Help Print this page 

Document 02011D0235-20150409

Title and reference
Tarybos sprendimas 2011/235/BUSP 2011 m. balandžio 12 d. dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/235/2015-04-09
Multilingual display
Text

2011D0235 — LT — 09.04.2015 — 004.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/235/BUSP

2011 m. balandžio 12 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

(OL L 100, 14.4.2011, p.51)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/670/BUSP 2011 m. spalio 10 d.

  L 267

13

12.10.2011

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/168/BUSP 2012 m. kovo 23 d.

  L 87

85

24.3.2012

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/810/BUSP 2012 m. gruodžio 20 d.

  L 352

49

21.12.2012

►M4

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/124/BUSP 2013 m. kovo 11 d.

  L 68

57

12.3.2013

►M5

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/205/BUSP 2014 m. balandžio 10 d.

  L 109

25

12.4.2014

►M6

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/555 2015 m. balandžio 7 d.

  L 92

91

8.4.2015
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/235/BUSP

2011 m. balandžio 12 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį IraneEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. kovo 21 d. Taryba pakartojo esanti labai susirūpinusi dėl blogėjančios žmogaus teisių padėties Irane.

(2)

Taryba visų pirma pažymėjo, kad pastaraisiais mėnesiais itin padaugėjo egzekucijų atvejų ir sistemingai vykdomos represijos prieš Irano piliečius, kurie bauginami ir suimami dėl to, kad naudojasi savo teisėtomis teisėmis į saviraiškos laisvę ir rinktis į taikius susirinkimus. Sąjunga taip pat pakartojo griežtai smerkianti kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį.

(3)

Todėl Taryba dar kartą patvirtino savo pasiryžimą toliau kelti žmogaus teisių pažeidimų Irane klausimus ir pareiškė esanti pasirengusi nustatyti ribojamąsias priemones tiems asmenims ir subjektams, kurie yra atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

(4)

Ribojamosios priemonės turėtų būti taikomos asmenims, prisidėjusiems prie nurodymo vykdyti sunkius žmogaus teisių pažeidimus arba prie jų vykdymo, arba atsakingiems už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą imantis smurtinių veiksmų prieš taikius demonstrantus, žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus, studentus ar kitus asmenis, kurie atvirai gina savo teisėtas teises, įskaitant saviraiškos laisvę, bei asmenims, prisidėjusiems prie nurodymo vykdyti sunkius teisės į tinkamą teisinį procesą pažeidimus, kankinimą, žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį arba chaotišką, neproporcingą ir vis dažnesnį mirties bausmės taikymą, įskaitant viešas egzekucijas, užmėtymą akmenimis, pakorimą arba nepilnamečių nusikaltėlių egzekucijas, arba prie jų vykdymo, arba atsakingiems už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą pažeidžiant Irano tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje.

(5)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad priede išvardytiems asmenims, kurie yra atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane, bei su jais susijusiems asmenims nebūtų leidžiama atvykti į jų teritorijas ar vykti per jas tranzitu.

2.  1 dalimi valstybė narė neįpareigojama atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.  1 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė turi laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a) kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b) kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c) pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

d) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.  3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.  Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 3 arba 4 dalį.

6.  Valstybės narės gali leisti taikyti pagal 1 dalį nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Sąjunga arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojami demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai Irane.

7.  Valstybė narė, ketinanti leisti taikyti 6 dalyje nurodytas išimtis, apie tai Tarybai praneša raštu. Laikoma, kad išimtį leidžiama taikyti, jeigu viena ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo. Jeigu viena ar kelios Tarybos narės pareikštų prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma visgi gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

8.  Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 arba 7 dalis valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją arba vykti per ją tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

2 straipsnis

1.  Įšaldomos visos priede išvardytiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane atsakingiems asmenims priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai, taip pat visos su jais susijusiems asmenims ir subjektams priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  Priede išvardytiems asmenims ir subjektams ar jų naudai nesudaroma galimybė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d) būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentinga institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) lėšos arba ekonominiai ištekliai yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti iki tos dienos, kai 1 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas buvo įtraukti į priede esantį sąrašą, arba jei tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teismo, administracinio ar arbitražo sprendimo, priimto iki tos dienos, objektas;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) toks suvaržymas arba sprendimas nėra naudingas priede išvardytiems asmenims ar subjektams; ir

d) tokio suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5.  1 dalis neužkerta kelio tam, kad į sąrašą įtrauktas asmuo ar subjektas pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens ar subjekto įtraukimo į priede pateiktą sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas.

6.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki datos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti 1 ir 2 dalyse numatytos priemonės,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikomos 1 dalyje numatytos priemonės.

▼M2

2a straipsnis

Draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti įrangą ar programinę įrangą, skirtą visų pirma naudoti Irano režimo ar jo pavedimu vykdomiems judriojo ar fiksuoto ryšio tinkluose internetu arba telefonu perduodamos informacijos stebėsenai ir perėmimui, ir teikti pagalbą, skirtą tokiai įrangai ar programinei įrangai diegti, eksploatuoti ar atnaujinti.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

2b straipsnis

1.  Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant jų jurisdikcijai priklausančius laivus arba orlaivius draudžiama parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į Iraną įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, neatsižvelgiant į tai, ar valstybių narių teritorija yra tos įrangos kilmės vieta.

2.  Taip pat draudžiama:

a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Irane arba naudojimui Irane tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ar kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais arba susijusias su tokių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Irane arba naudojimui Irane tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais, įskaitant visų pirma negrąžinamas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti, arba su jais susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ar kitų paslaugų teikimu.

▼M3

3.  1 ir 2 dalys netaikomos įrangos pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, kai tokia įranga yra skirta tik Sąjungos ir jos valstybių narių darbuotojų Irane apsaugai arba su tokia įranga susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų teikimui ar finansavimui ir finansinei paramai, kai tai iš anksto patvirtino atitinkama kompetentinga institucija.

▼B

3 straipsnis

1.  Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba sudaro priede pateiktą sąrašą ir jį iš dalies keičia.

2.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

3.  Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį arba subjektą.

4 straipsnis

1.  Priede nurodomos atitinkamų asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys.

2.  Be to, priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų asmenų ar subjektų tapatybei nustatyti. Teikiant informaciją apie asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

▼M2

4a straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 2a ir 2b straipsniuose nurodytų priemonių.

▼B

5 straipsnis

Kad šiame sprendime numatytų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti panašias ribojamąsias priemones.

▼M2

6 straipsnis

1.  Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

▼M6

2.  Šis sprendimas taikomas iki 2016 m. balandžio 13 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies keičiamas, jeigu Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.

▼B
PRIEDAS

1 ir 2 straipsniuose nurodytų asmenų ir subjektų sąrašasAsmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Gimimo vieta: Teheranas, Iranas Gimimo data: 1961 m.

