Help Print this page 

Document 02010R0356-20150303

Title and reference
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 356/2010 2010 m. balandžio 26 d. kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/356/2015-03-03
Multilingual display
Text

2010R0356 — LT — 03.03.2015 — 007.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 356/2010

2010 m. balandžio 26 d.

kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms

(OL L 105, 27.4.2010, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 956/2011 2011 m. rugsėjo 26 d.

  L 249

1

27.9.2011

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 641/2012 2012 m. liepos 16 d.

  L 187

3

17.7.2012

►M3

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 943/2012 2012 m. spalio 15 d.

  L 282

6

16.10.2012

►M4

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 432/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 129

15

14.5.2013

►M5

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M6

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1104/2014 2014 m. spalio 20 d.

  L 301

5

21.10.2014

►M7

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/325 2015 m. kovo 2 d.

  L 58

41

3.3.2015


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 294, 10.10.2014, p. 49 (356/2010,)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 356/2010

2010 m. balandžio 26 d.

kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigomsEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 1 ir 2 dalis,

atsižvelgdama į 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimą 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2009/138/BUSP ( 1 ),

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos bendrą pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2008 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (toliau – Saugumo Taryba), veikdama pagal Jungtinių Tautų chartijos VII skyrių, priėmė Rezoliuciją 1844 (2008), kuria patvirtinamas visuotinis ir absoliutus ginklų embargas Somaliui, taikomas remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliucija 733 (1992), ir įvedamos papildomos ribojamosios priemonės.

(2)

Papildomos ribojamosios priemonės susijusios su leidimo atvykti apribojimais ir finansinėmis ribojamosiomis priemonėmis, taikomomis Saugumo Tarybos arba Jungtinių Tautų Sankcijų komiteto, įsteigto pagal JT ST rezoliuciją 751 (1992) dėl Somalio (toliau – Sankcijų komitetas), nurodytiems asmenims ir subjektams. Be visuotinio ginklų embargo, minėta rezoliucija įvedamas specialus draudimas tiesiogiai ir netiesiogiai tiekti, parduoti arba perduoti ginklus ir karinę įrangą, taip pat specialus draudimas teikti susijusią pagalbą ir paslaugas Sankcijų komiteto į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams.

(3)

Ribojamosios priemonės taikomos asmenims ir subjektams, kuriuos Jungtinės Tautos (toliau – JT) nurodė kaip dalyvaujančius veiksmuose, kuriais keliama grėsmė taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, įskaitant veiksmus, kuriais keliama grėsmė 2008 m. rugpjūčio 18 d. Džibučio susitarimo ar politinio proceso įgyvendinimui arba kuriais pasitelkus jėgą grasinama Somalio pereinamojo laikotarpio federalinėms institucijoms ar Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM), arba remiančius tokius veiksmus, arba kaip savo veiksmais pažeidusius ginklų embargą ir nesilaikančius susijusių priemonių, arba kaip trukdančius teikti Somaliui humanitarinę pagalbą, ją gauti arba platinti Somalyje.

(4)

Europos Sąjungos Taryba 2009 m. vasario 16 d. priėmė Bendrąją poziciją 2009/138/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui ( 2 ), kurioje numatyta, inter alia, taikyti finansines ribojamąsias priemones į JT sąrašą įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, taip pat nustatytas draudimas tokiems asmenims, subjektams arba įstaigoms tiesiogiai arba netiesiogiai teikti paramą ir paslaugas, susijusias su ginklais ir karine įranga.

(5)

2010 m. kovo 19 d. Saugumo Taryba priėmė JT ST rezoliuciją 1916 (2010), kuria, inter alia, buvo nuspręsta sušvelninti tam tikrus apribojimus ir įpareigojimus pagal sankcijų režimą, kad tarptautinės, regioninės ir subregioninės organizacijos galėtų tiekti įrangą ir teikti techninę pagalbą, taip pat užtikrinti, kad JT galėtų laiku teikti skubiai reikalingą humanitarinę pagalbą.

(6)

2010 m. balandžio 12 d. Sankcijų komitetas patvirtino asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą.

(7)

Tuo pagrindu Taryba 2010 m. balandžio 26 d. priėmė Sprendimą 2010/231/BUSP.

(8)

Šios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, būtina priimti Sąjungos teisės aktą joms įgyvendinti tiek, kiek tai susiję su Sąjunga.

(9)

2003 m. sausio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojamųjų priemonių Somaliui ( 3 ) buvo įvestas visuotinis draudimas bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai Somalyje teikti su karine veikla susijusias technines žinias, paramą, rengti mokymus, teikti lėšas arba finansinę paramą. Reikėtų priimti naują Tarybos reglamentą, siekiant įgyvendinti priemones, skirtas JT į sąrašą įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

(10)

Šiuo reglamentu nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir principai, pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ( 4 ), pirmiausia teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į nuosavybę ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas gerbiant tas teises ir laikantis tų principų.

(11)

Šiuo reglamentu taip pat niekaip nepažeidžiami valstybių narių įsipareigojimai pagal Jungtinių Tautų chartiją bei nedaroma jokia įtaka teisiškai privalomam Saugumo Tarybos rezoliucijų pobūdžiui.

▼C1

(12)

Atsižvelgiant į padėties Somalyje keliamą specifinę grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui regione ir siekiant užtikrinti atitiktį Tarybos sprendimo 2010/231/BUSP priedo peržiūrėjimo ir keitimo procesui, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies keisti šio reglamento I priede pateiktą sąrašą.

▼B

(13)

Pagal tvarką, reglamentuojančią šio reglamento I priede pateikto sąrašo pakeitimų darymą, turėtų būti numatyta į sąrašą įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms pateikti jų įtraukimo į sąrašą motyvus, kuriuos perdavė Sankcijų komitetas, kad jie galėtų pateikti savo pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai informuoti tą asmenį, subjektą ar įstaigą.

(14)

Siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, pavardės, pavadinimai ir kiti atitinkami duomenys, skirti fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi pagal šį reglamentą, identifikuoti, turėtų būti viešai paskelbti.

(15)

Pagal šį reglamentą tvarkant fizinių asmenų asmens duomenis turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ( 5 ) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ( 6 ) nuostatų.

