Help Print this page 

Document 02014D0145-20150315

Title and reference
Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP 2014 m. kovo 17 d. dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2015-03-15
Multilingual display
Text

2014D0145 — LT — 15.03.2015 — 005.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/145/BUSP

2014 m. kovo 17 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

(OL L 078, 17.3.2014, p.16)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/151/BUSP 2014 m. kovo 21 d.

  L 86

30

21.3.2014

►M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/238/BUSP 2014 m. balandžio 28 d.

  L 126

55

29.4.2014

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/265/BUSP 2014 m. gegužės 12 d.

  L 137

9

12.5.2014

►M4

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/308/BUSP 2014 m. gegužės 28 d.

  L 160

33

29.5.2014

►M5

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/455/BUSP 2014 m. liepos 11 d.

  L 205

22

12.7.2014

 M6

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/475/BUSP 2014 m. liepos 18 d.

  L 214

28

19.7.2014

►M7

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/499/BUSP 2014 m. liepos 25 d.

  L 221

15

25.7.2014

►M8

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/508/BUSP 2014 m. liepos 30 d.

  L 226

23

30.7.2014

►M9

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/658/BUSP 2014 m. rugsėjo 8 d.

  L 271

47

12.9.2014

►M10

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/801/BUSP 2014 m. lapkričio 17 d.

  L 331

26

18.11.2014

►M11

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/855/BUSP 2014 m. lapkričio 28 d.

  L 344

22

29.11.2014

►M12

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/241 2015 m. vasario 9 d.

  L 40

14

16.2.2015

►M13

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/432 2015 m. kovo 13 d.

  L 70

47

14.3.2015


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 066, 11.3.2015, p. 21 (2014/265/BUSP,)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 066, 11.3.2015, p. 22 (2014/499/BUSP,)
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/145/BUSP

2014 m. kovo 17 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 6 d. Sąjungos valstybių narių valstybių arba vyriausybių vadovai griežtai pasmerkė Rusijos Federacijos įvykdytą Ukrainos suverenumo ir teritorinio vientisumo pažeidimą, kuris nebuvo išprovokuotas, ir paragino Rusijos Federaciją nedelsiant sugrąžinti savo karines pajėgas į jų nuolatinio dislokavimo vietas, laikantis atitinkamų susitarimų. Jie paragino Rusijos Federaciją nedelsiant užtikrinti galimybę dalyvauti tarptautiniams stebėtojams. Valstybių arba vyriausybių vadovai laikėsi nuomonės, kad Krymo Autonominės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sprendimas surengti referendumą dėl būsimo teritorijos statuso prieštarauja Ukrainos konstitucijai ir todėl yra neteisėtas;

(2)

valstybių arba vyriausybių vadovai nusprendė imtis veiksmų, įskaitant 2014 m. kovo 3 d. Tarybos susitikime numatytas priemones – visų pirma, sustabdyti dvišales derybas su Rusijos Federacija vizų klausimais, taip pat derybas su Rusijos Federacija dėl naujo visaapimančio susitarimo, kuris pakeistų dabartinį Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą;

(3)

valstybių arba vyriausybių vadovai pabrėžė, kad išeitis iš krizės turėtų būti rasta Ukrainos ir Rusijos Federacijos vyriausybių derybomis, įskaitant galimus daugiašalius mechanizmus, ir kad jei per ribotą laiką nebus pasiekta rezultatų, Sąjunga nuspręs dėl tokių papildomų priemonių, kaip draudimas keliauti, turto įšaldymas bei ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo atšaukimas;

(4)

dabartinėmis aplinkybėmis draudimas keliauti ir turto įšaldymas turėtų būti nustatytas asmenims, atsakingiems už veiksmus, kuriais siekiama pakenkti arba keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei, įskaitant Ukrainos konstitucijai prieštaraujančius veiksmus dėl būsimo bet kokios jos teritorijos dalies statuso, taip pat su jais susijusiems asmenims, subjektams bei organizacijoms;

(5)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

▼M9

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritorijas ar vykti per jas tranzitu:

a) fiziniams asmenims, atsakingiems už veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, arba kuriais kenkiama stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, arba kurie trukdo tarptautinių organizacijų darbui Ukrainoje, ir tuos veiksmus bei tą politiką aktyviai remiantiems ar įgyvendinantiems fiziniams asmenims, ir su jais susijusiems fiziniams asmenims;

b) fiziniams asmenims, kurie aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jų; arba

c) fiziniams asmenims, vykdantiems sandorius su separatistų grupėmis Ukrainos Donbaso regione,

kurie išvardyti priede.

▼B

2.  1 dalis neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.  1 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a) kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančiosios šalies;

b) kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančiosios šalies;

c) pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų; arba

d) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.  3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO) priimančioji šalis.

5.  Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 3 ar 4 dalis.

6.  Valstybės narės gali išimties tvarka netaikyti 1 dalyje nustatytų priemonių, kai kelionė yra pagrindžiama skubiu humanitariniu poreikiu arba dalyvavimu tarpvyriausybiniuose susitikimuose ir susitikimuose, kuriuos remia ar rengia Sąjunga, arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, jeigu jų metu vedamas politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojami ribojamųjų priemonių politiniai tikslai, įskaitant paramą Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei.

7.  Valstybė narė, ketinanti taikyti išimtis pagal 6 dalį, raštu informuoja Tarybą. Laikoma, kad išimtis yra taikoma, išskyrus atvejus, kai vienas ar keli Tarybos nariai per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie siūlomą išimtį gavimo raštu pareiškia prieštaravimą. Jei vienas ar keli Tarybos nariai pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti taikyti siūlomą išimtį.

8.  Kai pagal 3, 4, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją ar vykti per ją tranzitu, tas leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriuo jis suteiktas atitinkamam asmeniui.

2 straipsnis

▼M9

1.  Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie nuosavybės teise priklauso, kuriuos turi, valdo ar kontroliuoja:

a) fiziniai asmenys, atsakingi už veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, arba kuriais kenkiama stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, arba kurie trukdo tarptautinių organizacijų darbui Ukrainoje, ir tuos veiksmus bei tą politiką aktyviai remiantys ar įgyvendinantys fiziniai asmenys, ir su jais susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

b) juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kurie materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi;

c) juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos Kryme ar Sevastopolyje, kurių nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės, arba juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos, kuriems toks perdavimas buvo naudingas;

d) fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kurie aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jų; arba

e) fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, vykdantys sandorius su separatistų grupėmis Ukrainos Donbaso regione,

išvardyti priede, yra įšaldomi.

▼B

2.  Neleidžiama priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms jų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maistą, nuomą ar hipotekos paskolą, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d) būtini nenumatytoms išlaidoms apmokėti, su sąlyga, kad kompetentinga institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai praneša ne mažiau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 1 dalyje nurodytas asmuo, subjektas arba organizacija buvo įtraukti į priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki arba po tos dienos;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, garantuotiems tokiu sprendimu, patenkinti arba tokiame sprendime yra pripažinti teisėtais, neperžengiant ribų, nustatytų taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises;

c) sprendimas nėra priede pateiktame sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos naudai; ir

d) sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai politikai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5.  1 dalis neužkerta kelio tam, kad į sąrašą įtrauktas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos įtraukimo į priede pateiktą sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija.

6.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms;

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki datos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti 1 ir 2 dalyse numatytos priemonės; arba

c) mokėjimams pagal teisminių institucijų, administracinius arba arbitražinius sprendimus, priimtus Sąjungoje arba vykdytinus atitinkamoje valstybėje narėje,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikomos 1 dalyje numatytos priemonės.

3 straipsnis

▼M3

1.  Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai siūlymu Taryba vieningai nusprendžia sudaryti priede pateiktą sąrašą ir jį iš dalies keisti.

▼B

2.  Taryba tiesiogiai, jeigu adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai praneša apie 1 dalyje nurodytą sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam asmeniui, subjektui arba organizacijai galimybę pateikti pastabas.

3.  Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą ir atitinkamai informuoja tą asmenį, subjektą arba organizaciją.

4 straipsnis

1.  Priede nurodomi 1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų įtraukimo į sąrašą pagrindai.

2.  Be to, priede pateikiama informacija, jei jos turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių, subjektų arba organizacijų tapatybei nustatyti. Teikiant informaciją apie fizinius asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų atveju tokia informacija gali apimti pavadinimą, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą.

5 straipsnis

Kad 1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje nustatytų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į nustatytąsias šiame sprendime.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

▼M13

Šis sprendimas taikomas iki 2015 m. rugsėjo 15 d.

▼B

Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Jo galiojimas atitinkamai pratęsiamas arba jis iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jo tikslai nebuvo pasiekti.
PRIEDAS

1 ir 2 straipsniuose nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

▼C1

Asmenys

▼B 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

▼M13

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV

(Сергей Валерьевич Аксёнов),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV

(Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Gimimo vieta: Beltsy (Bălți), Moldova

Gimimo data: 1972 11 26

2014 m. vasario 27 d. S. Aksyonov Krymo Aukščiausiosios Rados buvo išrinktas „Krymo Ministru Pirmininku“ dalyvaujant prorusiškiems ginkluotiems asmenims. 2014 m. kovo 1 d. jo „išrinkimą“ Oleksandr Turchynov dekretu paskelbė nekonstituciniu. Jis vykdė aktyvią lobistinę veiklą, kad 2014 m. kovo 16 d. įvyktų „referendumas“. Nuo 2014 m. spalio 9 d. jis tapo vadinamosios „Krymo Respublikos“„vadovu“.

2014 3 17

▼M4

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

(Владимир Андреевич Константинов)

Gimimo data: 1956 11 19

Vladimirovca, Slobozijos rajonas, Moldovos Respublika

Eidamas Krymo Aukščiausiosios Rados pirmininko pareigas V. A. Konstantinov atliko svarbų vaidmenį Krymo Aukščiausiajai Radai priimant sprendimus dėl „referendumo“, nukreipto prieš Ukrainos teritorinį vientisumą, ir ragino balsuotojus balsuoti už Krymo nepriklausomybę.

2014 3 17

▼B

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Gim.data: 1976 08 15

Eidamas Krymo Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas R. I. Temirgaliev atliko svarbų vaidmenį Aukščiausiajai Radai priimant sprendimus dėl „referendumo“, nukreipto prieš Ukrainos teritorinį vientisumą. Jis vykdė aktyvią lobistinę veiklą, kad Krymas būtų integruotas į Rusijos Federaciją.

2014 3 17

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Gim.data: 1974 07 15

2014 m. kovo 1 d. D. V. Berezovskiy buvo paskirtas Ukrainos karinio jūrų laivyno vadu ir prisiekė Krymo ginkluotosioms pajėgoms, taip sulaužydamas savo priesaiką. Ukrainos generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą prieš jį dėl valstybės išdavimo.

2014 3 17

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Gim.data: 1961 06 13

2014 m. vasario 23 d. A. M. Chaliy tapo „Sevastopolio meru“ gavęs liaudies pritarimą ir sutiko su „šio balsavimo rezultatais“. Jis vykdė aktyvią kampaniją, kad Sevastopolis taptų atskiru Rusijos Federacijos vienetu po 2014 m. kovo 16 d. referendumo.

2014 3 17

▼M4

6.