Irano nacionalinės policijos vadovas. Jo vadovaujamos pajėgos vykdė žiaurius išpuolius taikių protestų metu ir smurtinį naktinį išpuolį Teherano universiteto studentų bendrabučiuose 2009 m. birželio 15 d.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollah vadas ir Islamo revoliucijos gvardijos pulkininkas. Jis yra vienas iš Ansar-e Hezbollah įkūrėjų. Šios sukarintos pajėgos buvo atsakingos už itin žiaurų smurtą, kai buvo imtasi represinių priemonių prieš studentus ir universitetus 1999 m., 2002 m. ir 2009 m.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Islamo revoliucijos gvardijos sausumos pajėgų vado pavaduotojas.

Jis yra tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas už represines priemones protestų metu visą 2009 m. vasarą.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij vado pavaduotojas, buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas (iki 2010 m. vasario mėn.). Seyyed al-Shohada korpusas atsako už saugumą Teherano provincijoje ir atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurias represijas prieš protestų dalyvius 2009 m.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Islamo revoliucijos gvardijos Rassoulollah korpuso vadas, atsakingas už Teherano metropolio teritoriją nuo 2009 m. lapkričio mėn. Rassoulollah korpusas atsako už saugumą Teherano metropolio teritorijoje ir atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurų protestų malšinimą 2009 m. Atsakingas už represijas protestų metu per Ašūros renginius (2009 m. gruodžio mėn.) ir vėliau.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(dar žinomas kaip Aziz Jafari)

Gimimo vieta: Yazd (Iranas) Gimimo data: 1957 9 1

Generolas, Islamo revoliucijos gvardijos vadas. Generolo Aziz Jafari vadovaujama Islamo revoliucijos gvardija ir Sarollah bazė atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų neteisėtai įsikišdama į 2009 m. prezidento rinkimus, areštuodama ir sulaikydama politinius veikėjus, taip pat susiremdama su protestų dalyviais gatvėse.

 

7.

KHALILI Ali

 

Islamo revoliucijos gvardijos generolas, Sarollah bazės medicinos padalinio vadovas. Ji pasirašė Sveikatos ministerijai 2009 m. birželio 26 d. nusiųstą laišką, kuriuo uždraudžiama teikti dokumentus ar medicininius duomenis visiems per įvykius po rinkimų sužeistiems ar į ligoninę paguldytiems asmenims.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas. Seyyed al-Shohada korpusas atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų organizuojant represijas protestų metu.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Gimimo vieta: Najaf (Irakas) Gimimo data: apie 1952 m.

Basij vadas. Islamo revoliucijos gvardijos Basij pajėgų vadas Naqdi buvo atsakingas už Basij prievartos veiksmus 2009 m. pabaigoje, įskaitant smurtinį atsaką į Ašūros dienos protestus 2009 m. gruodžio mėn., kurių metu žuvo iki 15 asmenų ir buvo areštuota šimtai protesto dalyvių, arba prie jų prisidėjo.

Iki paskyrimo Basij vadu 2009 m. spalio mėn. Naqdi vadovavo Basij žvalgybos padaliniui, kuis buvo atsakingas už asmenų, areštuotų per susidorojimą po rinkimų, kvotą.

 

▼M6

10.

RADAN Ahmad-Reza

Gimimo vieta: Isfahanas (Iranas) – Gimimo data: 1963 m.

Policijos strateginių studijų centro vadovas, buvęs Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas (iki 2014 m. birželio mėn.). Nuo 2008 m. eidamas Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojo pareigas A. R. Radan buvo atsakingas už policijos pajėgų įvykdytą protestų dalyvių mušimą, žudymą, savavališkus areštus ir sulaikymą.

2011 4 12

▼M5

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Teherano ekstremaliųjų įvykių poveikio švelninimo organizacijos vadovas. Buvęs Teherano policijos vadovas (iki 2010 m. sausio mėn.).

Teherano metropolio teisėsaugos pajėgų vadas Azizollah Rajabzadeh yra aukščiausio rango pareigūnas, kaltinamas dėl prievartos veiksmų Kahrizak įkalinimo įstaigoje.

 

▼B

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teherano policijos vadas, buvęs Irano nacionalinės policijos vado pavaduotojas, atsakingas už policijos operacijas. Ji atsakingas už represinių operacijų Irano sostinėje koordinavimą Vidaus ministerijos vardu.

 

▼M6

13.

TAEB Hossein

Gimimo vieta: Teheranas – Gimimo data: 1963 m.

Islamo revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas, atsakingas už žvalgybą. Buvęs Basij vadas (iki 2009 m. spalio mėn.). Jo vadovaujamos pajėgos dalyvavo vykdant masinį taikių protestų dalyvių mušimą, žudymą, sulaikymą ir kankinimą.

2011 4 12

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Buvęs Mašhado teisminių institucijų vadovas (iki 2014 m. rugsėjo mėn.). Tikėtina, kad šiuo metu vyksta jo perkėlimo į kitas pareigas procesas. Jam prižiūrint teismo procesai vyko skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių ir remiantis spaudimu ir kankinimu išgautais prisipažinimais. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Gimimo vieta: Najafabad (Nadžafabadas) (Iranas) – Gimimo data: 1945 m.

Ekspertų asamblėjos narys ir Aukščiausiojo Vadovo atstovas Markazi (centrinėje) provincijoje. Buvęs Irano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugsėjo mėn.), taip pat buvęs žvalgybos ministras Khatami prezidentavimo metu.

Eidamas Irano generalinio prokuroro pareigas jis nurodė vykdyti parodomuosius teismo procesus po pirmųjų porinkiminių protestų ir juos prižiūrėjo; tų procesų metu kaltinamieji negalėjo pasinaudoti savo teisėmis ir advokato paslaugomis. Be to, jis atsakingas už Karizako įstaigoje vykdytus prievartos veiksmus.

2011 4 12

16.

HADDAD Hassan (kitas vardas – Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Buvęs Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris) teisėjas. Jis buvo atsakingas už sulaikytųjų bylas, susijusias su porinkiminėmis krizėmis, ir nuolat grasino sulaikytųjų šeimoms, kad jos tylėtų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius Karizako įkalinimo įstaigai. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

▼B

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Mashhad revoliucinio teismo teisėjas. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

▼M6

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Buvęs Teherano revoliucinio teismo teisėjas. Jis dalyvavo teisiant protestų dalyvius. Teisminės institucijos jį apklausė dėl Karizako įstaigoje vykdytų prievartos veiksmų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius, kad sulaikytieji būtų išsiųsti į Karizako įkalinimo įstaigą. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Gimimo vieta: Yazd (Jazdas) (Iranas) – Gimimo data: 1953 m.

