Help Print this page 

Document 02013D0184-20150430

Title and reference
Tarybos sprendimas 2013/184/BUSP 2013 m. balandžio 22 d. dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/232/BUSP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/184(1)/2015-04-30
Multilingual display
Text

2013D0184 — LT — 30.04.2015 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/184/BUSP

2013 m. balandžio 22 d.

dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/232/BUSP

(OL L 111, 23.4.2013, p.75)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/214/BUSP 2014 m. balandžio 14 d.

  L 111

84

15.4.2014

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/666 2015 m. balandžio 28 d.

  L 110

14

29.4.2015
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/184/BUSP

2013 m. balandžio 22 d.

dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui / Birmai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/232/BUSPEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. balandžio 26 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/232/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai / Mianmarui ( 1 );

(2)

atsižvelgiant į įvykius Mianmare / Birmoje ir siekiant paskatinti, kad pozityvūs pokyčiai vyktų toliau, turėtų būti panaikintos visos ribojamosios priemonės, išskyrus ginklų embargą ir įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, embargą;

(3)

todėl Sprendimas 2010/232/BUSP turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

1.  Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant jų jurisdikcijai priklausančius laivus arba lėktuvus, draudžiama parduoti, tiekti, perduoti arba išvežti į Mianmarą / Birmą visų rūšių ginklus ir susijusias medžiagas, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei jų atsargines dalis, o taip pat įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, nesvarbu, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.  Draudžiama:

a) bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms Mianmare / Birmoje arba naudojimui Mianmare / Birmoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo ir kitas paslaugas, susijusias su karine veikla bei su visų rūšių ginklų ir susijusių medžiagų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei jų atsargines dalis, taip pat įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, tiekimu, gamyba, remontu ir naudojimu;

b) bet kokiems asmenims, subjektams arba įstaigoms Mianmare / Birmoje ar naudojimui Mianmare / Birmoje tiesiogiai arba netiesiogiai finansuoti arba teikti finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, įskaitant pirmiausia dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą bet kokiam ginklų ir susijusių medžiagų, o taip pat įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui, arba teikti susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo ar kitas paslaugas;

c) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba rezultatas yra apeiti a arba b punktuose nurodytus draudimus.

2 straipsnis

1.  1 straipsnis netaikomas:

a) žudyti nepritaikytos karinės įrangos arba įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtos naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, arba JT ir ES vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba ES ir JT vykdomoms krizių valdymo operacijoms skirtų reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

b) parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant išminavimo įrangą ir reikmenis, naudojamus išminavimo operacijose;

c) teikiant finansavimą ir finansinę pagalbą, susijusius su tokia įranga ar tokiomis programomis ir operacijomis;

d) teikiant techninę pagalbą, susijusią su tokia įranga ar tokiomis programomis ir operacijomis;

su sąlyga, kad tokiam eksportui iš anksto pritarė atitinkama kompetentinga institucija.

2.  1 straipsnis netaikomas apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos tik savo asmeniniam naudojimui laikinai į Mianmarą / Birmą eksportavo JT personalas, ES arba jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei susijęs personalas.

▼M2

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2016 m. balandžio 30 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nebuvo pasiekti.

▼B

4 straipsnis

Sprendimas 2010/232/BUSP panaikinamas.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.( 1 ) OL L 105, 2010 4 27, p. 22.

Top