10 16

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,Tehran 1598666611,P.O .Box 15815/3499Tehran

Valstybei priklausantis ir jos valdomas subjektas, teikiantis finansinę paramą Irano Vyriausybei. NIORDC valdybos pirmininko pareigas eina naftos ministras.

2012 10 16

▼M19

140.

National Iranian Tanker Company (NITC)

35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833,Tel. +98 21 23801,el. adresas: info@nitc-tankers.com; visi biurai visame pasaulyje

„National Iranian Tanker Company“ teikia finansinę paramą Irano Vyriausybei per savo akcininkus: Irano valstybinį pensijų fondą, Irano socialinės apsaugos organizaciją ir Naftos pramonės darbuotojų pensijų ir taupymo fondą, kurie yra valstybės kontroliuojami subjektai. Be to, NITC yra viena iš didžiausių pasaulyje žalios naftos tanklaivius eksploatuojančių bendrovių ir viena iš pagrindinių Irano žalios naftos vežėjų. Atitinkamai NITC teikia logistikos paramą Irano Vyriausybei veždama Irano naftą.

 

▼M4

141.

Trade Capital Bank

220035 BelarusTimiriazeva str. 65ATel.: +375 (17) 3121012Faks.: +375 (17) 3121008E. paštas: info@tcbank.by

„Tejarat Bank“ patronuojamoji bendrovė (99 %)

2012 10 16

142.

Bank of Industry and Mine

No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction)Valiaar St.TehranTel.: 021-22029859Faks.: 021-22260272-5

Valstybei priklausanti bendrovė, teikianti finansinę paramą Irano Vyriausybei

2012 10 16

143.

Cooperative Development Bank

(dar žinoma kaip Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St.Vali-e Asr AveTehranTel.: +(9821) 66419974 / 66418184Faks.: (+9821) 66419974E. paštas: info@sandoghtavon.gov.ir

Valstybei priklausanti bendrovė, teikianti finansinę paramą Irano Vyriausybei

2012 10 16

▼M5

144.

„National Iranian Oil Company Nederland“ (dar žinoma kaip „NIOC Netherlands Representation Office“)

Blaak 512, 3011 TA ir Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Nyderlandai.

Tel.: +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308.

http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.

Bendrovės „National Iranian Oil Company“ (NIOC) patronuojamoji įmonė.

2012 11 7

▼M8

145.

„National Iranian Oil Prodcuts distribution Company“ (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,P.O.Box: 79145/3184Tel.: +98-21-77606030Interneto svetainė: www.niopdc.ir

„National Iranian Oil Refining and Distribution Company“ (NIORDC) patronuojamoji bendrovė.

2012 12 22

146.

„Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company“ (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.Tel.: +98-21-88801960/+98-21-66152223Faks.: +98-21-66154351Interneto svetainė: www.ioptc.com

„National Iranian Oil Refining and Distribution Company“ (NIORDC) patronuojamoji bendrovė.

2012 12 22

147.

„National Iranian Oil Engineering and Construction Company“, IOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.P.O.Box: 11365/6714Tel.: +98-21-88907472Faks.: +98-21-88907472Interneto svetainė: www.nioec.org

„National Iranian Oil Refining and Distribution Company“ (NIORDC) patronuojamoji bendrovė.

2012 12 22

148.

„Iran Composites Institute“

Iran Composites InstituteIranian University of Science and Technology,16845/-188, Tehran, Iran P.O.Tel.: 98 217 3912858Faks.: 98 217 7491206El. paštas: ici@iust.ac.irInterneto svetainė: http://www.irancomposites.org

„Iran Composites Institute“ (ICI), dar žinomas kaip „Composite Institute of Iran“, padeda į sąrašą įtrauktiems subjektams pažeidinėti JT ir ES sankcijas Iranui ir tiesiogiai remia branduolinę veiklą, susijusią su didesne platinimo rizika. 2011 m. turėtais duomenimis ICI vykdė sutartį, pagal kurią tiekė ES į sąrašą įtrauktai „Iran Centrifuge Technology Company“ (TESA) IR-2M centrifugų rotorius.

