Help Print this page 

Document 31992R3541

Title and reference
1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3541/92, draudžiantis tenkinti Irako reikalavimus dėl sutarčių ir sandorių, kurių vykdymui turėjo įtakos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 661 (1990) ir kitos susijusios rezoliucijos
  • In force
OJ L 361, 10.12.1992, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 020 P. 51 - 53
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 020 P. 51 - 53
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 018 P. 222 - 224
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 018 P. 222 - 224
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 018 P. 222 - 224
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 018 P. 222 - 224
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 018 P. 222 - 224
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 018 P. 222 - 224
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 018 P. 222 - 224
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 018 P. 222 - 224
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 018 P. 222 - 224
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 007 P. 182 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 007 P. 182 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 33 - 35

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3541/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

31992R3541Oficialusis leidinys L 361 , 10/12/1992 p. 0001 - 0003
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 11 tomas 20 p. 0051
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 11 tomas 20 p. 0051


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3541/92,

1992 m. gruodžio 7 d.

draudžiantis tenkinti Irako reikalavimus dėl sutarčių ir sandorių, kurių vykdymui turėjo įtakos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 661 (1990) ir kitos susijusios rezoliucijos

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

kadangi pagal Reglamentus (EEB) Nr. 2340/90 [1] ir (EEB) Nr. 3155/90 [2] Bendrija ėmėsi priemonių užkirsti kelią Bendrijos ir Irako prekybai,

kadangi Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 1991 m. balandžio 3 d. priėmė Rezoliuciją Nr. 687 (1991), kurios 29 pastraipoje nagrinėjami Irako reikalavimai dėl sutarčių ir sandorių, kurių vykdymui turėjo įtakos priemonės, Saugumo Tarybos pradėtos taikyti pagal Rezoliuciją Nr. 661 (1990) ir kitas susijusias rezoliucijas;

kadangi po susitikimo, surengto bendradarbiaujant politikos srityje, Bendrija ir jos valstybės narės susitarė, kad Irakas privalo visiškai laikytis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 687 (1991) 29 pastraipos nuostatų, ir mano, kad pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 687 21 pastraipą priimant sprendimą dėl Irakui taikomų priemonių sušvelninimo ar panaikinimo ypač reikia atsižvelgti į tuos atvejus, kai Irakas nesilaikė tos rezoliucijos 29 pastraipos nuostatų,

kadangi dėl Irakui taikomo embargo Bendrijos ir trečiųjų šalių ūkio subjektams Irakas gali iškelti reikalavimus;

kadangi ūkio subjektus reikia nuolat ginti nuo tokių reikalavimų ir užkirsti kelią Irakui už neigiamus embargo padarinius gauti kompensaciją;

kadangi po susitikimo, surengto bendradarbiaujant politikos srityje, Bendrija ir jos valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 687 (1991) 29 pastraipa būtų vienodai taikoma visoje Bendrijoje, susitarė taikyti Bendrijos priemonę;

kadangi toks vienodas taikymas yra svarbus siekiant Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties tikslų ir ypač siekiant išvengti konkurencijos iškreipimo;

kadangi norint priimti šį reglamentą Sutartis nenumato kitų įgaliojimų, išskyrus nurodytus 235 straipsnyje;

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 235 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [3],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente:

1. "Sutartis arba sandoris" – tai nepriklausomai nuo taikytinos teisės sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo tikslu "sutartis" apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą skolinį įsipareigojimą, finansinę garantiją ir nuostolių atlyginimą arba kreditą ir visas su sandoriu arba pagal jį susijusias nuostatas,

2. "Reikalavimas" – tai kiekvienas teisiniais procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas prieš šio reglamento įsigaliojimo dieną arba po jos pagal sutartį ar sandorį arba susijęs su jais, kuris apima pirmiausia:

a) reikalavimą vykdyti bet kokį sutartimi ar sandoriu numatytą įsipareigojimą arba su jais susijusį įsipareigojimą;

b) reikalavimą pratęsti arba apmokėti bet kurios formos skolinį įsipareigojimą, finansinę garantiją ar atlyginti nuostolius;

c) su sutartimi ar sandoriu susijusį kompensacijos reikalavimą;

d) priešpriešinį reikalavimą;

e) reikalavimą pripažinti arba vykdyti bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą, įskaitant reikalavimą pripažinti arba vykdyti pagal exequatur procedūrą (oficialaus pripažinimo procedūrą) priimtą sprendimą;

3. "Priemonės, dėl kurių nuspręsta pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 661 (1990) ir kitas susijusias rezoliucijas" – tai Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos priemonės arba priemonės, kurias įvedė Europos Bendrijos arba bet kuri valstybė, šalis ar tarptautinė organizacija, kaip numatyta ar reikalaujama pagal atitinkamus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus, arba susijusios su tų sprendimų įgyvendinimu, arba visi veiksmai, įskaitant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos leidžiamus karinius veiksmus dėl Irako invazijos į Kuveitą arba jo okupacijos;

4. "asmuo arba organas Irake" – tai:

a) Irako valstybė arba bet kuri Irako viešosios valdžios institucija;

b) bet kuris Irako fizinis asmuo arba gyventojas;

c) bet kuris organas, kurio registruota buveinė ar būstinė yra Irake;

d) bet kuris organas, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja vienas ar daugiau pirmiau minėtų asmenų ar organų.

