Help Print this page 

Document 02003E0495-20140723

Title and reference
Tarybos bendroji pozicija 2003/495/BUSP 2003 m. liepos 7 d. dėl Irako ir panaikinanti Bendrąsias pozicijas 96/741/BUSP ir 2002/599/BUSP

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/495/2014-07-23
Multilingual display
Text

2003E0495 — LT — 23.07.2014 — 008.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2003/495/BUSP

2003 m. liepos 7 d.

dėl Irako ir panaikinanti Bendrąsias pozicijas 96/741/BUSP ir 2002/599/BUSP

(OL L 169, 8.7.2003, p.72)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2003/735/BUSP 2003 m. spalio 13 d.

  L 264

40

15.10.2003

►M2

TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2004/553/BUSP 2004 m. liepos 19 d.

  L 246

32

20.7.2004

►M3

TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/186/BUSP 2008 m. kovo 3 d.

  L 59

31

4.3.2008

 M4

TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2009/175/BUSP 2009 m. kovo 5 d.

  L 62

28

6.3.2009

 M5

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/128/BUSP 2010 m. kovo 1 d.

  L 51

22

2.3.2010

►M6

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/100/BUSP 2011 m. vasario 14 d.

  L 41

9

15.2.2011

►M7

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/812/BUSP 2012 m. gruodžio 20 d.

  L 352

54

21.12.2012

►M8

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/484/BUSP 2014 m. liepos 22 d.

  L 217

38

23.7.2014
▼B

TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2003/495/BUSP

2003 m. liepos 7 d.

dėl Irako ir panaikinanti Bendrąsias pozicijas 96/741/BUSP ir 2002/599/BUSPEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. gegužės 22 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1483 (2003), panaikinančią visus draudimus, susijusius su prekyba su Iraku bei finansinių ir ekonominių išteklių teikimu Irakui, nustatytus Saugumo Tarybos rezoliucija 661 (1990) ir vėlesnėmis atitinkamomis rezoliucijomis, įskaitant Rezoliuciją 778 (1992), išskyrus draudimus, susijusius su ginklų ir susijusių medžiagų, kitokių negu tie ginklai ir susijusios medžiagos, kurių reikia Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei kaip okupacinėms valstybėms, turinčioms jungtinę vadovybę (toliau - Vadovybė), pardavimu arba tiekimu, ir nustatančią naujas priemones.

(2)

Taryba palankiai vertina Saugumo Tarybos sprendimą atšaukti sankcijas Irakui.

(3)

Taryba palankiai vertina Rezoliucijoje 1483 (2003) išreikštą Saugumo Tarybos ir Vadovybės pasiryžimą padėti atkurti Iraką ir padėti Irako žmonėms siekiant įsteigti tarptautiniu mastu pripažintą atstovaujamąją Vyriausybę.

(4)

Dėl to Tarybos bendrosios pozicijos 96/741/BUSP ( 1 ) ir 2002/599/BUSP ( 2 ) turėtų būti panaikintos.

(5)

Bendrijai reikia imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintos tam tikros priemonės,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:▼M2

1 straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba nacionaliniams subjektams iš jų teritorijų, arba naudojantiems laivus su valstybių narių vėliavomis ar valstybių narių orlaivius, draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti į Iraką visų rūšių ginklus ir susijusias medžiagas, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir atsargines dalis, nepaisant to, ar tų ginklų ir susijusių medžiagų kilmės šalis yra jų teritorijose.

2.  Nepažeidžiant valstybėms narėms nustatytų draudimų ar jų įsipareigojimų, susijusių su 1991 m. balandžio 3 d. JTSTR 687 (1991) 8 ir 12 dalyse nurodytais dalykais arba su 1991 m. rugpjūčio 15 d. JTSTR 707 (1991) 3 dalies f punkte nurodyta veikla, šio straipsnio 1 dalis netaikoma, kai parduodami, tiekiami, perduodami ir eksportuojami ginklai ar susijusios medžiagos, kurios reikalingos Irako Vyriausybei ar JTSTR 1511 (2003) įsteigtoms daugiašalėms pajėgoms JTSTR 1546 (2004) nurodytais tikslais.

3.  Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos ginklus ir susijusios medžiagos parduodamos, tiekiamos, perduodamos ir eksportuojamos gavus leidimą iš valstybių narių kompetentingų institucijų.

