Help Print this page 

Document 02011R0204-20150528

Title and reference
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 204/2011 2011 m. kovo 2 d. dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/204/2015-05-28
Multilingual display
Text

2011R0204 — LT — 28.05.2015 — 019.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 204/2011

2011 m. kovo 2 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

(OL L 058 2011.3.3, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 233/2011 2011 m. kovo 10 d.

  L 64

13

11.3.2011

 M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 272/2011 2011 m. kovo 21 d.

  L 76

32

22.3.2011

 M3

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 288/2011 2011 m. kovo 23 d.

  L 78

13

24.3.2011

►M4

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 296/2011 2011 m. kovo 25 d.

  L 80

2

26.3.2011

►M5

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 360/2011 2011 m. balandžio 12 d.

  L 100

12

14.4.2011

►M6

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 502/2011 2011 m. gegužės 23 d.

  L 136

24

24.5.2011

►M7

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 572/2011 2011 m. birželio 16 d.

  L 159

2

17.6.2011

►M8

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 573/2011 2011 m. birželio 16 d.

  L 159

5

17.6.2011

 M9

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 804/2011 2011 m. rugpjūčio 10 d.

  L 206

19

11.8.2011

►M10

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 872/2011 2011 m. rugsėjo 1 d.

  L 227

3

2.9.2011

►M11

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 925/2011 2011 m. rugsėjo 15 d.

  L 241

1

17.9.2011

►M12

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 941/2011 2011 m. rugsėjo 22 d.

  L 246

11

23.9.2011

►M13

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 965/2011 2011 m. rugsėjo 28 d.

  L 253

8

29.9.2011

►M14

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1139/2011 2011 m. lapkričio 10 d.

  L 293

19

11.11.2011

 M15

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1360/2011 2011 m. gruodžio 20 d.

  L 341

18

22.12.2011

►M16

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 50/2013 2013 m. sausio 22 d.

  L 20

29

23.1.2013

►M17

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 364/2013 2013 m. balandžio 22 d.

  L 111

25

23.4.2013

►M18

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 488/2013 2013 m. gegužės 27 d.

  L 141

1

28.5.2013

►M19

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M20

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 45/2014 2014 m. sausio 20 d.

  L 16

1

21.1.2014

►M21

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 74/2014 2014 m. sausio 28 d.

  L 26

1

29.1.2014

►M22

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 689/2014 2014 m. birželio 23 d.

  L 183

1

24.6.2014

►M23

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 690/2014 2014 m. birželio 23 d.

  L 183

3

24.6.2014

►M24

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 792/2014 2014 m. liepos 22 d.

  L 217

9

23.7.2014

►M25

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1102/2014 2014 m. spalio 20 d.

  L 301

1

21.10.2014

 M26

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1103/2014 2014 m. spalio 20 d.

  L 301

3

21.10.2014

 M27

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/374 2015 m. kovo 6 d.

  L 64

8

7.3.2015

►M28

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/376 2015 m. kovo 6 d.

  L 64

15

7.3.2015

►M29

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/813 2015 m. gegužės 26 d.

  L 129

1

27.5.2015

►M30

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/814 2015 m. gegužės 26 d.

  L 129

5

27.5.2015


pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 087, 2.4.2011, p.  31 (204/2011)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 204/2011

2011 m. kovo 2 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį LibijojeEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2011 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ( 1 ), priimtą pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis 2011 m. vasario 26 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1970 (2011) Sprendime 2011/137/BUSP numatyta taikyti ginklų embargą, draudimą eksportuoti vidaus represijoms naudojamą įrangą, taip pat ribojimus priimti tam tikrų asmenų ir subjektų, kurie yra susiję su rimtais Libijos žmonių žmogaus teisių pažeidimais, be kita ko, būdami susiję su išpuoliais prieš civilius gyventojus ir gamybos įrenginius, įvykdytais pažeidžiant tarptautinę teisę, lėšas ir ekonominius išteklius ir jų įšaldymą. Tie fiziniai ar juridiniai asmenys ir subjektai išvardyti sprendimo prieduose.

(2)

Kai kurioms iš tų priemonių taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, todėl toms priemonėms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygiu, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai.

(3)

Šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, pripažįstami visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia – teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į tas teises.

(4)

Be to, šiuo reglamentu visapusiškai atsižvelgiama į valstybių narių įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų Chartiją ir teisiškai privalomą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų pobūdį.

(5)

Atsižvelgdama į tai, kad dėl padėties Libijoje kyla konkreti grėsmė tarptautinei taikai ir saugumui, ir siekdama užtikrinti suderinamumą su Sprendimo 2011/137/BUSP III ir IV priedų keitimo ir peržiūros procesu, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies pakeisti šio reglamento II ir III prieduose pateiktus sąrašus.

(6)

Nustatant šio reglamento II ir III prieduose pateiktų sąrašų keitimo tvarką turėtų būti numatyta, kad į sąrašą įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms turi būti praneštos jų įtraukimo į sąrašą priežastys, kad jie galėtų pateikti savo pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų atsižvelgdama į tas pastabas peržiūrėti savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoti susijusį asmenį, subjektą ar organizaciją.

(7)

Įgyvendinant šį reglamentą ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis būtina skelbti viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ( 2 ) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ( 3 ).

(8)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

lėšos –

finansinis turtas ir bet kurios rūšies pelnas, įskaitant, bet neapsiribojant:

i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v) paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas;

vii) lėšų arba kitų finansinių išteklių nuosavybės teisės patvirtinimo dokumentus;

b)

lėšų įšaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galėjimo jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

c)

ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

d)

ekonominių išteklių įšaldymas – išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, draudimas;

e)

techninė pagalba – bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, tobulinimu, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra arba su bet kokiu kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, konsultacijų, mokymo, darbo žinių arba įgūdžių perdavimo arba konsultavimo paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu;

f)

Sankcijų komitetas – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1970 (2011) 24 punktą;

g)

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

▼M23

h)

nurodytieji laivai – JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 11 punkte minimo Sankcijų komiteto nurodyti laivai, išvardyti šio reglamento V priede;

i)

Libijos Vyriausybės ryšių centras – Libijos Vyriausybės paskirtas ryšių centras, apie kurį pagal JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 3 punktą pranešta Sankcijų komitetui.