Teherano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. Dolatabadi prokuratūra apkaltino daug protestų dalyvių, įskaitant 2009 m. gruodžio mėn. Ašūros dienos protestų dalyvius. Jis įsakė uždaryti Karroubi biurą 2009 m. rugsėjo mėn., areštuoti kelis reformistinių pažiūrų politikus ir uždraudė dvi reformistines politines partijas 2010 m. birželio mėn. Jo prokuratūra apkaltino protestų dalyvius Muharebeh nusikaltimu arba priešiškumu Dievui (už šį nusikaltimą skiriama mirties bausmė) ir neleido tinkamai teisti mirties bausmei pasmerktų asmenų. Jo prokuratūra taip pat veikė prieš reformistus, žmogaus teisių aktyvistus ir žiniasklaidos atstovus ir juos areštavo dalyvaudama platesniame susidorojimo su politine opozicija procese.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (dar žinomas kaip NASSERIAN)

 

Teisėjas, Teherano revoliucinio teismo (28 poskyris) vadovas. Jis atsakingas už porinkimines bylas. Jis skyrė ilgalaikio įkalinimo bausmes per neteisingą socialiniams, politiniams aktyvistams ir žurnalistams iškeltų bylų nagrinėjimą ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams ir socialiniams bei politiniams aktyvistams.

2011 4 12

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Gimimo vieta: Ejiyeh – Gimimo data: apie 1956 m.

Irano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugsėjo mėn. ir teisminių institucijų atstovas spaudai, taip pat buvęs žvalgybos ministras per 2009 m. rinkimus. 2009 m. rinkimų metu jam einant žvalgybos ministro pareigas jo vadovaujami žvalgybos agentai buvo atsakingi už šimtų aktyvistų, žurnalistų, disidentų ir reformistinių pažiūrų politikų sulaikymą, kankinimą ir melagingų prisipažinimų išgavimą darant spaudimą. Be to, politiniai asmenys buvo priversti melagingai prisipažinti per nepakeliamas kvotas, kurių metu buvo kankinama, naudojama prievarta, šantažas ir grasinama šeimos nariams.

2011 4 12

22.

MORTAZAVI Said

Gimimo vieta: Meybod (Meibodas), Yazd (Jazdas) (Iranas) – Gimimo data: 1967 m.

Buvęs Teherano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugpjūčio mėn.).

Eidamas Teherano generalinio prokuroro pareigas išdavė bendrąjį orderį šimtams aktyvistų, žurnalistų ir studentų sulaikyti. 2010 m. sausio mėn. parlamentinio tyrimo metu nustatyta, kad jis tiesiogiai atsakingas už trijų kalinių, kurie vėliau mirė kalinimo įstaigoje, sulaikymą. Jis buvo nušalintas nuo šių pareigų 2010 m. rugpjūčio mėn. Irano teisminėms institucijoms atlikus tyrimą, koks buvo jo vaidmuo, susijęs su trijų vyrų, po rinkimų sulaikytų pagal jo orderius, mirtimi. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris) teisėjas. Jis atsakingas už porinkimines bylas, skyrė ilgalaikes įkalinimo bausmes neteisingai nagrinėjant žmogaus teisių aktyvistams iškeltas bylas ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams.

2011 4 12

▼B

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhad prokuroro pavaduotojas. Jo kaltinimu teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Teherano revoliucinio teismo (15 poskyris) teisėjas. Būdamas atsakingas už porinkimines bylas šis teisėjas pirmininkavo parodomiesiems teismo procesams 2009 m. vasarą; jis pasmerkė mirčiai į parodomąjį teismo procesą atvykusius monarchistus. Jis nuteisė daugiau kaip šimtą politinių kalinių, žmogaus teisių aktyvistų ir demonstracijų dalyvių skirdamas ilgalaikes įkalinimo bausmes.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Rytų Azerbaidžano teisėjų vadovas. Jis buvo atsakingas už Sakineh Mohammadi-Ashtiani teismo procesą.

 

▼M5

27.

ZARGAR Ahmad

 

„Moralės sergėtojų organizacijos“ vadovas. Buvęs Teherano apeliacinio teismo (36 poskyris) teisėjas.

Jis patvirtino ilgalaikio įkalinimo orderius ir mirties orderius protestų dalyviams.

 

▼M6

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Aukščiausiojo Teismo teisėjas. Buvęs Mašhado revoliucinio teismo vyriausiasis teisėjas. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

▼B

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evin kalėjimo 350 kameros vadas. Ne vieną kartą naudojo pernelyg didelį smurtą prieš kalinius.

 

▼M6

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Teherano teisminių institucijų vadovas. Buvęs Irano kalėjimų organizacijos vadovas. Eidamas šias pareigas jis prisidėjo prie politinių protestų dalyvių masinio sulaikymo ir padėjo nuslėpti prievartos veiksmus įkalinimo sistemoje.

2011 4 12

▼B

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teherano Generalinės kalėjimų administracijos sekretoriaus pavaduotojas, buvęs Evin kalėjimo (Teheranas) vadovas (iki 2010 m. spalio mėn., kai buvo vykdomas kankinimas). Jis buvo prižiūrėtojas; dažnai grasino ir darė spaudimą kaliniams.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Eidamas Irano kalėjimų organizacijos vadovo pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už prievartos veiksmus ir teisių atėmimą įkalinimo įstaigoje. Jis įsakė daug kalinių perkelti į vienutę.

 

▼M5

33.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud

 

Ilamo provincijos gubernatorius. Buvęs Vidaus reikalų ministerijos politinis direktorius.

Kaip Politinių partijų ir grupių veiklos įstatymo 10 straipsnio komiteto vadovas buvo atsakingas už leidimų rengti demonstracijas ir kitus viešus renginius išdavimą ir politinių partijų registravimą.

2010 m. sustabdė dviejų su Mousavi susijusių reformistinių politinių partijų – Islamiškojo Irano dalyvavimo fronto ir Islamo revoliucijos mudžahedinų organizacijos – veiklą.

Nuo 2009 m. nuosekliai ir nuolat draudė visus nevyriausybinius susibūrimus, taigi neleido naudotis konstitucine teise protestuoti; todėl, pažeidžiant teisę į susirinkimų laisvę, buvo suimta daug taikių demonstrantų.

2009 m. jis taip pat uždraudė opozicijai surengti gedulo ceremoniją asmenims, žuvusiems protestų dėl prezidento rinkimų metu, paminėti.

2011 10 10

▼M6

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Irano kovos su narkotikais štabo generalinis direktorius. Buvęs Teherano policijos vadas. Jam vadovaujant policija buvo atsakinga už be teismo vykdomą prievartą prieš įtariamuosius jų suėmimo ir ikiteisminio kalinimo metu. 2009 m. birželio mėn. Teherano policija taip pat dalyvavo reiduose prieš Teherano universiteto bendrabučius, kurių metu, Irano Parlamento (Majlis) komisijos duomenimis, policija ir Basiji pajėgos sužeidė daugiau nei 100 studentų.

2011 10 10

▼M1

35.

AKHARIAN Hassan

 

Radžaišaro kalėjimo (Karadžas) 1 bloko viršininkas.

