Help Print this page 

Document 02015R0735-20150508

Title and reference
Tarybos reglamentas (ES) 2015/735 2015 m. gegužės 7 d. dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/735/2015-05-08
Multilingual display
Text

2015R0735 — LT — 08.05.2015 — 000.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/735

2015 m. gegužės 7 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2014

(OL L 117 2015.5.8, p. 13)


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 146, 11.6.2015, p.  30 (2015/735)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/735

2015 m. gegužės 7 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2014EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos bendrą pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 748/2014 ( 1 ) įgyvendinamas Tarybos Sprendimas 2014/449/BUSP ( 2 ), kuriuo asmenims, kliudantiems politiniam procesui Pietų Sudane, be kita ko, vykdantiems smurto veiksmus ar pažeidžiantiems susitarimus dėl ugnies nutraukimo, taip pat asmenims, atsakingiems už rimtus žmogaus teisių pažeidimus Pietų Sudane, nustatomi apribojimai atvykti ir jų lėšų bei ekonominių išteklių įšaldymas;

(2)

2015 m. kovo 3 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją (toliau – JT ST rezoliucija) 2206 (2015), kuria asmenims, tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingiems už veiksmus ar politiką, dėl kurių kyla grėsmė taikai, saugumui ar stabilumui Pietų Sudane, taip pat bendrininkavusiems ar dalyvavusiems juos vykdant, nustatyti apribojimai atvykti ir jų lėšų bei ekonominių išteklių įšaldymas;

(3)

Sprendimu (BUSP) 2015/740 ( 3 ) Taryba nusprendė JT ST rezoliucija 2206 (2015) nustatytas ribojamąsias priemones ir Sprendimu 2014/449/BUSP nustatytas ribojamąsias priemones įtraukti į vieną teisės aktą;

(4)

dalis tų priemonių patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl joms įgyvendinti – visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai – būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(5)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą bei asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į tas teises;

(6)

atsižvelgiant į specifinę grėsmę, kurią tarptautinei taikai ir saugumui regione kelia padėtis Pietų Sudane, ir siekiant užtikrinti suderinamumą su Sprendimo (BUSP) 2015/740 priedų keitimo ir peržiūros procesu, įgaliojimus keisti šio reglamento I ir II priedų sąrašus turėtų vykdyti Taryba;

(7)

įgyvendinant šį reglamentą ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis būtina skelbti viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB ( 4 ) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 ( 5 );

(8)

Reglamentas (EB) Nr. 748/2014 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

tarpininkavimo paslaugos:

i) derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį, sandorių arba tokių sandorių organizavimas; arba

ii) prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį;

b)

reikalavimas –

kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos arba po jos ir susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, ir visų pirma apimantis:

i) reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii) reikalavimą pratęsti bet kokio pobūdžio įsipareigojimo, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii) reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv) priešieškinį;

v) reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

c)

sutartis arba sandoris –neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų. Šiuo atveju „sutarties“ sąvoka apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

d)

kompetentingos institucijos –valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos III priede išvardytose interneto svetainėse;

e)

ekonominiai ištekliai –bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti ar paslaugoms gauti;

f)

ekonominių išteklių įšaldymas –draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

g)

lėšų įšaldymas –bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

h)

lėšos –

finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v) paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas bei

vii) dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė;

i)

techninė pagalba –techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu;

j)

Sąjungos teritorija –valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

Draudžiama:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su karine veikla ir su visų rūšių ginklų bei susijusių reikmenų, įskaitant ginklus ir amuniciją, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir tų objektų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Pietų Sudane arba naudoti šioje šalyje;

2) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, įskaitant pirmiausia subsidijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti ginklus ir susijusius reikmenis, arba teikti susijusią techninę pagalbą bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Pietų Sudane arba naudoti šioje šalyje.