2012 12 22

149.

„Jelvesazan Company“

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, IranTel.: 98 0311 2658311 15Faks.: 98 0311 2679097

„Jelvesazan Company“ padeda į sąrašą įtrauktiems subjektams pažeidinėti JT ir ES sankcijas Iranui ir tiesiogiai remia branduolinę veiklą, susijusią su didesne platinimo rizika. 2012 m. pradžioje turėtais duomenimis „Jelvesazan“ ketino tiekti kontroliuojamuosius vakuuminius siurblius ES į sąrašą įtrauktai „Iran Centrifuge Technology Company, TESA“.

2012 12 22

150.

„Iran Aluminium Company“

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, IranTel.: 98 861 4130430Faks.: 98 861 413023Interneto svetainė: www.iralco.net

„Iran Aluminium Company“, dar žinoma kaip „IRALCO, Iranian Aluminium Company“, padeda į sąrašą įtrauktiems subjektams pažeidinėti JT ir ES sankcijas Iranui ir tiesiogiai remia branduolinę veiklą, susijusią su didesne platinimo rizika. 2012 m. vidurio duomenimis IRALCO turėjo sutartį tiekti aliuminį ES į sąrašą įtrauktai „Iran Centrifuge Technology Company“ (TESA).

2012 12 22

151.

„Simatec Development Company“

 

Bendrovė „Simatec Development Company“ padeda į sąrašą įtrauktiems subjektams pažeidinėti JT ir ES sankcijas Iranui ir tiesiogiai remia branduolinę veiklą, susijusią su didesne platinimo rizika. 2010 m. pradžios duomenimis „Simatec“ buvo sudariusi sutartį su JT į sąrašą įtraukta „Kalaye Electric Company, KEC“ dėl Vacon inverterių, skirtų urano sodrinimo centrifugoms, įsigijimo. 2012 m. vidurio duomenimis „Simatec“ mėgino įsigyti ES kontroliuojamus inverterius.

2012 12 22

152.

„Aluminat“

1.  Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (fabrikas)

2.  Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran

Tel.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Faks.: 98 21 22057127

Interneto svetainė: www.aluminat.com

„Aluminat“ padeda į sąrašą įtrauktiems subjektams pažeidinėti JT ir ES sankcijas Iranui ir tiesiogiai remia branduolinę veiklą, susijusią su didesne platinimo rizika. 2012 m. pradžios „Aluminat“ turėjo sutartį tiekti aliuminį ES į sąrašą įtrauktai „Iran Centrifuge Technology Company“ (TESA).

2012 12 22

153.

„Organisation of Defensive Innovation and Research“ (Gynybos naujovių ir mokslinių tyrimų organizacija)

 

„Organisation of Defensive Innovation and Research“ (SPND) padeda į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams pažeidinėti JT ir ES sankcijas Iranui ir tiesiogiai remia branduolinę veiklą, susijusią su didesne platinimo rizika. TATENA nustatė, kad SPND yra susijusi su galimai karinio pobūdžio (GKP) Irano branduoline programa, dėl kurios Iranas ir toliau atsisako bendradarbiauti. SPND vadovauja JT į sąrašą įtrauktas Mohsen Fakhrizadeh ir yra Gynybos ministerijos Ginkluotųjų pajėgų logistikos (MODAFL, kurį ES į sąrašą įtraukė 2011 m. gegužės mėn.) padalinys. 2011 m. gruodžio mėn. ES į sąrašą įtraukė Davoud Babaei dėl jo saugumo vadovo pareigų SPND, kurias eidamas jis yra atsakingas dėl trukdymo atskleisti informaciją, įskaitant skirtą TATENA.

2012 12 22

▼M21

154.

„First Islamic Investment Bank“

Branch: 19A-31–3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tel. 603–21620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110

Branch: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950

„First Islamic Investment Bank“ teikia finansinę ir logistinę paramą Irano Vyriausybei. Babak Zanjani naudojo „First Islamic Investment Bank“ su Irano nafta susijusiems didelių sumų mokėjimams vykdyti Irano Vyriausybės vardu.

