Help Print this page 

Document 02011D0101-20150220

Title and reference
Tarybos sprendimas 2011/101/BUSP 2011 m. vasario 15 d. dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/101(1)/2015-02-20
Multilingual display
Text

2011D0101 — LT — 20.02.2015 — 005.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/101/BUSP

2011 m. vasario 15 d.

dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei

(OL L 042, 16.2.2011, p.6)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/97/BUSP 2012 m. vasario 17 d.

  L 47

50

18.2.2012

 M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012/124/BUSP 2012 m. vasario 27 d.

  L 54

20

28.2.2012

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/89/BUSP 2013 m. vasario 18 d.

  L 46

37

19.2.2013

►M4

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/160/BUSP 2013 m. kovo 27 d.

  L 90

95

28.3.2013

►M5

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2013/469/BUSP 2013 m. rugsėjo 23 d.

  L 252

31

24.9.2013

►M6

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/98/BUSP 2014 m. vasario 17 d.

  L 50

20

20.2.2014

►M7

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/277 2015 m. vasario 19 d.

  L 47

20

20.2.2015


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 100, 14.4.2011, p. 74 (2011/101/BUSP)
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/101/BUSP

2011 m. vasario 15 d.

dėl ribojamųjų priemonių ZimbabveiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. vasario 19 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/161/BUSP, atnaujinančią ribojančias priemones Zimbabvei ( 1 ).

(2)

2010 m. vasario 15 d. priimtu Tarybos sprendimu 2010/92/BUSP ( 2 ) Bendrojoje pozicijoje 2004/161/BUSP numatytų ribojamųjų priemonių taikymas pratęstas iki 2011 m. vasario 20 d.

(3)

Remiantis Bendrosios pozicijos 2004/161/BUSP peržiūra, ribojamosios priemonės turėtų būti atnaujintos iki 2012 m. vasario 20 d.

(4)

Tačiau nebėra motyvų tam tikrus asmenis laikyti įtrauktus į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos Bendrojoje pozicijoje 2004/161/BUSP nustatytos ribojamosios priemonės, sąrašą.

(5)

Sąjungos įgyvendinimo priemonės yra išdėstytos 2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei ( 3 ),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

Šiame sprendime terminas „techninė pagalba“ – bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, vystymu, gamyba, surinkimu, bandymu, priežiūra ar bet kuria kita technine paslauga, kuri gali būti teikiama kaip instruktavimas, konsultavimas, mokymas, darbo žinių ar įgūdžių perdavimas arba konsultacinės paslaugos; į techninę pagalbą įeina žodinės pagalbos formos.

2 straipsnis

1.  draudžiama Zimbabvei parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir minėtų priemonių atsargines dalis, taip pat įrangą, kuri galėtų būti panaudota vidaus represijoms,

a) Valstybių narių piliečiams;

b) iš valstybių narių teritorijos; arba

c) naudojant su valstybių narių vėliava plaukiojančius laivus ar orlaivius,

nepaisant to, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.  Draudžiama:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Zimbabvėje, arba panaudojimui Zimbabvėje, dovanoti, parduoti, tiekti ar perduoti techninę pagalbą, tarpininkavimo ir kitas paslaugas, susijusias su karine veikla ir su visų rūšių ginklų bei su jais susijusių reikmenų teikimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir minėtų priemonių atsargines dalis, taip pat įrangą, kuri galėtų būti panaudota vidaus represijoms;

b) tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Zimbabvėje, arba panaudojimui Zimbabvėje, teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su karine veikla, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, bet kokiam ginklų bei su jais susijusių reikmenų, taip pat įrangos, kuri galėtų būti panaudota vidaus represijoms, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui.

▼C1

3 straipsnis

1.  2 straipsnis netaikomas:

a) žudyti nepritaikytos karinės įrangos arba įrangos, kuri galėtų būti panaudota vidaus represijoms, skirtos naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, arba JT ir ES vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba ES ir JT vykdomoms krizių valdymo operacijoms skirtų reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

b) finansavimo ir finansinės paramos, susijusios su tokia įranga, teikimui;

c) techninės pagalbos, susijusios su tokia įranga, teikimui,

su sąlyga, kad atitinkama kompetentinga institucija iš anksto pritarė jos eksportui.

▼B

2.  2 straipsnis netaikomas apsauginiams rūbams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Zimbabvę laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja JT, ES ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei su šia veikla susijęs personalas.

4 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad neleistų Zimbabvės Vyriausybės nariams ir su jais susijusiems fiziniams asmenims, taip pat kitiems fiziniams asmenims, kurių veikla kelia didelę grėsmę demokratijai, pažeidžia žmogaus teises bei kliudo laikytis teisinės valstybės principo Zimbabvėje, atvykti į jų teritoriją arba vykti per ją tranzitu. Šioje dalyje nurodyti asmenys išvardyti ►M1  I priede ◄ .

2.  1 dalimi valstybė narė neįpareigojama atsisakyti leisti į savo teritoriją atvykti savo piliečiams.

3.  1 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a) kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b) kaip Jungtinių Tautų sušauktos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c) pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

d) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

Taryba kiekvienu iš šių atvejų tinkamai informuojama.

4.  3 dalis taikoma ir tada, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

▼M6

5.  Valstybės narės 1 dalyje nustatytoms priemonėms gali taikyti išimtis, kai kelionė yra pateisinama dėl skubių humanitarinių poreikių, arba išimtiniais atvejais, kai vykstama dalyvauti tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant Europos Sąjungos remiamus arba organizuojamus susitikimus, kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai remiami ribojamųjų priemonių politikos tikslai, įskaitant demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės principo laikymąsi Zimbabvėje.

