Help Print this page 

Document 02004R0234-20140316

Title and reference
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 234/2004 2004 m. vasario 10 d. dėl tam tikrų ribojančių priemonių Liberijai ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/234/2014-03-16
Multilingual display
Text

2004R0234 — LT — 16.03.2014 — 008.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 234/2004

2004 m. vasario 10 d.

dėl tam tikrų ribojančių priemonių Liberijai ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2003

(OL L 040, 12.2.2004, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1489/2004 2004 m. rugpjūčio 20 d.

  L 273

16

21.8.2004

 M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1452/2005 2005 m. rugsėjo 6 d.

  L 230

11

7.9.2005

 M3

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1126/2006 2006 m. liepos 24 d.

  L 201

1

25.7.2006

►M4

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1819/2006 2006 m. gruodžio 11 d.

  L 351

1

13.12.2006

 M5

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2006 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

1

20.12.2006

►M6

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 719/2007 2007 m. birželio 25 d.

  L 164

1

26.6.2007

►M7

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 866/2007 2007 m. liepos 23 d.

  L 192

4

24.7.2007

►M8

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 493/2010 2010 m. birželio 7 d.

  L 140

17

8.6.2010

►M9

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M10

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 262/2014 2014 m. kovo 14 d.

  L 76

9

15.3.2014
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 234/2004

2004 m. vasario 10 d.

dėl tam tikrų ribojančių priemonių Liberijai ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2003EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 10 d. Tarybos bendrąją poziciją 2004/137/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai ir panaikinančią Bendrąją poziciją 2001/357/BUSP ( 1 ),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 22 d. savo Rezoliucijoje 1521 (2003) JT Saugumo taryba, veikdama pagal Jungtinių Tautų Chartijos VII skyrių ir atkreipusi dėmesį į pasikeitusias aplinkybes Liberijoje, visų pirma į buvusio Prezidento Charles Taylor pasitraukimą ir Liberijos nacionalinės laikinosios Vyriausybės sudarymą, nusprendė pakeisti tam tikras ribojančias priemones, taikomas Liberijai pagal Jungtinių Tautų Saugumo tarybos 2001 m. kovo 7 d. rezoliuciją 1343 (2001) ir 2003 gegužės 6 d. rezoliuciją 1478 (2003).

(2)

Bendroji pozicija 2004/137/BUSP numato priemonių, nustatytų JT Saugumo tarybos rezoliucijoje 1521 (2003), įgyvendinimą, įskaitant draudimą teikti techninę pagalbą, susijusią su karine veikla, ir Liberijos kilmės neapdirbtų deimantų ir apvalių rastų bei medienos produktų importą.

(3)

Bendroji pozicija 2004/137/BUSP taip pat numato draudimą teikti paslaugas, susijusias su karine veikla, ir finansinę pagalbą karinei veiklai, kurios nėra minimos JT Saugumo tarybos rezoliucijoje 1521 (2003).

(4)

Kai kurios Rezoliucijose 1343 (2001) ir 1478 (2003) numatytos priemonės buvo įgyvendintos 2003 m. birželio 16 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1030/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Liberijai ( 2 ). Tų priemonių pataisos patenka į Sutarties taikymo sritį ir todėl norint išvengti konkurencijos iškraipymų, būtini Bendrijos teisės aktai atitinkamiems Saugumo tarybos sprendimams įgyvendinti Bendrijoje. Šiame reglamente laikoma, kad Bendrijos teritorija apima valstybių narių teritorijas, kurioms taikoma Sutartis pagal toje Sutartyje numatytas sąlygas.

(5)

Aiškumo sumetimais turėtų būti priimtas vienas tekstas su visomis svarbiomis nuostatomis ir jų pakeitimais, pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2003, kuris turėtų būti panaikintas.

(6)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:▼M8

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) techninė pagalba – bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, kūrimu, gamyba, surinkimu, bandymu, priežiūra, ir bet kuri kita techninė paslauga, kuri gali būti teikiama tokiomis formomis kaip instruktavimas, patarimas, mokymas, darbo žinių ir įgūdžių perdavimas arba konsultavimo paslaugos. Į techninę pagalbą įeina žodinės pagalbos formos;

b) Sankcijų komitetas – pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1521 (2003) 21 punktą įsteigtas Komitetas.

