Help Print this page 

Document 02012D0285-20130619

Title and reference
Tarybos sprendimas 2012/285/BUSP 2012 m. gegužės 31 d. dėl ribojamųjų priemonių taikymo tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, keliančioms grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje, ir panaikinantis Sprendimą 2012/237/BUSP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/285/2013-06-19
Multilingual display
Text

2012D0285 — LT — 19.06.2013 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/285/BUSP

2012 m. gegužės 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių taikymo tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, keliančioms grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje, ir panaikinantis Sprendimą 2012/237/BUSP

(OL L 142, 1.6.2012, p.36)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012/516/BUSP 2012 m. rugsėjo 24 d.

  L 257

20

25.9.2012

►M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2013/293/BUSP 2013 m. birželio 18 d.

  L 167

39

19.6.2013
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/285/BUSP

2012 m. gegužės 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių taikymo tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, keliančioms grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje, ir panaikinantis Sprendimą 2012/237/BUSPEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2012 m. gegužės 3 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/237/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, keliantiems grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje ( 1 );

(2)

2012 m. gegužės 18 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją 2048 (2012), kuria nustatytas draudimas keliauti asmenims, kurie mėgina užkirsti kelią konstitucinės tvarkos atkūrimui ar imasi stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje pavojų keliančių veiksmų, ypač tiems, kas vadovavo 2010 m. balandžio 12 d. valstybiniam perversmui bei savo veiksmais siekia pakenkti teisinės valstybės principų laikymuisi, riboti civilinės valdžios viršenybę ir palaikyti nebaudžiamumą bei nestabilumą šalyje;

(3)

atsižvelgiant į padėties Bisau Gvinėjos Respublikoje sunkumą, į Sprendime 2012/237/BUSP pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti papildomų asmenų;

(4)

todėl Sprendimas 2012/237/BUSP turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo sprendimu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykimui į jų teritorijas ar tranzitui per jas:

a) JT ST rezoliucijos 2048 (2012) priede išvardytiems asmenims ir papildomiems asmenims, kuriuos nurodė Saugumo Taryba arba pagal JT ST rezoliucijos 2048 (2012) 9 punktą įsteigtas Komitetas (toliau – Komitetas) pagal JT ST rezoliucijos 2048 (2012) 6 punktą, nurodytiems I priedo sąraše;

b) asmenims, kurie nėra nurodyti I priede, kurie dalyvauja veiksmuose, kuriais keliamas pavojus taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje, arba teikia paramą šiems veiksmams, taip pat su jais susijusiems asmenims, nurodytiems II priedo sąraše.

2.  1 dalis neįpareigoja valstybės narės neleisti savo piliečiams atvykti į jos teritoriją.

3.  1 dalies a punktas netaikomas tais atvejais, kai Komitetas nustato, kad:

a) kelionė yra pateisinama dėl humanitarinio poreikio, įskaitant religines pareigas; arba

b) taikant išimtį būtų prisidėta siekiant taikos ir nacionalinio susitaikymo Bisau Gvinėjos Respublikoje bei stabilumo regione.

4.  1 dalies a punktas netaikomas tais atvejais, kai atvykimas ar tranzitas yra būtinas teisminiam procesui vykdyti.

5.  1 dalies b punktu nedaromas poveikis atvejams, kai valstybė narė turi laikytis įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, būtent:

a) kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančiosios šalies;

b) kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančiosios šalies;

c) pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų; arba

d) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

6.  5 dalis taikoma taip pat ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

7.  Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė daro išimtį pagal 5 ar 6 dalį.

8.  Valstybės narės gali taikyti pagal 1 dalies b punktą nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pagrindžiama skubiais humanitariniais tikslais arba dalyvavimu tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos susitikimus, kuriuos remia Sąjunga ar kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, jei jų metu vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojama demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principų laikymasis Bisau Gvinėjos Respublikoje.