▼B

2 straipsnis

1.  Draudžiama:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Libijoje arba naudojimui Libijoje I priede nurodytą Sąjungos ar kitokios kilmės įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms;

b) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a punkte nurodytų draudimų.

2.  Draudžiama iš Libijos pirkti, importuoti arba transportuoti I priede išvardytą įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, nesvarbu, ar Libija yra atitinkamo objekto kilmės vieta.

3.  1 dalis netaikoma apsauginiams rūbams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir šalmus, kuriuos į Libiją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei su šia veikla susijęs personalas.

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos valstybių narių institucijos, nurodytos IV priede, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jeigu jos nustato, kad tokia įranga skirta naudoti tik humanitariniais arba apsaugos tikslais.

▼M18

3 straipsnis

1.  Draudžiama:

a) asmenims, subjektams ar organizacijoms Libijoje arba naudojimui Libijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše ( 4 ) (bendrasis karinės įrangos sąrašas) išvardytomis prekėmis bei technologijomis ar su į tą sąrašą įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) asmenims, subjektams ar organizacijoms Libijoje arba naudojimui Libijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su I priede nurodyta įranga, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms;

c) asmenims, subjektams ar organizacijoms Libijoje ar naudojimui Libijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusius su bendrajame karinės įrangos sąraše ar I priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis, visų pirma teikti dotacijas, paskolas ir eksporto kreditų draudimą parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant tokias prekes ir technologijas arba teikiant susijusią techninę pagalbą;

d) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ar transporto paslaugas, susijusias su ginkluotų samdinių suteikimu Libijoje arba naudojimui Libijoje;

e) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra išvengti a–d punktuose nurodytų draudimų.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, joje nustatyti draudimai netaikomi:

a) teikiant techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su žudyti nepritaikyta karine įranga, skirta tik humanitariniam naudojimui ar apsisaugoti, iš anksto pritarus IV priede išvardytoms valstybių narių kompetentingoms institucijoms;

b) teikiant techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su kitokiu ginklų ir su jais susijusių reikmenų pardavimu ir tiekimu, iš anksto pritarus Sankcijų komitetui;

▼M25

c) teikiant techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su žudyti nepritaikyta karine įranga, skirtą vien saugumo ar nusiginklavimo pagalbai Libijos Vyriausybei;

▼M18

d) apsauginiams rūbams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir šalmus, kuriuos į Libiją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja Jungtinių Tautų, Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei su šia veikla susijęs personalas.

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybių narių kompetentingos institucijos, išvardytos IV priede, gali leisti teikti techninę pagalbą, finansavimą ir finansinę pagalbą, susijusias su įranga, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jeigu jos nustato, kad tokia įranga skirta naudoti tik humanitariniais arba apsaugos tikslais.

▼B

4 straipsnis

Siekiant užkirsti kelią prekių ir technologijų, kurios yra įtrauktos į bendrąjį karinės įrangos sąrašą arba kurias tiekti, parduoti, perduoti, eksportuoti arba importuoti draudžiama šiuo reglamentu, perdavimui, be to, kad taikomos įpareigojimą pateikti informaciją prieš atgabenimą ir išgabenimą reglamentuojančios taisyklės, išdėstytos atitinkamose nuostatose dėl bendrųjų prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijų ir muitinės deklaracijų, nurodytose 1992 m. spalio 12 d. Reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą ( 5 ), ir Reglamente (EEB) Nr. 2454/93, nustatančiame jo įgyvendinimo nuostatas ( 6 ), visų iš Sąjungos muitų teritorijos į Libiją išgabenamų arba iš Libijos į Sąjungos muitų teritoriją atgabenamų prekių atveju tą informaciją pateikiantis asmuo nurodo, ar prekėms taikomas bendrasis karinės įrangos sąrašas arba šis Reglamentas, ir, jeigu jų eksportui taikomas reikalavimas gauti leidimą, nurodo konkrečius suteiktos eksporto licencijos duomenis. Šie papildomi reikalaujami duomenys atitinkamos valstybės narės kompetentingai muitinei pateikiami atitinkamai raštu arba naudojant muitinės deklaraciją.

▼M13 —————

▼M14 —————

▼B

5 straipsnis

1.  Įšaldomos visos II ir III prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms priklausančios, jų valdomos, turimos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  II ir III prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių.

▼M29

4.  Visos 2011 m. rugsėjo 16 d. už Libijos ribų esančios lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie tą dieną priklauso, ar kuriuos valdo, turi arba kontroliuoja VI priede išvardyti subjektai, lieka įšaldyti.

6 straipsnis

1.  Į II priedą įtraukiami fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kuriuos pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 22 punktą, JT ST rezoliucijos 1973 (2011) 19, 22 ar 23 punktą, JT ST rezoliucijos 2174 (2014) 4 punktą arba JT ST rezoliucijos 2213 (2015) 11 punktą nurodė Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

2.  Į III priedą įtraukiami į II priedo sąrašą neįtraukti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kurie:

a) yra prisidėję ar bendrininkavę nurodant vykdyti grubius žmogaus teisių pažeidimus Libijoje, juos kontroliavę ar kitaip juos valdę, be kita ko, dalyvavę ar bendrininkavę planuojant ar vykdant tarptautinę teisę pažeidžiančius išpuolius prieš civilius gyventojus ar gamybos įrenginius, įskaitant apšaudymą iš oro, jiems vadovaujant ar nurodant juos vykdyti;

b) pažeidė arba padėjo pažeisti JT ST rezoliucijos 1970 (2011), JT ST rezoliucijos 1973 (2011) arba šio reglamento nuostatas;

c) dalyvavo, kaip nustatyta, buvusio Muammar Qadhafi režimo Libijoje vykdytoje represinėje politikoje ar kitaip anksčiau buvo su tuo režimu susiję ir kurie tebekelia pavojų taikai, stabilumui ir saugumui Libijoje, arba sėkmingam Libijos politinio pereinamojo proceso užbaigimui;

d) dalyvauja vykdant veiksmus, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje, arba trukdo ar kenkia sėkmingam Libijos politinio pereinamojo proceso užbaigimui, arba teikia paramą tokiems veiksmams, be kita ko:

