Help Print this page 

Document 02011R0359-20150409

Title and reference
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 359/2011 2011 m. balandžio 12 d. dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/359/2015-04-09
Multilingual display
Text

2011R0359 — LT — 09.04.2015 — 007.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 359/2011

2011 m. balandžio 12 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane

(OL L 100, 14.4.2011, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1002/2011 2011 m. spalio 10 d.

  L 267

1

12.10.2011

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 264/2012 2012 m. kovo 23 d.

  L 87

26

24.3.2012

►M3

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1245/2012 2012 m. gruodžio 20 d.

  L 352

15

21.12.2012

►M4

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 206/2013 2013 m. kovo 11 d.

  L 68

9

12.3.2013

►M5

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M6

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 371/2014 2014 m. balandžio 10 d.

  L 109

9

12.4.2014

►M7

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/548 2015 m. balandžio 7 d.

  L 92

1

8.4.2015
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 359/2011

2011 m. balandžio 12 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį IraneEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimą 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane ( 1 ), priimtą pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendime 2011/235/BUSP numatyta įšaldyti tam tikrų asmenų, atsakingų už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane, lėšas ir ekonominius išteklius. Tie asmenys ir subjektai išvardyti sprendimo priede.

(2)

Ribojamosios priemonės turėtų būti taikomos asmenims, prisidėjusiems prie nurodymo vykdyti sunkius žmogaus teisių pažeidimus arba prie jų vykdymo, arba atsakingiems už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą imantis smurtinių veiksmų prieš taikius demonstrantus, žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus, studentus ar kitus asmenis, kurie atvirai gina savo teisėtas teises, įskaitant saviraiškos laisvę, bei asmenims, prisidėjusiems prie nurodymo vykdyti sunkius teisės į tinkamą teisinį procesą pažeidimus, kankinimą, žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį arba chaotišką, neproporcingą ir vis dažnesnį mirties bausmės taikymą, įskaitant viešas egzekucijas, užmėtymą akmenimis, pakorimą arba nepilnamečių nusikaltėlių egzekucijas, arba prie jų vykdymo, arba atsakingiems už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą pažeidžiant Irano tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje.

(3)

Tos priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant jas įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygiu, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai.

(4)

Šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma – teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į tas teises.

(5)

Atsižvelgiant į politinę padėtį Irane ir siekiant užtikrinti suderinamumą su Sprendimo 2011/235/BUSP priedo keitimo ir peržiūros procesu, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies keisti šio reglamento I priede pateiktą sąrašą.

(6)

Pagal šio reglamento I priede pateiktų sąrašų pakeitimų darymo tvarką turėtų būti numatyta į sąrašus įtrauktiems asmenims, subjektams arba įstaigoms pateikti įtraukimo į sąrašus motyvus, kad jie galėtų pateikti pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai informuoti atitinkamą asmenį, subjektą arba įstaigą.

(7)

Šio reglamento įgyvendinimo reikmėms ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis būtina skelbti viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ( 2 ) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ( 3 ).

(8)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

lėšos –

finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų likučius, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, varantus, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugį;

v) paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas;

vii) lėšų arba kitų finansinių išteklių nuosavybės teisės patvirtinimo dokumentus;

b)

lėšų įšaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galėjimo jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

c)

ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

d)

ekonominių išteklių įšaldymas – išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, draudimas;

e)

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

▼M2

1a straipsnis

 

 ◄

1.  Draudžiama:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai Irane asmenims, subjektams ar įstaigoms parduoti, tiekti, perduoti arba į Iraną eksportuoti III priede išvardytą Sąjungos ar kitokios kilmės įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms arba skirta naudoti Irane;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai Irane asmenims, subjektams ar įstaigoms teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III priede išvardyta įranga, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms arba skirta naudoti Irane;

c) tiesiogiai arba netiesiogiai Irane asmenims, subjektams ar įstaigoms teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su III priede išvardyta įranga, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms arba skirta naudoti Irane, įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, skirtus įrangai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai teikti;

d) sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a, b ir c punktuose nurodytų draudimų.

▼M3

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurios, jų nuomone, yra tinkamos, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti III priede išvardytą įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, jeigu minėta įranga yra skirta tik Sąjungos ir jos valstybių narių darbuotojų Irane apsaugai arba teikti su tokia įranga susijusią 1 dalies b ir c punktuose nurodytą techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas ar finansavimą arba finansinę paramą.

▼M2

1b straipsnis

1.  Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai Irane asmenims, subjektams ar įstaigoms parduoti, tiekti, perduoti arba į Iraną eksportuoti IV priede nurodytą arba Irane skirtą naudoti Sąjungos ar kitokios kilmės įrangą, technologijas arba programinę įrangą, nebent atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija, nurodyta II priede išvardytose interneto svetainėse, iš anksto tam suteikė leidimą.

2.  Valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, nesuteikia leidimo pagal 1 dalį, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad Irano vyriausybė, viešosios įstaigos, korporacijos ir agentūros arba jų vardu ar jų labui veikiantys asmenys ar subjektai tokią įrangą, technologijas arba programinę įrangą naudotų interneto arba telefono ryšiui stebėti arba jį perimti Irane.

3.  Į IV priedą įtraukiama įranga, technologijos arba programinė įranga, kuri gali būti naudojama interneto arba telefono ryšiui stebėti arba jį perimti.

4.  Apie pagal šį straipsnį suteiktą leidimą atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per keturias savaites nuo leidimo suteikimo.

1c straipsnis

1.  Draudžiama:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai Irane asmenims, subjektams ar įstaigoms teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su IV priede nurodyta įranga, technologijomis ir programine įranga arba su IV priede nurodytos įrangos ir technologijų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, arba su IV priede nurodytos programinės įrangos tiekimu, diegimu, eksploatavimu ar atnaujinimu, arba skirtas naudoti Irane;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai Irane asmenims, subjektams ar įstaigoms teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su IV priede nurodyta įranga, technologijomis ir programine įranga arba skirtą naudoti Irane;

c) Irano vyriausybei, viešosioms įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms arba jų vardu ar jų labui veikiantiems asmenims ar subjektams teikti bet kokias telekomunikacijų arba interneto ryšio stebėjimo arba perėmimo paslaugas, iš kurių jie gauna tiesioginę arba netiesioginę naudą; ir

d) sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a, b arba c punktuose nurodytų draudimų;

nebent atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija, nurodyta II priede išvardytose interneto svetainėse, iš anksto tam suteikė leidimą, remdamasi 1b straipsnio 2 dalimi.

2.  1 dalies c punkte „telekomunikacijų arba interneto ryšio stebėjimo arba perėmimo paslaugos“ reiškia paslaugas, kurios suteikia galimybę, naudojantis IV priede nurodyta įranga, technologijomis ar programine įranga, gauti prieigą prie subjekto gaunamų ir išsiunčiamų telekomunikacijų bei su skambučiais susijusių duomenų ir juos perduoti siekiant tuos duomenis išgauti, iššifruoti, įrašyti, tvarkyti, analizuoti ir saugoti arba vykdyti kitą su jais susijusią veiklą.

▼B

2 straipsnis

1.  Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai išvengti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių taikymo arba dėl kurios išvengiama tų priemonių taikymo.

3 straipsnis

1.  I priede pateikiamas asmenų, kurie, kaip Taryba nustatė pagal Sprendimo 2011/235/BUSP 2 straipsnio 1 dalį, yra atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane, ir su jais susijusių asmenų, subjektų ar įstaigų sąrašas.

2.  I priede pateikiami sąraše nurodytų atitinkamų asmenų, subjektų ir įstaigų įtraukimo į sąrašą motyvai.

3.  Be to, I priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų tapatybei nustatyti. Tokią apie fizinius asmenis pateikiamą informaciją gali sudaryti vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Tokią apie juridinius asmenis, subjektus ir įstaigas pateikiamą informaciją gali sudaryti pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

4 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini I priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d) būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, jei atitinkama valstybė narė visoms kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė motyvus, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas.