9.  Valstybė narė, norėdama daryti 8 dalyje nurodytas išimtis, apie tai raštu praneša Tarybai. Laikoma, kad išimtį leidžiama taikyti, jeigu viena ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo. Jeigu viena ar kelios Tarybos narės pareikštų prieštaravimą, Taryba, nežiūrint to, kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

10.  Tais atvejais, kai pagal 5, 6, 8 ir 9 dalis valstybė narė leidžia II priede išvardytiems asmenims įvažiuoti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, dėl kurio jis buvo suteiktas, ir tik atitinkamiems asmenims.

2 straipsnis

1.  Įšaldomos visos III priede išvardytiems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, dalyvaujantiems veiksmuose, kuriais keliamas pavojus taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje, arba teikiantiems paramą tokiems veiksmams, ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  III priede nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, įstaigoms ar organams, ar jų naudai neleidžiama nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nusprendusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) reikalingi III priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams patenkinti, pvz., apmokėti maisto produktų, nuomos arba hipotekos, vaistų, medicininio gydymo, mokesčių, draudimo įmokų ir mokesčių už komunalines paslaugas išlaidas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas apmokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) skirti tik sumokėti komisinius arba aptarnavimo mokesčius už kasdieninį įšaldytų lėšų ir ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą.

d) būtini nenumatytoms išlaidoms apmokėti, jei kompetentinga valdžios institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitoms kompetentingoms valdžios institucijoms ir Komisijai pranešė ne mažiau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal šią dalį suteiktą leidimą.

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti iki tos dienos, kai 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į III priede esantį sąrašą, arba jei tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teismo, administracinio ar arbitražo sprendimo, priimto iki tos dienos, objektas;

b) lėšos ir ekonominiai ištekliai bus naudojami tik siekiant patenkinti ieškinius pagal tokį suvaržymą arba jie pripažįstami teisėtais tokiu sprendimu, laikantis ribų, nustatytų taikytinais įstatymais ir teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius ieškinius teikti teisę turinčių asmenų teisės;

c) suvaržymas ar sprendimas nėra III priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai;

d) suvaržymo arba sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal šią dalį suteiktą leidimą.

5.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a) palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis arba susitarimus, sudarytus iki tos dienos, kurią toms sąskaitoms pradėta taikyti šio sprendimo nuostatos, arba pagal iki tos dienos prisiimtus įsipareigojimus,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 1 dalis.

3 straipsnis

1.  Taryba atlieka I priedo pakeitimus remdamasi Saugumo Tarybos arba Komiteto sprendimais.

2.  Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba priima reikiamus II ir III prieduose pateiktų sąrašų pakeitimus.

3.  Taryba tiesiogiai, jeigu adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, į III priede pateiktą sąrašą įtrauktam atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai praneša savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai galimybę pateikti pastabas.

4.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja į III priede pateiktą sąrašą įtrauktą atitinkamą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją.

4 straipsnis

Kad būtų pasiektas kuo didesnis šiame sprendime nustatytų priemonių poveikis, Sąjunga skatina trečiąsias šalis patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į tas, kurios nurodytos šiame sprendime.

5 straipsnis

1.  Šis sprendimas prireikus peržiūrimas, iš dalies keičiamas ar panaikinamas, visų pirma atsižvelgiant į susijusius Saugumo Tarybos sprendimus.

2.  1 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 straipsnyje nurodytos priemonės peržiūrimos reguliariai ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių. Jas nustojama taikyti atitinkamiems asmenims ir subjektams, jeigu 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Taryba nustato, kad sąlygos, dėl kurių jos taikomos, nebeegzistuoja.

6 straipsnis

Sprendimas 2012/237/BUSP panaikinamas.

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
I PRIEDAS1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų asmenų sąrašas

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

(gimimo data ir vieta, paso / tapatybės kortelės numeris ir kt.)