Pyotr Anatolyevich Zima

(Пётр Анатольевич Зима)

Gimimo data: 1965 3 29

2014 m. kovo 3 d. P. A. Zima „Ministro Pirmininko“ S. V. Aksyonov buvo paskirtas naujuoju Krymo saugumo tarnybos (SBU) vadovu ir jis sutiko su šiuo paskyrimu. Rusijos žvalgybos tarnybai (SVR) jis suteikė svarbios informacijos, įskaitant duomenų bazę. Tai apėmė informaciją apie Euromaidano aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus Kryme. Jis atliko svarbų vaidmenį užkertant kelią Ukrainos valdžios institucijoms kontroliuoti Krymo teritoriją.

2014 m. kovo 11 d. buvę SBU pareigūnai paskelbė apie nepriklausomos Krymo saugumo tarnybos suformavimą.

2014 3 17

7.

Yuriy Gennadyevich Zherebtsov

(Юрий Геннадьевич Жеребцов)

Gimimo data: 1965 11 19

Krymo Aukščiausiosios Rados pirmininko patarėjas, vienas iš pagrindinių 2014 m. kovo 16 d.„referendumo“, nukreipto prieš Ukrainos teritorinį vientisumą, organizatorių.

2014 3 17

▼B

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Gim. data: 1953 03 28

Aukščiausiosios Rados vicepirmininkas; S. P. Tsekov kartu su Sergey Aksyonov inicijavo neteisėtą Krymo Autonominės Respublikos (KAR) vyriausybės atstatydinimą. Į tai jis įtraukė Vladimir Konstantinov, grasindamas jam atleidimu iš pareigų. Jis viešai pripažino, kad Krymo Parlamento nariai inicijavo Rusijos karių pakvietimą užimti Krymo Aukščiausiąją Radą. Jis buvo vienas iš pirmųjų Krymo vadovų, viešai paprašiusių aneksuoti Krymą prie Rusijos.

2014 3 17

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Gim. data: 1958 01 05 Gim. vieta: Abakan, Khakassia

Rusijos Federacijos Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas.

2014 m. kovo 1 d. V. A. Ozerov Federacijos Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto vardu Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Gim. data: 1952 09 29

Rusijos Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas.

2014 m. kovo 1 d. V. M. Dzhabarov Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų komiteto vardu Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Gim. data: 1972 11 09 Gim. vieta: Sverdlovsk (Sverdlovskas)

Rusijos Federacijos Tarybos Konstitucinės teisės komiteto pirmininkas.

2014 m. kovo 1 d. A. A. Klishas Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje. Viešais pareiškimais A. A. Klishas siekė pateisinti Rusijos karinę intervenciją Ukrainoje pareikšdamas, kad „Ukrainos Prezidentas pritaria Krymo valdžios institucijų Rusijos Federacijos Prezidentui pateiktam prašymui suteikti visa apimančią pagalbą Krymo piliečiams ginti “.

2014 3 17

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Gim.data: 1929 09 28 Gim. vieta: Duleevka, Donetsk region (Donecko regionas), Ukrainos TSR

Rusijos Federacijos Tarybos Federalinių klausimų, regioninės politikos ir Šiaurės komiteto narys.

2014 m. kovo 1 d. N. I. Ryzhkov Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Gim. data: 1958 10 04 Gim. vieta: Lopatino, Sergachiisky regionas, RTFSR

Rusijos Federacijos Tarybos pirmininko pavaduotojas.

2014 m. kovo 1 d. E. V. Bushmin Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Gim. data: 1957 03 03 Gim. vieta: Ordzhonikidze, North Ossetia (Šiaurės Osetija)

Rusijos Federacijos Tarybos Kultūros, mokslo ir informacijos komiteto narys.

2014 m. kovo 1 d. A. B. Totoonov Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Gim. data: 1952 07 21 Gim. vieta: Zhitnikovskoe, Kurgan regionas

Parlamentinių klausimų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas.

2014 m. kovo 1 d. O. E. Panteleev Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Gim. data: 1953 02 14 Gim. vieta: Pushkin, Leningrad (Leningrado) regionas

Valstybės Dūmos Tarybos narys; „Teisingosios Rusijos“ frakcijos Rusijos Federacijos Dūmoje vadovas.

Įstatymo, kuriuo Rusijos Federacijai Rusijos piliečių apsaugos pretekstu leidžiama į savo sudėtį priimti užsienio valstybės teritorijas be tos šalies sutikimo arba be sutikimo tarptautine sutartimi, iniciatorius.

2014 3 17

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Gim. data: 1970 07 30 Gim. vieta: St Petersburg (Sankt Peterburgas) (buvęs Leningradas)

Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas.

Aktyviai remia Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą. Asmeniškai vadovavo demonstracijai, kuria remiamas Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimas Ukrainoje.

2014 3 17

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Gim. data: 1968 01 04 Gim. vieta: Моscow (Maskva)

Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) komiteto pirmininkas (Rusijos liberalų demokratų partijos narys).

Aktyviai remia Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą.

2014 3 17

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Gim. data: 1961 09 13 Gim. vieta: Vitebsk (Vitebskas) (Baltarusijos TSR)

Juodosios jūros laivyno vadas, viceadmirolas.

Atsakingas už vadovavimą Rusijos pajėgoms, kurios okupavo suverenią Ukrainos teritoriją.

2014 3 17

▼M4

20.

Anatoliy Alekseevich Sidorov

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Gimimo data: 1958 7 2

Rusijos vakarų karinės apygardos, kurios padaliniai yra dislokuoti Kryme, vadas. Jis yra atsakingas už tą Rusijos karinių pajėgų Kryme dalį, kuri kenkia Ukrainos suverenitetui ir padėjo Krymo valdžios institucijoms užkirsti kelią viešoms demonstracijoms prieš veiksmus siekiant surengti „referendumą“ ir prieš integraciją į Rusiją.

2014 3 17

21.

Aleksandr Viktorovich Galkin

(Александр Викторович Галкин)

Gimimo data: 1958 3 22

Rusijos pietų karinės apygardos (toliau – PKA) vadas. PKA pajėgos yra dislokuotos Kryme. Jis yra atsakingas už tą Rusijos karinių pajėgų Kryme dalį, kuri kenkia Ukrainos suverenitetui ir padėjo Krymo valdžios institucijoms užkirsti kelią viešoms demonstracijoms prieš veiksmus siekiant surengti „referendumą“ ir prieš integraciją į Rusiją.

A. Galkin vadovauja Juodosios jūros laivynui; didelė pajėgų dalis į Krymą įvesta per Pietų karinę apygardą.

2014 3 17

▼M1

22.

Rogozin, Dmitry Olegovich

Gim. data: 1963 12 21, Maskva

Rusijos Federacijos Ministro Pirmininko pavaduotojas.

Viešai ragino aneksuoti Krymą.

2014 3 21

23.

Glazyev, Sergey

Gim. data: 1961 01 01, Zaporožė, (Ukrainos TSR)

Rusijos Federacijos Prezidento patarėjas.

Viešai ragino aneksuoti Krymą.

2014 3 21

24.

Matviyenko, Valentina Ivanova

Gim. data: 1949 04 07, Šepetivka, Chmelnyckio sritis (Ukrainos TSR)

Rusijos Federacijos Tarybos pirmininkė. 2014 m. kovo 1 d. Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 21

25.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

Gim. data: 1954 10 27,

Sankt Peterburgas (buvęs Leningradas)

Valstybės Dūmos pirmininkas. Viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje. Viešai pritarė Rusijos ir Krymo susijungimo sutarčiai ir susijusiam federaliniam konstituciniam įstatymui.

2014 3 21

▼M13

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Gimimo vieta: Moscow (Maskva)

Gimimo data: 1954 4 26

2013 m. gruodžio 9 d. Prezidento dekretu paskirtas Rusijos Federacijos valstybinės naujienų agentūros „Rossiya Segodnya“ vadovu.

Vienas iš pagrindinių valdžios propagandos, kuria remiamas Rusijos pajėgų dislokavimas Ukrainoje, skleidėjų.

2014 3 21

▼M1

27.

Nosatov, Alexander Mihailovich

Gim. data: 1963 03 27, Sevastopolis, (Ukrainos TSR)

Juodosios jūros laivyno vado pavaduotojas, kontradmirolas.

Atsakingas už vadovavimą Rusijos pajėgoms, kurios okupavo suverenią Ukrainos teritoriją.

2014 3 21

28.

Kulikov, Valery Vladimirovich

Gim. data: 1956 09 01, Zaporožė, (Ukrainos TSR)

Juodosios jūros laivyno vado pavaduotojas, kontradmirolas.

Atsakingas už vadovavimą Rusijos pajėgoms, kurios okupavo suverenią Ukrainos teritoriją.

2014 3 21

29.

Surkov, Vladislav Yurievich

Gim. data: 1964 09 21, Solncevas, Lipeckas

Rusijos Federacijos Prezidento padėjėjas. Organizavo procesą Kryme, kurį vykdant Krymo vietos bendruomenės buvo sutelktos rengti veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos valdžios institucijoms Kryme.

2014 3 21

▼M4

30.

Mikhail Grigoryevich Malyshev

(Михаил Григорьевич Малышев)

Gimimo data: 1955 10 10

Krymo rinkimų komisijos pirmininkas.

Atsakingas už Krymo „referendumo“ administravimą. Atsakingas pagal Rusijos sistemą už „referendumo“ rezultatų pasirašymą.

2014 3 21

31.

Valery Kirillovich Medvedev

(Валерий Кириллович Медведев)

Gimimo data: 1946 8 21,

Rusija

Atsakingas už Krymo „referendumo“ administravimą. Atsakingas pagal Rusijos sistemą už „referendumo“ rezultatų pasirašymą.

2014 3 21

32.

Generolas leitenantas Igor Nikolaevich Turchenyuk

(Игорь Николаевич Турченюк)

Gimimo data: 1959 12 5

Kirgizija/Ošas

Rusijos karinių pajėgų būrių, dislokuotų Krymo teritorijoje (kuriuos Rusija oficialiai tebevadina „vietos savigynos būriais“) de facto vadas.

2014 3 21

33.

Elena Borisovna Mizulina

(Елена Борисовна Мизулина)

Gimimo data: 1954 12 9

Bujus, Kostromos sritis

Pastarojo metų teisėkūros pasiūlymų Rusijoje, kuriais kitų šalių regionams būtų buvę leista prisijungti prie Rusijos be jų centrinių valdžios institucijų išankstinio sutikimo, iniciatorė ir viena iš rėmėjų.

2014 3 21

▼M2

34.

Dmitry Nikolayevich Kozak

Gim. data ir vieta: 1958 11 07, Kirovohrad (Kirovohradas), Ukrainos TSR

Ministro pirmininko pavaduotojas. Atsakingas už aneksuotos Krymo Autonominės Respublikos integracijos į Rusijos Federaciją priežiūrą.

2014 4 29

35.

Oleg Yevgenyvich Belaventsev

Gim. data ir vieta: 1949 09 15, Maskva

Rusijos Federacijos Prezidento įgaliotasis atstovas vadinamojoje „Krymo federalinėje apygardoje“, Rusijos Saugumo Tarybos nenuolatinis narys. Atsakingas už Rusijos valstybės vadovo konstitucinių prerogatyvų įgyvendinimą aneksuotos Krymo Autonominės Respublikos teritorijoje.

2014 4 29

36.

Oleg Genrikhovich Savelyev

Gim. data ir vieta: 1965 10 27, Leningradas

Krymo reikalų ministras. Atsakingas už aneksuotos Krymo Autonominės Respublikos integraciją į Rusijos Federaciją.

2014 4 29

37.

Sergei Ivanovich Menyailo

Gim. data ir vieta: 1960 08 22, Alagir (Alagiras), Šiaurės Osetijos Autonominė TSR, RTFSR

Einantis Ukrainos aneksuoto Sevastopolio miesto gubernatoriaus pareigas.