2.  Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

5 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine arba arbitražo tvarka suvaržyti, kai toks suvaržymas nustatytas iki dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytas asmuo, subjektas ar įstaiga buvo įtraukti į I priedo sąrašą, arba iki tos dienos dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių buvo priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas;

b) atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas buvo užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) turto suvaržymas ar sprendimas nėra I priede nurodyto asmens, subjekto ar įstaigos naudai; ir

d) turto suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

2.  Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

6 straipsnis

1.  2 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a) palūkanomis arba kitomis dėl tų sąskaitų atsirandančiomis pajamomis; arba

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki 2 straipsnyje nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar įstaigos įtraukimo į I priedo sąrašą datos,

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai taip pat įšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

2.  2 straipsnio 2 dalies nuostatomis Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų gavus lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba įstaigos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldyti. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio ir su sąlyga, kad I priede išvardyti asmenys, subjektai ar įstaigos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas arba įstaiga sudarė, arba pareigą, kuri atitinkamam asmeniui, subjektui ar įstaigai atsirado iki atitinkamo asmens, subjekto ar įstaigos įtraukimo į sąrašą dienos, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

i) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami I priede nurodyto asmens, subjekto arba įstaigos mokėjimui atlikti; ir

ii) mokėjimu nepažeidžiama 2 straipsnio 2 dalis; ir

b) atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį nustatymą ir ketinimą suteikti leidimą.

8 straipsnis

1.  Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba įstaigos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.  Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms, kurie leido naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, neatsiranda jokia atsakomybė už 2 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo nesilaikymą, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais šį draudimą pažeis.

9 straipsnis

1.  Nedarant poveikio taikomoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a) nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai, nurodytai II priede išvardytose interneto svetainėse, visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per valstybes nares perduoda tokią informaciją Komisijai; ir

b) bendradarbiauja su ta kompetentinga institucija tikrinant tą informaciją.

2.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

10 straipsnis

Valstybės narės ir Komisija nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

11 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą remdamasi valstybių narių pateikta informacija.

12 straipsnis

1.  Jeigu Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai taikyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

2.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai praneša savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, taip suteikdama tokiam asmeniui, subjektui arba įstaigai galimybę pateikti pastabas.

3.  Jei pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja asmenį, subjektą arba įstaigą.

4.  I priede pateiktas sąrašas reguliariai, bent kas 12 mėnesių, peržiūrimas.

13 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos sankcijos už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad jos būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

14 straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tokiam ryšių palaikymui naudojamas II priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

15 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms;

e) visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

16 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų sąrašasAsmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Gimimo vieta: Teheranas, Iranas Gimimo data: 1961 m.

Irano nacionalinės policijos vadovas. Jo vadovaujamos pajėgos vykdė žiaurius išpuolius taikių protestų metu ir smurtinį naktinį išpuolį Teherano universiteto studentų bendrabučiuose 2009 m. birželio 15 d.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollah vadas ir Islamo revoliucijos gvardijos pulkininkas. Jis yra vienas iš Ansar-e Hezbollah įkūrėjų. Šios sukarintos pajėgos buvo atsakingos už itin žiaurų smurtą, kai buvo imtasi represinių priemonių prieš studentus ir universitetus 1999 m., 2002 m. ir 2009 m.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Islamo revoliucijos gvardijos sausumos pajėgų vado pavaduotojas.

Jis yra tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas už represines priemones protestų metu visą 2009 m. vasarą.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij vado pavaduotojas, buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas (iki 2010 m. vasario mėn.). Seyyed al-Shohada korpusas atsako už saugumą Teherano provincijoje ir atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurias represijas prieš protestų dalyvius 2009 m.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Islamo revoliucijos gvardijos Rassoulollah korpuso vadas, atsakingas už Teherano metropolio teritoriją nuo 2009 m. lapkričio mėn. Rassoulollah korpusas atsako už saugumą Teherano metropolio teritorijoje ir atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurų protestų malšinimą 2009 m. Atsakingas už represijas protestų metu per Ašūros renginius (2009 m. gruodžio mėn.) ir vėliau.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(dar žinomas kaip Aziz Jafari)

Gimimo vieta: Yazd (Iranas) Gimimo data: 1957 9 1

Generolas, Islamo revoliucijos gvardijos vadas. Generolo Aziz Jafari vadovaujama Islamo revoliucijos gvardija ir Sarollah bazė atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų neteisėtai įsikišdama į 2009 m. prezidento rinkimus, areštuodama ir sulaikydama politinius veikėjus, taip pat susiremdama su protestų dalyviais gatvėse.

 

7.

KHALILI Ali

 

Islamo revoliucijos gvardijos generolas, Sarollah bazės medicinos padalinio vadovas. Ji pasirašė Sveikatos ministerijai 2009 m. birželio 26 d. nusiųstą laišką, kuriuo uždraudžiama teikti dokumentus ar medicininius duomenis visiems per įvykius po rinkimų sužeistiems ar į ligoninę paguldytiems asmenims.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas. Seyyed al-Shohada korpusas atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų organizuojant represijas protestų metu.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Gimimo vieta: Najaf (Irakas) Gimimo data: apie 1952 m.

Basij vadas. Islamo revoliucijos gvardijos Basij pajėgų vadas Naqdi buvo atsakingas už Basij prievartos veiksmus 2009 m. pabaigoje, įskaitant smurtinį atsaką į Ašūros dienos protestus 2009 m. gruodžio mėn., kurių metu žuvo iki 15 asmenų ir buvo areštuota šimtai protesto dalyvių, arba prie jų prisidėjo.

Iki paskyrimo Basij vadu 2009 m. spalio mėn. Naqdi vadovavo Basij žvalgybos padaliniui, kuis buvo atsakingas už asmenų, areštuotų per susidorojimą po rinkimų, kvotą.

 

▼M7

10.

RADAN Ahmad-Reza

Gimimo vieta: Isfahanas (Iranas) – Gimimo data: 1963 m.

Policijos strateginių studijų centro vadovas, buvęs Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas (iki 2014 m. birželio mėn.). Nuo 2008 m. eidamas Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojo pareigas A. R. Radan buvo atsakingas už policijos pajėgų įvykdytą protestų dalyvių mušimą, žudymą, savavališkus areštus ir sulaikymą.

2011 4 12

▼M6

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Teherano ekstremaliųjų įvykių poveikio švelninimo organizacijos vadovas. Buvęs Teherano policijos vadovas (iki 2010 m. sausio mėn.).

Teherano metropolio teisėsaugos pajėgų vadas Azizollah Rajabzadeh yra aukščiausio rango pareigūnas, kaltinamas dėl prievartos veiksmų Kahrizak įkalinimo įstaigoje.

 

▼B

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teherano policijos vadas, buvęs Irano nacionalinės policijos vado pavaduotojas, atsakingas už policijos operacijas. Ji atsakingas už represinių operacijų Irano sostinėje koordinavimą Vidaus ministerijos vardu.

 

▼M7

13.

TAEB Hossein

Gimimo vieta: Teheranas – Gimimo data: 1963 m.

Islamo revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas, atsakingas už žvalgybą. Buvęs Basij vadas (iki 2009 m. spalio mėn.). Jo vadovaujamos pajėgos dalyvavo vykdant masinį taikių protestų dalyvių mušimą, žudymą, sulaikymą ir kankinimą.

2011 4 12

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Buvęs Mašhado teisminių institucijų vadovas (iki 2014 m. rugsėjo mėn.). Tikėtina, kad šiuo metu vyksta jo perkėlimo į kitas pareigas procesas. Jam prižiūrint teismo procesai vyko skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių ir remiantis spaudimu ir kankinimu išgautais prisipažinimais. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Gimimo vieta: Najafabad (Nadžafabadas) (Iranas) – Gimimo data: 1945 m.

Ekspertų asamblėjos narys ir Aukščiausiojo Vadovo atstovas Markazi (centrinėje) provincijoje. Buvęs Irano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugsėjo mėn.), taip pat buvęs žvalgybos ministras Khatami prezidentavimo metu.

Eidamas Irano generalinio prokuroro pareigas jis nurodė vykdyti parodomuosius teismo procesus po pirmųjų porinkiminių protestų ir juos prižiūrėjo; tų procesų metu kaltinamieji negalėjo pasinaudoti savo teisėmis ir advokato paslaugomis. Be to, jis atsakingas už Karizako įstaigoje vykdytus prievartos veiksmus.

2011 4 12

16.

HADDAD Hassan (kitas vardas – Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Buvęs Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris) teisėjas. Jis buvo atsakingas už sulaikytųjų bylas, susijusias su porinkiminėmis krizėmis, ir nuolat grasino sulaikytųjų šeimoms, kad jos tylėtų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius Karizako įkalinimo įstaigai. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

▼B

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Mashhad revoliucinio teismo teisėjas. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

▼M7

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Buvęs Teherano revoliucinio teismo teisėjas. Jis dalyvavo teisiant protestų dalyvius. Teisminės institucijos jį apklausė dėl Karizako įstaigoje vykdytų prievartos veiksmų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius, kad sulaikytieji būtų išsiųsti į Karizako įkalinimo įstaigą. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Gimimo vieta: Yazd (Jazdas) (Iranas) – Gimimo data: 1953 m.

