Help Print this page 

Document 02012R0377-20130701

Title and reference
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 377/2012 2012 m. gegužės 3 d. dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, keliančioms grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/377/2013-07-01
Multilingual display
Text

2012R0377 — LT — 01.07.2013 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 377/2012

2012 m. gegužės 3 d.

dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, keliančioms grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje

(OL L 119, 4.5.2012, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 458/2012 2012 m. gegužės 31 d.

  L 142

11

1.6.2012

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M3

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 559/2013 2013 m. birželio 18 d.

  L 167

1

19.6.2013


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 168, 28.6.2012, p. 55  (377/2012)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 377/2012

2012 m. gegužės 3 d.

dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, keliančioms grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos RespublikojeEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2012. m. gegužės 3 d. Tarybos sprendimą 2012/237/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, keliantiems grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje ( 1 ),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendime 2012/237/BUSP numatyta priimti ribojamąsias priemones, taikomas tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, kurie siekia užkirsti kelią ar kliudyti taikiam politiniam procesui Bisau Gvinėjos Respublikoje arba kurie imasi veiksmų, keliančių pavojų jos stabilumui. Ribojamosios priemonės visų pirma taikomos tiems, kurie vadovavo 2010 m. balandžio 1 d. maištui ir 2012 m. balandžio 12 d. valstybiniam perversmui bei savo veiksmais toliau siekia pakenkti teisinės valstybės principų laikymuisi ir civilinės valdžios viršenybei. Šios priemonės apima to sprendimo priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms priklausančių lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą;

(2)

šios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, ir todėl siekiant, visų pirma, užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, joms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygiu;

(3)

šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia – teisės į veiksmingą teisinę gynybą, teisingą bylos nagrinėjimą ir asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas laikantis tų teisių ir principų;

(4)

atsižvelgiant į padėties Bisau Gvinėjoje keliamą konkrečią grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui ir siekiant užtikrinti suderinamumą su Sprendimo 2012/237/BUSP priedo dalinio keitimo ir peržiūros tvarka, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies keisti šio reglamento I priede pateiktą sąrašą;

(5)

pagal šio reglamento I priede pateikto sąrašo pakeitimų darymo tvarką turėtų būti numatyta į sąrašą įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms pateikti jų įtraukimo į sąrašą motyvus, kad jie galėtų pateikti savo pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai informuoti asmenį, subjektą arba organizaciją;

(6)

įgyvendinant šį reglamentą ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardai, pavardės, pavadinimai ir kiti su jais susiję duomenys turėtų būti skelbiami viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ( 2 ) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ( 3 );

(7)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų sąvokų apibrėžtys:

a)

lėšos –

finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant):

i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) viešai arba privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių pažymėjimus, obligacijas, vekselius, varantus, neužtikrintas obligacijas ir sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių;

iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v) paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas;

vii) lėšų arba kitų finansinių išteklių nuosavybės teisės patvirtinimo dokumentus;

b)

lėšų įšaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galėjimo jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

c)

ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

d)

ekonominių išteklių įšaldymas – ekonominių išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, draudimas;

e)

Sąjungos teritorija – teritorijos, kurioms taikoma Sutartis Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

1.  Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie, kaip Taryba nustatė pagal Sprendimo 2012/237/BUSP 2 straipsnio 1 dalį, i) dalyvauja veikloje, kuri kelia pavojų taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje, arba tokią veiklą remia, arba ii) yra susiję su tokiais asmenimis, subjektais ar organizacijomis, priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  I priede išvardytiems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesudaroma galimybė naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai apeiti 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones arba dėl kurios šios priemonės apeinamos.

3 straipsnis

1.  I priede pateikiami sąraše nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų įtraukimo į sąrašą motyvai.

2.  Be to, I priede pateikiama informacija, jei jos yra, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų tapatybei nustatyti. Fizinių asmenų atveju gali būti pateikiama tokia informacija: vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, ir pareigos arba profesija. Juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų atveju gali būti pateikta tokia informacija: pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

4 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytose tinklavietėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jų manymu, yra tinkamos, nustačiusios, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini I priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba būsto paskolą, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už viešąsias komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas apmokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdienį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d) būtini nenumatytoms išlaidoms apmokėti, jei valstybė narė visoms kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne mažiau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas.

2.  Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal 1 dalį suteiktą leidimą.

5 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytose tinklavietėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei įvykdomos šios sąlygos:

a) naudojimasis atitinkamomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais teismo, administracine arba arbitražo tvarka yra suvaržytas, jeigu toks suvaržymas nustatytas iki tos dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priedą, arba dėl jų buvo priimtas teismo, administracinis arba arbitražo sprendimas, paskelbtas iki tos dienos;

b) atitinkamos lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurie buvo užtikrinti tokiu turto suvaržymu arba pripažinti galiojančiais tokiu sprendimu, patenkinti laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) suvaržymas arba sprendimas nėra I priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos naudai; ir

d) suvaržymo arba sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

2.  Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal 1 dalį suteiktą leidimą.

