Help Print this page 

Document 02006R0305-20130701

Title and reference
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 305/2006 2006 m. vasario 21 d. nustatantis specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims, įtariamiems dalyvavus Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri nužudyme

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/305/2013-07-01
Multilingual display
Text

2006R0305 — LT — 01.07.2013 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 305/2006

2006 m. vasario 21 d.

nustatantis specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims, įtariamiems dalyvavus Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri nužudyme

(OL L 051, 22.2.2006, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2006 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

1

20.12.2006

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 305/2006

2006 m. vasario 21 d.

nustatantis specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims, įtariamiems dalyvavus Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri nužudymeEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60, 301 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos bendrąją poziciją 2005/888/BUSP dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims, įtariamiems dalyvavus Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri nužudyme ( 1 ),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 2 ),

kadangi:

(1)

2005 m. spalio 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją Nr. 1636 (2005), atsižvelgdama į tarptautinės tyrimo komisijos pranešimo apie 2005 m. vasario 14 d. įvykusį teroro aktą Beirute, Libane, kurio metu buvo nužudyti 23 žmonės, įskaitant Libano buvusį Ministrą Pirmininką Rafik Hariri, ir sužeista dešimtys asmenų, išvadą.

(2)

Saugumo Taryba su ypač dideliu susirūpinimu atkreipė dėmesį į tarptautinės tyrimo komisijos pranešimo išvadą, kad egzistuoja susiję įrodymai dėl Libano ir Sirijos pareigūnų dalyvavimo šiame teroro akte ir, remdamasi Jungtinių Tautų Chartijos VII skyriumi, nusprendė, prisidedant prie šio nusikaltimo tyrimo ir neapribojant galutinio teismo sprendimo dėl asmens kaltumo ar nekaltumo, nustatyti priemones visiems asmenims, įtariamiems dalyvavus planuojant, finansuojant, organizuojant ar vykdant šį teroro aktą.

(3)

Bendrojoje pozicijoje 2005/888/BUSP numatomas JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1636 (2005) nustatytų priemonių įgyvendinimas, visų pirma asmenų, kuriuos Saugumo Tarybos komitetas, įkurtas pagal JTSTR Nr. 1636 (2005) 3 dalies b punktą, užregistravo įtariamais dalyvavus planuojant, finansuojant, organizuojant ar vykdant Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri ir kitų asmenų nužudymą 2005 m. vasario 14 d., lėšų bei ekonominių išteklių įšaldymas.

(4)

Šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, ir todėl siekiant, kad ūkio subjektai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, joms įgyvendinti Bendrijos teritorijoje turi būti priimti Bendrijos teisės aktai.

(5)

Praktiniais sumetimais Komisija turėtų būti įgaliota iš dalies pakeisti šio reglamento priedus, remiantis pranešimais ar informacija, kurią atitinkamai pateikia Sankcijų komitetas ir valstybės narės.

(6)

Valstybės narės turėtų nustatyti bausmes už šio reglamento nuostatų pažeidimus. Numatytos bausmės turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(7)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, jis turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

1) „Sankcijų komitetas“ – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JTSTR Nr. 1636 (2005) 3 dalies b punktą;

2) „lėšos“ – finansinis turtas ir visų rūšių pelnas, įskaitant, tačiau ne tik:

a) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

b) indėlius finansų įstaigose arba laikomus pas kitus subjektus, sąskaitų likučius, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

c) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, varantus, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

d) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas už turtą ar vertę, priskaičiuotą už turtą arba gaunamą už jį;

e) kreditą, tarpusavio reikalavimų įskaitymo teisę, garantijas, sutarties įvykdymo garantinius užstatus ar kitus finansinius įsipareigojimus;

f) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sutartis;

g) dokumentus, patvirtinančius lėšų ar kitų finansinių išteklių turėjimą;