(16)

Valstybės narės turėtų nustatyti už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinas sankcijas. Numatytos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) lėšos – finansinis turtas ir visų rūšių pelnas, įskaitant toliau nurodytą turtą, tačiau juo neapsiribojant:

i) grynieji pinigai, čekiai, piniginiai reikalavimai, vekseliai, piniginės perlaidos ir kitos mokėjimo priemonės;

ii) indėliai finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų likučiai, skolos ir skoliniai įsipareigojimai;

iii) viešai ir privačiai parduodami vertybiniai popieriai ir skolos dokumentai, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, varantus, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) palūkanos, dividendai arba kitos pajamos iš turto arba turto vertės prieaugio;

v) paskola, tarpusavio reikalavimų įskaitymo teisė, garantijos, įvykdymo pasižadėjimai arba kiti finansiniai įsipareigojimai;

vi) akredityvai, važtaraščiai, pardavimo sutartys;

vii) lėšų arba finansinių išteklių nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai;

b) lėšų įšaldymas – lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo ar galimybių jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų kiekį, sumą, buvimo vietą, nuosavybės teisę, valdymą, pobūdį, paskirtį ar atliekant kitus pakeitimus, kurie sudarytų galimybę naudotis lėšomis, įskaitant portfelio valdymą, uždraudimas;

c) ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

d) ekonominių išteklių įšaldymas – išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, tačiau tuo neapsiribojant, draudimas;

e) Sankcijų komitetas – Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 751 (1992) dėl Somalio;

f) techninė pagalba – techninė parama, susijusi su remontu, tobulinimu, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra arba bet kokiu kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, konsultacijų, mokymo, darbo žinių arba įgūdžių perdavimo arba konsultavimo paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu;

g) investicijų paslaugos:

i) nurodymų dėl vienos ar keleto finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas;

ii) nurodymų vykdymas klientų vardu;

iii) sandorių vykdymas savo sąskaita;

iv) portfelio valdymas;

v) investicinės konsultacijos;

vi) įsipareigojimas pirkti arba parduoti finansines priemones ir (arba) po finansinių priemonių išplatinimo tvirtas įsipareigojimas pirkti;

vii) finansinių priemonių platinimas rinkoje be tvirto įsipareigojimo pirkti; arba

viii) daugiašalių prekybos priemonių operacija,

jei veikla susijusi su bet kokiomis finansinėmis priemonėmis, išvardytomis 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų ( 7 ) I priedo C skirsnyje;

h) Sąjungos teritorija – teritorijos, kurioms taikomos Sutartys, pagal Sutartyse nustatytas sąlygas.

i) motyvų pareiškimas – pagrindžiamojo dokumento dalis, kuri gali būti viešai skelbiama, ir (arba), kai taikoma, Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą motyvų aprašomojo pobūdžio santrauka.

2 straipsnis

1.  Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie priklauso, kuriuos turi, valdo arba kontroliuoja I priede išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos.

2.  I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms tiesiogiai arba netiesiogiai nesuteikiama galimybė naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais arba galimybė jais naudotis tų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų naudai.

▼M4

3.  I priede išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, kuriuos nurodė Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas, nes jie:

a) dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, arba remia tokius veiksmus, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę taikos ir susitaikymo Somalyje proceso įgyvendinimui, arba pasitelkę jėgą kelia grėsmę Somalio federalinei vyriausybei ar Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM);

b) savo veiksmais pažeidė ginklų embargą ar draudimą teikti susijusią pagalbą arba ginklų perpardavimo ir perdavimo apribojimus, kaip nurodyta JT ST rezoliucijos 2093 (2013) 34 punkte;

c) trukdo teikti Somaliui humanitarinę pagalbą, ją gauti arba platinti Somalyje;

d) yra politiniai arba kariniai lyderiai, verbuojantys vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose ar juos naudojantys tokiuose ginkluotuose konfliktuose Somalyje, pažeidžiant taikomą tarptautinę teisę;

e) yra atsakingi už taikomos tarptautinės teisės pažeidimus Somalyje, už civilių gyventojų, įskaitant vaikus ir moteris, įtraukimą į ginkluotus konfliktus, įskaitant žudymą ir žalojimą, seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, grobimą ir priverstinį perkėlimą.

▼B

4.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba rezultatas yra tiesiogiai arba netiesiogiai apeiti 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones.

5.  2 dalyje nustatytas draudimas neužtraukia jokios lėšas arba ekonominius išteklius suteikusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų atsakomybės, jeigu jie nežinojo ir neturėjo rimto pagrindo įtarti, kad jų veiksmai pažeis šį draudimą.

3 straipsnis

1.  2 straipsnio 2 dalis netaikoma šioms įšaldytas sąskaitas papildančioms lėšoms:

a) palūkanoms arba kitoms su šiomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus arba įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki tos dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą nurodė Sankcijų komitetas arba Saugumo Taryba,

jei tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 2 straipsnio 1 dalis.

2.  2 straipsnio 2 dalis netrukdo Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms kredituoti įšaldytas sąskaitas tais atvejais, kai jos gauna lėšas, pervedamas į fizinio arba juridinio asmens, subjekto ar įstaigos, kurie yra įtraukti į sąrašą, sąskaitą, su sąlyga, kad bet kokios šias sąskaitas papildančios lėšos taip pat bus įšaldytos. Finansų arba kredito įstaiga apie tokias operacijas nedelsdama praneša valstybių narių kompetentingoms institucijoms, nurodytoms II priede pateiktose tinklavietėse.

4 straipsnis

▼M2

1.  2 straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos teikimui lėšų arba ekonominių išteklių, būtinų siekiant užtikrinti, kad Somaliui būtų laiku suteikta skubiai reikalinga humanitarinė pagalba, kurią teikia JT, jų specializuotos agentūros arba kuri teikiama pagal Jungtinių Tautų programas, taip pat pagalba, kurią teikia humanitarinės organizacijos, turinčios stebėtojo statusą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, ir jų įgyvendinantieji partneriai, įskaitant dvišalį ar daugiašalį finansavimą gaunančias nevyriausybines organizacijas, dalyvaujančias vykdant JT konsoliduotą pagalbos Somaliui prašymą.