▼B

6.  Valstybė narė, pageidaujanti taikyti 5 dalyje nurodytas išimtis, apie tai raštu praneša Tarybai. Laikoma, kad išimtis suteikiama, jeigu per 48 valandas nuo pranešimo apie siūlomą išimtį gavimo vienas ar keli Tarybos nariai nepareiškia prieštaravimo raštu. Vienam arba keliems Tarybos nariams pareiškus prieštaravimą, išimtis nesuteikiama, išskyrus atvejus, kai valstybė narė pageidauja ją taikyti, kai tai būtina dėl humanitarinių priežasčių, į kurias būtina skubiai atsižvelgti. Pastaruoju atveju Taryba gali kvalifikuota balsų dauguma nuspręsti suteikti siūlomą išimtį.

7.  Tais atvejais, kai pagal 3–6 dalis valstybė narė leidžia ►M1  I priede ◄ išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją arba vykti per ją tranzitu, leidimas naudojamas tik tuo tikslu, kuriam jis buvo išduotas, ir tik asmenims, kuriems jis tiesiogiai skirtas.

5 straipsnis

1.  Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, priklausantys atskiriems Zimbabvės Vyriausybės nariams arba su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, arba priklausantys kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurių veikla kelia didelę grėsmę demokratijai, pažeidžia žmogaus teises bei kliudo laikytis teisinės valstybės principo Zimbabvėje. Šioje dalyje nurodyti asmenys ir subjektai išvardyti ►M1  I priede ◄ .

2.   ►M1  I Priede ◄ išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesudaroma galimybė naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Išimtys gali būti taikomos tais atvejais, kai lėšos arba ekonominiai ištekliai:

a) būtini pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas, padengti;

b) skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdienį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d) būtini ypatingoms išlaidoms.

4.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a) palūkanoms arba kitoms dėl tų sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus arba įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki tos datos, kai toms sąskaitoms buvo pradėtos taikyti ribojamosios priemonės,

jeigu visoms tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 1 dalis.

6 straipsnis

1.  Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba priima ►M1   I priede ◄ pateikto sąrašo pakeitimus, jei to reikia atsižvelgiant į politinius įvykius Zimbabvėje.

2.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, taip suteikdama tokiam asmeniui arba subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

3.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja atitinkamą asmenį arba subjektą.

7 straipsnis

1.   ►M1  I priede ◄ pateikiami fizinių arba juridinių asmenų bei subjektų įtraukimo į sąrašą motyvai.

2.  Be to, ►M1  I priede ◄ pateikiama informacija, jei jos turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų arba subjektų tapatybei nustatyti. Tokia apie fizinius asmenis pateikiama informacija gali apimti vardą, pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, taip pat pareigas arba profesiją. Tokia apie juridinius asmenis arba subjektus pateikiama informacija gali apimti pavadinimus, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą.

8 straipsnis

Siekdama, kad būtų kuo labiau padidintas pirmiau minėtų priemonių poveikis, Sąjunga ragina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į tas, kurios numatytos šiame sprendime.

9 straipsnis

Bendroji pozicija 2004/161/BUSP panaikinama.

▼M7

10 straipsnis

1.  Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.  Šis sprendimas taikomas iki 2016 m. vasario 20 d.

3.  4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 bei 2 dalyse nurodytos priemonės, tiek, kiek jos taikomos II priede išvardytiems asmenims ir subjektams, sustabdomos iki 2016 m. vasario 20 d.

Sustabdymas peržiūrimas kas tris mėnesius.

4.  Šis sprendimas nuolat peržiūrimas ir jo taikymas pratęsiamas arba jis atitinkamai iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jo tikslai nebuvo pasiekti.

▼M1
I PRIEDAS

4 IR 5 STRAIPSNIUOSE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠASI.  Asmenys

 

Vardas, pavardė (ir kiti vardai)

Tapatybės informacija

Įtraukimo į sąrašą pagrindai

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Prezidentas, gimęs 1924 m. vasario 21 d.;

paso Nr. AD001095.

Vyriausybės vadovas, atsakingas už veiklą, kuria šiurkščiai pažeidžiami demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principai.

2.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

Oro pajėgų korpuso vadas, Pietų Matebelelandas. Gimęs 1956 m. birželio 2 d.

Vyresnysis karininkas, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri prieš rinkimus ir po jų buvo vykdoma Gvanda regione. Oro pajėgų korpuso vado Perence Shiri (100-asis sąraše) pavaduotojas.

3.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

Centrinės žvalgybos organizacijos generalinis direktorius, gimęs 1960 m. lapkričio 6 d.,

paso Nr. AD002214;

asmens tapatybės kortelės Nr. 63-374707A13.

Vyresnysis saugumo pareigūnas, glaudžiai susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija ir prisidėjęs formuojant represinę valstybės politiką arba jai vadovaujant. Kaltinamas Judėjimo už demokratinę pertvarką aktyvistų pagrobimu, kankinimu ir nužudymu 2008 m. birželio mėn.

4.

Buka (dar žinoma kaip Bhuka), Flora

Dirba Prezidentūroje (buvusi valstybės specialiųjų reikalų ministrė, atsakinga už žemės reformos ir persikėlimo programas, buvusi valstybės ministrė viceprezidento administracijoje ir buvusi valstybės ministrė, atsakinga už žemės reformos programą Prezidentūroje), gimusi 1968 m. vasario 25 d.

Valstybės ministrė Viceprezidento Nkomo administracijoje, atsakinga už smurto organizavimą Gokvė regione ir prieš Judėjimo už demokratinę pertvarką vadovus nukreiptus veiksmus 2008 m.

5.