i) planuodami veiksmus Libijoje, kuriais pažeidžiama taikoma tarptautinė žmogaus teisių teisė arba tarptautinė humanitarinė teisė, arba veiksmus, kurie laikomi žmogaus teisių pažeidimais, vadovaudami minėtiems veiksmams arba juos vykdydami Libijoje;

ii) vykdydami išpuolius prieš oro, sausumos ar jūrų uostus Libijoje arba nukreiptus prieš Libijos valstybines institucijas ar objektus, arba prieš užsienio valstybių atstovybes Libijoje;

iii) teikdami paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami žalią naftą ar kitus gamtos išteklius Libijoje;

iv) grasindami ar darydami spaudimą Libijos valstybinėms finansų įstaigoms ir Libijos nacionalinei naftos bendrovei arba užsiimdami bet kokia veikla, dėl kurios gali būti pasisavintos Libijos valstybės lėšos arba kurios pasekmė gali būti Libijos valstybės lėšų pasisavinimas;

v) pažeisdami Rezoliucijos 1970 (2011) ir šio reglamento 1 straipsnyje nustatyto ginklų embargo Libijoje nuostatas arba padėdami jų išvengti;

vi) kaip asmenys, subjektai ar organizacijos, kurie veikia bet kurio iš pirmiau nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų vardu ar jiems vadovaujant, arba kaip jiems ar II ar III priede išvardytiems asmenims, subjektams ar organizacijoms nuosavybės teise priklausantys ar jų kontroliuojami subjektai ar organizacijos, arba

e) nuosavybės teise priklauso arba kurie kontroliuoja Libijos valstybės lėšas, pasisavintas buvusio Muammar Qadhafi režimo Libijoje metu, kurios galėtų būti panaudotos siekiant sukelti grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Libijoje arba kenkti sėkmingam jos politinio pereinamojo proceso užbaigimui.

3.  II ir III prieduose nurodomos Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto (II priedo atveju) pateiktos į sąrašą įtrauktų asmenų, subjektų ir organizacijų įtraukimo į sąrašus priežastys.

4.  II ir III prieduose išdėstoma atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų tapatybei nustatyti būtina informacija, jei jos turima, kurią pateikė Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas (II priedo atveju). Teikiant informaciją apie fizinius asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie juridinius asmenis, subjektus ir organizacijas gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. II priede taip pat pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto nurodyta įtraukimo į sąrašą data.

5.  VI priede nurodomos šio reglamento 5 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias pateikė Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

▼M4

6a straipsnis

Kalbant apie į II ar III priedų sąrašus neįtrauktus asmenis, subjektus ir organizacijas, kurių kapitalo dalis priklauso į tų priedų sąrašus įtrauktiems asmenims, subjektams ar organizacijoms, prievole įšaldyti į sąrašą įtraukto asmens, subjekto ar organizacijos lėšas ir ekonominius išteklius nekliudoma tokiems į sąrašą neįtrauktiems asmenims, subjektams ar organizacijoms toliau vykdyti teisėtą verslą, jeigu šis verslas nesusijęs su lėšų ar ekonominių išteklių teikimu į sąrašą įtrauktam asmeniui, subjektui ar organizacijai.

▼M13

7 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 5 straipsnio, IV priede nurodytose interneto svetainėse išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) reikalingi siekiant patenkinti būtiniausius II arba III prieduose išvardytų ar 5 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ar patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams už įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių kasdienį aptarnavimą ar laikymą sumokėti;

su sąlyga, kad tais atvejais, kai leidimas susijęs su II priede išvardytais ar 5 straipsnio 4 dalyje nurodytais asmenimis, subjektais ar organizacijomis, atitinkama valstybė narė yra pranešusi Sankcijų komitetui apie šį nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas per penkias darbo dienas po pranešimo pateikimo nėra pareiškęs prieštaravimo dėl tokių veiksmų.

2.  Nukrypstant nuo 5 straipsnio, IV priede nurodytose interneto svetainėse išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais nustačiusios, kad įšaldytos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini ypatingosioms išlaidoms, jeigu laikomasi toliau nurodytų sąlygų:

a) kai leidimas skirtas į II priedą įtrauktam ar 5 straipsnio 4 dalyje nurodytam asmeniui, subjektui ar organizacijai, atitinkama valstybė narė praneša Sankcijų komitetui apie tokį nutarimą, o tas komitetas patvirtina tą nutarimą; ir

b) kai leidimas skirtas į III priedą įtrauktam asmeniui, subjektui ar organizacijai, jei kompetentinga institucija kitoms valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

▼M18

8 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 5 straipsnio, IV priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą II priede išvardytų asmenų, subjektų arba organizacijų atžvilgiu, jei laikomasi šių sąlygų:

a) atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine arba arbitražo tvarka suvaržyti, kai toks suvaržymas nustatytas iki dienos, kurią 5 straipsnyje nurodytas asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į II priedą arba nurodyti 5 straipsnio 4 dalyje, arba dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių iki tos dienos buvo priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas;

b) atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurie buvo užtikrinti tokiu turto suvaržymu arba pripažinti galiojančiais tokiu sprendimu, patenkinti laikantis taikytinais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) turto suvaržymas ar sprendimas nėra II ar III priede arba 5 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens, subjekto ar organizacijos naudai;

d) turto suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai; ir

e) apie turto suvaržymą ar sprendimą valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

2.  Nukrypstant nuo 5 straipsnio, IV priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą III priede išvardytų asmenų, subjektų arba organizacijų atžvilgiu, jei laikomasi šių sąlygų:

a) dėl atitinkamų lėšų ar ekonominių išteklių yra arbitražo sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 5 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į III priedą, arba iki tos dienos arba vėliau dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių Sąjungoje priimtas teismo arba administracinis sprendimas, arba priimtas teismo sprendimas, vykdytinas atitinkamoje valstybėje narėje;

b) atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurie buvo užtikrinti tokiu turto suvaržymu arba pripažinti galiojančiais tokiu sprendimu, patenkinti laikantis taikytinais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) sprendimas nėra II ar III priede arba 5 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens, subjekto ar organizacijos naudai; ir

d) sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

3.  Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

▼M7

8a straipsnis

Nukrypstant nuo 5 straipsnio, IV priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti III priede išvardytiems asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančių įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti III priede išvardytiems asmenims, subjektams ar organizacijoms naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant humanitarinę pagalbą ir sudarant palankesnes sąlygas jos teikimui, tiekiant civilių gyventojų būtiniausiems poreikiams reikalingas medžiagas ir reikmenis, įskaitant maistą ir jo gamybai naudojamus žemės ūkio produktus, medicinos priemones, ir tiekiant elektrą, arba vykdant evakuaciją iš Libijos. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie pagal šį straipsnį suteiktus leidimus per dvi savaites nuo leidimo išdavimo dienos.

