Help Print this page 

Document 02003R1210-20140724

Title and reference
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 2003 m. liepos 7 d. dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2465/96

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1210/2014-07-24
Multilingual display
Text

2003R1210 — LT — 24.07.2014 — 018.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1210/2003

2003 m. liepos 7 d.

dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2465/96

(OL L 169, 8.7.2003, p.6)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1799/2003 2003 m. spalio 13 d.

  L 264

12

15.10.2003

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2119/2003 2003 gruodžio 2 d.

  L 318

9

3.12.2003

 M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2204/2003 2003 gruodžio 14 d.

  L 330

7

18.12.2003

►M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 924/2004 2004 m. balandžio 29 d.

  L 163

100

30.4.2004

►M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 979/2004 2004 m. gegužės 14 d.

  L 180

9

15.5.2004

►M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1086/2004 2004. m. birželio 9 d.

  L 207

10

10.6.2004

►M7

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1412/2004 2004 m. rugpjūčio 3 d.

  L 257

1

4.8.2004

 M8

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1566/2004 2004 m. rugpjūčio 31 d.

  L 285

6

4.9.2004

►M9

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1087/2005 2005 m. liepos 8 d.

  L 177

32

9.7.2005

►M10

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1286/2005 2005 m. rugpjūčio 3 d.

  L 203

17

4.8.2005

 M11

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1450/2005 2005 m. rugsėjo 5 d.

  L 230

7

7.9.2005

►M12

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 785/2006 2006 m. gegužės 23 d.

  L 138

7

25.5.2006

 M13

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2006 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

1

20.12.2006

►M14

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 195/2008 2008 m. kovo 3 d.

  L 59

1

4.3.2008

 M15

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 175/2009 2009 m. kovo 5 d.

  L 62

1

6.3.2009

 M16

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 168/2010 2010 m. kovo 1 d.

  L 51

1

2.3.2010

►M17

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 131/2011 2011 m. vasario 14 d.

  L 41

1

15.2.2011

►M18

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 88/2012 2012 m. vasario 1 d.

  L 30

11

2.2.2012

►M19

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 85/2013 2013 m. sausio 31 d.

  L 32

1

1.2.2013

 M20

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M21

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 791/2014 2014 m. liepos 22 d.

  L 217

5

23.7.2014
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1210/2003

2003 m. liepos 7 d.

dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2465/96EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į Bendrąją poziciją 2003/495/BUSP dėl Irako ir panaikinančią Bendrąsias pozicijas 1996/741/BUSP ir 2002/599/BUSP ( 1 )

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Paremdama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 661 (1990) ir vėlesnes tiesiogiai susijusias rezoliucijas, ypač Rezoliuciją 986 (1995), Taryba įvedė visišką embargą prekybai su Iraku. Šis embargas šiuo metu yra nustatytas 1996 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2465/96 dėl ekonominių ir finansinių Europos bendrijos ir Irako santykių nutraukimo ( 2 ).

(2)

Savo 2003 m. gegužės 22 d. Rezoliucijoje 1483 (2003) Saugumo Taryba nusprendė, kad, su tam tikromis išimtimis, visi draudimai, susiję su prekyba su Iraku ir finansinių ar ekonominių išteklių teikimu Irakui, daugiau neturėtų būti taikomi.

(3)

Išskyrus draudimą eksportuoti į Iraką ginklus ir tiesiogiai susijusias medžiagas, rezoliucijoje numatoma, kad visiškas prekybos draudimas turėtų būti panaikintas ir pakeistas konkrečiais apribojimais, taikomais visoms pajamoms, gautoms iš eksportuojamų Irako naftos, naftos produktų ir gamtinių dujų pardavimo bei prekybos Irako kultūriniam paveldui priklausančiomis prekėmis, siekiant palengvinti saugų šių daiktų sugrąžinimą.

(4)

Rezoliucijoje taip pat pareiškiama, kad tam tikros lėšos ir ekonominiai ištekliai, ypač priklausantys buvusiam Irako prezidentui Sadamui Huseinui ir vyresniesiems jo režimo pareigūnams, turėtų būti įšaldyti Saugumo Tarybos komiteto, įsteigto pagal Rezoliucijos 661 (1990) 6 straipsnį, nurodymu, ir kad šios lėšos turėtų būti palaipsniui perduodamos Irako plėtros fondui.

(5)

Siekiant leisti valstybėms narėms atlikti įšaldytų lėšų, ekonominių išteklių ir pajamų, gaunamų iš ekonominių išteklių perdavimą Irako plėtros fondui, turėtų būti parengtos nuostatos, panaikinančios šių lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą.

(6)

Rezoliucija nustato, kad iš Irako eksportuotai naftai, naftos produktams ir gamtinėms dujoms, taip pat mokėjimams už šias prekes, turėtų būti netaikomas teismo procesas, areštas, turto areštas ir kiti išieškojimo veiksmai, kuriuos gali vykdyti ieškinius pareiškę Irakui asmenys. Ši laikina priemonė būtina siekiant skatinti Irako ekonominį atkūrimą ir jo skolų pertvarkymą, o tai padės pašalinti dabartinės situacijos Irake keliamą grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui, bendram tarptautinės bendruomenės interesui, ypač Bendrijai ir jos valstybėms narėms.

(7)

Bendroji pozicija 2003/495/BUSP numato dabartinio bendrijos režimo pataisas, siekiant prisijungti prie JTO Saugumo Tarybos rezoliucijos 1483 (2003).

(8)

Šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį ir todėl, ypač siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, būtini Bendrijos teisės aktai atitinkamiems Saugumo Tarybos sprendimams įgyvendinti, kiek tai susiję su Bendrijos teritorija. Laikoma, kad šiame reglamente ši teritorija apima valstybių narių teritorijas, kurioms taikoma Sutartis, toje Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

(9)

Siekiant sukurti maksimalų teisinį tikrumą Bendrijoje, vardai, pavardės, pavadinimai ir kiti su JTO institucijų nustatytais fiziniais ar juridiniais asmenimis, grupėmis ar organizacijomis, kurių lėšos ar ekonominiai ištekliai turi būti įšaldyti, susiję duomenys turėtų būti skelbiami, o Bendrijoje turėtų būti nustatyta šių sąrašų dalinio keitimo tvarka.

(10)

Praktiniais sumetimais, Komisija turėtų būti įgaliota iš dalies pakeisti šio reglamento priedus, sudarant kilnojamųjų kultūros vertybių, asmenų, įstaigų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turi būti įšaldyti, ir kompetentingų institucijų sąrašą.

(11)

Valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų būti, jei būtina, įgaliotos užtikrinti šio reglamento nuostatų laikymąsi.

(12)

Komisija ir valstybės narės turėtų pranešti vienos kitoms apie pagal šį reglamentą priimtas priemones ir turimą kitą su šiuo reglamentu susijusią informaciją, ir bendradarbiauti su JTO Saugumo Tarybos rezoliucija 661 (1990) įsteigtu komitetu, ypač teikiant jam informaciją.

(13)

Valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir prevencinės.

(14)

Kadangi Reglamento (EB) Nr. 2465/96 bendrosios prekybos priemonės yra pakeičiamos šio reglamento konkrečiais prekybos apribojimais, o šis reglamentas nustato įšaldymo priemones, reikalingas, kad jas nedelsiant taikytų ekonominės veiklos vykdytojai, būtina užtikrinti, kad sankcijos už šio reglamento nesilaikymą galėtų būti taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(15)

Siekiant aiškumo, Reglamentas (EB) Nr. 2465/96 turėtų būti panaikintas visas.

(16)

1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3541/92, uždraudžiantis tenkinti Irako ieškinius dėl sutarčių ir operacijų, kurių vykdymui turėjo įtakos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija 661 (1990) ir tiesiogiai susijusios rezoliucijos ( 3 ), turėtų likti galioti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente naudojamos šios sąvokos:

1. „Sankcijų komitetas“ — Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Rezoliucijos 661 (1990) 6 dalį.

2. „Lėšos“ — finansinis turtas ir bet kuri ekonominė nauda, įskaitant (bet neapsiribojant):

a) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigų užsakymus ir kitus mokėjimo instrumentus;

b) indėlius finansų įstaigose ar kitose organizacijose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

c) valstybės ar asmeniškai parduodamus vertybinius popierius ir skolos priemones, tarp jų akcijas ir pajus, pakvitavimus dėl vertybinių popierių, obligacijas, vekselius, varantus, skolinius įsipareigojimus, išvestinių priemonių sutartis;

d) palūkanas, dividendus ar kitas pajamas ar vertę, įgyjamus ar sukaupiamus iš turto;

e) paskolas, priešpriešinio reikalavimo teisę, garantijas, įvykdymo garantijas ar kitus finansinius įsipareigojimus;

f) akredityvus, važtaraščius, užstato raštus;

g) dokumentus, įrodančius lėšų palūkanas ar finansinius išteklius;

h) visas kitas eksporto finansavimo priemones.

3. „Ekonominiai ištekliai“ — įvairios rūšies turtas, materialus ir nematerialus, kilnojamasis ir nekilnojamasis, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti.

4. „Lėšų įšaldymas“ — uždraudimas bet kokio lėšų judėjimo, perdavimo, pakeitimo, naudojimo ar jų tvarkymo taip, kad dėl to pasikeistų jų kiekis, suma, buvimo vieta, nuosavybės teisė, pobūdis, paskirtis, ar atsiranda kiti pokyčiai, kurie leidžia naudotis lėšomis, įskaitant portfelio valdymą.

5. „Ekonominių išteklių įšaldymas“ — draudimas juos naudoti lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jų pardavimą, nuomą ar įkeitimą.

