Help Print this page 

Document 32004E0487

Title and reference
2004 m. balandžio 29 d. Tarybos bendroji pozicija 2004/487/BUSP dėl kitų ribojančių priemonių Liberijai
  • No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; panaikino 32015D1782
OJ L 162, 30.4.2004, p. 116–117 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 003 P. 155 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 216 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 216 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 30 - 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/487/oj
Multilingual display
Text

32004E0487Oficialusis leidinys L 162 , 30/04/2004 p. 0116 - 0117


Tarybos bendroji pozicija 2004/487/BUSP

2004 m. balandžio 29 d.

dėl kitų ribojančių priemonių Liberijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1) 2003 m. gruodžio 22 d. JT Saugumo taryba priėmė JT Saugumo tarybos rezoliuciją 1521 (2003), kuria buvo peržiūrėtas Saugumo tarybos sprendimas veikti pagal VII skyrių panaikinant JT Saugumo tarybos rezoliucijoje 1343 (2001) išdėstytas priemones ir su jomis susijusias rezoliucijas, bei nustatant peržiūrėtas ribojančias priemones, kurias reikia taikyti prieš Liberiją.

(2) 2004 m. vasario 10 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/137/BUSP [1] dėl ribojančių priemonių Liberijai.

(3) 2004 m. kovo 12 d. JT Saugumo taryba priėmė JT Saugumo tarybos rezoliuciją 1532 (2004), kuria buvo įšaldytos lėšos, kitas finansinis turtas ir ūkio ištekliai, priklausantys arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami Charles Taylor, Jewell Howard Taylor ir Charles Taylor jaunesniojo bei kitų asmenų, kuriuos paskyrė pagal JT Saugumo tarybos rezoliuciją 1521 (2003) įsteigtas komitetas, įskaitant subjektų lėšas, kitą finansinį turtą ir ūkio išteklius, kurie priklauso arba kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja bet kas iš minėtų asmenų arba bet kuris asmuo, veikiantis savo vardu arba pagal Komiteto, įsteigto pagal JT Saugumo tarybos rezoliuciją 1521, nurodymus.

(4) JT Saugumo taryba išreiškė savo ketinimą apsvarstyti, ar Liberijos Vyriausybei leisti ir kaip leisti naudotis lėšomis ir ūkio ištekliais, įšaldytais pagal JT Saugumo tarybos rezoliuciją 1532 (2004), jeigu ta Vyriausybė nustatė skaidrų apskaitos ir audito mechanizmą siekiant užtikrinti tinkamą valdžios pajamų panaudojimą, kad Liberijos gyventojai turėtų tiesioginės naudos.

(5) Siekiant įgyvendinti tam tikras priemones, Bendrijai būtina imtis veiksmų,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1. Pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1532 (2004) išdėstytas sąlygas, visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie priklauso arba kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja buvęs Liberijos prezidentas Charles Taylor, artimiausi jo šeimos nariai, ypač Jewell Howard Taylor ir Charles Taylor jaunesnysis, buvusiojo Taylor režimo vyresnieji pareigūnai ir visi su jais susiję fiziniai asmenys, įskaitant lėšas, kitą finansinį turtą ir ekonominius išteklius, priklausančius subjektams, kurie priklauso arba kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja bet kuris iš minėtų asmenų arba bet kuris kitasasmuo, veikiantis jų vardu arba jų nurodymu, kaip nustatyta Komiteto, įsteigto pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1521 (2003) 21 punktą ("Komitetas"), įšaldomos.

2. 1 dalyje nurodytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba institucijoms tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais neleidžiama.

3. Išimtys gali būti daromos tais atvejais, jeigu lėšos arba ekonominiai ištekliai:

a) būtini pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, rentą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimą ir komunalines paslaugas;

b) skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) skirti tik rinkliavoms ir mokesčiams už paslaugas, susijusias su įprastu įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių laikymu arba tvarkymu, apmokėti;

kai atitinkama kompetentinga institucija Komitetui praneša apie ketinimą tam tikrais atvejais leisti naudotis tokiomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, o Komitetas per dvi darbo dienas nuo minėto pranešimo nepriima neigiamo sprendimo;

d) būtini neatidėliotinoms išlaidoms, jeigu apie tą sprendimą Komitetui pranešė atitinkama kompetentinga institucija, o Komitetas jį patvirtino;

e) yra teismo, administracinio arba arbitražinio turto arešto ar sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to arešto ar sprendimo vykdymui, jeigu turto areštas arba sprendimas buvo priimtas iki 2004 m. kovo 11 d., jis nėra naudingas 1 dalyje nurodytam asmeniui arba Komiteto nurodytam asmeniui ar subjektui, ir apie jį atitinkama kompetentinga institucija pranešė Komitetui.

4. 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų padidėjimui:

a) palūkanomis arba kitomis pajamomis tose sąskaitose; arba

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus arba įsipareigojimus, atsiradusius ar sudarytus prieš toms sąskaitoms pradedant taikyti ribojančias priemones,

jeigu visoms tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 1 dalis.

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. balandžio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. McDowell

[1] OL L 40, 2004 2 12, p. 35.

--------------------------------------------------

Top