▼B

2.  1 dalyje nustatyta išimtis neužtraukia jokios lėšas arba ekonominius išteklius suteikusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų atsakomybės, jeigu jie nežinojo ir neturėjo rimto pagrindo įtarti, kad jų veiksmams ši išimtis netaikoma.

5 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede pateiktose tinklavietėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali jų manymu tinkamomis sąlygomis leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a) atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad tos lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

i) reikalingi I priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba būsto paskolą, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

ii) išimtinai skirti pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti; arba

iii) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; ir

b) susijusi valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie tokį sprendimą ir savo ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas per tris darbo dienas nuo pranešimo pateikimo dėl šių veiksmų prieštaravimų nepateikė.

2.  Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, nusprendusios, kad šios lėšos arba ekonominiai ištekliai yra būtini ypatingosioms išlaidoms padengti, jei susijusi valstybė narė apie šį sprendimą pranešė Sankcijų komitetui ir šis sprendimas buvo šio komiteto patvirtintas.

3.  Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie leidimus, suteiktus pagal 1 ir 2 dalis.

6 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede pateiktose tinklavietėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jei įvykdytos šios sąlygos:

a) naudojimasis lėšomis arba ekonominiais ištekliais teismo, administracine arba arbitražo tvarka yra suvaržytas, jeigu toks suvaržymas nustatytas iki tos dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytą fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą nurodė Sankcijų komitetas arba Saugumo Taryba, arba dėl jų buvo priimtas teismo, administracinis arba arbitražo sprendimas, paskelbtas iki tos dienos;

b) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurie buvo užtikrinti tokiu turto sulaikymu arba pripažinti galiojančiais tokiu sprendimu, patenkinti laikantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius ieškinius keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) turto sulaikymas užtikrinant reikalavimą arba sprendimas nėra I priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba įstaigos naudai;

d) turto sulaikymas užtikrinant reikalavimą arba sprendimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai; ir

e) apie turto sulaikymą užtikrinant reikalavimą arba sprendimą valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

7 straipsnis

Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, jei tokie veiksmai vykdomi sąžiningai ir neprieštarauja šiam reglamentui, neužtraukia jokios atsakomybės juos vykdančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba subjektui, jo direktoriams arba darbuotojams, nebent įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti dėl aplaidumo.

8 straipsnis

1.  Draudžiama visiems I priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms tiesiogiai arba netiesiogiai teikti:

a) techninę pagalbą, susijusią su karine veikla arba su prekių ir technologijų, įtrauktų į Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą ( 8 ), tiekimu, pardavimu, perdavimu, gamyba, priežiūra arba naudojimu;

b) lėšas arba finansinę paramą, susijusią su karine veikla arba su prekių ir technologijų, įtrauktų į Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą, tiekimu, pardavimu, perdavimu, gamyba, priežiūra arba naudojimu;

c) investicijų paslaugas, susijusias su karine veikla arba su prekių ir technologijų, įtrauktų į Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą, tiekimu, pardavimu, perdavimu, gamyba, priežiūra arba naudojimu.

2.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai apeiti 1 dalyje nurodytą draudimą.

3.  1 dalies b punkte nustatytas draudimas neužtraukia jokios finansavimą arba finansinę paramą suteikusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų atsakomybės, jeigu jie nežinojo ir neturėjo rimto pagrindo įtarti, kad jų veiksmai pažeis šį draudimą.

9 straipsnis

1.  Nedarant poveikio galiojančių taisyklių dėl informacijos teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taikymui, fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos:

a) nedelsdami pateikia II priede pateiktose tinklavietėse nurodytoms šalies, kurioje jie turi buveinę arba yra įsikūrę, kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pvz., informaciją apie sąskaitas ir sumas, įšaldytas remiantis 2 straipsniu, ir tiesiogiai arba per šias kompetentingas institucijas perduoda šią informaciją Komisijai; ir

b) kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su II priede pateiktose tinklavietėse nurodytomis kompetentingomis institucijomis.

2.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriems ji buvo pateikta arba gauta.

10 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

11 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą pagal valstybių narių pateiktą informaciją.

12 straipsnis

1.  Jeigu Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą ir pateikia šio sprendimo motyvų pareiškimą, Taryba įtraukia tą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą į I priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai praneša apie savo sprendimą ir jo motyvų pareiškimą, taip suteikdama jiems galimybę pateikti savo pastabas.

2.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį, subjektą arba įstaigą.

13 straipsnis

Jeigu JT nusprendžia asmenį, subjektą arba įstaigą išbraukti iš sąrašo arba iš dalies keisti į sąrašą įtraukto asmens, subjekto arba įstaigos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

14 straipsnis

I priede pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms identifikuoti. Dėl fizinių asmenų gali būti pateikiama tokia informacija: vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, informacija apie gimimo datą ir vietą, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Dėl juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų gali būti pateikta tokia informacija: pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. I priede taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto atlikto įtraukimo į sąrašą data.

15 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai informaciją apie šias taisykles ir apie visus vėlesnius jų pakeitimus.

16 straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, nurodytas šiame reglamente, ir jas nurodo II priede pateiktose tinklavietėse arba pateikia nuorodas į jas šiose tinklavietėse.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai informaciją apie šias kompetentingas institucijas ir apie visus vėlesnius pakeitimus.

3.  Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, šiais tikslais naudojamasi II priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

17 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e) visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1
I PRIEDAS

2 IR 8 STRAIPSNIUOSE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ ARBA ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

I.    Asmenys

1. Yasin Ali Baynah (dar žinomas kaip: a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

Gimimo data: 1965 m. gruodžio 24 d. Pilietybė: Somalio. Kita pilietybė: Švedijos. Buvimo vieta: Rinkeby, Stokholmas, Švedija; Mogadišas, Somalis.

Yasin Ali Baynah ragino vykdyti išpuolius prieš Pereinamojo laikotarpio federalinę Vyriausybę (PLFV) ir Afrikos Sąjungos misiją Somalyje (AMISOM). Jis taip pat telkė paramą ir rinko lėšas Somalio Pakartotinio Išlaisvinimo Aljanso ir Hisbul Islam vardu; abi šios organizacijos aktyviai dalyvavo vykdant išpuolius, keliančius grėsmę taikai ir saugumui Somalyje, įskaitant Džibučio susitarimo atsisakymą, ir išpuolius prieš PLFV bei AMISOM pajėgas Mogadiše. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. balandžio 12 d.

