Help Print this page 

Document 02004R0872-20140206

Title and reference
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 872/2004 2004 m. balandžio 29 d. dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/872/2014-02-06
Multilingual display
Text

2004R0872 — LT — 06.02.2014 — 018.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 872/2004

2004 m. balandžio 29 d.

dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai

(OL L 162, 30.4.2004, p.32)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1149/2004 2004 m. birželio 22 d.

  L 222

17

23.6.2004

 M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1478/2004 2004 m. rugpjūčio 18 d.

  L 271

36

19.8.2004

 M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1580/2004 2004 m. rugsėjo 8 d.

  L 289

4

10.9.2004

 M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2136/2004 2004 m. gruodžio 14 d.

  L 369

14

16.12.2004

►M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 874/2004 2005 m. birželio 9 d.

  L 146

5

10.6.2005

 M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1453/2005 2005 m. rugsėjo 6 d.

  L 230

14

7.9.2005

►M7

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2024/2005 2005 m. gruodžio 12 d.

  L 326

10

13.12.2005

 M8

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2006 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

1

20.12.2006

►M9

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1462/2007 2007 m. gruodžio 11 d.

  L 326

24

12.12.2007

►M10

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 973/2008 2008 m. spalio 2 d.

  L 265

8

4.10.2008

►M11

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1216/2008 2008 m. gruodžio 5 d.

  L 328

26

6.12.2008

►M12

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 275/2009 2009 m. balandžio 2 d.

  L 91

18

3.4.2009

 M13

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 496/2009 2009 m. birželio 11 d.

  L 149

60

12.6.2009

 M14

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 835/2009 2009 m. rugsėjo 11 d.

  L 241

5

12.9.2009

►M15

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 26/2010 2010 m. sausio 12 d.

  L 9

5

14.1.2010

 M16

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 116/2012 2012 m. vasario 9 d.

  L 38

29

11.2.2012

►M17

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 777/2012 2012 m. rugpjūčio 27 d.

  L 231

9

28.8.2012

►M18

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 9/2013 2013 m. sausio 9 d.

  L 5

1

10.1.2013

►M19

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 291/2013 2013 m. kovo 26 d.

  L 87

4

27.3.2013

►M20

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M21

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 102/2014 2014 m. vasario 4 d.

  L 34

4

5.2.2014


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 007, 12.1.2006, p. 32  (2024/2005)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 123, 19.5.2009, p. 100  (275/2009)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 872/2004

2004 m. balandžio 29 d.

dėl papildomų ribojančių priemonių LiberijaiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos bendrąją poziciją 2004/487/BUSP dėl buvusio Liberijos Prezidento Charles Taylor ir su juo susijusių asmenų bei subjektų lėšų užšaldymo ( 1 ),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2004 m. vasario 10 d., Jungtinių Tautų Saugumo tarybai priėmus JTSTR 1521 (2003), nustatančią pataisytas priemones dėl Liberijos, kad būtų atsižvelgta į padėties Liberijoje evoliuciją, o svarbiausia buvusio Prezidento Charles Taylor išvykimą, ir 2004 m. vasario 10 d. priimtą Tarybos bendrąją poziciją 2004/137/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai ( 2 ), Taryba priėmė Reglamentą 234/2004, nustatantį ribojančias priemones Liberijai ( 3 ).

(2)

2004 m. kovo 12 d. JTSTR 1532 (2004) numatyta, kad buvusiam Liberijos Prezidentui Charles Taylor, Jewell Howard Taylor ir Chrles Taylor jaun., kitiems artimiems šeimos nariams, jo buvusiems vyresniesiems pareigūnams ir kitiems artimiems sąjungininkams bei bendrininkams, nurodytiems Saugumo tarybos komiteto, pagal JTSTR 1521 (2003) 21 dalį nustatytos priklausančios lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti užšaldyti.