▼M13

8b straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 5 straipsnio 4 dalies, IV priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu:

a) lėšos arba ekonominiai ištekliai naudojami vienam ar keliems iš šių tikslų:

i) humanitarinėms reikmėms;

ii) griežtai tik civiliniam naudojimui skirtam kurui, elektrai ir vandeniui;

iii) Libijos angliavandenilių gamybai ir pardavimui atnaujinti;

iv) civilinės Vyriausybės ir civilinės viešosios infrastruktūros institucijoms kurti, veikti arba stiprinti; arba

v) sudaryti palankias sąlygas bankų sektoriaus operacijoms atnaujinti, be kita ko, siekiant remti tarptautinę prekybą su Libija arba sudaryti jai palankias sąlygas;

b) atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui ketinanti leisti naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais ir šis per penkias dienas nuo tokio pranešimo nepateikė prieštaravimo;

c) atitinkama valstybė narė Sankcijų komitetui pranešė, kad šiomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais neleidžiama naudotis II arba III prieduose nurodytiems asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai;

d) atitinkama valstybė narė iš anksto konsultavosi su Libijos valdžios institucijomis apie tokių lėšų arba ekonominių išteklių naudojimą; ir

e) atitinkama valstybė narė Libijos valdžios institucijoms leido susipažinti su pranešimais, pateiktais pagal šios dalies b ir c punktus, o Libijos valdžios institucijos per penkias darbo dienas nepateikė prieštaravimo dėl tokių lėšų arba ekonominių išteklių naudojimo.

2.  Nukrypstant nuo 5 straipsnio 4 dalies ir jeigu turi būti atliktas mokėjimas pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas ar organizacija sudarė, arba pareigą, kuri tam asmeniui, subjektui ar organizacijai atsirado iki dienos, kurią atitinkamą asmenį, subjektą ar organizaciją JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos IV priede išvardytose interneto svetainėse, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei įvykdytos šios sąlygos:

a) atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad mokėjimu nepažeidžiama 5 straipsnio 2 dalis ir jis nėra skirtas 5 straipsnio 4 dalyje nurodytiems asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai;

b) atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui ketinanti suteikti leidimą ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų.

▼B

9 straipsnis

1.  5 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a) palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis; arba

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią Sankcijų komitetas, Saugumo Taryba arba Taryba 5 straipsnyje nurodytą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją nurodė įtraukti į sąrašą;

▼M18

c) pagal teismo, administracinį ar arbitražo pritaikytą turto suvaržymą ar sprendimą vykdytinais mokėjimais, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje;

d) pagal teismo, administracinius arba arbitražinius sprendimus, priimtus Sąjungoje arba vykdytinus atitinkamoje valstybėje narėje, vykdytinais mokėjimais, kaip nurodyta 8 straipsnio 2 dalyje,

▼B

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldyti pagal 5 straipsnio 1 dalį.

2.  5 straipsnio 2 dalis nedraudžia Sąjungos finansų ar kredito organizacijoms kredituoti įšaldytų sąskaitų gavus lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldyti. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

10 straipsnis

Nukrypstant nuo 5 straipsnio ir su sąlyga, kad II arba III priede nurodytas asmuo, subjektas ar organizacija turi atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas ar organizacija sudarė, arba įsipareigojimą, kuris tam asmeniui, subjektui ar organizacijai nustatytas iki atitinkamo asmens, subjekto ar organizacijos įtraukimo į sąrašą dienos, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos IV priedo interneto svetainių sąraše, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

i) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami II arba III priede nurodyto asmens, subjekto ar organizacijos mokėjimui atlikti;

ii) mokėjimu nepažeidžiama 5 straipsnio 2 dalis;

b) jeigu leidimas skirtas į II priedą įtrauktam asmeniui, subjektui ar organizacijai, atitinkama valstybė narė praneša Sankcijų komitetui apie ketinimą suteikti tokį leidimą ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų;

c) jeigu leidimas skirtas į III priedą įtrauktam asmeniui, subjektui ar organizacijai, jei kompetentinga institucija apie tokį sprendimą ir ketinimą suteikti tokį leidimą kitoms valstybėms narėms ir Komisijai praneša ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

▼M7

10a straipsnis

Nukrypstant nuo 5 straipsnio 2 dalies, valstybių narių kompetentingos institucijos, kurių interneto svetainės nurodytos IV priede, III priede išvardytoms uostų administracijoms gali leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, kiek tai susiję su sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2011 m. birželio 7 d., vykdymu iki 2011 m. liepos 15 d., išskyrus su nafta, dujomis ir šviesiaisiais naftos produktais susijusias sutartis. Valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie pagal šį straipsnį suteiktus leidimus per dvi savaites nuo leidimo išdavimo dienos.

▼M23

10b straipsnis

1.  Nurodytiesiems laivams, plaukianties su valstybės narės veliava, draudžiama krauti, gabenti ar iškrauti žalią naftą iš Libijos, nebent kompetentinga tos valstybės narės institucija, pasikonsultavusi su Libijos Vyriausybės ryšių centru, suteikia leidimą.

2.  Nurodytuosius laivus draudžiama priimti Sąjungos teritorijoje esančiuose uostuose ar sudaryti jiems galimybes į juos patekti, jeigu Sankcijų komitetas taip nustatė.

3.  2 dalyje nustatyta priemonė netaikoma, jei patekti į uostą Sąjungos teritorijoje reikia atliekant patikrinimą, dėl ekstremaliosios situacijos arba laivui grįžtant į Libiją.

4.  Nacionaliniams valstybių narių subjektams ar valstybių narių teritorijoje esantiems subjektams draudžiama teikti nurodytiesiems laivams skirtas su kuro laikymu susijusias paslaugas ar laivų aptarnavimo paslaugas arba bet kurias kitas laivų aptarnavimo paslaugas, pavyzdžiui aprūpinimą kuru ar atsargomis, jeigu Sankcijų komitetas taip nustatė.