2. Hassan Dahir Aweys (dar žinomas kaip: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh“)

Gimimo data: 1935 m. Pilietis: Somalio. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Somalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. balandžio 12 d.

Hassan Dahir Aweys buvo ir tebėra vienas iš vyriausiųjų politinių ir ideologinių įvairių ginkluotų opozicijos grupuočių, atsakingų už nuolat vykdomus bendro ir visiško ginklų embargo pažeidimus ir (arba) išpuolius, keliančius grėsmę Džibučio taikos susitarimui, Pereinamojo laikotarpio federalinės Vyriausybės (PLFV) ir Afrikos Sąjungos misijos Somalyje (AMISOM) pajėgoms, lyderių. 2006 m. birželio mėn.–2007 m. rugsėjo mėn. H. D. AWEYS buvo Islamo teismų sąjungos centrinio komiteto pirmininkas, 2008 m. liepos mėn. jis pasiskelbė Somalio Pakartotinio Išlaisvinimo Aljanso Asmara sparno pirmininku, o 2009 m. gegužės mėn. jis buvo paskirtas PLFV besipriešinančių grupuočių aljanso Hisbul Islam pirmininku. Eidamas visas šias pareigas H. D. AWEYS skelbė pareiškimus ir vykdė veiksmus, kuriais aiškiai ir nuolat siekė išardyti PLFV ir jėga išstumti AMISOM iš Somalio.

3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (dar žinomas kaip: a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

Gimimo data: apie 1944 m. Gimimo vieta: Ogadeno regionas, Etiopija. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Somalis.

Nuo paskutiniojo XX a. dešimtmečio vidurio Hassan Abdullah Hersi Al-Turki buvo vienas iš vyriausiųjų vienos iš ginkluotų kovinių grupuočių lyderių ir dalyvavo įvykdant daugelį ginklų embargo pažeidimų. 2006 m. al-Turki pajėgos padėjo Islamo teismų sąjungai užimti Mogadišą ir jis tapo al-Shabaab palaikančios grupuotės kariniu lyderiu. Nuo 2006 m. al-Turki kontroliuoja teritoriją, kurioje įvairios ginkluotos opozicijos grupuotės, įskaitant al-Shabaab, rengia mokymus. 2007 m. rugsėjo mėn. al-Jazeera naujienų video reportaže parodyta, kaip al-Turki vadovauja kovinių grupuočių mokymams.

4. Ahmed Abdi aw-Mohamed (dar žinomas kaip: a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane“, f) „Godani“, g) „Mukhtar, Shaykh“, h) „Zubeyr, Abu“)

Gimimo data: 1977 m. liepos 10 d. Gimimo vieta: Hargeysa, Somalis. Pilietybė: Somalio. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. balandžio 12 d.

Ahmed Abdi Aw-Mohamed yra vienas iš al-Shabaab vyriausiųjų lyderių; 2007 m. gruodžio mėn. jis viešai paskelbtas šios organizacijos emyru. Jis vadovauja al-Shabaab operacijoms visame Somalyje. Aw-Mohamed paskelbė negaliojančiu Džibučio taikos procesą, pavadindamas jį užsienio vykdoma konspiracija, o 2009 m. gegužės mėn. Somalio žiniasklaidai skirtame garso įraše pripažino, kad jo pajėgos dalyvavo neseniai įvykusiuose mūšiuose Mogadiše.

5. Fuad Mohamed Khalaf (dar žinomas kaip: a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Mogadišas, Somalis. Kita buvimo vieta: Somalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. balandžio 12 d.

Fuad Mohamed Khalaf padėjo al-Shabaab gauti finansinę paramą; 2008 m. gegužės mėn. Kismaayo mečetėse Somalyje du kartus organizavo lėšų al-Shabaab rinkimą. 2008 m. balandžio mėn. Khalaf ir keletas kitų asmenų vadovavo transporto priemonių susprogdinimams Etiopijos bazėse ir Somalio Pereinamojo laikotarpio federalinės Vyriausybės padaliniuose Mogadiše (Somalyje). 2008 m. gegužės mėn. Khalaf ir kovotojų grupė užpuolė ir užėmė policijos postą Mogadiše, nužudė ir sužeidė keletą kareivių.

6. Bashir Mohamed Mahamoud (dar žinomas kaip: a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab“, i) „Qorgab“)

Gimimo data: apie 1979–1982 m. Kita galima gimimo data: 1982 m. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Mogadišas, Somalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. balandžio 12 d.

Bashir Mohamed Mahamoud yra vienas iš al-Shabaab karinių vadų. Be to, 2008 m. pabaigoje Mahamoud buvo vienas iš maždaug iš dešimties narių sudarytos al-Shabaab lyderių tarybos narių. Mahamoud ir vienas iš jo bendrininkų yra atsakingi už 2009 m. birželio 10 d. įvykdytus Somalio Pereinamojo laikotarpio federalinės Vyriausybės Mogadiše apšaudymus iš mortyrų.

▼M7 —————

▼M1

8. Fares Mohammed Mana’a (dar žinomas kaip: a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa)

Gimimo data: 1965 m. vasario 8 d. Gimimo vieta: Sadah, Jemenas. Paso Nr.: 00514146; išdavimo vieta: Sanaa, Jemenas. Tapatybės kortelės Nr.: 1417576; išdavimo vieta: Al-Amana, Jemenas; išdavimo data: 1996 m. sausio 7 d. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. balandžio 12 d.