2014 4 29

38.

Olga Fedorovna Kovatidi

Gim. data ir vieta: 1962 05 07, Simferopolis, Ukrainos TSR.

Rusijos Federacijos Tarybos narė iš aneksuotos Krymo Autonominės Respublikos.

2014 4 29

▼M13 —————

▼M2

40.

Sergei Ivanovich Neverov

Gim. data ir vieta: 1961 12 21, Tashtagol (Taštagolas), TSRS

Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas, Vieningoji Rusija. Atsakingas už teisės aktų, siekiant integruoti aneksuotą Krymo Autonominę Respubliką į Rusijos Federaciją, inicijavimą.

2014 4 29

▼M13

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

(Игорь Дмитриевич Сергун)

Gimimo vieta: Podolsk (Podolskas) (Maskvos sritis)

Gimimo data: 1957 3 28

Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GRU) direktorius, Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vado pavaduotojas, generolas leitenantas. Atsakingas už GRU pareigūnų veiklą Rytų Ukrainoje.

2014 4 29

▼M2

42.

Valery Vasilevich Gerasimov

Gim. data ir vieta: 1955 09 08, Kazanė

Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vadas, Rusijos Federacijos gynybos ministro pirmasis pavaduotojas, armijos generolas. Atsakingas už masinį Rusijos karinių pajėgų dislokavimą prie sienos su Ukraina ir padėties deeskalavimo veiksmų nesiėmimą.

2014 4 29

43.

German Prokopiv

 

Aktyvus „Lugansko sargybinių“ vadovas. Dalyvavo užimant Saugumo tarnybos Lugansko regioninio skyriaus pastatą; iš okupuoto pastato įrašė vaizdo įrašą, kuriame kreipiamasi į Prezidentą V. Putiną ir Rusiją. Palaiko glaudžius ryšius su „Pietryčių armija“.

2014 4 29

▼M4

44.

Valeriy Dmitrievich Bolotov

(Валерий Дмитриевич Болотов)

Gimimo data: 1970 2 13

Stachanovas, Lugansko sritis, Ukrainos TSR

Vienas iš separatistinės grupuotės „Pietryčių armija“, kuri okupavo Lugansko regiono Saugumo tarnybos pastatą, vadovų. Prieš pastato užėmimą jis ir kiti bendrininkai turėjo ginklų, kurie, matyt, jiems buvo nelegaliai tiekiami iš Rusijos ir vietinių nusikalstamų grupuočių.

2014 4 29

▼M13

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN

(Андрiй Євгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич Пургин)

Gimimo vieta: Donetsk (Doneckas)

Gimimo data: 1972 1 26

Buvęs „Donecko Liaudies Respublikos“ vadovas, aktyvus separatistų veiksmų dalyvis ir organizatorius, „Rusijos turistų“ veiksmų Donecke vienas iš koordinatorių. „Pilietinės Donbaso iniciatyvos už Eurazijos Sąjungą“ vienas iš įkūrėjų. Vadinamasis „Donecko Liaudies Respublikos liaudies tarybos“ pirmininkas.

2014 4 29

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович Пушилин)

Gimimo vieta: Makiivka (Donetsk oblast) (Makijivka, Donecko sritis)

Gimimo data: 1981 5 9 arba 1982 5 9

Vienas iš Donecko Liaudies Respublikos vadovų. Dalyvavo užimant ir okupuojant regioninę administraciją. Aktyvus separatistų vardu kalbantis asmuo. Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos liaudies tarybos“ vadinamasis pirmininko pavaduotojas.

2014 4 29

▼M4

47.

Sergey Gennadevich Tsyplakov

(Сергей Геннадьевич Цыплаков)

Gimimo data: 1983 5 1

Doneckas, Ukrainos TSR

Vienas iš ideologiniu požiūriu radikalios organizacijos „Donbaso liaudies milicija“ vadovų. Jis aktyviai dalyvavo užimant kelis valstybinius pastatus Donecko regione.

2014 4 29

48.

Igor Vsevolodovich Girkin, dar žinomas kaip Igor Strelkov

(Игорь Всеволодович Гиркин)

Gimimo data: 1970 12 17

Paso Nr.: 4506460961

Identifikuojamas kaip Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos (VŽV) darbuotojas. Jis dalyvavo incidentuose Slovianske. Jis yra Sergey Aksionov, pasiskelbusio Krymo ministru pirmininku, padėjėjas saugumo klausimais.

2014 4 29

▼M3

49.

Vyacheslav Viktorovich Volodin

Gim. data: 1964 m. vasario 4 d. Gim. vieta: Alekseevka, Saratov region (Saratovo regionas).

Rusijos Prezidento administracijos personalo vadovo pirmasis pavaduotojas. Atsakingas už aneksuoto Ukrainos Krymo regiono politinės integracijos į Rusijos Federaciją priežiūrą.

2014 5 12

50.

Vladimir Shamanov

Gim. data: 1954 02 15. Gim.vieta: Barnaul.

Rusijos oro pajėgų vadas, generolas pulkininkas. Eidamas vyresniojo pareigūno pareigas yra atsakingas už Rusijos oro pajėgų dislokavimą Kryme.

2014 5 12

51.

Vladimir Nikolaevich Pligin

Gim. data: 1960 05 19. Gim. vieta: Ignatovo, Vologodsk Oblast (Vologodsko sritis), TSRS.

Dūmos Konstitucinės teisės komiteto pirmininkas. Atsakingas už palankesnių sąlygų priimti teisės aktus dėl Krymo ir Sevastopolio aneksijos į Rusijos Federaciją sudarymą.

2014 5 12

▼M13

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич Ярош)

Gimimo data: 1971 1 30

Einantis Federalinės migracijos tarnybos Krymo padalinio vadovo pareigas. Atsakingas už sistemingą ir pagreitintą Rusijos pasų išdavimą Krymo gyventojams.

2014 5 12

▼C1

53.

Oleg Grigorievich Kozyura

Gim. data: 1962 12 19. Gim. vieta: Zaporozhye (Zaporožė)

Einantis Federalinės migracijos tarnybos Sevastopolio padalinio vadovo pareigas. Atsakingas už sistemingą ir pagreitintą Rusijos pasų išdavimą Krymo gyventojams.

2014 5 12

▼M13

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарёв)

Gimimo vieta: Sloviansk (Donetsk oblast) (Slovianskas, Donecko sritis)

Gimimo data: 1965 5 2

Buvęs Sloviansko meru pasiskelbęs asmuo. V. Ponomariov ragino Vladimirą Putiną atsiųsti Rusijos kariuomenę miestui apsaugoti ir vėliau prašė jo tiekti ginklų. V. Ponomariov žmonės dalyvauja grobiant žmones (jie pagrobė Irma Krat ir „Vice News“ korespondentą Simon Ostrovsky – vėliau abu buvo paleisti; jie sulaikė karinius stebėtojus, kuriems taikomas ESBO Vienos dokumentas). Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ir politiką.

2014 5 12

▼M4

55.

Igor Mykolaiovych Bezler

Igor Nikolaevich Bezler

(Игорь Николаевич Безлер)

Gimimo data: 1965 12 30

Simferopolis

Vienas iš pasiskelbusios Horlivkos milicijos vadovų. Jis perėmė Ukrainos Saugumo tarnybos biuro Donecko regione pastato kontrolę, o vėliau užėmė Vidaus reikalų ministerijos regioninį skyrių Horlivkos mieste. Jis turi ryšių su Igor Girkin; pastarajam vadovaujant jis dalyvavo Horlivkos savivaldybės tarybos liaudies deputato Volodymyr Rybak nužudyme (Valstybės saugumo tarnybos (SBU) duomenimis).

2014 5 12

▼M13

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич Какидзянов),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич Хакимзянов)

2014 5 8 buvo 33 metų.

Gimęs galimai 1980 m. liepos 25 d. Makiivka (Donetsk oblast) (Makijivka, Donecko sritis)

Vienas iš pasiskelbusios „Donecko Liaudies Respublikos“ ginkluotųjų pajėgų vadovų. Pasak vieno iš „Donecko Liaudies Respublikos“ vadovų D. Pushylin, pajėgų tikslas – „apsaugoti Donecko Liaudies Respublikos žmones ir respublikos teritorinį vientisumą“.

2014 5 12

57.

Oleg TSARIOV,

Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолiйович Царьов),

Oleg Anatolevich TSAREV

(Олег Анатольевич Царёв)

Gimimo vieta: Dnepropetrovsk (Dnepropetrovskas)

Gimimo data: 1970 6 2

Buvęs Rados narys, viešai raginęs sukurti vadinamąją „Federalinę Naujosios Rusijos (Novorossia) Respubliką“, kurią sudarytų pietrytiniai Ukrainos regionai. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ir politiką.

2014 5 12

▼M4

58.

Roman Lyagin

(Роман Лягин)

Gimimo data: 1980 5 30

Doneckas

„Donecko Liaudies Respublikos“ Centrinės rinkimų komisijos vadovas. Aktyviai organizavo referendumą gegužės 11 d. dėl „Donecko Liaudies Respublikos“ apsisprendimo.

2014 5 12

▼M13

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич Малыхин)

Gimimo data: 1981 1 12

„Luhansko Liaudies Respublikos“ Centrinės rinkimų komisijos vadovas. Aktyviai organizavo referendumą 2014 m. gegužės 11 d. dėl „Luhansko Liaudies Respublikos“ apsisprendimo.

2014 5 12

▼C1

60.

Natalia Vladimirovna Poklonskaya

Gim. data: 1980 03 18. Gim. vieta: Eupatoria (Eupatorija).

Krymo prokurorė. Aktyviai įgyvendina Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją.

2014 5 12

61.

Igor Sergeievich Shevchenko

 

Einantis Sevastopolio prokuroro pareigas. Aktyviai įgyvendina Rusijos įvykdytą Sevastopolio aneksiją.

2014 5 12

▼M13

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич Бородай)

Gimimo vieta: Moscow (Maskva)

Gimimo data: 1972 7 25

Buvęs vadinamasis „Donecko Liaudies Respublikos Ministras Pirmininkas“, pagal šias pareigas atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistinę „vyriausybinę“ veiklą (pvz., 2014 m. liepos 8 d. jis pareiškė: mūsų karinės pajėgos vykdo specialiąją operaciją prieš Ukrainos „fašistus“), pasirašė susitarimo memorandumą dėl „Naujosios Rusijos (Novorossiya) sąjungos“. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ir politiką.

2014 7 12

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKIY

(Олександр Сергiйович Ходаковський),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич Ходаковский)

Gimimo vieta: Donetsk (Doneckas)

Gimimo data: 1972 12 18

Buvęs vadinamasis „Donecko Liaudies Respublikos saugumo ministras“, pagal šias pareigas atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistų saugumo veiksmus. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ir politiką.

2014 7 12

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY,

(Александр Александрович Калюсский)

Gimimo data: 1975 10 9

Vadinamasis „Donecko Liaudies Respublikos socialinių reikalų de facto Ministro Pirmininko pavaduotojas“.

Atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistinę „vyriausybinę“ veiklą.

2014 7 12

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич Хряков),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Вiталiйович Хряков)

Gimimo vieta: Donetsk (Doneckas)

Gimimo data: 1958 11 6

Vadinamasis „Donecko Liaudies Respublikos informacijos ir masinės komunikacijos priemonių ministras“.

Atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistus remiančią propagandinę veiklą.

2014 7 12

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович Баширов)

Gimimo vieta: Izhevsk (Iževskas, Rusijos Federacija)

Gimimo data: 1964 1 20

Vadinamasis „Luhansko Liaudies Respublikos Ministrų Tarybos Ministras Pirmininkas“, patvirtintas 2014 m. liepos 8 d.

