Help Print this page 

Document 02006R1412-20130701

Title and reference
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1412/2006 2006 m. rugsėjo 25 d. dėl tam tikrų ribojančių priemonių Libanui

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1412/2013-07-01
Multilingual display
Text

2006R1412 — LT — 01.07.2013 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1412/2006

2006 m. rugsėjo 25 d.

dėl tam tikrų ribojančių priemonių Libanui

(OL L 267, 27.9.2006, p.2)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 690/2007 2007 m. birželio 19 d.

  L 159

39

20.6.2007

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 555/2010 2010 m. birželio 24 d.

  L 159

5

25.6.2010

►M3

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013


pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 319, 18.11.2006, p. 51  (1412/2006)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1412/2006

2006 m. rugsėjo 25 d.

dėl tam tikrų ribojančių priemonių LibanuiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į Bendrąją poziciją 2006/625/BUSP dėl draudimo parduoti ar tiekti ginklus ir susijusius reikmenis bei teikti susijusias paslaugas subjektams arba asmenims Libane pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1701 (2006) ( 1 ),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Bendrąja pozicija 2006/625/BUSP įgyvendinamos ribojančios priemonės, nustatytos Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos rezoliucija 1701 (2006), ir joje numatomas inter alia draudimas teikti subjektams arba asmenims Libane techninę pagalbą ir finansavimą bei finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, ir draudimas tiekti visų rūšių ginklus bei susijusius reikmenis, juos gaminti, vykdyti jų techninę priežiūrą ir juos naudoti.

(2)

Šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl siekiant, kad visų valstybių narių ūkio subjektai jas taikytų vienodai, būtina priimti Bendrijos teisės aktą joms įgyvendinti Bendrijos mastu.

(3)

Kiekvienu konkrečiu atveju kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę suteikti leidimą teikti pagalbą, kai teikti tokią pagalbą leido Libano Vyriausybė arba JT Laikinosios pajėgos Libane (UNIFIL), taip pat atsižvelgdamos į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1559 (2004) ir 1680 (2006), kitus svarbius faktus ir aplinkybes.

(4)

Kompetentingoms institucijoms turėtų būti leidžiama suteikti leidimą teikti pagalbą ginkluotosioms pajėgoms, kurios yra UNIFIL dalis, ir Libano Respublikos ginkluotosioms pajėgoms.

(5)

Praktiniais sumetimais, Komisijai turėtų būti leista iš dalies keisti šio reglamento priedą.

(6)

Valstybės narės turėtų nustatyti už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinas sankcijas. Šios sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖME ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

1) „techninė pagalba“ – bet kokia techninė pagalba, susijusi su remontu, tobulinimu, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar bet kokiu kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instruktavimo, patarimų, mokymo, darbo žinių ar įgūdžių perdavimo ar konsultavimo paslaugų forma; techninė pagalba apima ir pagalbą žodžiu;

2) „Bendrijos teritorija“ – valstybių narių teritorijos, kurioms taikoma Sutartis pagal Sutartyje nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Draudžiama:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai Libane arba skirtą naudoti Libane techninę pagalbą, susijusią su karine veikla ir su visų rūšių ginklų bei susijusių reikmenų, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei jų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai Libane arba skirtą naudoti Libane su karine veikla susijusį finansavimą arba finansinę pagalbą, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, skirtą ginklų ir susijusių reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba bet kokios susijusios techninės pagalbos teikimui;

c) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurią vykdant pažeidžiami a ir b punktuose nurodyti draudimai.

