Help Print this page 

Document 32015D1118

Title and reference
2015 m. liepos 9 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2015/1118, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/740 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane
  • In force
OJ L 182, 10.7.2015, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1118/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/31


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1118

2015 m. liepos 9 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/740 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2015 m. gegužės 7 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/740 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/449/BUSP (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 ir 2 dalis,

kadangi:

(1)

2015 m. gegužės 7 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2015/740;

(2)

2015 m. kovo 3 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT ST) priėmė rezoliuciją 2206 (2015), kuria nustatomos ribojamosios priemonės asmenims ir subjektams, kuriuos nurodė Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal tos rezoliucijos 16 punktą;

(3)

2015 m. liepos 1 d. Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliucijos 2206 (2015) 16 punktą, į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą įtraukė šešis asmenis;

(4)

Sprendimo (BUSP) 2015/740 II priede pateiktos dviejų asmenų pavardės turėtų būti iš to priedo išbrauktos, nes juos nurodė JT Saugumo Tarybos komitetas, ir todėl jų pavardės turėtų būti įtrauktos į I priedą;

(5)

Sprendimo (BUSP) 2015/740 I ir II priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2015/740 I priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Iš Sprendimo (BUSP) 2015/740 II priedo išbraukiamos šios pavardės ir su jomis susiję įrašai:

1.

Santino DENG

2.

Peter GADET

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 117, 2015 5 8, p. 52.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

3 STRAIPSNIO 1 DALIES a PUNKTE IR 6 STRAIPSNIO 1 DALIES a PUNKTE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

A.   ASMENYS

1.   Gabriel JOK RIAK (dar žinomas kaip: a) Gabriel Jok b) Jok Riak c) Jock Riak).

Pareigos: Sudano liaudies išlaisvinimo armijos (SPLA) pirmojo sektoriaus vadas.Gimimo data:1966 m.Gimimo vieta: Bor (Boras), Sudanas/Pietų Sudanas.Pilietybė: Pietų Sudano.Adresas: a) Unity State (Vienybės vilaja), Pietų Sudanas b) Wau (Vau), Western Bahr El Ghazal (Vakarų Bahr al Gazalis), Pietų Sudanas.Įtraukimo į sąrašą data:2015 m. liepos 1 d.Kita informacija: Nuo 2013 m. sausio mėn. vadovauja SPLA pirmajam sektoriui, kuris veikia daugiausia Vienybės vilajoje. Kaip SPLA pirmojo sektoriaus vadas, jis išplėtė arba pratęsė konfliktą Pietų Sudane pažeisdamas Karo veiksmų nutraukimo susitarimą.

SPLA yra Pietų Sudano karinis subjektas, kuris dalyvauja veiksmuose, kuriais buvo išplėstas konfliktas Pietų Sudane, įskaitant 2014 m. sausio mėn. Karo veiksmų nutraukimo susitarimo ir 2014 m. gegužės 9 d. Susitarimo siekiant išspręsti krizę Pietų Sudane (naujo įsipareigojimo laikytis Karo veiksmų nutraukimo susitarimo) pažeidimus, ir trukdė Tarpvyriausybinės vystymosi institucijos (IGAD) stebėsenos ir tikrinimo mechanizmo taikymo veiklai.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Gabriel Jok Riak buvo įtrauktas į sąrašą 2015 m. liepos 1 d. pagal Rezoliucijos 2206 (2015) 7 punkto a papunktį, 7 punkto f papunktį ir 8 punktą už „veiksmus ar politiką, kurių tikslas arba poveikis yra išplėsti arba pratęsti konfliktą Pietų Sudane arba trukdyti susitaikymui ar taikos deryboms arba procesams, įskaitant Karo veiksmų nutraukimo susitarimo pažeidimus“; už „kliudymą tarptautinių taikos palaikymo, diplomatinių ar humanitarinių misijų Pietų Sudane, įskaitant IGAD stebėsenos ir tikrinimo mechanizmą, veiklai ir kliudymą teikti, skirstyti ar gauti humanitarinę pagalbą“; ir kaip „subjekto, įskaitant Pietų Sudano Vyriausybę, opoziciją, nereguliariąsias karines pajėgas ar kitą grupę, kuri pati arba jos nariai dalyvavo vykdant 6 ir 7 punktuose apibūdintus veiksmus“, vadovas.

