Help Print this page 

Document 02014R1352-20150610

Title and reference
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1352/2014 2014 m. gruodžio 18 d. dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1352/2015-06-10
Multilingual display
Text

2014R1352 — LT — 10.06.2015 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1352/2014

2014 m. gruodžio 18 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene

(OL L 365 2014.12.19, p. 60)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/878 2015 m. birželio 8 d.

  L 143

1

9.6.2015

►M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/879 2015 m. birželio 8 d.

  L 143

3

9.6.2015
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1352/2014

2014 m. gruodžio 18 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį JemeneEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į Tarybos sprendimą 2014/932/BUSP ( 1 ),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

vadovaujantis 2014 m. vasario 26 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija (toliau – JT ST rezoliucija) 2140 (2014), Sprendimu 2014/932/BUSP nustatyti tam tikrų asmenų, kuriuos pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 19 punktą įsteigtas komitetas turi įtraukti į sąrašą, atvykimo ir tranzito apribojimai ir jų lėšų bei ekonominių išteklių įšaldymas;

(2)

2014 m. lapkričio 7 d. tas komitetas įtraukė į sąrašą tris asmenis, kuriems turėtų būti taikomi atvykimo ir tranzito apribojimai ir kurių lėšos bei ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, kaip nustatyta JT ST rezoliucijoje 2140 (2014);

(3)

Sprendime 2014/932/BUSP nustatytos tam tikros priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant visų pirma užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, toms priemonėms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(4)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą bei asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turi būti taikomas atsižvelgiant į tas teises;

(5)

atsižvelgiant į situacijos Jemene keliamą konkrečią grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui regione, ir siekiant užtikrinti suderinamumą su Sprendimo 2014/932/BUSP priedo dalinio keitimo ir peržiūros procesu, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies pakeisti šio reglamento I priede pateiktą sąrašą.

(6)

šio reglamento I priedo dalinio keitimo procedūra turėtų numatyti, kad įtraukiant į sąrašą fizinius ar juridinius asmenis, subjektus ar įstaigas, jiems turėtų būti pranešamos komiteto, įsteigto pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 19 punktą, perduotos įtraukimo į sąrašą priežastys, kad jie turėtų galimybę pateikti pastabas. Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgiant į tas pastabas ir atitinkamai informuoti susijusį asmenį, subjektą ar įstaigą;

(7)

įgyvendinant šį reglamentą ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą privalo būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis reikėtų skelbti viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 ( 2 ) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB ( 3 );

(8)

siekiant užtikrinti, kad šiuo reglamentu nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

reikalavimas –

kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos arba po jos ir susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, ir visų pirma apimantis:

i) reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii) reikalavimą pratęsti bet kokio pobūdžio įsipareigojimo, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii) reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv) priešieškinį;

v) reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

b)

sutartis arba sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo tikslu „sutarties“ sąvoka apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

c)

kompetentingos institucijos – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse;

d)

ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti;

e)

ekonominių išteklių įšaldymas – draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

f)

lėšų įšaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

g)

lėšos –

finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v) paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas ir

vii) dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė;

h)

Sankcijų komitetas – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 19 punktą;

i)

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

▼M1

j)

Techninė pagalba – techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių arba įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu.

1a straipsnis

Draudžiama:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su karine veikla ir visų rūšių ginklų bei susijusių reikmenų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei šių objektų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms, kaip išvardyta I priede;

b) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, įskaitant pirmiausia dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti ginklus ir susijusius reikmenis arba teikti susijusią techninę pagalbą, fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms, kaip išvardyta I priede.

▼B

2 straipsnis

1.  Įšaldomos visos šio reglamento I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms nesuteikiama galimybė tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais arba galimybė jais naudotis tų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų naudai.

