Help Print this page 

Document 02014D0386-20150621

Title and reference
Tarybos sprendimas 2014/386/BUSP 2014 m. birželio 23 d. dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/386/2015-06-21
Multilingual display
Text

2014D0386 — LT — 21.06.2015 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

▼M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/386/BUSP

2014 m. birželio 23 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

▼B

(OL L 183 2014.6.24, p. 70)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/507/BUSP 2014 m. liepos 30 d.

  L 226

20

30.7.2014

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/933/BUSP 2014 m. gruodžio 18 d.

  L 365

152

19.12.2014

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/959 2015 m. birželio 19 d.

  L 156

25

20.6.2015
▼B

▼M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/386/BUSP

2014 m. birželio 23 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

▼BEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 6 d. Sąjungos valstybių narių ar vyriausybių vadovai griežtai pasmerkė Rusijos Federacijos įvykdytą neišprovokuotą Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumo pažeidimą;

(2)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP ( 1 ) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi;

(3)

2014 m. kovo 20–21 d. susitikime Europos Vadovų Taryba griežtai pasmerkė Krymo Autonominės Respublikos (toliau – Krymas) ir Sevastopolio miesto (toliau – Sevastopolis) neteisėtą prijungimą prie Rusijos Federacijos ir pabrėžė, kad jo nepripažins. Europos Vadovų Taryba laikėsi nuomonės, kad reikėtų pasiūlyti tam tikrus skubiai įgyvendintinus ekonominius, prekybinius bei finansinius apribojimus dėl Krymo;

(4)

2014 m. kovo 27 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją 68/262 dėl Ukrainos teritorinio vientisumo, kuriame patvirtinamas Generalinės Asamblėjos įsipareigojimas siekti Ukrainos suvereniteto, politinės nepriklausomybės, vienybės ir teritorinio vientisumo tarptautiniu mastu pripažintoje jos teritorijoje, pabrėždama, kad kovo 16 d. Kryme surengtas referendumas yra negaliojantis, ir visos valstybės raginamos nepripažinti jokių Krymo ir Sevastopolio statuso pakeitimų;

(5)

šiomis aplinkybėmis Taryba mano, kad turėtų būti draudžiama į Europos Sąjungą importuoti Krymo ar Sevastopolio kilmės prekes, išskyrus Krymo ar Sevastopolio kilmės prekes, kurioms Ukrainos vyriausybė suteikė kilmės pažymėjimą;

(6)

siekiant užtikrinti, kad šiuo sprendimu nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo;

(7)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

1.  Draudžiama importuoti į Sąjungą Krymo ar Sevastopolio kilmės prekes.

2.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su Krymo ar Sevastopolio kilmės prekių importavimu.

2 straipsnis

1 straipsnyje nustatyti draudimai netaikomi Krymo ar Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos valdžios institucijoms patikrinti ir kurios buvo tų institucijų patikrintos ir kurioms Ukrainos vyriausybė suteikė kilmės pažymėjimą.

3 straipsnis

1 straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2014 m. rugsėjo 26 d., arba ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytinų ir vykdytinų pagalbinių sutarčių, kurios reikalingos tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui ne vėliau kaip 2014 m. rugsėjo 26 d.

4 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti 1 straipsnyje nustatytų draudimų.

▼M2

4a straipsnis

1.  Draudžiama:

a) įgyti naujų nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą, esantį Kryme arba Sevastopolyje, arba išplėsti tokias turimas teises;

b) įgyti naujų nuosavybės ar kontrolės teisių į subjektus Kryme arba Sevastopolyje, įskaitant visišką tokių subjektų įsigijimą arba tokių subjektų dalyvavimo teises suteikiančių akcijų ir kitų vertybinių popierių įsigijimą, arba išplėsti tokias turimas teises;

c) teikti finansavimą subjektams Kryme arba Sevastopolyje ar siekti dokumentais užfiksuoto tikslo finansuoti subjektus Kryme ar Sevastopolyje;

d) steigti bendras įmones su subjektais Kryme ar Sevastopolyje;

e) teikti investicines paslaugas, tiesiogiai susijusias su veikla, nurodyta a–d punktuose.

Šiame straipsnyje nustatyti draudimai ir apribojimai netaikomi teisėtos verslo veiklos vykdymui su subjektais ne Kryme arba Sevastopolyje, kai susijusios investicijos nėra skirtos subjektams Kryme arba Sevastopolyje.

2.  1 dalyje nustatytais draudimais:

a) nedaromas poveikis įsipareigojimų, kylančių dėl sutarčių, sudarytų iki 2014 m. gruodžio 20 d., vykdymui;

b) netrukdoma padidinti kapitalo dalį, jeigu toks kapitalo didinimas yra privalomas pagal sutartį, sudarytą iki 2014 m. gruodžio 20 d..

3.  Draudžiama sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 1 dalyje nurodytų draudimų.

4b straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant valstybių narių jurisdikcijai priklausančius laivus ar orlaivius draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti prekes ir technologijas, nepriklausomai nuo to, ar jų kilmė yra jų teritorijoje,

a) subjektams Kryme ar Sevastopolyje, arba

b) naudojimui Kryme ar Sevastopolyje,

šiuose sektoriuose:

i) transporto;

ii) telekomunikacijų;

iii) energetikos;

iv) naftos, dujų ir mineralinių žaliavų išteklių žvalgymo, tyrimo ir gavybos.