3 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, kompetentingos institucijos gali leisti teikti finansavimą arba finansinę paramą, techninę pagalbą ir tarpininkavimo paslaugas, susijusias su:

a) žudymui nepritaikyta karine įranga, skirta naudoti tik humanitariniais, žmogaus teisių stebėsenos ar apsaugos tikslais arba JT, Afrikos Sąjungos (toliau – AS), Europos Sąjungos (toliau –ES) arba Tarpvyriausybinės vystymosi institucijos (toliau – IGAD) vykdomoms institucijų stiprinimo programoms;

b) priemonėmis, skirtomis ES, JT ir AS krizių valdymo operacijoms;

c) minų šalinimo įranga ir reikmenimis, skirtais minų šalinimo operacijoms;

d) saugumo sektoriaus reformos Pietų Sudane proceso rėmimu.

2.  Leidimas neišduodamas veiklai, kuri jau buvo vykdyta.

4 straipsnis

2 straipsnis netaikomas apsauginiams rūbams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Pietų Sudaną laikinai ir tik savo asmeninėms reikmėms eksportuoja ES ar jos valstybių narių, JT arba IGAD darbuotojai arba žiniasklaidos atstovai, humanitarinės pagalbos bei vystymosi darbuotojai ir susijęs personalas.

5 straipsnis

1.  Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Į I priedą įtraukiami fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kurie, kaip pagal JT ST rezoliucijos 2206 (2015) 6, 7, 8 ir 12 punktus nurodė pagal JT ST rezoliucijos 2206 (2015) 16 punktą įsteigtas JT Saugumo Tarybos komitetas (toliau – Sankcijų komitetas), yra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingi už veiksmus ar politiką, dėl kurių kyla grėsmė taikai, saugumui ar stabilumui Pietų Sudane, arba yra bendrininkavę ar dalyvavę juos vykdant.

2.  Įšaldomos visos II priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. II priede išvardijami fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kuriuos Taryba, vadovaudamasi Sprendimo (BUSP) 2015/740 6 straipsnio 1 dalies b punktu, nustatė kaip atsakingus už kliudymą politiniam procesui Pietų Sudane, be kita ko, vykdančius smurto veiksmus ar pažeidžiančius susitarimus dėl ugnies nutraukimo, taip pat asmenis, atsakingus už rimtus žmogaus teisių pažeidimus Pietų Sudane ir su jais susijusius fizinius ar juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas.

3.  I ir II prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

6 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias tos institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad laikomasi šių sąlygų:

a) atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

i) reikalingi I priede išvardytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų pagrindiniams poreikiams, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas, tenkinti;

ii) skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams mokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti; arba

iii) skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti;

ir

b) susijusi valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie a punkte nurodytą sprendimą ir savo ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas per penkias darbo dienas po pranešimo pateikimo nepateikė prieštaravimų dėl tokių veiksmų.

7 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias tos institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad laikomasi visų šių sąlygų:

a) atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai yra reikalingi ypatingoms išlaidoms;

b) atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie tą sprendimą, o Sankcijų komitetas tą sprendimą patvirtino.

8 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 5 straipsnio 2 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, ar pasinaudoti tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tų institucijų manymu tinkamomis sąlygomis, nustačiusios, kad aptariamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) reikalingi II priede išvardytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų, taip pat nuo tų fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas, tenkinti;

b) skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams mokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d) reikalingi ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

2.  Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

9 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio 1 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi visų šių sąlygų:

a) toms lėšoms arba ekonominiams ištekliams taikomas iki JT ST rezoliucijos 2206 (2015) priėmimo dienos teismine, administracine arba arbitražo tvarka nustatytas turto suvaržymas arba iki minėtos dienos paskelbtas teismo, administracinis arba arbitražo sprendimas;

b) tos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas buvo užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) turto sulaikymas arba teismo sprendimas nėra I ar II priede nurodyto asmens, subjekto arba organizacijos naudai;

d) suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai;

e) apie turto suvaržymą ar sprendimą valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

10 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 5 straipsnio 2 dalies, kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi visų šių sąlygų:

a) dėl lėšų ar ekonominių išteklių yra arbitražo sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija buvo įtraukti į II priedą, arba iki tos dienos arba vėliau dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių valstybėje narėje priimtas teismo arba administracinis sprendimas, arba priimtas teismo sprendimas, vykdytinas atitinkamoje valstybėje narėje;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai tenkinant reikalavimus, kurie buvo užtikrinti tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, neperžengiant ribų, nustatytų taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises;

c) sprendimas nėra I arba II priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos naudai;

d) sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai politikai.