Papildoma informacija

Gabriel Jok Riak yra Sudano liaudies išlaisvinimo armijos (SPLA) pirmojo sektoriaus vadas; SPLA yra Pietų Sudano karinis subjektas, kuris dalyvauja veiksmuose, kuriais buvo išplėstas konfliktas Pietų Sudane, įskaitant 2014 m. sausio mėn. Karo veiksmų nutraukimo susitarimo ir 2014 m. gegužės 9 d. Susitarimo siekiant išspręsti krizę Pietų Sudane (naujo įsipareigojimo laikytis Karo veiksmų nutraukimo susitarimo (CoHA)) (Gegužės mėn. susitarimas) pažeidimus.

Jok Riak nuo 2013 m. sausio mėn. vadovauja SPLA pirmajam sektoriui, kuris daugiausia veikia Vienybės vilajoje. SPLA trečioji, ketvirtoji ir penktoji divizijos yra pavaldžios pirmajam sektoriui ir jo vadui Jok Riak.

Jok Riak ir jo bendrai vadovaujamos SPLA pirmojo ir trečiojo sektoriaus pajėgos dalyvavo keliuose veiksmuose (apibūdinta toliau), kuriais pažeisti 2014 m. sausio mėn. CoHA įsipareigojimai nutraukti visus karinius veiksmus, nukreiptus prieš priešiškas pajėgas, taip pat kitus provokacinius veiksmus, sustabdyti pajėgas jų esamose vietose ir susilaikyti nuo tokios veiklos kaip pajėgų judėjimas ar naujas apsirūpinimas amunicija, kuri galėtų sukelti karinę konfrontaciją.

SPLA pajėgos, kurioms bendrai vadovavo Jok Riak, keletą kartų pažeidė CoHA tiesiogiai vykdydamos karinius veiksmus.

2014 m. sausio 10 d. SPLA pajėgos, kurioms bendrai vadovavo pirmojo sektoriaus vadas Jok Riak, užėmė Bentiu miestą, kurį nuo 2013 m. gruodžio 20 d. kontroliavo opozicinė Sudano liaudies išlaisvinimo armija (SPLM-IO). Vos 2014 m. sausio mėn. pasirašius CoHA, SPLA trečioji divizija iš pasalų užpuolė ir apšaudė SPLM-IO kovotojus netoli Leer miesto, o 2014 m. balandžio mėn. viduryje užėmė Mayom miestą ir nužudė daugiau kaip 300 SPLM-IO karių.

2014 m. gegužės 4 d. Jok Riak vadovaujamos SPLA pajėgos vėl užėmė Bentiu. Džubos valstybinėje televizijoje SPLA atstovas spaudai teigė, kad Jok Riak vadovaujama Vyriausybės armija užėmė Bentiu ketvirtą valandą po pietų, papildydamas, kad veiksmuose dalyvavo ir trečioji divizija bei specialioji SPLA grupė. Vos paskelbus Gegužės mėn. susitarimą, SPLA trečiosios ir ketvirtosios divizijos pajėgos ėmėsi veiksmų ir atstūmė opozicijos kovotojus, kurie prieš tai puolė SPLA pozicijas netoli Bentiu ir šiauriniuose naftos turinčiuose Pietų Sudano regionuose.

Be to, po Gegužės mėn. susitarimo pasirašymo, SPLA trečiosios divizijos kariai vėl užėmė Wang Kai miestą, o divizijos vadas Santino Deng Wol davė įgaliojimus savo pajėgoms žudyti visus ginkluotus ar namuose besislepiančius asmenis ir įsakė jiems sudeginti visus namus, kuriuose yra opozicinių pajėgų.

2015 m. balandžio mėn. pabaigoje ir gegužės mėn. Jok Riak vadovaujamos SPLA pirmojo sektoriaus pajėgos įvykdė plataus masto karinį puolimą iš Ežerų vilajos prieš opozicines pajėgas Vienybės vilajoje.

Pranešama, kad 2014 m. rugsėjo mėn. pradžioje Jok Riak, pažeisdamas CoHA sąlygas, kaip apibūdinta pirmiau, ieškojo, kur pataisyti tankus ir pakeisti juos taip, kad būtų galima naudoti prieš opozicines pajėgas. 2014 m. spalio mėn. pabaigoje ne mažiau kaip 7 000 SPLA trečiosios ir penktosios divizijos karių ir sunkiųjų ginklų buvo perkelta, kad būtų sustiprinta ketvirtoji divizija, kuri turėjo atremti opozicijos puolimą netoli Bentiu. 2014 m. lapkričio mėn. SPLA atsigabeno naujos karinės įrangos ir ginkluotės, įskaitant šarvuotus transporterius, sraigtasparnius, artilerijos ginklus ir šaudmenis į teritoriją, už kurią atsakingas pirmasis sektorius; tikėtina, kad tai buvo daroma rengiantis kovoti su opozicija. Pranešama, kad 2015 m. vasario mėn. pradžioje Jok Riak įsakė, kad šarvuoti transporteriai būtų siunčiami į Bentiu, galbūt reaguojant į nesenus opozijos puolimus.