FARES MOHAMMED MANA’A, pažeisdamas ginklų embargą, tiesiogiai ar netiesiogiai tiekė, pardavė ar perdavė į Somalį ginklus ir su jais susijusią įrangą. Mana’a yra žinomas kontrabandinių ginklų prekeivis. Jemeno Vyriausybė, siekdama sustabdyti šaunamųjų ginklų srautą, plūstantį į šalį, kurioje, kaip pranešama, ginklų suskaičiuojama daugiau nei gyventojų, 2009 m. spalio mėn. paskelbė ginklų prekeivių juodąjį sąrašą, kurio viršuje figūruoja Mana’a. 2009 m. birželio mėn. reportaže JAV žurnalistas, komentuojantis Jemeno klausimais, parašęs pastarajai šaliai skirtą pusmečio ataskaitą bei prisidėjęs prie Jane’s Intelligence Group veiklos, pranešė: „Faris Manaa yra vienas stambiausių kontrabandinių šaunamųjų ginklų prekeivių, ir tai yra gerai žinomas faktas“. 2007 m. gruodžio mėn. Yemen Times paskelbtame straipsnyje jis minimas kaip „ginklų prekeivis šeichas Fares Mohammed Mana’a“. 2008 m. sausio mėn. Yemen Times paskelbtame straipsnyje jis minimas kaip „prekiautojas ginklais šeichas Faris Mana’a“.

Nuo 2008 m. vidurio Jemenas vis dar yra vienas iš svarbiausių taškų, iš kurių į Afrikos Kyšulį keliauja neteisėtų ginklų siuntos, o visų pirma – į Somalį laivais gabenamos ginklų siuntos. Nepatvirtintais duomenimis, Faris Mana’a dalyvavo išsiunčiant daugelį siuntų į Somalį. 2004 m. Mana dalyvavo sudarant sutartis dėl šaunamųjų ginklų iš Rytų Europos, kai šaunamieji ginklai tariamai buvo parduoti Somalio kovotojams. Nepaisant to, kad Somalyje nuo 1992 m. galioja JT ginklų embargas, turima duomenų, kad veiklą, susijusią su neteisėtu ginklų gabenimu į Somalį, Mana’a vykdo bent jau nuo 2003 m. 2003 m. MANA’A pateikė pasiūlymą Rytų Europoje nupirkti tūkstančius ginklų ir nurodė, kad kai kuriuos tų ginklų planuoja parduoti Somalyje.

9. Hassan Mahat Omar (dar žinomas kaip: a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein).

Gimimo data: 1979 m. balandžio 10 d. Gimimo vieta: Garissa, Kenija. Pilietybė: gali būti Etiopijos. Paso Nr.: A 1180173, Kenija, galioja iki 2017 m. rugpjūčio 20 d. Tapatybės kortelės Nr.: 23446085. Buvimo vieta: Nairobis, Kenija. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 m. liepos 28 d.

Hassan Mahat Omar dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje. Jis yra imamas ir vienas iš Masjid-ul-Axmar – prie Al-Shabaab prisijungusio neformalaus Nairobyje veikiančio judėjimo centro – lyderių. Jis taip pat verbuoja naujus narius ir renka lėšas Al-Shabaab remti; be kita ko, lėšos renkamos internetu su Al-Shabaab judėjimu susijusioje svetainėje alqimmah.net.

Be to, Al-Shabaab pokalbių internetu svetainėje jis yra paskelbęs fatvų, kuriose raginama rengti atakas prieš Pereinamojo laikotarpio federalinę Vyriausybę (PLFV).

10. Omar Hammami (dar žinomas kaip: a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki).

Gimimo data: 1984 m. gegužės 6 d. Gimimo vieta: Alabama, Jungtinės Amerikos Valstijos. Pilietybė: Jungtinių Amerikos Valstijų. Taip pat manoma, kad turi Sirijos pilietybę. Paso Nr.: 403062567 (JAV).

Socialinio draudimo pažymėjimo Nr.: 423–31–3021 (JAV). Buvimo vieta: Somalis. Kita informacija: vedęs somalietę. 2005 m. gyveno Egipte; 2009 m. persikėlė į Somalį. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 m. liepos 28 d.

Omar Hammami dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje. Jis priklauso Al-Shabaab vyresnybei. Jis dalyvauja verbuojant į Somalį kovotojus iš užsienio, finansuojant šią veiklą ir mokant tokiems kovotojams atlyginimą. Jis apibūdinamas kaip sprogmenų ir apskritai karo srities žinovas. Nuo 2007 m. apie jį pranešama televizijos reportažuose, jis taip pat filmuojamas propagandiniuose Al-Shabaab vaizdo įrašuose. Omar Hammami rodomas Al-Shabaab kovotojams rengti skirtame vaizdo įraše. Jis taip pat rodomas vaizdo įrašuose ir svetainėse, kuriuose raginama, kad daugiau kovotojų stotų į Al-Shabaab.

▼M3

11. Jim’ale, Ali Ahmed Nur (dar žinomas kaip a) Jim’ale, Ahmed Ali, b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, c) Jim’ale, Sheikh Ahmed, d) Jim’ale, Ahmad Ali, e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur).

Gimimo data: 1954 m. Gimimo vieta: Eilburas, Somalis. Pilietybė: Somalio. Kita pilietybė: Džibučio. Pasas: A0181988 (Somalis), galiojimas baigėsi 2011 m. sausio 23 d. Buvimo vieta: Džibutis, Džibučio Respublika. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. vasario 17 d.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) atliko vadovaujamas funkcijas buvusiojoje Somalio Islamo teismų taryboje, dar žinomoje kaip Somalio Islamo teismų sąjunga, kuri buvo radikali islamistinė grupė. Radikaliausi Somalio Islamo teismų sąjungos elementai galiausiai susijungė į grupę, žinomą kaip Al-Shabaab. Pagal Rezoliucijas 751 (1992) ir 1907 (2009) dėl Somalio ir Eritrėjos įsteigtas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas (Somalio/Eritrėjos sankcijų komitetas) 2010 m. balandžio mėn. įtraukė Al-Shabaab į subjektų, kuriems taikomos tikslinės sankcijos, sąrašus. Komitetas įtraukė Al-Shabaab grupę į sąrašus kaip subjektą, dalyvavusį veiksmuose, tiesiogiai ar netiesiogiai keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę Somalio pereinamojo laikotarpio federalinei Vyriausybei, tačiau neapsiribojant vien jais.

Somalio/Eritrėjos sankcijų komiteto stebėsenos grupės 2011 m. liepos 18 d. ataskaitoje (S/2011/433) nurodoma, kad Jim’ale yra žinomas verslininkas ir veikėjas, dalyvaujantis Al-Shabaab medžio anglies – cukraus prekybos cikle ir gaunantis naudą iš privilegijuotų santykių su Al-Shabaab.