6. „Irako plėtros fondas“ — Irako centrinio banko valdomas Irako plėtros fondas.

▼M14

2 straipsnis

Visos pajamos, gautos pardavus iš Irako eksportuojamą naftą, naftos produktus ir gamtines dujas, išvardytus I priede, nuo 2003 m. gegužės 22 d. pervedamos į Irako plėtros fondą JTO Saugumo Tarybos Rezoliucijoje 1483 (2003), ypač jos 20 ir 21 punktuose, nustatytomis sąlygomis.

▼B

3 straipsnis

1.  Draudžiama:

a) importuoti ar įvežti į Bendrijos teritoriją,

b) eksportuoti ar išvežti iš Bendrijos teritorijos, ir

c) prekiauti Irako kultūros vertybėmis ir kitais archeologinę, istorinę, kultūrinę, nepaprastą mokslinę ir religinę svarbą turinčiais daiktais, įskaitant tuos, kurie yra išvardinti II priede, jei jie buvo neteisėtai išgabenti iš savo buvimo vietos Irake, ypač jei:

i) daiktai yra būtina visuomeninių kolekcijų, išvardintų Irako muziejų, archyvų ar bibliotekų saugomų kolekcijų aprašuose, arba Irako religinių institucijų aprašuose, dalis, arba

ii) yra pagrįstų įtarimų, kad daiktai buvo išvežti iš Irako be teisėto savininko leidimo arba buvo išvežti pažeidžiant Irako įstatymus ir kitus teisės aktus.

2.  Šie draudimai netaikomi, jei įrodoma, kad:

a) kultūros vertybės buvo eksportuotos iš Irako iki 1990 m. balandžio 6 d.; arba

b) kultūros vertybės yra grąžinamos į Irako institucijas siekiant jas grąžinti tinkamos kokybės, kaip nustatyta JTO Saugumo Tarybos rezoliucijos 1483 (2003) 7 straipsnyje.

▼M1

4. straipsnis

1.  Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie 2003 m. gegužės 22 d. buvo laikomi už Irako ribų ir priklauso buvusiai Irako valdžiai arba kuriai nors valstybės įstaigai, įmonėms, tarp jų ir pagal privatinę teisę įsteigtoms kompanijoms, kuriose valdžios institucijos turi didžiausią arba kontrolinį akcijų paketą, taip pat šios Respublikos agentūros, nustatytos Sankcijų komiteto ir išvardintos III priede, yra įšaldomi.

2.  Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, priklausantys, valdomi arba laikomi toliau nurodytų asmenų, nustatytų Sankcijų komiteto ir išvardintų IV priede, yra įšaldomi:

a) buvusio prezidento Sadamo Huseino;

b) vyresniųjų jo režimo pareigūnų;

c) artimiausių jų šeimų narių; arba

d) juridinių asmenų, įstaigų ar organizacijų, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai valdo ar kontroliuoja asmenys, nurodyti a, b ir c punktuose, arba fiziniai ar juridiniai asmenys, veikiantys jų vardu ar jų nurodymu.

▼M21

3.  IV priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba jų naudai neleidžiama tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

▼M21 —————

▼M21

4a straipsnis

4 straipsnio 3 dalyje nustatytas draudimas atitinkamiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams neužtraukia atsakomybės, jeigu jie nežinojo ir pagrįstai negalėjo žinoti, jog jų veiksmai pažeidžia tą draudimą.

5 straipsnis

1.  4 straipsniu finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšų, kurias trečiosios šalys pervedė į sąraše nurodyto asmens, subjekto ar įstaigos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat įšaldomi. Finansų arba kredito įstaigos apie tokias operacijas nedelsdamos praneša kompetentingoms valdžios institucijoms.

2.  Nukrypdamos nuo 4 straipsnio 3 dalies, V priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos kompetentingos valdžios institucijos gali leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kokias tos institucijos laiko tinkamomis, jei jos nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) reikalingi IV priede išvardytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų, taip pat nuo tų fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų, kito finansinio turto ir ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d) reikalingi ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga valdžios institucija kitų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

3.  Atitinkamos valstybės narės informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal šį straipsnį suteiktą leidimą.

▼M14

6 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 4 straipsnio, V priede išvardytose tinklavietėse nurodytos kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a) šioms lėšoms arba ekonominiams ištekliams taikomas iki 2003 m. gegužės 22 d. teismo, administracine arba arbitražo tvarka nustatytas turto suvaržymas arba iki minėtos dienos paskelbtas teismo, administracinis arba arbitražo sprendimas;

b) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurie buvo užtikrinti tokiu turto suvaržymu arba pripažinti galiojančiais tokiu teismo sprendimu, tenkinti laikantis tokių reikalavimų turinčių asmenų teises reglamentuojančiais galiojančiais įstatymais ir taisyklėmis nustatytų ribų;

c) ieškinio tenkinimas nepažeidžia Reglamento (EB) Nr. 3541/92; ir

d) turto suvaržymo arba sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

▼M19

2.  Visais kitais atvejais pagal 4 straipsnį įšaldytų lėšų, ekonominių išteklių ir pajamų iš ekonominių išteklių įšaldymas panaikinamas tik siekiant jas pervesti Irako plėtros fondą pakeisiančiai priemonei, kurią įsteigė Irako Vyriausybė pagal JT ST rezoliucijose 1483 (2003) ir 1956 (2010) nustatytas sąlygas.

▼M14

7 straipsnis

1.  Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas ar rezultatas – tiesiogiai ar netiesiogiai išvengti 4 straipsnio nuostatų taikymo arba skatinti 2 ir 3 straipsniuose nurodytus sandorius.

2.  Visa informacija apie tai, kad šio reglamento nuostatų taikymo išvengta ar vengiama, pranešama V priede išvardytose tinklavietėse nurodytoms kompetentingoms institucijoms, ir tiesiogiai arba per šias kompetentingas institucijas ši informacija pateikiama Komisijai.

8 straipsnis

1.  Nedarant poveikio taikomoms taisyklėms dėl informacijos teikimo, slaptumo bei profesinės paslapties ir Sutarties 284 straipsnio nuostatoms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a) nedelsdami pateikia valstybių narių, kuriose jie reziduoja ar turi buveinę, V priede išvardytose tinklavietėse nurodytoms kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, apie pagal 4 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per šias kompetentingas institucijas perduoda šią informaciją Komisijai;

b) kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su V priede išvardytose tinklavietėse nurodytomis kompetentingomis institucijomis.

2.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

▼B

9 straipsnis

Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas įsitikinus, kad šis veiksmas atitinka šį reglamentą, neužtraukia fiziniam ar juridiniam asmeniui arba jį įgyvendinančiai organizacijai, arba jos vadovams ar darbuotojams jokios atsakomybės, nebent būtų įrodyta, kad įšaldymas buvo atliktas dėl neatsargumo.

10 straipsnis

1.  Toliau išvardytiems elementams netaikomi teismo procesai ir įvairaus pobūdžio areštai, turto areštai ar išieškojimo veiksmai:

a) Irako kilmės naftai, naftos produktams ir gamtinėms dujoms, kol šių prekių nuosavybės teisė nėra perduota pirkėjui;

b) pajamoms ir įsipareigojimams, kylantiems iš naftos, naftos produktų ir gamtinių dujų, kurių kilmės šalis yra Irakas, įskaitant mokėjimus už šias prekes, kai jie pervedami į Irako centrinio banko valdomą Irako plėtros fondą;

c) lėšos ir ekonominiai ištekliai, įšaldyti pagal 4 straipsnį;

d) Irako centrinio banko valdomas Irako plėtros fondas.

2.  Nukrypstant nuo 1 straipsnio, pajamos ir įsipareigojimai, kylantys iš naftos, naftos produktų ir gamtinių dujų, kurių kilmės šalis yra Irakas, bei Irako plėtros fondas neatleidžiami nuo ieškinių, pareikštų remiantis Irako atsakomybe už žalą, susijusią su ekologinėmis katastrofomis, įvykusiomis po 2003 m. gegužės 22 d.

▼M7

3.  Šio straipsnio 1 dalies a, b ir d punktai netaikomi teisminiams procesams, susijusiems su bet kokiais Irako, ypač jo laikinosios vyriausybės, Irako centrinio banko ir Plėtros fondo Irake, po 2004 m. birželio 30 d. prisiimtais sutartiniais įsipareigojimais bei bet kokiems galutiniams teismo sprendimams dėl tokių sutartinių įsipareigojimų.

▼B

11 straipsnis

Komisija įgaliojama:

a) kai reikia, iš dalies pakeisti II priedą;

b) iš dalies pakeisti arba papildyti III ir IV priedus, remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto nutarimais; ir

c) iš dalies pakeisti V priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

12 straipsnis

Nepažeisdama valstybių narių teisių ir įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų Chartiją, Komisija palaiko visus reikiamus ryšius su Sankcijų komitetu, kad būtų veiksmingai įgyvendinamas šis reglamentas.

13 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos praneša vienos kitoms apie pagal šį reglamentą priimtas priemones. Jos pateikia vienos kitoms turimą kitą su šiuo reglamentu susijusią informaciją, ypač pagal 8 straipsnį gautą informaciją bei informaciją, susijusią su šio reglamento nuostatų pažeidimais, jų įgyvendinimo problemomis ir nacionalinių teismų priimtais sprendimais.

14 straipsnis

Šis reglamentas taikomas nepaisant visų teisių ar įpareigojimų, suteiktų ar nustatytų tarptautiniais susitarimais, sutartimis, licencijomis ar leidimais, pasirašytais, sudarytomis ar suteiktais prieš įsigaliojant šiam reglamentui.

15 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, kurios yra būtinos jų įgyvendinimui užtikrinti. Šios sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir prevencinės.

