Help Print this page 

Document 32013R0401

Title and reference
2013 m. gegužės 2 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 401/2013 dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 194/2008
  • In force
OJ L 121, 3.5.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 240 - 246

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/401/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 401/2013

2013 m. gegužės 2 d.

dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 194/2008

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimą 2013/184/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2008 m. vasario 25 d. Reglamentu (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujininimo ir sustiprinimo (2) numatytos tam tikros priemonės, kurių reikia imtis dėl Mianmaro / Birmos, įskaitant tam tikrų prekių eksporto iš Mianmaro / Birmos apribojimus ir tam tikrų asmenų bei subjektų turto įšaldymą;

(2)

Sprendimu 2013/184/BUSP Taryba siekdama paskatinti, kad teigiami pokyčiai vyktų toliau, pritarė tam, kad turėtų būti panaikintos visos tos ribojamosios priemonės, išskyrus ginklų embargą ir įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, embargą;

(3)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 194/2008 turėtų būti panaikintas,o kai kurios jo nuostatos turėtų būti pakeistos šiuo reglamentu;

(4)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   importas– prekių įvežimas į Sąjungos muitų teritoriją ar kitas teritorijas, kurioms taikoma Sutartis, pagal jos 349 ir 355 straipsniuose nustatytas sąlygas. Kaip apibrėžta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą (3), tai apima laikymą laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje, sąlyginio neapmokestinimo procedūros įforminimą ir išleidimą į laisvą apyvartą, išskyrus tranzitą ir laikiną saugojimą;

2)   eksportas– prekių išvežimas iš Sąjungos muitų teritorijos ar kitų teritorijų, kurioms taikoma Sutartis, pagal jos 349 ir 355 straipsniuose nustatytas sąlygas. Kaip apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2913/92, tai apima prekių, dėl kurių turi būti užpildyta muitinės deklaracija, ir prekių, kurios buvo saugomos laisvojoje zonoje, kurioje taikoma I rūšies kontrolė, arba laisvajame sandėlyje, išvežimą, išskyrus tranzitą;

3)   eksportuotojas– fizinis arba juridinis asmuo, kurio vardu pateikiama eksporto deklaracija, t. y., asmuo, kuris priimant deklaraciją yra sudaręs sutartį su prekių gavėju trečiojoje šalyje ir kuris yra įgaliotas spręsti dėl prekės išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos ar kitų teritorijų, kurioms taikoma Sutartis;

4)   techninė pagalba– techninė parama, susijusi su remontu, kūrimu, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas; techninei pagalbai priskiriama žodinė pagalba;

5)   Sąjungos teritorija– teritorijos, kurioms taikoma Sutartis, pagal Sutartyje nustatytas sąlygas.

1   SKYRIUS

2 straipsnis

1.   I priede išvardytą Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės įrangą, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba naudojimui Mianmare / Birmoje.

2.   1 dalis netaikoma apsauginei aprangai, įskaitant neperšaunamas liemenes bei kareiviškus šalmus, kuriuos tik asmeniniam naudojimui į Mianmarą / Birmą laikinai eksportavo Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę bei plėtros pagalbą teikiantys darbuotojai ir su jais susijęs personalas.

3 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba naudojimui Mianmare / Birmoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su karine veikla ir ginklų bei visų rūšių susijusių medžiagų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei jos atsargines dalis, tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba naudojimui Mianmare / Birmoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su karine veikla, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kreditų draudimą, skirtą ginklų ir susijusių medžiagų pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui.

2.   Draudžiama:

a)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba naudojimui Mianmare / Birmoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su I priede išvardyta įranga, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms;

b)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba naudojimui Mianmare / Birmoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su I priede išvardyta įranga, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kreditų draudimą.

3.   Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba rezultatas yra 1 ir 2 dalyse nurodytų draudimų nesilaikymas.

4.   Dėl 1 dalies b punkte ir 2 dalies b punkte nustatytų draudimų neatsiranda jokios atitinkamų fizinių arba juridinių asmenų ar subjektų atsakomybės, jei jie nežinojo ir neturėjo rimto pagrindo įtarti, kad jų veiksmai pažeis tuos draudimus.

4 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio 1 dalies ir 3 straipsnio 2 dalies bei atsižvelgdamos į 5 straipsnį, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti:

a)

parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti I priede išvardytą įrangą, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, skirtą tik humanitariniams arba apsaugos tikslams, Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos institucijų kūrimo programoms arba Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų krizių valdymo operacijoms;

b)

parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti išminavimo įrangą ir išminavimo operacijose naudojamas medžiagas; ir

c)

teikti finansavimą ir finansinę paramą bei techninę pagalbą, susijusią su a ir b punktuose nurodyta įranga, medžiagomis, programomis ir operacijomis.

2.   Nukrypdamos nuo 3 straipsnio 1 dalies ir atsižvelgdamos į 5 straipsnį, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti teikti finansavimą ir finansinę paramą bei techninę pagalbą, susijusią su:

a)

žudyti nepritaikyta karine įranga, skirta tik humanitariniams ar apsaugos tikslams arba Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos institucijų kūrimo programoms;

b)

Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų krizių valdymo operacijoms skirtomis medžiagomis.