Keletas buvusių kalinių pranešė, kad jis naudoja kankinimus, taip pat davė nurodymus, kad kaliniai negalėtų gauti medicininės pagalbos. Vieno Radžaišaro kalėjimo kalinio apklausos duomenimis, visi kalėjimo prižiūrėtojai jį smarkiai mušė ir H. Akharian apie tai buvo žinoma.

Taip pat žinoma apie bent vieno kalinamojo (Mohsen Beikvand) mirtį H. Akharian vadovavimo laikotarpiu.

10.10.2011

▼M6

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (dar žinomas kaip: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Nuo 2014 m. balandžio mėn. Teisėjų drausminio teismo patarėjas. Buvęs Teherano teisminių institucijų pirmininkas. Būdamas Teherano teisminių institucijų pirmininku, buvo atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, savavališkus areštus, draudimą kaliniams naudotis savo teisėmis ir išaugusį egzekucijų skaičių.

2011 10 10

37.

BANESHI Jaber

 

Irano teisminių institucijų patarėjas. Buvęs Širazo prokuroras (iki 2012 m.). Atsakingas už neproporcingą ir vis dažnesnį mirties bausmės skyrimą, nes yra paskyręs dešimtis mirties bausmių. 2008 m. buvo prokuroru sprogdinimų Širaze byloje, kuria režimas pasinaudojo tam, kad nuteistų mirties bausme keletą režimo oponentų.

2011 10 10

▼M5

38.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (dar žinomas kaip: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Gimimo vieta: Mašadas

Gimimo data: 1951 02 03

Būdamas Irano ginkluotųjų pajėgų štabo vadu jis yra vyriausiasis karo vadas, atsakingas už vadovavimą visiems kariniams daliniams ir politikai, įskaitant Islamo revoliucijos gvardiją ir policiją. Jam oficialiai pavaldžios pajėgos vykdė žiaurias represijas prieš taikius protestuotojus, taip pat masinį sulaikymą.

Jis taip pat yra Aukščiausiosios nacionalinės saugumo tarybos ir Tikslingumo tarybos narys.

2011 10 10

▼M1

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Komo generalinis prokuroras.

Atsakingas už dešimčių pažeidėjų savavališką sulaikymą Kome ir blogą elgesį su jais. Prisidėjo prie sunkaus teisės į teisingą teismo procesą pažeidimo ir prie neproporcingo ir vis dažnesnio mirties bausmės naudojimo, dėl kurio nuo šių metų pradžios labai padaugėjo egzekucijų.

10.10.2011

▼M6

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Isfahano prokuroro pavaduotojas. Prisidėjo prie procesų, kuriuose atsakovams buvo neleista pasinaudoti teise į teisingą bylos nagrinėjimą, pvz., Abdollah Fathi, kurio teismo metu 2010 m. kovo mėn. M. R. Habibi neatsižvelgė į jo teisę būti išklausytam ir į jo psichinės sveikatos problemas, o 2011 m. gegužės mėn. jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į tinkamą procesą pažeidimo ir prie neproporcingo bei vis dažnesnio mirties bausmės naudojimo ir to, kad nuo 2011 m. pradžios labai padaugėjo egzekucijų.

2011 10 10

41.

HEJAZI Mohammad

Gimimo vieta: Ispahan (Isfahanas) – Gimimo data: 1956 m.

Būdamas ginkluotųjų pajėgų vado pavaduotoju, jis atliko svarbų vaidmenį bauginant Irano „priešus“ ir jiems grasinant, taip pat bombarduojant Irako kurdų kaimus. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Sarollah korpuso Teherane vadas ir buvęs Basij pajėgų vadas, jis atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų po rinkimų įvykusio susidorojimo su protestų dalyviais metu.

2011 10 10

▼M6 —————

▼M1

43.

JAVANI Yadollah

 

Irano revoliucijos gvardijos politinio biuro vadovas.

Jis buvo vienas iš pirmųjų aukšto rango pareigūnų, kurie prašė suimti Moussavi, Karroubi ir Khatami. Ne kartą pritarė smurto ir grubios apklausos taktikos naudojimui prieš po rinkimų vykusių protestų dalyvius (tai įrodo televizijos nufilmuoti prisipažinimai), be kita ko, davė nurodymus dėl teismo nesankcionuoto blogo elgesio su disidentais Irano revoliucijos gvardijai ir Basij pajėgoms išplatintuose leidiniuose.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

 

Irano jungtinių karinių pajėgų štabo vado pavaduotojas, atsakingas už kultūros reikalus (vadinamasis Valstybės gynybos viešųjų reikalų štabas).

Būdamas štabo vado pavaduotoju, aktyviai prisidėjo vykdant represijas. Laikraščiui „Kayhan“ duotame interviu įspėjo, kad daugelio Irane ir už jo ribų esančių protestuotojų tapatybė yra nustatyta ir tinkamu laiku prieš juos bus imtasi veiksmų. Jis atvirai ragino imtis represijų prieš tuos, kas teikia duomenis užsienio žiniasklaidai, ir prieš Irano opoziciją. 2010 m. paprašė vyriausybės priimti griežtesnius įstatymus prieš iraniečius, kurie bendradarbiauja su užsienio žiniasklaidos šaltiniais.

10.10.2011

▼M5

45.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Nuo 2011 m. Yazdo provincijos parlamentinis atstovas. Buvęs Studentų Basij pajėgų vadas.

Eidamas Studentų Basij pajėgų vado pareigas, aktyviai dalyvavo malšinant protestus mokyklose bei universitetuose ir be teismo suimant aktyvistus bei žurnalistus.

2011 10 10

▼M1

46.

KAMALIAN Behrouz

Gimimo vieta: Teheranas

g. d.: 1983 m.

Su Irano islamo gvardija susijusios „Ashiyaneh“ kibernetinės grupuotės vadovas.

Behrouz Kamalian įsteigta „Ashiyaneh“ Digital Security grupuotė atsakinga už intensyvų elektroninį susidorojimą su vidaus oponentais bei reformistais ir užsienio institucijomis. 2009 m. birželio 21 d. Revoliucijos gvardijos kibernetinės gynybos 32 komanda savo svetainėje paskelbė asmenų, kurie, kaip įtariama, buvo suimti per po rinkimų įvykusias demonstracijas, veidų nuotraukas. Kartu buvo paskelbtas raginimas iraniečiams „nustatyti riaušininkų tapatybę“.

10.10.2011

▼M6

47.

KHALILOLLAHI Moussa (dar žinomas kaip: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Tebrizo prokuroras. Dalyvavo Sakineh Mohammadi-Ashtiani byloje ir prisidėjo prie sunkių teisės į tinkamą procesą pažeidimų.

2011 10 10

48.

MAHSOULI Sadeq (dar žinomas kaip: MAHSULI, Sadeq)

Gimimo vieta: Oroumieh (Urmija) (Iranas) – Gimimo data: 1959–1960 m.