Po 2015 m. balandžio ir gegužės mėn. puolimo Vienybės vilajoje, SPLA pirmasis sektorius atmetė Tarpvyriausybinės vystymosi institucijos stebėsenos ir tikrinimo grupės (IGAD-MVM) prašymus Bentiu ištirti šį CoHA pažeidimą, tuo atimdama iš IGAD-MVM judėjimo laisvę savo įgaliojimams vykdyti.

Be to, 2014 m. balandžio mėn. Jok Riak išplėtė konfliktą Pietų Sudane, kaip pranešama, padėdamas apginkluoti ir mobilizuoti net 1 000 dinkų jaunuolių įprastinėms SPLA pajėgoms papildyti.

2.   Simon Gatewech DUAL (dar žinomas kaip: a) Simon Gatwich Dual b) Simon Getwech Dual c) Simon Gatwec Duel d) Simon Gatweach e) Simon Gatwick f) Simon Gatwech g) Simon Garwich h) generolas Gaduel i) Dhual). Pareigos: opozicinės SPLA generalinio štabo vadas. Gimimo data: 1953 m. Gimimo vieta: a) Akobo (Akobo), Jonglei State (Džongolėjaus vilaja), Sudanas/Pietų Sudanas b) Uror county (Uroro apskritis), Jonglei State (Džongolėjaus vilaja), Sudanas/Pietų Sudanas. Adresas: Jonglei State (Džongolėjaus vilaja), Sudanas/Pietų Sudanas. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 m. liepos 1 d.

Kita informacija: Yra SPLM-IO generalinio štabo vadas, o anksčiau buvo opozicijos pajėgų vadas Džongolėjaus vilajoje. 2015 m. vasario mėn. pradžioje įvykdė išpuolį Džongolėjaus vilajoje, o nuo 2015 m. kovo mėn. jis bandė sugriauti taiką Džonglėjaus vilajoje išpuoliais prieš civilius gyventojus.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Simon Gatwech Dual į sąrašą įtrauktas 2015 m. liepos 1 d. pagal Rezoliucijos 2206 (2015) 6 punktą, 7 punkto a papunktį, 7 punkto d papunktį ir 8 punktą kaip asmuo, „tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingas už veiksmus ar politiką, dėl kurių kyla grėsmė taikai, saugumui ar stabilumui Pietų Sudane, arba bendrininkavęs, ar dalyvavęs juos vykdant“, vykdęs „veiksmus ar politiką, kurių tikslas arba poveikis yra išplėsti arba pratęsti konfliktą Pietų Sudane arba trukdyti susitaikymo ar taikos deryboms arba procesams, įskaitant Karo veiksmų nutraukimo susitarimo pažeidimus“, veiksmus prieš civilius gyventojus, įskaitant moteris ir vaikus, vykdant smurto veiksmus (įskaitant žudymą, luošinimą, kankinimą, žaginimą ar kitokį seksualinį smurtą), grobimą, priverstinį dingimą, priverstinį perkėlimą, arba išpuolius prieš mokyklas, ligonines, religines vietas ar vietas, kuriose civiliai gyventojai ieško prieglobsčio, arba vykdant veiksmus, kuriais rimtai pažeidžiamos žmogaus teisės arba pažeidžiama humanitarinė teisė „ir kaip“ subjekto, įskaitant Pietų Sudano Vyriausybę, opoziciją, nereguliariąsias karines pajėgas ar kitą grupę, kuri pati arba jos nariai dalyvavo vykdant kuriuos nors 6 ir 7 punktuose apibūdintus veiksmus, vadovas.

Papildoma informacija

Simon Gatwech Dual (Gatwech Dual) vykdė veiksmus ar politiką, kuriais keliama grėsmė taikai, saugumui ar stabilumui Pietų Sudane, ir jis vadovauja opoziciniam Sudano liaudies išlaisvinimo judėjimui (SPLM-IO) – subjektui, kuris vykdė veiksmus, kurie kelia grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Pietų Sudane ir smurto veiksmus, nukreiptus prieš civilius gyventojus, įskaitant moteris ir vaikus.