2   SKYRIUS

5 straipsnis

4 straipsnyje nurodyti leidimai neišduodami veiklai, kuri jau buvo vykdyta.

6 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

7 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

8 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

9 straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas valdžios institucijas ir jas nurodo II priede išvardytose interneto svetainėse arba per šias svetaines.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos nurodo savo kompetentingas valdžios institucijas Komisijai ir praneša apie visus vėlesnius su šių institucijų paskyrimu susijusius pasikeitimus.

10 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e)

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

11 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 194/2008 panaikinamas.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. GILMORE


(1)  OL L 111, 2013 4 23, p. 75.

(2)  OL L 66, 2008 3 10, p. 1.

(3)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


I PRIEDAS

2, 3 ir 4 straipsniuose nurodytos įrangos, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, sąrašas

1.

Šie šaunamieji ginklai, šaudmenys ir susiję priedai:

1.1.

šaunamieji ginklai, nekontroliuojami pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo (1) ML 1 ir ML 2 punktus;

1.2.

1.1 punkte išvardytiems šaunamiesiems ginklams specialiai sukurti šaudmenys ir specialiai sukurti jų komponentai;

1.3.

taikikliai, nekontroliuojami pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

2.

Bombos ir granatos, nekontroliuojamos pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

3.

Šios transporto priemonės:

3.1.

specialiai riaušėms malšinti sukurtos ar pritaikytos transporto priemonės su įmontuota vandens patranka;

3.2.

transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos elektros srove atremti užpuolimus;

3.3.

transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos užtvaroms šalinti, įskaitant neperšaunamą statybos įrangą;

3.4.

transporto priemonės, specialiai sukurtos kaliniams ir (arba) sulaikytiesiems vežti ar pervežti;

3.5.

transporto priemonės, specialiai sukurtos mobiliosioms kliūtims išdėstyti;

3.6.

3.1–3.5 punktuose nurodytų transporto priemonių komponentai, specialiai sukurti riaušėms malšinti.

1 pastaba.

Šis punktas netaikomas transporto priemonėms, specialiai sukurtoms gaisrams gesinti.

2 pastaba.

3.5 punkte vartojamas terminas „transporto priemonės“ apima priekabas.

4.

Šios sprogstamosios medžiagos ir susijusi įranga:

4.1.

Įranga bei prietaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ar neelektrinėmis priemonėmis, įskaitant uždegimo įtaisus, detonatorius, uždegiklius, stiprintuvus ir detonavimo virvę, bei specialiai sukurti jų komponentai; išskyrus įrangą bei prietaisus, specialiai sukurtus konkrečiai komercinei paskirčiai – naudojant sprogstamąsias medžiagas įjungti kitą įrangą ar prietaisus, kurie neskirti sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalvės pripūtimo įrenginiai ar gaisro gesintuvų jungiklių elektros viršįtampio iškrovikliai), arba palaikyti jų veikimą.

4.2.

Linijiniai sprogstamieji užtaisai, nekontroliuojami pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

4.3.

Šios kitos sprogstamosios medžiagos, nekontroliuojamos pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą, ir susijusios medžiagos:

a)

amatolas;

b)

nitroceliuliozė (su daugiau kaip 12,5 % azoto);

c)

nitroglikolis;

d)

pentaeritritolio tetranitratas (PETN);

e)

pikrilchloridas;

f)

2,4,6-trinitrotoluenas (TNT).

5.

Ši apsauginė įranga, nekontroliuojama pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 13 punktą:

5.1.

Neperšaunama ir (arba) neperduriama šarvuotė;

5.2.

Neperšaunami ir (arba) nuo skeveldrų apsaugantys šalmai, apsauginiai šalmai ir skydai gintis nuo riaušininkų bei neperšaunami skydai.

Pastaba: Šis punktas netaikomas:

specialiai sporto veiklai sukurtai įrangai;

darbo saugos reikalavimams atitikti specialiai sukurtai įrangai.

6.

Mokytis šaudyti iš šaunamųjų ginklų skirti simuliatoriai, nekontroliuojami pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 14 punktą, ir specialiai jiems sukurta programinė įranga.

7.

Naktinio matymo ir terminio vaizdo įranga bei vaizdo skaisčio stiprintuvai, išskyrus kontroliuojamus pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

8.

Spygliuotoji viela.

9.

Kariniai peiliai, kovos peiliai ir durtuvai, kurių ašmenys ilgesni kaip 10 cm.

10.

Specialiai sukurta šiame sąraše nurodytų gaminių gamybos įranga.

11.

Šiame sąraše nurodytų gaminių kūrimui, gamybai ar naudojimui skirtos specialios technologijos.


(1)  Europos Sąjungos bendrasis karinės įrangos sąrašas (2013 m. kovo 11 d. priimtas Tarybos) (OL C 30, 2013 3 27, p. 1).


II PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie 4, 7 ir 9 straipsniuose nurodytas kompetentingas valdžios institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission (Europos Komisija)

Service for Foreign Policy Instruments (FPI) (Užsienio politikos priemonių tarnyba (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top