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Generolas António INJAI

(dar žinomas kaip António INDJAI)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1955 1 22

Gimimo vieta: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Bisau Gvinėja

Tėvai: Wasna Injai ir Quiritche Cofte

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų štabo generolas leitenantas

Pasas: diplomatinis pasas AAID00435

Išdavimo data: 2010 2 18

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 2 18

António Injai asmeniškai dalyvavo planuojant 2010 m. balandžio 1 d. maištą ir jam vadovaujant. Maišto kulminacija - neteisėtas Ministro Pirmininko Carlo Gomes jaunesniojo ir tuometinio Ginkluotųjų pajėgų štabo vado José Zamora Induta sulaikymas. 2012 m. rinkiminiu laikotarpiu A. Injai kaip Ginkluotųjų pajėgų štabo vadas darė pareiškimus, kuriuose grasino nuversti išrinktą valdžią ir sustabdyti rinkimų procesą. Antonio Injai dalyvavo 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmo operacinio planavimo veikloje. Po perversmo pirmąjį „karinės vadovybės“ oficialų pranešimą paskelbė generolo A. Injai vadovaujamas Ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

2.

Generolas majoras Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1947 4 26

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų štabo vado pavaduotojas.

Diplomatinis pasas Nr. DA0002186

Išdavimo data: 2007 3 30

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 8 26

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

3.

Generolas Estêvão NA MENA

Gimimo data: 1956 3 7

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų generalinis inspektorius

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

4.

Brigados generolas Ibraima CAMARÁ

(dar žinomas kaip „Papa Camará“)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1964 5 11

Tėvai: Suareba Camara ir Sale Queita

Oficialios pareigos: Oro pajėgų štabo vadas

Diplomatinis pasas Nr. AAID00437

Išdavimo data: 2010 2 18

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 2 18

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

5.

Pulkininkas leitenantas Daba NA WALNA

(dar žinomas kaip Daba Na Walna)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1966 6 6

Tėvai: Samba Naualna ir In-Uasne Nanfafe

Oficialios pareigos: „Karinės vadovybės“ atstovas spaudai

Pasas Nr. SA 0000417

Išdavimo data: 2003 10 29

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 3 10

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, atstovas spaudai.

▼M1

6.

Kapitonas (karinės jūrų pajėgos) Sanhá CLUSSÉ

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1965 9 28

Tėvai: Clusse Mutcha ir Dalu Imbungue

Oficialios pareigos: Einantis karinių jūrų pajėgų štabo viršininko pareigas

Pasas: SA 0000515

Išdavimo data: 2003 12 8

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 8 29

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Labai artimas António Injai. Sanhá Clussé kartu su „karinės vadovybės“ delegacija 2012 m. balandžio 26 d. Abidžane susitiko su ECOWAS atstovais.

7.

Pulkininkas Cranha DANFÁ

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1957 3 5

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų bendrojo štabo operacijų vadas

Pasas: AAIN29392

Išdavimo data: 2011 9 29

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2016 9 29

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko António Injai artimas patarėjas.

▼M2

8.

Majoras Idrissa DJALÓ

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1954 m. gruodžio 18 d.

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko patarėjas protokolo klausimais, o vėliau – pulkininkas ir Ginkluotųjų pajėgų štabo Protokolo vadovas

Pasas: AAISO40158

Išdavimo data: 2012 10 2

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2015 10 2

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, kontaktinis asmuo ir vienas iš aktyviausių jos narių. Jis buvo vienas iš pirmųjų karininkų, kurie viešai pripažino, kad priklauso „karinei vadovybei“: pasirašė vieną iš pirmųjų jos oficialių pranešimų (Nr. 5, 2012 m. balandžio 13 d.). Majoras I. Djaló taip pat eina pareigas karinėje žvalgyboje.

▼M1

9.

Papulkininkis Tchipa NA BIDON

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1954 5 28

Tėvai: „Nabidom“

Oficialios pareigos: Žvalgybos vadovas

Pasas: Diplomatinis pasas DA0001564

Išdavimo data: 2005 11 30

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2011 5 15

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

10.

Papulkininkis Tcham NA MAN (dar žinomas kaip Namam)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1953 2 27

Tėvai: Biute Naman ir Ndjade Na Noa

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų karo ligoninės vadovas

Pasas: SA0002264

Išdavimo data: 2006 7 24

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2009 7 23

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Taip pat Vyriausiosios karinės vadovybės („Military High Command“) (Bisau Gvinėjos ginkluotųjų pajėgų aukščiausios grandies) narys.

11.

