Help Print this page 

Document 02014D0119-20150607

Title and reference
Tarybos sprendimas 2014/119/BUSP 2014 m. kovo 5 d. dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/119(1)/2015-06-07
Multilingual display
Text

2014D0119 — LT — 07.06.2015 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/119/BUSP

2014 m. kovo 5 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

(OL L 066 2014.3.6, p. 26)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/216/BUSP 2014 m. balandžio 14 d.

  L 111

91

15.4.2014

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/143 2015 m. sausio 29 d.

  L 24

16

30.1.2015

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/364 2015 m. kovo 5 d.

  L 62

25

6.3.2015

►M4

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/876 2015 m. birželio 5 d.

  L 142

30

6.6.2015


pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 070, 11.3.2014, p.  35 (2014/119/BUSP)
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/119/BUSP

2014 m. kovo 5 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį UkrainojeEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. vasario 20 d. Taryba kuo griežčiausiai pasmerkė bet kokį smurto naudojimą Ukrainoje. Ji paragino nedelsiant nutraukti smurtą Ukrainoje ir visapusiškai gerbti žmogaus teises bei pagrindines laisves. Ji paragino Ukrainos Vyriausybę kuo labiau susilaikyti nuo veiksmų, o opozicijos lyderius – atsiriboti nuo tų asmenų, kurie griebiasi radikalių veiksmų, įskaitant smurtą;

(2)

2014 m. kovo 3 d. Taryba sutarė daugiausia dėmesio, nustatant ribojamąsias priemones, skirti asmenų, pripažintų atsakingais už Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimą, ir asmenų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus, turto įšaldymui ir susigrąžinimui, siekiant įtvirtinti ir remti teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms Ukrainoje;

(3)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti būtini tolesni Sąjungos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

▼M2

1.  Įšaldomos visos priede išvardytiems asmenims, pripažintiems atsakingais už Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimą, asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus Ukrainoje, ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

Šio sprendimo tikslais, asmenys, pripažinti atsakingais už Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimą – tai, be kita ko, asmenys, kurių atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos atlieka tyrimą:

a) dėl Ukrainos viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo arba dėl bendrininkavimo atliekant tokius veiksmus; arba

b) dėl valstybės pareigūno piktnaudžiavimo tarnyba siekiant gauti nepagrįstos naudos sau arba siekiant suteikti nepagrįstos naudos trečiajam asmeniui, taip padarant žalą Ukrainos viešosioms lėšoms ar turtui, arba dėl bendrininkavimo atliekant tokius veiksmus.

▼B

2.  Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduoti naudotis priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba jų naudai.

3.  Valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini priede nurodytų fizinių asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) išimtinai skirti pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) išimtinai skirti mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d) būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentinga valdžios institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo;

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga buvo įtrauktas į priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki tos dienos arba po jos;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) toks sprendimas nėra priede išvardytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų naudai; ir

d) tokio sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5.  1 dalimi neužkertamas kelias tam, kad į sąrašą įtrauktas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga pervestų mokėjimą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens, subjekto ar įstaigos įtraukimo į priede pateiktą sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo, subjektas ar įstaiga.

6.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms;

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytus arba kilusius iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti 1 ir 2 dalyje numatytos priemonės; arba

c) mokėjimams pagal teisminius, administracinius ar arbitražinius sprendimus, priimtiems Sąjungoje ar vykdytiniems atitinkamoje valstybėje narėje,

su sąlyga, kad tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikomos 1 dalyje numatytos priemonės.

2 straipsnis

1.  Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba nusprendžia sudaryti ir iš dalies pakeisti priede pateiktą sąrašą.

2.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai praneša apie sprendimą, nurodytą 1 dalyje, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, suteikdama tokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai galimybę pateikti savo pastabas.

3.  Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri sprendimą, nurodytą 1 dalyje, ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį, subjektą ar įstaigą.

3 straipsnis

1.  Priede nurodomos 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų įtraukimo į sąrašą priežastys.

2.  Be to, priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamiems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms nustatyti. Teikiant informaciją apie fizinius asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant tokią informaciją apie juridinius asmenis, subjektus ir įstaigas gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

4 straipsnis

Kad priemonių, nurodytų 1 straipsnio 1 ir 2 dalyje, poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į numatytąsias šiame sprendime.

▼M4

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis sprendimas taikomas iki 2016 m. kovo 6 d. 1 straipsnyje nustatytos priemonės priedo įrašui Nr. 10 taikomos iki 2015 m. spalio 6 d.

Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies keičiamas, jeigu Taryba mano, kad jo tikslai nebuvo pasiekti.

▼M3
PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvų pareiškimas

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Вiктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

gimęs 1950 m. liepos 9 d. Yenakiieve (Donecko sritis), buvęs Ukrainos Prezidentas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo.