Buvusio prezidento ir dabartinio Tikslingumo tarybos nario Mahmoud Ahmadinejad patarėjas ir Atkaklumo fronto narys. 2009–2011 m. gerovės ir socialinės apsaugos ministras. Iki 2009 m. rugpjūčio mėn. – vidaus reikalų ministras. Būdamas vidaus reikalų ministru, S. Mahsouli vadovavo visoms policijos pajėgoms, Vidaus reikalų ministerijos saugumo agentams ir civiliais drabužiais apsirengusiems agentams. Jo vadovaujamos pajėgos buvo atsakingos už Teherano universiteto bendrabučių užpuolimą 2009 m. birželio 14 d. ir studentų kankinimą ministerijos rūsyje (liūdnai pagarsėjusiame 4 rūsio aukšte). Kiti protestuotojai patyrė didelį smurtą Karizako kalinimo centre, kurį valdė S. Mahsouli vadovaujamos policijos pajėgos.

2011 10 10

49.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanšacho prokuroras. Jis prisidėjo prie to, kad Irane dramatiškai padaugėjo mirties bausmės skyrimo atvejų, be kita ko, buvo kaltintoju nagrinėjant septynių kalinių bylas; jie buvo nuteisti už prekybą narkotikais ir tą pačią dieną (2010 m. sausio 3 d.) pakarti Kermanšacho centriniame kalėjime.

2011 10 10

▼M1

50.

OMIDI Mehrdad

 

Irano policijos elektroninių nusikaltimų skyriaus vadovas.

Jis atsakingas už tūkstančius tyrimų ir kaltinimų pareiškimų reformistams ir politiniams oponentams dėl naudojimosi internetu. Taigi, jis atsakingas už vadovavimą sunkiems žmogaus teisių pažeidimams prieš asmenis, atvirai ginančius teisėtas savo teises, įskaitant saviraiškos laisvę.

10.10.2011

▼M5

51.

SALARKIA Mahmoud

Teherano futbolo klubo „Persepolis“ direktorius

Teherano benzino ir transporto komisijos vadovas. 2009 m. vykdytų represijų metu buvo Teherano generalinio prokuroro pavaduotojas kalėjimų reikalams.

Eidamas Teherano generalinio prokuroro pavaduotojas kalėjimų reikalams pareigas jis buvo tiesiogiai atsakingas už daugelį orderių nekaltiems taikiems protestuotojams ir aktyvistams suimti išdavimą. Iš daugelio žmogaus teisių gynėjų pranešimų matyti, kad beveik visi sulaikytieji įvairios trukmės laikotarpius jo nurodymu buvo laikomi be teisės susirašinėti, negalėjo susisiekti su savo advokatais ar šeimos nariais ir nepareiškiant jiems kaltinimų, dažnai tokiomis sąlygomis, kurios prilygintinos prievartiniam dingimui. Jų šeimoms dažnai nebuvo pranešama apie sulaikymą.

2011 10 10

▼M6

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Gimimo vieta: Selseleh (Selselė) (Iranas) – Gimimo data: 1964 m.

Nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto narys. Lorestano provincijos parlamentinis atstovas. Parlamentinės užsienio ir saugumo politikos komisijos narys. Buvęs Evino kalėjimo vadovas (iki 2012 m.). H. Souri einant Evino kalėjimo vadovo pareigas, kankinimas ten buvo įprasta praktika. 209 bloke daugelis aktyvistų laikomi už taikią pasipriešinimo valdančiajai Vyriausybei veiklą.

2011 10 10

53.

TALA Hossein (dar žinomas kaip: TALA Hosseyn)

 

Irano parlamento narys. Buvęs Teherano provincijos generalgubernatorius (Farmandar) (iki 2010 m. rugsėjo mėn.), jis buvo atsakingas už policijos pajėgų įsikišimą ir represijas prieš demonstrantus.

2010 m. gruodžio mėn. gavo apdovanojimą už savo vaidmenį po rinkimų vykusiose represijose.

2011 10 10

54.

TAMADDON Morteza (dar žinomas kaip: TAMADON Morteza)

Gimimo vieta: Shahr Kord-Isfahan (Šahre Kordas – Isfahanas) – Gimimo data: 1959 m.

Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Teherano provincijos generalgubernatorius.

Kaip gubernatoriui ir Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovui, jam tenka bendra atsakomybė už visą Islamo revoliucijos gvardijos represinę veiklą Teherano provincijoje, įskaitant susidorojimą su politinių protestų dalyviais nuo 2009 m. birželio mėn.

2011 10 10

▼M1

55.

ZEBHI Hossein

 

Irano generalinio prokuroro pavaduotojas.

Jam pavestos kelios teismo bylos, susijusios su po rinkimų vykusiais protestais.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Ginkluotųjų pajėgų teisminio padalinio vadovas.

Prisidėjo prie represijų prieš taikius demonstrantus.

10.10.2011

▼M6

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Teherano provincijos baudžiamojo teismo teisėjas. Buvęs Evino teismo pirmosios kolegijos teisėjas. Sprendė keletą bylų prieš demonstrantus, be kita ko, Abdol-Reza Ghanbari, 2010 m. sausio mėn. suimto ir už savo politinę veiklą mirties bausme nuteisto mokytojo bylą. Evino pirmosios instancijos teismas įkurtas Evino kalėjimo teritorijoje, o jo įkūrimą 2010 m. kovo mėn. palankiai įvertino Jafari Dolatabadi. Šiame kalėjime kai kurie kaltinamieji yra izoliuoti, su jais blogai elgiamasi ir jie verčiami daryti melagingus pareiškimus.

2011 10 10

▼M1

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Pietų Chorasano provincijos teismų administracijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už nusikaltimų prevenciją.

Jis 2011 m. birželio mėn. pripažino, kad 2010 m. kovo mėn. – 2011 m. kovo mėn. mirties bausmės įvykdyta 140 asmenų, tačiau įtariama, kad tą patį laikotarpį toje pačioje Pietų Chorasano provincijoje buvo dar šimtas kitų atvejų, apie kuriuos nepranešta nei šeimoms, nei advokatams.

Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimo, taigi prie neproporcingo bei vis dažnesnio mirties bausmės naudojimo.

10.10.2011

▼M6

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Gimimo vieta: Mashad (Mašadas) (Iranas) – Gimimo data: 1952 m.

Generalinio prokuroro pavaduotojas, atsakingas už politinius ir saugumo klausimus. Buvęs teisingumo ministras (2009–2013 m.).

Jam būnant teisingumo ministru sąlygos Irano kalėjimuose gerokai pablogėjo ir nebeatitiko priimtų tarptautinių standartų, taip pat paplito blogas elgesys su kaliniais. Be to, jis atliko itin svarbų vaidmenį bauginant ir persekiojant Irano diasporą, nes pranešė apie specialaus teismo, kuriam pavesta nagrinėti už šalies ribų gyvenančių iraniečių bylas, sukūrimą. Jis taip pat prižiūrėjo staigų mirties bausmės įvykdymo atvejų padidėjimą Irane, įskaitant Vyriausybės nepaskelbtus slaptus mirties bausmės vykdymo atvejus ir mirties bausmės vykdymą už su narkotikais susijusius nusikaltimus.