Teherano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. Dolatabadi prokuratūra apkaltino daug protestų dalyvių, įskaitant 2009 m. gruodžio mėn. Ašūros dienos protestų dalyvius. Jis įsakė uždaryti Karroubi biurą 2009 m. rugsėjo mėn., areštuoti kelis reformistinių pažiūrų politikus ir uždraudė dvi reformistines politines partijas 2010 m. birželio mėn. Jo prokuratūra apkaltino protestų dalyvius Muharebeh nusikaltimu arba priešiškumu Dievui (už šį nusikaltimą skiriama mirties bausmė) ir neleido tinkamai teisti mirties bausmei pasmerktų asmenų. Jo prokuratūra taip pat veikė prieš reformistus, žmogaus teisių aktyvistus ir žiniasklaidos atstovus ir juos areštavo dalyvaudama platesniame susidorojimo su politine opozicija procese.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (dar žinomas kaip NASSERIAN)

 

Teisėjas, Teherano revoliucinio teismo (28 poskyris) vadovas. Jis atsakingas už porinkimines bylas. Jis skyrė ilgalaikio įkalinimo bausmes per neteisingą socialiniams, politiniams aktyvistams ir žurnalistams iškeltų bylų nagrinėjimą ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams ir socialiniams bei politiniams aktyvistams.

2011 4 12

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Gimimo vieta: Ejiyeh – Gimimo data: apie 1956 m.

Irano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugsėjo mėn. ir teisminių institucijų atstovas spaudai, taip pat buvęs žvalgybos ministras per 2009 m. rinkimus. 2009 m. rinkimų metu jam einant žvalgybos ministro pareigas jo vadovaujami žvalgybos agentai buvo atsakingi už šimtų aktyvistų, žurnalistų, disidentų ir reformistinių pažiūrų politikų sulaikymą, kankinimą ir melagingų prisipažinimų išgavimą darant spaudimą. Be to, politiniai asmenys buvo priversti melagingai prisipažinti per nepakeliamas kvotas, kurių metu buvo kankinama, naudojama prievarta, šantažas ir grasinama šeimos nariams.

2011 4 12

22.

MORTAZAVI Said

Gimimo vieta: Meybod (Meibodas), Yazd (Jazdas) (Iranas) – Gimimo data: 1967 m.

Buvęs Teherano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugpjūčio mėn.).

Eidamas Teherano generalinio prokuroro pareigas išdavė bendrąjį orderį šimtams aktyvistų, žurnalistų ir studentų sulaikyti. 2010 m. sausio mėn. parlamentinio tyrimo metu nustatyta, kad jis tiesiogiai atsakingas už trijų kalinių, kurie vėliau mirė kalinimo įstaigoje, sulaikymą. Jis buvo nušalintas nuo šių pareigų 2010 m. rugpjūčio mėn. Irano teisminėms institucijoms atlikus tyrimą, koks buvo jo vaidmuo, susijęs su trijų vyrų, po rinkimų sulaikytų pagal jo orderius, mirtimi. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris) teisėjas. Jis atsakingas už porinkimines bylas, skyrė ilgalaikes įkalinimo bausmes neteisingai nagrinėjant žmogaus teisių aktyvistams iškeltas bylas ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams.

2011 4 12

▼B

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhad prokuroro pavaduotojas. Jo kaltinimu teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Teherano revoliucinio teismo (15 poskyris) teisėjas. Būdamas atsakingas už porinkimines bylas šis teisėjas pirmininkavo parodomiesiems teismo procesams 2009 m. vasarą; jis pasmerkė mirčiai į parodomąjį teismo procesą atvykusius monarchistus. Jis nuteisė daugiau kaip šimtą politinių kalinių, žmogaus teisių aktyvistų ir demonstracijų dalyvių skirdamas ilgalaikes įkalinimo bausmes.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Rytų Azerbaidžano teisėjų vadovas. Jis buvo atsakingas už Sakineh Mohammadi-Ashtiani teismo procesą.

 

▼M6

27.

ZARGAR Ahmad

 

„Moralės sergėtojų organizacijos“ vadovas. Buvęs Teherano apeliacinio teismo (36 poskyris) teisėjas.

Jis patvirtino ilgalaikio įkalinimo orderius ir mirties orderius protestų dalyviams.

 

▼M7

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Aukščiausiojo Teismo teisėjas. Buvęs Mašhado revoliucinio teismo vyriausiasis teisėjas. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

▼B

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evin kalėjimo 350 kameros vadas. Ne vieną kartą naudojo pernelyg didelį smurtą prieš kalinius.

 

▼M7

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Teherano teisminių institucijų vadovas. Buvęs Irano kalėjimų organizacijos vadovas. Eidamas šias pareigas jis prisidėjo prie politinių protestų dalyvių masinio sulaikymo ir padėjo nuslėpti prievartos veiksmus įkalinimo sistemoje.

2011 4 12

▼B

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teherano Generalinės kalėjimų administracijos sekretoriaus pavaduotojas, buvęs Evin kalėjimo (Teheranas) vadovas (iki 2010 m. spalio mėn., kai buvo vykdomas kankinimas). Jis buvo prižiūrėtojas; dažnai grasino ir darė spaudimą kaliniams.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Eidamas Irano kalėjimų organizacijos vadovo pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už prievartos veiksmus ir teisių atėmimą įkalinimo įstaigoje. Jis įsakė daug kalinių perkelti į vienutę.

 

▼M6

33.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud

 

Ilamo provincijos gubernatorius. Buvęs Vidaus reikalų ministerijos politinis direktorius.

Kaip Politinių partijų ir grupių veiklos įstatymo 10 straipsnio komiteto vadovas buvo atsakingas už leidimų rengti demonstracijas ir kitus viešus renginius išdavimą ir politinių partijų registravimą.

2010 m. sustabdė dviejų su Mousavi susijusių reformistinių politinių partijų – Islamiškojo Irano dalyvavimo fronto ir Islamo revoliucijos mudžahedinų organizacijos – veiklą.

Nuo 2009 m. nuosekliai ir nuolat draudė visus nevyriausybinius susibūrimus, taigi neleido naudotis konstitucine teise protestuoti; todėl, pažeidžiant teisę į susirinkimų laisvę, buvo suimta daug taikių demonstrantų.

2009 m. jis taip pat uždraudė opozicijai surengti gedulo ceremoniją asmenims, žuvusiems protestų dėl prezidento rinkimų metu, paminėti.

2011 10 10

▼M7

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Irano kovos su narkotikais štabo generalinis direktorius. Buvęs Teherano policijos vadas. Jam vadovaujant policija buvo atsakinga už be teismo vykdomą prievartą prieš įtariamuosius jų suėmimo ir ikiteisminio kalinimo metu. 2009 m. birželio mėn. Teherano policija taip pat dalyvavo reiduose prieš Teherano universiteto bendrabučius, kurių metu, Irano Parlamento (Majlis) komisijos duomenimis, policija ir Basiji pajėgos sužeidė daugiau nei 100 studentų.

2011 10 10

▼M1

35.

AKHARIAN Hassan

 

Radžaišaro kalėjimo (Karadžas) 1 bloko viršininkas.

Keletas buvusių kalinių pranešė, kad jis naudoja kankinimus, taip pat davė nurodymus, kad kaliniai negalėtų gauti medicininės pagalbos. Vieno Radžaišaro kalėjimo kalinio apklausos duomenimis, visi kalėjimo prižiūrėtojai jį smarkiai mušė ir H. Akharian apie tai buvo žinoma.

Taip pat žinoma apie bent vieno kalinamojo (Mohsen Beikvand) mirtį H. Akharian vadovavimo laikotarpiu.

10.10.2011

▼M7

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (dar žinomas kaip: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Nuo 2014 m. balandžio mėn. Teisėjų drausminio teismo patarėjas. Buvęs Teherano teisminių institucijų pirmininkas. Būdamas Teherano teisminių institucijų pirmininku, buvo atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, savavališkus areštus, draudimą kaliniams naudotis savo teisėmis ir išaugusį egzekucijų skaičių.

2011 10 10

37.

BANESHI Jaber

 

Irano teisminių institucijų patarėjas. Buvęs Širazo prokuroras (iki 2012 m.). Atsakingas už neproporcingą ir vis dažnesnį mirties bausmės skyrimą, nes yra paskyręs dešimtis mirties bausmių. 2008 m. buvo prokuroru sprogdinimų Širaze byloje, kuria režimas pasinaudojo tam, kad nuteistų mirties bausme keletą režimo oponentų.

