Help Print this page 

Document 02014D0932-20150609

Title and reference
Tarybos sprendimas 2014/932/BUSP 2014 m. gruodžio 18 d. dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/932/2015-06-09
Multilingual display
Text

2014D0932 — LT — 09.06.2015 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/932/BUSP

2014 m. gruodžio 18 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene

(OL L 365 2014.12.19, p. 147)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/882 2015 m. birželio 8 d.

  L 143

11

9.6.2015
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/932/BUSP

2014 m. gruodžio 18 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį JemeneEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. vasario 26 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 2140 (2014), primindama savo rezoliucijas 2014 (2011), 2051 (2012) bei 2013 m. vasario 15 d. Saugumo Tarybos pirmininko pareiškimą ir dar kartą patvirtindama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos tvirtą įsipareigojimą padėti užtikrinti Jemeno vienybę, suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą;

(2)

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucijoje 2140 (2014) reikalaujama, kad būtų taikomi kelionių apribojimai asmenims, kuriuos pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 19 punktą įsteigtas komitetas (toliau – Komitetas) turi įtraukti į sąrašą, ir kad būtų įšaldytos asmenų ar subjektų, kuriuos Komitetas turi įtraukti į sąrašą, lėšos bei turtas

(3)

2014 m. lapkričio 7 d. Komitetas į sąrašą įtraukė tris asmenis, vadovaudamasis JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 17 punkte išdėstytais kriterijais;

(4)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi Sąjungos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:▼M1

1 straipsnis

1.  Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis su valstybių narių vėliava plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais draudžiama asmenims ir subjektams, kuriuos Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 19 punktą įsteigtas komitetas įtraukė į sąrašą, ir jų vardu ar jų nurodymu Jemene veikiantiems asmenims ir subjektams arba jų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones bei įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, neatsižvelgiant į tai, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

Šioje dalyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

2.  Draudžiama:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, mokymą ar kitą pagalbą, įskaitant aprūpinimą ginkluotais samdiniais, susijusią su karine veikla ir su visų rūšių ginklų ir su jais susijusių reikmenų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones bei įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, 1 dalyje nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms;

b) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su karine veikla, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti ginklams ir su jais susijusiems reikmenims parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei ar kitai pagalbai teikti, 1 dalyje nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

2 straipsnis

1.  Derindamos veiksmus su nacionalinėmis valdžios institucijomis, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir tarptautinės teisės, visų pirma jūrų teisės ir atitinkamų tarptautinių civilinės aviacijos susitarimų, valstybės narės savo teritorijoje, įskaitant jų jūrų uostus ir oro uostus, tikrina visus į Jemeną gabenamus krovinius, jeigu jos turi patikimos informacijos, kad kroviniuose yra objektų, kuriuos pagal šį sprendimą yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

2.  Aptikusios objektus, kuriuos pagal šį sprendimą yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, valstybės narės juos konfiskuoja ir pašalina, įskaitant juos sunaikindamos, padarydamos netinkamus naudoti, patalpindamos į sandėlį arba perduodamos kitai valstybei nei kilmės ar paskirties valstybė pašalinti.

3.  Valstybės narės nedelsdamos Sankcijų komitetui pateikia 1 dalyje nurodyto patikrinimo pirminę ataskaitą raštu, kurioje visų pirma paaiškinamos priežastys, dėl kurių atlikti patikrinimai, pateikiami tokių patikrinimų rezultatai ir nurodoma, ar buvo bendradarbiaujama ir ar buvo rasta draudžiamų objektų. Be to, valstybės narės Sankcijų komitetui per 30 dienų pateikia kitą ataskaitą raštu, kurioje pateikiama išsami svarbi informacija apie patikrinimą, konfiskavimą ir pašalinimą, taip pat išsami svarbi informacija apie perdavimą, įskaitant objektų aprašymą, duomenis apie jų kilmės ir paskirties vietas, jeigu ši informacija nebuvo pateikta pirminėje ataskaitoje raštu.