Bvudzijena, Wayne

Policijos komisaro pavaduotojas, policijos atstovas ryšiams su visuomene; gimęs 1958 m. balandžio 24 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 29-008792V71.

Vyresnysis policijos pajėgų narys. Policijos atstovas spaudai. 2008 m. kaltino Judėjimą už demokratinę pertvarką už asmenų, atsakingų už rinkiminį smurtą Judėjimo už demokratinę pertvarką provincijos ir nacionalinėje būstinėje, slėpimą.

▼M3 —————

▼M1

7.

Charamba, George

Informacijos ir viešumo departamento nuolatinis sekretorius, gimęs 1963 m. balandžio 4 d.,

paso Nr. AD002226;

paso Nr. AD001255.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 07-003617B07.

Vyresnysis valstybės tarnautojas, glaudžiai susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija.

8.

Chidarikire, Faber Edmund

Vakarų Mašonalando provincijos gubernatorius, buvęs Činhojo meras, gimęs 1946 m. birželio 6 d.;

Asmens tapatybės kortelės Nr. 70-056539L70.

Buvęs Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Činhojo meras ir provincijos gubernatorius, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija.

▼M3 —————

▼M1

10.

Chigwedere, Aeneas Soko

Rytų Mašonalando provincijos gubernatorius, buvęs ministras, gimęs 1939 m. lapkričio 25 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 25-15430J80.

Provincijos gubernatorius, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija.

11.

Chihota, Phineas

Pramonės ir tarptautinės prekybos ministro pavaduotojas. Gimęs 1950 m. lapkričio 23 d.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. Grasino Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjams mirtimi ir susijęs su žmonių pagrobimais ir kankinimais 2008 m. birželio mėn.

12.

Chihuri, Augustine

Policijos komisaras, gimęs 1953 m. kovo 10 d.

Paso Nr. AD000206.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 68-034196M68.

Vyresnysis policijos pareigūnas ir jungtinės operacinės vadovybės narys, glaudžiai susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) represine politika. Viešai prisipažino remiantis Zimbabvės Afrikos nacionalinę sąjungą (Patriotinį frontą), pažeisdamas Policijos aktą. 2009 m. birželio mėn. įsakė policijai nutraukti visas bylas, susijusias su žudymais, įvykdytais rengiantis 2008 m. birželio mėn. prezidento rinkimams.

13.

Chinamasa, Patrick Anthony

Teisingumo, teisės ir parlamentinių reikalų ministras, gimęs 1947 m. sausio 25 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-005591M42.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys.

▼M7 —————

▼M1

15.

Chinotimba, Joseph

Zimbabvės išlaisvinimo karo veteranų nacionalinės asociacijos pirmininko pavaduotojas, Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) karinių grupuočių vadas. Gimęs 1957 m. birželio 6 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-312672W11.

2008 m. rinkimų metu Chinotimba vadovavo grupuotei, kuri sugriovė Admore Chibutu namus. Kartu su armijos nariais ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjais 2008 m. gegužės mėn. įvykdė išpuolį prieš Tongeyi Jeremiah namus.

▼M3 —————

▼M1

17.

Chipwere Augustine

Brigados generolas, buvęs pulkininkas, Pietų Bandūra.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš 2008 m. rinkimus ir jų metu. Atsakingas už politinius neramumus Bindūroje. Vyresnysis karininkas, 2011 m. paaukštintas prezidento.

18.

Chiwenga, Constantine

Zimbabvės gynybos pajėgų vadas, generolas (buvęs kariuomenės vadas, generolas leitenantas), gimęs 1956 m. rugpjūčio 25 d.

Paso Nr. AD000263.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-327568M80.

Jungtinės operacinės vadovybės narys, prisidėjo formuojant represinę valstybės politiką arba jai vadovaujant. Naudojo armiją užgrobiant ūkius. 2008 m. rinkimų metu buvo pagrindinis smurto, susijusio su papildomo prezidento rinkimų turo procesu, kurstytojas.

19.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

Vietos valdžios, urbanistikos ir kaimo plėtros ministras, gimęs 1952 m. rugpjūčio 1 d.

Paso Nr. AD000500.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 70-086938D70.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys, atsakingas už kliūčių kūrimą Judėjimui už demokratinę pertvarką vietos valdžioje apribojant finansavimą ir vykdant persekiojimą.

20.

Dinha, Martin

Vidurio Mašonalando provincijos gubernatorius.

Provincijos gubernatorius, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija. Dalyvavo ūkių griovime 2009 m. Rokvudo kaimo koncesijos metu.

21.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

Transporto, komunikacijų ir infrastruktūros vystymo ministras (buvęs nacionalinio saugumo ministras Prezidentūroje), gimęs 1946 m. rugpjūčio 1 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-355978S68.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. 2008 m. birželio mėn. privertė visas nevyriausybines organizacijas nutraukti lauko darbus ir maisto dalijimą. Atsakingas už karinių grupuočių bazę Šamvoje ir dalyvavo vykdant smurtą tame regione.

22.

Gono, Gideon

Zimbabvės rezervų banko (centrinio banko) valdytojas, gimęs 1959 m. lapkričio 29 d.

Paso Nr. AD000854.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 58-001824K07.

Susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija, prisidėjo formuojant represinę valstybės politiką arba jai vadovaujant. 2008 m. nelegaliai nukreipė lėšas Zimbabvės Afrikos nacionalinei sąjungai (Patriotiniam frontui).

23.

Gurira, Cephas T.

Brigados generolas, buvęs Zimbabvės gynybos pajėgų pulkininkas. Gimęs 1963 m. gegužės 1 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 29-061056D29.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš 2008 m. rinkimus ir jų metu. Atsakingas už smurto Mhondoro kurstymą.