2.  Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

11 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio 1 dalies ir su sąlyga, kad I priede nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, arba įpareigojimą, kuris atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai buvo nustatytas anksčiau nei dieną, kurią tą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją į sąrašą įtraukė JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad laikomasi visų šių sąlygų:

a) lėšos arba ekonominiai ištekliai turi būti naudojami I priede nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba organizacijos mokėjimui atlikti;

b) mokėjimu nepažeidžiama 5 straipsnio 3 dalis;

c) atitinkama valstybė narė ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų pranešė Sankcijų komitetui apie ketinimą suteikti leidimą.

12 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 5 straipsnio 2 dalies ir su sąlyga, kad II priede nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, arba pagal įsipareigojimą, kuris atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai buvo nustatytas iki dienos, kurią tas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija buvo įtraukti į II priedą, kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad laikomasi visų šių sąlygų:

a) lėšos arba ekonominiai ištekliai turi būti naudojami II priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos mokėjimui atlikti;

b) mokėjimu nepažeidžiama 5 straipsnio 3 dalis.

2.  Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

13 straipsnis

1.  5 straipsnio 3 dalimi finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšų, kurias trečiosios šalys pervedė į sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldomi. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

2.  Jei tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai yra įšaldyti pagal 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, 5 straipsnio 3 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) palūkanoms arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis; arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba nustatyti anksčiau nei dieną, kurią 5 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija buvo įtraukti į I arba II priedą.

3.  Kalbant apie II priede išvardytus fizinius ar juridinius asmenis, subjektus arba organizacijas, 5 straipsnio 3 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems mokėjimams pagal teisminių institucijų, administracinius arba arbitražinius sprendimus, priimtus valstybėje narėje arba vykdytinus atitinkamoje valstybėje narėje, su sąlyga, kad tokie mokėjimai yra įšaldyti pagal 5 straipsnio 2 dalį.

14 straipsnis

1.  Nedarant poveikio taikytinoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a) nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento nuostatų, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 5 straipsnį įšaldytas sąskaitas bei sumas, ir tiesiogiai arba per valstybę narę perduoda tokią informaciją Komisijai; ir

b) bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, kai ta informacija tikrinama.

2.  Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama valstybėms narėms.

3.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

15 straipsnis

Draudžiamas sąmoningas ir apgalvotas dalyvavimas veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra išvengti 2 ir 5 straipsniuose nurodytų priemonių.

16 straipsnis

1.  Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos arba jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.  Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais jie pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

17 straipsnis

1.  Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl žalos atlyginimo arba kitus šios rūšies reikalavimus, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti įsipareigojimo, garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti, ypač jeigu tai yra finansinė garantija ar finansinis žalos atlyginimo įsipareigojimas, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a) į I arba II priedą įtraukti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos;

b) fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos, veikiantys a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų vardu arba jų naudai.

2.  Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai.

3.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

18 straipsnis

1.  Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai teikia bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie:

a) lėšas, įšaldytas pagal 5 straipsnį, ir leidimus, suteiktus pagal 3 straipsnį bei 6–12 straipsnius;

b) pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.  Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali turėti poveikio veiksmingam šio reglamento įgyvendinimui.

19 straipsnis

Komisijai suteikiami įgaliojimai keisti III priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

20 straipsnis

1.  Jeigu JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją ir pateikia tokio įtraukimo motyvus, Taryba įtraukia tą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją į I priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, suteikdama tam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai galimybę pateikti pastabas.

