Help Print this page 

Document 32001E0930

Title and reference
2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija dėl kovos su terorizmu
  • In force
OJ L 344, 28.12.2001, p. 90–92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 213 - 216
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 213 - 216
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 213 - 216
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 213 - 216
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 213 - 216
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 213 - 216
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 213 - 216
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 213 - 216
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 213 - 216
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 175 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 175 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 005 P. 11 - 13

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/930/oj
Multilingual display
Text

32001E0930Oficialusis leidinys L 344 , 28/12/2001 p. 0090 - 0092


Tarybos bendroji pozicija

2001 m. gruodžio 27 d.

dėl kovos su terorizmu

(2001/930/BUSP)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 ir 34 straipsnius,

kadangi:

(1) Europos Vadovų Taryba savo neeiliniame susitikime 2001 m. rugsėjo 21 d. pareiškė, kad terorizmas yra realus iššūkis pasauliui ir Europai ir kad kova su terorizmu bus prioritetinis Europos Sąjungos tikslas.

(2) 2001 m. rugsėjo 28 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją 1373(2001), dar kartą patvirtindama, kad teroro aktai kelia grėsmę taikai ir saugumui, ir nustatydama priemones, kuriomis siekiama kovoti su terorizmu ir ypač su terorizmo finansavimu bei saugaus prieglobsčio suteikimu teroristams.

(3) 2001 m. spalio 8 d. Taryba dar kartą patvirtino ES ir jos valstybių narių pasiryžimą koordinuotu būdu suvaidinti deramą vaidmenį visuotinėje Jungtinių Tautų globojamoje koalicijoje prieš terorizmą. Taryba taip pat dar kartą paminėjo Sąjungos pasiryžimą, glaudžiai bendradarbiaujant su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, naikinti terorizmą finansuojančius šaltinius.

(4) 2001 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad ji yra pasiryžusi kovoti su visų formų terorizmu visame pasaulyje ir kad ji ir toliau stengsis stiprinti tarptautinės bendruomenės koaliciją kovai su visų pakraipų ir formų terorizmu, pavyzdžiui, didinant už kovą su terorizmu atsakingų operatyvinių tarnybų — Europolo, Eurojusto, žvalgybos tarnybų, policijos pajėgų ir teisminių institucijų — bendradarbiavimą.

(5) Jau imtasi veiksmų kai kurioms iš toliau išvardytų priemonių įgyvendinti.

(6) Tokiomis ypatingomis aplinkybėmis Bendrijai reikia imtis veiksmų kai kurioms iš toliau išvardytų priemonių įgyvendinti,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Tyčinis lėšų teikimas ar rinkimas bet kokiu būdu, tiesiogiai ar netiesiogiai, kai tokius veiksmus padaro bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai arba kai jie padaromi jų teritorijoje, ketinant, kad tos lėšos būtų naudojamos, arba žinant, kad jos turi būti naudojamos teroro aktams vykdyti, laikomas baudžiamuoju nusikaltimu.

2 straipsnis

Lėšos ir kitas finansinis turtas ar ekonominiai ištekliai, priklausantys:

- fiziniams asmenims, kurie padaro ar kėsinasi padaryti teroro aktus arba dalyvauja ar padeda darant teroro aktus,

- tokių asmenų tiesiogiai ar netiesiogiai valdomiems ar kontroliuojamiems juridiniams asmenims, ir

- tokių fizinių ir juridinių asmenų vardu arba pagal jų nurodymus veikiantiems asmenims,

įskaitant lėšas, gautas ar sukuriamas iš tokių fizinių asmenų bei su jais susijusių fizinių ir juridinių asmenų tiesiogiai ar netiesiogiai valdomo arba kontroliuojamo turto, yra įšaldomi.

3 straipsnis

Lėšos, finansinis turtas ar ekonominiai ištekliai arba finansinės ar kitos gretutinės paslaugos nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neteikiamos:

- fiziniams asmenims, kurie padaro ar kėsinasi padaryti teroro aktus arba dalyvauja ar padeda darant teroro aktus,

- tokių asmenų tiesiogiai ar netiesiogiai valdomiems ar kontroliuojamiems juridiniams asmenims, ir

- tokių fizinių ir juridinių asmenų vardu arba pagal jų nurodymus veikiantiems asmenims.

4 straipsnis

Imamasi priemonių sustabdyti bet kokią aktyvią ar pasyvią paramą su teroro aktais susijusiems juridiniams ar fiziniams asmenims, įskaitant priemones, kuriomis siekiama sustabdyti teroristinių grupių narių verbavimą ir ginklų tiekimą teroristams.

5 straipsnis

Imamasi priemonių užkirsti kelią teroro aktams, įskaitant išankstinį įspėjimą tarp valstybių narių arba tarp valstybių narių ir trečiųjų valstybių keičiantis tarpusavyje informacija.

6 straipsnis

Atsisakoma suteikti saugų prieglobstį tiems, kas finansuoja, planuoja, remia ar daro teroro aktus, ar teikia saugų prieglobstį.

7 straipsnis

Asmenims, kurie finansuoja, planuoja, padeda daryti ar daro teroro aktus, neleidžiama tiems tikslams naudoti Europos Sąjungos valstybių narių teritorijų prieš valstybes nares ar trečiąsias valstybes arba jų piliečius.

8 straipsnis

Asmenys, kurie dalyvauja finansuojant, planuojant, rengiant ar darant teroro aktus arba remiant teroro aktus, yra traukiami atsakomybėn; tokie teroro aktai valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose yra nustatomi kaip sunkūs baudžiamieji nusikaltimai, o bausmės už juos deramai atitinka tokių teroro aktų pavojingumo laipsnį.

