Help Print this page 

Document 32014D0450

Title and reference
2014 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimas 2014/450/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/423/BUSP
  • In force
OJ L 203, 11.7.2014, p. 106–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/450/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

11.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/106


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/450/BUSP

2014 m. liepos 10 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/423/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. gegužės 30 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2005/411/BUSP (1). Bendrąja pozicija 2005/411/BUSP priemonės, nustatytos Tarybos bendrąja pozicija 2004/31/BUSP (2), ir priemonės, įgyvendintinos pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliuciją 1591 (2005), įtrauktos į vieną teisės aktą;

(2)

2011 m. liepos 18 d. Taryba priėmė sprendimą 2011/423/BUSP (3), kuriuo nustatomos ribojamosios priemonės Sudanui ir Pietų Sudanui;

(3)

siekiant aiškumo, Sprendimu 2011/423/BUSP nustatytos ribojamosios priemonės, susijusios su Sudanu, turėtų būti atskirtos ir įtrauktos į vieną teisės aktą;

(4)

todėl Sprendimas 2011/423/BUSP turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių piliečiams, arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis su jų vėliavomis plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais, draudžiama parduoti, tiekti, perduoti Sudanui ar į jį eksportuoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir pirmiau nurodytų ginklų ir reikmenų atsargines dalis, neatsižvelgiant į tai, ar jų kilmės vieta yra jų teritorijose.

2.   Taip pat draudžiama:

a)

Sudano fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba naudojimui Sudane tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ar kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais arba su tokių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b)

Sudano fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba naudojimui Sudane tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti;

c)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis – išvengti a arba b punktuose nurodytų priemonių.

2 straipsnis

1.   1 straipsnis netaikomas:

a)

žudymui nepritaikytos karinės įrangos, skirtos naudoti tik humanitariniais, žmogaus teisių stebėsenos ar apsaugos tikslais arba JT, Afrikos Sąjungos (AS), Europos Sąjungos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba reikmenų, skirtų Europos Sąjungos, JT ir AS vykdomoms krizių valdymo operacijoms, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

b)

nekovinės paskirties transporto priemonių, pagamintų su balistine apsauga ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtų naudoti tik Europos Sąjungos ir jos valstybių narių personalo apsaugos Sudane tikslais, arba JT ar AS personalui naudoti, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

c)

techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų, susijusių su a punkte nurodyta įranga arba programomis ir operacijomis, teikimui;

d)

finansavimo ir finansinės paramos, susijusių su tokia įranga arba tokiomis programomis ir operacijomis, teikimui;

e)

išminavimo įrangos ir reikmenų, naudojamų išminavimo operacijose, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

jeigu atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija iš anksto yra pritarusi tokiam tiekimui.

2.   1 straipsnis taip pat netaikomas apsauginiams rūbams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Sudaną laikinai ir tik asmeninėms reikmėms eksportuoja JT personalas, Europos Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei su šia veikla susijęs personalas.

3.   Pagal šį straipsnį vykdomus tiekimus valstybės narės svarsto kiekvienu konkrečiu atveju, visapusiškai atsižvelgdamos į Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP (4) nustatytus kriterijus. Valstybės narės reikalauja atitinkamų apsaugos priemonių, kurios užkirstų kelią pagal šį straipsnį suteiktų leidimų netinkamam naudojimui, ir prireikus numato įrangos grąžinimo nuostatas.

3 straipsnis

Pagal JT ST rezoliuciją 1591 (2005) šio sprendimo 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos ribojamosios priemonės taikomos tiems pagal JT ST rezoliucijos 1591 (2005) 3 punktą įsteigto Komiteto (toliau – Sankcijų komitetas) nustatytiems asmenims, kurie trukdo taikos procesui, kelia grėsmę stabilumui Darfūre ir regione, pažeidžia tarptautinę humanitarinę ar žmogaus teisių teisę arba vykdo kitus žiaurumus, pažeidžia ginklų embargą ir (arba) yra atsakingi už puolamuosius karinius skrydžius Darfūro regione ir virš jo.

Atitinkami asmenys yra išvardyti šio sprendimo priede.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių tam, kad 3 straipsnyje nurodytiems asmenims nebūtų leidžiama atvykti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu.

2.   1 dalis neįpareigoja valstybių narių neleisti jų pačių piliečiams atvykti į jų teritoriją.