Atsakingas už vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistinę „vyriausybinę“ veiklą.

2014 7 12

67.

Vasyl NIKITIN,

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович Никитин)

Gimimo vieta: Shargun (Uzbekistanas)

Gimimo data: 1971 11 25

Vadinamasis „Luhansko Liaudies Respublikos Ministrų Tarybos Ministro Pirmininko pavaduotojas“ (anksčiau – vadinamasis „Luhansko Liaudies Respublikos Ministras Pirmininkas“ ir buvęs „Pietryčių armijos“ („Army of the Southeast“) atstovas spaudai.

Atsakingas už vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistinę „vyriausybinę“ veiklą.

Atsakingas už „Pietryčių armijos“ pareiškimą, kuriame teigiama, kad Ukrainos prezidento rinkimai „Luhansko Liaudies Respublikoje“ negali vykti dėl regiono „naujo“ statuso.

2014 7 12

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович Карякин)

Gimimo vieta: Stakhanov (Luhansk oblast) (Stachanovas, Luhansko sritis)

Gimimo data: 1980 4 7 arba 1979 4 7

Vadinamasis „Luhansko Liaudies Respublikos Aukščiausiosios tarybos pirmininkas“.

Atsakingas už „Aukščiausiosios tarybos“, atsakingos už Rusijos Federacijai pateiktą prašymą pripažinti „Luhansko Liaudies Respublikos“ nepriklausomybę, separatistinę „vyriausybinę“ veiklą.

Pasirašė susitarimo memorandumą dėl „Naujosios Rusijos (Novorossiya) sąjungos“.

2014 7 12

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Gimimo vieta: Perevalsk (Luhansk oblast) (Perevalskas, Luhansko sritis)

Gimimo data: 1954 8 13

Buvęs vadinamasis „Luhansko Liaudies Respublikos vidaus reikalų ministras“, pagal šias pareigas atsakingas už vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistinę „vyriausybinę“ veiklą.

2014 7 12

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович Плотницкий)

Gimimo vieta: Luhanskas (gali būti Kelmentsi, Chernivtsi oblast) (Kelmencai, Černivcių sritis)

Gimimo data: 1964 6 24 arba 1964 6 25

Buvęs vadinamasis „gynybos ministras“, o šiuo metu yra vadinamasis „Luhansko Liaudies Respublikos“„vadovas“.

Atsakingas už vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistinę „vyriausybinę“ veiklą.

2014 7 12

▼M5

71.

Nikolay KOZITSYN

1956 m. birželio 20 d., Donecko regionas

Kazokų pajėgų vadas.

Atsakingas už vadovavimą separatistams Rytų Ukrainoje, kovojantiems prieš Ukrainos Vyriausybės pajėgas.

2014 7 12

▼M13

72.

Oleksiy Borisovych MOZGOVY,

(Олексiй Борисович Мозговий),

Aleksei Borisovich MOZGOVOI

(Алексей Борисович Мозговой)

Gimimo data: 1975 4 3

Vienas iš ginkluotų grupuočių Rytų Ukrainoje vadovų.

Atsakingas už separatistų rengimą kovoti su Ukrainos vyriausybės pajėgomis.

2014 7 12

▼M7

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

Михаил Ефимович Фрадков

Gim. data ir vieta: 1950 9 1 Kurumoch, Kuibyševo rajonas

Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys; Rusijos Federacijos Užsienio žvalgybos tarnybos direktorius. Būdamas Saugumo tarybos, kuri konsultuoja nacionalinio saugumo klausimais ir juos koordinuoja, nariu, dalyvavo formuojant Rusijos vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

2014 7 25

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

Николай Платонович Патрушев

Gim. data ir vieta: 1951 7 11, Leningradas (Sankt Peterburgas)

Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys ir sekretorius. Būdamas Saugumo tarybos, kuri konsultuoja nacionalinio saugumo klausimais ir juos koordinuoja, nariu, dalyvavo formuojant Rusijos vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

2014 7 25

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

Александр Васильевич Бортников

Gim. data ir vieta: 1951 11 15, Permė

Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys; Federalinio saugumo biuro direktorius. Būdamas Saugumo Tarybos, kuri konsultuoja nacionalinio saugumo klausimais ir juos koordinuoja, nariu, dalyvavo formuojant Rusijos vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

2014 7 25

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

Рашид Гумарович Нургалиев

Gim. data ir vieta: 1956 10 8 Žetikara, Kazachijos Tarybų Socialistinė Respublika

Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys ir sekretoriaus pavaduotojas. Būdamas Saugumo tarybos, kuri konsultuoja nacionalinio saugumo klausimais ir juos koordinuoja, nariu, dalyvavo formuojant Rusijos vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

2014 7 25

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

Борис Вячеславович Грызлов

Gim. data ir vieta: 1950 12 15, Vladivostokas

Rusijos Federacijos Saugumo tarybos nuolatinis narys. Būdamas Saugumo tarybos, kuri konsultuoja nacionalinio saugumo klausimais ir juos koordinuoja, nariu, dalyvavo formuojant Rusijos vyriausybės politiką, kuria kėsinamasi į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę.

2014 7 25

▼M13

78.

Sergei Orestovoch BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Gimimo data: 1954 5 17

FSB (Rusijos Federacijos Federalinės saugumo tarnybos) Penktosios tarnybos vadas.

Būdamas vyresniuoju FSB pareigūnu, vadovauja tarnybai, atsakingai už žvalgybos operacijų ir tarptautinės veiklos priežiūrą.

2014 7 25

▼M7

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

Михаил Владимирович Дегтярёв

Gim data ir vieta: 1981 7 10, Kuibyševas (Samara )

Valstybės Dūmos narys.

2014 m. gegužės 23 d. jis paskelbė apie nepripažintos vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„de facto ambasados“ Maskvoje inauguraciją; jis prisideda kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinantis.

2014 7 25

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

Рамзан Ахматович Кадыров

Gim data ir vieta: 1976 10 5, Tsentaroy.

Čečėnijos Respublikos Prezidentas. R. A. Kadyrov paskelbė pareiškimus, palaikančius neteisėtą Krymo aneksiją ir ginkluotą sukilimą Ukrainoje. Inter alia, 2014 m. birželio 14 d. jis pareiškė „darysiantis viską, kad padėtų atgaivinti Krymą“. Tomis aplinkybėmis jis Autonominės Krymo Respublikos vadovo pareigas einančio asmens buvo apdovanotas medaliu „už Krymo išlaisvinimą“ už paramą, kurią jis teikė neteisėtai Krymo aneksijai. Be to, 2014 m. birželio 1 d. jis pareiškė esantis pasirengęs į Ukrainą išsiųsti 74 000 čečėnų savanorių, jei to būtų paprašyta.

2014 7 25

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Ткачёв

Gimimo data ir vieta: 1960 12 23, Vyselki.

Krasnodaro krašto gubernatorius.

Autonominės Krymo Respublikos vadovo pareigas einančio asmens buvo apdovanotas medaliu „už Krymo išlaisvinimą“ už paramą, kurią jis teikė neteisėtai Krymo aneksijai. Ta proga Autonominės Krymo Respublikos vadovo pareigas einantis asmuo pareiškė, kad A. M. Tkachyov buvo vienas iš pirmųjų pareiškusių savo paramą naujai Krymo „vadovybei“.

2014 7 25

82.

Pavel GUBAREV

Павел Юрьевич Губарев

Gim. data ir vieta: 1983 2 10, Sjeverodoneckas

Vienas iš vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ pasiskelbusių vadovų. Jis prašė Rusijos intervencijos į Rytų Ukrainą, be kita ko, dislokuojant Rusijos taikos palaikymo pajėgas. Jis yra susijęs su Igor Strelkov/Girkin, kuris yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. P. Gubarev yra atsakingas už asmenų ėmimą į ginkluotas separatistų pajėgas.

Atsakingas už regioninės valdžios pastato Donecke perėmimą kartu su prorusiškomis pajėgomis, pasiskelbęs „liaudies gubernatoriumi“.

Nepaisant to, kad buvo areštuotas už kėsinimąsi į Ukrainos teritorinį vientisumą, bet vėliau paleistas, jis toliau atlieka svarbų vaidmenį separatistų veikloje, taip kenkdamas Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 7 25

▼M13

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA

(Катерина Юрiйовнa Губарєва)

Gimimo vieta: Kakhova (Kherson oblast) (Kakhovka, Chersono sritis)

Gimimo data: 1983 7 5

Kaip buvusi vadinamoji „užsienio reikalų ministrė“ buvo atsakinga už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ gynybą ir taip kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Be to, jos banko sąskaita naudojama neteisėtoms separatistų grupuotėms finansuoti. Taigi, priimdama šias pareigas ir jas eidama ji rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ir politiką.

2014 7 25

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фёдор Дмитриевич Березин),

Fedir Dmitrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович Березiн)

Gimimo vieta: Donetsk (Doneckas)

Gimimo data: 1960 2 7

Buvęs vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „gynybos ministro pavaduotojas“. Jis yra susijęs su Igor Strelkov/Girkin, kuris yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Taigi, priimdamas šias pareigas ir jas eidamas F. Berezin rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ir politiką.

2014 7 25

▼M7

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Gim data ir vieta: 1956 4 2, Odesa

Pasiskelbęs vadinamosios „Novorusijos Respublikos“„prezidentu“, ragino Rusiją dislokuoti pajėgas Ukrainoje. Taigi, priimdamas šias pareigas ir jas eidamas jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 7 25

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрылюкv

Gim. data ir vieta: 1972 6 23, Vinycios rajonas

Igor Strelkov/Girkin vyresnysis padėjėjas, atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi. Taigi, priimdamas šias pareigas ir jas eidamas S. A. Zdriliuk rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 7 25

87.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(alias Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Gim. data ir vieta: 1951 2 19, Novosibirskas

Buvęs „valstybės saugumo ministras“ separatistiniame Padniestrės regione. Nuo 2014 m. liepos 9 d. jis buvo Donecko Liaudies Respublikos pirmuoju ministro pirmininko pavaduotoju, atsakingu už saugumą ir teisėsaugą. Eidamas šis pareigas, jis yra atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikoc vyriausybės“ separastistinę „valdžios“ veiklą.

2014 7 25

▼M8

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV image

Gim. data ir vieta 1960 5 31 Zagorsk (Sergiev Posad)

Būdamas prezidento administracijos personalo vadovo pirmasis pavaduotojas, jis yra atsakingas už nurodymus Rusijos žiniasklaidos priemonėms laikytis pozicijos, kuria pritariama separatistams Ukrainoje ir Krymo aneksijai, taip remiant Rytų Ukrainos destabilizavimą ir Krymo aneksiją.

2014 7 30

▼M13

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA

(Оксана Александровна Чигрина)

2014 8 1 buvo 33 metų

Gimusi galimai 1981 7 23

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos vyriausybės“ atstovė spaudai, paskelbė pareiškimus, kuriuose, pateisinama, inter alia, Ukrainos karinio lėktuvo numušimas, žmonių pagrobimas įkaitais, neteisėtų karinių grupuočių koviniai veiksmai – taip kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir vieningumui.

2014 7 30

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич Литвинов)

Gimimo vieta: Dzerzhynsk (Donetsk oblast) (Dzeržinskas, Donecko sritis)

Gimimo data: 1954 1 13

Vadinamosios „Liaudies tarybos“ narys ir buvęs vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamosios „Aukščiausios tarybos“ pirmininkas, kuris buvo vienas iš politikos ir neteisėto referendumo, sudariusio sąlygas paskelbti vadinamąją „Donecko Liaudies Respubliką“, organizavimo iniciatorių; šiais veiksmais pažeistas Ukrainos teritorinis vientisumas, suverenitetas ir vieningumas.