▼M1

2a straipsnis

▼B

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu asmenims, kuriuos Komitetas yra įtraukęs į sąrašą, nes jie dalyvauja vykdant veiksmus, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, arba teikia paramą tokiems veiksmams, įskaitant (tačiau ne tik):

a) veiksmus, kuriais kliudoma arba kenkiama sėkmingam politinio pereinamojo laikotarpio proceso užbaigimui, kaip apibrėžta Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos iniciatyvoje ir įgyvendinimo mechanizmo susitarime,

b) smurto veiksmus, kuriais trukdoma įgyvendinti išsamios nacionalinio dialogo konferencijos baigiamosios ataskaitos išvadas, arba išpuolius prieš ypatingos svarbos infrastruktūros objektus,

c) veiksmų, kuriais pažeidžiama taikoma tarptautinė žmogaus teisių teisė arba tarptautinė humanitarinė teisė, arba veiksmų, kurie laikomi žmogaus teisių pažeidimais, planavimą, vadovavimą jiems ar vykdymą Jemene arba

▼M1

d) veiksmus, kuriais pažeidžiamas ginklų embargas arba trukdoma teikti humanitarinę pagalbą Jemenui arba gauti ar platinti humanitarinę pagalbą Jemene,

▼B

Šioje dalyje nurodyti asmenys yra išvardyti šio sprendimo priede.

2.  1 dalis neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.  1 dalis netaikoma tais atvejais, kai atvykimas ar tranzitas yra būtinas siekiant dalyvauti teismo procese.

4.  1 dalis netaikoma, kai valstybė narė konkrečiu atveju nustato, kad atvykimas ar tranzitas yra būtinas siekiant taikos ir stabilumo Jemene, ir tai nustačiusi valstybė narė per 48 valandas Komitetui pateikia atitinkamą pranešimą.

5.  1 dalis netaikoma tais atvejais, kai Komitetas konkrečiu atveju nustato, kad:

a) atvykimas ar tranzitas yra reikalingas dėl humanitarinio poreikio, įskaitant religines pareigas; arba

b) taikant išimtį būtų prisidėta siekiant taikos ir nacionalinio susitaikymo Jemene.

6.  Tais atvejais, kai pagal 3, 4 ar 5 dalis valstybė narė leidžia į priede pateiktą sąrašą įtrauktiems asmenims atvykti į savo teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems leidimas suteiktas.

▼M1

2b straipsnis

▼B

1.  Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, nuosavybės teise priklausantys asmenims arba subjektams, kuriuos Komitetas įtraukė į sąrašą, kadangi jie dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Jemene, arba teikia paramą tokiems veiksmams, įskaitant (tačiau ne tik):

a) veiksmus, kuriais kliudoma arba kenkiama sėkmingam politinio pereinamojo laikotarpio proceso užbaigimui, kaip apibrėžta Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos iniciatyvoje ir įgyvendinimo mechanizmo susitarime,

b) smurto veiksmus, kuriais trukdoma įgyvendinti išsamios nacionalinio dialogo konferencijos baigiamosios ataskaitos išvadas, arba išpuolius prieš ypatingos svarbos infrastruktūros objektus,

c) veiksmų, kuriais pažeidžiama taikoma tarptautinė žmogaus teisių teisė arba tarptautinė humanitarinė teisė, arba veiksmų, kurie laikomi žmogaus teisių pažeidimais, planavimą, vadovavimą jiems ar vykdymą Jemene arba

▼M1

d) veiksmus, kuriais pažeidžiamas ginklų embargas arba trukdoma teikti humanitarinę pagalbą Jemenui arba gauti ar platinti humanitarinę pagalbą Jemene,

▼B

arba jų valdomi ar kontroliuojami, arba priklausantys, valdomi ar kontroliuojami jų vardu ar jų nurodymu veikiančių asmenų ar subjektų, arba nuosavybės teise jiems priklausančių arba jų kontroliuojamų subjektų, yra įšaldomos.

Šioje dalyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

2.  Šio sprendimo priede išvardytiems asmenims ar subjektams negali būti leidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais ir jų negalima naudoti jų naudai.