(3)

Buvusio Liberijos Prezidento Charles Taylor ir kitų asmenų veiksmai ir politika, o svarbiausia jų išeikvoti ir išvežti iš Liberijos jai priklausantys ištekliai, paslėptos Liberijos lėšos ir turtas, pakenkė Liberijos perėjimui prie demokratijos ir sklandžiai politinių, administracinių bei ekonomikos institucijų ir išteklių plėtrai.

(4)

Atsižvelgiant į neteisėtai pasisavintų lėšų ir turto pervedimo į užsienį neigiamą poveikį Liberijai bei Charles Taylor ir jo sąjungininkų tokių neteisėtai pasisavintų lėšų naudojimą, kuris kenkia taikai ir stabilumui Liberijoje bei tame regione, Charles Taylor ir jo sąjungininkų lėšas užšaldyti būtina.

(5)

Bendrojoje pozicijoje 2004/487/BUSP yra numatytas buvusio Liberijos Prezidento Charles Taylor ir jo artimų šeimos narių, jo buvusių vyresniųjų pareigūnų, kitų artimų sąjungininkų ir bendrininkų lėšų ir ekonominių išteklių užšaldymo įgyvendinimas.

(6)

Šios priemonės priklauso Sutarties taikymo sričiai ir dėl to, kad būtų išvengta bet kokio konkurencijos iškraipymo, būtini Bendrijos teisės aktai joms įgyvendinti tiek, kiek tai susiję su Bendrija. Šiame reglamente turėtų būti laikoma, kad Bendrijos teritorija Sutartyje nurodytomis sąlygomis apima visas valstybių narių, kurioms yra taikoma Sutartis, teritorijas.

(7)

Bendrojoje pozicijoje 2004/487/BUSP taip pat numatyta, kad gali būti suteiktos tam tikros reikalavimo dėl užšaldymo išimtys humanitariniais tikslais arba turto sulaikymo teisei arba teismo sprendimams, priimtiems iki JTSTR 1532 (2004) datos, įgyvendinti.

(8)

JT Saugumo taryba pareiškė ketinimą apsvarstyti, ar perduoti Liberijos Vyriausybei pagal JTSTR 1532 (2004) užšaldytas lėšas ir ekonominius išteklius ir kaip tai padaryti, kai Vyriausybė nustatys skaidrią apskaitos ir audito tvarką, užtikrinančią, kad valdžios sektoriaus pajamos būtų patikimai naudojamos Liberijos liaudies labui.

(9)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis Reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente vartojami tokie apibrėžimai:

1. „Sankcijų komitetas“: Jungtinių Tautų Saugumo tarybos komitetas, įsteigtas pagal JTSTR 1521 (2003) 21 dalį;

2. „lėšos“ – finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant, tačiau ne tik:

a) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, tratas, piniginius pavedimus ir visas kitas mokėjimo priemones;

b) indėlius finansų įstaigose ar laikomus pas kitus subjektus, likučius sąskaitose, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

c) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos priemones, tarp jų vertybinius popierius ir akcijas, vertybinius popierius atstovaujančius pažymėjimus, obligacijas, vekselius, varantus, skolinius įsipareigojimus ir išvestinių finansinių priemonių sutartis;

d) palūkanas, dividendus ar kitas pajamas už turtą ar vertę, priskaičiuotą už turtą arba gaunamą už jį;

e) kreditą, tarpusavio reikalavimų įskaitymo teisę, garantijas, sutarties įvykdymo garantijas ar kitus finansinius įsipareigojimus;

f) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sutartis;

g) dokumentus, patvirtinančius dalyvavimą lėšose ar finansiniuose ištekliuose;

h) visas kitas eksportą finansuojančias priemones;

3. „lėšų užšaldymas“ – tai bet kokio lėšų judėjimo, perdavimo, pakeitimo, naudojimo, galimybės pasinaudoti ar jų tvarkymo tokiu būdu, kad pasikeistų jų dydis, suma, buvimo vieta, nuosavybės teisė, valdymas, pobūdis, paskirtis, ar atsirastų kiti pakeitimai, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant portfelio valdymą, prevencija;

4. „ekonominiai ištekliai“ – bet kurios rūšies materialusis ir nematerialusis, kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti;

5. „ekonominių išteklių užšaldymas“ – jų naudojimo lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant, tačiau ne tik, jų pardavimą, nuomą ar įkeitimą, prevencija.