24.

Gwekwerere, Stephen (kitas vardas – Steven)

Pulkininkas, Činhojis.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu. Grupuotės, kuri 2008 m. Činhojyje užpuolė žmones, narys.

25.

Kachepa, Newton

Šiaurės Mudzi Parlamento narys. Gimęs 1970 m. vasario 10 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 32-088209M48.

Parlamento narys, dalyvavęs 2008 m. balandžio 14 d. nužudant Peter Tom Butao ir 2008 m. liepos mėn. nužudant Kingswell Mateta. Vadovavo daugelio Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjų savo rinkimų apygardoje kankinimuose.

▼M7 —————

▼M1

27.

Kasukuwere, Saviour

Jaunimo vystymosi, indigenato ir teisių suteikimo ministro pavaduotojas ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro jaunimo reikalų sekretoriaus pavaduotojas, gimęs 1970 m. spalio 23 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 45-046113Q45.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. Subūrė asmenis, dalyvavusius 2011 m. vasario mėn. vykusiose žiauriose riaušėse Hararėje.

28.

Kazangarare, Jawet

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) tarybos narys Šiaurės Hurungvėje, karo veteranas. Gimęs 1957 m. balandžio 12 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 38-102814B58.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs Vyriausybės surežisuotoje teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš 2008 m. rinkimus ir jų metu. Atsakingas už Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjų žiauraus persekiojimo Hurungvėje inicijavimą, įskaitant išžaginimus, žudymus ir namų griovimus; visų pirma dalyvavo 2008 m. gegužės mėn. nužudant Judėjimo už demokratinę pertvarką rinkimų agentą Tapiwa Mubwanda.

29.

Khumalo, Sibangumuzi

Brigados generolas, Šiaurės Matebelelandas. Gimęs 1954 m. rugpjūčio 16 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 08-448357W73.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu. 2011 m. vasario mėn. įtariamas dalyvavęs kuriant strategiją vykdyti smurtą ir terorą dislokuojant vyresniuosius pareigūnus, kad šie koordinuotų Mugabės išlaikymo valdžioje kampaniją.

30.

Kunonga, Nolbert (dar žinomas kaip Nobert)

Oficialiai nepaskirtas, pasiskelbęs anglikonų vyskupas.

Aktyvus režimo rėmėjas. Jo pasekėjus, 2011 m. vykdžiusius prievartos veiksmus prieš bažnyčios rėmėjus, palaikė policija.

31.

Kwainona, Martin

Policijos komisaro padėjėjas, gimęs 1953 m. sausio 19 d.

Paso Nr. AD001073.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-293627V45.

Vyresnysis policijos pareigūnas, davęs įsakymus vietos valdžios institucijoms 2008 m. balandžio mėn. kurstyti smurtą Kanyuchi kaime, Maunt Darvine.

▼M3 —————

▼M1

33.

Langa, Andrew

Viešųjų paslaugų ministro pavaduotojas (buvęs transporto ir ryšių ministro pavaduotojas). Gimęs 1965 m. sausio 13 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 21-017934E21.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. 2005 m. pradėjo šaudyti į 11 Judėjimo už demokratinę pertvarką jaunimo asamblėjos narių. 2008 m. rinkimų dieną baugino balsuotojus.

34.

Mabunda, Musarashana

Policijos komisaro pavaduotojas. Gimęs 1958 m. lapkričio 11 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 22-026198T13.

Saugumo pajėgų narys ir ypač atsakingas už šiurkščius laisvės rinktis į taikius susirinkimus pažeidimus. Vadovavo 2007 m. kovo 11 d. mušimams, kankinimams ir represijai. 2008 m. birželio mėn. grasino nužudyti Lovemore Madhuku.

35.

Machaya, Jason (dar žinomas kaip Jaison) Max Kokerai

Midlandso provincijos gubernatorius. Buvęs kasyklų ir kasybos vystymo ministras, gimęs 1952 m. birželio 13 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 26-003018Z26.

Midlandso provincijos gubernatorius. Susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija. Naudojosi savo įtaka, siekdamas sustabdyti nužudymo politiniais motyvais tyrimą, kuriuo įtariamas jo sūnus.

36.

Made, Joseph Mtakwese

Žemės ūkio technikos ir mechanizavimo ministras (buvęs žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras), gimęs 1954 m. lapkričio 21 d.

Paso Nr. AN000144.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 29-128547N42.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys.

37.

Madzongwe, Edna (dar žinoma kaip Edina)

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) senato pirmininkė, gimusi 1943 m. liepos 11 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-748119H32.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro narė. Naudojosi savo įtaka, siekdama motyvuoti politinius persekiojimus 2008 m. vasario mėn. Dalyvavo vykdant smurto veiksmus Čegutu, be kita ko, 2008 m. užgrobiant Stockade Citrus Estate, davė tiesioginius įsakymus represijai vadovaujantiems asmenims.

▼M3 —————

▼M1

39.

Maluleke, Titus

Masvingo provincijos gubernatorius (buvęs švietimo, sporto ir kultūros ministro pavaduotojas).

Provincijos gubernatorius, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės nariais. Rėmė 2009 m. sausumos invazijas Masvinge.

40.

Mangwana, Paul Munyaradzi

Konstitucinio atrankos komiteto (COPAC) pirmininkas ir buvęs indigenato ir teisių suteikimo valstybės ministras, gimęs 1961 m. rugpjūčio 10 d.

Paso Nr. AD000459.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 22-017031E12.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. Finansavo Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) teroro grupuočių veiklą Vidurio Čivyje 2008 m. gegužės–birželio mėn. ir jai vadovavo.

41.