2011 10 10

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (dar žinomas kaip: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ir Sayyid)

Gimimo vieta: Rafsanjan (Rafsandžanas), Kerman (Kermanas) – Gimimo data: 1961 m.

Buvusio prezidento ir dabartinio Tikslingumo tarybos nario Mahmoud Ahmadinejad patarėjas. Buvęs kultūros ir islamiškojo mokymo ministras (2009–2013 m.) Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos narys, prisidėjo prie represijų prieš žurnalistus.

2011 10 10

61.

MOSLEHI Heydar (dar žinomas kaip: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Gimimo vieta: Isfahan (Isfahanas) (Iranas) – Gimimo data: 1956 m.

Organizacijos, atsakingos už leidinius apie dvasininkų vaidmenį karo metu, vadovas. Buvęs žvalgybos ministras (2009–2013 m.).

Jam vadovaujant Žvalgybos ministerija toliau vykdė dažnus savavališkus protestų dalyvių ir disidentų sulaikymus ir persekiojimą. Žvalgybos ministerija valdo Evino kalėjimo 209 bloką, kuriame už taikią pasipriešinimo valdančiajai Vyriausybei veiklą kalinami daugelis aktyvistų. Žvalgybos ministerijos tardytojai 209 bloke kalinamus asmenis muša ir naudoja prieš juos psichinę bei seksualinę prievartą.

2011 10 10

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Gimimo vieta: Dezful (Dezfulas) (Iranas) – Gimimo data: 1959 m. liepos 22 d.

Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) vadovas (iki 2014 m. lapkričio mėn.). Tikėtina, kad šiuo metu vyksta jo perkėlimo į kitas pareigas procesas. Eidamas pareigas IRIB, jis buvo atsakingas už visus programų sudarymo sprendimus. 2009 m. rugpjūčio mėn. ir 2011 m. gruodžio mėn. IRIB transliavo prievarta išgautus kalinių prisipažinimus ir kelis „parodomuosius procesus“. Tokie veiksmai akivaizdžiai pažeidžia tarptautines nuostatas dėl teisingo teismo proceso ir teisę į tinkamą procesą.

2012 3 23

63.

TAGHIPOUR Reza

Gimimo vieta: Maragheh (Maragė) (Iranas) – Gimimo data: 1957 m.

Teherano miesto tarybos narys. Buvęs informacijos ir ryšių ministras (2009–2012 m.).

Eidamas informacijos ministro pareigas jis buvo vienas iš aukščiausių pareigūnų, atsakingų už cenzūrą, taip pat už veiklos internete ir visų rūšių ryšių palaikymo (ypač mobiliaisiais telefonais) kontrolę. Apklausdami politinius kalinius, tardytojai naudoja jų asmens duomenis, laiškus ir ryšių palaikymo informaciją. Kelis kartus po 2009 m. prezidento rinkimų ir vykstant gatvės demonstracijoms, buvo atjungtos mobiliojo ryšio linijos ir užblokuotas tekstinių pranešimų siuntimas, slopinami palydovinės televizijos kanalai, sustabdytas arba bent jau sulėtintas interneto ryšio paslaugų teikimas vietose.

2012 3 23

64.

KAZEMI Toraj

 

Technologijų ir ryšių policijos pulkininkas; jis paskelbė Vyriausybei dirbančių įsilaužėlių verbavimo kampaniją, kad būtų geriau kontroliuojama internete skleidžiama informacija ir trikdomas „kenksmingų“ interneto svetainių veikimas.

2012 3 23

65.

LARIJANI Sadeq

Gimimo vieta: Najaf (Nadžafas) (Irakas) – Gimimo data: 1960 m. arba 1961 m. rugpjūčio mėn.

Teisminių institucijų vadovas. Teisminių institucijų vadovas turi patvirtinti ir pasirašyti visas qisas (atpildo bausmes), hodoud (bausmes už nusikaltimus Dievui) ir ta'zirat (bausmes už nusikaltimus valstybei). Tai, be kita ko, apima nuosprendžius, kuriais skiriama mirties bausmė, plakimas ir galūnių nupjovimas. Eidamas šias pareigas, jis asmeniškai pasirašė daug mirties nuosprendžių, prieštaraujančių tarptautiniams standartams, įskaitant nuosprendžius dėl užmėtymo akmenimis, dėl mirties bausmės įvykdymo pakariant ir pasmaugiant, dėl mirties bausmės vykdymo nepilnamečiams ir dėl viešo mirties bausmių vykdymo, pvz., dėl kalinių pakorimo ant tiltų tūkstantinių minių akivaizdoje.

Jis taip pat leido vykdyti nuosprendžius dėl fizinių bausmių, pvz., nupjauti galūnes ir lašinti rūgštį į nuteistųjų akis. Sadeq Larijani pradėjus eiti pareigas, itin padidėjo politinių kalinių, žmogaus teisių gynėjų ir mažumų atstovų savavališkų sulaikymų skaičius. Nuo 2009 m. taip pat labai padidėjo įvykdytų mirties bausmių skaičius. Sadeq Larijani taip pat yra atsakingas už sistemingus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimus Irano teisminiame procese.

2012 3 23

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Priklauso Aukščiausiojo Vadovo artimiausių asmenų ratui ir yra vienas iš asmenų, atsakingų už protestų malšinimo, vykdomo nuo 2009 m., planavimą, taip pat yra susijęs su asmenimis, atsakingais už protestų malšinimą.

2012 3 23

▼M2

67.

SAEEDI Ali

 

Visą laiką tarnavęs Islamo revoliucijos gvardijoje (tiksliau – jos žvalgybos tarnyboje), nuo 1995 m. yra Aukščiausiojo Vadovo atstovas Islamo revoliucijos gvardijoje. Eidamas šias oficialias pareigas, jis yra itin svarbus asmuo, siejantis iš Aukščiausiojo Vadovo administracijos perduodamus įsakymus ir Islamo revoliucijos gvardijos represinį mechanizmą.

2012 3 23

▼M6

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Gimimo vieta: Dezful (Dezfulas) (Iranas) – Gimimo data: 1954 m.

Pasaulinio Holokausto fondo, įsteigto 2006 m. įvykusioje Tarptautinėje pasaulinio Holokausto vertinimo peržiūros konferencijoje, už kurios surengimą Irano Vyriausybės vardu buvo atsakingas M. A. Ramin, Generalinis sekretorius. Iki 2013 m. gruodžio mėn. ėjo už spaudą atsakingo viceministro pareigas, todėl buvo pagrindinis už cenzūrą atsakingas asmuo; tiesiogiai atsakingas už daugelio reformas remiančių spaudos leidinių („Etemad“, „Etemad-e Melli“, „Shargh“ ir kt.) uždarymą, nepriklausomos spaudos profesinės sąjungos uždarymą, žurnalistų bauginimą arba suėmimus.