Gatwech Dual yra SPLM-IO generalinio štabo vadas, o anksčiau buvo opozicijos pajėgų vadas Džongolėjaus vilajoje.

2014–2015 m. Gatwech Dual vadovavo labai didelėms karinėms pajėgoms ir veikė iš dalies savarankiškai vadovaudamas išpuoliams. Gatwech Dual atsako už SPLM-IO dislokavimą ir taip pat už galimą dalies Baltosios armijos (nuerų jaunuolių nereguliariųjų karinių pajėgų) dislokavimą.

2014 m. balandžio mėn. pabaigoje Gatwech Dual bendrai vadovaujamos pajėgos užėmė vis daugiau teritorijos Džongolėjaus vilajoje, žygiuodamos link vilajos sostinės Boro. Gali būti, kad Gatwech Dual pasinaudojo žiniomis apie 2014 m. balandžio 17 d. išpuolį prieš šalies viduje perkeltus nuerus JT kvartale Bore, kad sukurstytų savo karines pajėgas siekti keršto. 2014 m. rugpjūčio 14 d. IGAD stebėsenos ir tikrinimo mechanizmo Aukštutinio Nilo, Vienybės ir Džonglėjaus vilajose suvestinėje ataskaitoje taip pat nurodyta, kad Gatwech Dual vadovaujamos pajėgos pažeidinėjo ugnies nutraukimo susitarimą.

2015 m. vasario mėn. pradžioje Gatwech Dual pajėgos įvykdė išpuolį Džongolėjaus vilajoje. Nuo 2015 m. kovo mėn. Gatwech Dual bandė sugriauti taiką Džonglėjaus vilajoje išpuoliais prieš civilius gyventojus.

2015 m. balandžio mėn. pabaigoje Gatwech Dual dalyvavo planuojant ir koordinuojant netikėtus išpuolius prieš Pietų Sudano Vyriausybines pajėgas Aukštutinio Nilo vilajoje. 2015 m. gegužės 12–31 d. IGAD stebėsenos ir tikrinimo mechanizmo suvestinėje ataskaitoje dėl karo veiksmų nutraukimo pažeidimų išvardijami Gatwech Dual kontroliuojamų opozicinių pajėgų padaryti pažeidimai, įskaitant išpuolį prieš Vyriausybės pajėgas Ajode.

Gatwech Dual vadovaujamos SPLM-IO pajėgos vykdė išpuolius prieš moteris, vaikus ir civilius gyventojus. Pranešama, kad Gatwech Dual savo vadovaujamoms pajėgoms įsakė žudyti dinkų karo belaisvius, moteris ir vaikus, o jo vadovaujami karininkai pareiškė, kad opozicijos pajėgos neturėtų išskirti skirtingų dinkų genčių, o žudyti juos visus.

3.   James Koang CHUOL (dar žinomas kaip: a) James Koang Chol Ranley b) James Koang Chol c) Koang Chuol Ranley d) James Koang Chual). Gimimo data: 1961 m. Pilietybė: Pietų Sudano. Paso Nr.: R00012098, Pietų Sudanas. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 m. liepos 1 d.

Kita informacija: 2014 m. gruodžio mėn. paskirtas opozicinės Sudano liaudies išlaisvinimo armijos (SPLA-IO) specialiosios divizijos vadu. Jo pajėgos vykdė išpuolius prieš civilius gyventojus. 2014 m. vasario mėn. jo vadovaujamos pajėgos vykdė išpuolius prieš Jungtinių Tautų stovyklas, ligonines, bažnyčias ir mokyklas, plačiu mastu vykdė žaginimus ir kankinimus, ir naikino turtą, siekdami išstumti Vyriausybę palaikančius civilius gyventojus, karius ir policininkus.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