3.   1 dalis netaikoma, kai Sankcijų komitetas nustato, kad kelionė yra pateisinama dėl humanitarinio poreikio priežasčių, įskaitant religines pareigas, arba jei Sankcijų komitetas nusprendžia, kad išimtis padėtų siekti atitinkamų JT ST rezoliucijų, skirtų taikai ir stabilumui Sudane ir regione kurti, tikslų.

4.   Kai pagal 3 dalį valstybė narė leidžia Sankcijų komiteto nustatytiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

5 straipsnis

1.   Įšaldomos visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, kuriuos valdo arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja 3 straipsnyje nurodyti asmenys, arba kurie priklauso subjektams, valdomiems arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamiems tokių asmenų, arba kuriuos valdo arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja asmenys, veikiantys tokių asmenų vardu arba jų nurodymu, kaip nurodyta priede.

2.   Tokiems asmenims ar subjektams arba jų naudai draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, kitu finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais.

3.   Išimtys gali būti daromos lėšoms, kitam finansiniam turtui ir ekonominiams ištekliams, kurie:

a)

būtini esminėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai apmokėti pagrįstus profesinius mokesčius ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu;

c)

skirti išimtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams pagal nacionalinės teisės aktus už kasdienį įšaldytų lėšų, kito finansinio turto ir ekonominių išteklių aptarnavimą ar laikymą sumokėti;

kai atitinkama valstybė narė Sankcijų komitetui praneša apie ketinimą tam tikrais atvejais leisti naudotis tokiomis lėšomis, kitu finansiniu turtu ir ekonominiais ištekliais, o Sankcijų komitetas per dvi darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo;

d)

būtini ypatingoms išlaidoms, po to, kai atitinkama valstybė narė apie tai praneša Sankcijų komitetui, o jis tam pritaria;

e)

yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti ar yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti iki JT ST rezoliucijos 1591 (2005) priėmimo dienos ir nėra šiame straipsnyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, po to, kai atitinkama valstybė narė apie tai praneša Sankcijų komitetui.

4.   2 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a)

palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis arba

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki tos dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti ribojamosios priemonės;

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams yra toliau taikoma 1 dalis.

6 straipsnis

Taryba sudaro priede pateiktą sąrašą ir įgyvendina visus jo pakeitimus remdamasi Sankcijų komiteto sprendimais.

7 straipsnis

1.   Jei JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas įtraukia į sąrašą asmenį arba subjektą, Taryba tokį asmenį arba subjektą nurodo priede. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti pastabų.

2.   Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį arba subjektą.

8 straipsnis

1.   Priede pateikiamos asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias yra nurodę JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

2.   Priede taip pat pateikiama JT Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu jos turima, kuri būtina atitinkamų asmenų arba subjektų tapatybei nustatyti. Teikiant informaciją apie asmenis gali būti nurodomi vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. Priede taip pat nurodoma data, kurią JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas asmenį ar subjektą įtraukė į sąrašą.

9 straipsnis

1 straipsnyje nurodytos priemones reguliariai ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių peržiūrimos. Jei Taryba mano, kad jų tikslai pasiekti, jos panaikinamos.

10 straipsnis

Sprendimas 2011/423/BUSP panaikinamas.

11 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  2005 m. gegužės 30 d. Tarybos bendroji pozicija 2005/411/BUSP dėl ribojančių priemonių Sudanui, panaikinanti Bendrąją poziciją 2004/31/BUSP (OL L 139, 2005 6 2, p. 25).

(2)  2004 m. sausio 9 d. Tarybos bendroji pozicija 2004/31/BUSP dėl ginklų, šaudmenų ir karinės įrangos embargo Sudanui įvedimo (OL L 6, 2004 1 10, p. 55).

(3)  2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas 2011/423/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sudanui ir Pietų Sudanui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2005/411/BUSP (OL L 188, 2011 7 19, p. 20).

(4)  2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).


PRIEDAS

4 IR 5 STRAIPSNIUOSE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

1.

Pavardė :

ELHASSAN

Vardas (-ai) : Gaffar Mohammed

Dar žinomas kaip : Gaffar Mohmed Elhassan

Gimimo data/gimimo vieta/pilietybė/gyvenamoji vieta : gimimo data: 1952 m. birželio 24 d.;

gyvena: El Waha, Omdurman, Sudanas.

Pasas/tapatybės nustatymo informacija/statusas : išėjęs iš Sudano ginkluotųjų pajėgų į atsargą.