2012 12 22

▼M8

155.

„International Safe Oil“

 

„International Safe Oil“ (ISO) padeda į sąrašą įtrauktiems subjektams pažeisti ES reglamento dėl Irano nuostatas ir teikia finansinę paramą Irano Vyriausybei. ISO priklauso „Sorinet Group“, kuri priklauso Babak Zanjani ir yra jo valdoma. Jis naudojamas Irano su nafta susijusiems mokėjimams nukreipti.

2012 12 22

▼M17

156.

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (taip pat vadinama: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)

Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran

Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988

Teherano filialas: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. SWIFT kodai: SCERIRTH KSH (Kišo salos filialas), SCTSAEA1 (Dubajaus filialas), SCERIRTH (Teherano filialas)

Alternatyvus Kišo salos filialo adresas: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25

Alternatyvus Dubajaus filialo adresas: 1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. 2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.

Tel.: 09347695504 (Kišo salos filialas)

09347695504/97-143257022-99 (Dubajaus filialas)

09347695504 (Teherano filialas)

El. paštas: info@sctbankers.com

zanjani@sctbankers.com

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. kontroliuoja Babak Zanjani, kuris yra įtrauktas į sąrašus už tai, kad teikė finansinę paramą Irano Vyriausybei, padėdamas jos vardu vykdyti mokėjimus už naftą.

2014 11 8

▼M21

157.

„HK Intertrade Company Ltd“ (HK Intertrade)

HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong

„HK Intertrade“ visiškai nuosavybės teise priklauso bendrovei „National Iranian Oil Company“, kuri yra į sąrašą įtrauktas ir valstybei nuosavybės teise priklausantis subjektas, teikiantis paramą Irano Vyriausybei, ir yra visiškai jos kontroliuojama. Be to, „HK Intertrade“ teikė Irano Vyriausybei finansinę ir logistinę paramą, sudarydama palankesnes sąlygas pervesti su nafta susijusius pinigus Irano Vyriausybės vardu.

2012 12 22

158.

„Petro Suisse“

Petro Suisse Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland

Bendrovė „Petro Suisse“ yra susijusi su Irano naftos ir dujų sektoriumi, ji 100 % nuosavybės teise priklauso bendrovei NIOC („National Iranian Oil Company“), kuri yra įtrauktas į sąrašą subjektas, teikiantis finansinę paramą Irano Vyriausybei. „Petro Suisse“ taip pat yra susijusi su „Naftiran Intertrade Co“ (NICO), kuri yra įtraukta į sąrašą kaip „National Iranian Oil Company“ (NIOC) 100 % patronuojamoji įmonė.

2012 12 22

▼M8

159.

„Oil Industry Pension Fund Investment Company“ (Naftos pramonės pensijų fondo investavimo bendrovė)

No 234, Taleghani St, Tehran Iran

Irano „Oil Industry Pension Fund Investment Company“ (OPIC), dar žinoma kaip „Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund“, teikia finansinę paramą Irano Vyriausybei. OPIC pavaldi Irano naftos ministerijai ir „National Iranian Oil Company“ (NIOC): abu šie subjektai yra ES įtraukti į sąrašą. Ji turi akcijų įvairiuose subjektuose, kuriuos ES yra įtraukusi į sąrašą.

2012 12 22

▼M21 —————

▼M17

161.

Sharif University of Technology

Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran; Tel: +98 21 66 161

El. paštas: info@sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) yra sudaręs kelis bendradarbiavimo susitarimus su Irano Vyriausybės organizacijomis, kurios yra įtrauktos į JT ir (arba) ES sąrašus ir kurios vykdo veiklą karo ar su karu susijusiose srityse, visų pirma balistinių raketų gamybos ir pirkimo srityje. Tarp sudarytų susitarimų yra susitarimas su į ES sąrašus įtraukta Aerospace Industries Organisation (Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacija) dėl, inter alia, palydovų gamybos; bendradarbiavimas su Irano gynybos ministerija ir Irano revoliucijos gvardija (IRG) dėl išmaniųjų laivų varžybų; platesnio masto susitarimas su IRG oro pajėgomis (IRGC Air Force), kuriuo vystomi ir stiprinami universiteto ryšiai, organizacinis bei strateginis bendradarbiavimas;