2.  Jei būtina, kol dėl to bus priimti teisės aktai, pažeidus šio reglamento nuostatas, kai tinka, taikomos valstybių narių nustatytos sankcijos, siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 2465/96 7 straipsnio 3 dalį.

3.  Kiekviena valstybė narė atsako už teismo procesą visų jos jurisdikcijoje esančių fizinių ar juridinių asmenų, grupių ar organizacijų, pažeidusių šiame reglamente nustatytas ribojančias priemones, atžvilgiu.

▼M14

15a straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsniuose nurodytas kompetentingas institucijas ir nurodo jas V priede išvardytose tinklavietėse.

2.  Valstybės narės iki 2008 m. kovo 15 d. praneša Komisijai apie kompetentingas institucijas, taip pat praneša apie bet kokius vėlesnius pasikeitimus.

▼M14

16 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) visoje Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose orlaiviuose ar laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai;

c) visiems asmenims, esantiems Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie yra įsteigti ar sudaryti pagal valstybės narės teisę; ir

e) bet kurio juridinio asmens, subjekto ar organizacijos bet kuriam verslui, kuris visas ar iš dalies vykdomas Bendrijoje.

▼B

17 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2465/96 panaikinamas.

18 straipsnis

1.  Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Išskyrus 4 ir 6 straipsnius, jis taikomas nuo 2003 m. gegužės 23 d.

▼M17

3.  2 ir 10 straipsniai taikomi iki 2011 m. birželio 30 d.

▼B

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS2 straipsnyje nurodytų prekių sąrašas

KN kodas

Prekės aprašymas

2709 00

Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra šių produktų sudėtinės dalys

2711

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai

2712 10

Vazelinas

2712 20 00

Parafinas, kurio sudėtyje alyva sudaro mažiau kaip 0,75 % masės

ex27 12 90

„Anglių dulkių vaškas“, „kalnų vaškas“

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai

2714

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

2715 00 00

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs)

2901

Alifatiniai angliavandeniliai

2902 11 00

Cikloheksanas

2902 20 00

Benzenas

2902 30 00

Toluenas

2902 41 00

o-Ksilenas

2902 42 00

m-Ksilenas

2902 43 00

p-Ksilenas

2902 44

Ksileno izomerų mišiniai

2902 50 00

Stirenas

2902 60 00

Etilbenzenas

2902 70 00

Kumenas

2905 11 00

Metanolis (metilo alkoholis)

3403 19 10

Tepimo priemonės (įskaitant pjovimo įrankių aušinimo skysčius, varžtų ir veržlių atpalaidavimo preparatus, priemones nuo rūdijimo arba antikorozinius preparatus ir preparatus, skirtus išėmimui iš formų palengvinti, daugiausia pagamintus iš tepalų) ir preparatai, kurių ne mažiau kaip 70 % masės sudaro naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, bet šios alyvos nėra pagrindinės sudėtinės dalys

3811 21 00

Tepimo alyvų priedai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

3824 90 10

Naftos sulfonatai, išskyrus šarminių metalų, amonio arba etanolaminų naftos sulfonatus; tiofenintos alyvų, gautų iš bituminių mineralų, sulfonrūgštys ir jų druskos
II PRIEDAS3 straipsnyje nurodytų prekių sąrašas

ex KN kodas

Prekės aprašymas

9705 00 00

9706 00 00

1.  Senesni kaip 100 metų archeologijos objektai, kurie yra:

— iškasenos ir radiniai žemėje ar po vandeniu

— gauti iš archeologinių vietovių

— archeologijos kolekcijos dalys

9705 00 00

9706 00 00

2.  Atskirti senesnių kaip 100 metų meno, istorijos ir religijos paminklų visumos elementai

9701

3.  Piešiniai ir paveikslai, išskyrus priklausančius 3A ar 4 kategorijai, piešti tik ranka nepriklausomai nuo panaudotų priemonių ir nepriklausomai nuo to, ant kokių medžiagų, sukurti daugiau kaip prieš 50 metų ir nepriklausantys jų sukūrėjui

9701

3A.  Akvarelės, guašiniai piešiniai ir pastelės, piešti tik ranka nepriklausomai nuo to, ant kokios medžiagos, sukurti daugiau kaip prieš 50 metų ir nepriklausantys jų sukūrėjui

6914

9701

4.  Bet kokios medžiagos mozaikos, pagamintos tik ranka, išskyrus dirbinius, priklausančius 1 ir 2 kategorijoms, ir piešiniai, nupiešti tik ranka nepriklausomai nuo panaudotų priemonių ir nepriklausomai nuo to, ant kokių medžiagų, sukurti daugiau kaip prieš 50 metų ir nepriklausantys jų sukūrėjui

49 skirsnis

9702 00 00

8442 50 99

5.  Atitinkami graviūrų, estampų, šilkografijų ir litografijų originalai bei jų originalūs atspaudai, kurie yra senesni kaip 50 metų ir nepriklauso jų sukūrėjui

9703 00 00

6.  Skulptūrų ir statulų originalai bei jų kopijos, pagamintos tokiu pačiu būdu kaip originalai, senesni kaip 50 metų ir nepriklausantys jų sukūrėjui, išskyrus tuos dirbinius, kurie priklauso 1 kategorijai

3704

3705

3706

4911 91 80

7.  Fotografijos, kino juostos ir jų negatyvai, senesni kaip 50 metų ir nepriklausantys jų sukūrėjui

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

8.  Inkunabulai ir rankraščiai, įskaitant žemėlapius ir muzikos partitūras, pavieniai ar jų kolekcijos, senesni kaip 50 metų ir nepriklausantys jų sukūrėjui

9705 00 00

9706 00 00

9.  Senesnės kaip 100 metų knygos, pavienės ar jų kolekcijos

9706 00 00

10.  Senesni kaip 200 metų spausdinti žemėlapiai

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

11.  Archyvai ir jų elementai, nepriklausomai nuo jų tipo ar laikmenų, kurie yra senesni kaip 50 metų

9705 00 00

9705 00 00

12.  

a)  Teisingumo Teismo sprendimu byloje 252/84 (1) nustatytos kolekcijos ir pavyzdžiai iš zoologijos, botanikos, mineralogijos ar anatomijos kolekcijų

b)  Teisingumo Teismo sprendimu byloje 252/84 nustatytos kolekcijos, turinčios istorinę, paleontologinę, etnografinę ir numizmatinę svarbą

9705 00 00

86-89 skirsniai

13.  Senesnės kaip 75 metų transporto priemonės

 

14.  Kiti antikvariniai dirbiniai, neįtraukti į 1-13 kategorijas

 

a)  nuo 50 iki 100 metų senumo:

95 skirsnis

—  žaislai, žaidimai

7013

—  stiklo dirbiniai

7114

—  aukso arba sidabro dailieji dirbiniai

94 skirsnis

—  baldai

90 skirsnis

—  optikos, fotografijos ir kinematografijos prietaisai ir aparatai

92 skirsnis

—  muzikos instrumentai

91 skirsnis

—  laikrodžiai ir jų dalys

44 skirsnis

—  medienos dirbiniai

69 skirsnis

—  keramikos dirbiniai

5805 00 00

—  gobelenai

57 skirsnis

—  kilimai

4814

—  popieriniai apmušalai

93 skirsnis

—  ginklai

9706 00 00

b)  senesni kaip 100 metų

(1)   Kolekcijų retenybės Bendrojo muitų tarifo 97.05 pozicijoje apibrėžta prasme yra dirbiniai, turintys savybių, rodančių, jog jie yra neatsiejama kolekcijos dalis, tai yra, palyginti reti dirbiniai, dažniausiai nenaudojami pagal jų tiesioginę paskirtį, ir yra tam tikrų sandorių, nenusijusių su įprasta tokio pat naudingumo dirbinių prekyba, objektai, turintys didelę vertę.

▼M2
III PRIEDAS

Fizinių ir juridinių asmenų, viešųjų įstaigų, korporacijų, agentūrų ir buvusios Irako Vyriausybės organizacijų, nurodytų 4 straipsnyje, sąrašas

1. Irako centrinis bankas (Central Bank of Iraq), Rashid Street, Bagdad, Iraq. Kita informacija: buvęs valdytojas dr. Issam El Moulla HWEISH; biurai Mosuloje ir Basroje.

2. Irako perdraudimo kompanija (Iraq Re-isurance Company), Al Khalani Square, Baghdad, Iraq.

3. Rašido bankas (Rasheed Bank) (alias: a) Al-Rashid Bank, b) Al Rashid Bank, c) Al-Rasheed Bank); PO Box 7177, Haifa Street, Baghdad, Iraq, arba Al Masarif Street, Baghdad, Iraq.

4. Rafidano bankas (Rafidain Bank) (alias: Al-Rafidain Bank), Rashid Street, Baghdad, Iraq. Kita informacija: biurai Irake, Jungtinėje Karalystėje, Jordane, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Jemene, Sudane ir Egipte.

5. Irako oro linijų kompanija (Iraqi Airways Company) (alias: a) Iraq Airways Company, b) Iraqi Airways, c) Iraq Airways, d) IAC, e) I.A.C.).

▼M5

6. AGRICULTURAL NATIONAL ESTABLISHMENT IN ABU-GREIB. Adresas: Baghdad International Airport, General Street, Baghdad, Iraq.

▼M12 —————

▼M5

9. AL HASSAKA SPINNING PROJECT. Adresas: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Iraq

10. AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY. Adresas: P.O. Box 2147, Alwiya, Al-Za'Faraniya, Baghdad, Iraq.

▼M12 —————

▼M5

13. AMANAT AL-ASIMA. Adresas: P.O. Box 11151, Masarif, near Baghdad Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Iraq.