Buvusio kariškio identifikavimo kortelės Nr.: 4302.

Įtraukimas į sąrašą/pagrindimas : generolas majoras ir Sudano ginkluotųjų pajėgų Vakarų karinio regiono vadas;

Ekspertų grupė praneša, kad generolas majoras Gaffar Mohammed Elhassan jiems nurodė, jog būdamas Vakarų karinio regiono vadu jis vykdė tiesioginį operacinį vadovavimą (pirmiausia taktinį vadovavimą) visiems Sudano ginkluotųjų pajėgų elementams Darfūre. Vakarų karinio regiono vadu Elhassan buvo nuo 2004 m. lapkričio mėn. (apytikriai) iki 2006 m. pradžios. Grupės turimais duomenimis Elhassan buvo atsakingas už JT ST rezoliucijos 1591 (2005) 7 punkto pažeidimus, nes eidamas šias pareigas jis paprašė (iš Chartumo) ir leido (nuo 2005 m. kovo 29 d.) perkelti karinę įrangą į Darfūrą be išankstinio Rezoliucijos 1591 komiteto sutikimo. Pats Elhassan ekspertų grupei prisipažino, kad nuo 2005 m. kovo 29 d. iki 2005 m. gruodžio mėn. į Darfūrą iš kitų Sudano dalių buvo atgabenta orlaivių, orlaivių variklių ir kitos karinės įrangos. Pavyzdžiui, jis informavo grupę, kad tarp 2005 m. rugsėjo 18 d. ir 21 d. į Darfūrą be leidimo buvo atgabenti 2 Mi-24 koviniai sraigtasparniai.

Be to, esama pagrįstų priežasčių manyti, kad, būdamas Vakarų karinio regiono vadu, Elhassan buvo tiesiogiai atsakingas už leidimą vykdyti puolamuosius karinius skrydžius rajone virš Abu Hamra 2005 m. liepos 23–24 d. ir Vakarų Darfūro Jebel Moon rajone 2005 m. lapkričio 19 d. Abiejose operacijose dalyvavo Mi-24 koviniai sraigtasparniai; pranešama, kad jie šaudė abiem atvejais. Ekspertų grupė praneša, kad Elhassan grupei nurodė, jog būdamas Vakarų karinio rajono vadu jis pats patvirtino prašymus dėl aviacinės paramos ir kitas oro operacijas. (Žr. ekspertų grupės ataskaitą, S/2006/65, 266–269 punktus). Tokiais veiksmais generolas majoras Gaffar Mohammed Elhassan pažeidė atitinkamas JT ST rezoliucijos 1591 (2005) nuostatas, todėl atitinka kriterijus, kad Komitetas jį įtrauktų į asmenų, kuriems turi būti taikomos sankcijos, sąrašą.

Įtraukimo į JT sąrašą data :

2006 m. balandžio 25 d.

2.

Pavardė :

ALNSIEM

Vardas (-ai) : Musa Hilal Abdalla

Dar žinomas kaip : Sheikh Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem

Gimimo data/gimimo vieta/pilietybė/gyvenamoji vieta : gimimo data: 1964 m. arba 1959 m. sausio 1 d.;

gimimo vieta: Kutumas;

gyvena: Kabkabiya ir Kutumo mieste, Šiaurės Darfūre ir yra gyvenęs Chartume.

Pasas/tapatybės nustatymo informacija/statusas : diplomatinio paso Nr.: D014433,

išduotas 2013 m. vasario 21 d.; galiojimas baigiasi 2015 m. vasario 21 d.;

pilietybės pažymėjimo Nr.: A0680623.

Sudano Nacionalinės Asamblėjos narys. 2008 m. Sudano Prezidento paskirtas Federalinių reikalų ministerijos specialiuoju patarėju.

