Help Print this page 

Document 02008E0109-20140315

Title and reference
Tarybos bendroji pozicija 2008/109/BUSP 2008 m. vasario 12 d. dėl ribojančių priemonių Liberijai

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/109/2014-03-15
Multilingual display
Text

2008E0109 — LT — 15.03.2014 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/109/BUSP

2008 m. vasario 12 d.

dėl ribojančių priemonių Liberijai

(OL L 038, 13.2.2008, p.26)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/129/BUSP 2010 m. kovo 1 d.

  L 51

23

2.3.2010

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/141/BUSP 2014 m. kovo 14 d.

  L 76

45

15.3.2014
▼B

TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/109/BUSP

2008 m. vasario 12 d.

dėl ribojančių priemonių LiberijaiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JTST) priėmė Rezoliuciją 1521 (2003), nustatančią ribojančias priemones Liberijai. Šios priemonės buvo įgyvendintos 2004 m. vasario 10 d. Tarybos bendrąja pozicija 2004/137/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai ( 1 ).

(2)

Priėmus JTST Rezoliuciją 1683 (2006) ir JTST Rezoliuciją 1731 (2006), Taryba atitinkamai priėmė 2006 m. liepos 24 d. Bendrąją poziciją 2006/518/BUSP iš dalies keičiančią ir atnaujinančią tam tikras ribojančias priemones Liberijai ( 2 ) ir 2007 m. vasario 12 d. Bendrąją poziciją 2007/93/BUSP iš dalies keičiančią ir atnaujinančią Bendrąją poziciją 2004/137/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai ( 3 ).

(3)

Atsižvelgdama į įvykius Liberijoje, 2007 m. gruodžio 19 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė JTST Rezoliuciją 1792 (2007), kuria ribojančios priemonės dėl ginklų ir kelionių pratęsiamos dar 12 mėnesių laikotarpiui. JTST Rezoliucija 1792 (2007), be kita ko, nustatoma pareiga pranešti pagal JTST Rezoliucijos 1521 (2003) 21 dalį įsteigtam komitetui apie visų ginklų ir su jais susijusių reikmenų, tiekiamų pagal JTST Rezoliucijos 1521 (2003) 2 dalies e arba f punktus, JTST Rezoliucijos 1683 (2006) 2 dalį arba JTST Rezoliucijos 1731 (2006) 1 dalies b punktą, pristatymą.

(4)

Siekiant aiškumo, pirmiau minėtos priemonės turėtų būti perkeltos į vieną teisės aktą.

(5)

Tam tikroms minėtoms priemonėms įgyvendinti reikalingi Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:▼M1

1 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų užkirstas kelias valstybių narių piliečiams ar iš valstybių narių teritorijų, ar naudojant valstybių narių vėliavos laivus ar jų orlaivius tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti ar perduoti ginklus ir bet kokius su jais susijusius reikmenis bei teikti pagalbą, konsultacijas ar mokymą, susijusį su karine veikla, įskaitant finansavimą ir finansinę paramą, visiems nevyriausybiniams subjektams ir asmenims, veikiantiems Liberijos teritorijoje.

2 straipsnis

1.  1 straipsnis netaikomas:

a) ginklams bei susijusiems reikmenims, taip pat techniniam mokymui bei pagalbai, skirtiems tik Jungtinių Tautų misijai Liberijoje (UNMIL) remti arba jai naudotis;

b) apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos tik savo asmeniniam naudojimui laikinai į Liberiją eksportavo Jungtinių Tautų personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę pagalbą bei vystomąją pagalbą teikiantys darbuotojai bei susijęs personalas;

▼M2

c) kitai žudyti nepritaikytai karinei įrangai, skirtai naudoti tik humanitariniais arba apsaugos tikslais, ir susijusiai techninei pagalbai bei mokymui.