2 straipsnis

Draudžiama:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su karine veikla ir su visų rūšių ginkluotės ir susijusių reikmenų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, įskaitant ginklus ir amuniciją, karines transporto priemones ir įrangą, pusiau karinę įrangą ir pirmiau paminėtos ginkluotės atsargines dalis, susijusią techninę pagalbą nevyriausybiniams subjektams, asmenims ar įstaigoms Liberijoje arba panaudojimui Liberijoje;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti su karine veikla susijusį finansavimą arba finansinę paramą, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, parduodant, tiekiant, perduodant arba eksportuojant ginklus ir susijusius reikmenis, arba teikti bet kokią susijusią techninę pagalbą nevyriausybiniams subjektams, asmenims arba įstaigoms Liberijoje arba panaudojimui Liberijoje; arba

c) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra apeiti a ar b punktuose nurodytus draudimus.

3 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 2 straipsnio nuostatų, valstybės narės, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, kompetentingos institucijos, nurodytos I priede išvardytose tinklavietėse, gali leisti teikti:

a) techninę pagalbą, kuri skirta tik Jungtinių Tautų misijai Liberijoje remti ar jai naudotis; arba

▼M10

b) techninę pagalbą, susijusią su žudyti nepritaikyta įranga, skirta naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais.

▼M8

2.  Sprendimus dėl prašymų suteikti leidimą kiekvienu konkrečiu atveju priima kompetentingos institucijos, visapusiškai atsižvelgdamos į 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP, nustatančioje bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę ( 3 ), nustatytus kriterijus. Kompetentingos institucijos reikalauja apsaugos nuo netinkamo naudojimosi tokiais leidimais priemonių ir prireikus numato galimybę pristatytus ginklus ir su jais susijusius reikmenis grąžinti atgal.

3.  Leidimas neišduodamas veiklai, kuri jau buvo vykdyta.

▼M10

4 straipsnis

Fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos, ketinantys Liberijos Vyriausybei teikti bet kokią su karine veikla arba kita saugumo sektoriaus veikla susijusią pagalbą, kaip nurodyta 1 straipsnyje, iš anksto apie tai informuoja valstybės narės, kurios rezidentai jie yra arba kurioje jie turi buveinę, kompetentingą instituciją, kaip nurodyta I priede išvardytose interneto svetainėse. Tokiame pranešime nurodoma visa susijusi informacija, įskaitant, atitinkamais atvejais, ketinamos išsiųsti įrangos paskirtį ir galutinį naudotoją, technines specifikacijas ir kiekį, tiekėją, siūlomą pristatymo datą, transporto rūšį ir siuntų vežimo maršrutą. Atitinkama valstybė narė, gavusi susijusią informaciją ir pasikonsultavusi su Liberijos Vyriausybe, apie tai praneša Sankcijų komitetui, jeigu Liberijos Vyriausybė nepateikė tokio pranešimo pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2128 (2013) 2 dalies b punkto ii ir iii papunkčius.

▼B

5 straipsnis

2 straipsnis netaikomas apsauginiams drabužiams, įskaitant apsauginius švarkus ir karinius šalmus, kuriuos laikinai į Liberiją tik savo asmeniniam naudojimui įveža Jungtinių Tautų personalas, Europos Sąjungos, Bendrijos arba jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos ir plėtros darbuotojų ir susijusio personalo atstovai.

6 straipsnis

▼M6 —————

▼M4 —————

▼M6 —————

▼B

7 straipsnis

Nepažeisdama valstybių narių teisių ir pareigų pagal Jungtinių Tautų Chartiją, Komisija išlaiko visus šio reglamento veiksmingam įgyvendinimui būtinus kontaktus su Komitetu, įsteigtu JT Saugumo tarybos rezoliucijos 1521 (2003) 21 punktu.

8 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos viena kitai ir Komisijai praneša apie priemones, kurias jos taiko pagal šį reglamentą ir viena kitai pateikia visą kitą svarbią informaciją, susijusią su šiuo reglamentu, visų pirma informaciją apie nacionalinių teismų priimtus sprendimus ir jų pažeidimus bei vykdymą.

▼M7

8a straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šiame reglamente minėtas kompetentingas institucijas ir jas nurodo arba pateikia atitinkamas nuorodas I priede pateiktose tinklavietėse.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie savo kompetentingas institucijas ir apie visus paskesnius jų pakeitimus.

▼B

9 straipsnis

Komisija yra įgaliota:

a) iš dalies keisti I priedą, remdamasi valstybių narių suteikta informacija;

b) iš dalies keisti II ir III priedus, kad jie būtų suderinti su pokyčiais, kurie gali būti padaryti Kombinuotoje nomenklatūroje.

10 straipsnis

Šis reglamentas taikomas, nepaisant jokių teisių ar pareigų, suteiktų pagal kokį nors pasirašytą tarptautinį susitarimą, sudarytą sutartį, iki 2004 m. vasario 13 d. išduotą licenciją ar leidimą.