Įtraukimas į sąrašą/pagrindimas : Jalul genties Šiaurės Darfūre vyriausiasis vadas;

Organizacijos „Human Rights Watch“ ataskaitoje nurodyta, kad jie turi Šiaurės Darfūro vietos valdžios biuro 2004 m. vasario 13 d. memorandumą, kuriuo „vietoje esantiems saugumo padaliniams“ nurodoma „leisti mudžahedinams ir Šeicho Musa Hilal vadovaujamiems savanoriams vykdyti veiklą [Šiaurės Darfūro] rajonuose ir tenkinti jų gyvybinius poreikius“. 2005 m. rugsėjo 28 d. arabų nereguliariosios karinės pajėgos (400 asmenų) atakavo Vakarų Darfūre esančius Aro Sharrow (įskaitant ten esančią šalies viduje perkeltų asmenų stovyklą), Acho ir Gozmena kaimus. Taip pat manoma, kad Musa Hilal dalyvavo Aro Sharrow esančios šalies viduje perkeltų asmenų stovyklos puolime; jo sūnus buvo nužudytas per Sudano išlaisvinimo armijos vykdytą Shareia puolimą, todėl jis dalyvavo asmeninėje kruvinoje vendetoje. Esama pagrįstų priežasčių manyti, kad būdamas genties vyriausiuoju vadu jis yra tiesiogiai atsakingas už šiuos veiksmus ir yra atsakingas už tarptautinės humanitarinės bei žmogaus teisių teisės pažeidimus ir kitus žiaurumus.

Įtraukimo į JT sąrašą data :

2006 m. balandžio 25 d.

3.

Pavardė :

SHARIF

Vardas (-ai) : Adam Yacub

Dar žinomas kaip : Adam Yacub Shant; Adam Yacoub

Gimimo data/gimimo vieta/pilietybė/gyvenamoji vieta : gimimo data: apie 1976 m.

Pasas/tapatybės nustatymo informacija/statusas : pranešta, kad 2012 m. birželio 7 d. mirė.

Įtraukimas į sąrašą/pagrindimas : Sudano išlaisvinimo armijos vadas;

Adam Yacub Shant vadovaujami Sudano išlaisvinimo armijos kariai pažeidė susitarimą dėl ugnies nutraukimo, nes 2005 m. liepos 23 d. netoli Abu Hamra (Šiaurės Darfūras) užpuolė Sudano Vyriausybės karinį kontingentą, lydintį sunkvežimių konvojų, ir nužudė tris kareivius. Po puolimo buvo pagrobti Vyriausybės karių ginklai ir amunicija. Ekspertų grupė turi informacijos, liudijančios Sudano išlaisvinimo armijos karių puolimo faktą ir akivaizdžiai organizuotą jo pobūdį; tai reiškia, kad jis buvo tinkamai suplanuotas. Todėl grupė padarė išvadą, kad galima pagrįstai daryti prielaidą, jog Shant, kaip patvirtintas Sudano išlaisvinimo armijos vadas tame rajone, turėjo žinoti apie puolimą ir jį patvirtinti arba įsakyti jį vykdyti. Todėl jis yra tiesiogiai atsakingas už puolimą ir atitinka įtraukimo į sąrašą kriterijus.

Įtraukimo į JT sąrašą data :

2006 m. balandžio 25 d.

4.

Pavardė :

MAYU

Vardas (-ai) : Jibril Abdulkarim Ibrahim

Dar žinomas kaip : generolas Gibril Abdul Kareem Barey; „Tek“; Gabril Abdul Kareem Badri

Gimimo data/gimimo vieta/pilietybė/gyvenamoji vieta : gimimo data: 1967 m. sausio 1 d.;

gimimo vieta: Nilo regionas, El-Fasher, El-Fasher, Šiaurės Darfūras;

pilietybė: gimus – Sudano;

gyvena: Tine, sienos su Čadu Sudano pusėje.

Pasas/tapatybės nustatymo informacija/statusas : nacionalinis identifikavimo Nr.: 192–3238459–9;

pilietybės pažymėjimas, išduotas gimus: Nr. 302581

Įtraukimas į sąrašą/pagrindimas : Nacionalinio judėjimo siekiant reformų ir vystymosi karo lauko vadas.

Mayu yra atsakingas už Afrikos Sąjungos misijos Sudane (AMIS) personalo pagrobimą Darfūre 2005 m. spalio mėn. Mayu atvirai mėgina kliudyti AMIS misijai grasinimais; pavyzdžiui, jis grasino numušti Afrikos Sąjungos (AS) sraigtasparnius Jebel Moon rajone 2005 m. lapkričio mėn. Tokiais veiksmais Mayu akivaizdžiai pažeidė JT ST rezoliuciją 1591 (2005) keldamas pavojų stabilumui Darfūre ir atitinka kriterijus, kad Komitetas jį įtrauktų į asmenų, kuriems turi būti taikomos sankcijos, sąrašą.

Įtraukimo į JT sąrašą data :

2006 m. balandžio 25 d.

Top