Marumahoko, Reuben

Regioninės integracijos ir tarptautinio bendradarbiavimo ministro pavaduotojas ir buvęs užsienio reikalų ministro pavaduotojas (buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas), gimęs 1948 m. balandžio 4 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-311317Y71.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) karinių grupuočių vadas Hurungvėje. 2008 m. balandžio–liepos mėn. kartu su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjų ir karo veteranų grupe užpuolė Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjus ir sugriovė keletą namų Hurungvės rajone.

▼M3 —————

▼M1

43.

Masuku, Angeline

Pietų Matabeleland provincijos gubernatorė, Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro sekretorė neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų klausimais, gimusi 1936 m. spalio 14 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 08-266228E19.

Provincijos gubernatorė, susijusi su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija.

44.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

Bulavajo provincijos gubernatorius. Gimęs 1948 m. sausio 28 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-682168J73.

Provincijos gubernatorius, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija.

45.

Mathuthu, Thokozile (kitas vardas – Sithokozile)

Šiaurės Matabelelando provincijos gubernatorius ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro sekretoriaus transporto ir socialinės gerovės klausimais pavaduotojas.

Provincijos gubernatorius, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija. 2008 m. birželio mėn. pasinaudodamas padėtimi, kurstė neapykantą Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjams.

46.

Matibiri, Innocent Tonderai

Policijos komisaro pavaduotojas. Gimęs 1968 m. spalio 9 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-729730V70.

Vyresnysis saugumo pajėgų narys, siejamas su ūkio darbininko nužudymu.

47.

Matiza, Joel Biggie

Buvęs aprūpinimo būstu kaime ir socialinių paslaugų ministro pavaduotojas, gimęs 1960 m. rugpjūčio 17 d.

Paso Nr. ZA557399.

Buvęs Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. Organizavo bazes Vakarų ir Pietų Murevėje, kuriose Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjai, kuriems jis vadovavo, 2008 m. birželio 17 d. nužudė Edward Pfuka ir 2008 m. birželio 19 d. – Moses Nyada.

48.

Matonga, Brighton (dar žinomas kaip Bright)

Buvęs informacijos ir viešumo ministro pavaduotojas, gimęs 1969 m.

Buvęs Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. Partijos atstovas spaudai. Vadovavo Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjų grupuotei, kuri nužudė Dadidrayi Chipiro žmoną.

49.

Mhandu, Cairo (dar žinomas kaip Kairo)

Zimbabvės nacionalinės armijos majoras. Gimęs 1960 m. lapkričio 23 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-371574V15.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš ir po 2008 m. rinkimų. Vadovavo rėmėjų ir karo veteranų grupuotei, kuri 2008 m. birželio 30 d. nužudė Gibbs Tawenga ir Hama Ngowani.

50.

Mhonda, Fidellis

Pulkininkas, Rušinga. Gimęs 1958 m. sausio 2 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 75-139696G81.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš 2008 m. rinkimus ir jų metu. Vadovavo smurtui politiniais motyvais Rušingoje.

51.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

Buvęs kasyklų ir kasybos vystymo ministras (buvęs energetikos ir elektros energijos vystymo ministras), gimęs 1952 m. liepos 4 d.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) partijos pirmininkas Hararėje. Buvęs Vyriausybės narys, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija. Organizavo Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjų ir kareivių, kurie 2008 m. užpuolė žmones ir sugriovė namus, konvojų. Siejamas su smurto veiksmais Epverte, rėmė karinių grupuočių bazes 2008 ir 2011 m.

52.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

Gynybos ministras, gimęs 1946 m. rugsėjo 15 d.

Paso Nr. AD00060.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-450183P67.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys ir jungtinės operacinės vadovybės narys.

53.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

Vidaus reikalų bendras ministras (buvęs vietos valdžios, viešųjų darbų ir nacionalinio aprūpinimo būstu ministro pavaduotojas), gimęs 1949 m. lapkričio 15 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 02-012912X02.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys ir jungtinės operacinės vadovybės narys.

▼M3 —————

▼M1

55.

Moyo, Jonathan Nathaniel

Buvęs informacijos ir viešumo valstybės ministras Prezidentūroje, gimęs 1957 m. sausio 12 d.

Paso Nr. AD000432.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-857281M73.

Buvęs Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. Kurstė smurtą ir neapykantą; įstatymų, kuriais varžoma kalbos laisvė, autorius.

56.

Moyo, Sibusio Bussie

Zimbabvės nacionalinės armijos brigados generolas.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš ir po rinkimų, taip pat Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjų žudynėse.

57.

Moyo Simon Khaya

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) pirmininkas, politinio biuro sekretoriaus pavaduotojas teisės klausimais, gimęs 1945 m. spalio 1 d.

Paso Nr. ZD001512.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-735452P56.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro narys, tebepalaikantis jos represinę politiką.

▼M3 —————

▼M1

59.

Mpofu, Obert Moses

Kasyklų ir kasybos vystymo ministras, buvęs pramonės ir tarptautinės prekybos ministras (buvęs Šiaurės Matabelelando provincijos gubernatorius) (Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro sekretoriaus pavaduotojas nacionalinio saugumo klausimais), gimęs 1951 m. spalio 12 d.

Paso Nr. ZD001549.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 08-186074F79.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. 2008 m. kovo mėn. Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjus ragino iš namų išvyti oponentus, priklausančius Judėjimui už demokratinę pertvarką, kad sutrukdytų jiems balsuoti.

▼M3 —————

▼M1

61.

Muchena, Henry

Oro pajėgų korpuso vadas, Midlandsas. Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) komisariato vadovas.

Vyresnysis karininkas, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionaline sąjunga (Patriotiniu frontu), tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu. 2008 m. Žombėje ir Gokvėje vykdytų smurto veiksmų iniciatorius.