▼M2

3 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos priede išvardytose tinklavietėse, iš anksto atitinkamai valstybei narei apie tai raštu pranešus Libano Vyriausybei ir UNIFIL, ir, jų manymu, tinkamomis sąlygomis gali leisti:

a) teikti bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai Libane, išskyrus Libano Respublikos ginkluotąsias pajėgas arba UNIFIL, techninę pagalbą, finansavimą ir finansinę pagalbą, susijusią su ginklais ar susijusiais reikmenimis, esančiais Libane arba skirtais naudoti Libane, jeigu:

i) paslaugos nėra tiesiogiai arba netiesiogiai teikiamos bet kuriai iš karinių grupuočių, kurias JT Saugumo Taryba ragina nusiginkluoti rezoliucijose 1559 (2004) ir 1680 (2006);

ii) leidimas duodamas kiekvienu atveju atskirai; ir

iii) Libano Vyriausybė ar UNIFIL kiekvienu atveju leido teikti atitinkamas paslaugas atitinkamam asmeniui, subjektui arba įstaigai. Jeigu Libano Vyriausybė ar UNIFIL leidžia konkrečiai tiekti arba perduoti konkrečius ginklus ar susijusius reikmenis asmeniui, subjektui arba įstaigai, toks leidimas gali būti laikomas leidimu teikti tam asmeniui, subjektui ar įstaigai techninę pagalbą, susijusią su atitinkamų prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b) teikti Libano Respublikos ginkluotosioms pajėgoms techninę pagalbą, susijusią su karine veikla ir ginklais ar susijusiais reikmenimis, ir teikti finansavimą bei finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, išskyrus atvejus, kai Libano Vyriausybė per 14 dienų nuo pranešimo gavimo pareiškia prieštaravimą.

2.  Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos priede išvardytose tinklavietėse, tokiomis sąlygomis, kurias laiko tinkamomis, gali leisti:

a) teikti techninę pagalbą, susijusią su karine veikla ir ginklais ar susijusiais reikmenimis, jeigu:

i) su pagalba susijusios prekės yra arba bus naudojamos UNIFIL vykdant savo misiją; ir

ii) paslaugos yra teikiamos ginkluotosioms pajėgoms, kurios yra arba bus UNIFIL dalis;

b) teikti finansavimą ir finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla ir ginklais ar susijusiais reikmenimis, jeigu:

i) finansavimas arba finansinė pagalba yra teikiami UNIFIL, karines pajėgas UNIFIL skiriančios valstybės ginkluotosioms pajėgoms arba už tos valstybės ginkluotųjų pajėgų aprūpinimą atsakingai valdžios institucijai; ir

ii) ginklai arba susiję reikmenys skiriami naudoti UNIFIL arba atitinkamos valstybės ginkluotosioms pajėgoms, priskirtoms UNIFIL.

3.  Valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos priede išvardytose tinklavietėse, gali suteikti 1 ir 2 dalyse nurodytus leidimus tik prieš imantis veiksmų, dėl kurių prašoma leidimo.

4.  Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus pagal 1 ir 2 dalis suteiktus leidimus.

▼B

4 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos praneša viena kitai apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir pateikia viena kitai visą kitą svarbią su šiuo reglamentu susijusią turimą informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus ir taikymo problemas bei nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

5 straipsnis

Komisijai leidžiama iš dalies keisti priedą, atsižvelgiant į valstybių narių pateikiamą informaciją.

6 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie minėtas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

▼M2

6a straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šio reglamento 3 straipsnyje nurodytas kompetentingas institucijas ir jas nurodo priede išvardytose tinklavietėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus priede nurodytų jų tinklaviečių adresų pakeitimus prieš tokių pakeitimų įsigaliojimą.

2.  Valstybės narės ne vėliau kaip 2010 m. liepos 15 d. praneša Komisijai apie savo kompetentingas institucijas ir tų kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis, ir nedelsdamos praneša Komisijai apie visus vėlesnius pakeitimus.

▼M2

7 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ir laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms;

e) visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

▼B

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M2
PRIEDAS

Tinklavietės, kuriose pateikiama informacija apie 3 straipsnyje nurodytas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M3

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M2

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

El. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Faks.: (32 2) 299 08 73( 1 ) OJ L 253, 2006 9 16, p. 36.

Top