3 straipsnis

1.  Į I priedą įtraukiami fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos, kurie, kaip nurodė Sankcijų komitetas, dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę Jemeno taikai, stabilumui ar saugumui, arba juos remia, įskaitant (tačiau ne tik):

a) veiksmus, kuriais trukdoma ar kenkiama sėkmingai užbaigti politikos pereinamąjį procesą, kaip apibrėžta Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos iniciatyvoje ir Įgyvendinimo mechanizmo susitarime;

b) smurto veiksmus, kuriais trukdoma įgyvendinti visuotinės nacionalinio dialogo konferencijos galutinės ataskaitos išvadas, arba išpuolius prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą;

c) planavimą ir atlikimą veiksmų arba vadovavimą veiksmams, kuriais pažeidžiama tarptautinė žmogaus teisių srities teisė ar atitinkamai tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais Jemene;

▼M1

d) veiksmus, kuriais pažeidžiamas ginklų embargas, nustatytas Sprendimo 2014/932/BUSP 1 straipsnyje, arba kuriais trukdoma teikti humanitarinę pagalbą Jemenui arba gauti ar platinti humanitarinę pagalbą Jemene.

▼B

2.  I priede pateikiamos atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų įtraukimo į sąrašą priežastys.

3.  I priede taip pat pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems fiziniams ar juridiniams asmenis, subjektams arba įstaigoms identifikuoti. Teikiant informaciją apie fizinius asmenis gali būti nurodomi vardai ir pavardės, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie juridinius asmenis, subjektus ar įstaigas gali būti nurodomi pavadinimi, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. I priede taip pat pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto įtraukimo į sąrašą data.

4 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad laikomasi šių sąlygų:

a) atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

i) būtini I priede išvardytų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų, taip pat nuo minėtų fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

ii) skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams mokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti arba

iii) skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą mokėti ir

b) susijusi valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie a punkte nurodytą nutarimą ir savo ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas per penkias darbo dienas po pranešimo pateikimo nepateikė prieštaravimų dėl tokių veiksmų.

5 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, jei susijusi kompetentinga institucija nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra reikalingi ypatingoms išlaidoms, ir jei susijusi valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie tą sprendimą, o Sankcijų komitetas tą sprendimą patvirtino.

6 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine arba arbitražo tvarka suvaržyti, kai toks suvaržymas nustatytas anksčiau nei dieną, kurią 2 straipsnyje nurodytas asmuo, subjektas ar įstaiga buvo įtraukti į I priedą, arba iki tos dienos dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių buvo priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas;

b) atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas buvo užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) turto suvaržymas arba sprendimas nėra I priede nurodyto asmens, subjekto arba įstaigos naudai;

d) turto suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai ir

e) apie turto suvaržymą ar sprendimą atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

7 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio ir su sąlyga, kad I priede išvardyti fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė atitinkamas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, arba įpareigojimą, kuris atitinkamam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai buvo nustatytas anksčiau nei dieną, kurią tą fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą į sąrašą įtraukė JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas, valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

a) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami I priede nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos mokėjimui atlikti;

b) mokėjimu nepažeidžiama 2 straipsnio 2 dalis ir

c) atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui ketinanti suteikti leidimą ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų.

8 straipsnis

1.  2 straipsnio 2 dalimi finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšų, kurias trečiosios šalys pervedė į sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar įstaigos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldomi. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

2.  2 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a) palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis;

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba nustatyti anksčiau nei dieną, kurią 2 straipsnyje nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga buvo įtraukti į I priedą, arba

c) pagal teismo, administracinį ar arbitražo pritaikytą turto suvaržymą ar teismo sprendimą vykdytinais mokėjimais, kaip nurodyta 6 straipsnyje

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

9 straipsnis

1.  Nepažeisdami taikomų ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklių, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a) nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas bei sumas, ir tiesiogiai arba per valstybę narę perduoda šią informaciją Komisijai ir

b) bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, kai ši informacija tikrinama.

2.  Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama valstybėms narėms.

3.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

10 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra išvengti 2 dalyje nurodytų priemonių.

11 straipsnis

1.  Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia tokį veiksmą vykdančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar įstaigos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.  Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais jie pažeistų šiame reglamente nustatytus draudimus.