▼M7

2 straipsnis

Visos lėšos ar kitas finansinis turtas arba ekonominiai ištekliai:

a) priklausę ankstesnei Irako Vyriausybei ar jo valstybinėms institucijoms, korporacijoms ar agentūroms, 2003 m. gegužės 22 d. esančioms už Irako ribų, kaip nurodė Komitetas, įsteigtas Saugumo Tarybos rezoliucija 661 (1990), arba

b) išvežti iš Irako arba įsigyti Sadamo Huseino ar kitų buvusio Irako režimo vyresniųjų pareigūnų ir jų artimų šeimos narių, įskaitant jų arba jų vardu ar jų nurodymu veikiančių asmenų tiesiogiai ar netiesiogiai valdomas ar kontroliuojamas įmones, kaip nurodė Komitetas, įsteigtas Saugumo Tarybos rezoliucija 661 (1990),

nedelsiant įšaldomi ir, jei tos lėšos ar kitas finansinis turtas arba ekonominiai ištekliai patys nebuvo anksčiau teismo, administracine ar arbitražo tvarka arba teismo sprendimu suvaržyti, o tokiu atveju jie gali būti panaudoti tokiam reikalavimui ar teismo sprendimui patenkinti, valstybės narės nedelsdamos imasi veiksmų, kad jie būtų perduoti Irako plėtros fondą pakeisiančiai priemonei, kurią Irako Vyriausybė nustatys Saugumo Tarybos rezoliucijose 1483 (2003) ir 1956 (2010) nustatytomis sąlygomis.

▼M8

2a straipsnis

2 straipsnio b punkte nurodytiems asmenims ir subjektams arba jų naudai neleidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

Išimtys gali būti taikomos lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie:

a) būtini pagrindiniams 2 straipsnio b punkte nurodytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikiams patenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) yra skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) yra skirti išimtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams sumokėti už įšaldytų lėšų ir ekonominių išteklių kasdienį laikymą ar tvarkymą; arba

d) reikalingi ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

▼B

3 straipsnis

Imamasi visų reikiamų priemonių, kad būtų sudarytos palankios sąlygos saugiai grąžinti Irako institucijoms Irako kultūros vertybes ir kitus archeologinės, istorinės, kultūrinės, retos mokslinės ir religinės vertės daiktus, neteisėtai paimtus iš Irako nacionalinio muziejaus, nacionalinės bibliotekos ir kitų vietų Irake nuo Saugumo Tarybos rezoliucijos 661 (1990) priėmimo dienos, taip pat kad būtų uždrausta prekyba tokiais daiktais ar daiktais, dėl kurių kyla pagrįstas įtarimas, kad jie buvo neteisėtai paimti, ir jų perdavimas.

▼M3

4 straipsnis

Visos pajamos, gautos pardavus iš Irako eksportuojamą naftą, naftos produktus ir gamtines dujas nuo 2003 m. gegužės 22 d., pervedamos į Irako plėtros fondą JTST rezoliucijoje 1483 (2003) nustatytomis sąlygomis.

▼B

5 straipsnis

1.  Naftai, naftos produktams ir gamtinėms dujoms iš Irano tol, kol nuosavybės teisė nepereina pradiniam pirkėjui, netaikomi procesiniai veiksmai ir jokios sulaikymo, arešto uždėjimo ar vykdymo formos.

2.  Privilegijos ir imunitetai, prilygstantys tiems, kuriais naudojasi Jungtinės Tautos, taikomi:

a) pajamoms ir prievolėms, atsirandančioms iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų pardavimo;

b) Irako plėtros fondui;

c) lėšoms, kitam finansiniam turtui ar ekonominiams ištekliams, kurie turi būti perduoti Irako plėtros fondui pagal 2 straipsnį.

3.  Šio straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos privilegijos ir imunitetai netaikomi procesiniams veiksmams, kuriuose tokioms pajamoms ir prievolėms reikia taikyti atgręžtinį reikalavimą, kad būtų patenkintas įsipareigojimas dėl žalos atlyginimo ryšium su ekologine avarija, įskaitant naftos išsiliejimą, nutinkančia po 2003 m. gegužės 22 d.

▼M3

4.  1 dalyje ir 2 dalies a ir b punktuose nurodytos privilegijos ir imunitetai netaikomi jokiam galutiniam sprendimui, kylančiam iš sutartinio įsipareigojimo, kurį Irakas prisiėmė po 2004 m. birželio 30 d.

▼B

6 straipsnis

Tarybos Bendrosios pozicijos 96/741/BUSP ir 2002/599/BUSP panaikinamos.

7 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną. Ji taikoma nuo 2003 m. gegužės 22 d.

▼M6

4 ir 5 straipsniai taikomi iki 2011 m. birželio 30 d.

▼B

8 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.( 1 ) 1996 m. gruodžio 17 d. Bendroji pozicija 96/741/BUSP, Tarybos nustatyta remiantis Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsniu, dėl nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo Irakui taikomo embargo (OL L 337, 1996 12 27, p. 5).

( 2 ) 2002 m. liepos 22 d. Bendroji pozicija 2002/599/BUSP, papildanti Bendrąją poziciją 96/741/BUSP dėl nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo Irakui taikomo embargo (OL L 194, 2002 7 23, p. 47).

Top