Jim’ale nurodomas kaip vienas iš Al-Shabaab pagrindinių finansuotojų ir laikosi tokio paties ideologinio požiūrio kaip Al-Shabaab. Jim’ale teikė svarbią finansinę bei politinę paramą Hassan Dahir Aweys („Aweys“), kurį Somalio/Eritrėjos sankcijų komitetas taip pat įtraukė į sąrašus. Buvęs Al-Shabaab vadovo pavaduotojas Emir Muktar Robow, kaip pranešama, ir toliau dalyvavo nustatant Al-Shabaab organizacijos politiką 2011 m. viduryje. Buvęs Al-Shabaab vadovo pavaduotojas Emir Muktar Robow, kaip pranešama, ir toliau dalyvavo nustatant Al-Shabaab organizacijos politiką 2011 m. viduryje. Robow įtraukė Aweys ir Jim’ale į veiksmus siekiant jų bendrų tikslų ir siekiant sutvirtinti jų bendrą poziciją esant nesutarimams dėl vadovavimo Al-Shabaab.

Nuo 2007 m. rudens Jim’ale kaip priedangą ekstremistinei veiklai įkūrė bendrovę Džibutyje, kuri vadinasi „Investors Group“. Trumpalaikis grupės tikslas buvo finansuojant ekstremistinę veiklą ir ginklų pirkimą destabilizuoti Somalilandą. Grupė teikė paramą kontrabanda gabenant šaulių ginklus iš Eritrėjos per Džibutį į 5-ąjį Etiopijos regioną, kur siuntą gaudavo ekstremistai. Nuo 2008 m. vidurio Jim’ale toliau tęsė „Investors Group“ veiklą.

Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. pabaigos Jim’ale įkūrė ZAAD – pinigų pervedimo mobiliojo ryšio telefonais įmonę – ir sudarė sandorį su Al-Shabaab, kad pinigų pervedimai būtų anonimiškesni panaikinant reikalavimą atskleisti tapatybę.

Nuo 2009 m. pabaigos Jim’ale turėjo žinomą hawala (nebankinės pinigų pervedimo sistemos) fondą, kuriame jis rinko zakat (pinigus labdaringiems tikslams); šie pinigai buvo teikiami Al-Shabaab.

Nuo 2011 m. gruodžio mėn. nenustatyti paramos teikėjai iš Artimųjų Rytų nuolat pervesdavo pinigus Jim’ale, kuris savo ruožtu naudojosi finansiniais tarpininkais, kad nusiųstų pinigus Al-Shabaab.

2009 m. Jim’ale dirbo su kitais bendraminčiais, kad pakenktų Somalio PLFV neprisidėdami prie Somalio taikinimo pastangų. Nuo 2011 m. pabaigos Jim’ale aktyviai rėmė Al-Shabaab nemokamai suteikdamas ryšių priemones, galimybę naudotis transporto priemonėmis, pagalbą maistu bei politines konsultacijas ir per įvairias verslo grupes organizavo Al-Shabaab skirtų lėšų rinkimą.

▼M3

12. Aboud Rogo Mohammed (dar žinomas kaip a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed).

Gimimo data: 1960 m. lapkričio 11 d. Alternatyvios gimimo datos: a) 1967 m. lapkričio 11 d., b) 1969 m. lapkričio 11 d., c) 1969 m. sausio 1 d. Gimimo vieta: Lamu sala, Kenija. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. liepos 25 d.

Kenijoje gyvenantis ekstremistas Aboud Rogo Mohammed kėlė grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje teikdamas finansinę, materialinę, logistinę ar techninę paramą Al-Shabaab, subjektui, įtrauktam į JT ST komiteto, įsteigto pagal Rezoliuciją 751 (1992) dėl Somalio ir Rezoliuciją 1907 (2009) dėl Eritrėjos, sąrašą už dalyvavimą veiksmuose, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kelia grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje.

Aboud Rogo Mohammed yra Kenijoje gyvenantis ekstremistas, islamo dvasininkas. Jis toliau daro įtaką ekstremistų grupuotėms Rytų Afrikoje, o tai yra jo vykdomos smurto skatinimo visoje Rytų Afrikoje kampanijos dalis. Aboud Rogo veikla apima Al-Shabaab skirtų lėšų rinkimą.

Aboud Rogo Mohammed, kaip vienas iš pagrindinių Al Hijra, anksčiau žinomo kaip Musulmonų jaunimo centras, ideologinių lyderių, ekstremistų grupuote naudojosi kaip radikalizmo skatinimo ir daugiausia svahilių kalba kalbančių afrikiečių verbavimo priemone siekdamas vykdyti smurtinę karinę veiklą Somalyje. 2009 m. vasario mėn.–2012 m. vasario mėn. laikotarpiu daugelį kartų sakydamas įkvepiančius pamokslus Aboud nuolat ragino naudojant smurtą nepripažinti Somalio taikos proceso. Sakydamas pamokslus Rogo ne kartą ragino naudoti smurtą prieš Jungtinių Tautų ir Afrikos Sąjungos misijos Somalyje (AMISOM) pajėgas ir primygtinai ragino savo klausytojus vykti į Somalį ir prisijungti prie Al-Shabaab siekiant kovoti su Kenijos Vyriausybe.

Be to, Aboud Rogo Mohammed teikia patarimus, kaip prie Al-Shabaab prisijungiantys Kenijos rekrutai gali išvengti Kenijos valdžios institucijų vykdomo sekimo, ir kokiais maršrutais keliauti iš Mombasos ir (arba) Lamu į Al-Shabaab stovyklas Somalyje, ypač Kismajuje. Jis padėjo daugeliui Kenijos rekrutų keliauti į Somalį, kad jie prisijungtų prie Al-Shabaab.

2011 m. rugsėjo mėn. Rogo verbavo asmenis Mombasoje (Kenija), kad jie vyktų į Somalį, greičiausiai vykdyti teroristines operacijas. 2008 m. rugsėjo mėn. Rogo surengė lėšų rinkimo susitikimą Mombasoje, kad padėtų finansuoti Al-Shabaab veiklą Somalyje.

13. Abubaker Shariff Ahmed (dar žinomas kaip a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed).

Gimimo data: 1962 m. Kita gimimo data: 1967 m. Gimimo vieta: Kenija. Buvimo vieta: Majengo sritis, Mombasa, Kenija. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. rugpjūčio 23 d.