62.

Muchena, Olivia Nyembesi (dar žinoma kaip Nyembezi)

Moterų reikalų, lyčių ir bendruomenės vystymosi reikalų ministrė, buvusi Mokslo ir technologijų valstybės ministrė Prezidentūroje (buvusi valstybės ministrė viceprezidento Msika administracijoje), gimusi 1946 m. rugpjūčio 18 d.

Paso Nr. AD000086.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-337191X50.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narė. Susijusi su nužudymais politiniais motyvais, asmeniškai dalyvavo griaunant Revai Kativhu namus 2008 m. gegužės 1 d.

63.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro sekretorė lyčių ir kultūros klausimais (buvusi Moterų reikalų, lyčių ir bendruomenės vystymosi ministrė), gimusi 1958 m. gruodžio 14 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-741411R50.

Buvusi Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narė, tebėra Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro narė. Atliko vieną pagrindinių vaidmenų 2008 m. vykdant smurto veiksmus Masvingo provincijoje.

▼M3 —————

▼M1

65.

Mudede, Tobaiwa (dar žinomas kaip Tonneth)

Generalinis civilinės būklės aktų registratorius, gimęs 1942 m. gruodžio 22 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 36-452750E70.

Susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija, prisidėjo formuojant valstybės politiką arba jai vadovaujant, ypač dėl rinkimų klastojimo.

▼M3 —————

▼M1

68.

Mugabe, Grace

Gimusi 1965 m. liepos 23 d.;

paso Nr. AD001159.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-646650Q70.

Susijusi su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija. 2002 m. užgrobė ūkį Iron Mask Estate; įtariama neteisėtai gavusi daug pelno iš deimantų kasybos.

▼M3 —————

▼M1

70.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

Viceprezidentas (buvęs vandens išteklių ir infrastruktūros vystymo ministras), gimęs 1955 m. balandžio 15 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-445325J18.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys.

▼M3 —————

▼M1

72.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

Užsienio reikalų ministras, gimęs 1945 m. liepos 20 d.,

paso Nr. AD001086.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-677272A12.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys.

73.

Murerwa, Herbert Muchemwa

Žemės reformos ir persikėlimo reikalų ministras, gimęs 1941 m. liepos 31 d.

Paso Nr. AD001167.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 25-021670R25.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys.

74.

Musariri, Munyaradzi

Policijos komisaro pavaduotojas.

Buvęs vyresnysis saugumo pajėgų narys, ypač atsakingas už šiurkščius laisvės rinktis į taikius susirinkimus pažeidimus, ypač 2005 m. liepos mėn. Murambatsvina.

75.

Mushohwe, Christopher Chindoti

Manikalando provincijos gubernatorius (buvęs Transporto ir ryšių ministras; buvęs transporto ir ryšių ministro pavaduotojas), gimęs 1954 m. vasario 6 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-101480P75.

Provincijos gubernatorius, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionaline sąjunga (Patriotiniu frontu). 2009 m. vasario mėn., lydimas kareivių, Chiadzwa bendruomenei pranešė, kad jie bus perkelti neišmokant kompensacijų.

76.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

Prezidento reikalų valstybės ministras Prezidentūroje, buvęs valstybės ministras, atsakingas už nacionalinį saugumą, žemės reformą ir persikėlimą, Prezidentūroje; Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) sekretorius administracijos klausimais, gimęs 1935 m. liepos 27 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-358184Q42.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. Dalyvavo žudynėse Manikalande.

77.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

Buvęs vandens išteklių ir infrastruktūros vystymo ministras. Gimęs 1954 m. vasario 14 d.

Paso Nr. AN187189.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 29-129727W44.

Buvęs Vyriausybės narys, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionaline sąjunga (Patriotiniu frontu). 2010 m. rugpjūčio mėn. kartu su Zimbabvės nacionaline armija surengė teroro ir bauginimo kampaniją prieš Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjus Vakarų Čimanimanyje.

78.

Mutinhiri, Ambros (dar žinomas kaip Ambrose)

Buvęs jaunimo vystymosi, lyčių ir darbo vietų kūrimo ministras, atsargos brigados generolas. Gimęs 1944 m. vasario 22 d.

Paso Nr. AD000969.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-285106H32.

Buvęs Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. 2008 m. kovo mėn. vedė Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjų grupę į Landas ir užpuolė kelis Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjus. Kūrė ir rėmė karines bazes Chihota, ten daug Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjų buvo užpuldinėjama ir kankinama.

▼M3 —————

▼M1

80.

Mzembi, Walter

Turizmo ir apgyvendinimo sektoriaus ministras, buvęs vandens išteklių ir infrastruktūros vystymo ministro pavaduotojas, gimęs 1964 m. kovo 16 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 22-050240B22.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. Atsakingas už Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjų grupių organizavimą užpulti Masvingo gyventojus prieš Judėjimo už demokratinę pertvarką 8 metų sukaktį.

81.

Mzilikazi, Morgan S.

Pulkininkas, Vidurio Buhera.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu. 2008 m. dalyvavo su rinkimais susijusiuose smurto veiksmuose Makoni ir Buheroje. 2008 m. liepos mėn. pagrobė Pietų Buherai atstovavusį Judėjimo už demokratinę pertvarką parlamento narį.

82.

Nguni, Sylvester Robert

Valstybės ministras Prezidentūroje, buvęs ekonominio vystymosi ministras (buvęs žemės ūkio ministro pavaduotojas), gimęs 1955 m. rugpjūčio 4 d. arba 1955 m. gegužės 4 d.

Paso Nr. ZE215371.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-453707V32.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys.