Papulkininkis Júlio NHATE

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1965 9 28

Oficialios pareigos: Desantininkų pulko vadas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Yra ištikimas António Injai sąjungininkas; papulkininkis Júlio Nhate vadovavo karinei operacijai ir yra iš esmės atsakingas už 2012 m. balandžio 12 d. perversmą.

▼B
II PRIEDAS1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų sąrašas

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

(gimimo data ir vieta, paso / tapatybės kortelės numeris ir kt.)

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Generolas Augusto MÁRIO CÓ

Oficialios pareigos: Armijos štabo viršininkas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

2.

Generolas Saya Braia Na NHAPKA

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Oficialios pareigos: Prezidento gvardijos vadas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

3.

Pulkininkas Tomás DJASSI

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1968 m. rugsėjo 18 d.

Oficialios pareigos: Nacionalinės gvardijos vadas

Pasas: AAIS00820

Išdavimo data: 2010 11 24

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2012 04 27

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko António Injai artimas patarėjas.

2012 6 1

▼M1 —————

▼B

5.

Pulkininkas Celestino de CARVALHO

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1955 06 14

Tėvai: Domingos de Carvalho e Josefa Cabral

Oficialios pareigos: Nacionalinio gynybos instituto prezidentas

Pasas: diplomatinis pasas DA0002166

Išdavimo data: 2007 02 19

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 04 15

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Buvęs oro pajėgų štabo viršininkas. Tai, kad jis dalyvavo delegacijoje, kuri balandžio 26 d. susitiko su ECOWAS atstovais, rodo, kad jis tikrai dalyvavo „karinėje vadovybėje“.

2012 6 1

▼M1 —————

▼B

10.

Majoras Samuel FERNANDES

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1965 m. sausio 22 d.

Tėvai: José Fernandes e Segunda Iamite

Oficialios pareigos: Nacionalinės gvardijos operacijų vado padėjėjas

Pasas: AAIS00048

Išdavimo data: 2009 03 24

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2012 03 24

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

▼M1 —————

▼B

12.

Vyresnysis kapitono padėjėjas (karinės jūrų pajėgos) Bion NA TCHONGO (dar žinomas kaip Nan Tchongo)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1961 m. balandžio 8 d.

Tėvai: Cunha Nan Tchongo ir Bucha Natcham

Oficialios pareigos: Karinės jūrų žvalgybos vadas

Pasas: diplomatinis pasas DA0001565

Išdavimo data: 2005 12 01

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2008 11 30

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

13.

Vyresnysis kapitono padėjėjas (karinės jūrų pajėgos) Agostinho Sousa CORDEIRO

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1962 m. gegužės 28 d.

Tėvai: Luis Agostinho Cordeiro ir Domingas Soares

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų bendrojo štabo logistikos vadas

Pasas: SA0000883

Išdavimo data: 2004 04 14

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 04 15

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

14.

Kapitonas Paulo SUNSAI

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Oficialios pareigos: Šiaurės regiono karo vado padėjėjas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

15.

Leitenantas Lassana CAMARÁ

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų finansinių paslaugų tarnybos vadas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Atsakingas už neteisėtą viešųjų lėšų, priklausančių muitinei, Transporto generaliniam direktoratui ir Sienų bei migracijos generaliniam direktoratui, pasisavinimą. Šiomis lėšomis finansuojama „karinė vadovybė“.

2012 6 1

16.

Leitenantas Julio NA MAN

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko adjutantas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Leitenantas J. Na Man aktyviai dalyvavo vadovaujant balandžio 12 d. perversmo operacijoms António Injai įsakymu. Jis taip pat „karinės vadovybės“ vardu dalyvavo susitikimuose su politinių partijų atstovais.

2012 6 1
III PRIEDAS2 straipsnyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija (gimimo data ir vieta, paso / tapatybės kortelės numeris ir kt.)

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Generolas António INJAI (dar žinomas kaip António INDJAI)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1955 m. sausio 20 d.