3.  Valstybės narės gali išimties tvarka leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai yra:

a) reikalingi pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti,

kai atitinkama valstybė narė Komitetui praneša apie ketinimą tam tikrais atvejais leisti naudotis tokiomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, o Komitetas per penkias darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

4.  Be to, valstybės narės gali leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini ypatingoms išlaidoms, su sąlyga, kad apie tokį sprendimą atitinkama valstybė narė pranešė Komitetui ir gautas Komiteto pritarimas; arba

b) yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti arba yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas atsirado arba teismo sprendimas buvo priimtas anksčiau nei atitinkamo asmens ar subjekto įtraukimo į sąrašą priede dieną, suvaržymas arba teismo sprendimas nėra 1 straipsnyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, ir atitinkama valstybė narė apie tai pranešė Komitetui.

5.  1 dalis neužkerta kelio į sąrašą įtrauktam asmeniui ar subjektui atlikti mokėjimą pagal sutartį, kurią toks asmuo ar subjektas sudarė prieš tokio asmens ar subjekto įtraukimą į sąrašą, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna ►M1  1 dalyje ◄ nurodytas asmuo ar subjektas, ir po to, kai atitinkama valstybė narė pranešė Komitetui apie ketinimą atlikti ar gauti tokį mokėjimą arba leisti, kai taikoma, tokiu tikslu netaikyti lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymo, likus 10 dienų iki tokio leidimo suteikimo.

6.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms lėšoms, gaunamoms iš:

a) palūkanų ar kitų dėl tų sąskaitų atsirandančių pajamų arba

b) mokėjimų, kurie turi būti atlikti pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytus arba kilusius anksčiau nei dieną, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti šiame sprendime numatytos ribojamosios priemonės,

jeigu visoms tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 1 dalis.

3 straipsnis

Taryba sudaro priedo sąrašą ir jį iš dalies keičia remdamasi tuo, ką nustato Saugumo Taryba arba Komitetas.

4 straipsnis

1.  Jei Saugumo Taryba arba Komitetas įtraukia į sąrašą asmenį arba subjektą, Taryba tokį asmenį arba subjektą įtraukia į priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, suteikdama tokiam asmeniui galimybę pateikti pastabas.

2.  Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį.

5 straipsnis

1.  Priede pateikiamos asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias yra nurodę Saugumo Taryba arba Komitetas.

2.  Priede taip pat pateikiama Saugumo Tarybos arba Komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems asmenis arba subjektams identifikuoti. Teikiant informaciją apie asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

6 straipsnis

Šis sprendimas iš dalies keičiamas ar panaikinamas, kai tinkama, vadovaujantis Saugumo Tarybos sprendimais.

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
PRIEDAS

▼M1

1 straipsnio 1 dalyje, 2a straipsnio 1 dalyje bei 2b straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

▼B

ASMENYS

1.  Abdullah Yahya Al Hakim ( dar žinomas kaip : a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al- Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Originalo kalba: image

Pareigos: Huthi grupuotės vado pavaduotojas. Adresas: Dahyan, Sados (Sa'dah) gubernija, Jemenas. Gimimo data: a) apie 1985 m.; b) tarp 1984 m. ir 1986 m. Gimimo vieta: a) Dahyan, Jemenas; b) Sados (Sa'dah) gubernija, Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Kita informacija: Lytis: vyras. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 11 7.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdullah Yahya al Hakim įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą 2014 m. lapkričio 7 d. pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 11 ir 15 punktus, nes atitiko įtraukimo į sąrašą kriterijus, išdėstytus rezoliucijos 17 ir 18 punktuose.

Abdullah Yahya al Hakim dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, tokiuose kaip trukdymas įgyvendinti 2011 m. lapkričio 23 d. Jemeno Vyriausybės ir opozicijos susitarimą, kuriame numatytas taikus valdžios perdavimo procesas Jemene, ir veiksmuose, kuriais trukdoma politiniam procesui Jemene.

2014 m. birželio mėn. Abdullah Yahya al Hakim, kaip pranešama, surengė susitikimą, siekdamas surengti perversmą prieš Jemeno Prezidentą Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim susitiko su kariniais ir saugumo vadais, genčių vadais; susitikime taip pat dalyvavo vadovaujantys partizanai, lojalūs buvusiam Jemeno Prezidentui Ali Abdullah Saleh; susitikime siekta suderinti karines pastangas užimti Jemeno sostinę Saną.