2014 7 30

▼M8

91.

Sergey ABISOV image

Gimimo data 1967 11 27

Sutikdamas pagal 2014 m. gegužės 5 d. Rusijos Prezidento dekretą Nr. 301 būti paskirtas vadinamuoju „Krymo Respublikos vidaus reikalų ministru“ savo, kaip „vidaus reikalų ministro“, veiksmais kenkė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir vieningumui.

2014 7 30

▼M13

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович Ротенберг)

Gimimo vieta: Leningrad (Saint Petersburg) (Leningradas, Sankt Peterburgas).

Gimimo data: 1951 12 15

A. Rotenberg seniai pažįsta Prezidentą V. Putiną ir yra buvęs jo dziudo imtynių partneris.

Praturtėjo valdant Prezidentui V. Putinui. Jo ekonominės sėkmės mastas sietinas su pagrindinių sprendimus priimančių asmenų palankumu jam, visų pirma skiriant viešąsias sutartis.

Jis pasinaudojo artimais asmeniniais ryšiais su Rusijoje sprendimus priimančiais asmenimis, nes Rusijos valstybė ar valstybės įmonės skyrė jam svarbias sutartis. Jo bendrovėms buvo visų pirma skirtos kelios labai pelningos sutartys rengiant Sočio olimpines žaidynes.

Jis taip pat yra bendrovės „Stroygazmontazh“ savininkas; šiai bendrovei buvo skirta valstybinė sutartis dėl tilto iš Rusijos į neteisėtai aneksuotą Krymo Autonominę Respubliką statybos, taip įtvirtinant jos integravimą į Rusijos Federaciją, o tai savo ruožtu toliau kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui.

Jis yra leidyklos „Prosvescheniye“ direktorių valdybos pirmininkas; ši leidykla, pažymėtina, įgyvendino projektą „Rusijos vaikams. Adresas – Krymas“ – viešųjų ryšių kampaniją, sukurtą tam, kad įtikintų Krymo vaikus, kad dabar jie yra Rusijos piliečiai, gyvenantys Rusijoje, taip remiant Rusijos vyriausybės politiką integruoti Krymą į Rusiją.

2014 7 30

▼M8

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Gim. data ir vieta 1974 7 03 Puschino

Žinoma, kad K. V. Malofeev yra glaudžiai susijęs su Ukrainos separatistais Rytų Ukrainoje ir Kryme. Jis yra buvęs vadinamosios „Donecko liaudies respublikos“ vadinamojo „Ministro Pirmininko“ A. Borodai darbdavys ir per Krymo aneksijos procesą yra susitikęs su vadinamosios „Krymo Respublikos“ vadinamuoju Ministru Pirmininku S. Aksyonov (S. Aksenovu). Ukrainos Vyriausybė pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl įtariamos jo materialinės ir finansinės paramos separatistams.

Be to, jis padarė kelis viešus pareiškimus, paremdamas Krymo aneksiją ir Ukrainos inkorporavimą į Rusiją, ir, pažymėtina, 2014 m. birželio mėn. pareiškė, kad „visos Ukrainos į Rusiją inkorporuoti neįmanoma. Galbūt (Ukrainos) rytus.“

Todėl K. V. Malofeev savo veiksmais remia Rytų Ukrainos destabilizavimą.

2014 7 30

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Gim. data ir vieta 1951 7 25 Leningrad (St Petersburg) (Leningradas/Sankt Peterburgas)

Y. V. Kovalchuk seniai pažįsta Prezidentą V. Putin (V. Putiną). Jis yra vienas iš vadinamosios Ozero Dacha, kooperatyvinės bendrovės, suburiančios įtakingą asmenų grupę aplink Prezidentą V. Putin (V. Putiną), steigėjų.

Jis turi naudos iš savo ryšių su Rusijos sprendimus priimančiais asmenimis. Jis yra Bank Rossiya pirmininkas ir didžiausias akcininkas, 2013 m. jam priklausė maždaug 38 % akcijų; Bank Rossiya laikomas asmeniniu aukščiausių Rusijos Federacijos pareigūnų banku. Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, Bank Rossiya atidarė filialus visame Kryme ir Sevastopolyje, taip įtvirtinant jų integravimą į Rusijos Federaciją.

Be to, Bank Rossiya priklauso svarbi Nacionalinės žiniasklaidos grupės (National Media Group) kapitalo dalis; savo ruožtu, ši grupė kontroliuoja televizijos stotis, kurios aktyviai remia Rusijos vyriausybės politiką destabilizuoti Ukrainą.

2014 7 30

▼M13

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Gimimo vieta: Baltarusija

Gimimo data: 1950 1 24

N. Shamalov seniai pažįsta Prezidentą V. Putiną. Jis yra vienas iš „Ozero Dacha“ – kooperatyvo, vienijančio įtakingą grupę Prezidentui V. Putinui artimų asmenų – įkūrėjų.

Jis naudojasi turimais ryšiais su Rusijoje sprendimus priimančiais asmenimis. Jis yra antras pagal turimų akcijų kiekį „Bank Rossiya“ akcininkas (2013 m. jam priklausė apie 10 % šio banko akcijų); šis bankas laikomas Rusijos Federacijos vyriausiųjų pareigūnų asmeniniu banku. Po nelegalios Krymo aneksijos „Bank Rossiya“ atidarė savo skyrius visame Kryme ir Sevastopolyje, taip sustiprindamas jų integravimą į Rusijos Federaciją.

Be to, „Bank Rossiya“ turi nemažai akcijų bendrovėje „National Media Group“, kuri savo ruožtu kontroliuoja televizijos stotis, aktyviai remiančias Rusijos vyriausybės vykdomą Ukrainos destabilizavimo politiką.

2014 7 30

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович Захарченко)

Gimimo vieta: Donetsk (Doneckas)

Gimimo data: 1976 6 26

2014 m. rugpjūčio 7 d. jis kaip vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „Ministras Pirmininkas“ pakeitė Alexander Borodai. Priimdamas šias pareigas ir jas eidamas A. Zakharchenko rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

▼M9

97.

Vladimir KONONOV/ dar žinomas kaip „Tsar“ („Caras“) image

Gim. data: 1974 10 14

Gim. vieta: Gorsky (Gorskis)

Nuo rugpjūčio 14 d. jis pakeitė Igor Strelkov/Girkin, kaip vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „gynybos ministras“. Kaip pranešama, nuo balandžio mėn. jis vadovavo separatistų kovotojų padaliniui Donecke ir pažadėjo „išspręsti strateginį uždavinį atremti Ukrainos karinę agresiją“. Todėl V. Kononov rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

▼M13

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович Руденко)

Gimimo vieta: Debalcevo (Debalcevė)

Gimimo data: 1983 1 21

Susijęs su „Donbaso liaudies šauktine kariuomene“. Jis yra, inter alia, pareiškęs, kad jie toliau kovos likusioje šalies teritorijoje. Todėl M. Rudenko rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Vadinamojo „Donecko Liaudies Respublikos parlamento“ vadinamasis „liaudies deputatas“.

2014 9 12

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV

(Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Gimimo vieta: Rostov oblast (Rostovo sritis, Rusija)

Gimimo data: 1973 6 21

Jis pakeitė Marat Bashirov kaip vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „Ministras Pirmininkas“. Prieš tai veikė nereguliarioje Pietryčių armijoje. Taigi, G. Tsyplakov rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич Пинчук)

Galima gimimo data: 1977 12 27

Buvęs vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„valstybės saugumo ministras“. Susijęs su Vladimir Antyufeyev, kuris yra atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistinę „vyriausybinę“ veiklą. Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Toliau aktyviai remia separatistų veiksmus ir politiką.

2014 9 12

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берёза)

Galima gimimo data: 1977 3 1

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„vidaus reikalų ministras“. Susijęs su Vladimir Antyufeyev, kuris yra atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistinę „vyriausybinę“ veiklą. Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич Родкин)

Gimimo data: 1976 9 23

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ atstovas Maskvoje. Savo pareiškimuose jis, be kita ko, yra kalbėjęs apie nereguliariųjų pajėgų pasirengimą vykdyti partizaninio karo veiksmus ir apie ginklų sistemas, jų atimtas iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович Караман),

Alexandru CARAMAN

Gimimo data: 1956 7 26

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„Ministro Pirmininko pavaduotojas socialinės politikos klausimais“. Susijęs su Vladimir Antyufeyev, kuris yra atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistinę „vyriausybinę“ veiklą. Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Rusijos Ministro Pirmininko pavaduotojo Dmitry Rogozin proteguojamas asmuo.

2014 9 12

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Gimimo vieta: Komi Republic (Komių Respublika)

Gimimo data: 1954 11 19

Vadinamasis Krymo „Ministro Pirmininko pavaduotojas“ ir Krymo įgaliotasis atstovas prie Prezidento V. Putino. G. Muradov atliko svarbų vaidmenį po nelegalios aneksijos konsoliduojant Rusijos institucinę kontrolę Kryme. Taigi, jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

▼M9

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

Gim. data: 1971 5 23

Gim. vieta: Dzhankoy

Vadinamasis Krymo „ministro pirmininko pirmasis pavaduotojas“. M. S. Sheremet atliko svarbų vaidmenį organizuojant ir įgyvendinant Kryme kovo 16 d. referendumą dėl susijungimo su Rusija. Kaip pranešama, referendumo metu M. S. Sheremet vadovavo Maskvai palankioms „savigynos pajėgoms“ Kryme. Todėl jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

Gim. data: 1948 2 2

Gim. vieta: Krasnoyarsk (Krasnojarskas)

Rusijos Federacijos Tarybos pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 1 d. Y. L. Vorobiov Federacijos Taryboje pareiškė viešą paramą tam, kad Rusijos pajėgos būtų dislokuotos Ukrainoje. Po to jis balsavo už su tuo susijusį dekretą.

2014 9 12

▼M10

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Gimęs 1946 m. balandžio 25 d. Almatoje (anksčiau taip pat žinomoje kaip Alma Ata), Kazachstane.

Valstybės Dūmos Tarybos narys; Rusijos liberalų demokratų partijos (LDPR) vadovas. Aktyviai rėmė Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą. Aktyviai ragino suskaldyti Ukrainą. LDPR partijos, kuriai jis pirmininkauja, vardu pasirašė susitarimą su vadinamąja „Donecko Liaudies Respublika“.