83.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

Aplinkos ir gamtos išteklių valdymo ministras, buvęs aplinkos ir turizmo ministras, gimęs 1959 m. balandžio 7 d. arba 1959 m. balandžio 17 d.

Paso Nr. AD000966.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-117843A66.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. 2009 m. rugsėjo mėn. safarių organizatorius vertė atiduoti dalį pelno iš ūkių ir gamtos rezervatų.

▼M3 —————

▼M1

86.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

Energetikos ir elektros energijos vystymo ministro pavaduotojas (buvęs transporto ir ryšių ministro pavaduotojas). Gimęs 1957 m. lapkričio 26 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 34-032890W34.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys. 2011 m. dalyvavo organizuojant smurtą prieš Judėjimą už demokratinę pertvarką Epverte ir Niangoje. 2008 m. dalyvavo nužudyme politiniais motyvais.

87.

Nyikayaramba, Douglas

Brigados generolas, Rytų Mašonalandas. 3-iosios brigados vadas.

Vyresnysis pareigūnas, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš 2008 m. rinkimus ir jų metu. Įsakė eiliniams kareiviams stoti prieš Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjus Manikalande.

88.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

Mažųjų ir vidutinių įmonių vystymo ir darbo vietų kūrimo ministras, gimęs 1949 m. rugsėjo 20 d.

Paso Nr. AD000223.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 08-434871M67.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys.

▼M3 —————

▼M1

91.

Rugeje, Engelbert Abel

Generolas majoras, Masvingo provincija. Zimbabvės gynybos pajėgų gynybos studijų padalinio vadovas. Gimęs 1959 m. liepos 17 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-539305L04.

Vyresnysis karininkas, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš 2008 m. rinkimus ir jų metu (koordinavo didžiąją dalį smurtinių incidentų Masvinge).

92.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

Pulkininkas, Čikomba. Gimęs 1949 m. birželio 29 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 22-025306Z04.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje (įskaitant užpuolimus ir pagrobimus), kuri 2008 m. buvo vykdoma Čikomboje prieš rinkimus ir jų metu.

▼M3 —————

▼M7 —————

▼M1

95.

Savanhu, Tendai

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) transporto ir socialinės gerovės sekretoriaus pavaduotojas, gimęs 1968 m. kovo 21 d.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro narys, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija. 2011 m. vasario mėn. organizavo karines grupuotes pulti Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjus Mbaryje; tai sukėlė smurtą ir chaosą. 2008 m. birželio mėn. dalyvavo Judėjimui už demokratinę pertvarką priklausiusių moterų grobimuose.

96.

Sekeramayi, Sydney (dar žinomas kaip Sidney) Tigere

Nacionalinio saugumo ministras Prezidentūroje, buvęs gynybos ministras, gimęs 1944 m. kovo 30 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-358166W43.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) jungtinės operacinės vadovybės narys.

▼M7 —————

▼M1

98.

Shamu, Webster Kotiwani

Žiniasklaidos, informacijos ir viešumo ministras; buvęs politikos įgyvendinimo valstybės ministras (buvęs politikos įgyvendinimo valstybės ministras Prezidentūroje), gimęs 1945 m. birželio 6 d.

Paso Nr. AN203141.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-676065N32.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys, 2009 m. dalyvavęs veiksmuose, kuriais ribota spaudos laisvė.

▼M7 —————

▼M1

100.

Shiri, Perence (dar žinomas kaip Bigboy) Samson Chikerema

Oro pajėgų maršalas (oro pajėgos), gimęs 1955 m. lapkričio 1 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 29-098876M18.

Vyresnysis karininkas ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) jungtinės operacinės vadovybės narys; prisidėjo formuojant represinę valstybės politiką arba jai vadovaujant. 2008 m. spalio mėn. dalyvavo politinio smurto veiksmuose Chiadzwa.

101.

Shungu, Etherton

Brigados generolas, Vidurio Mašonalandas.

Vyresnysis karininkas Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) komisariate, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri 2008 m. Bindūroje buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu.

102.

Sibanda, Chris

Pulkininkas, Bulavajo provincija.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš 2008 m. rinkimus ir jų metu Byo.

103.

Sibanda, Jabulani

Buvęs Nacionalinės karo veteranų asociacijos pirmininkas, gimęs 1970 m. gruodžio 31 d.

Susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija, prisidėjo formuojant represinę valstybės politiką arba jai vadovaujant. Dalyvavo smurto veiksmuose prieš Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjus Makoni, Bikita, Masvingo ir Guto, ypač susijusiuose su informavimo programos įgyvendinimu 2010 m.

104.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

Vyriausybės sekretorius (Charles Utete įpėdinis), gimęs 1949 m. gegužės 3 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-685365X67.

Susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija. 2010 m. kovo mėn. davė nurodymus ministrams ir Vyriausybės sekretoriams atsiskaityti ne Ministrui Pirmininkasui Morgan Tsvangirai, bet Zimbabvės Afrikos nacionalinei sąjungai (Patriotiniam frontui) priklausantiems politikams.

105.

Sibanda, Phillip Valerio (dar žinomas kaip Valentine)

Zimbabvės nacionalinės armijos vadas, generolas leitenantas, gimęs 1956 m. rugpjūčio 25 d. arba 1954 m. gruodžio 24 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-357671H26.

Vyresnysis karininkas, palaikantis ryšius su Vyriausybe; prisidėjo formuojant represinę valstybės politiką arba jai vadovaujant (dėl 2009 m. rugsėjo mėn. neramumų apkaltino nevyriausybines organizacijas).

106.

Sigauke, David

Brigados generolas, Vakarų Mašo provincija.