2.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį, subjektą arba organizaciją.

3.  Jeigu JT nusprendžia asmenį, subjektą arba organizaciją išbraukti iš sąrašo arba iš dalies pakeisti į sąrašą įtraukto asmens, subjekto arba organizacijos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

21 straipsnis

I priede pateikiama informacija, jei jos turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų tapatybei nustatyti, kurią yra pateikę JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas. Teikiant informaciją apie fizinius asmenis, gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie juridinius asmenis, subjektus arba organizacijas, gali būti nurodomi pavadinimai, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. I priede taip pat nurodoma JT Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto įvykdyto įtraukimo į sąrašą data.

22 straipsnis

1.  Jeigu Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai taikyti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia II priedą.

2.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, 1 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai galimybę pateikti pastabas.

3.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją.

4.  II priede pateiktas sąrašas peržiūrimas reguliariai ir bent kartą per kiekvieną 12 mėnesių laikotarpį.

23 straipsnis

1.  II priede pateikiami fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų įtraukimo į sąrašą motyvai.

2.  II priede pateikiama informacija, jei jos turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų tapatybei nustatyti. Teikiant informaciją apie fizinius asmenis, gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie juridinius asmenis, subjektus arba organizacijas, gali būti nurodomi pavadinimai, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

24 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir apie visus paskesnius jų pakeitimus.

25 straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir nurodo jas III priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus III priede išvardytų jų interneto svetainių adresų pasikeitimus.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas institucijas, įskaitant tų kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis, ir praneša jai apie visus paskesnius jų pasikeitimus.

3.  Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, tai daroma naudojantis III priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

26 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybių narių piliečiai;

d) visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e) visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms.

▼C1

27 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 748/2014 panaikinamas.

28 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

▼B

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

5 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų bei organizacijų sąrašas

A. FIZINIAI ASMENYS

B. JURIDINIAI ASMENYS, SUBJEKTAI IR ORGANIZACIJOS
II PRIEDAS

5 straipsnio 2 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų bei organizacijų sąrašas 

Vardas ir pavardė

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Santino DENG

(dar žinomas kaip: Santino Deng Wol)

Sudano liaudies išlaisvinimo armijos (SPLA) trečiosios pėstininkų divizijos vadas

Santino Deng yra SPLA trečiosios pėstininkų divizijos, kuri 2014 m. gegužės mėn. dalyvavo susigrąžinant Bentiu, vadas. Todėl Santino Deng yra atsakingas už sausio 23 d. karo veiksmų nutraukimo susitarimo pažeidimus.

2014 7 11

2.

Peter GADET

(dar žinomas kaip: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak: Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Antivyriausybinių nuerų nereguliariųjų karinių pajėgų vadovas. Gimimo vieta: Majomo apskritis, Vienybės vilaja (Unity State)

Peter Gadet yra antivyriausybinių nuerų nereguliariųjų karinių pajėgų, kurios 2014 m. balandžio 15–17 d. įvykdė Bentiu užpuolimą pažeidžiant sausio 23 d. karo veiksmų nutraukimo susitarimą, vadovas. Puolimo metu žuvo daugiau kaip 200 civilių gyventojų. Todėl Peter Gadet yra atsakingas už smurto protrūkio kurstymą, taip kliudant politiniam procesui Pietų Sudane, ir už sunkius žmogaus teisių pažeidimus.

2014 7 11
III PRIEDAS

Svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJOS RESPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NYDERLANDAI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

ADRESAS, KURIUO SIUNČIAMI PRANEŠIMAI EUROPOS KOMISIJAI:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) 2014 m. liepos 10 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 748/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane (OL L 203, 2014 7 11, p. 13).

( 2 ) 2014 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimas 2014/449/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane (OL L 203, 2014 7 11, p. 100).

( 3 ) 2015 m. gegužės 7 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/740 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/449/BUSP (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 52).

( 4 ) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

( 5 ) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Top