2014 9 12

▼M9

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV image

Gim. data: 1949 8 11

Gim. vieta: Klin

Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

Виктор Петрович Водолацкий

Gim. data: 1957 8 19

Gim. vieta: Azov Region (Azovo sritis)

Rusijos ir užsienio kazokų pajėgų sąjungos pirmininkas („atamanas“) ir Valstybės Dūmos pavaduotojas. Jis rėmė Krymo aneksiją ir pripažino, kad Rusijos kazokai aktyviai dalyvavo Ukrainos konflikte Maskvos remiamų separatistų pusėje. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

Леонид Иванович Калашников

Gim. data: 1960 8 6

Gim. vieta: Stepnoy Dvorets

Valstybės Dūmos Užsienio reikalų komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN image

Gim. data: 1948 4 5

Gim. vieta: Opochka

Valstybės Dūmos Santykių su NVS valstybėmis, Eurazijos integracijos ir ryšių su tėvynainiais komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

Gim. data: 1964 3 21

Gim. vieta: Orel/Rudny

Valstybės Dūmos Santykių su NVS valstybėmis, Eurazijos integracijos ir ryšių su tėvynainiais komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

Gim. data: 1950 8 7

Gim. vieta: Bogoroditsk

Pirmasis pirmininko pavaduotojas, Valstybės Dūma. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

Gim. data: 1972 9 27

Gim. vieta: Moscow (Maskva)

Pirmininko pavaduotojas, Valstybės Dūma. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

Николай Владимирович Левичев

Gim. data: 1953 5 28

Gim. vieta: Pushkin

Pirmininko pavaduotojas, Valstybės Dūma. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

Светлана Сергеевна Журова

Gim. data: 1972 1 7

Gim. vieta: Pavlov-on-the-Neva

Užsienio reikalų komiteto pirmininko pirmoji pavaduotoja, Valstybės Dūma. 2014 m. kovo 20 d. ji balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

Алексей Васильевич Hаумец

Gim. data: 1968 2 11

Rusijos armijos generolas majoras. Jis yra 76–ojo oro desanto padalinio, kuris buvo susijęs su Rusijos kariniu buvimu Ukrainos teritorijoje, visų pirma neteisėtos Krymo aneksijos metu, vadas.

2014 9 12

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV image

Gim. data: 1952 8 20

Gim. vieta: Cheremkhovo

Sergei Chemezov yra vienas iš žinomų Prezidento V. Putino artimų bendražygių – abu jie buvo KGB pareigūnai, išsiųsti į Drezdeną, ir jis yra „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios tarybos narys. Jis gauna naudos iš ryšių su Rusijos Prezidentu – yra pakeliamas į aukštesnes pareigas valstybės kontroliuojamose firmose. Jis yra Rostec konglomerato, pagrindinės Rusijos valstybės kontroliuojamos gynybos ir pramoninės gamybos korporacijos, pirmininkas. Atsižvelgdama į Rusijos Vyriausybės sprendimą, Technopromexport, Rostec patronuojamoji įmonė, planuoja statyti jėgaines Kryme, taip remdama jo integraciją į Rusijos Federaciją.

Be to, Rosoboronexport, Rostec patronuojamoji įmonė, rėmė Krymo gynybos srities bendrovių integraciją į Rusijos gynybos pramonę, tokiu būdu sutvirtindama neteisėtą Krymo prijungimą prie Rusijos Federacijos.

2014 9 12

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Gim. data: 1963 2 8

Gim. vieta: Chisinau (Kišiniovas)

Valstybės Dūmos deputatas, Valstybės Dūmos komisijos dėl teisinių nuostatų, skirtų Rusijos Federacijos karinio-pramoninio komplekso kūrimui, pirmininkas. Jis yra svarbus „Vieningosios Rusijos“ narys ir verslininkas, daug investavęs Ukrainoje ir Kryme.

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje projektą“.

2014 9 12

▼M11

120.

Serhiy KOZYAKOV (dar žinomas kaip Sergey Kozyakov)

Сергей Козьяков

1982 9 29

Eidamas „Luhansko Centrinės rinkimų komisijos vadovo“ pareigas jis yra atsakingas už 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamųjų „rinkimų“ organizavimą vadinamojoje „Luhansko Liaudies Respublikoje“. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas, taip pat organizuodamas neteisėtus „rinkimus“, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

▼M13

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

dar žinomas kaip Oleh AKIMOV

(Олег Константинович Акимов)

Gimimo data: 1981 9 15

„Luhansko Liaudies Respublikos“„Liaudies tarybos“ deputatas, atstovaujantis „Luhansko ekonominei sąjungai“. Buvo kandidatas 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamuosiuose „rinkimuose“ į vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ „vadovo“ pareigas. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Taigi, priimdamas ir eidamas šias pareigas, taip pat oficialiai dalyvaudamas kaip kandidatas neteisėtuose „rinkimuose“, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN

dar žinoma kaip Larysa AYRAPETYAN,

Larisa AIRAPETYAN

arba Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна Айрапетян)

Gimimo data: 1970 2 21

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“„sveikatos apsaugos ministrė“. Buvo kandidatė 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamuosiuose „rinkimuose“ į vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ „vadovo“ pareigas.

Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Taigi, priimdama ir eidama šias pareigas, taip pat oficialiai dalyvaudama kaip kandidatė neteisėtuose „rinkimuose“, ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO

dar žinomas kaip Yuriy SIVOKONENKO,

Yury SIVOKONENKO,

Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович Сивоконенко)

Gimimo data: 1957 8 7

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„parlamento“ narys, dirba Donbaso veteranų sąjungoje „Berkut“. Buvo kandidatas 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamuosiuose „rinkimuose“ į vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ „vadovo“ pareigas. Šiais rinkimais pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Taigi, priimdamas ir eidamas šias pareigas, taip pat oficialiai dalyvaudamas kaip kandidatas neteisėtuose „rinkimuose“, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN

dar žinomas kaip Oleksandr KOFMAN

(Александр Игоревич Кофман)

Gimimo vieta: Makiivka (Donetsk oblast) (Makijivka, Donecko sritis)

Gimimo data: 1977 8 30

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „užsienio reikalų ministras“ ir „parlamento“ vadinamasis „pirmasis pirmininko pavaduotojas“. Buvo kandidatas 2014 m. lapkričio 2 d. neteisėtuose vadinamuosiuose „rinkimuose“ į vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ „vadovo“ pareigas. Šiais rinkimais pažeista Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Taigi, eidamas šias pareigas ir vykdydamas atitinkamus veiksmus, taip pat oficialiai dalyvaudamas kaip kandidatas neteisėtuose „rinkimuose“, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич Халиков)

Gimimo data: 1969 2 23

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„Ministro Pirmininko pirmasis pavaduotojas“ ir buvęs „generalinis prokuroras“.

Priimdamas šias pareigas ir jas eidamas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович Семенов)

Gimimo vieta: Maskva

Gimimo data: 1963 2 3

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“„Ministro Pirmininko pavaduotojas finansų klausimais“.

Priimdamas šias pareigas ir jas eidamas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

127.

Oleg BUGROV

Gimimo data: 1969 8 29

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“„gynybos ministras“.

Priimdamas šias pareigas ir jas eidamas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

▼M11

128.

Lesya LAPTEVA

Леся Лаптева

 

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ „švietimo, mokslo, kultūros ir religijos ministrė“.

Todėl pradėdama eiti ir eidama šias pareigas ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (dar žinomas kaip Yevhen Eduardovych Mychaylov) image

1963 3 17, Arkhangelsk (Archangelskas)

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ „vyriausybinių reikalų administracijos vadovas“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

▼M13

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK

dar žinomas kaip Igor Vladimirovich KOSTENOK

(Игорь Владимирович Костенок)

Gimimo metai: 1961

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„švietimo ministras“.

Priimdamas šias pareigas ir jas eidamas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

▼M11

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (dar žinomas kaip Yevhen Vyacheslavovych Orlov)

Евгений Вячеславович Орлов

 

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ „Nacionalinės tarybos“ narys.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

▼M13

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO

dar žinomas kaip Vladislav Nykolayevich DEYNEGO

(Владислав Дейнего)

Gimimo data: 1964 3 12

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos Liaudies tarybos“„pirmininko pavaduotojas“.

Priimdamas šias pareigas ir jas eidamas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

133.

Pavel DREMOV

dar žinomas kaip Batya

(Павел Леонидович ДРЁМОВ),

Pavlo Leonidovych DRYOMOV

(Павло Леонiдович Дрьомов)

Gimimo vieta: Stakhanov (Stachanovas)

Gimimo data: 1976 11 22

„Pirmojo kazokų pulko“ – ginkluotos separatistų grupuotės, dalyvaujančios kovose Rytų Ukrainoje – vadas.

Eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

▼M12

134.

Alexey MILCHAKOV dar žinomas kaip Fritz, Serbian (Serbas)

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Gimęs 1991 m., St. Petersburg (Sankt Peterburgas)

Dalinio „Rusich“, ginkluotos separatistų grupuotės, dalyvaujančios rytinėje Ukrainoje vykstančiuose koviniuose veiksmuose, vadas.

Eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

135.

Arseny PAVLOV dar žinomas kaip Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (dar žinomas kaip Моторóла)

Gimęs 1983 2 2, Ukhta (Uchta), Komija

„Sparta Battalion“, ginkluotos separatistų grupuotės, dalyvaujančios rytinėje Ukrainoje vykstančiuose koviniuose veiksmuose, vadas.

Eidamas šias pareigas, jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

▼M13

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH

dar žinomas kaip Givi

(Михаил Сергеевич Толстых)

Gimimo vieta: Ilovaisk (Ilovaiskas)

Gimimo data: 1980 7 19

„Somali“ bataliono – ginkluotos separatistų grupuotės, dalyvaujančios kovose Rytų Ukrainoje – vadas.

Eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович Басурин)

Gimimo vieta: Donetsk (Doneckas)

Gimimo data: 1966 6 27

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ Gynybos ministerijos vadinamasis „vado pavaduotojas“.

Priimdamas šias pareigas ir jas eidamas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

▼M12

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Neteisėtos vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „teisingumo ministras“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis šalyje.

2015 2 16

▼M13

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич Литвин)

Gimimo data: 1973 7 2

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ Ministrų tarybos vadinamasis „Pirmininko pavaduotojas“.

Priimdamas šias pareigas ir jas eidamas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

▼M12

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ Liaudies milicijos vadinamasis vyriausiasis vadas.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis šalyje.

2015 2 16

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Gimusi 1988 11 20, Krasnoarmëisk (Krasnoarmeiskas)

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamoji „teisingumo ministrė“.

Todėl pradėdama eiti ir eidama šias pareigas ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Gimęs 1974 1 27

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „biudžeto ministras“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis šalyje.

2015 2 16

▼M13

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович Мануйлов)

Gimimo data: 1967 1 5

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“„biudžeto ministras“.

Priimdamas šias pareigas ir jas eidamas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

▼M12

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Gimęs 1985 4 22, Kherson (Chersonas)

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „ryšių ministras“.

Todėl pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamoji „ekonomikos vystymosi ir prekybos ministrė“.

Todėl pradėdama eiti ir eidama šias pareigas ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

▼M13

146.

Zaur ISMAILOV

(Заур Исмаилов)

Gimimo vieta: Krasny Luch, Voroshilovgrad Luhansk (Krasny Luch, Vorošilovgradas, Luhanskas)

Gimimo data: 1978 7 25(arba 1975)

Einantis vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“„generalinio prokuroro“ pareigas.

Priimdamas šias pareigas ir jas eidamas jis aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

▼M12

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Gimęs 1955 5 15, Omsk (Omskas)

Gynybos ministro pavaduotojas; eidamas šias pareigas yra susijęs su Rusijos pajėgų dislokavimo Ukrainoje rėmimu.

Pagal esamą Rusijos gynybos ministerijos struktūrą, eidamas šias pareigas, jis dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos vyriausybės politiką. Šia politika keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2015 2 16

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Gimęs 1956 5 8, Kaunas, Lietuva

Gynybos ministro pirmasis pavaduotojas; eidamas šias pareigas yra susijęs su Rusijos pajėgų dislokavimo Ukrainoje rėmimu.

Pagal esamą Rusijos gynybos ministerijos struktūrą, eidamas šias pareigas, jis dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos vyriausybės politiką. Šia politika keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2015 2 16

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Gimęs 1963 11 9, DDR (VDR)

Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Pagrindinio operacijų departamento direktorius ir Generalinio štabo vado pavaduotojas. Eidamas abejas šias pareigas jis aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos pajėgų karinę kampaniją Ukrainoje.