2014 3 6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

gimęs 1963 m. sausio 20 d. Kostiantynivka (Donecko sritis), buvęs vidaus reikalų ministras

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo.

2014 3 6

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Вiктор Павлович Пшонка)

gimęs 1954 m. vasario 6 d. Serhiyivka (Donecko sritis), buvęs Ukrainos generalinis prokuroras

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo.

2014 3 6

▼M4

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонiдiвна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

gimusi 1976 m. lapkričio 12 d. Rîbnița (Moldova), buvusi teisingumo ministrė

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos atlieka tyrimą dėl dalyvavimo pasisavinant viešąsias lėšas.

2014 3 6

▼M3

5.

Andrii Petrovych Kliuiev

(Андрiй Петрович Клюєв),

Andriy Petrovych Klyuyev

gimęs 1964 m. rugpjūčio 12 d. Donecke, buvęs Ukrainos Prezidento administracijos vadovas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl valstybės pareigūno piktnaudžiavimo tarnyba siekiant gauti nepagrįstos naudos sau arba siekiant suteikti nepagrįstos naudos trečiajam asmeniui, taip padarant žalą Ukrainos viešosioms lėšoms.

2014 3 6

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

gimęs 1959 m. spalio 16 d., buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl bendrininkavimo atliekant tokius veiksmus.

2014 3 6

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

(Олександр Вiкторович Янукович)

gimęs 1973 m. liepos 10 d. Yenakiieve (Donecko sritis), buvusio Prezidento sūnus, verslininkas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo.

2014 3 6

▼M4 —————

▼M3

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вiкторович Пшонка)

gimęs 1976 m. kovo 19 d. Kramatorske (Donecko sritis), buvusio generalinio prokuroro sūnus, Ukrainos Aukščiausiosios Rados Regionų partijos frakcijos vadovo pavaduotojas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl bendrininkavimo atliekant tokius veiksmus.

2014 3 6

▼M4

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

(Сергiй Петрович Клюєв),

Serhiy Petrovych Klyuyev

gimęs 1969 m. rugpjūčio 19 d. Donecke, Andrii Kliuiev brolis, verslininkas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos atlieka tyrimą dėl dalyvavimo pasisavinant viešąsias lėšas. Asmuo, susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu (Andrii Petrovych Kliuiev), kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo.

2014 3 6

▼M3

11.

Mykola Yanovych Azarov

(Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov

(Николай Янович Азаров)

gimęs 1947 m. gruodžio 17 d. Kalugoje (Rusija), Ukrainos Ministras Pirmininkas iki 2014 m. sausio mėn.

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo.

2014 3 6

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

(Сергiй Вiталiйович Курченко)

gimęs 1985 m. rugsėjo 21 d. Charkove, verslininkas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo.

2014 3 6

▼M4

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

gimęs 1963 m. lapkričio 28 d. Kijeve, buvęs švietimo ir mokslo ministras

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos atlieka tyrimą dėl dalyvavimo pasisavinant viešąsias lėšas.

2014 3 6

▼M3

14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

(Раїса Василiвна Богатирьова),

Raisa Vasilievna Bogatyreva

(Раиса Васильевна Богатырёва)

gimusi 1953 m. sausio 6 d. Bakal (Čeliabinsko sritis, Rusija), buvusi sveikatos ministrė

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo.

2014 3 6

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

(Сергiй Геннадiйович Арбузов),

Sergei Gennadievich Arbuzov

(Сергей Геннадиевич Арбузов)

gimęs 1976 m. kovo 24 d. Donecke, buvęs Ukrainos Ministras Pirmininkas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo.

2014 4 15

16.

Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko

(Юрiй Володимирович Iванющенко)

gimęs 1959 m. vasario 21 d. Yenakiieve (Donecko sritis), Regionų partijai priklausantis parlamento narys

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo.

2014 4 15

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

(Олександр Вiкторович Клименко)

gimęs 1980 m. lapkričio 16 d. Makiivka (Donecko sritis), buvęs pajamų ir mokesčių ministras

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl valstybės pareigūno piktnaudžiavimo tarnyba siekiant gauti nepagrįstos naudos sau arba siekiant suteikti nepagrįstos naudos trečiajam asmeniui, taip padarant žalą Ukrainos viešosioms lėšoms ar turtui.

2014 4 15

18.

Edward Stavytskyi,

Eduard Anatoliyovych Stavytsky

(Едуард Анатолiйович Ставицький)

gimęs 1972 m. spalio 4 d. Lebedyn (Sumų sritis), buvęs Ukrainos kuro ir energetikos ministras

Turimomis žiniomis gyvena Izraelyje. Tačiau tebeturi Ukrainos pilietybę

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo.

2014 4 15

Top