SUT yra sudaręs 6-ių universitetų susitarimą, kuriuo remiama Irano Vyriausybė atliekant su gynyba susijusius mokslinius tyrimus; SUT taip pat siūlo antrosios/trečiosios pakopos bepiločių orlaivių (UAV) inžinerijos studijas, kurias, be kitų, sukūrė Mokslo ministerija. Visi šie susitarimai aiškiai įrodo svarbų ryšį su Irano Vyriausybe karo ar su karu susijusiose srityse; toks ryšys yra parama Irano Vyriausybei.

2014 11 8

▼M8

162.

„Moallem Insurance Company“, dar žinoma kaip:

„Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.“)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, IranTel.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835Faks.: (98-21) 88771245Interneto svetainė: www.mic-ir.com

Pagrindinis IRISL draudikas.

2012 12 22

▼M9

163.

„Petropars Iran Company“ (dar žinoma kaip PPI)

Adresas: No. 9, Maaref Street,Farhang Blvd, Saadet Abad,Tehran, Iran.Tel.: +98-21-22096701- 4.http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx

Į sąrašą įtraukto subjekto „Petropars Ltd“ patronuojamoji įmonė

2013 6 8

164.

„Petropars Oilfield Services Company“ (dar žinoma kaip POSCO)

Adresas: Kish harbor,PPI Bldg,Tel.: +98-764-445 03 05,http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx.

Į sąrašą įtraukto subjekto „Petropars Iran Company“ patronuojamoji įmonė

2013 6 8

165.

„Petropars Operation & Management Company“ (dar žinoma kaip POMC)

Adresas: South Pars Gas,Assaluyeh, Bushehr,Tel.: +98-772-7363852.http://www.petropars.com/Subsidiaries/POMC.aspx

Į sąrašą įtraukto subjekto „Petropars Iran Company“ patronuojamoji įmonė

2013 6 8

166.

„Petropars Resources Engineering Ltd“ (dar žinoma kaip PRE)

Adresas: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Tehran, Iran, 1517646113,Tel.: +98-21 88888910/13.http://www.petropars.com/Subsidiaries/PRE.aspx

Į sąrašą įtraukto subjekto „Petropars Iran Company“ patronuojamoji įmonė

2013 6 8

167.

„Iranian Oil Company (U.K.) Limited“ (IOC)

„Iranian Oil Company (U.K.) Limited“, dar žinoma kaip IOC.Adresas: NIOC House 6th Floor,4 Victoria Street,London, United Kingdom,SW1H 0NE

IOC visiškai priklauso bendrovei „Naftiran Intertrade Company“ (NICO). Pati NICO yra įtraukta į sąrašą taikant ES sankcijas, nes ji visiškai priklauso bendrovei „National Iranian Oil Company“ (NIOC), kuri taip pat yra į ES sąrašą įtrauktas subjektas, nes ji teikia finansinius išteklius IranoVyriausybei. Visi trys IOC direktorių valdybos nariai 2012 m. gruodžio 18 d. duomenimis anksčiau yra dirbę NIOC ir ėję direktorių pareigas, o tai dar kartą įrodo glaudžią IOC ir NIOC sąsają.

2013 6 8

▼M12

168.

„Post Bank of Iran“ (dar žinomas kaip „Post Bank Iran“, „Post Bank“)

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118Interneto svetainė: www.postbank.ir

Didžioji bendrovės dalis nuosavybės teise priklauso Irano Vyriausybei ir bendrovė teikia finansinę paramą Irano Vyriausybei.

2013 11 16

169.

„Iran Insurance Company“ (dar žinoma kaip „Bimeh Iran“)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155–6363 Tehran, IranP.O. Box 14155–6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Valstybei nuosavybės teise priklausanti bendrovė, teikianti finansinę paramą Irano Vyriausybei.