2 straipsnis

1.  Visos tiesiogiai ar netiesiogiai buvusiam Liberijos Prezidentui Charles Taylor, Jewell Howard ir Charles Taylor jaun., bei Sankcijų komiteto šiems nustatytiems ir I priede išvardytiems asmenims ir subjektams:

a) visiems kitiems artimiems buvusio Liberijos Prezidento Charles Taylor šeimos nariams;

b) buvusio Taylor režimo vyresniesiems pareigūnams bei kitiems artimiems sąjungininkams ir bendrininkams;

c) juridiniams asmenims, organams ar subjektams, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai priklausė pirmiau minėtiems asmenims ar buvo jų kontroliuojami;

d) visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie veikia pirmiau nurodytų asmenų vardu arba jų nurodymu, priklausančios lėšos ir ekonominiai ištekliai, arba kurie yra jų tiesiogiai valdomi, turi būti užšaldomi.

2.  Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduodami naudotis I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organams, ar jų naudai.

3.  Sąmoningas ir apgalvotas dalyvavimas veikloje, kurios tikslas ar poveikis yra tiesiogiai ar netiesiogiai apeiti 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones, yra draudžiamas.

3 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras užšaldytas lėšas arba ekonominius išteklius arba leisti jais naudotis, jeigu kompetentinga institucija nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) reikalingi pagrindinėms išlaidoms apmokėti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti tik apmokėti pagrįstus honorarus ir kompensuoti padarytas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų suteikimu;

c) skirti tik apmokėti komisinius arba aptarnavimo mokesčius už kasdienį užšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą,

jeigu ji pranešė Sankcijų komitetui, kad ketina leisti naudotis tokiomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais ir per dvi darbo dienas nuo tokio pranešimo dienos negavo neigiamo Sankcijų komiteto sprendimo.

2.  Nukrypstant nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras užšaldytas lėšas ar ekonominius išteklius arba atiduoti naudotis tam tikromis užšaldytomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, jeigu kompetentinga institucija nutarė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini ypatingosioms išlaidoms apmokėti, ir jeigu kompetentinga institucija pranešė Sankcijų komitetui sprendimą, o Komitetas tą sprendimą patvirtino.

4 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras užšaldytas lėšas ar ekonominius išteklius, jeigu įvykdytos šios sąlygos:

a) lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teisminio, administracinio ar arbitražo sprendimo, parengto iki 2004 m. kovo 12 d., arba teisminio, administracinio arba arbitražo sprendimo, paskelbto iki tos datos, dalykas;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik patenkinti reikalavimus, garantuotus tokia turto sulaikymo teise, arba tokiame sprendime yra pripažinti teisėtais, neperžengiant įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises, nustatytų ribų;

c) turto sulaikymo teisė arba teismo sprendimas nėra skirtas Sankcijų komiteto nustatytam ir I priede nurodytam asmeniui, subjektui ar organui;

d) pripažįstant, kad turto sulaikymo teisė arba teismo sprendimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

e) kompetentinga institucija pranešė Sankcijų komitetui apie turto sulaikymo teisę arba teismo sprendimą.

5 straipsnis

Atitinkama kompetentinga institucija informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją apie visus pagal 3 ir 4 straipsnius suteiktus leidimus.

6 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis netaikoma užšaldytų sąskaitų papildymui, gaunamam iš:

a) palūkanų arba kitų pajamų, gaunamų iš šių sąskaitų; arba

b) mokėjimų pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba prisiimtus iki tos datos, nuo kurios šioms sąskaitoms pradedamas taikyti šis reglamentas,

jeigu tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai yra užšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

7 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis netrukdo finansų įstaigoms, gaunančioms trečiųjų šalių pervestas lėšas į išvardytų asmenų ar subjektų sąskaitą, kredituoti užšaldytų sąskaitų, jeigu tokias sąskaitas papildančios lėšos taip pat bus užšaldytos. Finansų įstaiga nedelsdama informuoja kompetentingas institucijas apie tokius sandorius.