James Koang Chuol (Koang) į sąrašą įtrauktas 2015 m. liepos 1 d. pagal Rezoliucijos 2206 (2015) 6 punktą, 7 punkto a papunktį, 7 punkto d papunktį ir 8 punktą kaip, „atsakingas už veiksmus ar politiką, dėl kurių kyla grėsmė taikai, saugumui ar stabilumui Pietų Sudane, taip pat bendrininkavęs ar dalyvavęs juos vykdant“, už „veiksmus ar politiką, kurių tikslas arba poveikis yra išplėsti ar pratęsti konfliktą Pietų Sudane arba trukdyti susitaikymui ar taikos deryboms arba procesams, įskaitant Karo veiksmų nutraukimo susitarimo pažeidimus“, už „veiksmus prieš civilius gyventojus, įskaitant moteris ir vaikus, vykdant smurto veiksmus (įskaitant žudymą, luošinimą, kankinimą ar žaginimą ar kitokį seksualinį smurtą), grobimą, priverstinį dingimą, priverstinį perkėlimą arba išpuolius prieš mokyklas, ligonines, religines vietas ar vietas, kuriose civiliai gyventojai ieško prieglobsčio, arba vykdant veiksmus, kuriais rimtai pažeidžiamos žmogaus teisės arba pažeidžiama humanitarinė teisė“ ir kaip „subjekto, įskaitant Pietų Sudano Vyriausybę, opoziciją, nereguliariąsias karines pajėgas ar kitą grupę, kuri pati arba jos nariai dalyvavo vykdant kuriuos nors 6 ir 7 punktuose apibūdintus veiksmus,“ vadovas.

Papildoma informacija

Eidamas antivyriausybinių pajėgų Vienybės vilajoje (Pietų Sudanas), kurios nariai vykdo veiksmus prieš civilius gyventojus, įskaitant moteris ir vaikus, įskaitant žudymą, seksualinį smurtą ir vykdo išpuolius prieš mokyklas, ligonines, religines vietas ir vietas, kuriose civiliai gyventojai ieško prieglobsčio, vado pareigas, James Koang Chuol (Koang) kėlė grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Pietų Sudane.

Jis dezertyravo iš savo pareigų kaip Sudano liaudies išlaisvinimo armijos (SPLA) ketvirtosios divizijos vadas 2013 m. gruodžio mėn. Vykdydami Koang įsakymus, dezertyravę kariai nužudė ne mažiau nei 260 savo kartu bazėje tarnavusių kolegų, o po to vykdė veiksmus prieš valstybės sostinės Bentiu civilius gyventojus ir juos žudė.

Koang buvo paskirtas opozicinės Sudano liaudies išlaisvinimo armijos (SPLA-IO) specialiosios divizijos vadu 2014 m. gruodžio mėn. Šiose naujose pareigose Koang vadovavo išpuoliams prieš Vyriausybės pajėgas Aukštutinio Nilo vilajos Renk ir Maban apskrityse 2015 m. sausio mėn., kuriuos Tarpvyriausybinė vystymosi stebėsenos institucija ir Patikros mechanizmas įvardijo kaip Karo veiksmų nutraukimo susitarimo (CoHA) pažeidimus.

2014 m. vasario mėn., po to, kai Koang buvo pavesta vadovauti antivyriausybinėms pajėgoms Vienybės vilajoje, tos pajėgos įvykdė išpuolius prieš Jungtinių Tautų stovyklas, ligonines, bažnyčias ir mokyklas, plačiu mastu vykdė žaginimus, kankinimus ir naikino turtą, bandydamos išguiti Vyriausybei ištikimus civilius, karius ir policininkus. 2014 m. balandžio 14–15 d. Koang pajėgos po sunkių kovų užėmė Bentiu ir surengė išpuolius prieš civilius gyventojus. Per atskirus incidentus Bentiu mečetėje, bažnyčioje ir apleistame sandėlyje pajėgos atskyrė civilius gyventojus, kurie tose vietose glaudėsi, pagal jų etninę kilmę ir tautybę, o tada surengė tikslinius žudymus, per kuriuos bent 200 žmonių nužudė, o 400 sužeidė. Pranešama, kad 2014 m. rugsėjo mėn. viduryje Koang įsakė savo vadovaujamoms pajėgoms vykdyti veiksmus prieš dinkų civilius gyventojus per išpuolį Aukštutinio Nilo vilajoje.