12 straipsnis

1.  Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti įsipareigojimą, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a) į I priedą įtraukti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos;

b) fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, veikiantys a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar įstaigų vardu arba jų naudai.

2.  Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai.

3.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

13 straipsnis

1.  Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie:

a) lėšas, įšaldytas pagal 2 straipsnį, ir leidimus, suteiktus pagal 4, 5, 6 ir 7 straipsnius;

b) pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.  Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

14 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą, remiantis valstybių narių pateikta informacija.

15 straipsnis

1.  Jei Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas įtraukia į sąrašą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą, Taryba tokį fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar įstaigą įtraukia į I priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai galimybę pateikti pastabas.

2.  Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį, subjektą ar įstaigą.

3.  Jei Jungtinių Tautų Saugumo Taryba ar Sankcijų komitetas nusprendžia išbraukti iš sąrašo asmenį, subjektą ar įstaigą ar iš dalies pakeisti į sąrašą įtraukto asmens, subjekto ar įstaigos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

16 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie bet kokius vėlesnius pakeitimus.

17 straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir nurodo jas II priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus II priede išvardytų jų interneto svetainių adresų pasikeitimus.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas institucijas, įskaitant tų kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis, ir ją informuoja apie bet kokius vėlesnius dalinius pakeitimus.

3.  Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, šiais tikslais naudojamasi II priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

18 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybių narių piliečiai;

d) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e) visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

19 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M2
I PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

A.   ASMENYS

1.  Abdullah Yahya AL HAKIM (dar žinomas kaip: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Pareigos: image

Houthi grupuotės vado pavaduotojas. Adresas: Dahyan, Sados (Sa'dah) gubernija, Jemenas. Gimimo data: a) apie 1985 m.; b) tarp 1984 m. ir 1986 m. Gimimo vieta: a) Dahyan, Jemenas; b) Sados (Sa'dah) gubernija, Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Kita informacija: Lytis: vyras. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 11 7.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdullah Yahya al Hakim įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą 2014 m. lapkričio 7 d. pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 11 ir 15 punktus, nes atitiko įtraukimo į sąrašą kriterijus, išdėstytus Rezoliucijos 17 ir 18 punktuose.

Abdullah Yahya al Hakim dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, tokiuose kaip trukdymas įgyvendinti 2011 m. lapkričio 23 d. Jemeno Vyriausybės ir opozicijos susitarimą, kuriame numatytas taikus valdžios perdavimo procesas Jemene, ir veiksmuose, kuriais trukdoma politiniam procesui Jemene.

2014 m. birželio mėn. Abdullah Yahya al Hakim, kaip pranešama, surengė susitikimą, siekdamas surengti perversmą prieš Jemeno Prezidentą Abdrabuh Mansour Hadi. Abdullah Yahya al Hakim susitiko su kariniais ir saugumo vadais bei genčių vadais; susitikime taip pat dalyvavo vadovaujantys partizanai, lojalūs buvusiam Jemeno Prezidentui Ali Abdullah Saleh; susitikime siekta suderinti karines pastangas užimti Jemeno sostinę Saną.

2014 m. rugpjūčio 29 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pirmininkas viešame pareiškime pareiškė, kad Saugumo Taryba smerkia Abdullah Yahya al Hakim vadovaujamų pajėgų veiksmus, kuriais 2014 m. liepos 8 d. užgrobtas Amranas (Jemenas), įskaitant Jemeno kariuomenės brigados štabą. 2014 m. liepos mėn. Al Hakim prievarta perėmė vadovavimą Amrano gubernijoje ir buvo atsakingas karinis vadas, priėmęs sprendimus dėl tebesitęsiančių konfliktų Amrano gubernijoje ir Hamdane (Jemenas).

Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. pradžios Abdullah Yahya al Hakim yra likęs Sanoje, kad prižiūrėtų kovos veiksmus, jei prasidėtų mūšiai. Jo vaidmuo buvo rengti karines operacijas, kad galėtų nuversti Jemeno Vyriausybę; jis taip pat atsakingas už visų kelių į Saną ir iš Sanos uždarymą ir kontrolę.

