Help Print this page 

Document 02009R1284-20140416

Title and reference
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1284/2009 2009 m. gruodžio 22 d. kuriuo Gvinėjos Respublikai nustatomos tam tikros specialios ribojančios priemonės

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/2014-04-16
Multilingual display
Text

2009R1284 — LT — 16.04.2014 — 006.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1284/2009

2009 m. gruodžio 22 d.

kuriuo Gvinėjos Respublikai nustatomos tam tikros specialios ribojančios priemonės

(OL L 346, 23.12.2009, p.26)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 279/2010 2010 m. kovo 31 d.

  L 86

20

1.4.2010

►M2

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 269/2011 2011 m. kovo 21 d.

  L 76

1

22.3.2011

 M3

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1295/2011 2011 m. gruodžio 13 d.

  L 330

1

14.12.2011

 M4

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 49/2013 2013 m. sausio 22 d.

  L 20

25

23.1.2013

 M5

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M6

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 380/2014 2014 m. balandžio 14 d.

  L 111

29

15.4.2014
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1284/2009

2009 m. gruodžio 22 d.

kuriuo Gvinėjos Respublikai nustatomos tam tikros specialios ribojančios priemonėsEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 1 ir 2 dalis,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 27 d. Tarybos bendrąją poziciją 2009/788/BUSP dėl ribojančių priemonių Gvinėjos Respublikai ( 1 ) su pakeitimais, padarytais 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2009/1003/BUSP,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos bendrą pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Bendrąja pozicija 2009/788/BUSP nustatomos tam tikros ribojančios priemonės Nacionalinės demokratijos ir vystymo tarybos nariams ir su jais susijusiems asmenims, atsakingiems už 2009 m. rugsėjo 28 d. smurtines represijas ar už tai, kad šalis pateko į politinę aklavietę.

(2)

Tos priemonės apima bendrosios pozicijos priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms priklausančių lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą ir draudimą teikti fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Gvinėjos Respublikoje arba naudojimui Gvinėjos Respublikoje su karine įranga susijusią techninę pagalbą ir finansinę paramą bei kitas paslaugas. Priemonės taip pat apima draudimą parduoti, tiekti, perduoti Gvinėjos Respublikai ar į ją eksportuoti įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms.

(3)

Tos priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl, siekiant visų pirma užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, būtina Sąjungos lygiu priimti teisės aktą joms įgyvendinti kiek tai susiję su Sąjunga.

(4)

Fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turėtų atitikti 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ( 2 ) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ( 3 ) nuostatas.

(5)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente nustatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų sąvokų apibrėžtys:

▼M6 —————

▼B

d)

lėšos –

finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant, tačiau ne tik:

i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų likučius, skolas ir skolos įsipareigojimus;

iii) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytomis sąlygomis, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių;

iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugį;

v) paskolas, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas;

vii) lėšų arba kitų finansinių išteklių nuosavybės teisės patvirtinimo dokumentus;

e)

lėšų įšaldymas – lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo ar galimybių jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie sudarytų sąlygas lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

f)

ekonominiai ištekliai – visų rūšių materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

g)

ekonominių išteklių įšaldymas – draudimas šiuos išteklius naudoti lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant, tačiau ne tik jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

h)

Sąjungos teritorija – teritorijos, kurioms taikoma Sutartis, pagal Sutartyje nustatytas sąlygas.

▼M6 —————

▼B

6 straipsnis

1.  Įšaldomos visos II priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  II priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

▼M2

3.  II priede išvardijami asmenys, kurie, kaip nustatė Tarptautinė tyrimo komisija, yra atsakingi už 2009 m. rugsėjo 28 d. įvykius Gvinėjos Respublikoje, taip pat su jais susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kuriuos nurodė Taryba pagal 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai ( 4 ) 4 straipsnio 1 dalį.

▼B

4.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai pažeisti 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones arba dėl kurios pažeidžiamos šios priemonės.

▼M6

7 straipsnis

Fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms,kurie leido naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, neužtraukiama jokia atsakomybė už 6 straipsnio 2 dalyje nustatytų draudimų nesilaikymą, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrindo įtarti, kad jie savo veiksmais šiuos draudimus pažeis.

▼B

8 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 6 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos III priede išvardytose tinklavietėse, gali leisti panaikinti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) reikalingi II priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba būsto paskolas, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d) reikalingi ypatingoms išlaidoms padengti, jei valstybė narė visoms kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kokiu pagrindu, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

2.  Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

9 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 6 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos III priede išvardytose tinklavietėse, gali leisti panaikinti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei tenkinamos šios sąlygos:

a) naudojimasis atitinkamomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais teismo, administracine arba arbitražo tvarka yra suvaržytas, kai toks suvaržymas buvo nustatytas iki tos dienos, kurią 6 straipsnyje nurodytas asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į II priedą, arba dėl jų buvo priimtas ir iki tos dienos paskelbtas teismo, administracinis arba arbitražo sprendimas;

b) atitinkamos lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurie buvo užtikrinti tokiu turto suvaržymu arba pripažinti galiojančiais tokiu sprendimu, patenkinti laikantis taikytinais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) turto suvaržymas arba teismo sprendimas nėra II priede nurodyto asmens, subjekto ar organizacijos naudai; ir

d) turto suvaržymo arba teismo sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

2.  Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

10 straipsnis

1.  6 straipsnio 2 dalies nuostatomis Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto ar organizacijos sąskaitą, jei visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldyti. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

2.  6 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a) palūkanomis arba kitomis su šiomis sąskaitomis susijusiomis pajamomis; arba

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba nustatytus iki 3 straipsnyje nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos įtraukimo į II priedą datos,

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos, mokėjimai ar finansinės priemonės yra įšaldyti pagal 6 straipsnio 1 dalį.