Nepažeidžiant 2 straipsnio, laikoma, kad sutarties ar sandorio vykdymui turėjo poveikį priemonės, dėl kurių nuspręsta pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 661 (1990) ir kitas susijusias rezoliucijas, jei reikalavimas ar jo turinys yra tiesioginis ar netiesioginis tų priemonių rezultatas.

2 straipsnis

1. Draudžiama tenkinti arba imtis kokių nors veiksmų, kad būtų patenkintas reikalavimas, kurį pateikia:

a) asmuo ar organas Irake arba asmuo ar organas, veikiantys per asmenį ar organą Irake;

b) bet kuris asmuo ar organas, tiesiogiai arba netiesiogiai veikiantys vieno ar kelių asmenų arba organų Irake vardu arba jų naudai;

c) bet kuris asmuo ar organas, pasinaudojantys vieno ar daugiau asmenų arba organų Irake teisių perdavimu arba teisėmis, arba kaip nors kitaip pateikiantis reikalavimą per juos arba jų vardu;

d) bet kuris kitas asmuo ar organas, nurodytas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 687 (1991) 29 pastraipoje;

e) bet kuris asmuo ar organas, keliantis reikalavimą dėl skolinio įsipareigojimo apmokėjimo, finansinės garantijos arba nuostolių atlyginimo vienam arba daugiau pirmiau minėtų asmenų ar organų arba susijusį su jais,

pagal sutartį ar sandorį arba susijusį su jais, kurių vykdymas buvo tiesiogiai arba netiesiogiai, pilnai ar iš dalies paveiktas priemonių, dėl kurių nuspręsta pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 661 (1990) ir kitas susijusias rezoliucijas.

2. Šis draudimas taikomas Bendrijoje ir visiems valstybės narės piliečiams ir organams, sudarytiems arba įsteigtiems pagal valstybės narės įstatymus.

3 straipsnis

Nepažeidžiant priemonių, dėl kurių nuspręsta pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 661 (1990) ir kitas susijusias rezoliucijas, 2 straipsnis netaikomas:

a) su sutartimis ar sandoriais susijusiems reikalavimams, išskyrus visus reikalavimus dėl skolinių įsipareigojimų, finansinių garantijų ar nuostolių atlyginimo, dėl kurių 2 straipsnyje nurodyti asmenys ar organai šalyje narėje įrodo teismui, kad šalys reikalavimą priėmė prieš patvirtinant priemones, dėl kurių nuspręsta pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 661 (1990) ir kitas susijusias rezoliucijas, ir tos priemonės neturėjo poveikio reikalavimui ar jo turiniui;

b) reikalavimams pagal draudimo sutartis mokėti dėl įvykio, įvykusio iki 2 straipsnyje nurodytų priemonių patvirtinimo, arba pagal draudimo sutartis, jei toks draudimas yra privalomas pagal valstybės narės įstatymus;

c) reikalavimams mokėti sumas, įmokėtas į sąskaitas, mokėjimas iš kurių buvo užblokuotas pagal 2 straipsnyje nurodytas priemones, jei toks mokėjimas nėra susijęs su pagal skolinius įsipareigojimus sumokėtomis sumomis pagal minėtame straipsnyje nurodytas sutartis;

d) reikalavimams, susijusiems su darbo sutartimis, kurioms taikomi bet kurios valstybės narės įstatymai;

e) reikalavimams sumokėti už prekes, kurios, kaip 2 straipsnyje nurodyti asmenys ar organai įrodo teismui valstybėje narėje, buvo išvežtos iki patvirtinant priemones, dėl kurių nuspręsta pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 661 (1990) ir kitas susijusias rezoliucijas, ir tos priemonės neturėjo poveikio reikalavimui ar jo turiniui;

f) reikalavimams sumokėti sumas, kurios, kaip 2 straipsnyje nurodyti asmenys ar organai įrodo teismui valstybėje narėje, priklauso sumokėti pagal paskolą, suteiktą iki patvirtinant priemones, dėl kurių nuspręsta pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 661 (1990) ir kitas susijusias rezoliucijas, ir tos priemonės neturėjo poveikio reikalavimui ar jo turiniui,

jei į reikalavimą nėra įtraukta jokia palūkanų, mokesčių ar kitokia suma, kuria siekiama kompensuoti tai, kad dėl tokių priemonių nebuvo laikomasi atitinkamos sutarties ar sandorio sąlygų.

4 straipsnis

Atliekant bet kokius procesinius veiksmus dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 2 straipsnis nedraudžia tenkinti reikalavimo, tenka asmeniui, siekiančiam, kad būtų įvykdytas tas reikalavimas.

5 straipsnis

Kiekviena valstybė narė nustato sankcijas, kurios turi būti taikomos pažeidus šio reglamento nuostatas.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1992 m. gruodžio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. Hurd

[1] OL L 213, 1990 8 9. p. 1. Su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1194/91 (OL L 115, 1991 5 8, p. 37).

[2] OL L 304, 1990 11 1, p. 1. Su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1194/91 (OL L 115, 1991 5 8, p. 37).

[3] 1992 m. lapkričio 19 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

--------------------------------------------------

Top