▼M1

2.  Ginklų ir susijusių reikmenų tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba 1 dalies a ir c punktuose nurodytų paslaugų teikimui būtina gauti valstybių narių kompetentingų institucijų leidimą. Dėl 1 dalies a ir c punktuose nurodytų tiekimų valstybės narės sprendžia kiekvienu konkrečiu atveju, visapusiškai atsižvelgdamos į Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP, nustatančioje bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę ( 4 ), nustatytus kriterijus. Valstybės narės reikalauja pakankamų apsaugos priemonių, kad pagal šią dalį suteiktas leidimas nebūtų netinkamai naudojamas ir tam tikrais atvejais priima nuostatas dėl pristatytų ginklų ir su jais susijusių reikmenų grąžinimo.

▼M2

3.  Pagrindinė atsakomybė už išankstinį pranešimą Sankcijų komitetui apie bet kokį žudyti pritaikytų ginklų ir su jais susijusių reikmenų siuntimą, bet kokį pagalbos teikimą, konsultavimą ar mokymus, susijusius su karine ar kita saugumo sektoriaus veikla, Liberijos Vyriausybei, išskyrus 1 dalyje nurodytus atvejus, tenka Liberijos Vyriausybei. Savo ruožtu, pagalbą teikiančios valstybės narės, pasikonsultavusios su Liberijos Vyriausybe, gali apie tai pranešti Sankcijų komitetui pagal JT ST rezoliucijos 2128 (2013) 2 dalies b punkto ii ir iii papunkčius. Tais atvejais, kai valstybė narė nusprendžia pranešti apie tai Sankcijų komitetui, pranešime pateikiama visa reikiama informacija, įskaitant, atitinkamais atvejais, tikslą ir galutinį vartotoją, įrangos, kuri bus siunčiama, technines specifikacijas ir kiekį, tiekėją, siūlomą pristatymo dieną, transportavimo būdą ir siuntų vežimo maršrutą.

▼B

3 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią įvažiuoti į jų teritorijas arba per jas vykti tranzitu visiems sankcijų komiteto nurodytiems asmenims, kurie:

a) kelia grėsmę taikos procesui Liberijoje arba užsiima veikla, kurios tikslas – kenkti taikai ir stabilumui Liberijoje bei subregione, įskaitant aukštesniuosius buvusiojo Liberijos Prezidento Charles Taylor Vyriausybės narius bei jų sutuoktines ir Liberijos buvusiųjų ginkluotųjų pajėgų narius, išlaikiusius ryšius su buvusiuoju Prezidentu Charles Taylor;

b) yra pažeidę draudimą parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti visų rūšių ginklus ir visus su jais susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus bei šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei pirmiau minėtai technikai skirtas atsargines dalis, arba draudimą teikti techninį mokymą arba pagalbą, susijusius su minėtos technikos tiekimu, gamyba, priežiūra ar naudojimu;

c) teikia finansinę arba karinę pagalbą ginkluotoms sukilėlių grupėms Liberijoje ar to regiono šalyse arba yra susiję su tai darančiais subjektais.

2.  Nė viena 1 dalies nuostata neįpareigoja valstybės neleisti įvažiuoti į jos teritoriją savo piliečiams.

3.  1 dalis netaikoma, jei sankcijų komitetas nusprendžia, kad kelionė yra pateisinama humanitariniais sumetimais, įskaitant religinę pareigą, arba jei komitetas padaro išvadą, kad išimtis kitaip prisidės siekiant JT Saugumo Tarybos rezoliucijų dėl taikos, stabilumo ir demokratijos Liberijoje ir ilgalaikės taikos subregione sukūrimo tikslų.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną. Remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos priimtais nutarimais, ji atitinkamai iš dalies keičiama arba panaikinama.

5 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.( 1 ) OL L 40, 2004 2 12, p. 35. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2007/400/BUSP (OL L 150, 2007 6 12, p. 15).

( 2 ) OL L 201, 2006 7 25, p. 36.

( 3 ) OL L 41, 2007 2 13, p. 17.

( 4 ) OL L 335, 2008 12 13, p. 99.

Top