2.  Abd Al-Khaliq AL-HUTHI (dar žinomas kaip: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus).

Originalo kalba: image

Pareigos: Houthi grupuotės karo vadas. Gimimo data: 1984 m. Pilietybė: Jemeno. Kita informacija: Lytis: vyras. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 11 7.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abd al-Khaliq al-Huthi įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą 2014 m. lapkričio 7 d. pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 11 ir 15 punktus, nes atitiko įtraukimo į sąrašą kriterijus, išdėstytus Rezoliucijos 17 ir 18 punktuose.

Abd al-Khaliq al-Huthi dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, tokiuose kaip trukdymas įgyvendinti 2011 m. lapkričio 23 d. Jemeno Vyriausybės ir opozicijos susitarimą, kuriame numatytas taikus valdžios perdavimo procesas Jemene, ir veiksmuose, kuriais trukdoma politiniam procesui Jemene.

2013 m. spalio mėn. pabaigoje Abd al-Khaliq al-Huthi vadovavo grupės kovotojų, apsirengusių Jemeno karinėmis uniformomis, išpuoliams įvairiose vietose Dimaj mieste (Jemenas). Mūšiuose žuvo daug žmonių.

2014 m. rugsėjo mėn. pabaigoje nežinomas skaičius nenustatytų kovotojų, kaip pranešama, buvo pasirengę, Abd al-Khaliq al-Huthi įsakius, užpulti diplomatines patalpas Sanoje (Jemenas). 2014 m. rugpjūčio 30 d. Al-Huthi koordinavo veiksmus perkeliant ginklus iš Amrano į protestuotojų stovyklą Sanoje.

3.  Ali Abdullah SALEH (dar žinomas kaip: Ali Abdallah Salih).

Originalo kalba: image

Pareigos: a) Jemeno Generalinio liaudies kongreso partijos pirmininkas; b) buvęs Jemeno Respublikos prezidentas. Gimimo data: a) 1945 3 21; b) 1946 3 21; c) 1942 3 21; d) 1947 3 21. Gimimo vieta: a) Bayt al-Ahmar, Sanos (Sana'a) gubernija, Jemenas; b) Sana (Sana'a), Jemenas; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Pilietybė: Jemeno. Paso nr.: 00016161 (Jemeno). Nacionalinis identifikacijos numeris: 01010744444. Kita informacija: Lytis: vyras. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 11 7.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ali Abdullah Saleh įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą 2014 m. lapkričio 7 d. pagal Rezoliucijos 2140 (2014) 11 ir 15 punktus, nes atitiko įtraukimo į sąrašą kriterijus, išdėstytus Rezoliucijos 17 ir 18 punktuose.

Ali Abdullah Saleh dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, tokiuose kaip trukdymas įgyvendinti 2011 m. lapkričio 23 d. Jemeno Vyriausybės ir opozicijos susitarimą, kuriame numatytas taikus valdžios perdavimo procesas Jemene, ir veiksmuose, kuriais trukdoma politiniam procesui Jemene.

Pagal 2011 m. lapkričio 23 d. susitarimą, kurį rėmė Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba, po daugiau nei 30 metų valdžioje Ali Abdullah Saleh atsistatydino iš Jemeno prezidento pareigų.

Nuo 2012 m. rudens Ali Abdullah Saleh tapo, kaip pranešama, vienu iš pagrindinių smurtinių Houthi grupuotės veiksmų šiaurės Jemene rėmėjų.