2014 m. rugpjūčio 29 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pirmininkas viešame pareiškime pareiškė, kad Saugumo Taryba smerkia Al Hakim vadovaujamų pajėgų veiksmus, kuriais 2014 m. liepos 8 d. užgrobtas Amranas (Jemenas), įskaitant Jemeno kariuomenės brigados štabą. 2014 m. liepos mėn. Abdullah Yahya al Hakim prievarta perėmė vadovavimą Amrano gubernijoje ir buvo atsakingas karinis vadas, priėmęs sprendimus dėl tebesitęsiančių konfliktų Amrano gubernijoje ir Hamdane (Jemenas).

Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. pradžios Abdullah Yahya al Hakim yra likęs Sanoje, kad prižiūrėtų kovos veiksmus, jei prasidėtų mūšiai. Jo vaidmuo buvo rengti karines operacijas, kad galėtų nuversti Jemeno Vyriausybę; jis taip pat atsakingas už kelių į Saną ir iš Sanos uždarymą ir kontrolę.

2.  Abd Al-Khaliq Al-Huthi (dar žinomas kaip: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus).

Originalo kalba: image

Pareigos: Huthi grupuotės karo vadas. Gimimo data: 1984 m. Pilietybė: Jemeno. Kita informacija: Lytis: vyras. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 11 7.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abd al-Khaliq al-Huthi įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą 2014 m. lapkričio 7 d. pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 11 ir 15 punktus, nes atitiko įtraukimo į sąrašą kriterijus, išdėstytus rezoliucijos 17 ir 18 punktuose.

Abd al-Khaliq al-Huthi dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, tokiuose kaip trukdymas įgyvendinti 2011 m. lapkričio 23 d. Jemeno Vyriausybės ir opozicijos susitarimą, kuriame numatytas taikus valdžios perdavimo procesas Jemene, ir veiksmuose, kuriais trukdoma politiniam procesui Jemene.

2013 m. spalio mėn. pabaigoje Abd al-Khaliq al-Huthi vadovavo grupei kovotojų, apsirengusių Jemeno karinėmis uniformomis, išpuoliams įvairiose vietose Dimaj mieste (Jemenas). Mūšiuose žuvo daug žmonių.

2014 m. rugsėjo mėn. pabaigoje nežinomas skaičius nenustatytų kovotojų, kaip pranešama, buvo pasirengę, Abd al-Khaliq al-Huthi įsakius, užpulti diplomatines patalpas Sanoje (Jemenas). 2014 m. rugpjūčio 30 d. Al-Huthi koordinavo veiksmus perkeliant ginklus iš Amrano į protestuotojų stovyklą Sanoje.

3.  Ali Abdullah Saleh (dar žinomas kaip: Ali Abdallah Salih).

Originalo kalba: image

Pareigos: a) Jemeno Generalinio liaudies kongreso partijos pirmininkas; b) buvęs Jemeno Respublikos prezidentas. Gimimo data: a)1945 03 21; b)1946 03 21; c)1942 03 21; d) 1947 03 21. Gimimo vieta: a) Bayt al-Ahmar, Sanos (Sana'a) gubernija, Jemenas; b) Sana (Sana'a), Jemenas c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Pilietybė: Jemeno. Paso nr.: 00016161 (Jemeno). Nacionalinis identifikacijos numeris: 01010744444. Kita informacija: Lytis: vyras. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 11 7.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ali Abdullah Saleh įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą 2014 m. lapkričio 7 d. pagal Rezoliucijos 2140 (2014) 11 ir 15 punktus, nes atitiko įtraukimo į sąrašą kriterijus, išdėstytus rezoliucijos 17 ir 18 punktuose.

Ali Abdullah Saleh dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, tokiuose kaip trukdymas įgyvendinti 2011 m. lapkričio 23 d. Jemeno Vyriausybės ir opozicijos susitarimą, kuriame numatytas taikus valdžios perdavimo procesas Jemene, ir veiksmuose, kuriais trukdoma politiniam procesui Jemene.

Pagal 2011 m. lapkričio 23 d. susitarimą, kurį rėmė Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba, po daugiau nei 30 metų valdžioje Ali Abdullah Saleh atsistatydino iš Jemeno prezidento pareigų.