2011 10 10

▼M6

38.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (dar žinomas kaip: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Gimimo vieta: Mašadas

Gimimo data: 1951 2 3

Būdamas Irano ginkluotųjų pajėgų štabo vadu jis yra vyriausiasis karo vadas, atsakingas už vadovavimą visiems kariniams daliniams ir politikai, įskaitant Islamo revoliucijos gvardiją ir policiją. Jam oficialiai pavaldžios pajėgos vykdė žiaurias represijas prieš taikius protestuotojus, taip pat masinį sulaikymą.

Jis taip pat yra Aukščiausiosios nacionalinės saugumo tarybos ir Tikslingumo tarybos narys.

2011 10 10

▼M1

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Komo generalinis prokuroras.

Atsakingas už dešimčių pažeidėjų savavališką sulaikymą Kome ir blogą elgesį su jais. Prisidėjo prie sunkaus teisės į teisingą teismo procesą pažeidimo ir prie neproporcingo ir vis dažnesnio mirties bausmės naudojimo, dėl kurio nuo šių metų pradžios labai padaugėjo egzekucijų.

10.10.2011

▼M7

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Isfahano prokuroro pavaduotojas. Prisidėjo prie procesų, kuriuose atsakovams buvo neleista pasinaudoti teise į teisingą bylos nagrinėjimą, pvz., Abdollah Fathi, kurio teismo metu 2010 m. kovo mėn. M. R. Habibi neatsižvelgė į jo teisę būti išklausytam ir į jo psichinės sveikatos problemas, o 2011 m. gegužės mėn. jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į tinkamą procesą pažeidimo ir prie neproporcingo bei vis dažnesnio mirties bausmės naudojimo ir to, kad nuo 2011 m. pradžios labai padaugėjo egzekucijų.

2011 10 10

41.

HEJAZI Mohammad

Gimimo vieta: Ispahan (Isfahanas) – Gimimo data: 1956 m.

Būdamas ginkluotųjų pajėgų vado pavaduotoju, jis atliko svarbų vaidmenį bauginant Irano „priešus“ ir jiems grasinant, taip pat bombarduojant Irako kurdų kaimus. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Sarollah korpuso Teherane vadas ir buvęs Basij pajėgų vadas, jis atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų po rinkimų įvykusio susidorojimo su protestų dalyviais metu.

2011 10 10

▼M7 —————

▼M1

43.

JAVANI Yadollah

 

Irano revoliucijos gvardijos politinio biuro vadovas. Jis buvo vienas iš pirmųjų aukšto rango pareigūnų, kurie prašė suimti Moussavi, Karroubi ir Khatami.

Ne kartą pritarė smurto ir grubios apklausos taktikos naudojimui prieš po rinkimų vykusių protestų dalyvius (tai įrodo televizijos nufilmuoti prisipažinimai), be kita ko, davė nurodymus dėl teismo nesankcionuoto blogo elgesio su disidentais Irano revoliucijos gvardijai ir Basij pajėgoms išplatintuose leidiniuose.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

 

Irano jungtinių karinių pajėgų štabo vado pavaduotojas, atsakingas už kultūros reikalus (vadinamasis Valstybės gynybos viešųjų reikalų štabas).

Būdamas štabo vado pavaduotoju, aktyviai prisidėjo vykdant represijas. Laikraščiui „Kayhan“ duotame interviu įspėjo, kad daugelio Irane ir už jo ribų esančių protestuotojų tapatybė yra nustatyta ir tinkamu laiku prieš juos bus imtasi veiksmų. Jis atvirai ragino imtis represijų prieš tuos, kas teikia duomenis užsienio žiniasklaidai, ir prieš Irano opoziciją. 2010 m. paprašė vyriausybės priimti griežtesnius įstatymus prieš iraniečius, kurie bendradarbiauja su užsienio žiniasklaidos šaltiniais.

10.10.2011

▼M6

45.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Nuo 2011 m. Yazdo provincijos parlamentinis atstovas. Buvęs Studentų Basij pajėgų vadas.

Eidamas Studentų Basij pajėgų vado pareigas, aktyviai dalyvavo malšinant protestus mokyklose bei universitetuose ir be teismo suimant aktyvistus bei žurnalistus.

2011 10 10

▼M1

46.

KAMALIAN Behrouz

Gimimo vieta: Teheranas

g. d.: 1983 m.

Su Irano islamo gvardija susijusios „Ashiyaneh“ kibernetinės grupuotės vadovas.

Behrouz Kamalian įsteigta „Ashiyaneh“ Digital Security grupuotė atsakinga už intensyvų elektroninį susidorojimą su vidaus oponentais bei reformistais ir užsienio institucijomis. 2009 m. birželio 21 d. Revoliucijos gvardijos kibernetinės gynybos 32 komanda savo svetainėje paskelbė asmenų, kurie, kaip įtariama, buvo suimti per po rinkimų įvykusias demonstracijas, veidų nuotraukas. Kartu buvo paskelbtas raginimas iraniečiams „nustatyti riaušininkų tapatybę“.

10.10.2011

▼M7

47.

KHALILOLLAHI Moussa (dar žinomas kaip: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Tebrizo prokuroras. Dalyvavo Sakineh Mohammadi-Ashtiani byloje ir prisidėjo prie sunkių teisės į tinkamą procesą pažeidimų.

2011 10 10

48.

MAHSOULI Sadeq (dar žinomas kaip: MAHSULI, Sadeq)

Gimimo vieta: Oroumieh (Urmija) (Iranas) – Gimimo data: 1959–1960 m.

Buvusio prezidento ir dabartinio Tikslingumo tarybos nario Mahmoud Ahmadinejad patarėjas ir Atkaklumo fronto narys. 2009–2011 m. gerovės ir socialinės apsaugos ministras. Iki 2009 m. rugpjūčio mėn. – vidaus reikalų ministras. Būdamas vidaus reikalų ministru, S. Mahsouli vadovavo visoms policijos pajėgoms, Vidaus reikalų ministerijos saugumo agentams ir civiliais drabužiais apsirengusiems agentams. Jo vadovaujamos pajėgos buvo atsakingos už Teherano universiteto bendrabučių užpuolimą 2009 m. birželio 14 d. ir studentų kankinimą ministerijos rūsyje (liūdnai pagarsėjusiame 4 rūsio aukšte). Kiti protestuotojai patyrė didelį smurtą Karizako kalinimo centre, kurį valdė S. Mahsouli vadovaujamos policijos pajėgos.

2011 10 10

49.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanšacho prokuroras. Jis prisidėjo prie to, kad Irane dramatiškai padaugėjo mirties bausmės skyrimo atvejų, be kita ko, buvo kaltintoju nagrinėjant septynių kalinių bylas; jie buvo nuteisti už prekybą narkotikais ir tą pačią dieną (2010 m. sausio 3 d.) pakarti Kermanšacho centriniame kalėjime.

2011 10 10

▼M1

50.

OMIDI Mehrdad

 

Irano policijos elektroninių nusikaltimų skyriaus vadovas.

Jis atsakingas už tūkstančius tyrimų ir kaltinimų pareiškimų reformistams ir politiniams oponentams dėl naudojimosi internetu. Taigi, jis atsakingas už vadovavimą sunkiems žmogaus teisių pažeidimams prieš asmenis, atvirai ginančius teisėtas savo teises, įskaitant saviraiškos laisvę.

10.10.2011

▼M6

51.

SALARKIA Mahmoud

Teherano futbolo klubo „Persepolis“ direktorius

Teherano benzino ir transporto komisijos vadovas. 2009 m. vykdytų represijų metu buvo Teherano generalinio prokuroro pavaduotojas kalėjimų reikalams.

Eidamas Teherano generalinio prokuroro pavaduotojas kalėjimų reikalams pareigas jis buvo tiesiogiai atsakingas už daugelį orderių nekaltiems taikiems protestuotojams ir aktyvistams suimti išdavimą. Iš daugelio žmogaus teisių gynėjų pranešimų matyti, kad beveik visi sulaikytieji įvairios trukmės laikotarpius jo nurodymu buvo laikomi be teisės susirašinėti, negalėjo susisiekti su savo advokatais ar šeimos nariais ir nepareiškiant jiems kaltinimų, dažnai tokiomis sąlygomis, kurios prilygintinos prievartiniam dingimui. Jų šeimoms dažnai nebuvo pranešama apie sulaikymą.