3) „lėšų įšaldymas“ – bet kokios formos lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės pasinaudoti arba jų tvarkymo pakeičiant dydį, sumą, buvimo vietą, nuosavybės teisę, valdymą, pobūdį, paskirtį ar atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant investicijų portfelio valdymą, uždraudimas;

4) „ekonominiai ištekliai“ – bet kurios rūšies materialusis ir nematerialusis, kilnojamas ar nekilnojamas turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti;

5) „ekonominių išteklių įšaldymas“ – ekonominių išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įgyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant, tačiau ne tik, jų pardavimą, nuomą ar įkeitimą, uždraudimas;

6) „Bendrijos teritorija“ – valstybių narių teritorijos, kurioms taikoma Sutartis, pagal Sutartyje nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

1.  Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ar organams priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduoti naudotis I priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ar organams arba jų naudai.

3.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai sutrukdyti vykdyti 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones arba dėl kurios toks sutrukdymas įvyksta.

3 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos, jų manymu tinkamomis sąlygomis gali leisti tam tikroms įšaldytoms lėšoms ar ekonominiams ištekliams nebetaikyti lėšų įšaldymo priemonių arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, nustačiusios, kad tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) reikalingi pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai sumokėti pagrįstus profesinius mokesčius ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu; arba

c) skirti išimtinai sumokėti mokesčius arba paslaugų mokesčius už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą;

jei atitinkama valstybė narė apie tai pranešė Sankcijų komitetui ir tas komitetas šį sprendimą patvirtino.

2.  Atitinkama kompetentinga institucija praneša kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai apie visus leidimus, suteiktus pagal 1 dalį.

3.  2 straipsnio 2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms palūkanoms ar kitoms pajamoms už šias sąskaitas, jei minėtos palūkanos ar kitos pajamos yra įšaldytos pagal 2 straipsnio 1 dalį.

4 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis netrukdo finansų įstaigoms, gaunančioms trečiųjų šalių į išvardytų asmenų, subjektų ar institucijų sąskaitą pervestas lėšas, kredituoti įšaldytas sąskaitas, jeigu tokių sąskaitų kreditavimas taip pat bus įšaldytas pagal 2 straipsnio 1 dalį. Finansų įstaiga apie tokius sandorius nedelsdama informuoja kompetentingas institucijas.

5 straipsnis

1.  Nepažeisdami taikomų taisyklių dėl informacijos teikimo, slaptumo ir profesinės paslapties bei Sutarties 284 straipsnio nuostatų, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos:

a) nedelsdami pateikia II priede išvardytoms valstybių narių, kuriose jie yra įsikūrę ar turi buveinę, kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per minėtas kompetentingas institucijas perduoda šią informaciją Komisijai;

b) kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su II priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis.

2.  Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

3.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija yra naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta. Tokie tikslai taip pat apima bendradarbiavimą atliekant visus tarptautinius tyrimus, susijusius su I priede išvardytų fizinių ir juridinių asmenų, institucijų ir subjektų turtu arba finansiniais sandoriais.

6 straipsnis

Nė vienas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organas, įgyvendinantis šį reglamentą, jo direktorius ar darbuotojai nėra atsakingi už lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą arba atsisakymą leisti jais naudotis, kai šie veiksmai atliekami sąžiningai ir laikantis šio reglamento nuostatų, nebent būtų įrodyta, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti dėl aplaidumo.

7 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos viena kitai praneša apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir pateikia visą kitą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus ir vykdymo problemas bei nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

8 straipsnis

1.  Komisija įgaliojama:

a) iš dalies pakeisti I priedą remdamasi Sankcijų komiteto sprendimu; ir

b) iš dalies pakeisti II priedą remdamasi valstybių narių pateikta informacija.

2.  Nepažeisdama valstybių narių teisių ir įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų Chartiją, Komisija palaiko visus būtinus ryšius su Sankcijų komitetu, kad būtų veiksmingai įgyvendinamas šis reglamentas.

9 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl bausmių, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Bausmės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie visus kitus vėlesnius jų pakeitimus.