Gimimo vieta: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Bisau Gvinėja

Tėvai: Wasna Injai ir Quiritche Cofte

Oficialios pareigos: generolas leitenantas, Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkas

Pasas: diplomatinis pasas AAID00435

Išdavimo data: 2010 02 18

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 02 18

António Injai asmeniškai dalyvavo planuojant 2010 m. balandžio 1 d. maištą ir jam vadovaujant. Maišto kulminacija - neteisėtas Ministro Pirmininko Carlo Gomes jaunesniojo ir tuometinio Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko José Zamora Induta sulaikymas. 2012 m. rinkiminiu laikotarpiu A. Injai kaip Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkas darė pareiškimus, kuriuose grasino nuversti išrinktą valdžią ir sustabdyti rinkimų procesą. Antonio Injai dalyvavo 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmo operacinio planavimo veikloje.

Po perversmo pirmąjį „karinės vadovybės“ oficialų pranešimą paskelbė generolo A. Injai vadovaujamas Ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

2012 5 3

2.

Generolas majoras Mamadu TURE (N'KRUMAH)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1947 m. balandžio 26 d.

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko pavaduotojas

Diplomatinio paso Nr.: DA0002186

Išdavimo data: 2007 03 30

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 08 26

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 5 3

3.

Generolas Estêvão NA MENA

Gimimo data: 1956 m. kovo 7 d.

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų generalinis inspektorius

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 5 3

4.

Brigados generolas Ibraima CAMARA (dar žinomas kaip „Papa Camara“)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1964 m. gegužės 11 d.

Tėvai: Suareba Camara ir Sale Queita

Oficialios pareigos: Oro pajėgų štabo viršininko pavaduotojas

Diplomatinio paso Nr.: AAID00437

Išdavimo data: 2010 02 18

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 02 18

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 5 3

5.

Papulkininkis Daba NA WALNA (dar žinomas kaip „Daba Na Walna“)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1966 m. birželio 6 d.

Tėvai: Samba Naualna ir In-Uasne Nanfafe

Oficialios pareigos: „karinės vadovybės“ atstovas spaudai

Paso Nr.: SA 0000417

Išdavimo data: 2003 10 29

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 03 10

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, atstovas spaudai.

2012 5 3

6.

Generolas Augusto MÁRIO CÓ

Oficialios pareigos: Armijos štabo viršininkas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 5 3

7.

Generolas Saya Braia Na NHAPKA

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Oficialios pareigos: Prezidento gvardijos vadas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

8.

Pulkininkas Tomás DJASSI

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1968 m. rugsėjo 18 d.

Oficialios pareigos: Nacionalinės gvardijos vadas

Pasas: AAIS00820

Išdavimo data: 2010 11 24

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2012 04 27

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko António Injai artimas patarėjas.

2012 6 1

9.

Pulkininkas Cranha DANFÁ

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų bendrojo štabo operacijų vadas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko António Injai artimas patarėjas.

2012 6 1

10.

Pulkininkas Celestino de CARVALHO

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1955 06 14

Tėvai: Domingos de Carvalho e Josefa Cabral

Oficialios pareigos: Nacionalinio gynybos instituto prezidentas

Pasas: diplomatinis pasas DA0002166

Išdavimo data: 2007 02 19

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 04 15

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Buvęs oro pajėgų štabo viršininkas. Tai, kad jis dalyvavo delegacijoje, kuri balandžio 26 d. susitiko su ECOWAS atstovais, rodo, kad jis tikrai dalyvavo „karinėje vadovybėje“.

2012 6 1

11.

Kapitonas (karinės jūrų pajėgos) Sanhá CLUSSÉ

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1965 m. rugsėjo 28 d.

Tėvai: Clusse Mutcha ir Dalu Imbungue

Oficialios pareigos: Einantis karinių jūrų pajėgų štabo viršininko pareigas

Pasas: SA 0000515

Išdavimo data: 2003 12 08

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 08 29

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Tai, kad jis dalyvavo delegacijoje, kuri balandžio 26 d. susitiko su ECOWAS atstovais, rodo, kad jis tikrai dalyvavo „karinėje vadovybėje“.

2012 6 1

12.

Papulkininkis Júlio NHATE

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo metai: 1972 m.