2011 10 10

▼M7

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Gimimo vieta: Selseleh (Selselė) (Iranas) – Gimimo data: 1964 m.

Nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto narys. Lorestano provincijos parlamentinis atstovas. Parlamentinės užsienio ir saugumo politikos komisijos narys. Buvęs Evino kalėjimo vadovas (iki 2012 m.). H. Souri einant Evino kalėjimo vadovo pareigas, kankinimas ten buvo įprasta praktika. 209 bloke daugelis aktyvistų laikomi už taikią pasipriešinimo valdančiajai Vyriausybei veiklą.

2011 10 10

53.

TALA Hossein (dar žinomas kaip: TALA Hosseyn)

 

Irano parlamento narys. Buvęs Teherano provincijos generalgubernatorius (Farmandar) (iki 2010 m. rugsėjo mėn.), jis buvo atsakingas už policijos pajėgų įsikišimą ir represijas prieš demonstrantus.

2010 m. gruodžio mėn. gavo apdovanojimą už savo vaidmenį po rinkimų vykusiose represijose.

2011 10 10

54.

TAMADDON Morteza (dar žinomas kaip: TAMADON Morteza)

Gimimo vieta: Shahr Kord-Isfahan (Šahre Kordas – Isfahanas) – Gimimo data: 1959 m.

Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Teherano provincijos generalgubernatorius.

Kaip gubernatoriui ir Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovui, jam tenka bendra atsakomybė už visą Islamo revoliucijos gvardijos represinę veiklą Teherano provincijoje, įskaitant susidorojimą su politinių protestų dalyviais nuo 2009 m. birželio mėn.

2011 10 10

▼M1

55.

ZEBHI Hossein

 

Irano generalinio prokuroro pavaduotojas.

Jam pavestos kelios teismo bylos, susijusios su po rinkimų vykusiais protestais.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Ginkluotųjų pajėgų teisminio padalinio vadovas.

Prisidėjo prie represijų prieš taikius demonstrantus.

10.10.2011

▼M7

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Teherano provincijos baudžiamojo teismo teisėjas. Buvęs Evino teismo pirmosios kolegijos teisėjas. Sprendė keletą bylų prieš demonstrantus, be kita ko, Abdol-Reza Ghanbari, 2010 m. sausio mėn. suimto ir už savo politinę veiklą mirties bausme nuteisto mokytojo bylą. Evino pirmosios instancijos teismas įkurtas Evino kalėjimo teritorijoje, o jo įkūrimą 2010 m. kovo mėn. palankiai įvertino Jafari Dolatabadi. Šiame kalėjime kai kurie kaltinamieji yra izoliuoti, su jais blogai elgiamasi ir jie verčiami daryti melagingus pareiškimus.

2011 10 10

▼M1

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Pietų Chorasano provincijos teismų administracijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už nusikaltimų prevenciją.

Jis 2011 m. birželio mėn. pripažino, kad 2010 m. kovo mėn. – 2011 m. kovo mėn. mirties bausmės įvykdyta 140 asmenų, tačiau įtariama, kad tą patį laikotarpį toje pačioje Pietų Chorasano provincijoje buvo dar šimtas kitų atvejų, apie kuriuos nepranešta nei šeimoms, nei advokatams.

Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimo, taigi prie neproporcingo bei vis dažnesnio mirties bausmės naudojimo.

10.10.2011

▼M7

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Gimimo vieta: Mashad (Mašadas) (Iranas) – Gimimo data: 1952 m.

Generalinio prokuroro pavaduotojas, atsakingas už politinius ir saugumo klausimus. Buvęs teisingumo ministras (2009–2013 m.).

Jam būnant teisingumo ministru sąlygos Irano kalėjimuose gerokai pablogėjo ir nebeatitiko priimtų tarptautinių standartų, taip pat paplito blogas elgesys su kaliniais. Be to, jis atliko itin svarbų vaidmenį bauginant ir persekiojant Irano diasporą, nes pranešė apie specialaus teismo, kuriam pavesta nagrinėti už šalies ribų gyvenančių iraniečių bylas, sukūrimą. Jis taip pat prižiūrėjo staigų mirties bausmės įvykdymo atvejų padidėjimą Irane, įskaitant Vyriausybės nepaskelbtus slaptus mirties bausmės vykdymo atvejus ir mirties bausmės vykdymą už su narkotikais susijusius nusikaltimus.

2011 10 10

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (dar žinomas kaip: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ir Sayyid)

Gimimo vieta: Rafsanjan (Rafsandžanas), Kerman (Kermanas) – Gimimo data: 1961 m.

Buvusio prezidento ir dabartinio Tikslingumo tarybos nario Mahmoud Ahmadinejad patarėjas. Buvęs kultūros ir islamiškojo mokymo ministras (2009–2013 m.) Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos narys, prisidėjo prie represijų prieš žurnalistus.

2011 10 10

61.

MOSLEHI Heydar (dar žinomas kaip: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Gimimo vieta: Isfahan (Isfahanas) (Iranas) – Gimimo data: 1956 m.

Organizacijos, atsakingos už leidinius apie dvasininkų vaidmenį karo metu, vadovas. Buvęs žvalgybos ministras (2009–2013 m.).

Jam vadovaujant Žvalgybos ministerija toliau vykdė dažnus savavališkus protestų dalyvių ir disidentų sulaikymus ir persekiojimą. Žvalgybos ministerija valdo Evino kalėjimo 209 bloką, kuriame už taikią pasipriešinimo valdančiajai Vyriausybei veiklą kalinami daugelis aktyvistų. Žvalgybos ministerijos tardytojai 209 bloke kalinamus asmenis muša ir naudoja prieš juos psichinę bei seksualinę prievartą.

2011 10 10

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Gimimo vieta: Dezful (Dezfulas) (Iranas) – Gimimo data: 1959 m. liepos 22 d.

Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) vadovas (iki 2014 m. lapkričio mėn.). Tikėtina, kad šiuo metu vyksta jo perkėlimo į kitas pareigas procesas. Eidamas pareigas IRIB, jis buvo atsakingas už visus programų sudarymo sprendimus. 2009 m. rugpjūčio mėn. ir 2011 m. gruodžio mėn. IRIB transliavo prievarta išgautus kalinių prisipažinimus ir kelis „parodomuosius procesus“. Tokie veiksmai akivaizdžiai pažeidžia tarptautines nuostatas dėl teisingo teismo proceso ir teisę į tinkamą procesą.

2012 3 23

63.

TAGHIPOUR Reza

Gimimo vieta: Maragheh (Maragė) (Iranas) – Gimimo data: 1957 m.

Teherano miesto tarybos narys. Buvęs informacijos ir ryšių ministras (2009–2012 m.).

Eidamas informacijos ministro pareigas jis buvo vienas iš aukščiausių pareigūnų, atsakingų už cenzūrą, taip pat už veiklos internete ir visų rūšių ryšių palaikymo (ypač mobiliaisiais telefonais) kontrolę. Apklausdami politinius kalinius, tardytojai naudoja jų asmens duomenis, laiškus ir ryšių palaikymo informaciją. Kelis kartus po 2009 m. prezidento rinkimų ir vykstant gatvės demonstracijoms, buvo atjungtos mobiliojo ryšio linijos ir užblokuotas tekstinių pranešimų siuntimas, slopinami palydovinės televizijos kanalai, sustabdytas arba bent jau sulėtintas interneto ryšio paslaugų teikimas vietose.

2012 3 23

64.

KAZEMI Toraj

 

Technologijų ir ryšių policijos pulkininkas; jis paskelbė Vyriausybei dirbančių įsilaužėlių verbavimo kampaniją, kad būtų geriau kontroliuojama internete skleidžiama informacija ir trikdomas „kenksmingų“ interneto svetainių veikimas.

2012 3 23

65.

LARIJANI Sadeq

Gimimo vieta: Najaf (Nadžafas) (Irakas) – Gimimo data: 1960 m. Arba 1961 m. rugpjūčio mėn.

Teisminių institucijų vadovas. Teisminių institucijų vadovas turi patvirtinti ir pasirašyti visas qisas (atpildo bausmes), hodoud (bausmes už nusikaltimus Dievui) ir ta'zirat (bausmes už nusikaltimus valstybei). Tai, be kita ko, apima nuosprendžius, kuriais skiriama mirties bausmė, plakimas ir galūnių nupjovimas. Eidamas šias pareigas, jis asmeniškai pasirašė daug mirties nuosprendžių, prieštaraujančių tarptautiniams standartams, įskaitant nuosprendžius dėl užmėtymo akmenimis, dėl mirties bausmės įvykdymo pakariant ir pasmaugiant, dėl mirties bausmės vykdymo nepilnamečiams ir dėl viešo mirties bausmių vykdymo, pvz., dėl kalinių pakorimo ant tiltų tūkstantinių minių akivaizdoje.