2.  Teikti:

a) techninę pagalbą ar mokymo ir kitas paslaugas, susijusias su prekėmis ir technologijomis sektoriuose, nurodytuose 1 dalyje;

b) finansavimą ar finansinę paramą prekių ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui 1 dalyje nurodytuose sektoriuose, arba siekiant teikti susijusią techninę pagalbą ar mokymą,

draudžiama.

3.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai, kai jie susiję su 1 dalies b punktu, netaikomi tuo atveju, kai nėra pagrįstų priežasčių nustatyti, kad prekės ir technologijos arba paslaugos pagal 2 dalį skirtos naudoti Kryme ar Sevastopolyje.

4.  1 ir 2 dalyse nustatytais draudimais netrukdoma iki 2015 m. kovo 21 d. užbaigti vykdyti sutartis, sudarytas iki 2014 m. gruodžio 20 d., arba papildomas sutartis, kurios būtinos tokioms sutartims įvykdyti.

5.  Draudžiama sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 1 ir 2 dalyse nustatytų draudimų.

6.  Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

4c straipsnis

1.  Draudžiama teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo, statybos ar inžinerines paslaugas, kurios yra tiesiogiai susijusios su infrastruktūra Kryme arba Sevastopolyje 4b straipsnio 1 dalyje nurodytuose sektoriuose, neatsižvelgiant į prekių ir technologijų kilmę.

2.  1 dalyje nustatytais draudimais netrukdoma iki 2015 m. kovo 21 d. užbaigti vykdyti sutartis, sudarytas iki 2014 m. gruodžio 20 d., arba papildomas sutartis, kurios būtinos tokioms sutartims įvykdyti.

3.  Draudžiama sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 1 ir 2 dalyse nustatytų draudimų.

4d straipsnis

1.  Kompetentingos valdžios institucijos gali suteikti leidimą, susijusį su 4a straipsnio 1 dalyje, 4b straipsnio 2 dalyje ir 4c straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla bei su 4b straipsnio 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis, jeigu jos yra:

a) būtinos oficialiems Kryme ar Sevastopolyje esančių konsulinių misijų arba tarptautinių organizacijų, kurios naudojasi imunitetais pagal tarptautinę teisę, tikslams; arba

b) susijusios su projektais, kuriais remiamos išimtinai ligoninės ar kitos viešosios sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios medicinos paslaugas, arba civilinės švietimo įstaigos, esančios Kryme arba Sevastopolyje.

2.  Kompetentingos valdžios institucijos taip pat gali suteikti, jų nuomone, tinkamomis sąlygomis, leidimą sandoriui, susijusiam su 4a straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla, jeigu tas sandoris sudaromas priežiūros siekiant užtikrinti esamos infrastruktūros saugą tikslu.

3.  Kompetentingos valdžios institucijos taip pat gali suteikti leidimą, susijusį su 4b straipsnio 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis, taip pat su 4b straipsnio 2 dalyje ir 4c straipsnyje nurodyta veikla, jeigu tų prekių ir technologijų pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas arba tos veiklos vykdymas yra būtinas skubiai įvykio, kuris žmonių sveikatai ir saugai, įskaitant esamos infrastruktūros saugą, arba aplinkai gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį, prevencijai arba sušvelninimui. Tinkamai pagrįstais skubos atvejais pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas gali būti vykdomi be išankstinio leidimo, jeigu eksportuotojas per penkias darbo dienas po to, kai įvyko pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas, informuoja kompetentingą valdžios instituciją ir pateikia išsamią informaciją, susijusią su atitinkamu pardavimo, tiekimo, perdavimo ar eksporto be išankstinio leidimo pagrindimu.

Komisija ir valstybės narės praneša viena kitai apie priemones, kurių imtasi pagal šią dalį, ir dalijasi visa kita turima aktualia informacija.

4e straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama teikti paslaugas, tiesiogiai susijusias su turizmo veikla Kryme ar Sevastopolyje.

2.  Visiems kruizų paslaugas teikiantiems laivams draudžiama įplaukti arba užsukti į bet kurį Krymo pusiasalyje esantį uostą.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems uostams, kuriems turi būti taikoma ši dalis, nustatyti.

3.  2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas tuo atveju, kai laivas įplaukia arba užsuka į vieną iš Krymo pusiasalyje esančių uostų dėl saugios laivybos priežasčių ekstremaliųjų situacijų atvejais. Kompetentingai valdžios institucijai apie atitinkamą laivo įplaukimą arba užsukimą į uostą pranešama per penkias darbo dienas.

4.  1 dalyje nustatytais draudimais netrukdoma iki 2015 m. kovo 21 d. užbaigti vykdyti sutartis, sudarytas iki 2014 m. gruodžio 20 d., arba papildomas sutartis, kurios būtinos tokioms sutartims įvykdyti.

5.  Draudžiama sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 1 dalyje nustatytų draudimų.

▼M2 —————

▼B

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

▼M3

Šis sprendimas taikomas iki 2016 m. birželio 23 d.

▼B

Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Jis atnaujinamas arba atitinkamai iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jo tikslai nebuvo pasiekti. ►M1  4a ir 4g straipsniai peržiūrimi ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d. ◄( 1 ) OL L 78, 2014 3 17, p. 16.

Top