14. ANIMAL HEALTH DEPARTMENT. Adresas: P.O. Box 22055, Al-Shaikh Omar Street, Baghdad, Iraq.

15. ARAB IRAQI COMPANY FOR LIVESTOCK DEVELOPMENT. Adresas: P.O. Box 29041, Baghdad, Iraq.

16. ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY. Adresas: P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, Iraq.

17. ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING. Adresas: P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq

18. AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE. Adresas: Near Andulus Square, off Nidal Street, P.O. Box 3270, Baghdad, Iraq.

▼M12 —————

▼M5

20. BABYLON PROJECT. Adresas: Hashmiya District, Babylon, Iraq.

21. BAGHDAD MUNICIPALITY. Adresas: Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, Iraq.

22. BAGHDAD STOCK EXCHANGE. Adresas: The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad, Iraq.

23. CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE. Adresas: P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Baghdad, Iraq.

24. CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURICAL TRAINING CENTRE. Adresas: P.O. Box 274, Ashar, Basrah, Iraq.

25. DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION. Adresas: P.O. Box 24042, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Baghdad, Iraq.

26. DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING. Adresas: P.O. Box 552, Baghdad, Iraq.

27. DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY. Adresas: P.O. Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Baghdad, Iraq.

28. DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION. Adresas: P.O. Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Baghdad, Iraq.

29. DIRECTORATE GENERAL OF GOVERNORATE ELECTRICITY DISTRIBUTION. Adresas: P.O. Box 20107, New Baghdad Aqaba Bin Nafii Square, Baghdad, Iraq.

30. DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES (alias DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL APPLIANCES). Adresai: (a) P.O. Box 17041, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 17014, Al-Hurriya, Baghdad, Iraq.

31. DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL ELECTRIFICATION. Adresas: - P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya no. 81, Building No 137/327, Baghdad, Iraq.

32. DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL. Adresas: P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah, Iraq.

33. DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT. Adresas: P.O. Box 21, Baquba, Diala, Iraq.

34. DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY (alias DIWANIYA COTTON STATE COMPANY). Adresai: (a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Iraq; (b) P.O. Box 15, Diwaniyah, Iraq.

35. ELECTRONIC INDUSTRIAL COMPANY. Adresas: P.O. Box 11359, Za'afaraniya, Baghdad, Iraq.

36. FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY. Adresas: Karh - Otaefia, near Steel Bridge, Baghdad, Iraq.

37. FINE TEXTILE STATE COMPANY. Adresas: P.O. Box 2, Hilla, Iraq.

38. GENERAL AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN DALMAG. Adresas: Ahrar, Kut, Iraq.

39. GENERAL AGRICULTURAL ORGANIZATION IN KHALIS. Adresas: P.O. Box 564, Al-Khalis, Diala Muhafadha, Al-Khalis, Iraq.

40. GENERAL ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS. Adresas: P.O. Box 21015, Battawin, Baghdad, Iraq.

41. GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS (alias GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS). Adresai: (a) Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Baghdad, Iraq; (b) Milla, Iraq; (c) Basrah, Iraq; (d) Kerbala, Iraq; (e) Diwaniya, Iraq; (f) Najaf, Iraq; (g) Mosul, Iraq; (h) Arbil, Iraq; (i) Kirkuk, Iraq; (j) Nasiriya, Iraq; (j) Samawa, Iraq; (k) Baquba, Iraq; (m) Amara, Iraq; (n) Sulaimaniya, Iraq; (o) Dohuk, Iraq.

42. GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH. Adresas: P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Iraq.

43. GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS (alias STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS). Adresai: (a) P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 17011, entrance of Huriah City, Baghdad, Iraq.

44. GENERAL ESTABLISHMENT FOR GRAIN TRADING (alias (a) GRAIN BOARD OF IRAQ; (b) STATE ORGANIZATION OF GRAIN). Adresai: (a) P.O. Box 329, Bab Al Mouadham-Midan, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 2261, Allque, Irkheta, Karada Al-Shakira, Baghdad, Iraq.

45. GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS. Adresas: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq.

46. GENERAL ESTABLISHMENT FOR MAIN OUT PALL DRAIN. Adresas: P.O. Box 113, Nassiriyah, Iraq.

47. GENERAL ESTABLISHMENT FOR STATE FARMS. Adresas: P.O. Box 21035, General Ramadi Street, entrance of Agaruf Street, Baghdad, Iraq.

48. GENERAL ESTABLISHMENT FOR THARTHAR PROJECT. Adresas: P.O. Box 21, Fallouja, Iraq.

49. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO (alias STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT). Adresai: (a) A H Al Baghdadi Building, Jumhouriya St., near Khullani Square, P.O. Box 5745, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 5745, Al Jumhurya, Building no. 33, Baghdad, Iraq.

50. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES. Adresas: P.O. Box 10028, Karrada, no. 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Baghdad, Iraq.

51. GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY). Adresas: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Baghdad, Iraq.

52. GENERAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING. Adresas: P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Baghdad, Iraq.

53. IDLEB COMPANY FOR SPINNING. Adresas: P.O. Box 9, Idleb, Iraq.

54. IDRISI CENTRE FOR ENGINEERING CONSULTANCY (ICEC). Adresas: Museum Square, Karkh, P.O. Box 14077, Baghdad, Iraq.

55. INDUSTRIAL COMPLEX – DIALA. Adresas: P.O. Box 7, Baquba, Diala, Iraq.

56. INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA. Adresas: Khan Al Pasha Building, Samawal Street, P.O. Box 5819, Baghdad, Iraq.

57. IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY. Adresas: P.O. Box 1176 Al-Mahmoudya, Al-Mamoudya, Baghdad, Iraq.

58. IRAQI BROADCASTING AND TELEVISION ESTABLISHMENT. Adresas: Broadcasting & TV Building, Salihiya, Karkh, Baghdad, Iraq.

59. IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE. Adresas: Muaskar Al Rashid Street, P.O. Box 2050, Alwiyah, Baghdad, Iraq.

60. IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES. Adresas: P.O. Box 29029, Za'Faraniya, Baghdad, Iraq.

61. IRAQI FAIRS ADMINISTRATION. Adresas: Baghdad International Fair, Al Mansour, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq.

62. IRAQI LIFE INSURANCE COMPANY. Adresai: (a) Aqaba Bin Nafie Square, P.O. Box 989, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 989, Karradah Al Sharkiya, Baghdad, Iraq.

63. IRAQI NATIONAL OIL COMPANY (INOC), including its subsidiaries and associated companies: CENTRAL PETROLEUM ESTABLISHMENT; NORTHERN PETROLEUM ORGANIZATION; SOUTHERN PETROLEUM ORGANIZATION; STATE ESTABLISHMENT FOR EXPLORATION OF OIL AND GAS; GAS AND STATE ESTABLISHMENT OF OIL TANKERS. Adresai: (a) Jumhuriya Street, Khullani Square, P.O. Box, 476, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 1, Kirkuk, Iraq; (c) P.O. Box 240, Basrah, Iraq.

64. IRAQI NEWS AGENCY. Adresas: 28 Nissan Complex, Al Salihiya, Baghdad, Iraq.

65. IRAQI OIL TANKERS COMPANY (alias IRAQI OIL TANKERS ENTERPRISE). Adresas: P.O. Box 37, Basrah, Iraq.

66. IRAQI REFRESHMENT COMPANY. Adresas: P.O. Box 2339, Alwiyah, Za'Faraniya, Industrial Area, Baghdad, Iraq.

67. IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING, Adresas: P.O. Box 548, Baghdad, Iraq.

68. IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION. Adresas: P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, Iraq.

69. IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION (alias IRAQI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS). Adresas: - P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building no. 5, Baghdad, Iraq.

70. IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI STATE TEXTILE COMPANY). Adresas: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box 9106, Baghdad, Iraq.

71. IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE). Adresai: (a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Baghdad, Iraq.

72. IRAQI TRADING STATE COMPANY (alias IRAQI TRADING STATE ESTABLISHMENT). Adresas: P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, Iraq.

73. KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY (alias (a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT, (b) KUT INDUSTRIAL COMPANY). Adresai: (a) P.O. Box 25, Kut, Iraq; Kut Opp, Al-Zahra Town, Iraq; (b) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Iraq.

74. LIGHT INDUSTRIES COMPANY. Adresas: P.O. Box 164 Baghdad, Za'Afaraniya, Baghdad, Iraq.

▼M12 —————

▼M5

76. MAYSAN SUGAR STATE ENTERPRISE. Adresai: (a) P.O. Box 9, Amara, Maysan, Iraq; (b) P.O. Box 3028, Maysan, Iraq.

77. MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA. Adresas: P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq.

78. MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Adresas: Baghdad, Iraq.

▼M12 —————

▼M5

80. MINISTRY OF OIL [IRAQ]. Adresas: P.O. Box 6178, Baghdad, Iraq.

81. MINISTRY OF YOUTH, DIRECTORATE GENERAL OF PLANNING AND FOLLOW UP, IMPORT SECTION. Adresas: P.O. Box 19055, Palestine Street, near Al-Shaab Stadium, Baghdad, Iraq.

82. MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE. Adresas: P.O. Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Iraq.

83. MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY. Adresas: P.O. Box 2436, Alwiya, Baghdad, Iraq.

▼M12 —————

▼M5

85. MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY. Adresas: P.O. Box 13, Mosul, Iraq.

86. MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adresas: P.O. Box 18, Mosul, Iraq.

87. MOSUL SUGAR STATE COMPANY (alias MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE). Adresas: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Iraq.