Oficialios pareigos: Desantininkų pulko vadas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Papulkininkis Júlio Nhate vadovavo karinei operacijai, kuria buvo remiamas 2012 m. balandžio 12 d. perversmas.

2012 6 1

13.

Papulkininkis Tchipa NA BIDON

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1954 m. gegužės 28 d.

Tėvai: „Nabidom“

Oficialios pareigos: Karinės žvalgybos vadovas

Pasas: diplomatinis pasas DA0001564

Išdavimo data: 2005 11 30

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2011 05 15

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

14.

Papulkininkis Tcham NA MAN (dar žinomas kaip Namam)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1953 m. vasario 27 d.

Tėvai: Biute Naman ir Ndjade Na Noa

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų karo ligoninės vadovas

Pasas: SA0002264

Išdavimo data: 2006 07 24

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2009 07 23

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Papulkininkis Tcham Na Man taip pat yra karinės vadovybės narys.

2012 6 1

15.

Majoras Samuel FERNANDES

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1965 m. sausio 22 d.

Tėvai: José Fernandes e Segunda Iamite

Oficialios pareigos: Nacionalinės gvardijos operacijų vado padėjėjas

Pasas: AAIS00048

Išdavimo data: 2009 03 24

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2012 03 24

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

▼M2

16.

Majoras Idrissa DJALÓ

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1954 m. gruodžio 18 d.

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko patarėjas protokolo klausimais, o vėliau – pulkininkas ir Ginkluotųjų pajėgų štabo Protokolo vadovas

Pasas: AAISO40158

Išdavimo data: 2012 10 2

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2015 10 2

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, kontaktinis asmuo ir vienas iš aktyviausių jos narių. Jis buvo vienas iš pirmųjų karininkų, kurie viešai pripažino, kad priklauso „karinei vadovybei“: pasirašė vieną iš pirmųjų jos oficialių pranešimų (Nr. 5, 2012 m. balandžio 13 d.). Majoras I. Djaló taip pat eina pareigas karinėje žvalgyboje.

2012 7 18

▼B

17.

Vyresnysis kapitono padėjėjas (karinės jūrų pajėgos) Bion NA TCHONGO (dar žinomas kaip Nan Tchongo)

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1961 m. balandžio 8 d.

Tėvai: Cunha Nan Tchongo ir Bucha Natcham

Oficialios pareigos: Karinės jūrų žvalgybos vadas

Pasas: diplomatinis pasas DA0001565

Išdavimo data: 2005 12 01

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2008 11 30

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

18.

Vyresnysis kapitono padėjėjas (karinės jūrų pajėgos) Agostinho Sousa CORDEIRO

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Gimimo data: 1962 m. gegužės 28 d.

Tėvai: Luis Agostinho Cordeiro ir Domingas Soares

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų bendrojo štabo logistikos vadas

Pasas: SA0000883

Išdavimo data: 2004 04 14

Išdavimo vieta: Bisau Gvinėja

Galioja iki: 2013 04 15

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

19.

Kapitonas Paulo SUNSAI

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Oficialios pareigos: Šiaurės regiono karo vado padėjėjas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys.

2012 6 1

20.

Leitenantas Lassana CAMARÁ

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų finansinių paslaugų tarnybos vadas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Atsakingas už neteisėtą viešųjų lėšų, priklausančių muitinei, Transporto generaliniam direktoratui ir Sienų bei migracijos generaliniam direktoratui, pasisavinimą. Šiomis lėšomis finansuojama „karinė vadovybė“.

2012 6 1

21.

Leitenantas Julio NA MAN

Pilietybė: Bisau Gvinėja

Oficialios pareigos: Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininko adjutantas

„Karinės vadovybės“, kuri prisiėmė atsakomybę už 2012 m. balandžio 12 d. valstybės perversmą, narys. Leitenantas J. Na Man aktyviai dalyvavo vadovaujant balandžio 12 d. perversmo operacijoms António Injai įsakymu. Jis taip pat „karinės vadovybės“ vardu dalyvavo susitikimuose su politinių partijų atstovais.

2012 6 1( 1 ) OL L 119, 2012 5 4, p. 43.

Top