4.   Santino Deng WOL (dar žinomas kaip: a) Santino Deng Wuol b) Santino Deng Kuol).

Laipsnis: Generolas majoras. Pareigos: Sudano liaudies išlaisvinimo armijos (SPLA) trečiosios divizijos vadas. Gimimo data:1962 m. lapkričio 9 d.Gimimo vieta: Aweil (Aveilas), Sudanas/Pietų Sudanas. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 m. liepos 1 d.Kita informacija: Vadovavo kariniams veiksmams, nukreiptiems prieš opozicijos pajėgas, ir surengė konfrontacinius pajėgų perkėlimo veiksmus, pažeisdamas Karo veiksmų nutraukimo susitarimą (CoHA). 2015 m. gegužės mėn. jo vadovaujamos pajėgos jo įsakymu žudė vaikus, moteris ir senyvo amžiaus vyrus, degino turtą ir vogė gyvulius, judėdami per Vienybės vilają link Thorjath naftos telkinio.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Santino Deng Wol į sąrašą įtrauktas 2015 m. liepos 1 d. pagal Rezoliucijos 2206 (2015) 6 punktą, 7 punkto a papunktį, 7 punkto d papunktį ir 8 punktą už „veiksmus ar politiką, kurių tikslas arba poveikis yra išplėsti ar pratęsti konfliktą Pietų Sudane arba trukdyti susitaikymui ar taikos deryboms arba procesams, įskaitant Karo veiksmų nutraukimo susitarimo pažeidimus“, „veiksmus prieš civilius gyventojus, įskaitant moteris ir vaikus, vykdant smurto veiksmus (įskaitant žudymą, luošinimą, kankinimą ar žaginimą ar kitokį seksualinį smurtą), grobimą, priverstinį dingimą, priverstinį perkėlimą arba išpuolius prieš mokyklas, ligonines, religines vietas ar vietas, kuriose civiliai gyventojai ieško prieglobsčio, arba vykdant veiksmus, kuriais rimtai pažeidžiamos žmogaus teisės arba pažeidžiama humanitarinė teisė“ ir kaip „subjekto, įskaitant Pietų Sudano Vyriausybę, opoziciją, nereguliariąsias karines pajėgas ar kitą grupę, kuri pati arba jos nariai dalyvavo vykdant kuriuos nors 6 ir 7 punktuose apibūdintus veiksmus,“ vadovas.

Papildoma informacija

Santino Deng Wol (Deng Wol) yra Sudano liaudies išlaisvinimo armijos (SPLA) generolas majoras ir SPLA trečiosios divizijos vadas; SPLA yra Pietų Sudano karinis subjektas, kuris dalyvauja veiksmuose, kuriais buvo išplėstas konfliktas Pietų Sudane, įskaitant 2014 m. sausio mėn. Karo veiksmų nutraukimo susitarimo ir 2014 m. gegužės 9 d. Susitarimo siekiant išspręsti krizę Pietų Sudane (naujo įsipareigojimo laikytis Karo veiksmų nutraukimo susitarimo (CoHA)) (gegužės mėn. susitarimas) pažeidimus.

Deng Wol vadovavo kariniams veiksmams, nukreiptiems prieš opozicijos pajėgas, ir surengė konfrontacinius pajėgų perkėlimo veiksmus, kuriais pažeistas Karo veiksmų nutraukimo susitarimas (CoHA).

Netrukus po derybų, kuriose abi šalyse įsipareigojo nutraukti karo veiksmus, DENG WOL parengė savo pajėgas Vienybės vilajos Leer miesto puolimui. Vėliau jie surengė pasalą ir apšaudė sukilėlius kovotojus netoli Leer.

Pranešta, kad 2014 m. balandžio mėn. viduryje Deng Wol pajėgos rengėsi atkovoti Bentiu iš antivyriausybinių pajėgų. Vėliau tą mėnesį Deng Wol pajėgos užėmė Mayom miestą – žiauraus mūšio metu nužudyta daugiau kaip 300 opozicijos kovotojų. Dar vėliau, 2014 m. gegužės mėn. pradžioje, Deng Wol pajėgos užėmė Tor Abyad, žudydamos opozicijos kovotojus. Iš karto po to SPLA pajėgos, įskaitant Deng Wol pajėgas, atakavo ir atkovojo Vienybės vilajos Wang Kai miestą. Deng Wol davė įgaliojimus savo pajėgoms žudyti visus ginkluotus ar namuose besislepiančius asmenis ir įsakė joms sudeginti visus namus, kuriuose gyvena opozicijos rėmėjai.

Deng Wol SPLA trečioji divizija dalyvavo 2015 m. balandžio–gegužės mėn. vykusiame puolime Vienybės vilajoje, kurio metu SPLA pradėjo koordinuotą ataką, kad paimtų opozicijos įtvirtinimus Mayom, Guit, Koch, Mayendit ir Leer apskrityse. Deng Wol pajėgos žudė vaikus, moteris ir pagyvenusius žmones, degino turtą ir vogė gyvulius, judėdami per Vienybės vilają link Thorjath naftos telkinio 2015 m. gegužės mėn. Be to, pranešama, kad to mėnesio pradžioje Deng Wol privertė įvykdyti mirties bausmę į nelaisvę paimtiems opozicijos kariams.