88. NAHRAWAN AGRICULTURAL ESTABLISHMENT. Adresas: P.O. Box 20195, New Baghdad, Nahrawan, Baghdad, Iraq.

89. NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION. Adresas: P.O. Box 31, Nassiriyah, Iraq.

90. NATIONAL CENTRE FOR ENGINEERING AND ARCHITECTURAL CONSULTANCY. Adresas: Rashid Street, P.O. Box 11387, Baghdad, Iraq.

91. NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY. Adresas: P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Baghdad, Iraq.

92. NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES. Adresas: P.O. Box 3210 Baghdad, Za'faraniya, Baghdad, Iraq

93. NATIONAL COMPUTER CENTRE. Adresas: P.O. Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, Iraq.

94. NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE. Adresas: P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Baghdad, Iraq.

95. NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING. Adresas: Al Jamhuria Street, Baghdad, Iraq.

96. NATIONAL INSURANCE COMPANY [IRAQ]. Adresai: (a) Khullani Street, P.O. Box 248, Baghdad, Iraq; (b) Aman Building, Khullani Square, Baghdad, Iraq.

97. NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adresas: P.O. Box 5664, Kadhumia, Baghdad, Iraq.

98. NATIONAL TOBACCO STATE COMPANY (alias NATIONAL TOBACCO STATE ENTERPRISE). Adresas: P.O. Box 6, Arbil, Iraq.

99. NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE. Adresas: P.O. Box 13, Mosul, Iraq.

100. NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY. Adresas: P.O. Box 5603 Baghdad, Tahreer Square, Baghdad, Iraq.

101. NORTH REFINERIES COMPANY. Adresas: Baiji, Iraq.

102. NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE. Adresas: P.O. Box 1, Sulaimaniya, Iraq.

103. NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE. Adresas: P.O. Box 1, Sulaimaniyah, Iraq.

104. RAFIDAIN COMPANY FOR BUILDING DAMS (alias STATE ORGANIZATION FOR DAMS). Adresai: (a) Saddoun St., Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 5982, Al-Masbah, Baghdad, Iraq.

105. RAFIDAIN STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS. Adresas: (a) P.O. Box 14186, Baghdad-Bab-Al-Mu'adham, near Engineering College, Baghdad, Iraq.

106. RAYON STATE ESTABLISHMENT (alias RAYON STATE COMPANY). Adresas: P.O. Box 11230, Hindiya, Babylon, Iraq.

107. READY MADE CLOTHES CO. SA. Adresas: P.O. Box 5769, Baghdad, Masbah - Arasat Al-Hindiya, Baghdad, Iraq.

108. SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE. Adresas: P.O. Box 1, Sarchina, Sulaimaniya, Iraq.

109. SOUTH REFINERIES COMPANY. Adresas: Basra, Iraq.

110. SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE (alias SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE). Adresas: P.O. Box 5, Samawah, Iraq

111. SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Adresas: P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building no. 192, Baghdad, Iraq.

112. STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN ISHAQI. Adresas: Dujail - Salah Eldin, Iraq.

113. STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN MUSSAYIB. Adresas: Mussayib Establishment, Babylon, Iraq.

114. STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT (alias STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE). Adresas: P.O. Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Baghdad, Iraq.

115. STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (alias (a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, (b) KIMADIA), Adresas: Mansour City, P.O. Box 6138, Baghdad, Iraq.

116. STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES (alias (a) STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES, (b) STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES/ELECTRICAL LAMPS, (c) STATE ENTERPRISE FOR GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY). Adresai: (a) P.O. Box 1118, Waziria, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 9145, Al-Kadhmiyah, Al-Taji, Baghdad, Iraq; (c) 4/356 Al Masbah Building, P.O. Box 1098, Baghdad, Iraq.

117. STATE COMPANY FOR FAIRS AND COMMERCIAL SERVICES. Adresas: Baghdad Al Nidal Street, P.O. Box 5642-5760, Baghdad, Iraq.

118. STATE COMPANY FOR MACHINERY (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT REPAIR). Adresai: (a) Sara Camp, P.O. Box 2218, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 12050, Al-Doura, Baghdad, Iraq.

119. STATE COMPANY FOR OIL PROJECTS (alias STATE ORGANIZATION FOR OIL PROJECTS). Adresai: (a) Ministry of Oil Complex, Port Said St., P.O. Box 198, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 198, Sadoon St., Baghdad, Iraq.

120. STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT. Adresas: P.O. Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Iraq.

121. STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY (alias STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS). Adresas: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq.

122. STATE CONTRACTING INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY. Adresas: P.O. Box 5784, Baghdad, Iraq.

123. STATE CONTRACTING PILING AND FOUNDATIONS COMPANY (alias STATE CONTRACTING COMPANY FOR PILING AND FOUNDATIONS). Adresas: P.O. Box 22072, Al-Nahtha, near Sharki Baghdad Station, Baghdad, Iraq.

124. STATE CONTRACTING WATER AND SEWAGE PROJECTS COMPANY (alias (a) STATE ORGANIZATION FOR WATER AND SEWAGE, (b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR WATER AND SEWAGE PROJECTS, (c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR IMPLEMENTING WATER AND SEWERAGE PROJECTS, (d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR OPERATION WATER AND SEWERAGE PROJECTS). Adresai: (a) Street no. 52, Alwiya, P.O. Box 5738, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 1011, Basil Square, Baghdad, Iraq; (c) P.O. Box 1011, Al Wathba Square, Baghdad, Iraq.

125. STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION. Adresas: Nidhal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq.

126. STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS. Adresas: P.O. Box 38, Nasiriyah, Iraq.

127. STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC (alias ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE). Adresas: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Baghdad, Iraq.

128. STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY (alias STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES). Adresas: P.O. Box 138, Iskandariya-Babylon, Iraq.

129. STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES. Adresai: (a) Khalid Bin Walid Street, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 3007, St. 52, The Unity Square, Baghdad, Iraq.

130. STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES (alias STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE). Adresas: P.O. Box 44, Nassiriyah, Iraq.

131. STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES. Adresas: Abu Ghraib, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq.

132. STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS. Adresas: P.O. Box 11183, Baghdad, Iraq.

133. STATE ENTERPRISE FOR DRINKS AND MINERAL WATER (alias STATE ENTERPRISE FOR SOFT & ALCOHOLIC DRINKS). Adresai: (a) P.O. Box 5689, Sara Khatoon Camp, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 2108, Al-Za'afaraniya, Baghdad, Iraq.

134. STATE ENTERPRISE FOR DRUG INDUSTRIES (alias STATE COMPANY FOR DRUG PRODUCTS). Adresas: P.O. Box 271, Samara, Iraq.

135. STATE ENTERPRISE FOR FERTILIZER INDUSTRIES. Adresas: P.O. Box 74, Basrah, Iraq.

136. STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES. Adresas: Ramadi, Al Anbar, Iraq.

137. STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES. Adresai: (a) Nidhal Street, P.O. Box 3176, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 3176, Sa'doon St., Baghdad, Iraq.

138. STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS (alias HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY). Adresas: Al Nasir Square, Arbil, Iraq.

139. STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES. Adresai: (a) Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basrah, Iraq; (b) P.O. Box 438, Khur Al-Zubair, Basrah, Iraq.

140. STATE ENTERPRISE FOR IRRIGATION PROJECTS. Adresas: Karantina, near Sarafiya Bridge, Baghdad, Iraq

141. STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES (alias STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY). Adresas: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Baghdad, Iraq.

142. STATE ENTERPRISE FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES. Adresas: P.O. Box 416, Bashrah, Kerbala, Iraq.

143. STATE ENTERPRISE FOR MARKETING EQUIPMENT AND MAINTENANCE. Adresas: Daura, P.O. Box 12014, Baghdad, Iraq.

144. STATE ENTERPRISE FOR MECHANICAL INDUSTRIES. Adresai: (a) P.O. Box 5763, Iskandariya, Iraq; (b) P.O. Box 367, Iskandariyah-Babylon Governate, Iraq.

145. STATE ENTERPRISE FOR PETROCHEMICAL INDUSTRIES. Adresas: Khor Al Zubair, P.O. Box 933, Basrah, Iraq.

146. STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES. Adresai: (a) P.O. Box 5954, East Gate, Sadoon St., Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 5954, South Gate, Al-Kaim, Anbar, Baghdad, Iraq.

147. STATE ENTERPRISE FOR PULP AND PAPER INDUSTRIES. Adresas: P.O. Box 248, Hartha District, Basrah, Iraq.

148. STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS. Adresas: P.O. Box 5890, Alwiya, near Unknown Soldier, Saadoun Street, Baghdad, Iraq.

149. STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES. Adresas: P.O. Box 71, Diwaniya, Iraq.

150. STATE ENTERPRISE FOR SALTS. Adresas: P.O. 2330 Aiwiya, Unknown Soldier, Baghdad, Iraq.

151. STATE ENTERPRISE FOR SHOPPING CENTRES. Adresai: (a) P.O. Box 3095, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 3095, Andalus Square, Baghdad, Iraq.

152. STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION (alias STATE ORGANIZATION FOR TEXTILE INDUSTRIES). Adresai: (a) Al Zawria Building, Al Hindiya, P.O. Box 5856, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 5817, Al-Nidhal St., Baghdad, Iraq.

153. STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS. Adresas: P.O. Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Baghdad, Iraq.

154. STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES. Adresai: (a) Abu Sukhair, P.O. Box 20, Najaf, Iraq; (b) Manadhira, Al-Najaf, Iraq.

155. STATE ESTABLISHMENT OF AGRICULTURE IN DUJAILA / DUJAILA AGROINDUSTRIAL COMPLEX. Adresas: P.O. Box Aioroba, K 29 Oroba, Kut, Iraq.

156. STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING. Adresas: Eastern Karrda, Baghdad, Iraq.

157. STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA. Adresas: P.O. Box 16, Misan, Iraq.

158. STATE ESTABLISHMENT FOR IRAQI STORES. Adresas: P.O. Box 26, Rashid Street, Baghdad, Iraq.

159. STATE ESTABLISHMENT FOR OIL REFINING AND GAS PROCESSING. Adresas: P.O. Box 3069, Sa'doon St., Baghdad, Iraq.

160. STATE ESTABLISHMENT FOR OIL TRAINING. Adresas: P.O. Box, 6073, Al-Mansoor, Baghdad, Iraq.

161. STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS. Adresas: P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Baghdad, Iraq.

162. STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES. Adresas: Dora, Baghdad, Iraq.

163. STATE ESTABLISHMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES. Adresas: P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Baghdad, Iraq.

164. STATE ESTABLISHMENT OF HADITHA DAM. Adresas: Haklanya, Haditha, Iraq.

165. STATE ESTABLISHMENT OF HEMREEN DAM. Adresas: 6 Mukdadiya, Mukdadiya, Iraq.

166. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION. Adresas: P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Baghdad, Iraq.

167. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS. Adresas: P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq.

168. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA. Adresas: P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, Iraq.

169. STATE ESTABLISHMENT OF MOSUL DAM. Adresas: Ninewa Governorate, Mosul, Iraq.

170. STATE ESTABLISHMENT OF SMALL DAMS AND REGULATORS. Adresas: Sinak, Baghdad, Iraq.

171. STATE OIL MARKETING ORGANIZATION. Adresas: P.O. Box 5118, Khanat Al-Jaysh, Baghdad, Iraq.

172. STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MARKETING. Adresas: Karkh, Nisoor Square, Baghdad, Iraq.

173. STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION AND AGRICULTURAL SUPPLIES (alias (a) STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION, (b) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION, (c) CENTRE FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION, (d) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL SUPPLIES). Adresai: (a) P.O. Box 26028, Waziriya, opp Al Bakr University, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 96101, Abu Nuvas St., Baghdad, Iraq; (c) P.O. Box 26061, Al Wazeria, Baghdad, Iraq; Swaira-Hafria, Wasst Muhafadha, Iraq; (d) P.O. Box 1045, Waziriyah, Baghdad, Iraq.

174. STATE ORGANIZATION FOR ANIMAL PRODUCTION. Adresas: Zafaraniya Area, near Post Office, Baghdad, Iraq; P.O. Box 3073, Karadde Charkieya/Erkhaita, Baghdad, Iraq.

175. STATE ORGANIZATION FOR BUILDINGS (alias (a) STATE ORGANIZATION OF BUILDING, (b) DESIGN AND STUDIES SECTION, (c) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION, (d) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION, (e) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION). Adresai: (a) Museum Square, Karkh, Baghdad, Iraq; (b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, P.O. Box 368, Baghdad, Iraq; (c) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, Iraq; (d) Maysan, Iraq.

176. STATE ORGANIZATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES. Adresas: Jumhiriya St., Khullani Square, P.O. Box 5424, Baghdad, Iraq.

177. STATE ORGANIZATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES. Adresas: P.O. Box 2101, Masbeh Square, Baghdad, Iraq.

178. STATE ORGANIZATION FOR ELECTRICITY (alias (a) STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION; (b) STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY / DEPARTMENT OF COMPUTING AND STATISTICS). Adresai: (a) Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square, P.O. Box 5796, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 230, Basrah, Iraq; (c) P.O. Box 14171 Jumhuriya St., Maidan Building no. 9, Baghdad, Iraq.

179. STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Adresai: (a) Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 3093, Tayaran Square, Baghdad, Iraq.

180. STATE ORGANIZATION FOR FISHERIES (alias (a) STATE FISHERIES ORGANIZATION, (b) STATE ENTERPRISE FOR SEA FISHERIES, (c) STATE ENTERPRISE FOR INLAND FISHERIES). Adresai: (a) P.O. Box 3296, near Aqaba Bin Nafa Square, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 260, Basrah, Iraq.

181. STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES. Adresas: P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Iraq.

182. STATE ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT. Adresas: Khullani Square, Khulafa St., Baghdad, Iraq.

183. STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS). Adresai: (a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Baghdad, Iraq; (b) Al-Muadham, near Engineering College, P.O. Box 14186, Baghdad, Iraq.

184. STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION (alias (a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS, (b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS, (c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS, (d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS). Adresai: (a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, Iraq; (c) P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Baghdad, Iraq; (d) P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Iraq.

185. STATE ORGANIZATION FOR MINERALS. Adresas: P.O. Box 2330, Sa'doon Street, Baghdad, Iraq.

186. STATE ORGANIZATION FOR OIL PRODUCTS AND GAS DISTRIBUTION (alias STATE ORGANIZATION FOR DISTRIBUTION OF OIL PRODUCTS AND GAS). Adresas: Khayam Cinema St., Southgate, P.O. Box 302, Baghdad, Iraq.

187. STATE ORGANIZATION FOR ROADS AND BRIDGES (alias (a) STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION, (b) STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS), (c) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA), (d) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA), (e) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE), (f) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS). Adresai: (a) Karradat Mariam, Karkh, P.O. Box 917, Baghdad, Iraq; (b) Nassiryah, Iraq; (c) Kirkuk, Iraq; (d) Hilla, Iraq; (e) Yousufia, Iraq.

188. STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES. Adresas: Khullani St., Baghdad, Iraq.

189. STATE ORGANIZATION FOR TOURISM. Adresai: (a) P.O. Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Baghdad, Iraq; (b) Al-Masbah, near Al Fatih Square, Baghdad, Iraq.

190. STATE ORGANIZATION OF HOUSING. Adresas: P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Baghdad, Iraq.

191. STATE SEWING COMPANY. Adresas: P.O. Box 14007, Waziriya, Baghdad, Iraq.

192. STATE STEEL PIPES COMPANY. Adresas: P.O. Box 352, Um Qasr, Basrah, Iraq.

193. STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D. Adresai: (a) Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Baghdad, Iraq; (b) 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Baghdad, Iraq.

194. STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS. Adresai: (a) Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 322, Al-Masbah, Baghdad, Iraq.

195. STATE TRADING COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS. Adresai: (a) P.O. Box 602-5720, Baghdad, Iraq; (b) Al-Karradah Al Sharkiya, P.O. Box 5720, Baghdad, Iraq.

196. STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS. Adresai: (a) Khalid Al Bin Al Waleed St., P.O. Box 414, Baghdad, Iraq; (b) Camp Sarah, New Baghdad St., Baghdad, Iraq.

197. STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY. Adresas: P.O. Box 2218, Camp Sarah, Baghdad, Iraq.

198. STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS (alias STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS). Adresas: Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, Iraq.

199. STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE (alias STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER). Adresas: - Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, Iraq.

200. SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY (alias SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE). Adresas: P.O. Box 5, Sulaimaniyah, Iraq.

201. TAJI INDUSTRIAL COMPLEX. Adresas: P.O. Box 526, Baghdad/Alwyiyah Kadhmiyah/Taji, Baghdad, Iraq.

202. 197)VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING AND METALLIC INDUSTRIES (alias VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING). Adresas: Iskandariya-Babil, Iraq.

203. WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL). Adresas: P.O. Box 101, Arbil, Iraq.

204. WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA). Adresas: P.O. Box 108, Nassiriyah, Iraq.

▼M6 —————

▼B
IV PRIEDAS

4 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, įstaigų ar subjektų, susijusių su buvusio prezidento Sadamo Huseino režimu, sąrašas

1.   VARDAS: Saddam Hussein Al-Tikriti

DAR ŽINOMAS KAIP: Abu Ali

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1937 m. balandžio 28 d., al-Awja, prie Tikrito

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Nurodytas Rezoliucijoje 1483

2.   VARDAS: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1965 m. arba 1966 m., Baghdad

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Sadamo antrasis sūnus;

Specialiosios Respublikos Gvardijos, Specialiosios Saugumo Organizacijos ir Respublikos Gvardijos vadas

3.   VARDAS: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1964 m. arba 1967 m., Bagdadas

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Sadamo vyriausiasis sūnus;

Sukarintos organizacijos Fedayeen Saddam vadovas

4.   VARDAS: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti

DAR ŽINOMAS KAIP: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud

Pulkininkas Abdel Hamid Mahmoud

Abed Mahmoud Hammud

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: apie 1957 m., al-Awja, prie Tikrito

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Prezidento Sadamo sekretorius ir pagrindinis patarėjas

5.   VARDAS: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

DAR ŽINOMAS KAIP: Al-Kimawi

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1943 m., al-Awja, prie Tikrito, Irakas

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Prezidento patarėjas ir vyresnysis Revoliucinės Vadovybės Tarybos narys

6.   VARDAS: Izzat Ibrahim al-Duri

DAR ŽINOMAS KAIP: Abu Brays

Abu Ahmad

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1942 m., al-Dur

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Irako karinių pajėgų vyriausiojo kariuomenės vado pavaduotojas,

Sekretoriaus pavaduotojas, Ba'th partijos regioninė vadovybė,

Revoliucinės Vadovybės Tarybos pirmininko pavaduotojas

7.   VARDAS: Hani Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: apie 1962 m., al-Awja, prie Tikrito

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Nr. 2 Specialiojoje Saugumo Organizacijoje

8.   VARDAS: Aziz Salih al-Numan

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1941 m. arba 1945 m., An Nasiriyah