Jis taip pat leido vykdyti nuosprendžius dėl fizinių bausmių, pvz., nupjauti galūnes ir lašinti rūgštį į nuteistųjų akis. Sadeq Larijani pradėjus eiti pareigas, itin padidėjo politinių kalinių, žmogaus teisių gynėjų ir mažumų atstovų savavališkų sulaikymų skaičius. Nuo 2009 m. taip pat labai padidėjo įvykdytų mirties bausmių skaičius. Sadeq Larijani taip pat yra atsakingas už sistemingus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimus Irano teisminiame procese.

2012 3 23

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Priklauso Aukščiausiojo Vadovo artimiausių asmenų ratui ir yra vienas iš asmenų, atsakingų už protestų malšinimo, vykdomo nuo 2009 m., planavimą, taip pat yra susijęs su asmenimis, atsakingais už protestų malšinimą.

2012 3 23

▼M2

67.

SAEEDI Ali

 

Visą laiką tarnavęs Islamo revoliucijos gvardijoje (tiksliau – jos žvalgybos tarnyboje), nuo 1995 m. yra Aukščiausiojo Vadovo atstovas Islamo revoliucijos gvardijoje. Eidamas šias oficialias pareigas, jis yra itin svarbus asmuo, siejantis iš Aukščiausiojo Vadovo administracijos perduodamus įsakymus ir Islamo revoliucijos gvardijos represinį mechanizmą.

2012 3 23

▼M7

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Gimimo vieta: Dezful (Dezfulas) (Iranas) – Gimimo data: 1954 m.

Pasaulinio Holokausto fondo, įsteigto 2006 m. įvykusioje Tarptautinėje pasaulinio Holokausto vertinimo peržiūros konferencijoje, už kurios surengimą Irano Vyriausybės vardu buvo atsakingas M. A. Ramin, Generalinis sekretorius. Iki 2013 m. gruodžio mėn. ėjo už spaudą atsakingo viceministro pareigas, todėl buvo pagrindinis už cenzūrą atsakingas asmuo; tiesiogiai atsakingas už daugelio reformas remiančių spaudos leidinių („Etemad“, „Etemad-e Melli“, „Shargh“ ir kt.) uždarymą, nepriklausomos spaudos profesinės sąjungos uždarymą, žurnalistų bauginimą arba suėmimus.

2012 3 23

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Gimimo vieta: Meibod (Meibodas) (Iranas) – Gimimo data: 1967 m.

Antro didžiausio Irano miesto Mašhado, kur reguliariai viešai vykdoma mirties bausmė, meras. Buvęs vidaus reikalų viceministras, atsakingas už politinius reikalus. Buvo atsakingas už vadovavimą represijoms prieš asmenis, ginančius savo įstatymines teises, įskaitant žodžio laisvę. Vėliau 2012 m. parlamento rinkimams ir 2013 m. prezidento rinkimams paskirtas Irano rinkimų komiteto vadovu.

2012 3 23

▼M7 —————

▼M2

71.

SHARIFI Malek Ajdar

 

Rytų Azerbaidžano teisminių institucijų vadovas. Atsakingas už sunkius teisės į tinkamą teismo procesą pažeidimus.

2012 3 23

▼M7 —————

▼M7

73.

FAHRADI Ali

 

Karadžo prokuroras. Atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, buvo kaltintoju teismo procesuose, kuriuose skirta mirties bausmė. Jo buvimo prokuroru laikotarpiu Karadžo regione įvykdyta daug mirties bausmės nuosprendžių.

2012 3 23

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Prokuroras. Atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, buvo susijęs su mirties bausmės įvykdymu nepilnamečiui.

2012 3 23

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Gynybos ministerijos saugumo tarnybos vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos apsaugos ir saugumo tarnybos vadovas (iki 2012 m. kovo mėn.). Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos žvalgybos tarnybos vadovas (iki 2009 m. spalio mėn.). Dalyvavo slopinant žodžio laisvę, be kita ko, susijęs su asmenimis, atsakingais už tinklaraštininkų/žurnalistų suėmimu 2004 m.; taip pat pranešama, kad dalyvavo malšinant 2009 m. protestus po rinkimų.

2012 03 23

▼M2

76.

SADEGHI Mohamed

 

Pulkininkas, Islamo revoliucijos gvardijos techninės ir kibernetinės žvalgybos vado pavaduotojas. Atsakingas už tinklaraštininkų / žurnalistų suėmimus ir kankinimus.

2012 3 23

▼M7

77.

JAFARI Reza

Gimimo data: 1967 m.

Nuo 2012 m. Teisėjų drausminio teismo patarėjas. „Nusikalstamo interneto turinio nustatymo komiteto“- įstaigos, atsakingos už interneto svetainių ir socialinės žiniasklaidos cenzūrą, narys. Buvęs specialios persekiojimo už elektroninius nusikaltimus tarnybos vadovas (2007–2012 m.). Buvo atsakingas už žodžio laisvės slopinimą, be kita ko, suimant ir kalinant tinklaraštininkus bei žurnalistus ir vykdant jų baudžiamąjį persekiojimą. Su sulaikytais elektroniniais nusikaltimais įtariamais asmenimis buvo blogai elgiamasi ir jiems nebuvo užtikrintas teisingas teismo procesas.

2012 3 23

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Šiaurinės Teherano dalies bendrosios kompetencijos teismo teisėjas. Buvęs Teherano prokuratūros vadovas. Teherano provincijos Kalėjimų reikalų biuro vadovo pavaduotojas. Buvęs Teherano prokuroro pavaduotojas (iki 2013 m.). Jis vadovavo Evino baudžiamojo persekiojimo centrui. Buvo atsakingas už tai, kad žmogaus teisių gynėjams ir politiniams kaliniams nebuvo leidžiama naudotis savo teisėmis, įskaitant lankymo teisę bei kitas kalinių teises.

2012 3 23

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Evino kalėjimo vadovas, paskirtas 2012 m. viduryje. Paskyrus jį vadovu pablogėjo sąlygos kalėjime ir pranešama apie suintensyvėjusį netinkamą elgesį su kaliniais. 2012 m. spalio mėn. devynios kalinės paskelbė bado streiką protestuodamos dėl to, kad kalėjimo prižiūrėtojai pažeidžia jų teises ir žiauriai elgiasi.

2013 3 12

80.

KIASATI Morteza

 

Ahvazo revoliucinio teismo (4 poskyris) teisėjas, paskyręs mirties bausmes keturiems politiniams kaliniams arabams: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trys broliai) ir Ali Sharifi. Jie buvo sulaikyti, kankinami ir pakarti be tinkamo proceso. Šie atvejai ir tinkamo proceso nebuvimas buvo nurodyti JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių Irane klausimais 2012 m. rugsėjo 13 d. pranešime, JT Generalinio Sekretoriaus 2012 m. rugpjūčio 22 d. pranešime dėl Irano.

2013 3 12

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahvazo revoliucinio teismo (2 poskyris) teisėjas, 2012 m. kovo 17 d. paskyręs mirties bausmes penkiems ahvaziečiams arabams (Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka) už „nacionaliniam saugumui pavojingą veiklą“ ir „priešiškumą Dievui“. 2013 m. sausio 9 d. Irano Aukščiausiasis Teismas bausmes patvirtino. Šie penki asmenys daugiau nei metus buvo sulaikyti nepateikus kaltinimų, kankinami ir nuteisti be tinkamo proceso.

2013 3 12

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (dar žinomas kaip: Haj-agha Sarafraz)

Gimimo data: apytiksliai 1963 m. Gimimo vieta: Teheranas. Gyvenamoji vieta: Teheranas. Darbo vieta: IRIB ir Press TV būstinė, Teheranas

Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) pirmininkas. Buvęs IRIB World Service ir Press TV vadovas, atsakingas už visus sprendimus dėl programų sudarymo. Glaudžiai susijęs su valstybės saugumo aparatu. Jam vadovaujant Press TV kartu su IRIB bendradarbiavo su Irano saugumo tarnybomis bei prokurorais ir savaitinės programos „Iranas šiandien“ metu transliavo prievarta išgautus sulaikytųjų prisipažinimus, įskaitant Irano ir Kanados žurnalisto bei filmų kūrėjo Maziar Bahari prisipažinimą. Nepriklausoma ryšių reguliavimo tarnyba OFCOM 2011 m. Jungtinėje Karalystėje skyrė 100 000 GBP baudą Press TV už M. Bahari prisipažinimo, kuris buvo filmuojamas kalėjime naudojant prievartą prieš m. Bahari, transliavimą. Todėl M. Sarafraz bendradarbiavo pažeidžiant teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

2013 3 12

83.