6 straipsnis

1.  2 straipsnio 2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a) palūkanoms arba kitoms su šiomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba nustatytus iki tos dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija įtraukti į I priedą,

jei tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

2.  2 straipsnio 2 dalies nuostatomis Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba organizacijos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldyti. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

7 straipsnis

1.  Už lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą arba atsisakymą leisti jais naudotis, kai šie veiksmai atliekami sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad tokie veiksmai nepažeidžia šio reglamento nuostatų, tai atliekantis fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, arba jų direktoriai ar darbuotojai nelaikomi atsakingais, nebent būtų įrodyta, kad lėšos ir ekonominiai buvo įšaldyti dėl aplaidumo.

2.  Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms, kurie leido naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, neužtraukiama jokia atsakomybė už 2 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo nesilaikymą, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais šį draudimą pažeis.

8 straipsnis

▼C1

1.  Nedarant poveikio taikytinoms taisyklėms dėl ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

▼B

a) nedelsdami pateikia valstybės narės, kurios rezidentai jie yra arba kurioje jie turi buveinę, kompetentingai institucijai, kaip nurodyta II priede išvardytose tinklavietėse, visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per tą kompetentingą instituciją perduoda šią informaciją Komisijai; ir

b) kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su ta kompetentinga institucija.

2.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

9 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

10 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

11 straipsnis

1.  Jeigu Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai taikyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

2.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, 1 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, taip suteikdama jiems galimybę pateikti savo pastabas.

3.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja susijusį fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją.

4.  I priede pateiktas sąrašas reguliariai, bent kas 12 mėnesių, peržiūrimas.

12 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų už šio reglamento pažeidimus ir imasi visų būtinų priemonių, kad jos būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius tų taisyklių pakeitimus.

13 straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tokiam ryšių palaikymui naudojamas II priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

14 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose tam tikros valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms;

e) visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms.

15 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašasAsmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija (gimimo data ir vieta, paso / tapatybės kortelės numeris ir kt.)

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Generolas António INJAI (dar žinomas kaip António INDJAI)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1955 m. sausio 20 d.

Gimimo vieta: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Bisau Gvinėja

Tėvai: Wasna Injai ir Quiritche Cofte

Oficialios pareigos: generolas leitenantas, Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkas

Pasas: diplomatinis pasas AAID00435

Išdavimo data: 2010 02 18

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 02 18

António Injai asmeniškai dalyvavo planuojant 2010 m. balandžio 1 d. maištą ir jam vadovaujant. Maišto kulminacija - neteisėtas Ministro Pirmininko Carlo Gomes jaunesniojo ir tuometinio Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko José Zamora Induta sulaikymas. 2012 m. rinkiminiu laikotarpiu A. Injai kaip Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkas darė pareiškimus, kuriuose grasino nuversti išrinktą valdžią ir sustabdyti rinkimų procesą. Antonio Injai dalyvavo 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmo operacinio planavimo veikloje.

Po perversmo pirmąjį „karinės vadovybės“ oficialų pranešimą paskelbė generolo A. Injai vadovaujamas Ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

2012 5 3

2.

Generolas majoras Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1947 m. balandžio 26 d.

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko pavaduotojas

Diplomatinio paso Nr.: DA0002186

Išdavimo data: 2007 03 30

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 08 26

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 5 3

3.

Generolas Estêvão NA MENA

Gimimo data: 1956 m. kovo 7 d.

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų generalinis inspektorius

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 5 3

4.

Brigados generolas Ibraima CAMARA (dar žinomas kaip „Papa Camara“)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1964 m. gegužės 11 d.

Tėvai: Suareba Camara ir Sale Queita

Oficialios pareigos: Oro pajėgų štabo viršininko pavaduotojas

Diplomatinio paso Nr.: AAID00437

Išdavimo data: 2010 02 18

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 02 18

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 5 3

5.

Papulkininkis Daba NA WALNA (dar žinomas kaip „Daba Na Walna“)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1966 m. birželio 6 d.

Tėvai: Samba Naualna ir In-Uasne Nanfafe

Oficialios pareigos: „karinės vadovybės“ atstovas spaudai

Paso Nr.: SA 0000417

Išdavimo data: 2003 10 29

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 03 10

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, atstovas spaudai.

2012 5 3

6.

Generolas Augusto MÁRIO CÓ

Oficialios pareigos: Armijos štabo viršininkas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 5 3

7.

Generolas Saya Braia Na NHAPKA

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Oficialios pareigos: Prezidento gvardijos vadas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

8.

Pulkininkas Tomás DJASSI

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1968 m. rugsėjo 18 d.

Oficialios pareigos: Nacionalinės gvardijos vadas

Pasas: AAIS00820

Išdavimo data: 2010 11 24

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2012 04 27

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko António Injai artimas patarėjas.

2012 6 1

9.

Pulkininkas Cranha DANFÁ

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų bendrojo štabo operacijų vadas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko António Injai artimas patarėjas.

2012 6 1

10.