9 straipsnis

Valstybės narės vienai kitai, taip pat trečiosioms valstybėms pagal tarptautinę ir vidaus teisę teikia kuo didžiausią pagalbą atliekant tardymo ar baudžiamojo persekiojimo veiksmus, susijusius su teroro aktų finansavimu ar rėmimu, įskaitant pagalbą gaunant procesiniams veiksmams reikalingus įrodymus, kuriuos turi valstybė narė ar trečioji valstybė.

10 straipsnis

Teroristų ar teroristų grupių judėjimui kelias užkertamas veiksminga sienų kontrole ir kontrole išduodant asmens tapatybę patvirtinančius ir kelionės dokumentus, taip pat asmens tapatybę patvirtinančių ar kelionės dokumentų klastojimo, padirbinėjimo ar apgaulingo naudojimo prevencijos priemonėmis. Taryba pažymi Komisijos ketinimą prireikus šioje srityje pateikti pasiūlymų.

11 straipsnis

Imamasi priemonių sustiprinti ir paspartinti keitimąsi operatyvine informacija, ypač susijusia su teroristų ir teroristų tinklų veiksmais ir judėjimu, netikrais ar suklastotais kelionės dokumentais, prekyba ginklais, sprogstamosiomis ar pavojingomis medžiagomis, teroristinių grupių naudojimusi ryšio technologijomis ir grėsme, kurią kelia teroristinių grupių turėjimas masinio naikinimo ginklų.

12 straipsnis

Siekiant užkirsti kelią teroro aktams, tarp valstybių narių ar tarp valstybių narių ir trečiųjų valstybių pagal tarptautinę ir nacionalinę teisę keičiamasi informacija ir stiprinamas valstybių narių ar valstybių narių ir trečiųjų valstybių bendradarbiavimas administracinėse ir baudžiamosiose bylose.

13 straipsnis

Stiprinamas valstybių narių ar valstybių narių ir trečiųjų valstybių bendradarbiavimas, ypač per dvišalius ir daugiašalius susitarimus bei sutartis, kad būtų užkertamas kelias ir sustabdomi teroristų išpuoliai ir imamasi veiksmų prieš teroro aktų kaltininkus.

14 straipsnis

Valstybės narės kuo greičiau tampa priede išvardytų svarbių, su terorizmu susijusių tarptautinių konvencijų ir protokolų šalimis.

15 straipsnis

Valstybės narės stiprina bendradarbiavimą ir visiškai įgyvendina atitinkamas su terorizmu susijusias tarptautines konvencijas bei protokolus ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas 1269(1999) ir 1368(2001).

16 straipsnis

Imamasi tam tikrų priemonių pagal atitinkamas nacionalinės ir tarptautinės teisės nuostatas, įskaitant tarptautinius standartus žmogaus teisių srityje, prieš suteikiant pabėgėlio statusą, kad būtų užtikrinama, jog prieglobsčio prašytojas nėra planavęs, padėjęs daryti ar dalyvavęs darant teroro aktų. Taryba pažymi Komisijos ketinimą prireikus šioje srityje pateikti pasiūlymų.

17 straipsnis

Imamasi priemonių pagal tarptautinę teisę siekiant užtikrinti, kad teroro aktų vykdytojai, organizatoriai ar bendrininkai nepiktnaudžiautų pabėgėlio statusu ir kad politiniai motyvai nebūtų pripažįstami pagrindu atmesti prašymus išduoti įtariamus teroristus. Taryba pažymi Komisijos ketinimą prireikus šioje srityje pateikti pasiūlymų.

18 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja nuo jos priėmimo dienos.

19 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gruodžio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. Michel

--------------------------------------------------

PRIEDAS

14 straipsnyje nurodytų su terorizmu susijusių tarptautinių konvencijų ir protokolų sąrašas

1. Konvencija dėl nusikaltimų ir tam tikrų kitų veiksmų, padarytų orlaiviuose (1963 9 14, Tokijas)

2. Konvencija dėl kovos su neteisėtu orlaivio pagrobimu (1970 12 16, Haga)

3. Konvencija dėl kovos su smurtu prieš civilinės aviacijos saugumą (1971 9 23, Monrealis)

4. Konvencija dėl nusikaltimų, padarytų tarptautiniu mastu saugomiems asmenims, įskaitant diplomatus, prevencijos ir baudimo už juos (1973 12 14, Niujorkas)

5. Europos konvencija dėl kovos su terorizmu (1977 1 27, Strasbūras)

6. Tarptautinė konvencija dėl kovos su įkaitų ėmimu (1979 12 17, Niujorkas)

7. Branduolinių medžiagų fizinės apsaugos konvencija (1980 3 3, Viena)

8. Protokolas dėl kovos su smurtu tarptautinę civilinę aviaciją aptarnaujančiuose oro uostuose, papildantis Konvenciją dėl kovos su smurtu prieš civilinės aviacijos saugumą, priimtą 1971 m. Monrealyje (1988 2 24, Monrealis)

9. Konvencija dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą (1988 3 10, Roma)

10. Protokolas dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš stacionarių platformų kontinentiniame šelfe saugą (1988 3 10, Roma)

11. Konvencija dėl plastikinių sprogstamųjų medžiagų žymėjimo aptikimo tikslais (1991 3 1, Monrealis)

12. JT Konvencija dėl teroristinių sprogdinimų eliminavimo (1997 12 15, Niujorkas)

13. JT Konvencija dėl terorizmo finansavimo prevencijos (1999 12 9, Niujorkas)

--------------------------------------------------

Top