5.  IV priede nurodytos kompetentingos valstybių narių institucijos gali leisti išimties tvarka netaikyti 4 dalyje nustatytos priemonės, jei to reikia humanitariniais ar saugumo sumetimais arba jei laivas grįžta į Libiją. Apie tokius leidimus Sankcijų komitetui ir Komisijai turi būti pranešta raštu.

6.  Draudžiama vykdyti finansinius sandorius, susijusius su nurodytuosiuose laivuose esančia žalia nafta, be kita ko, parduoti žalią naftą ar naudoti žalią naftą kaip kreditą, taip pat apdrausti žalios naftos gabenimą, jeigu Sankcijų komitetas taip nustatė. Toks draudimas netaikomas uosto mokesčių rinkimui 3 dalyje numatytais atvejais.

▼M20

11 straipsnis

1.  Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.  Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms neatsiranda jokia atsakomybė, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

12 straipsnis

1.  Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti tos rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti įsipareigojimą, susijusį su obligacijomis, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, neatsižvelgiant į tai, kokia būtų jų forma, pateikti:

a) II arba III prieduose išvardytų nustatytų asmenų, subjektų arba organizacijų;

b) kitų Libijos asmenų, subjektų arba organizacijų, įskaitant Libijos Vyriausybę;

c) asmenų, subjektų arba įstaigų, veikiančių a arba b punktuose nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų vardu arba jų naudai.

2.  Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam asmeniui.

3.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

▼B

13 straipsnis

1.  Nepažeidžiant taikomų ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklių, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a) nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai, nurodytai IV priedo interneto svetainių sąraše, visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, informaciją apie pagal ►M4  5 straipsnį ◄ įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per valstybes nares perduoda tokią informaciją Komisijai; ir

b) bendradarbiauja su ta kompetentinga institucija tikrinant šią informaciją.

2.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

▼M18

3.  2 dalis neužkerta kelio valstybėms narėms pagal savo nacionalinę teisę dalintis ta informacija su atitinkamomis Libijos institucijomis ir kitomis valstybėmis narėmis, kai tai būtina siekiant padėti susigrąžinti pasisavintą turtą.

▼B

14 straipsnis

Valstybės narės ir Komisija nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

▼M23

15 straipsnis

Komisija įgaliojama:

a) remiantis valstybių narių pateikta informacija iš dalies keisti IV priedą;

b) remiantis Sprendimo 2011/137/BUSP V straipsnio daliniais pakeitimais ir remiantis Sankcijų komiteto nurodymais, pateiktais pagal JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 11 ir 12 dalis iš dalies keisti V priedą.

▼B

16 straipsnis

1.  Jei Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas įtraukia į sąrašą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją, Taryba tokį fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją įtraukia į ►M29  II arba VI priedą ◄ .

2.  Jei Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai taikyti 5 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia III priedą.

3.  Apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, 1 ir 2 dalyse nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Taryba praneša tiesiogiai, jei žinomas adresas, arba paskelbdama pranešimą, suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai galimybę pateikti pastabas.

4.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją.

5.  Jei Jungtinės Tautos nusprendžia išbraukti iš sąrašo fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją arba iš dalies pakeisti į sąrašą įtraukto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia II priedą.

6.  III priede pateikiamas sąrašas peržiūrimas reguliariai ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių.

17 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos sankcijos už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

18 straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tai vykdoma naudojant IV priede nurodytą adresą ir kitus kontaktinius duomenis.

19 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

d) visiems pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms;

e) visiems Sąjungoje visą ekonominę veiklą arba jos dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

20 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

2, 3 ir 4 straipsniuose nurodytos įrangos, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, sąrašas

1. Toliau išvardyti šaunamieji ginklai, šaudmenys ir susiję priedai:

1.1 šaunamieji ginklai, nekontroliuojami pagal Europos Sąjungos bendrojo karinės įrangos sąrašo ( 7 ) (toliau – bendrasis karinės įrangos sąrašas) ML 1 ir ML 2 dalis;

1.2 1.1 punkte išvardytiems šaunamiesiems ginklams specialiai sukurti šaudmenys ir specialiai sukurti jų komponentai;

1.3 taikikliai, nekontroliuojami pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

2. Bombos ir granatos, nekontroliuojamos pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

3. Toliau išvardytos transporto priemonės:

3.1 specialiai riaušėms malšinti sukurtos ar pritaikytos transporto priemonės su įmontuota vandens patranka;

3.2 transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos elektros srove atremti užpuolimus;

3.3 transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos užtvaroms šalinti, įskaitant neperšaunamą statybos įrangą;

3.4 transporto priemonės, specialiai sukurtos kaliniams ir (arba) sulaikytiesiems vežti ar pervežti;

3.5 transporto priemonės, specialiai sukurtos kilnojamosioms kliūtims dislokuoti;

3.6 3.1–3.5 punktuose nurodytų transporto priemonių komponentai, specialiai sukurti riaušėms malšinti.

1 pastaba.   Pagal šį punktą nekontroliuojamos transporto priemonės, specialiai sukurtos gaisrams gesinti.

2 pastaba.   3.5 punkte transporto priemonės taip pat reiškia priekabas.

4. Toliau išvardytos sprogstamosios medžiagos ir susijusi įranga:

4.1 įranga ir prietaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ir neelektrinėmis priemonėmis, įskaitant uždegimo įtaisus, detonatorius, uždegiklius, stiprintuvus ir detonavimo virves, ir specialiai sukurti jų komponentai, išskyrus įrangą ir prietaisus, specialiai sukurtus konkrečiai komercinei paskirčiai – naudojant sprogstamąsias medžiagas įjungti kitą įrangą ar prietaisus, kurie neskirti sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalvės pripūtimo įrenginiai ar gaisro gesintuvų jungiklių elektros viršįtampio iškrovikliai), arba palaikyti jų veikimą;

4.2 linijiniai sprogstamieji užtaisai, nekontroliuojami pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą;

4.3 toliau išvardytos kitos sprogstamosios medžiagos, nekontroliuojamos pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą, ir susijusios medžiagos:

a. amatolas;

b. nitroceliuliozė (su daugiau kaip 12,5 proc. azoto);

c. nitroglikolis;

d. pentaeritritolio tetranitratas (PETN);

e. pikrilchloridas;

f. 2,4,6-trinitrotoluenas (TNT).