5.   Marial Chanuong Yol MANGOK (dar žinomas kaip: a) Marial Chinuong b) Marial Chan c) Marial Chanoung Yol d) Marial Chinoum). Pareigos: a) Sudano liaudies išlaisvinimo armijos generolas majoras b) vadas, Prezidento gvardijos padalinys. Gimimo data:1960 m. sausio 1 d.Gimimo vieta: Yirol (Jirolis), Lakes State (Ežerų vilaja). Pilietybė: Pietų Sudano. Paso Nr.: R00005943, Pietų Sudanas.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 m. liepos 1 d.Kita informacija: Jo Prezidento gvardija vadovavo nuerų civilių gyventojų žudynėse Džuboje ir Džubos apylinkėse; daugelis nužudytųjų palaidoti masiniuose kapuose. Viename iš tokių kapų rasta 200–300 civilių gyventojų kūnų.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Marial Chanuong Yol Mangok įtrauktas į sąrašą 2015 m. liepos 1 d. pagal Rezoliucijos 2206 (2015) 7 punkto a papunktį, 7 punkto c papunktį, 7 punkto d papunktį ir 8 punktą už „veiksmus ar politiką, kurių tikslas arba poveikis yra išplėsti arba pratęsti konfliktą Pietų Sudane arba trukdyti susitaikymo ar taikos deryboms arba procesams, įskaitant Karo veiksmų nutraukimo susitarimo pažeidimus“; „veiksmų, kuriais pažeidžiama taikytina tarptautinė žmogaus teisių teisė ar tarptautinė humanitarinė teisė arba veiksmų, kuriais pažeidžiamos žmogaus teisės Pietų Sudane, planavimą, vadovavimą jiems arba jų vykdymą“; „veiksmus prieš civilius gyventojus, įskaitant moteris ir vaikus, vykdant smurto veiksmus (įskaitant žudymą, luošinimą, kankinimą, žaginimą ar kitokį seksualinį smurtą), grobimą, priverstinį dingimą, priverstinį perkėlimą, arba išpuolius prieš mokyklas, ligonines, religines vietas ar vietas, kuriose civiliai gyventojai ieško prieglobsčio, arba vykdant veiksmus, kuriais rimtai pažeidžiamos žmogaus teisės arba pažeidžiama humanitarinė teisė“ ir kaip „subjekto, įskaitant Pietų Sudano Vyriausybę, opoziciją, nereguliariąsias karines pajėgas ar kitą grupę, kuri pati arba jos nariai dalyvavo vykdant 6 ir 7 punktuose apibūdintus veiksmus,“ vadovas.

Papildoma informacija

Mangok yra Pietų Sudano Vyriausybinės Prezidento gvardijos, kuri vadovavo operacijoms Džuboje po 2013 m. gruodžio 15 d. prasidėjusių kovų, vadas. Jis vykdė įsakymus nuginkluoti nuerų karius ir po to įsakė panaudoti tankus prieš politinius veikėjus Džuboje – nužudyti 22 neginkluoti opozicijos lyderio Riek Machar asmens sargybiniai ir septyni buvusio vidaus reikalų ministro Gier Chuang Aluong asmens sargybiniai.

Remiantis gausiais ir patikimais liudijimais, pradinėse operacijose Džuboje Mangok Prezidento gvardija vadovavo nuerų civilių gyventojų žudynėms Džuboje ir Džubos apylinkėse; daugelis nužudytųjų palaidoti masiniuose kapuose. Viename iš tokių kapų rasta 200–300 civilių gyventojų kūnų.

6.   Peter GADET (dar žinomas kaip: a) Peter Gatdet Yaka b) Peter Gadet Yak c) Peter Gadet Yaak d) Peter Gatdet Yaak e) Peter Gatdet f) Peter Gatdeet Yaka).

Gimimo data: Tarp 1957 m. ir 1959 m. Gimimo vieta: a) Mayom county (Mayom apskritis) Unity State (Vienybės vilaja) b) Mayan, Unity State (Vienybės vilaja). Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 m. liepos 1 d.

Kita informacija:2014 m. gruodžio 21 d. paskirtas opozicinės Sudano liaudies išlaisvinimo armijos (SPLA-IO) operacijų štabo viršininko pavaduotoju. 2014 m. balandžio mėn. atakuojant Bentiu, jo vadovaujamos pajėgos veikė prieš civilius gyventojus, įskaitant moteris, be kita ko, vykdė tikslinį žudymą etniniu pagrindu.