2013 11 16

170.

„Export Development Bank of Iran“ (EDBI) (įskaitant visus filialus ir patronuojamąsias įmones)

Export Development Building, 21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138–35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 ’s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; Įmonės registracijos Nr. 86936 (Irane)

Valstybei nuosavybės teise priklausanti bendrovė, teikianti finansinę paramą Irano Vyriausybei.

2013 11 16

171.

„Persia International Bank Plc“

6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

Subjektas, nuosavybės teise priklausantis į sąrašą įtrauktiems subjektams „Bank Mellat“ ir „Bank Tejarat“.

2013 11 16

172.

„Iranian Offshore Engineering & Construction Co“ (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395–5999

Arba: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN

Interneto svetainė: http://www.ioec.com/

Svarbus energetikos sektoriaus subjektas, iš kurio Irano Vyriausybė gauna daug pajamų. Atitinkamai IOEC teikia finansinę ir logistinę paramą Irano Vyriausybei.

2013 11 16

173.

„Bank Refah Kargaran“ (dar žinomas kaip „Bank Refah“)

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917, Iran

Swift: REF AIRTH

Subjektas, teikiantis paramą Irano Vyriausybei. Jo 94 % nuosavybės teise priklauso „Iranian Social Security Organisation“ (Irano socialinės apsaugos organizacijai), o ji yra kontroliuojama Irano Vyriausybės ir teikia bankininkystės paslaugas valstybės ministerijoms.

2013 11 16

▼B

II.  „Islamic Revolutionary Guard Corps“ (IRGC) – ►C1  Irano revoliucijos gvardija ◄A.  Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

IRGC brigados generolas Javad DARVISH-VAND

 

Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) pavaduotojas inspektavimo reikalams. Atsakingas už visą MODAFL infrastruktūrą ir įrenginius

2008 6 23

2.

Kontradmirolas Ali FADAVI

 

IRGC laivyno vadas

2010 7 26

3.

Parviz FATAH

Gimęs 1961 m.

„Khatam al Anbiya“ antras aukščiausias pagal rangą pareigūnas

2010 7 26

4.

IRGC brigados generolas Seyyed Mahdi FARAHI

 

Gynybos pramonės organizacijos (DIO), kuri yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006), generalinis direktorius

2008 6 23

5.

IRGC brigados generolas Ali HOSEYNITASH

 

Aukščiausios nacionalinio saugumo tarybos bendrųjų reikalų departamento vadovas; prisideda prie politikos branduolinės veiklos srityje formavimo

2008 6 23

6.

IRGC Mohammad Ali JAFARI

 

IRGC vadas

2008 6 23

7.

IRGC brigados generolas Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Vidaus reikalų ministras ir buvęs MODAFL ministras, atsakingas už visas karines programas, įskaitant balistinių raketų programas

2008 6 23

8.

Brigados generolas Mohammad Reza NAQDI

Gimęs 1953 m. Nadjaf (Iraq)

Pasipriešinimo pajėgų „Bassij“ vadas

2010 7 26

9.

Brigados generolas Mohammad PAKPUR

 

IRGC sausumos pajėgų vadas

2010 7 26

10.

Rostam QASEMI (dar žinomas kaip Rostam GHASEMI)

Gimęs 1961 m.

„Khatam al Anbiya“ vadovas

2010 7 26

11.

Brigados generolas Hossein SALAMI

 

IRGC vado pavaduotojas

2010 7 26

12.

IRGC brigados generolas Ali SHAMSHIRI

 

MODAFL pavaduotojas kontržvalgybos klausimams, atsakingas už MODAFL personalo saugumą ir įrenginių apsaugą

2008 6 23

13.

IRGC brigados generolas Ahmad VAHIDI

 

MODAFL ministras ir buvęs MODAFL vadovo pavaduotojas

2008 6 23

▼M3 —————

▼B

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

„Khatam Al-Anbia Construction Headquarters“ vadovas

2011 12 1

▼M3 —————

▼B

17.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC vado pavaduotojas, IRGC politinio biuro vadovas

2012 1 23

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (dar žinomas kaip Hojjat- al-Eslam Ali Saidi or Saeedi)

 

Aukščiausiojo vadovo atstovas IRGC

2012 1 23

19.