Abubaker Shariff Ahmed yra vienas iš pagrindinių tarpininkų bei jaunuosius Kenijos musulmonus Somalyje vykdomai smurtinei karinei veiklai verbuojančių asmenų ir artimas Aboud Rogo sąjungininkas. Jis teikia materialinę paramą ekstremistų grupuotėms Kenijoje (ir kitur Rytų Afrikoje). Dažnai vykdamas į Al-Shabaab stovyklas Somalyje, įskaitant Kismajų, jis galėjo palaikyti tvirtus ryšius su Al-Shabaab vyresnybe.

Be to, Abubaker Shariff Ahmed dalyvauja telkiant ir valdant Al-Shabaab – subjektui, įtrauktam į JT ST komiteto, įsteigto pagal Rezoliuciją 751 (1992) dėl Somalio ir Rezoliuciją 1907 (2009) dėl Eritrėjos, sąrašą už dalyvavimą veiksmuose, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kelia grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje – skirtą finansavimą.

Abubaker Shariff Ahmed pamokslavo Mombasos mečetėse ir ragino jaunuolius vykti į Somalį, vykdyti ekstremistinius veiksmus, kovoti už Al Kaidą ir žudyti JAV piliečius.

2010 m. gruodžio mėn. pabaigoje Abubaker Shariff Ahmed suėmė Kenijos valdžios institucijos įtardamos, kad jis dalyvavo sprogdinant Nairobio autobusų stotį. Be to, Abubaker Shariff Ahmed yra Kenijoje įsteigtos ir Mombasoje veikiančios jaunimo organizacijos, kuri palaiko ryšius su Al-Shabaab, vadovas.

Nuo 2010 m. Abubaker Shariff Ahmed veikė kaip Al-Shabaab naujokus verbuojantis asmuo ir tarpininkas Majengo srityje (Mombasa, Kenija).

▼M6

14. Maalim Salman (dar žinomas kaip: a) Mu'alim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Ma'alim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Ma'alim Selman, h) Ma'alin Sulayman)

Gimimo data: apie 1979 m. Gimimo vieta: Nairobis, Kenija. Buvimo vieta: Somalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. rugsėjo 23 d.

Al-Shabaab lyderis Ahmed Abdi aw-Mohamed (dar žinomas kaip Godane) pasirinko Maalim Salman Al-Shabaab Afrikos užsienio kovotojų vadovu. Jis rengė užsienio piliečius, kurie siekė prisijungti prie Al-Shabbab kaip Afrikos užsienio kovotojai, ir dalyvavo Afrikoje prieš turistus, pramogų įstaigas ir bažnyčias nukreiptose operacijose.

Nors daugiausia dėmesio skyrė operacijoms už Somalio ribų, žinoma, kad M. Salman gyvena Somalyje ir rengia užsienio kovotojus Somalyje prieš išsiunčiant juos kitur. Kai kurie iš Al-Shabaab užsienio kovotojų taip pat veikia ir Somalyje. Pavyzdžiui, M. Salman nurodė Al-Shabaab užsienio kovotojams keliauti į pietų Somalį atsakant į Afrikos Sąjungos misijos Somalyje (AMISOM) ataką.

Be kitų teroro aktų Al-Shabaab yra atsakinga už išpuolį „Westgate“ prekybos centre Nairobyje (Kenija), įvykdytą 2013 m. rugsėjo mėn., per kurį žuvo ne mažiau kaip 67 žmonės. Pastaruoju metu Al-Shabaab prisiėmė atsakomybę už 2014 m. rugpjūčio 31 d. įvykdytą išpuolį prieš Nacionalinės žvalgybos ir saugumo agentūros kalėjimą Mogadiše, per kurį buvo nužudyti trys apsaugos pareigūnai ir du civiliai asmenys, o dar 15 – sužeisti.

15. Ahmed Diriye (dar žinomas kaip: a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye)

Gimimo data: apie 1972 m. Gimimo vieta: Somalis. Buvimo vieta: Somalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. rugsėjo 24 d.

Ahmed Diriye buvo paskirtas naujuoju Al-Shabaab emyru po ankstesnio lyderio Ahmed Abdi aw-Mohamed (asmuo, Saugumo Tarybos komiteto įtrauktas į sąrašą pagal rezoliucijas 751 (1992) ir 1907 (2009)) mirties. Apie tai 2014 m. rugsėjo 6 d. viešai paskelbė Al-Shabaab atstovas Sheikh Ali Dheere. A. Diriye priklausė Al-Shabaab vyresnybei ir užimdamas emyro pareigas vadovauja Al-Shabaab operacijoms. Jis bus tiesiogiai atsakingas už Al-Shabaab veiklą, kuri tebekelia grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Somalyje. A. Diriye vėliau pasivadino arabišku vardu Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.

▼M1

II.    Subjektai

AL-SHABAAB (kiti pavadinimai: a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

Buveinės vieta: Somalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 m. balandžio 12 d.

Al-Shabaab dalyvauja veiksmuose, tiesiogiai ar netiesiogiai keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, įskaitant, bet ne tik: veiksmus, kurie kelia grėsmę 2008 m. rugpjūčio 18 d. Džibučio susitarimo ar politinio proceso įgyvendinimui, ir veiksmus, dėl kurių kyla grėsmė Pereinamojo laikotarpio federalinėms institucijoms (PLFI), Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM) ar kitoms su Somaliu susijusioms tarptautinėms taikos palaikymo operacijoms.

Be to, Al-Shabaab trukdo atgabenti į Somalį humanitarinę pagalbą arba ją gauti ar platinti Somalyje.

Pranešime, kurį 2009 m. liepos 29 d. Saugumo Tarybai pateikė Saugumo Tarybos komiteto, įsteigto pagal Rezoliuciją 751 (1992) dėl Somalio, pirmininkas, nurodoma, kad tiek Al-Shabaab, tiek Hisb'ul Islam judėjimai viešai ir nuolat prisiima atsakomybę už pajėgų rengiamas atakas prieš Pereinamojo laikotarpio federalinę Vyriausybę (PLFV) ir AMISOM. Al-Shabaab taip pat prisiėmė atsakomybę už PLFV pareigūnų nužudymą, o 2009 m. liepos 19 d. užpuolė Bay ir Bakool regione veikusius Jungtinių Tautų projektų paslaugų biuro (UNOPS), Jungtinių Tautų saugos ir saugumo klausimų (UNDSS) ir Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) filialus ir nutraukė jų veiklą, taip pažeisdamas Rezoliucijos 1844 (2008) c dalį. Be to, Al-Shabaab nuolat trukdo gauti ar platinti humanitarinę pagalbą Somalyje.