5. Toliau išvardyta apsauginė įranga, nekontroliuojama pagal bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 13 dalį:

5.1 neperšaunama ir (arba) neperduriama šarvuotė;

5.2 neperšaunami ir (arba) nuo skeveldrų apsaugantys šalmai, apsauginiai šalmai ir skydai gintis nuo riaušininkų ir neperšaunami skydai.

Pastaba.   Šis punktas netaikomas:

  sporto veiklai specialiai sukurtai įrangai;

  darbo saugos reikalavimams vykdyti specialiai sukurtai įrangai.

6. Mokytis šaudyti iš šaunamųjų ginklų skirti simuliatoriai, nekontroliuojami pagal bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 14 dalį, ir specialiai jiems sukurta programinė įranga.

7. Naktinio matymo ir terminio vaizdo įranga ir vaizdo stiprinimo elektroniniai vamzdeliai, išskyrus kontroliuojamus pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

8. Spygliuotoji viela.

9. Kariniai peiliai, kovos peiliai ir durtuvai, kurių ašmenys ilgesni kaip 10 cm.

10. Specialiai sukurta šiame sąraše nurodytų gaminių gamybos įranga.

11. Šiame sąraše nurodytiems gaminiams kurti, gaminti ar naudoti skirtos specialios technologijos.

▼M30
II PRIEDAS

6 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

A.    Asmenys

6.  Vardas, pavardė ABU ZAYD UMAR DORDA

Titulas: n. d. Pareigos: a) Pareigos: Išorės saugumo organizacijos direktorius; b) Išorės žvalgybos agentūros vadovas. Gim. data: n. d. Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija ((Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje.)) Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Lojalus režimui. Išorės žvalgybos agentūros vadovas.

7.  Vardas, pavardė ABU BAKR YUNIS JABIR

Titulas: Generolas majoras Pareigos: Pareigos: Gynybos ministras. Gim. data: 1952 m. Gim. vieta: Jalo (Džalu), Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Bendrai atsakingas už ginkluotųjų pajėgų veiksmus.

8.  Vardas, pavardė MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titulas: n. d. Pareigos: Pareigos: Už pagalbines tarnybas atsakingas sekretorius Gim. data: 1956 m. Gim. vieta: Khoms, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: nežinoma; manoma, kad gali būti sulaikytas.

Papildoma informacija

Vyresnysis režimo vykdomosios struktūros narys. Dalyvauja Revoliucinių komitetų veikloje. Praeityje dalyvavo malšinant opozicines idėjas ir vykdant smurtinius veiksmus.

9.  Vardas, pavardė: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1978 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinoma kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Aisha Muhammed Abdul Salam (Paso Nr.: 215215) Dar žinoma kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: 428720. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Omano Sultonatas Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudi sąsaja su režimu. Keliavo pažeisdama JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 punktą, kaip aprašyta Ekspertų grupės dėl Libijos 2013 m. tarpinėje ataskaitoje.

10.  Vardas, pavardė: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data:1975 m. rugsėjo 20 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: B/002210. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Alžyras (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Alžyras) Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudi sąsaja su režimu.

11.  Vardas, pavardė: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1978 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudi sąsaja su režimu. Demonstracijas malšinusių karinių dalinių vadas.

12.  Vardas, pavardė: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1970 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: Omano Sultonatas Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudi sąsaja su režimu.

13.  Vardas, pavardė: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: Revoliucijos lyderis, vyriausiasis karinių pajėgų vadas Gim. data: 1942 m. Gim. vieta: Sirtas, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į JT sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Atsakingas už įsakymus malšinti demonstracijas, taip pat už žmogaus teisių pažeidimus.

14.  Vardas, pavardė: MUTASSIM QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: Patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Gim. data: 1976 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudi sąsaja su režimu.

15.  Vardas, pavardė: SAADI QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: Specialiųjų pajėgų vadas Gim. data: a)1973 m. gegužės 27 d.; b) 1975 m. sausio 1 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: a) 014797; b) 524521. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (sulaikytas). Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudi sąsaja su režimu. Demonstracijas malšinusių karinių dalinių vadas.

16.  Vardas, pavardė: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: 1982 m. Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 17 punktą (turto įšaldymas). Tikėtinas statusas/buvimo vieta: miręs.

Papildoma informacija

Glaudi sąsaja su režimu.

17.  Vardas, pavardė: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titulas: n. d. Pareigos:„Qadhafi Foundation“ direktorius. Gim. data:1972 m. birželio 25 d.Gim. vieta: Tripolis, Libija. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: B014995. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje.) Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 ir 17 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Glaudi sąsaja su režimu. Kurstantys vieši pareiškimai, kuriais skatinamas smurtas prieš protestuotojus.

18.  Vardas, pavardė: 1: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titulas: Pulkininkas Pareigos: Karinės žvalgybos direktorius. 1949 m. Gim. vieta: Sudanas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): a) Abdoullah Ould Ahmed (Paso Nr.: B0515260; Gim. data: 1948 m.; Gim. vieta: Anefif (Kidal (Kidalis)), Malis; išdavimo data: 2012 m. sausio 10 d.; išdavimo vieta: Bamakas, Malis; galiojimo pabaigos data: 2017 m. sausio 10 d.); b) Abdoullah Ould Ahmed (Malio asmens tapatybės dokumento Nr.: 073/SPICRE; Gim. vieta: Anefif, Malis; išdavimo data: 2011 m. gruodžio 6 d.; išdavimo vieta: Essouck, Malis). Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Libija (Tikėtinas statusas/buvimo vieta: sulaikytas Libijoje.) Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. vasario 26 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 punktą (draudimas keliauti). Įtrauktas į sąrašą 2011 m. kovo 17 d. pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 17 punktą (turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Karinės žvalgybos dalyvavimas vykdant demonstracijų represijas. Yra įtarimų, kad dalyvavo žudynėse Abu Selimo kalėjime. Nuteistas in absentia už UTA lėktuvo susprogdinimą. Muammar Qadhafi svainis.