Amir Ali Haji ZADEH (dar žinomas kaip Amir Ali Hajizadeh)

 

IRGC oro pajėgų vadas, brigados generolas

2012 1 23B.  Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Islamic Revolutionary Guard Corps“ (IRGC) – ►C1  Irano revoliucijos gvardija ◄

Tehran, Iran

Atsakinga už Irano branduolinę programą. Vykdo Irano balistinių raketų programos veiklos kontrolę. Bandė vykdyti pirkimą Irano balistinių raketų ir branduolinei programai remti.

2010 7 26

2.

IRGC oro pajėgos

 

Valdo Irano trumpojo ir vidutinio nuotolio balistinių raketų arsenalą. IRGC oro pajėgų vadas buvo įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2008 6 23

3.

IRGC oro pajėgų „Al-Ghadir“ raketų vadavietė

 

IRGC oro pajėgų raketų vadavietė „Al-Ghadir“ yra specialus IRGC oro pajėgų elementas, kuris dirbo su SBIG (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737) trumpojo nuotolio balistinėmis raketomis FATEH 110, taip pat su vidutinio nuotolio balistine raketa „Ashura“. Laikoma, kad ši vadavietė yra subjektas, vykdantis su raketomis susijusios veiklos kontrolę.

2010 7 26

4.

„Naserin Vahid“

 

„Naserin Vahid“ IRGC vardu gamina ginklų dalis. Fiktyvi IRGC bendrovė.

2010 7 26

5.

IRGC „Qods“ pajėgos

Tehran, Iran

IRGC „Qods“ pajėgos atsakingos už operacijas už Irano ribų ir yra pagrindinis Teherano užsienio politikos subjektas, skirtas specialioms operacijoms vykdyti ir teroristams bei islamo kovotojams užsienyje remti. 2006 m. konflikto su Izraeliu metu „Hizballah“ naudojo „Qods“ tiekiamas raketas, priešlaivines sparnuotąsias raketas (ASCM), nešiojamas priešlėktuvines ginklų sistemas (MANPAD) ir nepilotuojamus orlaivius (UAV), be to, remiantis spaudos pranešimais, „Qods“ pajėgos rengė mokymus, kaip naudotis šiomis sistemomis. Remiantisįvairių šaltinių pranešimais, „Qods“ pajėgos vėl tiekia „Hizballah“ modernius ginklus, priešlėktuvines raketas ir ilgojo nuotolio raketas ir rengia susijusius mokymus. „Qods“ pajėgos toliau teikia ribotą paramą mirtinais ginklais, be kita ko, šaulių ginklus, šaudmenis, minosvaidžius ir trumpojo nuotolio kovines raketas, mokymą ir finansavimą Talibano kovotojams pietinėje ir vakarinėje Afganistano dalyse.

Pagal JT ST rezoliuciją pajėgų vadui nustatytos sankcijos.

2010 7 26

6.

„Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company“ (dar žinoma kaip „Sepah Nir“)

 

Bendrovės „Khatam al-Anbiya Construction Headquarters“ patronuojamoji bendrovė, įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1929. „Sepanir Oil and Gas Engineering Company“ dalyvauja Irano „South Pars“ ofšorinio dujų telkinio plėtros projekto 15–16 etape.

2010 7 26

7.

„Bonyad Taavon Sepah“ (dar žinomas kaip „IRGC Cooperative Foundation“; „Bonyad-e Ta’avon-Sepah“; „Sepah Cooperative Foundation“)

Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran

„Bonyad Taavon Sepah“, dar žinomą kaip „IRGC Cooperative Foundation“, sudarė IRGC vadai IRGC investicijų struktūrai nustatyti. Jį kontroliuoja IRGC. „Bonyad Taavon Sepah“ Globėjų tarybą sudaro devyni nariai, aštuoni iš kurių yra IRGC nariai. Šie pareigūnai: IRGC vyriausiasis vadas, kuris yra Globėjų tarybos pirmininkas, aukščiausiojo vadovo atstovas IRGC, „Basij“ vadas, IRGC sausumos pajėgų vadas, IRGC oro pajėgų vadas, IRGC laivyno vadas, IRGC informacijos saugumo organizacijos vadovas, vyresnysis IRGC pareigūnas iš ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo ir vyresnysis IRGC pareigūnas iš MODAFL.