JAFARI, Asadollah

 

Mazandarano provincijos prokuroras, atsakingas už neteisėtus bahajų sulaikymus ir jų teisių pažeidimus nuo pirminio sulaikymo iki laikymo vienutėse Žvalgybos įkalinimo centre. Dokumentais patvirtinti šeši konkretūs atvejai, kai buvo pažeistas tinkamas procesas. A. Jafari buvo kaltintoju bylose, po kurių daugeliui nuteistų asmenų įvykdyta mirties bausmė, įskaitant viešo mirties bausmės vykdymo atvejus.

2013 3 12

▼M6

84.

EMADI, Hamid Reza (dar žinomas kaip: Hamidreza Emadi)

Gimimo data: apytiksliai 1973 m.

Gimimo vieta: Hamedanas

Gyvenamoji vieta: Teheranas

Darbo vieta: „Press TV“ būstinė, Teheranas

„Press TV“ Naujienų tarnybos direktorius. Buvęs „Press TV“ vyriausiasis prodiuseris.

Atsakingas už prievarta išgaunamų sulaikytųjų, įskaitant žurnalistus, politikos aktyvistus, kurdų ir arabų mažumų atstovus, prisipažinimų gamybą ir transliavimą, pažeidžiant tarptautiniu mastu pripažintas teises į teisingą bylos nagrinėjimą ir tinkamą procesą. Nepriklausoma ryšių reguliavimo tarnyba OFCOM 2011 m. Jungtinėje Karalystėje skyrė 100 000 GBP baudą „Press TV“ už Irano ir Kanados žurnalisto ir filmų kūrėjo Maziar Bahari prievarta išgauto prisipažinimo, kuris buvo filmuojamas kalėjime naudojant prievartą prieš M. Bahari, transliavimą. NVO yra pranešusios daugiau „Press TV“ transliuotų prievarta išgaunamų prisipažinimų pavyzdžių. Todėl H. R. Emadi bendradarbiavo pažeidžiant teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

2013 3 12

▼M7

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Tebrizo revoliucinio teismo (1 poskyris) teisėjas. Atsakingas už žurnalistams, azerbaidžaniečių etninės mažumos atstovams ir darbuotojų teisių aktyvistams skirtas sunkias bausmes, apkaltinus juos šnipinėjimu, nacionaliniam saugumui pavojinga veikla, propaganda prieš Irano režimą ir Irano vadovo įžeidimu. Jo nuosprendžiai dažnai buvo priimami nesilaikant tinkamo proceso, o iš sulaikytųjų buvo prievarta išgaunami neteisingi prisipažinimai. Daug dėmesio sulaukė byla, susijusi su 20 darbininkų savanorių, kurie teikė pagalbą po žemės drebėjimo, įvykusio 2012 m. rugpjūčio mėn. Irane; jis jiems skyrė įkalinimo bausmes už tai, kad jie bandė padėti žemės drebėjimo aukoms. Teismas nusprendė, kad darbininkai kalti dėl „bendradarbiavimo organizuojant sambūrį ir sąmokslą siekiant įvykdyti nusikaltimus prieš nacionalinį saugumą“.

2013 3 12

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Širazo revoliucinės prokuratūros vadovas. Atsakingas už politinių aktyvistų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų, bahajų ir sąžinės kalinių neteisėtus sulaikymus ir netinkamą elgesį su jais; jie buvo persekiojami, kankinami, tardomi, jiems nebuvo leista turėti advokatų ir neužtikrintas tinkamas procesas. S. R. Musavi-Tabar pasirašinėjo teismo sprendimus liūdnai pagarsėjusioje Įkalinimo įstaigoje Nr. 100 (vyrų kalėjimas), įskaitant sprendimą bahają kalinę Raha Sabet trejiems metams uždaryti į vienutę.

2013 3 12

▼M4

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Nusikalstamo turinio pavyzdžių nustatymo komisijos vadovas

Abdolsamad Khoramabadi yra Nusikalstamo turinio pavyzdžių nustatymo komisijos – vyriausybinės organizacijos, atsakingos už interneto cenzūrą ir kovą su elektroniniais nusikaltimais – vadovas. Jam vadovaujant ši komisija „elektroninį nusikaltimą“ apibrėžė keliomis abstrakčiomis kategorijomis, pagal kurias nusikaltimu laikomas režimui nepalankaus turinio kūrimas ir skelbimas. Jis atsakingas už daugelio opozicijos tinklaviečių, elektroninių laikraščių, tinklaraščių ir žmogaus teisių srityje veikiančių NVO tinklaviečių uždarymą ir prieigos prie jų uždraudimą, o nuo 2012 m. rugsėjo mėn. – už prieigos prie Google bei Gmail uždraudimą. Jis ir ši komisija aktyviai prisidėjo prie veiksmų, dėl kurių 2012 m. lapkričio mėn. įkalinimo metu mirė tinklaraštininkas S. Beheshti.

Todėl jo vadovaujama komisija yra tiesiogiai atsakinga už nuolat pažeidžiamas žmogaus teises, visų pirma už tai, kad plačiajai visuomenei draudžiama prieiga prie tam tikrų tinklaviečių ir jos yra filtruojamos, ir už tai, kad kartais visiškai negalima prieiga prie interneto.

12.3.2013Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

▼M7

1.

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo centras (kitas pavadinimas: Kovos su elektroniniais nusikaltimais biuras arba Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija) (angl. Centre to Investigate Organized Crime (kitas pavadinimas: Cyber Crime Office arba Cyber Police)

Vieta: Teheranas (Iranas). Interneto svetainė: http://www.cyberpolice.ir

2011 m. sausio mėn. įsteigta Irano kovos su elektroniniais nusikaltimais policija yra Irano Islamo Respublikos policijos padalinys; jam vadovauja Esmail Ahmadi-Moqaddam (įtrauktas į sąrašą). E. Ahmadi-Moqaddam pabrėžė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija užsiims antirevoliucinėmis ir disidentų grupėmis, kurios 2009 m. naudojosi internetiniais socialiniais tinklais, kad sukeltų protestus prieš dar kartą išrinktą Prezidentą Mahmoud Ahmadinejad. 2012 m. sausio mėn. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija paskelbė naujas interneto kavinėms skirtas gaires, pagal kurias naudotojai turi pateikti asmeninę informaciją, kurią kavinių savininkai turi saugoti šešis mėnesius; jie taip pat turi saugoti naudotojų aplankytų interneto svetainių sąrašą. Be to, pagal taisykles reikalaujama, kad kavinių savininkai įrengtų apsauginę vaizdo stebėjimo sistemą ir šešis mėnesius saugotų įrašus.

Pagal šias naujas taisykles gali būti užvestas žurnalas, kurį valdžios institucijos gali naudoti norėdamos susekti aktyvistus arba bet kokį asmenį, kurio veikla laikoma pavojinga nacionaliniam saugumui. 2012 m. birželio mėn. Irano žiniasklaida pranešė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija pradės taikyti priemones prieš virtualiuosius privačiuosius tinklus (VPN). 2012 m. spalio 30 d. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija be orderio suėmė tinklaraštininką Sattar Beheshti dėl „socialiniuose tinkluose ir Facebook vykdomos nacionaliniam saugumui pavojingos veiklos“. S. Beheshti savo tinklaraštyje kritikavo Irano Vyriausybę. 2012 m. lapkričio 3 d. S. Beheshti buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje; manoma, kad jį mirtinai nukankino Kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos pareigūnai.

 

▼M2
II PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo reikia siųsti pranešimus Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M5

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M2

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo reikia siųsti pranešimus Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M2
III PRIEDAS

1a straipsnyje nurodytos įrangos, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, sąrašas

1. Šaunamieji ginklai, šaudmenys ir jų priedai:

1.1 Šaunamieji ginklai, nekontroliuojami pagal bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 1 ir ML 2 dalis;

1.2 Šaudmenys, sukurti 1.1 punkte išvardytiems šaunamiesiems ginklams, ir specialiai sukurti jų komponentai;

1.3 Taikikliai, nekontroliuojami pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

2. Bombos ir granatos, nekontroliuojamos pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

3. Transporto priemonės:

3.1 Transporto priemonės su įmontuota vandens patranka, sukurtos ar pritaikytos specialiai riaušėms malšinti;

3.2 Transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos užpuolimams atremti elektros srove;

3.3 Transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos užtvaroms šalinti, įskaitant neperšaunamą statybos įrangą;

3.4 Transporto priemonės, specialiai sukurtos kaliniams ir (arba) sulaikytiesiems vežti ar pervežti;

3.5 Transporto priemonės, specialiai sukurtos kilnojamosioms kliūtims dislokuoti;

3.6 Transporto priemonių, nurodytų 3.1–3.5 punktuose, komponentai, specialiai sukurti riaušėms malšinti.

1 pastaba.   Pagal šį punktą nekontroliuojamos transporto priemonės, specialiai sukurtos gaisrams gesinti.