2012 3 23

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Gimimo vieta: Meibod (Meibodas) (Iranas) – Gimimo data: 1967 m.

Antro didžiausio Irano miesto Mašhado, kur reguliariai viešai vykdoma mirties bausmė, meras. Buvęs vidaus reikalų viceministras, atsakingas už politinius reikalus. Buvo atsakingas už vadovavimą represijoms prieš asmenis, ginančius savo įstatymines teises, įskaitant žodžio laisvę. Vėliau 2012 m. parlamento rinkimams ir 2013 m. prezidento rinkimams paskirtas Irano rinkimų komiteto vadovu.

2012 3 23

▼M6 —————

▼M2

71.

SHARIFI Malek Ajdar

 

Rytų Azerbaidžano teisminių institucijų vadovas. Atsakingas už sunkius teisės į tinkamą teismo procesą pažeidimus.

2012 3 23

▼M6 —————

▼M6

73.

FAHRADI Ali

 

Karadžo prokuroras. Atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, buvo kaltintoju teismo procesuose, kuriuose skirta mirties bausmė. Jo buvimo prokuroru laikotarpiu Karadžo regione įvykdyta daug mirties bausmės nuosprendžių.

2012 3 23

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Prokuroras. Atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, buvo susijęs su mirties bausmės įvykdymu nepilnamečiui.

2012 3 23

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Gynybos ministerijos saugumo tarnybos vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos apsaugos ir saugumo tarnybos vadovas (iki 2012 m. kovo mėn.). Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos žvalgybos tarnybos vadovas (iki 2009 m. spalio mėn.). Dalyvavo slopinant žodžio laisvę, be kita ko, susijęs su asmenimis, atsakingais už tinklaraštininkų/žurnalistų suėmimu 2004 m.; taip pat pranešama, kad dalyvavo malšinant 2009 m. protestus po rinkimų.

2012 3 23

▼M2

76.

SADEGHI Mohamed

 

Pulkininkas, Islamo revoliucijos gvardijos techninės ir kibernetinės žvalgybos vado pavaduotojas. Atsakingas už tinklaraštininkų / žurnalistų suėmimus ir kankinimus.

2012 3 23

▼M6

77.

JAFARI Reza

Gimimo data: 1967 m.

Nuo 2012 m. Teisėjų drausminio teismo patarėjas. „Nusikalstamo interneto turinio nustatymo komiteto“- įstaigos, atsakingos už interneto svetainių ir socialinės žiniasklaidos cenzūrą, narys. Buvęs specialios persekiojimo už elektroninius nusikaltimus tarnybos vadovas (2007–2012 m.). Buvo atsakingas už žodžio laisvės slopinimą, be kita ko, suimant ir kalinant tinklaraštininkus bei žurnalistus ir vykdant jų baudžiamąjį persekiojimą. Su sulaikytais elektroniniais nusikaltimais įtariamais asmenimis buvo blogai elgiamasi ir jiems nebuvo užtikrintas teisingas teismo procesas.

2012 3 23

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Šiaurinės Teherano dalies bendrosios kompetencijos teismo teisėjas. Buvęs Teherano prokuratūros vadovas. Teherano provincijos Kalėjimų reikalų biuro vadovo pavaduotojas. Buvęs Teherano prokuroro pavaduotojas (iki 2013 m.). Jis vadovavo Evino baudžiamojo persekiojimo centrui. Buvo atsakingas už tai, kad žmogaus teisių gynėjams ir politiniams kaliniams nebuvo leidžiama naudotis savo teisėmis, įskaitant lankymo teisę bei kitas kalinių teises.

2012 3 23

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Evino kalėjimo vadovas, paskirtas 2012 m. viduryje. Paskyrus jį vadovu pablogėjo sąlygos kalėjime ir pranešama apie suintensyvėjusį netinkamą elgesį su kaliniais. 2012 m. spalio mėn. devynios kalinės paskelbė bado streiką protestuodamos dėl to, kad kalėjimo prižiūrėtojai pažeidžia jų teises ir žiauriai elgiasi.

2013 3 12

80.

KIASATI Morteza

 

Ahvazo revoliucinio teismo (4 poskyris) teisėjas, paskyręs mirties bausmes keturiems politiniams kaliniams arabams: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trys broliai) ir Ali Sharifi. Jie buvo sulaikyti, kankinami ir pakarti be tinkamo proceso. Šie atvejai ir tinkamo proceso nebuvimas buvo nurodyti JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių Irane klausimais 2012 m. rugsėjo 13 d. pranešime, JT Generalinio Sekretoriaus 2012 m. rugpjūčio 22 d. pranešime dėl Irano.

2013 3 12

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahvazo revoliucinio teismo (2 poskyris) teisėjas, 2012 m. kovo 17 d. paskyręs mirties bausmes penkiems ahvaziečiams arabams (Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka) už „nacionaliniam saugumui pavojingą veiklą“ ir „priešiškumą Dievui“. 2013 m. sausio 9 d. Irano Aukščiausiasis Teismas bausmes patvirtino. Šie penki asmenys daugiau nei metus buvo sulaikyti nepateikus kaltinimų, kankinami ir nuteisti be tinkamo proceso.

2013 3 12

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (dar žinomas kaip: Haj-agha Sarafraz)

Gimimo data: apytiksliai 1963 m. Gimimo vieta: Teheranas. Gyvenamoji vieta: Teheranas. Darbo vieta: IRIB ir Press TV būstinė, Teheranas

Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) pirmininkas. Buvęs IRIB World Service ir Press TV vadovas, atsakingas už visus sprendimus dėl programų sudarymo. Glaudžiai susijęs su valstybės saugumo aparatu. Jam vadovaujant Press TV kartu su IRIB bendradarbiavo su Irano saugumo tarnybomis bei prokurorais ir savaitinės programos „Iranas šiandien“ metu transliavo prievarta išgautus sulaikytųjų prisipažinimus, įskaitant Irano ir Kanados žurnalisto bei filmų kūrėjo Maziar Bahari prisipažinimą. Nepriklausoma ryšių reguliavimo tarnyba OFCOM 2011 m. Jungtinėje Karalystėje skyrė 100 000 GBP baudą Press TV už M. Bahari prisipažinimo, kuris buvo filmuojamas kalėjime naudojant prievartą prieš m. Bahari, transliavimą. Todėl M. Sarafraz bendradarbiavo pažeidžiant teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

2013 3 12

83.

JAFARI, Asadollah

 

Mazandarano provincijos prokuroras, atsakingas už neteisėtus bahajų sulaikymus ir jų teisių pažeidimus nuo pirminio sulaikymo iki laikymo vienutėse Žvalgybos įkalinimo centre. Dokumentais patvirtinti šeši konkretūs atvejai, kai buvo pažeistas tinkamas procesas. A. Jafari buvo kaltintoju bylose, po kurių daugeliui nuteistų asmenų įvykdyta mirties bausmė, įskaitant viešo mirties bausmės vykdymo atvejus.