Vyresnysis karininkas, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu (įskaitant prieš civilius gyventojus deimantų laukuose nukreiptą smurtą bei kankinimus ir grasinimą perversmu, jei Judėjimas už demokratinę pertvarką laimės rinkimus). Siejamas su smurtu Chinhoyi 2008 m.

107.

Sikosana (dar žinomas kaip Sikhosana), Absolom

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro jaunimo reikalų sekretorius.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro narys, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija. Grasino sukurstyti smurto veiksmus 2011 m., jei nebus panaikintos sankcijos.

108.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

Brigados generolas, Manikalandas ir Pietų Mutare. Gimęs 1960 m. spalio 6 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-849216W75.

Vyresnysis karininkas, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu. 2007–2008 m. atsakingas už kankinimų bazę Vakarų Makoni, Vidurio Mutasa.

109.

Tomana, Johannes

Generalinis prokuroras. Gimęs 1967 m. rugsėjo 9 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 50-036322F50.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės narys.

110.

Veterai, Edmore

Vyresnysis policijos komisaro padėjėjas, Hararės vadas. Gimęs 1962 m. lapkričio 20 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 08-260467S04.

Buvęs vyresnysis saugumo pajėgų narys, ypač atsakingas už šiurkščius laisvės rinktis į taikius susirinkimus pažeidimus, dalyvavo įsiveržiant į ūkį Thirty.

▼M3 —————

▼M1

112.

Zimondi, Paradzai Willings

Kalėjimų direktorius, gimęs 1947 m. kovo 4 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 75-145185Z47.

Jungtinės operacinės vadovybės narys, prisidėjo formuojant represinę valstybės politiką arba jai vadovaujant. Atsakingas už karinių grupuočių finansavimą ir aprūpinimą 2008 m. Kalėjimų pareigūnams įsakė balsuoti už Mugabe; atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus kalėjimuose.II.  Subjektai

 

Pavadinimas

Tapatybės informacija

Įtraukimo į sąrašą pagrindai

1.

Cold Comfort Farm Trust Cooperative

7 Cowie Road, Tynwald, Hararė, Zimbabvė.

Priklauso Didymus Mutasa; Grace Mugabe taip pat susijusi.

2.

Comoil (PVT) Ltd

Block D, Emerald Hill Office, Emerald Park, Hararė, Zimbabvė. 2nd Floor, Travel Plaza, 29 Mazoe Street, Box CY22344, Causeway, Hararė, Zimbabvė.

Priklauso Saviour Kasukuwere.

▼M3 —————

▼M1

4.

Famba Safaris

4 Wayhill Lane, Umwisdale, Hararė, Zimbabvė; PO Box CH273, Chisipite, Hararė, Zimbabvė.

Pagrindinis akcininkas – Webster Shamu.

5.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (dar žinoma kaip Jongwe Printing and Publishing Co., taip pat žinoma kaip Jongwe Printing and Publishing Company)

14 Austin Road, Coventry Road, Workington, PO Box 5988, Hararė, Zimbabvė.

Leidybos filialas, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija.

6.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Hararė, Zimbabvė; PO Box 1275, Hararė, Zimbabvė.

Investicinė bendrovė, susijusi su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija.

7.

OSLEG Ltd (dar žinoma kaip Operation Sovereign Legitimacy)

Lonhoro House, Union Avenue, Hararė, Zimbabvė.

Kontroliuojama Zimbabvės armijos. Susijusi su Gynybos ministerija ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija.

8.

Swift Investments (PVT) Ltd

730 Cowie Road, Tynwald, Hararė, Zimbabvė; PO Box 3928, Hararė, Zimbabvė.

Susijusi su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija.

9.

Zidco Holdings (dar žinoma kaip Zidco Holdings (PVT) Ltd)

PO Box 1275, Hararė, Zimbabvė.

Finansų kontroliuojančioji bendrovė, susijusi su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija.

10.

Zimbabwe Defence Industries (Zimbabvės gynybos pramonė)

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Hararė, Zimbabvė.

Susijusi su Gynybos ministerija ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Vyriausybės frakcija.

▼M5 —————

▼M4
II PRIEDAS

10 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠASI.  Asmenys

 

Vardas, pavardė (ir kiti vardai)

1.

Abu Basutu, Titus MJ

2.

Buka (dar žinoma kaip Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

▼M7 —————

▼M4

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere, Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen

18.

Kachepa, Newton

▼M7 —————

▼M4

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (dar žinomas kaip Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (dar žinomas kaip Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (dar žinoma kaip Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton

39.

Mhandu, Cairo (dar žinomas kaip Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (dar žinoma kaip Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (dar žinomas kaip Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho

58.

Mutinhiri, Ambros (dar žinomas kaip Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester

62.

Nhema, Francis

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor TC

▼M7 —————

▼M4

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (dar žinomas kaip Sidney) Tigere

▼M7 —————

▼M4

71.

Shamu, Webster Kotiwani

▼M7 —————

▼M4

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana, Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai

▼M6

82.

Bonyongwe, Happyton

83.

Chihuri, Augustine

84.

Chiwenga, Constantine

85.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

86.

Nyikayaramba, Douglas

87.

Shiri, Perence (dar žinomas kaip Bigboy) Samson Chikerema

88.

Sibanda, Jabulani

89.

Sibanda, Phillip Valerio (dar žinomas kaip Valentine)

▼M4II.  Subjektai

 

Pavadinimas

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (dar žinomas kaip Jongwe Printing and Publishing Co., taip pat žinomas kaip Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (dar žinoma kaip Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (dar žinomas kaip Zidco Holdings (PVT) Ltd)( 1 ) OL L 50, 2004 2 20, p. 66.

( 2 ) OL L 41, 2010 2 16, p. 6.

( 3 ) OL L 55, 2004 2 24, p. 1.

Top