8 straipsnis

1.  Nepažeisdami taikomų taisyklių dėl atskaitomybės, slaptumo ir profesinės paslapties bei Sutarties 284 straipsnio nuostatų, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organai:

a) nedelsdami pateikia II priede išvardytoms valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms jų būstinės ar kurio nors filialo vietoje, o taip pat Komisijai tiesiogiai ar per šias kompetentingas institucijas visą tokią informaciją, kaip antai pagal 2 straipsnį užšaldytos sąskaitos ir sumos, kuri padeda lengviau laikytis šio reglamento.

b) visais atvejais patvirtinant šią informaciją bendradarbiauja su II priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis.

2.  Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija yra pateikiama suinteresuotų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

3.  Pagal šį straipsnį pateikta ar gauta visa informacija naudojama tik tam tikslui, dėl kurio ji buvo pateikta ar gauta.

9 straipsnis

Nė vienas fizinis ar juridinis asmuo ar šį reglamentą įgyvendinantis subjektas ar jo direktorius ar darbuotojai nėra atsakingi už lėšų ir ekonominių išteklių sąžiningai atliktą užšaldymą arba atsisakymą atiduoti naudoti lėšas ar ekonominius išteklius remiantis tuo, kad toks veiksmas atitinka šio reglamento nuostatas, nebent įrodyta, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo užšaldyti dėl neatsargumo.

10 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos praneša viena kitai apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir pateikia viena kitai visą kitą turimą, su šiuo reglamentu susijusią informaciją, ypač informaciją apie pažeidimų ir taikymo problemas bei nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

11 straipsnis

Komisija įgaliojama:

a) iš dalies keisti I priedą remiantis arba Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos, arba Sankcijų komiteto sprendimu, ir

b) iš dalies keisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

12 straipsnis

Valstybės narės nustato sankcijų taisykles, taikytinas už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų priemonių, būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti efektyvios, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles po šio reglamento įsigaliojimo ir apie visus paskesnius jo pakeitimus.

13 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) orlaiviuose ar laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai;

c) bet kuriam Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų esančiam asmeniui, kuris yra valstybės narės pilietis;

d) visiems juridiniams asmenims, grupėms ar subjektams, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e) visiems juridiniams asmenims, grupėms ir subjektams, užsiimantiems verslu Bendrijoje.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M5
I PRIEDAS

2 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, įstaigų ar subjektų sąrašas

▼M17 —————

▼M5

2. Viktor Anatoljevitch Bout (alias a) Butt, b) Bont, c) Butte, d) Boutov, e) Vitali Sergitov). Gimimo data: a) 1967.1.13, b) 1970.1.13. Paso numeriai: a) 21N0532664, b) 29N0006765, c) 21N0557148, d) 44N3570350. Kita informacija: verslininkas, prekiautojas ginklais ir mineralinėmis medžiagomis bei jų vežėjas.

▼M11 —————

▼M10 —————

▼M17 —————

▼M12 —————

▼M17 —————

▼M5

10. Baba Jobe. Gimimo data: 1959. Pilietybė: Gambijos. Kita informacija: Buvęs „Gambia New Millenium Air Company“ direktorius. Buvęs Gambijos parlamento narys. Atlieka bausmę Gambijos kalėjime.

11. Joseph Wong Kiia Tai. Kita informacija: Oriental Timber Company vadovas.

▼M15 —————

▼M12 —————

▼M17 —————

▼M9 —————

▼M5

16. Sanjivan Ruprah (alias Samir Nasr). Gimimo data: 1966.8.9. Paso numeriai: a) D-001829-00, b) D-002081-00. Kita informacija: verslininkas, buvęs Jūreivystės reikalų biuro komisaro pavaduotojas.