11 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų dėl šio reglamento nuostatų pažeidimų, taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Numatytos priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.  Valstybės narės apie šias taisykles praneša Komisijai tuoj pat po šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau - apie visas jų pataisas.

12 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose lėktuvuose ir laivuose;

c) visiems kitur esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems juridiniams asmenims, įmonėms ar įstaigoms, kurios yra įkurtos ar įsteigtos pagal valstybės narės teisę;

e) visiems juridiniams asmenims, įmonėms ar įstaigoms, kurios užsiima verslu Bendrijoje.

13 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1030/2003 panaikinamas.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M7
I PRIEDAS

Tinklavietės, kuriose pateikiama informacija apie 3 ir 4 straipsniuose minėtas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRAIKIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ISPANIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M9

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M7

AIRIJA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgium)

El. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85, 296 61 33

Faksas (32 2) 299 08 73

▼B
II PRIEDASNeapdoroti deimantai, minėti 6 straipsnio 1 dalyje

KN kodas

Produkto aprašymas

7102 10 00

Nesurūšiuoti deimantai, neapdoroti, neaptaisyti ir neįtvirtinti

7102 20 00

Pramoniniai deimantai, neapdoroti ar tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti

7102 31 00

Nepramoniniai deimantai, neapdoroti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti

7105 10 00

Deimantų dulkės arba milteliai
III PRIEDASApvalūs rąstai ir medienos produktai, minėti 6 straipsnio 2 dalyje

KN kodas

Produkto aprašymas

4401

Kurui skirta mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą; medienos skiedros arba drožlės; Pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą

4402

Medžio anglys (įskaitant kevalų arba riešutų anglis), aglomeruotos arba neaglomeruotos

4403

Žaliavinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta:

4404

Lankinė mediena; perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti; medinės lazdos, grubiai aptašytos, bet nenutekintos, lenktos arba kitais būdais apdorotos, tinkamos naudoti lazdų, skėčių, įrankių rankenoms arba panašiems dirbiniams gaminti; plonų juostelių pavidalo ir panaši mediena

4405

Medienos vata; medienos miltai

4406

Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai

4407

Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais:

4408

Vienasluoksnės faneros lakštai (įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją medieną), skirti klijuotinei fanerai arba kitai panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, taip pat kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

4409

Mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims), ištisai profiliuota (su spraudžiais, išdrožomis, įlaidais, nuožulnomis, V formos sąlaidomis, užkarpomis, išpjauta pagal šabloną, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais:

4410

Medienos drožlių plokštės ir panašios plokštės (pavyzdžiui, iš orientuotų skiedrelių sluoksnių (OSB) ir sluoksninės plokštės (waferboard)) iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organiniais rišikliais:

4411

Medienos plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

4412

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena

4413

Tankioji mediena, turinti blokų, plokščių, lentjuosčių arba profilių pavidalą

4414

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ir panašių daiktų rėmai:

4415

Medinės dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai; padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvadai:

4416

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus

4417

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai; mediniai kurpaliai ir kailiamaučiai

4418

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos, įskaitant akytosios medienos plokštes, sumontuotas parketo grindų plokštes, malksnas ir skalas:

4419

Mediniai stalo ir virtuvės reikmenys:

4420

Medienos mozaikos ir medienos inkrustacijos; medinės skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir panašūs dirbiniai iš medienos; statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš medienos; mediniai baldų reikmenys, neklasifikuojami 94 skirsnyje:

4421

Kiti medienos dirbiniai

4701

Mechaninė medienos plaušiena

4702

Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios rūšys

4703

Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis

4704

Cheminė medienos plaušiena, sulfitinė, išskyrus tirpiąsias rūšis

4705

Medienos plaušiena, gauta derinant mechaninį ir cheminį medienos plaušienos gavimo procesus

9401 61

Kitos sėdynės su mediniais rėmais

9401 69

Kitos sėdynės su mediniais rėmais, neapmuštos

9401 90 30

Medinių sėdynių, naudojamų orlaiviuose, dalys

9403 30

Biuro mediniai baldai

9403 40

Virtuvės mediniai baldai

9403 50

Miegamojo mediniai baldai

9403 60

Kiti mediniai baldai

9406 00 20

Medinių pastatų pusfabrikačiai

ex97 05

Mediniai kolekcionuojami dirbiniai

ex97 06

Mediniai antikvariniai dirbiniai( 1 ) Žr. šio oficialiojo leidinio p. 35.

( 2 ) OL L 150, 2003 6 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2061/2003 (OL L 308, 2003 11 25, p. 5).

( 3 ) OL L 335, 2008 12 13, p. 99.

Top