Remiantis nurodyta generalinio štabo veikla, vykdydamas operatyvinę ginkluotųjų pajėgų kontrolę jis aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Rusijos vyriausybės politiką, kuria keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2015 2 16

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Gimęs 1937 9 11 Tchassov Yar (Časov Jaras), Ukraina

Valstybės Dūmos narys.

Jis apsilankė vadinamojoje Donecko Liaudies Respublikoje ir vizito metu padarė pareiškimų, kuriais remiami separatistai. Jis taip pat buvo paskirtas vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ garbės konsulu Rusijos Federacijoje.

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už Federalinio konstitucinio įstatymo „dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federacijos sudėtį ir naujų federacinių subjektų – Krymo Respublikos ir federacinio statuso miesto Sevastopolio – sukūrimo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2015 2 16

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Gimęs 1955 3 14, Kaliningrad Oblast, USSR (Kaliningrado sritis), TSRS.

Valstybės Dūmos Etninių klausimų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas.

Jis yra pilietinio judėjimo „Krassnaya Moskva – Red Moscow Patriotic Front Aid“, kuris organizavo separatistus remiančias viešas demonstracijas, įkūrėjas ir tokiu būdu remia politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už Federalinio konstitucinio įstatymo „dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federacijos sudėtį ir naujų federacinių subjektų – Krymo Respublikos ir federacinio statuso miesto Sevastopolio – sukūrimo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2015 2 16

▼M3

Subjektai

▼B 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

▼M4

1.

PJSC Chernomorneftegaz,

dar žinoma kaip Chornomornaftogaz

Prospekt Kirova/ per. Sovarkomovskji 52/1 Simferopolis, Krymas

2014 m. kovo 17 d.„Krymo Parlamentas“ priėmė rezoliuciją, kuria paskelbė apie įmonei Chernomorneftegaz priklausančio turto nusisavinimą „Krymo Respublikos“ vardu. Taigi, Krymo „valdžia“ yra faktiškai konfiskavusi šią įmonę.

2014 5 12

2.

Feodosia dar žinoma kaip Feodossyskoje

Predprijatije po obespetscheniju nefteproduktami

98107, Krymas, Feodosija, Geologicheskaya g. 2

Bendrovė, teikianti žalios naftos ir naftos produktų perkrovimo paslaugas.

2014 m. kovo 17 d.„Krymo Parlamentas“ priėmė rezoliuciją, kuria paskelbė apie įmonei Feodosia priklausančio turto nusisavinimą „Krymo Respublikos“ vardu. Taigi, Krymo „valdžia“ yra faktiškai konfiskavusi šią įmonę.

2014 5 12

▼M7

3.

Vadinamoji „Lugansk People's Republic“ („Luhansko Liaudies Respublika“)

„Луганская народная республика“

„Luganskaya narodnaya respublika“

Oficiali interneto svetainė:

http://lugansk-online.info

Telefono numeris:

+38-099-160-74-14

Vadinamoji „Luhansko Liaudies Respublika“ buvo įkurta 2014 m. balandžio 27 d.

Atsakinga už neteisėto referendumo organizavimą 2014 m. gegužės 11 d.2014 m. gegužės 12 d. paskelbta nepriklausomybė.

2014 m. gegužės 22 d. vadinamosios Donecko ir Luhansko „Liaudies Respublikos“ sukūrė vadinamąją „Federalinę Novorusijos Valstybę“.

Taip pažeidžiama Ukrainos konstitucinė teisė ir atitinkamai tarptautinė teisė, taigi, kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Ji taip pat susijusi su ėmimu į separatistinę „Pietryčių armiją“ ir kitas neteisėtas ginkluotas separatistų grupuotes, taip kenkiant Ukrainos stabilumui ir saugumui.

2014 7 25

4.

Vadinamoji „Donetsk People's Republic“ („Donecko Liaudies Respublika“)

„Донецкая народная республика“

„Donétskaya naródnaya respúblika“

Oficiali informacija, įskaitant Donecko Liaudies Respublikos konstituciją ir Aukščiausiosios Tarybos sudėtį:

http://dnr-news.com/

Socialinė žiniasklaida:

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

Vadinamoji „Donecko Liaudies Respublika“ paskelbta 2014 m. balandžio 7 d.

Atsakinga už neteisėto referendumo organizavimą 2014 m. gegužės 11 d.2014 m. gegužės 12 d. paskelbta nepriklausomybė.

2014 m. gegužės 24 d. vadinamosios Donecko ir Luhansko „Liaudies Respublikos“ pasirašė susitarimą dėl vadinamosios „Federalinės Novorusijos Valstybės“ sukūrimo.

Taip pažeidžiama Ukrainos konstitucinė teisė ir atitinkamai tarptautinė teisė, taigi, kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Ji taip pat susijusi su ėmimu į neteisėtas ginkluotas separatistų grupuotes, taip kenkiant Ukrainos stabilumui ir saugumui.

2014 7 25

5.

Vadinamoji „Federal State of Novorossiya“ („Federalinė Novorusijos Valstybė“)

„Федеративное государство Новороссия“

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya“

Oficialūs pranešimai spaudai:

http://novorossia.su/official

2014 m. gegužės 24 d. vadinamosios Donecko ir Luhansko „Liaudies Respublikos“ pasirašė susitarimą dėl nepripažintos vadinamosios „Federalinės Novorusijos Valstybės“ sukūrimo.

Taip pažeidžiama Ukrainos konstitucinė teisė ir atitinkamai tarptautinė teisė, taigi, kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 7 25

6.

Tarptautinė visuomeninių asociacijų sąjunga „Great Don Army“

Международный Союз Общественных Объединений

„Всевеликое Войско Донское“

Oficiali interneto svetainė:

http://vvd2003.narod.ru/

Telefono numeris:

+7-8-908-178-65-57

Socialinė žiniasklaida:

„Kazokų nacionalinė gvardija“

http://vk.com/kazak_nac_guard

Adresas: 346465 Russia Rostov Region. October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1

„Great Don army“ įsteigė „Kazokų nacionalinę gvardiją“, atsakingą už kovą su Ukrainos vriausybės pajėgomis Rytų Ukrainoje, taip kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, taip pat kėsinantis į Ukrainos stabilumą arba saugumą.

Susijusi su Nikolay KOZITSYN, kuris yra Kazokų pajėgų vadas, atsakingas už vadovavimą separatistams Rytų Ukrainoje, kovojantiems su Ukrainos vyriausybės pajėgomis.

2014 7 25

7.

„Sobol“

„СОБОЛЬ“

Oficiali interneto svetainė:

http://soboli.net

Socialinė žiniasklaida:

http://vk.com/sobolipress

Telefono numeris:

(0652) 60-23-93.

El. paštas: SoboliPress@gmail.com

Adresas: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (centrinės autobusų stoties rajonas).

Radikali sukarinta organizacija, atsakinga už atvirą paramą jėgos naudojimui siekiant nutraukti Ukrainos kontrolę Kryme, taip kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Atsakinga už separatistų mokymą kovoti su Ukrainos vyriausybės pajėgomis Rytų Ukrainoje, taip kėsinantis į Ukrainos stabilumą ar saugumą.

2014 7 25

8.

Vadinamoji „Lugansk Guard“ („Luhansko gvardija“)

„Луганская гвардия ards“

Socialinė žiniasklaida:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Luhansko savigynos kariuomenė, atsakinga už separatistų mokymą kovoti su Ukrainos vyriausybės pajėgomis Rytų Ukrainoje, taip kėsinantis į Ukrainos stabilumą ar saugumą.

Susijusi su German PROPOKIV, aktyviu vadovu, atsakingu už dalyvavimą užgrobiant Ukrainos saugumo tarnybos Luhansko regioninio biuro pastatą, kuris įrašė kreipimąsi į prezidentą V. Putiną ir Rusiją iš okupuoto pastato.

2014 7 25

9.

Vadinamoji „Army of the Southeast“ („Pietryčių armija“)

„Армии Юго-Востока“

Naujokų ėmimas:

http://lugansk-online.info/statements

Socialinė žiniasklaida:

http://vk.com/lugansksbu

Neteisėta ginkluota separatistų grupuotė, laikoma viena svarbiausių Rytų Ukrainoje.

Atsakinga už Saugumo tarnybos pastato Luhansko regione okupavimą. Atsistatydinęs pareigūnas.

Susijusi su Valeriy BOLOTOV, įregistruotu vienu iš grupuotės vadovų.

Susijusi su Vasyl NIKITIN, atsakingu už vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistinę „valdžios“ veiklą.

2014 7 25

10.

Vadinamoji „Donbass People's Militia“ („Donbaso Liaudies Kariuomenė“)

„Нарóдное ополчéние Донбáсса“

Socialinė žiniasklaida:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

El. paštas: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Skambinti savanoriams Rusijoje:

+7 (926) 428-99-51

+7 (967) 171-27-09

arba rašyti el. paštu novoross24@mail.ru

Addresas: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Neteisėta ginkluota separatistų grupuotė, atsakinga už kovą su Ukrainos vyriausybės pajėgomis Rytų Ukrainoje, taip kėsinantis į Ukrainos stabilumą ar saugumą.

Inter alia, karinė grupuotė perėmė kelių vyriausybės pastatų Rytų Ukrainoje kontrolę 2014 m. balandžio mėn. pradžioje, taip kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Buvęs jos vadovas Pavel

Gubarev yra atsakingas už regioninės valdžios pastato Donecke užėmimą kartu su prorusiškomis pajėgomis ir pasiskelbimą „liaudies gubernatoriumi“.

2014 7 25

11.

„Vostok battalion“ („Vostoko batalionas“)

„батальоны Восток“

Socialinė žiniasklaida:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Neteisėta ginkluota separatistų grupuotė, laikoma viena iš svarbiausių Rytų Ukrainoje.

Atsakinga už kovą su Ukrainos vyriausybės pajėgomis Rytų Ukrainoje, taip kėsinantis į Ukrainos stabilumą ar saugumą.

Bandė užgrobti Donecko oro uostą.

2014 7 25

12.

Valstybės keltų įmonė „Kerch ferry“ („Kerčės keltas“)

Государственная судоходная компания „Керченская паромная переправа“

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenskaya paromnaya pereprava

16 Tselibernaya Street, 98307 Kerch

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

kodas: 14333981

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės. 2014 m. kovo 17 d.„Krymo Parlamentas“ priėmė rezoliuciją Nr. 1757-6/14„Dėl kai kurių bendrovių, priklausančių Ukrainos infrastruktūros arba žemės ūkio ministerijoms, nacionalizavimo“, o 2014 m. kovo 24 d.„Krymo Parlamento prezidiumas“ priėmė sprendimą Nr. 1802-6/14„Dėl valstybinės keltų įmonės „Kerch Ferry““; jais skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės keltų įmonei „Kerch Ferry“ priklausantis turtas. Taigi, faktiškai ši įmonė yra konfiskuota Krymo „valdžios institucijų“.

2014 7 25

13.

Valstybės įmonė „Sevastopol commercial seaport“ („Sevastopolio komercinis jūrų uostas“

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт“

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Sevastopolski morskoy torgovy port

3 Place Nakhimova, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

kodas: 01125548

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės. 2014 m. kovo 17 d.„Krymo Parlamentas“ priėmė rezoliuciją Nr. 1757-6/14„Dėl kai kurių bendrovių, priklausančių Ukrainos infrastruktūros arba žemės ūkio ministerijoms, nacionalizavimo“, kuria skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei „Sevastopol commercial seaport“ priklausantis turtas. Taigi, faktiškai ši įmonė yra konfiskuota Krymo „valdžios institucijų“. Pagal prekybos apimtį tai yra didžiausias komercinis jūrų uostas Kryme.