2013 m. vasario mėn. pietų Jemene įvyko susirėmimai dėl jungtinių Saleh, AQAP ir pietų separatisto Ali Salim al-Bayd veiksmų, kuriais siekta sukelti neramumus prieš 2013 m. kovo 18 d. Jemene vykusią nacionalinio dialogo konferenciją. Pastaruoju metu – nuo 2014 m. rugsėjo mėn. – Saleh, pasitelkdamas kitus asmenis, destabilizuoja padėtį Jemene, kad būtų pakenkta centrinei Vyriausybei ir sudaryta pakankamai nestabili padėtis, dėl kurios grėstų perversmas. Pagal 2014 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų ekspertų grupės Jemeno klausimais pateiktą pranešimą, apklausti asmenys tvirtino, jog Saleh remia kai kurių Jemeno gyventojų smurtinius veiksmus, teikdamas jiems lėšas ir politinę paramą, taip pat užtikrindamas, kad Generalinio liaudies kongreso nariai toliau įvairiomis priemonėmis prisidėtų prie padėties Jemene destabilizavimo.

4.  Abdulmalik al-Houthi

Kita informacija: Jemeno Houthi judėjimo vadovas Dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 4 14.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Malik al-Houthi yra grupės, kuri dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, vadovas.

2014 m. rugsėjo mėn. Houthi pajėgos užėmė Saną, o 2015 m. sausio mėn. jos pasikėsino teisėtą Jemeno Vyriausybę vienašališkai pakeisti neteisėta valdymo institucija, kurioje dominavo Houthi atstovai. Al-Houthi tapo Jemeno Houthi judėjimo vadovu 2004 m., po savo brolio Hussein Badredden al-Houthi mirties. Būdamas šios grupės vadovu, al-Houthi nuolat grasino Jemeno valdžios institucijoms sukelti daugiau neramumų, jeigu jos nepatenkins jo reikalavimų, ir apribojo Prezidento Hadi, Ministro Pirmininko ir svarbiausių Vyriausybės ministrų laisvę. Hadi vėliau pabėgo į Adeną. Tada Houthi grupuotė pradėjo naują puolimą Adeno link; jai padėjo kariniai daliniai, lojalūs buvusiam prezidentui Saleh ir jo sūnui Ahmed Ali Saleh.

5.  Ahmed Ali Abdullah SALEH

Kita informacija: Atliko svarbų vaidmenį sudarant palankias sąlygas Houthi grupuotės karinei ekspansijai. Dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui. Ahmed Saleh – buvusio Jemeno Respublikos Prezidento Ali Abdullah Saleh sūnus. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 4 14.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ahmed Ali Saleh vykdė veiklą, kad pakenktų Prezidento Hadi valdymui, sužlugdytų Hadi pastangas reformuoti kariuomenę ir sutrukdytų Jemenui taikiai pereiti prie demokratijos. Saleh atliko svarbų vaidmenį sudarant palankias sąlygas Houthi grupuotės karinei ekspansijai. 2013 m. vasario mėn. viduryje Ahmed Ali Saleh buvo išdavęs tūkstančius naujų šautuvų Respublikos gvardijos divizijoms ir nenurodytiems genčių vadams. Ginklai iš pradžių buvo įsigyti 2010 m. ir atidėti, kad vėliau būtų galima politiniais tikslais užsitikrinti juos gavusių subjektų lojalumą.

Saleh tėvui, buvusiam Jemeno Respublikos Prezidentui Ali Abdullah Saleh, pasitraukus iš Jemeno Prezidento pareigų 2011 m., Ahmed Ali Saleh išliko Jemeno Respublikos gvardijos vadu. Praėjus šiek tiek daugiau nei metams, Prezidentas Hadi atleido Saleh iš pareigų, tačiau jo įtaka Jemeno kariuomenėje tebebuvo didelė net ir jį pašalinus iš vado pareigų. 2014 m. lapkričio mėn. Ali Abdullah Saleh buvo įtrauktas į JT sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 2140.

▼B
II PRIEDAS

INTERNETO SVETAINĖS, KURIOSE PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE KOMPETENTINGAS INSTITUCIJAS, IR ADRESAS, KURIUO SIUNČIAMI PRANEŠIMAI EUROPOS KOMISIJAI

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJOS RESPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

Belgium

E. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) 2014 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas 2014/932/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 147).

( 2 ) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

( 3 ) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

Top