Help Print this page 

Document 02010D0573-20141031

Title and reference
Tarybos sprendimas 2010/573/BUSP 2010 m. rugsėjo 27 d. dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/573/2014-10-31
Multilingual display
Text

2010D0573 — LT — 31.10.2014 — 006.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/573/BUSP

2010 m. rugsėjo 27 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei

(OL L 253, 28.9.2010, p.54)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/171/BUSP 2011 m. kovo 21 d.

  L 76

62

22.3.2011

 M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/641/BUSP 2011 m. rugsėjo 29 d.

  L 254

18

30.9.2011

 M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/170/BUSP 2012 m. kovo 23 d.

  L 87

92

24.3.2012

►M4

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/527/BUSP 2012 m. rugsėjo 27 d.

  L 263

44

28.9.2012

 M5

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/477/BUSP 2013 m. rugsėjo 27 d.

  L 257

18

28.9.2013

 M6

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/381/BUSP 2014 m. birželio 23 d.

  L 183

56

24.6.2014

►M7

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/751/BUSP 2014 m. spalio 30 d.

  L 311

54

31.10.2014
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/573/BUSP

2010 m. rugsėjo 27 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybeiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. vasario 25 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2008/160/BUSP dėl ribojančių priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei ( 1 ). Tarybos sprendimu 2010/105/BUSP ( 2 ) šios ribojamosios priemonės buvo pratęstos iki 2011 m. vasario 27 d., bet jų taikymas laikinai sustabdytas iki 2010 m. rugsėjo 30 d.

(2)

Iš naujo išnagrinėjus Bendrąją poziciją 2008/160/BUSP, nuspręsta, kad ribojamosios priemonės turėtų būti pratęstos iki 2011 m. rugsėjo 30 d.

(3)

Tačiau, kad būtų paskatinta pažanga, siekiant politinėmis priemonėmis išspręsti Padnestrės konfliktą, sprendžiant likusias problemas, susijusias su lotyniškus rašmenis naudojančiomis mokyklomis, ir atkuriant laisvą asmenų judėjimą, ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti laikinai sustabdytas iki 2011 m. kovo 31 d. Baigiantis šiam laikotarpiui Taryba, atsižvelgdama į pokyčius, visų pirma aukščiau nurodytose srityse, peržiūrės ribojamąsias priemones. Taryba gali nuspręsti bet kuriuo metu imti vėl taikyti kelionės apribojimus arba juos panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

▼M4

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad į jų teritoriją nebūtų leista atvykti ar vykti per ją tranzitu asmenims, atsakingiems už lotyniškus rašmenis naudojančių moldaviškų mokyklų bauginimo ir uždarymo kampanijos organizavimą ir įgyvendinimą Moldovos Respublikos Padnestrės regione, išvardytiems priede.

▼B

2.  1 dalis neįpareigoja valstybės narės atsisakyti leisti atvykti į jos teritoriją savo piliečiams.

3.  1 dalis neturi įtakos atvejams, kai valstybė narė turi laikytis įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, būtent:

i) kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

ii) kaip Jungtinių Tautų šaukiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

iii) pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo;

arba

iv) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.  Laikoma, kad 3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.  Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė suteikia išimtį pagal 3 ar 4 dalis.

6.  Valstybės narės gali suteikti 1 dalyje nustatytų priemonių išimtis, jei kelionė yra pagrindžiama skubiu humanitariniu poreikiu arba dalyvavimu tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Europos Sąjunga ar kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, jei jų metu vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojama demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai Moldovos Respublikoje.

7.  Valstybė narė, norinti suteikti 6 dalyje nurodytas išimtis, apie tai raštu praneša Tarybai. Laikoma, kad išimtį suteikti leidžiama, išskyrus atvejus, kai viena ar kelios Tarybos narės per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie siūlomą išimtį gavimo raštu pareiškia prieštaravimą. Jei viena ar kelios Tarybos narės pareiškia prieštaravimą, Taryba gali kvalifikuota balsų dauguma nuspręsti leisti suteikti siūlomą išimtį.

▼M4

8.  Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriuo jis suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

2 straipsnis

Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba priima priede pateikto sąrašo pakeitimus, jei to reikia atsižvelgiant į atitinkamus įvykius Moldovos Respublikoje.

▼B

3 straipsnis

Tarybos sprendimas 2010/105/BUSP panaikinamas.

▼M4

4 straipsnis

1.  Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

▼M7

2.  Šis sprendimas taikomas iki 2015 m. spalio 31 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.

▼M4 —————

▼M4
PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys( 1 ) OL L 51, 2008 2 26, p. 23.

( 2 ) OL L 46, 2010 2 23, p. 3.

Top