2014 7 25

14.

Valstybės įmonė „Kerch commercial sea port“ („Kerčės komercinis jūrų uostas“)

Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт“

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenski morskoy torgovy port

28 Kirova Str., 98312, Kerch, Autonomous Republic of Crimea,

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

Kodas: 01125554

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės. 2014 m. kovo 17 d.„Krymo Parlamentas“ priėmė rezoliuciją Nr. 1757-6/14„Dėl kai kurių bendrovių, priklausančių Ukrainos infrastruktūros arba žemės ūkio ministerijoms, nacionalizavimo“ o 2014 m. kovo 26 d. – rezoliuciją Nr. 1865-6/14„Dėl valstybinės įmonės „Crimean Sea Ports““ („О Государственном предприятии „Крымские морские порты““), kuriomis skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei „Kerch commercial sea port“ priklausantis turtas. Taigi, faktiškai ši įmonė yra konfiskuota Krymo „valdžios institucijų“. Pagal prekybos apimtį tai yra antras pagal dydį komercinis jūrų uostas Kryme.

2014 7 25

15.

Valstybės įmonė „Universal -Avia“

Государственном предприятии „Универсал-Авиа“

Gosudarstvenoye predpriyatiye

„Universal-Avia“

5, Aeroflotskaya street, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės. 2014 m. kovo 24 d.„Krymo Parlamento prezidiumas“ priėmė sprendimą „Dėl valstybinės įmonės „Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia““ („О Государственном предприятии „Универсал-Авиа“)“ Nr. 1794-6/14, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei „Universal-Avia“ priklausantis turtas. Taigi, faktiškai ši įmonė yra konfiskuota Krymo „valdžios institucijų“.

2014 7 25

16.

Sanatorija „Nizhnyaya Oreanda“

Санаторий „Нижняя Ореанда“

Resort „Nizhnyaya Oreanda“, 08655, Yalta, Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės. Kovo 21 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“ priėmė sprendimą „Dėl sanatorijų ir kurortų asociacijos sukūrimo klausimų“ Nr. 1767-6/14, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas sanatorijai „Nizhnyaya Oreanda“ priklausantis turtas. Taigi, faktiškai ši įmonė yra konfiskuota Krymo „valdžios institucijų“.

2014 7 25

17.

Krymo įmonė „Azov distillery plant“

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликероводочный Завод“

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str., 96178 town of Azov, Jankoysky district

(Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

kodas: 01271681

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės. Balandžio 9 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“ priėmė sprendimą Nr. 1991-6/14„Dėl 2014 m. kovo 26 d. Krymo Respublikos Valstybės Tarybos rezoliucijos“ Nr. 1836-6/14„Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir organizacijų, esančių Krymo Respublikos teritorijoje, nuosavybės nacionalizavimo“ pakeitimų, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas sanatorijai „Azovsky likerovodochny zavod“ priklausantis turtas. Taigi, faktiškai ši įmonė yra konfiskuota Krymo „valdžios institucijų“.

2014 7 25

18.

Valstybės koncernas „National Association of producers „Massandra““

Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра“

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

6, str. Mira, Massandra 98600 city of Yalta

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

kodas: 00411890

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės. Balandžio 9 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“ priėmė sprendimą Nr. 1991-6/14„Dėl kovo 26 d. Krymo Respublikos Valstybės Tarybos rezoliucijos“ Nr. 1836-6/14„Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir organizacijų, esančių Krymo Respublikos teritorijoje, nuosavybės nacionalizavimo“ pakeitimų, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės koncernui „National Association of producers „Massandra““ priklausantis turtas. Taigi, faktiškai ši įmonė yra konfiskuota Krymo „valdžios institucijų“.

2014 7 25

19.

Valstybės įmonė „State enterprise Magarach of the national institute of wine“

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“

9 Chapayeva str., 98433 Vilino, Bakhchisarayski district,

(98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9)

Kodas: 31332064

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės. Balandžio 9 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“ priėmė sprendimą Nr. 1991-6/14„Dėl 2014 m. kovo 26 d. Krymo Respublikos Valstybės Tarybos rezoliucijos“ Nr. 1836-6/14„Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir organizacijų, esančių Krymo Respublikos teritorijoje, nuosavybės nacionalizavimo“ pakeitimų, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės koncernui „Agrofirma Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“ priklausantis turtas. Taigi, faktiškai ši įmonė yra konfiskuota Krymo „valdžios institucijų“.

2014 7 25

20.

Valstybės įmonė „Factory of sparkling wine Novy Svet“

Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет“

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“

1 Shalyapina str., 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Kodas: 00412665

Šio subjekto nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės. Balandžio 9 d. „Krymo Parlamento prezidiumas“ priėmė sprendimą Nr. 1991-6/14„Dėl 2014 m. kovo 26 d. Krymo Respublikos Valstybės Tarybos rezoliucijos“ Nr. 1836-6/14„Dėl agropramoninio komplekso įmonių, institucijų ir organizacijų, esančių Krymo Respublikos teritorijoje, nuosavybės nacionalizavimo„pakeitimų“, kuriuo skelbiama, kad „Krymo Respublikos“ vardu nusavinamas valstybės įmonei „Zavod shampanskykh vin Novy Svet““ priklausantis turtas. Taigi, faktiškai ši įmonė yra konfiskuota Krymo „valdžios institucijų“.

2014 7 25

▼M8

21.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (dar žinoma kaip ALMAZ-ANTEY CORP; dar žinoma kaip ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; dar žinoma kaip ALMAZ-ANTEY JSC;), image

41 ul.Vereiskaya, Maskva 121471, Rusija;

Interneto svetainė: almaz-antey.ru;

El. pašto adresas antey@almaz-antey.ru

„Almaz-Antei“ yra Rusijos valstybinė įmonė. Ji gamina zenitinius ginklus, įskaitant raketas „žemė–oras“, kurias ji tiekia Rusijos ginkluotosioms pajėgoms. Rusijos valdžios institucijos tiekia sunkiąją ginkluotę separatistams Rytų Ukrainoje, taip prisidedant prie Ukrainos destabilizavimo. Šiuos ginklus naudoja separatistai, be kita ko, ir lėktuvų numušimui. „Almaz-Antei“ kaip valstybinė įmonė taip prisideda prie Ukrainos destabilizavimo.

2014 7 30

22.

DOBROLET dar žinoma kaip DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Airline code QD (Oro transporto bendrovės paskyrimo kodas QD)

International Highway, House 31, building 1, 141411 Maskva

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Interneto svetainė: www.dobrolet.com

„Dobrolet“ yra Rusijos valstybinių oro linijų patronuojamoji įmonė. Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, „Dobrolet“ yra vienintelė bendrovė, iki šiol vykdanti skrydžius tarp Maskvos ir Simferopolio. Todėl ji sudaro palankesnes sąlygas neteisėtai aneksuotos Krymo Autonominės Respublikos integravimui į Rusijos Federaciją ir kenkia Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui.

2014 7 30

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK (Rusijos nacionalinis komercinis bankas) image

Rusijos centrinio banko licencijos Nr. 1354, Rusijos federacija,

127 030 Maskva, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Nuo tada, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, Rusijos nacionalinis komercinis bankas (Russian National Commercial Bank) visiškai perėjo vadinamosios „Krymo Respublikos“ nuosavybėn. Jis tapo dominuojančiu veikėju rinkoje, nors prieš aneksiją Kryme jokios veiklos nevykdė. Supirkdamas ar perimdamas Kryme veikusių besitraukiančių bankų filialus, Rusijos nacionalinis komercinis bankas materialiai ir finansiškai rėmė Rusijos vyriausybės veiksmus integruoti Krymą į Rusijos Federaciją, taip kenkiant Ukrainos teritoriniam vientisumui.

2014 7 30

▼M11

24.

Donetsk Republic (Donecko Respublika)

(viešoji organizacija)

Донецкая республика

 

Viešoji „organizacija“, pateikusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamuosiuose „rinkimuose“. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Todėl oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje. Jai vadovauja Alexander ZAKHARCHENKO, o ją įkūrė Andriy PURGIN.

2014 11 29

25.

Peace to Luhansk Region (rusų kalba: Mir Luganschine)

Мир Луганщине

 

Viešoji „organizacija“, pateikusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamuosiuose „rinkimuose“. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Todėl oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje. Jai vadovauja Igor PLOTNITSKY.

2014 11 29

26.

Free Donbass (dar žinomas kaip „Free Donbas“, „Svobodny Donbass“)

Свободный Донбасс

 

Viešoji „organizacija“, pateikusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamuosiuose „rinkimuose“. Šiais rinkimais pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Todėl oficialiai dalyvaudama nelegaliuose „rinkimuose“ ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

27.

People's Union (Narodny Soyuz)

Народный союз

 

Viešoji „organizacija“, pateikusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamuosiuose rinkimuose. Šiais rinkimais pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Todėl oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

28.

Luhansk Economic Union (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) image

 

„Socialinė organizacija“, pateikusi kandidatus 2014 m. lapkričio 2 d. vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ neteisėtuose vadinamuosiuose „rinkimuose“. Pateikė Oleg AKIMOV kandidatūrą į vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ „vadovo“ pareigas. Šiais „rinkimais“ pažeidžiama Ukrainos teisė ir todėl jie yra neteisėti.

Todėl oficialiai dalyvaudama neteisėtuose „rinkimuose“ ji aktyviai rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2014 11 29

▼M12

29.

Cossack National Guard

Казачья Национальная Гвардия

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo Nikolay KOZITSYN ir todėl ji yra su juo susijusi.

2015 2 16

30.

Sparta battalion

Батальон „Спарта“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo Arseny PAVLOV ir todėl ji yra su juo susijusi.

2015 2 16

31.

Somali battalion

Батальон „Сомали“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo Mikhail TOLSTYKH, dar žinomas kaip Givi, ir todėl ji yra su juo susijusi.

2015 2 16

32.

Zarya battalion

Батальон „Заря“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

33.

Prizrak brigade

Бригада „Призрак“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

Jai vadovauja į sąrašą įtrauktas asmuo Oleksiy MOZGOVY ir todėl ji yra su juo susijusi.

2015 2 16

34.

Oplot battalion

Батальон „Оплот“

Socialinė žiniasklaida:

http://vk.com/oplot_info

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

35.

Kalmius battalion

Батальон „Кальмиус“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

36.

Death battalion

Батальон „Смерть“

 

Ginkluota separatistų grupuotė, kuri aktyviai rėmė veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei ir toliau destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

2015 2 16

37.

Public Movement „NOVOROSSIYA“

Движение Новороссия

 

Visuomeninis judėjimas „Novorossiya“/„New Russia“ buvo įkurtas Rusijoje 2014 m. lapkričio mėn.; jam vadovauja Rusijos karininkas Igor Strelkov (nustatyta, kad jis yra Rusijos Federacijos Ginkluotųjų Pajėgų Generalinio Štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GRU) personalo narys).

Remiantis judėjimo nurodytais tikslais, jis siekia teikti visapusišką veiksmingą pagalbą „Novorossiya“, be kita ko, padėdamas rytinėje Ukrainoje kovojančioms ginkluotoms grupuotėms ir taip remdamas politiką, kuria kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

Susijęs su į sąrašą įtrauktu asmeniu, kenkiančiu Ukrainos teritoriniam vientisumui.

2015 2 16

Top