▼M18 —————

▼M17 —————

▼M11

21. Charles Taylor (jaunesnysis) (alias a) Chuckie Taylor b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles Taylor II). Kita informacija: a) buvusio Liberijos prezidento Charles Taylor bendrininkas, patarėjas ir sūnus, vis dar turintis ryšių su juo, b) šiuo metu teisiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose).

22. Charles Ghankay Taylor (alias a) Charles MacArthur Taylor, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone). Gimimo data: a) 1947.9.1, b) 1948.1.28. Kita informacija: a) buvęs Liberijos Prezidentas, b) šiuo metu teisiamas Hagoje.

▼M17 —————

▼M21 —————

▼M5

26. Benjamin D. Yeaten. (alias Benjamin D. Yeaton). Gimimo data: a) 1969.2.28, b) 1969.2.29. Gimimo vieta: Tiaplay, Nimba apskritis. Liberijos diplomatinis pasas D00123299 (galioja 1999.2.10–2001.2.9), gimimo data: 1969.2.29). Kita informacija: buvęs Specialiųjų apsaugos tarnybų direktorius. Buvęs Specialiojo apsaugos skyriaus Liberijoje vadovas.

▼M19

27. Richard Ammar Chichakli (alias a) Ammar M. Chichakli, b) Jehad Almustafa, c) Jehad Almusara, d) Jhad Almustasa). Adresas: a) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, JAV; b) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, JAV; c) 51 Churchill Ave., Reservoir VIC 3073, Australija. Gimimo data: a) 1959 3 29, b) 1967 7 10. Gimimo vieta: a) Sirija, b) Deirazzor, Sirija. Pilietybė: JAV. Paso Nr.: 002680351 (Sirijos pasas, išduotas 2007 4 25, galioja iki 2013 4 24). Kita informacija: a) Socialinio draudimo Nr.: 405 41 5342 arba 467 79 1065, b) vairuotojo pažymėjimas Nr. 099711346 (išdavė Viktorijos valstija, Australija); c) atestuotas valstybinis apskaitininkas ir atestuotas sukčiavimo atvejų tyrėjas, d) San Air General Trading pareigūnas. Įtraukimo į sąrašą pagal 6 straipsnio b punktą data: 2005 11 30;

▼M17 —————

▼M7

29. Abidjan Freight. Adresas: Abidjan, Dramblio Kaulo Krantas (Côte d’Ivoire);

30. Air Cess (alias a) Air Cess Equatorial Guinea, b) Air Cess Holdings, Ltd, c) Air Cess Liberia, d) Air Cess Rwanda, e) Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd., f) Air Cess, Inc. 360-C, g) Air Pas, h) Air Pass, i) Chess Air Group, j) Pietersburg Aviation Services & Systems, k) Cessavia). Adresas: a) Malabo, Pusiaujo Gvinėja; b) P.O. Box 7837, Sharjah, Jungtiniai Arabų Emyratai; c) P.O. Box 3962, Sharjah, Jungtiniai Arabų Emyratai; d) Islamabadas, Pakistanas; e) Entebbe, Uganda;

31. Air Zory (alias a) Air Zori, b) Air Zori, Ltd). Adresas: a) 54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofija, Bulgarija; b) 6 Zenas Kanther Str., 1065 Nikosija, Kipras. Kita informacija: didžiausias akcininkas – Sergei Bout;

32. Airbas Transportation FZE (alias a) Air Bas, b) Air Bass, c) Airbas Transportation, Inc., d) Aviabas). Adresas: a)P.O. Box 8299, Sharjah, Jungtiniai Arabų Emyratai; b) 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, JAV. Kita informacija: 1995 m. įsteigė Sergei Bout;

33. ATC, Ltd. Adresas: Gibraltaras, JK;

34.  ►C1  Bukavu Aviation Transport ◄ . Adresas: Demokratinė Kongo Respublika;