19.  Vardas, pavardė: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. data: apytiksliai 1952 m. Gim. vieta: Al Bayda, Libija. Dar žinoma kaip (pakankama tapatybei nustatyti): Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, gimė 1953 m. sausio 1 d. (Omano paso Nr. 03825239); Dar žinoma kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: 03825239. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: Omano Sultonatas Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. birželio 24 d.Kt. informacija: Įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 punktą ir JT ST rezoliucijos 1973 (2011) 19 punktą (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Turi labai daug asmeninio turto, kuris gali būti panaudotas režimo tikslais. Jos sesuo Fatima FARKASH yra susituokusi su Libijos karinės žvalgybos vadovu ABDALLAH SANUSSI.

20.  Vardas, pavardė: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titulas: n. d. Pareigos: a) Pulkininko Qadhafi vyriausybės planavimo ir finansų ministras; b) Bendrojo liaudies komiteto sekretorius finansų ir planavimo klausimais; c) laikinasis Libijos centrinio banko vadovas. Gim. data: 1935 m. Gim. vieta: n. d. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: n. d. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data:2011 m. birželio 24 d.Kt. informacija: Įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliucijos 1970 (2011) 15 punktą ir JT ST rezoliucijos 1973 (2011) 19 punktą (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Papildoma informacija

Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus. Bendrojo liaudies komiteto sekretorius finansų ir planavimo klausimais. A. Zlitni šiuo metu yra laikinasis Libijos centrinio banko vadovas. Anksčiau jis buvo Nacionalinės naftos korporacijos pirmininkas. Remiantis mūsų informacija, šiuo metu jis siekia režimui surinkti lėšų, kad būtų vėl papildyti Centrinio banko rezervai, jau išnaudoti esamai karinei kampanijai palaikyti.

▼M5
III PRIEDAS

6 straipsnio 2 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašasAsmenys

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

▼M28

1.

ABDULHAFIZ, pulkininkas Mas'ud (dar žiomas kaip ABDULHAFID (pavardė); Massoud (vardas)).

Pareigos: Ginkluotųjų pajėgų vadas

Gimimo data: 1937 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Tripolis, Libija

Trečiasis ginkluotųjų pajėgų vadovavimo grandinėje. Svarbus vaidmuo karinės žvalgybos srityje.

2011 2 28

▼M5

2.

Abdussalam Mohammed ABDUSSALAM

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos kovos su terorizmu padalinio vadovas

Gimimo data: 1952 m.

Gimimo vieta: Tripolis, Libija

Žinomas Revoliucinio komiteto narys.

Artimas Muammar QADHAFI bendrininkas.

2011 2 28

3.

ABU SHAARIYA

Pareigos: Išorės saugumo organizacijos vadovo pavaduotojas

Žinomas režimo vykdomosios struktūros narys.

Muammar QADHAFI svainis.

2011 2 28

▼M17 —————

▼M5

5.

Omar ASHKAL

Pareigos: Revoliucinių komitetų judėjimo vadovas

Gimimo vieta: Sirtas, Libija

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 2 28

▼M16

6.

Dr Abdulqader Mohammed AL-BAGHDADI

Revoliucinių komitetų ryšių palaikymo biuro vadovas.

Paso Nr.: B010574.

Gimimo data: 1950 7 1.

Tikėtinas statusas / buvimo vieta: kalėjimas Tunise.

Revoliuciniai komitetai vykdė smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 2 28

▼M5

7.

Abdulqader Yusef DIBRI

Pareigos: Muammar QADHAFI asmens apsaugos tarnybos vadovas

Gimimo data: 1946 m.

Gimimo vieta: Hjuonas, Libija

Atsakingas už režimo saugumą. Praeityje vykdė smurtinius veiksmus prieš disidentus.

2011 2 28

▼M28 —————

▼M5

9.

Sayyid Mohammed QADHAF AL-DAM

Gimimo data: 1948 m.

Gimimo vieta: Sirtas, Libija

Muammar QADHAFI pusbrolis. Devintajame dešimtmetyje Sayyid dalyvavo disidentų žudynėse ir įtariamas dėl keleto mirčių Europoje. Be to, manoma, kad jis dalyvavo tiekiant ginklus.

2011 2 28

▼M16 —————

▼M5

11.

Bachir SALEH

Gimimo data: 1946 m.

Gimimo vieta: Traghen

Šalies vadovo kabineto vadovas.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

12.

Generolas Khaled TOHAMI

Gimimo data: 1946 m.

Gimimo vieta: Genzur

Vidaus saugumo biuro direktorius.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

13.

Mohammed Boucharaya FARKASH

Gimimo data: 1949 m. liepos 1 d.

Gimimo vieta: al Baida

Išorės saugumo biuro žvalgybos skyriaus direktorius.

Glaudžios sąsajos su režimu.

2011 2 28

▼M8 —————

▼M5

15.

Mohamed Abou EL-KASSIM ZOUAI

 

Generalinio liaudies kongreso generalinis sekretorius; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

16.

Baghdadi AL-MAHMOUDI

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės ministras pirmininkas; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

17.

Mohamad Mahmoud HIJAZI

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės sveikatos ir aplinkos ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

18.

Abdelhaziz ZLITNI

Gimimo data: 1935 m.

Pulkininko Qadhafi vyriausybės planavimo ir finansų ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

19.

Mohamad Ali HOUEJ

Gimimo data: 1949 m.

Gimimo vieta: Al-Azizia (prie Tripolio)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės pramonės, ūkio ir prekybos ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

20.

Abdelmajid AL-GAOUD

Gimimo data: 1943 m.

Pulkininko Qadhafi vyriausybės žemės ūkio ir gyvūnijos bei jūrų išteklių ministras.

2011 3 21

21.

Ibrahim Zarroug AL-CHARIF

 

Pulkininko Qadhafi vyriausybės socialinių reikalų ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

22.

Abdelkebir Mohamad FAKHIRI

Gimimo data: 1963 m. gegužės 4 d.

Paso numeris: B/014965 (galioja iki 2013 m. pabaigos)

Pulkininko Qadhafi vyriausybės švietimo, aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikalų ministras; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

▼M24 —————

▼M5

24.

Abdallah MANSOUR

Gimimo data: 1954 7 8

Paso numeris: B/014924 (galioja iki 2013 m. pabaigos)

Artimas pulkininko Qadhafi bendražygis, atlieka svarbų vaidmenį saugumo tarnybose; buvęs radijo ir televizijos direktorius; dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

25.