10 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Bendrijos teritorijoje, įskaitant oro erdvę;

b) visuose orlaiviuose ar laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai;

c) visiems Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organams, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės įstatymus;

e) visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organams, kurių visa ekonominė veikla ar jos dalis vykdoma Bendrijoje.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

2 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organų sąrašas

(Priedas bus sudarytas po to, kai komitetas, įkurtas pagal JTSTR Nr. 1636 (2005) 3 dalies b punktą, užregistruos asmenis ir subjektus)
II PRIEDAS

3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytų kompetentingų institucijų sąrašas

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Financiën Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

▼M1

BULGARIJA

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски“ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky“ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Faksas (359-2) 988 1207

El. paštas: feedback@minfin.bg

▼B

ČEKIJA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: +420 2 5704 4501

Fax: +420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: +420 2 2418 2987

Fax: +420 2 2418 4080

DANIJA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

VOKIETIJA

Dėl lėšų:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 3800

Fax: (49) 69 709097 3800

Dėl ekonominių išteklių

  informacijai pagal 5 straipsnį gauti:

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V B 2

Scharnhorststr. 34—37

D-10115 Berlin

Tel.: 01888-615-9

Fax: 01888-615-5358

Email: BUERO-VB2@bmwi.bund.de

  suteikti išimtį pagal 3 straipsnį:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 6196 908-0

Fax: (49) 6196 908-800

ESTIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GRAIKIJA

A.   Lėšų įšaldymas

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.   Importo ir eksporto apribojimai

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address: Kornarou Str. 1

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ISPANIJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 39 83

PRANCŪZIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

37, Quai d'Orsay

75007 Paris

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

▼M2

KROATIJA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel. + 385 14569952

Faksas + 385 14597416

▼B

AIRIJA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.M.M. — Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 2296

Fax: (39) 06 3691 3567

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 4761 3942

Fax: (39) 06 4761 3032

KIPRAS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LATVIJA

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV-1801

Tel.: (371) 70144431

Fax: (371) 7044804

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1395

Tel.: (371) 7016201

Fax: (371) 7828121

LIETUVA

Saugumo politikos departamentas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. +370 5 236 25 16

Fax. +370 5 231 30 90

LIUKSEMBURGAS

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

VENGRIJA

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

NYDERLANDAI

De Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE

Den Haag

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84

AUSTRIJA

A.   Lėšų įšaldymas

Österreichische Nationalbank

(Austrian National Bank)

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

B.   Importo ir eksporto apribojimai bei kiti apribojimai

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

(Federal Ministry of Economics and Labour)

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

LENKIJA

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00–916 Warszawa

Poland

Tel. (+48 22) 694 59 70

Faks (+48 22) 694 54 50

PORTUGALIJA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações

Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 3390/8

Fax: (351) 21 882 3399

▼M1

RUMUNIJA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13

▼B

SLOVĖNIJA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 2000

Faks: 00386 1 478 2341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 3311

Faks: 00386 1 433 1031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 471 2211

Faks: 00386 1 431 8164

SLOVAKIJA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421 2 5958 1111

Fax: 00421 2 5249 3048

SUOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel (358-9) 16 00 5

Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVEDIJA

3 straipsnis:

Försäkringskassan

SV-103 51 Stockholm

Tfn +46 (0) 8 786 90 00

Fax +46 (0) 8 411 27 89

4 ir 5 straipsniai:

Finansinspektionen

Box 6750

SV-113 85 Stockholm

Tfn +46 (0) 8 787 80 00

Fax +46 (0) 8 24 13 35

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 4901

Fax + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax + 44 (0) 20 7601 4309

EUROPOS BENDRIJA

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and Contribution

Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. 32 2 295 55 85/299 11 76/296 25 56

Faksas: 32 2 296 75 63

El. paštas: relex-sanctions@cec.eu.int( 1 ) OL L 327, 2005 12 14, p. 26.

( 2 ) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

Top