2011 5 23

8.

„Ansar Bank“ (dar žinomas kaip „Ansar Finance and Credit Fund“; „Ansar Financial and Credit Institute“; „Ansar Institute“; „Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute“; „Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund“)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran

„Bonyad Taavon Sepah“ sukūrė „Ansar Bank“ finansų ir kredito paslaugoms IRGC personalui teikti. Iš pradžių „Ansar Bank“ veikė kaip kredito unija, o visaverčiu banku tapo 2009 m. viduryje, gavęs Irano centrinio banko licenciją. „Ansar Bank“, kurio ankstesnis pavadinimas „Ansar al Mojahedin“, daugiau nei 20 metų buvo susijęs su IRGC. IRGC nariams atlyginimas buvo mokamas per „Ansar Bank“. Be to,„Ansar Bank“ suteikėspecialias nuolaidas IRGC personalui, įskaitant nuolaidas namų interjero reikmenims ir nemokamas arba pigesnes sveikatos priežiūros paslaugas.

2011 5 23

9.

„Mehr Bank“ (dar žinomas kaip „Mehr Finance and Credit Fund“; „Mehr Interest-Free Bank“)

204 Taleghani Ave., Tehran, Iran

„Bonyad Taavon Sepah“ ir IRGC kontroliuoja „Mehr Bank“. „Mehr Bank“ teikia finansų paslaugas IRGC. Viešai paskelbtame interviu su „Bonyad Taavon Sepah“ vadovu Parviz Fattah (gimęs 1961 m.) nurodyta, kad „Bonyad Taavon Sepah“ sukūrė „Mehr Bank“ teikti paslaugas „Basij“ (IRGC paramilitarinė dalis).

2011 5 23

▼M9 —————

▼B

11.

„Behnam Sahriyari Trading Company“

Pašto adresas: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

2007 m. gegužės mėn. išsiuntė iš Irano į Siriją du įvairių rūšių šaunamųjų ginklų konteinerius, pažeisdamas JT ST rezoliucijos 1747 (2007) 5 punktą.

2012 1 23

III.  „Islamic Republic of Iran Shipping Lines“(IRISL) – Irano Islamo Respublikos laivybos linijosA.  Asmuo

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Mohammad Hossein DAJMAR

Gimimo data: 1956 m. vasario 19 d.

Pasas: K13644968 (Iran), galioja iki 2013 m. gegužės mėn.

IRISL pirmininkas ir generalinis direktorius. Jis taip pat yra žinomų IRISL narių „Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co.“ (SSA), „Safiran Payam Darya Shipping Co.“ (SAPID) ir „Hafiz Darya Shipping Co.“ (HDS) pirmininkas.

2011 5 23

2.

Ghasem NABIPOUR (dar žinomas kaip M T Khabbazi NABIPOUR)

Gimęs 1956 m. sausio 16 d., Irano pilietis

Bendrovės „Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company“ direktorius ir akcininkas; anksčiau ši bendrovė vadinosi „Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company“ (dar žinoma kaip „Soroush Saramin Asatir Ship Management Company“) (SSA SMC), įtraukta į Europos Sąjungos sąrašą; jis vadovauja IRISL laivų techniniam valdymui. G. NABIPOUR yra IRISL laivų vadybos direktorius.

2011 12 1

3.

Naser Bateni

Gimęs 1962 m. gruodžio 16 d., Irano pilietis

Buvęs IRISL teisės reikalų direktorius, bendrovės „Hanseatic Trade and Trust Shipping Company“ (HTTS), kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, direktorius. Fiktyvios bendrovės „NHL Basic Limited“ generalinis direktorius.