Quren Salih Quren AL QADHAFI

 

Libijos ambasadorius Čade. Išvyko iš Čado į Sabhą. Tiesiogiai dalyvavo verbuojant samdinius režimui ir koordinuojant jų veiklą.

2011 4 12

▼M16

26.

Pulkininkas Amid Husain AL KUNI

Tikėtinas statusas / buvimo vieta: Pietų Libija

Gato (Pietų Libija) gubernatorius. Tiesiogiai dalyvavo verbuojant samdinius.

2011 4 12

▼M6

27.

Pulkininkas Taher Juwadi

Ketvirtas pagal rangą Revoliucinės gvardijos vadovybės narys

Itin svarbus M. Kadafio režimo vadovybės narys

2011 5 23

▼M5Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

▼M21 —————

▼M10 —————

▼M5

3.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

Tinklavietė: http://www.laaico.comBendrovė įsteigta 1981 m.76351 Janzour, Libija.81370 Tripolis, Libija.Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613Faks.: 00 218 (21) 4893800 - 4891867el. paštas: info@laaico.com

Muammar Qadhafi režimo kontroliuojama įstaiga; potencialus minėto režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

4.

Labdaros organizacijoms ir vystymuisi skirtas Qadhafi fondas

Administracijos kontaktiniai duomenys: Hay Alandalus; Jian St.; Tripolis; PoBox: 1101, LIBIJA. Telefonas: (+218) 214778301; faks.: (+218) 214778766; el. paštas: info@gicdf.org

Muammar Qadhafi režimo kontroliuojama įstaiga; potencialus minėto režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

5.

Waatassimou fondas

Būstinė Tripolyje.

Muammar Qadhafi režimo kontroliuojama įstaiga; potencialus minėto režimo finansavimo šaltinis.

2011 3 21

6.

Libijos radijo ir televizijos generalinis biuras

Kontaktiniai duomenys:

Tel.: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

faks.: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

el. paštas: info@ljbc.net

Viešas neapykantos ir smurto kurstymas dalyvaujant dezinformavimo, susijusio su smurtiniais veiksmais prieš demonstrantus, kampanijose.

2011 3 21

7.

Revoliucinių pajėgų padalinys

 

Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš demonstrantus.

2011 3 21

▼M10 —————

▼M5

16.

Libyan Agricultural Bank (dar vadinamas Agricultural Bank; taip pat Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank, Al Masraf Al Zirae, Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripolis, Libija; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripolis, Libija; El. paštas: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libija);Tel.: (218) 214870586;Tel.: (218) 214870714;Tel.: (218) 214870745;Tel.: (218) 213338366;Tel.: (218) 213331533;Tel.: (218) 213333541;Tel.: (218) 213333544;Tel.: (218) 213333543;Tel.: (218) 213333542;Faks.: (218) 214870747;Faks.: (218) 214870767;Faks.: (218) 214870777;Faks.: (218) 213330927;Faks.: (218) 213333545

Libijos centrinio banko patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

▼M10 —————

▼M5

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)Tel.: (218) 213345187Faks.: +218 21 334 5188el. paštas: info@ethic.ly

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

▼M22 —————

▼M5

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Ekonominio ir socialinio vystymosi fondo patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

▼M10 —————

▼M5

24.

LAP Green Networks (dar vadianama LAP Green Holding Company)

 

Libyan Africa Investment Portfolio patronuojamoji įmonė Libijoje

2011 4 12

▼M10 —————

▼M12 —————

▼M10 —————

▼M5

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Jungtinė Karalystė

Kita informacija: Reg. Nr. 01794877 (JK)

JK registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

▼M22 —————

▼M5

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos Kita informacija: Reg. Nr. 1510484 (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos)

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

▼M22

36.

Capitana Seas Limited

 

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruotas Saadi Qadhafi nuosavybės teise priklausantis subjektas

2011 4 12

▼M5

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Didžiosios Britanijos Mergelių Salos Kita informacija: Reg. Nr. 1534407 (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos)

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Meno sala

Kita informacija: Reg. Nr. 59058C (Meno sala)

Meno saloje registruota Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė.

2011 4 12

▼M10 —————

▼M11 —————

▼M10 —————

▼M16 —————

▼B
IV PRIEDAS

7 straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnyje ir 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašas ir pranešimų Europos Komisijai adresas

A.   Kompetentingos institucijos kiekvienoje valstybėje narėje:

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M19

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼B

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai ar kita informacija Europos Komisijai:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

El. pašto adresas: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Faks.: (32 2) 299 08 73

▼M23
V PRIEDAS

1 STRAIPSNIO h PUNKTE IR 10b STRAIPSNYJE NURODYTAS LAIVŲ SĄRAŠAS IR SANKCIJŲ KOMITETO NUSTATYTOS TAIKYTINOS PRIEMONĖS

▼M29
VI PRIEDAS

5 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

1.  Pavadinimas: LIBIJOS INVESTICIJŲ AGENTŪRA (Libyan Investment Authority)

Dar žinoma kaip: Libijos užsienio investicijų bendrovė (Libyan Foreign Investment Company), ankstesnis pavadinimas: n. d., adresas: 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libya, įtraukimo į sąrašą data: 2011 m. kovo 17 d., kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1973 17 punktą, rugsėjo 16 d. iš dalies pakeistą pagal Rezoliucijos 2009 15 punktą.

Papildoma informacija

Kontroliuojama Muammar Qadhafi ir jo šeimos; potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.

2.  Pavadinimas: LIBIJOS AFRIKOS INVESTICINIS PORTFELIS (Libya Africa Investment Portfolio)

Dar žinoma kaip: n. d., ankstesnis pavadinimas: n.d., adresas:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya, įtraukimo į sąrašą data:2011 m. kovo 17 d., kita informacija: įtrauktas į sąrašą pagal Rezoliucijos 1973 17 punktą, rugsėjo 16 d. iš dalies pakeistą pagal Rezoliucijos 2009 15 punktą.

Papildoma informacija

Kontroliuojama Muammar Qadhafi ir jo šeimos; potencialus jo režimo finansavimo šaltinis.( 1 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 53.

( 2 ) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

( 3 ) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

( 4 ) OL C 69, 2010 3 18, p. 19.

( 5 ) OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

( 6 ) OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

( 7 ) OL C 69, 2010 3 18, p. 19.

Top