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos regioninės vadovybės pirmininkas;

Buvęs Karbala ir An Najaf valdytojas;

Buvęs žemės ūkio ir žemės ūkio reformos ministras (1986-1987)

9.   VARDAS: Muhammad Hamza Zubaidi

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1938 m., Babylon, Babil

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Buvęs Ministras Pirmininkas

10.   VARDAS: Kamal Mustafa Abdallah

DAR ŽINOMAS KAIP: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1952 m. arba 1955 m. gegužės 4 d., Tikritas

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Respublikinės Gvardijos sekretorius;

Vadovavo Specialiajai Respublikinei Gvardijai ir abiems Respublikinės Gvardijos korpusams

11.   VARDAS: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

DAR ŽINOMAS KAIP: Barzan Razuki Abd al-Ghafur

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1960 m., Salah al-Din

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Specialiosios Respublikinės Gvardijos vadas

12.   VARDAS: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: apie 1946 m. arba 1949 m. arba 1960 m., Salah al-Din arba al-Awja prie Tikrito

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Vadovavo Irako oro gynybos pajėgoms;

Karinės industrializacijos organizacijos vadovo pavaduotojas

13.   VARDAS: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1950 m., Mosul

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ginkluotojų pajėgų štabo viršininkas

14.   VARDAS: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

DAR ŽINOMAS KAIP: Ayad Futayyih Al-Rawi

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1953 m., Ramadi

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Respublikinės Gvardijos štabo viršininkas

15.   VARDAS: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: apie 1954 m., Tikrit

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Bendrojo saugumo valdybos vadovas

16.   VARDAS: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1950 m., Tikrit

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Irako žvalgybos tarnybos vadovas;

Bendrojo saugumo valdybos vadovas 1997-1999 m.

17.   VARDAS: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

DAR ŽINOMAS KAIP: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1950 m., Bayji, Salah al-Din provincija

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Oro pajėgų vadas

18.   VARDAS: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: apie 1941 m., ar-Rashidiyah, Bagdado priemiestis

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos karinio skyriaus pirmininko pavaduotojas

Darbo ir socialinių reikalų ministras (1993-1996 m.)

19.   VARDAS: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: apie 1957 m. arba 1942 m. kovo 14 d., arba Mosul, arba Baghdad

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ministro Pirmininko pavaduotojas

Karinės industrializacijos organizacijos vadovas

20.   VARDAS: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: apie 1938 m., Mosul

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Prezidento pavaduotojas nuo 1991 m.

21.   VARDAS: Rukan Razuqi Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

DAR ŽINOMAS KAIP: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;

Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;

Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1956 m., Tikrit

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Genčių reikalų vadovas Prezidento kanceliarijoje

22.   VARDAS: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1955 m. gegužės 4 d., al.-Samnah, prie Tikrito

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Genčių reikalų vadovo pavaduotojas Prezidento kanceliarijoje

23.   VARDAS: Mizban Khadr Hadi

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1938 m., Mandali apygarda, Diyala

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės ir Revoliucinės Vadovybės Tarybos nuo 1991 m. narys

24.   VARDAS: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1924 m., Sulaymaniyah

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Prezidento pavaduotojas, Revoliucinės Vadovybės Taryba

25.   VARDAS: Tariq Aziz

DAR ŽINOMAS KAIP: Tariq Mikhail Aziz

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1936 m. liepos 1 d., Mosul arba Baghdad

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ministro Pirmininko pavaduotojas

PASAS: (1997 m. liepos mėn.): Nr. 34409/129

26.   VARDAS: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti

DAR ŽINOMAS KAIP: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1954 m., Tikrit

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Basrah gubernatorius

27.   VARDAS: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1944 m., Mosul

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Gynybos ministras

28.   VARDAS: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1934 m., Diyala

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ministro pirmininko pavaduotojas ir finansų ministras

29.   VARDAS: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1953 m., Baghdad arba Mosul

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Vidaus reikalų ministras

30.   VARDAS: Ayad Futtayyih Khalifa Al-Rawi

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: apie 1942 m., Rawah

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Nuo 2001 m. iki 2003 m. Quds pajėgų štabo viršininkas

Buvęs Baghdad ir Ta'mim gubernatorius

31.   VARDAS: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: apie 1948 m.

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Karinės žvalgybos vadovas

32.   VARDAS: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1938 m. balandžio 5 d., Baghdad

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Prezidento patarėjas mokslo klausimais;

Nuo 1988 m. iki 1991 m. Karinės industrializacijos organizacijos vyresnysis atstovas;

Buvęs Specialiųjų projektų techninio korpuso vadovas;

PASAS:? Nr. 33301/862

Išduotas: 1997 m. spalio 17 d.

Galioja iki: 2005 m. spalio 1 d.

?M0003264580

Išduotas: nežinoma

Galioja iki: nežinoma

?H0100009

Išduotas: 2001 m. gegužės mėn.

Galioja iki: nežinoma

33.   VARDAS: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1939 m., Baghdad

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Nuo 1996 m. iki 2003 m. naftos pramonės ministras

Karinės industrializacijos organizacijos vadovas, 1990 m. pradžia

34.   VARDAS: Husam Muhammad Amin Al-Yassin

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1953 m. arba 1958 m., Tikrit

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Nacionalinės kontrolės valdybos vadovas

35.   VARDAS: Muhammad Mahdi Al-Salih

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1947 m. arba 1949 m., al-Anbar provincija

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Nuo 1987 m. iki 2003 m. prekybos ministras

Prezidento kanceliarijos vadovas, 1980 m. vidurys

36.   VARDAS: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1947 m., Tikrit

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Prezidento patarėjas;

Atsakingas už bendrąjį saugumą, 1990 m. pradžia;

Nuo 1990 m. iki 1991 m. Irako žvalgybos tarnybos vadovas;

Sadamo Huseino netikras brolis

37.   VARDAS: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DAR ŽINOMAS KAIP: Watab Ibrahim al-Hassan

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1952 m., Tikrit

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Prezidento patarėjas;

Vidaus reikalų ministras, 1990 m. pradžia;

Sadamo Huseino netikras brolis

38.   VARDAS: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1951 m., Tikrit

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Prezidento patarėjas;

Nuo 1989 m. iki 1998 m. nuolatinis atstovas prie JT (Ženevoje);

Irako žvalgybos tarnybos vadovas, 1980 m. pradžia;

Sadamo Huseino netikras brolis

39.   VARDAS: Huda Salih Mahdi Ammash

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1953 m., Baghdad

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės narys;

Biologinių laboratorijų, Karinės industrinės organizacijos vadovas, 1990 m. vidurys;

Buvęs Ba'th partijos Studentų ir jaunimo skyriaus vadovas;

Buvęs Moterų reikalų profesinio skyriaus vadovas;

40.   VARDAS: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1947 m.

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, Diyala

Nuo 1998 m. iki 2000 m. Pietinio regiono vadovo pavaduotojas;

Buvęs Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas

41.   VARDAS: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1942 m., Suq Ash-Shuyukh apygarda, Dhi-Qar

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, At-Tamin;

Nuo 1995 m. iki 2001 m. vidaus reikalų ministras

42.   VARDAS: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1937 m. arba 1938 m., Baghdad

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, Rytų Bagdadas

43.   VARDAS: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

DAR ŽINOMAS KAIP: Humam ′Abd al-Khaliq ′Abd al-Rahman;

Humam ′Abd-al-Khaliq Rashid

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1945 m., Ar-Ramadi

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Aukštojo mokslo ir tyrimų ministras, 1992-1997 m., 2001-2003 m.;

Nuo 1997 m. iki 2001 m. kultūros ministras;

Irako atominės energetikos organizacijos vadovas ir vadovo pavaduotojas;

PASAS: 0018061/104, išduotas 1993 m. rugsėjo 12 d.

44.   VARDAS: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, al-Basrah

45.   VARDAS: Nayif Shindakh Thamir Ghalib

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, An-Najaf;

Irako Nacionalinės Asamblėjos narys;

PASTABA: mirė 2003 m.

46.   VARDAS: Saif-al-Din al-Mashhadani

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1956 m., Baghdad

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, Al-Muthanna

47.   VARDAS: Fadil Mahmud Gharib

DAR ŽINOMAS KAIP: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1944 m., Dujail

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, Babil;

Generalinės Irako profsąjungų federacijos pirmininkas

48.   VARDAS: Muhsin Khadr Al-Khafaji

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, al-Qadisyah

49.   VARDAS: Rashid Taan Kathim

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, al-Anbar

50.   VARDAS: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi

DAR ŽINOMAS KAIP: Saqr al-Kabisi Abd Aqala

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1944 m., Kubaisi, al-Anbar

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, Maysan

51.   VARDAS: Ghazi Hammud Al-Ubaidi

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1944 m., Baghdad

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, Wasit

52.   VARDAS: Adil Abdallah Mahdi

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1945 m., al-Dur

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, Dhi-Qar;

Buvęs Ba'th partijos Diyala ir al-Anbar pirmininkas

53.   VARDAS: Qaid Husein Al-Awadi

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, Ninawa;

Buvęs An-Najaf gubernatorius, apie 1998-2002 m.

54.   VARDAS: Khamis Sirhan Al-Muhammad

DAR ŽINOMAS KAIP: Dr. Fnu Mnu Khamis

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, Karbala

55.   VARDAS: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1944 m., Tikrit

PILIETYBĖ: Irako

JTO ST REZOLIUCIJOS 1483 PAGRINDU:

Ba'th partijos Regioninės Vadovybės pirmininkas, Salah Ad-Din;

Buvęs ministro padėjėjas saugumo klausimams Užsienio reikalų ministerijoje

▼M4

56. Sajida Khayrallah Tilfah. Gimimo data: 1937 m. Gimimo vieta: Al-Awja, netoli Tikrito, Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: oficialiai pripažinta Sadamo Huseino žmona ir jo penkių vaikų motina, įskaitant Qusay Saddam Hussein ir Uday Saddam Hussein.

57. Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti. Gimimo data: 1967 m. Gimimo vieta: Irakas. Pilietybė: Irako. Adresas: Amman, Jordanija. Kita informacija: Sajida Khayrallah Tilfah ir Saddamo Husseino duktė.

58. Rana Saddam Hussein Al-Tikriti. Gimimo data: 1969 m. Gimimo vieta: Irakas. Pilietybė: Irako. Adresas: Amman, Jordanija. Kita informacija: Sajida Khayrallah Tilfah ir Saddamo Husseino duktė.

59. Hala Saddam Hussein Al-Tikriti. Gimimo data: 1972 m. Gimimo vieta: Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: Sajida Khayrallah Tilfah ir Saddamo Husseino duktė.

60. Samira Shahbandar (taip pat žinoma kaip Chadian). Gimimo data: 1946 m. Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: antroji Sadamo Husseino žmona ir jo trečiojo sūnaus motina.

61. Ali Saddam Hussein Al-Tikriti (taip pat žinomas kaip Hassan). Gimimo data: 1980 arba 1983 m. Gimimo vieta: Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: Samira Shahbandar ir Saddamo Husseino sūnus.

62. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Gimimo data: 1972 m. lapkričio 2 d. Pilietybė: Irako. Adresas: Ženeva, Šveicarija. Kita informacija: Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti vaikas.

63. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Gimimo data: 1978 m. sausio 1 d. Pilietybė: Irako. Adresas: Ženeva, Šveicarija. Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti vaikas.

64. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Gimimo data: 1981 m. balandžio 18 d. Pilietybė: Irako. Adresas: Ženeva, Šveicarija. Kita informacija: Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti vaikas.

65. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Gimimo data: 1983 m. lapkričio 2 d. Pilietybė: Irako. Adresas: Ženeva, Šveicarija. Kita informacija: Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti vaikas.

66. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Gimimo data: 1986 m. gruodžio 3 d. Pilietybė: Irako. Adresas: Ženeva, Šveicarija. Kita informacija: Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti vaikas.

67. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Gimimo data: 1980 m. gruodžio 19 d. arba 1980 m. sausio 19 d. Pilietybė: Irako. Adresas: Irakas. Kita informacija: Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti vaikas.

68. Jawhar Majid Al-Duri. Gimimo data: apie 1942 m., Al- Dur, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresas: Irakas. Kita informacija: Izzat Ibrahim Al-Duri žmona.

69. Sundus Abd Al-Ghafur. Gimimo data: apie 1967 m., Kirkuk, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresas: Irakas. Kita informacija: Izzat Ibrahim Al-Duri žmona.

70. Nidal Al-Rabi'i Gimimo data: apie 1965 m. Gimimo vieta: Al-Dur, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresas: Irakas. Kita informacija: Izzat Ibrahim Al-Duri žmona.

71. Intissar Al-Ubaydi. Gimimo data: apie 1974 m. Pilietybė: Irako. Adresas: Irakas. Kita informacija: Izzat Ibrahim Al-Duri žmona.

▼M6

72. Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra). Date of birth: 6 June 1964. Place of birth Iraq. Nationality: Iraqi.

73. Adib Shaban Al-Ani (alias (a) Dr. Adib Sha’ban, (b) Adib Shaban. Date of birth: 1952. Nationality: Iraqi.

74. Dr. Sahir Berhan (alias (a) Dr. Sahir Barhan, (b) Saher Burhan Al-Deen, (c) Sahir Burhan). Date of birth: 1967. Address: (a) Baghdad, Iraq, (b) United Arab Emirates. Nationality: Iraqi.

75. Maki Mustafa Hamudat (alias (a) Maki Hamudat, (b) Mackie Hmodat, (c) General Maki Al-Hamadat, (d) Macki Hamoudat Mustafa). Date of birth: circa 1934. Address: Mosul, Iraq. Nationality: Iraqi.

76. Roodi Slewa (alias (a) Rudi Slaiwah, (b) Rudi Untaywan Slaywah, (c) Rudi Saliwa). Nationality: Iraqi.

▼M18 —————

▼M6

80. Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Date of birth: 25 January 1932. Passport No H0044232 (Iraqi).

81. Adnan S. Hasan Ahmed (alias (a) Hasan Ahmed S. Adnan, (b) Ahmed Sultan). Address: Amman, Jordan.

82. Munir Al Qubaysi (alias (a) Munir Al-Kubaysi, (b) Muneer Al-Kubaisi, (c) Munir Awad, (d) Munir A Mamduh Awad). Date of birth: 1966. Place of birth: Heet, Iraq. Address: Syria. Nationality: Iraqi.

83. ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING (alias (a) ALFA TRADING COMPANY, (b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING). Address: P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan.

84. TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Addresses: (a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordan; (b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordan; (c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan.

▼M9

85. Muhammad Yunis Ahmad (dar žinomas kaip a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali). Adresai: a) Al-Dawar gatvė, Bludanas, Sirija, b) Damaskas, Sirija, c) Mosulas, Irakas, d) Wadi Al-Hawi, Irakas, e) Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai, f) Al-Hasaka, Sirija. Gimimo data: 1949 m. Gimimo vieta: Al-Mowall, Mosulas, Irakas. Pilietybė: Irako.

▼M10

86. Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (dar žinomas kaip: a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Gimimo data: a) 1968 gegužės 15, b) 1970 m. Gimimo vieta: a) Al-Owja, Irakas, b) Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresai: a) Mosulas, Irakas, b) Az Zabadani, Sirija. Paso Nr.: Irako pasas Nr. 284158 (galioja iki 2005 rugpjūčio 21; vardas: Ali Thafir Abdallah; gimimo data: 1970 m.; gimimo vieta: Bagdadas, Irakas). Kita informacija: buvusio prezidento Saddam Hussein patarėjo Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti sūnus.

87. Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (dar žinomas kaip: a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Gimimo data: a) apie 1970 m., b) 1970 m. Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresai: a) Damaskas, Sirija, b) Al-Shahid gatvė, Al-Mahata apylinkė, Az Zabadani, Sirija, c) Jemenas. Paso Nr.: Irako pasas Nr. 2863795S (galioja iki 2005 rugpjūčio 23; vardas: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; gimimo data: 1970 m.; gimimo vieta: Bagdadas, Irakas). Kita informacija: buvusio prezidento Saddam Hussein patarėjo Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti sūnus.

88. Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (dar žinomas kaip: a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Gimimo data: 1971 10 21. Gimimo vieta: a) Bagdadas, Irakas, b) Al-Owja, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresai: a) Bludanas, Sirija, b) Mutanabi rajonas, Al Monsur, Bagdadas, Irakas. Kita informacija: buvusio prezidento Saddam Hussein patarėjo Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti sūnus.

89. Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (dar žinomas kaip: a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman). Gimimo data: a) 1983 10 25, b) 1977 m. Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresai: a) Al-Shahid gatvė, Al-Mahata apylinkė, Az Zabadani, Sirija, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskas, Sirija, c) Irakas. Paso Nr.: Irako pasas Nr. 284173 (galioja iki 2005 rugpjūčio 21; vardas: Muhammad Da’ud Salman; gimimo data: 1977 m.; gimimo vieta: Bagdadas, Irakas). Kita informacija: buvusio prezidento Saddam Hussein patarėjo Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti sūnus.

90. Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (dar žinomas kaip: a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir „Abdullah“). Gimimo data: 1970 liepos 17. Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresai: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskas, Sirija, b) Beirutas, Libanas. Kita informacija: buvusio prezidento Saddam Hussein patarėjo Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti sūnus.

91. Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (dar žinomas kaip: a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Gimimo data: 1988 rugsėjo 19. Pilietybė: Irako. Adresai: a) Al-Shahid gatvė, Al-Mahata apylinkė, Az Zabadani, Sirija, b) Jemenas. Kita informacija: buvusio prezidento Saddam Hussein patarėjo Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti sūnus.

▼M12

92. AL-ARABI TRADING COMPANY. Adresai: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, Iraq; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq; c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, Iraq.

93. AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (alias AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD; b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD; c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD; e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD). Adresas: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, Iraq.

94. AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM (alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM; c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY). Adresas: Iraq.

95. AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adresai: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, United Arab Emirates; b) 638, Rashidiya, Dubai, United Arab Emirates; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates; d) Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Iraq.

96. AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adresas: Ruggell, Liechtenstein.

97. LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adresas: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Switzerland. Kita informacija: Federalinis Nr.: CH-2 17-0-431-423-3 (Switzerland).

98. MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Kita informacija: Federalinis Nr.: CH-660-0-469-982-0 (Switzerland).

99. MONTANA MANAGEMENT, INC. Adresas: Panama.

100. TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG Ltd.). Registruotas bendrovės numeris: 02150590 (United Kingdom). Registruotas biuro adresas: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom. Kita informacija: paskutiniai žinomi direktoriai: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

101. T.M.G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Registruotas bendrovės numeris: 02142819 (United Kingdom). Registruotas biuro adresas: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom. Kita informacija: paskutiniai žinomi direktoriai: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

▼M21
V PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose nurodytas kompetentingas valdžios institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

A.   Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos:

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Unions_consolidated_sanctions_list

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

B.   Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium (Belgija)

E. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu.( 1 ) OL L 169, 2003 7 8, p. 72.

( 2 ) OL L 337, 1996 12 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 208/2003 (OL L 28, 2003 2 4, p. 26).

( 3 ) OL L 361, 1992 12 10, p. 1.

Top