Peter Gadet į sąrašą įtrauktas 2015 m. liepos 1 d. pagal Rezoliucijos 2206 (2015) 7 punkto a papunktį, 7 punkto d papunktį, 7 punkto e papunktį, ir 8 punktą už „veiksmus ar politiką, kurių tikslas arba poveikis yra išplėsti ar pratęsti konfliktą Pietų Sudane arba trukdyti susitaikymui ar taikos deryboms arba procesams, įskaitant Karo veiksmų nutraukimo susitarimo pažeidimus“, „veiksmus prieš civilius gyventojus, įskaitant moteris ir vaikus, vykdant smurto veiksmus (įskaitant žudymą, luošinimą, kankinimą, žaginimą ar kitokį seksualinį smurtą), grobimą, priverstinį dingimą, priverstinį perkėlimą arba išpuolius prieš mokyklas, ligonines, religines vietas ar vietas, kuriose civiliai gyventojai ieško prieglobsčio, arba vykdęs veiksmus, kuriais rimtai pažeidžiamos žmogaus teisės arba pažeidžiama humanitarinė teisė“ ir kaip „subjekto, įskaitant Pietų Sudano Vyriausybę, opoziciją, nereguliariąsias karines pajėgas ar kitą grupę, kuri pati arba jos nariai dalyvavo vykdant 6 ir 7 punktuose apibūdintus veiksmus,“ vadovas.

Papildoma informacija

Peter Gadet yra opozicinės Sudano liaudies išlaisvinimo armijos (SPLA-IO), kuri dalyvavo veiksmuose, kuriais buvo išplėstas konfliktas Pietų Sudane, įskaitant 2014 m. sausio mėn. Karo veiksmų nutraukimo susitarimo (CoHA) pažeidimus, pajėgų vadas.

2014 m. kovo mėn. pabaigoje Gadet vadovaujamos pajėgos atakavo ir užgrobė Kakos miestą (Aukštutinio Nilo vilaja) iš Sudano liaudies išlaisvinimo armijos (SPLA). Po to Gadet buvo perkeltas iš Džongolėjaus vilajos į Bentiu, kur jis buvo paskirtas Vienybės vilajos kariniu gubernatoriumi, kad padėtų antivyriausybinėms pajėgoms mobilizuoti daugiausia Bol nuerų gyventojus. Vėliau Gadet vadovavo SPLA-IO atakoms Vienybės vilajoje. Gadet pajėgos buvo atsakingos už Rusijos įmonės iš dalies pastatytos naftos perdirbimo gamyklos Vienybės vilajoje apgadinimą. Gadet pajėgos taip pat perėmė Tor Abyad ir „Kilo 30“ vietovių Vienybės vilajos naftos telkiniuose kontrolę.

Nuo 2014 m. balandžio vidurio 50 000 antivyriausybinių pajėgų kovotojų apsupo Malakalį, rengdamosi pulti Bentiu. 2014 m. balandžio 15 d. Gadet pajėgos atakavo Bentiu ir perėmė jo kontrolę, nors po to miesto kontrolę prarado. 2014 m. balandžio mėn. atakuojant Bentiu, Gadet vadovaujamos pajėgos veikė prieš civilius gyventojus, įskaitant moteris, be kita ko, vykdė tikslinį žudymą etniniu pagrindu.

2014 m. birželio mėn. Peter Gadet išleido įsakymą SPLA-IO vadams verbuoti jaunimą visose sukilėlių užimtose apskrityse.

Nuo 2014 m. spalio 25–29 d. Gadet vadovaujamos pajėgos apsupo ir atakavo Bentiu ir Rubkona miestus, trumpai užėmė Bentiu spalio 29 d. ir po to atsitraukė.

2014 m. gruodžio 21 d. Gadet paskirtas SPLA-IO operacijų štabo viršininko pavaduotoju. Po šio paskyrimo, taikant Tarpvyriausybinės vystymosi institucijos (IGAD) stebėsenos ir tikrinimo mechanizmą, SPLA-IO pajėgos buvo nurodytos įvykdžiusios daug Karo veiksmų nutraukimo susitarimo (CoHA) pažeidimų Vienybės, Aukštutinio Nilo ir Džongolėjaus vilajose.

B.   SUBJEKTAI“


Top