Al-Shabaab veikla Somalyje aprašoma šiose 2009 m. liepos 20 d. Generalinio sekretoriaus pateiktos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos ataskaitos dėl padėties Somalyje pastraipose:

Įtariama, kad sukilėlių grupuotės, pavyzdžiui, al-Shabaab, prievarta išgauna pinigų iš privačių bendrovių ir verbuoja jaunimą, be kita ko, ir vaikus kareivius, stoti į kovą su Mogadiše veikiančia Vyriausybe. Al-Shabaab patvirtino, kad jo gretose yra užsieniečių kovotojų ir atvirai pareiškė Mogadiše bendradarbiaujanti su „Al Kaida“, kad būtų nuversta Somalio Vyriausybė. Užsienio kovotojai, kurių daugelis, turimomis žiniomis, kilę iš Pakistano ir Afganistano, atrodo, yra gerai parengti ir turi kovos patirtį. Jie buvo pastebėti dėvintys veidą dengiančius gaubtus ir rengiantys agresyvias atakas prieš Vyriausybės pajėgas Mogadiše ir kaimyniniuose regionuose.

Al-Shabaab suaktyvino savo strateginę veiklą, siekdamas daryti spaudimą Somalio gyventojams ir juos įbauginti: kruopščiai pasirenkant žudomi itin svarbūs asmenys, sulaikomi genčių vyresnieji, kai kurie iš jų nužudomi. 2009 m. birželio 19 d. Beletwyne savižudžio valdomame automobilyje sprogus galingam sprogmeniui žuvo nacionalinio saugumo ministras Omar Hashi Aden. Per šį antpuolį dar žuvo daugiau nei 30 žmonių; jį griežtai pasmerkė tarptautinė bendruomenė ir daugelio įvairių Somalio visuomenės grupių atstovai.

2008 m. gruodžio mėn. pateiktoje JT Saugumo Tarybos Somalio stebėsenos grupės (Rezoliucija 2008/769) ataskaitoje nurodoma, kad al-Shabaab atsakingas už daugybę Somalyje per keletą pastarųjų metų įvykdytų antpuolių, be kita ko:

 kaip pranešta, 2008 m. rugsėjo mėn. įvykdytą somaliečio vairuotojo, dirbusio Pasaulio maisto programos įstaigoje, nužudymą ir galvos nukirsdinimą;

 2008 m. vasario 6 d. Puntlande surengtą prekyvietės sprogdinimą, kuriame žuvo 20 ir buvo sužeista daugiau kaip 100 žmonių;

 Somalilande surengtą sprogdinimų ir tikslinių žudymų kampaniją, kuria buvo siekiama sužlugdyti 2006 m. Parlamento rinkimus;

 2003 m. ir 2004 m. įvykdytus keleto užsienio pagalbą teikiančiose organizacijose dirbusių darbuotojų nužudymus.

Kaip teigiama pranešimuose, 2009 m. liepos 20 d.al-Shabaab užpuolė Jungtinių Tautų padalinius Somalyje ir paskelbė dekretą, kuriuo trims Jungtinių Tautų agentūroms uždraudė veikti al-Shabaab kontroliuojamose Somalio teritorijose. Be to, 2009 m. liepos 11–12 d. Somalio pereinamojo laikotarpio federalinės Vyriausybės pajėgos susikovė su al-Shabaab ir Hizbul Islam sukilėliais; žuvo daugiau kaip 60 žmonių. 2009 m. liepos 11 d. vykusio mūšio metu al-Shabaab Villa Somalia mieste numetė keturis minosvaidžio sviedinius; dėl šios atakos žuvo trys ir buvo sužeisti dar aštuoni Afrikos Sąjungos misijos Somalyje (AMISOM) kariai.

Kaip teigiama straipsnyje, kurį 2009 m. vasario 22 d. paskelbė British Broadcasting Corporation, al-Shabaab prisiėmė atsakomybę už Mogadiše esančios Afrikos Sąjungos karinės bazės antpuolį, įvykdytą susprogdinus savižudžio valdomą automobilį. Pasak šio straipsnio, Afrikos Sąjunga patvirtino, kad žuvo 11 ir nukentėjo dar 15 Afrikos Sąjungos taikdarių.

Kaip teigiama 2009 m. liepos 14 d.Reuters paskelbtame straipsnyje, al-Shabaab kovotojai 2009 m. pasiekė laimėjimų, surengę partizaninio karo pobūdžio atakas prieš Somalio ir Afrikos Sąjungos pajėgas.

Straipsnyje, kurį 2009 m. liepos 10 d. paskelbė Voice of America, teigiama, kad al-Shabaab dalyvavo 2009 m. gegužės mėn. surengtoje atakoje prieš Somalio Vyriausybines pajėgas.

2009 m. vasario 27 d. Užsienio santykių tarybos svetainėje paskelbtame straipsnyje teigiama, kad nuo 2006 m. al-Shabaab vykdo sukilimo kampaniją prieš Somalio pereinamojo laikotarpio Vyriausybę ir jos rėmėjus Etiopijoje. Jame nurodoma, kad nuo to laiko, kai buvo dislokuoti AS taikdariai, prieš juos surengtoje kruvinoje atakoje al-Shabaab nužudė vienuolika Burundžio karių, ir teigiama, kad al-Shabaab Mogadiše įsitraukė į intensyvų mūšį, kuriame žuvo ne mažiau kaip penkiolika žmonių.

▼M2
II PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas ir adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M5

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M2

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 17.

( 2 ) OL L 46, 2009 2 17, p. 73.

( 3 ) OL L 24, 2003 1 29, p. 2.

( 4 ) OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

( 5 ) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

( 6 ) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

( 7 ) OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

( 8 ) OL C 69, 2010 3 18, p. 19.

Top