Pulkininkas Celestino de CARVALHO

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1955 06 14

Tėvai: Domingos de Carvalho e Josefa Cabral

Oficialios pareigos: Nacionalinio gynybos instituto prezidentas

Pasas: diplomatinis pasas DA0002166

Išdavimo data: 2007 02 19

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 04 15

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Buvęs oro pajėgų štabo viršininkas. Tai, kad jis dalyvavo delegacijoje, kuri balandžio 26 d. susitiko su ECOWAS atstovais, rodo, kad jis tikrai dalyvavo „karinėje vadovybėje“.

2012 6 1

11.

Kapitonas (karinės jūrų pajėgos) Sanhá CLUSSÉ

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1965 m. rugsėjo 28 d.

Tėvai: Clusse Mutcha ir Dalu Imbungue

Oficialios pareigos: Einantis karinių jūrų pajėgų štabo viršininko pareigas

Pasas: SA 0000515

Išdavimo data: 2003 12 08

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 08 29

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Tai, kad jis dalyvavo delegacijoje, kuri balandžio 26 d. susitiko su ECOWAS atstovais, rodo, kad jis tikrai dalyvavo „karinėje vadovybėje“.

2012 6 1

12.

Papulkininkis Júlio NHATE

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo metai: 1972 m.

Oficialios pareigos: Desantininkų pulko vadas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Papulkininkis Júlio Nhate vadovavo karinei operacijai, kuria buvo remiamas 2012 m. balandžio 12 d. perversmas.

2012 6 1

13.

Papulkininkis Tchipa NA BIDON

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1954 m. gegužės 28 d.

Tėvai: „Nabidom“

Oficialios pareigos: Karinės žvalgybos vadovas

Pasas: diplomatinis pasas DA0001564

Išdavimo data: 2005 11 30

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2011 05 15

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

14.

Papulkininkis Tcham NA MAN (dar žinomas kaip Namam)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1953 m. vasario 27 d.

Tėvai: Biute Naman ir Ndjade Na Noa

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų karo ligoninės vadovas

Pasas: SA0002264

Išdavimo data: 2006 07 24

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2009 07 23

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Papulkininkis Tcham Na Man taip pat yra karinės vadovybės narys.

2012 6 1

15.

Majoras Samuel FERNANDES

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1965 m. sausio 22 d.

Tėvai: José Fernandes e Segunda Iamite

Oficialios pareigos: Nacionalinės gvardijos operacijų vado padėjėjas

Pasas: AAIS00048

Išdavimo data: 2009 03 24

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2012 03 24

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

▼M3

16.

Majoras Idrissa DJALÓ

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1954 m. gruodžio 18 d.

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko patarėjas protokolo klausimais, o vėliau – pulkininkas ir Ginkluotųjų pajėgų štabo Protokolo vadovas

Pasas: AAISO40158

Išdavimo data: 2012 10 2

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2015 10 2

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, kontaktinis asmuo ir vienas iš aktyviausių jos narių. Jis buvo vienas iš pirmųjų karininkų, kurie viešai pripažino, kad priklauso „karinei vadovybei“: pasirašė vieną iš pirmųjų jos oficialių pranešimų (Nr. 5, 2012 m. balandžio 13 d.). Majoras I. Djaló taip pat eina pareigas karinėje žvalgyboje.

2012 7 18

▼M1

17.

Vyresnysis kapitono padėjėjas (karinės jūrų pajėgos) Bion NA TCHONGO (dar žinomas kaip Nan Tchongo)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1961 m. balandžio 8 d.

Tėvai: Cunha Nan Tchongo ir Bucha Natcham

Oficialios pareigos: Karinės jūrų žvalgybos vadas

Pasas: diplomatinis pasas DA0001565

Išdavimo data: 2005 12 01

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2008 11 30

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

18.

Vyresnysis kapitono padėjėjas (karinės jūrų pajėgos) Agostinho Sousa CORDEIRO

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1962 m. gegužės 28 d.

Tėvai: Luis Agostinho Cordeiro ir Domingas Soares

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų bendrojo štabo logistikos vadas

Pasas: SA0000883

Išdavimo data: 2004 04 14

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 04 15

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

19.

Kapitonas Paulo SUNSAI

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Oficialios pareigos: Šiaurės regiono karo vado padėjėjas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

20.

Leitenantas Lassana CAMARÁ

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų finansinių paslaugų tarnybos vadas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Atsakingas už neteisėtą viešųjų lėšų, priklausančių muitinei, Transporto generaliniam direktoratui ir Sienų bei migracijos generaliniam direktoratui, pasisavinimą. Šiomis lėšomis finansuojama „karinė vadovybė“.

2012 6 1

21.

Leitenantas Julio NA MAN

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko adjutantas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Leitenantas J. Na Man aktyviai dalyvavo vadovaujant balandžio 12 d. perversmo operacijoms António Injai įsakymu. Jis taip pat „karinės vadovybės“ vardu dalyvavo susitikimuose su politinių partijų atstovais.

2012 6 1
II PRIEDAS

Informacijos apie 4 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas valstybių narių kompetentingas institucijas tinklavietės ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

A. Kompetentingos institucijos kiekvienoje valstybėje narėje:

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M2

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼B

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adresas, kuriuo pranešimai ar kita korespondencija siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

Unit FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

El. pašto adresas: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Faksas: (32 2) 299 08 73( 1 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 43.

( 2 ) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

( 3 ) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Top