35. Business Air Services. Adresas: Demokratinė Kongo Respublika;

36. Centrafrican Airlines (alias a) Centrafricain Airlines, b) Central African Airways, c) Central African Air, d) Central African Airlines). Adresas: a) P.O. Box 2760, Bangui, Centrinė Afrikos Respublika; b) c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, Jungtiniai Arabų Emyratai; c) P.O. Box 2190, Ajman, Jungtiniai Arabų Emyratai; d) Kigali, Ruanda; e) Ras-al-Khaimah, Jungtiniai Arabų Emyratai;

37. Central Africa Development Fund. Adresas: a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, JAV; b) P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, JAV;

38. CET Aviation Enterprise (FZE). Adresas: a) P.O. Box 932 – C20, Ajman, Jungtiniai Arabų Emyratai; b) Pusiaujo Gvinėja;

39. Chichakli & Associates, PLLC (alias a) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC, b) Chichakli Hickmanriggs & Riggs). Adresas: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, JAV. Kita informacija: apskaitos ir audito įmonė;

40. Continue Professional Education, Inc. (alias Gulf Motor Sales). Adresas: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, JAV;

41. Daytona Pools, Inc. Adresas: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, JAV;

42.  ►C1  DHH Enterprises, Inc. ◄ Adresas: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, JAV;

43. Gambia New Millennium Air Company (alias a) Gambia New Millennium Air, b) Gambia Millennium Airline). Adresas: State House, Banjul, Gambija;

44. IB of America Holdings, Inc. Adresas: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, JAV;

45. Irbis Air Company. Adresas: ul. Furmanova 65, Office 317, Almaty, Kazachstanas 48004. Kita informacija: įsteigta 1998 m;

46. Moldtransavia SRL. Adresas: Aeroport MD-2026, Kišiniovas, Moldavija;

47. Nordic, Ltd. (alias Nordik Limited EOOD). Adresas: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofija, Bulgarija 1113;

48. Odessa Air (alias Okapi Air). Adresas: Entebbe, Uganda;

49.  ►C1  Orient Star Corporation ◄ (alias Orient Star Aviation). Adresas: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, JAV;

50. Richard A. Chichakli, P.C. Adresas: a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA; b) P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, JAV;

51. Rockman, Ltd. (alias Rokman EOOD). Adresas: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofija, Bulgarija 1113;

52. San Air General Trading FZE (alias San Air General Trading, LLC). Adresas: a) P.O. Box 932-20C, Ajman, Jungtiniai Arabų Emyratai; b) P.O. Box 2190, Ajman, Jungtiniai Arabų Emyratai; c) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, JAV. Kita informacija: Generalinis direktorius – Serguei Denissenko;

53. Santa Cruz Imperial Airlines. Adresas: a) P.O. Box 60315, Dubai, Jungtiniai Arabų Emyratai; b) Sharjah, Jungtiniai Arabų Emyratai;

54. Southbound, Ltd. Adresas: P.O. Box 398, Suite 52 and 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltaras, JK;

55. Trans Aviation Global Group, Inc. Adresas: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, JAV;

56. Transavia Network (alias a) NV Trans Aviation Network Group, b) TAN Group, c) Trans Aviation, d) Transavia Travel Agency, e) Transavia Travel Cargo). Adresas: a) 1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, Jungtiniai Arabų Emyratai; b) P.O. Box 3962, Sharjah, Jungtiniai Arabų Emyratai; c) P.O. Box 2190, Ajman, Jungtiniai Arabų Emyratai; d) Ostende Airport, Belgija;

57. Vial Company. Adresas: Delaware, JAV;

58. Westbound, Ltd. Adresas: P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltaras, JAV.

▼M18
II PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose galima sužinoti 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 4 straipsnio e punkte, 5 straipsnyje, 7 straipsnyje, 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodytas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M20

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M18

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

Adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio 116 puslapį.

( 2 ) OL L 40, 2004 2 12, p. 35.

( 3 ) OL L 40, 2004 2 12, p. 1.

Top