Nuo 2012 m. rudens Ali Abdullah Saleh tapo, kaip pranešama, vienu iš pagrindinių smurtinių Huthi grupuotės veiksmų šiaurės Jemene rėmėjų.

2013 m. vasario mėn. pietų Jemene įvyko susirėmimai dėl jungtinių Saleh, AQAP ir pietų separatisto Ali Salim al-Bayd veiksmų, kuriais siekta sukelti neramumus prieš 2013 m. kovo 18 d. Jemene vykusią nacionalinio dialogo konferenciją. Pastaruoju metu – nuo 2014 m. rugsėjo mėn. – Saleh, pasitelkdamas kitus asmenis, destabilizuoja padėtį Jemene, kad būtų pakenkta centrinei Vyriausybei ir sudaryta pakankamai nestabili padėtis, dėl kurios grėstų perversmas. Pagal 2014 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų ekspertų grupės Jemeno klausimais pateiktą pranešimą, apklausti asmenys tvirtino, jog Ali Abdullah Saleh remia kai kurių Jemeno gyventojų smurtinius veiksmus, teikdamas jiems lėšas ir politinę paramą, taip pat užtikrindamas, kad Generalinio liaudies kongreso nariai toliau įvairiomis priemonėmis prisidėtų prie padėties Jemene destabilizavimo.

▼M1

4.  Abdulmalik al-Houthi

Kita informacija: Jemeno Houthi judėjimo vadovas. Dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 4 14.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Malik al-Houthi yra grupės, kuri dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, vadovas.

2014 m. rugsėjo mėn. Houthi pajėgos užėmė Saną, o 2015 m. sausio mėn. jos pasikėsino teisėtą Jemeno Vyriausybę vienašališkai pakeisti neteisėta valdymo institucija, kurioje dominavo Houthi atstovai. Al-Houthi tapo Jemeno Houthi judėjimo vadovu 2004 m., po savo brolio Hussein Badredden al-Houthi mirties. Būdamas šios grupės vadovu, al-Houthi nuolat grasino Jemeno valdžios institucijoms sukelti daugiau neramumų, jeigu jos nepatenkins jo reikalavimų, ir apribojo Prezidento Hadi, Ministro Pirmininko ir svarbiausių Vyriausybės ministrų laisvę. Hadi vėliau pabėgo į Adeną. Tada Houthi grupuotė pradėjo naują puolimą Adeno link; jai padėjo kariniai daliniai, lojalūs buvusiam prezidentui Saleh ir jo sūnui Ahmed Ali Saleh.

5.  Ahmed Ali Abdullah Saleh

Kita informacija: Atliko svarbų vaidmenį sudarant palankias sąlygas Houthi grupuotės karinei ekspansijai. Dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui. Ahmed Saleh – buvusio Jemeno Respublikos Prezidento Ali Abdullah Saleh sūnus. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 4 14.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ahmed Ali Saleh vykdė veiklą, kad pakenktų Prezidento Hadi valdžiai, sužlugdytų Hadi pastangas reformuoti kariuomenę ir sutrukdytų Jemenui taikiai pereiti prie demokratijos. Saleh atliko svarbų vaidmenį sudarant palankias sąlygas Houthi grupuotės karinei ekspansijai. 2013 m. vasario mėn. viduryje Ahmed Ali Saleh buvo išdavęs tūkstančius naujų šautuvų Respublikos gvardijos divizijoms ir nenurodytiems genčių vadams. Ginklai iš pradžių buvo įsigyti 2010 m. ir atidėti, kad vėliau būtų galima politiniais tikslais užsitikrinti juos gavusių subjektų lojalumą.

Saleh tėvui, buvusiam Jemeno Respublikos Prezidentui Ali Abdullah Saleh, pasitraukus iš Jemeno Prezidento pareigų 2011 m., Ahmed Ali Saleh išliko Jemeno Respublikos gvardijos vadu. Praėjus šiek tiek daugiau nei metams, Prezidentas Hadi atleido Saleh iš pareigų, tačiau jo įtaka Jemeno kariuomenėje tebebuvo didelė net ir jį pašalinus iš vado pareigų. 2014 m. lapkričio mėn. Ali Abdullah Saleh buvo įtrauktas į JT sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 2140.

Top