2013 3 12

▼M5

84.

EMADI, Hamid Reza (dar žinomas kaip: Hamidreza Emadi)

Gimimo data: apytiksliai 1973 m.

Gimimo vieta: Hamedanas

Gyvenamoji vieta: Teheranas

Darbo vieta: „Press TV“ būstinė, Teheranas.

„Press TV“ Naujienų tarnybos direktorius. Buvęs „Press TV“ vyriausiasis prodiuseris.

Atsakingas už prievarta išgaunamų sulaikytųjų, įskaitant žurnalistus, politikos aktyvistus, kurdų ir arabų mažumų atstovus, prisipažinimų gamybą ir transliavimą, pažeidžiant tarptautiniu mastu pripažintas teises į teisingą bylos nagrinėjimą ir tinkamą procesą. Nepriklausoma ryšių reguliavimo tarnyba OFCOM 2011 m. Jungtinėje Karalystėje skyrė 100 000 GBP baudą „Press TV“ už Irano ir Kanados žurnalisto ir filmų kūrėjo Maziar Bahari prievarta išgauto prisipažinimo, kuris buvo filmuojamas kalėjime naudojant prievartą prieš M. Bahari, transliavimą. NVO yra pranešusios daugiau „Press TV“ transliuotų prievarta išgaunamų prisipažinimų pavyzdžių. Todėl H. R. Emadi bendradarbiavo pažeidžiant teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

2013 03 12

▼M6

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Tebrizo revoliucinio teismo (1 poskyris) teisėjas. Atsakingas už žurnalistams, azerbaidžaniečių etninės mažumos atstovams ir darbuotojų teisių aktyvistams skirtas sunkias bausmes, apkaltinus juos šnipinėjimu, nacionaliniam saugumui pavojinga veikla, propaganda prieš Irano režimą ir Irano vadovo įžeidimu. Jo nuosprendžiai dažnai buvo priimami nesilaikant tinkamo proceso, o iš sulaikytųjų buvo prievarta išgaunami neteisingi prisipažinimai. Daug dėmesio sulaukė byla, susijusi su 20 darbininkų savanorių, kurie teikė pagalbą po žemės drebėjimo, įvykusio 2012 m. rugpjūčio mėn. Irane; jis jiems skyrė įkalinimo bausmes už tai, kad jie bandė padėti žemės drebėjimo aukoms. Teismas nusprendė, kad darbininkai kalti dėl „bendradarbiavimo organizuojant sambūrį ir sąmokslą siekiant įvykdyti nusikaltimus prieš nacionalinį saugumą“.

2013 3 12

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Širazo revoliucinės prokuratūros vadovas. Atsakingas už politinių aktyvistų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų, bahajų ir sąžinės kalinių neteisėtus sulaikymus ir netinkamą elgesį su jais; jie buvo persekiojami, kankinami, tardomi, jiems nebuvo leista turėti advokatų ir neužtikrintas tinkamas procesas. S. R. Musavi-Tabar pasirašinėjo teismo sprendimus liūdnai pagarsėjusioje Įkalinimo įstaigoje Nr. 100 (vyrų kalėjimas), įskaitant sprendimą bahają kalinę Raha Sabet trejiems metams uždaryti į vienutę.

2013 3 12

▼M4

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Nusikalstamo turinio pavyzdžių nustatymo komisijos vadovas

Abdolsamad Khoramabadi yra Nusikalstamo turinio pavyzdžių nustatymo komisijos – vyriausybinės organizacijos, atsakingos už interneto cenzūrą ir kovą su elektroniniais nusikaltimais – vadovas. Jam vadovaujant ši komisija „elektroninį nusikaltimą“ apibrėžė keliomis abstrakčiomis kategorijomis, pagal kurias nusikaltimu laikomas režimui nepalankaus turinio kūrimas ir skelbimas. Jis atsakingas už daugelio opozicijos tinklaviečių, elektroninių laikraščių, tinklaraščių ir žmogaus teisių srityje veikiančių NVO tinklaviečių uždarymą ir prieigos prie jų uždraudimą, o nuo 2012 m. rugsėjo mėn. – už prieigos prie Google bei Gmail uždraudimą. Jis ir ši komisija aktyviai prisidėjo prie veiksmų, dėl kurių 2012 m. lapkričio mėn. įkalinimo metu mirė tinklaraštininkas Sattar Beheshti. Todėl jo vadovaujama komisija yra tiesiogiai atsakinga už nuolat pažeidžiamas žmogaus teises, visų pirma už tai, kad plačiajai visuomenei draudžiama prieiga prie tam tikrų tinklaviečių ir jos yra filtruojamos, ir už tai, kad kartais visiškai negalima prieiga prie interneto.

12.3.2013Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

▼M6

1.

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo centras (kitas pavadinimas: Kovos su elektroniniais nusikaltimais biuras arba Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija) (angl. Centre to Investigate Organized Crime (kitas pavadinimas: Cyber Crime Office arba Cyber Police)

Vieta: Teheranas (Iranas). Interneto svetainė: http://www.cyberpolice.ir

2011 m. sausio mėn. įsteigta Irano kovos su elektroniniais nusikaltimais policija yra Irano Islamo Respublikos policijos padalinys; jam vadovauja Esmail Ahmadi-Moqaddam (įtrauktas į sąrašą). E. Ahmadi-Moqaddam pabrėžė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija užsiims antirevoliucinėmis ir disidentų grupėmis, kurios 2009 m. naudojosi internetiniais socialiniais tinklais, kad sukeltų protestus prieš dar kartą išrinktą Prezidentą Mahmoud Ahmadinejad. 2012 m. sausio mėn. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija paskelbė naujas interneto kavinėms skirtas gaires, pagal kurias naudotojai turi pateikti asmeninę informaciją, kurią kavinių savininkai turi saugoti šešis mėnesius; jie taip pat turi saugoti naudotojų aplankytų interneto svetainių sąrašą. Be to, pagal taisykles reikalaujama, kad kavinių savininkai įrengtų apsauginę vaizdo stebėjimo sistemą ir šešis mėnesius saugotų įrašus.

Pagal šias naujas taisykles gali būti užvestas žurnalas, kurį valdžios institucijos gali naudoti norėdamos susekti aktyvistus arba bet kokį asmenį, kurio veikla laikoma pavojinga nacionaliniam saugumui. 2012 m. birželio mėn. Irano žiniasklaida pranešė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija pradės taikyti priemones prieš virtualiuosius privačiuosius tinklus (VPN). 2012 m. spalio 30 d. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija be orderio suėmė tinklaraštininką Sattar Beheshti dėl „socialiniuose tinkluose ir Facebook vykdomos nacionaliniam saugumui pavojingos veiklos“. S. Beheshti savo tinklaraštyje kritikavo Irano Vyriausybę. 2012 m. lapkričio 3 d. S. Beheshti buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje; manoma, kad jį mirtinai nukankino Kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos pareigūnai.

 
Top