Help Print this page 

Document 32015R1324

Title and reference
2015 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1324, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje
  • No longer in force
OJ L 206, 1.8.2015, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1324/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.8.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/10


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1324

2015 m. liepos 31 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP (1),

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos bendrą pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 204/2011 (2) įgyvendinamos tam tikros Tarybos sprendime 2011/137/BUSP (3) numatytos priemonės;

(2)

Sprendimu (BUSP) 2015/1333 baigta asmenų ir subjektų sąrašo, pateikto Sprendimo 2011/137/BUSP II ir IV prieduose, peržiūra. Sprendimu (BUSP) 2015/1333 ribojamosios priemonės, nustatytos Sprendimu 2011/137/BUSP su pakeitimais, taip pat įtrauktos į naują teisinę priemonę. Siekiant suderinti Reglamentą (ES) Nr. 204/2011 su Sprendimu (BUSP) 2015/1333, reikia atlikti to reglamento techninį pakeitimą;

(3)

šis pakeitimas patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jį taikytų vienodai, jam įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

teikiant techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su:

i)

karine įranga, įskaitant ginklus ir su jais susijusius reikmenis, kurie nepatenka į b punkto taikymo sritį ir kurie skirti tik Libijos Vyriausybei remti saugumo arba nusiginklavimo srityje, kai tam iš anksto pritaria Sankcijų komitetas;

ii)

žudyti nepritaikyta karine įranga, kuri skirta tik Libijos Vyriausybei remti saugumo arba nusiginklavimo srityje;“;

2)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies įvadinė frazė ir a punktas pakeičiami taip:

„1.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio, IV priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą II priede išvardytų asmenų, subjektų arba organizacijų bei 5 straipsnio 4 dalyje nurodytų subjektų atžvilgiu, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teismo, administracinio arba arbitražinio suvaržymo, nustatyto arba teismo, administracinio arba arbitražinio sprendimo, priimto:

(i)

anksčiau nei dieną, kurią asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į II priede pateiktą sąrašą, arba

(ii)

anksčiau nei dieną, kurią 5 straipsnio 4 dalyje nurodytą subjektą įtraukė į sąrašą JT Saugumo Taryba, objektas;“;

b)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

sprendimas nėra II arba III priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai; ir“;

3)

8b straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad mokėjimu nepažeidžiama 5 straipsnio 2 dalis ir kad jis nėra 5 straipsnio 4 dalyje nurodyto subjekto naudai;“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 34.

(2)  2011 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL L 58, 2011 3 3, p. 1).

(3)  OL L 58, 2011 3 3, p. 53.


Top