2 pastaba.   3.5 punkte „transporto priemonės“ taip pat reiškia priekabas.

4. Sprogstamosios medžiagos ir susijusi įranga:

4.1 Įranga ir prietaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ir neelektrinėmis priemonėmis, įskaitant uždegimo įtaisus, detonatorius, uždegiklius, stiprintuvus ir detonavimo virves, ir specialiai sukurti jų komponentai, išskyrus įrangą ir prietaisus, specialiai sukurtus konkrečiai komercinei paskirčiai – naudojant sprogstamąsias medžiagas įjungti kitą įrangą ar prietaisus, kurie neskirti sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalvės pripūtimo įrenginiai ar gaisro gesintuvų jungiklių elektros viršįtampio iškrovikliai), arba jų veikimui palaikyti;

4.2 Linijiniai sprogstamieji užtaisai, nekontroliuojami pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą;

4.3 Kitos sprogstamosios medžiagos, nekontroliuojamos pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą, ir susijusios medžiagos:

a. amatolis;

b. nitroceliuliozė (kurios sudėtyje daugiau kaip 12,5 proc. azoto);

c. nitroglikolis;

d. pentaeritritolio tetranitratas (PETN);

e. pikrilchloridas;

f. 2,4,6-trinitrotoluenas (TNT).

5. Apsauginė įranga, nekontroliuojama pagal bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 13 dalį:

5.1 Neperšaunama ir (arba) neperduriama šarvuotė;

5.2 Neperšaunami ir (arba) nuo skeveldrų apsaugantys šalmai, apsauginiai šalmai, skydai gintis nuo riaušininkų ir neperšaunami skydai.

Pastaba. Šis punktas netaikomas:

  specialiai sportui sukurtai įrangai;

  specialiai darbo saugos reikalavimams vykdyti sukurtai įrangai.

6. Simuliatoriai, skirti mokytis šaudyti iš šaunamųjų ginklų, nekontroliuojami pagal bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 14 dalį, ir specialiai jiems sukurta programinė įranga.

7. Naktinio matymo bei terminio vaizdo įranga ir vaizdo stiprinimo elektroniniai vamzdeliai, išskyrus kontroliuojamus pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

8. Spygliuotoji viela.

9. Kariniai peiliai, kovos peiliai ir durtuvai, kurių ašmenys ilgesni kaip 10 cm.

10. Įranga, specialiai sukurta šiame sąraše nurodytiems gaminiams gaminti.

11. Specialios technologijos, skirtos šiame sąraše nurodytiems gaminiams kurti, gaminti ar naudoti.
IV PRIEDAS

1b ir 1c straipsniuose nurodyta įranga, technologijos ir programinė įranga

Bendroji pastaba

Nepaisant šio priedo turinio, jis netaikomas:

a) įrangai, technologijoms ir programinei įrangai, nurodytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 ( 4 ) I priede arba bendrajame karinės įrangos sąraše, arba

b) programinei įrangai, skirtai naudotojui įdiegti be papildomos esminės tiekėjo paramos, kuri paprastai viešai prieinama ir parduodama be apribojimų mažmeninės prekybos punktuose šiais būdais:

i) sudarant tiesioginius sandorius;

ii) sudarant užsakymo paštu sandorius;

iii) sudarant elektroninius sandorius arba

iv) sudarant užsakymo paštu sandorius, arba

c) viešo naudojimo programinei įrangai.

A, B, C, D ir E kategorijos susijusios su kategorijomis, nurodytomis Reglamente (EB) Nr. 428/2009.

1b straipsnyje nurodyta įranga, technologijos ir programinė įranga:

A. Įrangos sąrašas

 Išsamios duomenų paketo analizės įranga

 Tinklo perėmimo įranga, įskaitant perėmimo valdymo įrangą ir saugomų duomenų siejamosios analizės įrangą

 Radijo dažnių stebėjimo įranga

 Tinklo ir palydovinio ryšio trukdymo įranga

 Nuotolinio užkrėtimo įranga

 Balso atpažinimo / apdorojimo įranga

 IMSI ( 5 ), MSISDN ( 6 ), IMEI ( 7 ), TMSI ( 8 ) perėmimo ir stebėjimo įranga

 Taktinė SMS ( 9 ) / GSM ( 10 ) / GPS ( 11 ) / GPRS ( 12 ) / UMTS ( 13 ) / CDMA ( 14 ) / PSTN ( 15 ) perėmimo ir stebėjimo įranga

 DHCP ( 16 ) / SMTP ( 17 ), GTP ( 18 ) informacijos perėmimo ir stebėjimo įranga

 Modelių atpažinimo ir modelių profiliavimo įranga

 Nuotolinės kriminalistikos įranga

 Semantinio apdorojimo modulio įranga

 WEP ir WPA kodų iššifravimo įranga

 VoIP nuosavybinių ir standartinių protokolų perėmimo įranga

B. Nenaudojama

C. Nenaudojama

D. „Programinė“ įranga, reikalinga pirmiau A dalyje nurodytos įrangos „vystymui“, "gamybai" ar "naudojimui".

E. „Technologijos“, reikalingos pirmiau A dalyje nurodytos technologijos „vystymui“, "gamybai" ar „naudojimui“.

Į šias kategorijas patenkanti įranga, technologijos ir programinė įranga patenka į šio priedo taikymo sritį tik tiek, kiek jos bendrai apibūdinamos kaip 'internetas, telefono ir palydovinio ryšio perėmimo ir stebėjimo sistemos'.

Šiame priede „stebėjimas“ reiškia skambučių turinio arba tinklo duomenų įgijimą, išgavimą, iššifravimą, įrašymą, apdorojimą, analizę ir archyvavimą.( 1 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 51.

( 2 ) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

( 3 ) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

( 4 ) 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1).

( 5 ) IMSI – tarptautinis judriojo ryšio abonento identifikatorius. Tai yra unikalus kiekvieno judriojo ryšio telefonijos prietaiso identifikacinis kodas, įrašytas SIM kortelėje; jis sudaro sąlygas nustatyti tokį SIM per GSM ir UMTS tinklus.

( 6 ) MSISDN – judriojo ryšio abonento skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo numeris. Tai unikalus numeris, pagal kurį galima nustatyti abonementą GSM arba UMTS judriojo ryšio tinkle. Paprastai tariant, tai yra mobiliojo telefono SIM kortelei priskirtas telefono numeris, todėl juo nustatomas judriojo ryšio abonentas, taip pat IMSI, tačiau per jį nukreipiami skambučiai.

( 7 ) IMEI – tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikatorius. Tai dažniausiai unikalus numeris, pagal kurį nustatomas GSM, WCDMA bei IDEN mobilieji telefonai ir kai kurie palydoviniai telefonai. Dažniausiai jis atspausdintas telefono baterijos dėkle. Perėmimas (telefoninių pokalbių klausymasis) gali būti apibrėžtas pagal IMEI numerį, taip pat IMSI ir MSISDN.

( 8 ) TMSI – laikinasis judriojo ryšio abonento identifikatorius. Tai identifikatorius, kuris dažniausiai perduodamas tarp mobiliojo telefono ir tinklo.

( 9 ) SMS – trumpų žinučių sistema.

( 10 ) GSM – pasaulinė judriojo ryšio sistema.

( 11 ) GPS – globalinė padėties nustatymo sistema.

( 12 ) GPRS – bendrojo paketinio radijo ryšio paslauga.

( 13 ) UMTS – universalioji mobiliųjų telekomunikacijų sistema.

( 14 ) CDMA – daugkartinė kodinio tankinimo kreiptis.

( 15 ) PSTN – vieši perjungiamieji telefono tinklai.

( 16 ) DHCP – dinaminis pagrindinio kompiuterio konfigūravimo protokolas.

( 17 ) SMTP – paprastasis elektroninio pašto persiuntimo protokolas.

( 18 ) GTP – GPRS tuneliavimo protokolas.

Top