11 straipsnis

Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, vykdomi sąžiningai remiantis tuo, kad tokie veiksmai atitinka šio reglamento nuostatas, neužtraukia jokios atsakomybės šiuos veiksmus vykdančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, jų direktoriams arba darbuotojams, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

12 straipsnis

1.  Nepažeisdami taikomų ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklių, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos:

a) nedelsdami pateikia valstybių narių, kuriose jie gyvena ar turi buveinę, III priede išvardytose tinklavietėse nurodytoms kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri sudarytų palankesnes sąlygas laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, pagal 6 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai ar per III priede išvardytose tinklavietėse nurodytą kompetentingą instituciją perduoda šią informaciją Komisijai; ir

b) bendradarbiauja su ta kompetentinga institucija tikrinant šią informaciją.

2.  Atitinkamai valstybei narei sudaroma galimybė susipažinti su visa papildoma informacija, kurią tiesiogiai gauna Komisija.

3.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

13 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir pateikia viena kitai visą kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

14 straipsnis

Siekiant tinkamai nustatyti atitinkamų asmenų tapatybes, į II priedą įtraukiama informacija, jei ji turima, apie sąraše nurodytus fizinius asmenis.

Tokią informaciją gali sudaryti šie duomenys:

a) pavardė ir vardai, įskaitant, jeigu yra, slapyvardžius ir titulus;

b) gimimo data ir vieta;

c) pilietybė;

d) paso numeris ir tapatybės kortelės numeris;

e) mokesčių mokėtojo numeris ir socialinio draudimo numeris;

f) lytis;

g) adresas arba kita su buvimo vieta susijusi informacija;

h) pareigos arba profesija;

i) įtraukimo į sąrašą data.

II priede tapatybės nustatymo tikslais taip pat gali būti pateikiama pirmiau nurodyta informacija apie sąraše nurodytų asmenų šeimos narius, jei tokia informacija būtina konkrečiu atveju siekiant patikrinti sąraše nurodyto atitinkamo fizinio asmens tapatybę.

II priede taip pat nurodomos įtraukimo į sąrašą priežastys, pavyzdžiui, profesija.

▼M2

15 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti III priedą remdamasi valstybių narių pateikta informacija.

▼M2

15a straipsnis

1.  Jei Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai taikyti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia II priedą.

2.  Taryba 1 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą praneša savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, taip suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai galimybę pateikti pastabas.

3.  Jei pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją.

4.  II priede pateiktas sąrašas reguliariai, bent kas 12 mėnesių, peržiūrimas.

▼B

16 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus Komisijai.

17 straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir jas nurodo III priede išvardytose tinklavietėse arba pasitelkdamos šias tinklavietes.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės apie savo kompetentingas institucijas ir visus vėlesnius jų pakeitimus nedelsdamos praneša Komisijai.

3.  Kai pagal šį reglamentą reikia pateikti pranešimą Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tokiam susisiekimui naudojamas III priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

18 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ir laivuose;

c) Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms;

e) Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms.

19 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M6 —————

▼M2
II PRIEDAS6 straipsnio 3 dalyje minimų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

 

Vardas, pavardė

(ir galimi kiti vardai)

Tapatybės nustatymo informacija

(gimimo data ir vieta (gim. d. ir gim. v.), paso numeris/tapatybės kortelės numeris ir kt.)

Pagrindas

1.

Kapitonas Moussa Dadis CAMARA

gim. d.: 1964 1 1 arba 1968 12 29

Paso Nr.: R0001318

Asmuo, kuris, kaip nustatė tarptautinė tyrimo komisija, yra atsakingas už 2009 m. rugsėjo 28 d. įvykius Gvinėjoje

2.

Komendantas Moussa Tiégboro CAMARA

gim. d.: 1968 1 1

Paso Nr.: 7190

Asmuo, kuris, kaip nustatė tarptautinė tyrimo komisija, yra atsakingas už 2009 m. rugsėjo 28 d. įvykius Gvinėjoje

3.

Pulkininkas Dr. Abdoulaye Šerifas DIABY

gim. d.: 1957 2 26

Paso Nr.: 13683

Asmuo, kuris, kaip nustatė tarptautinė tyrimo komisija, yra atsakingas už 2009 m. rugsėjo 28 d. įvykius Gvinėjoje

4.

Leitenantas Aboubacar Chérif (dar žinomas kaip Toumba) DIAKITÉ

 

Asmuo, kuris, kaip nustatė tarptautinė tyrimo komisija, yra atsakingas už 2009 m. rugsėjo 28 d. įvykius Gvinėjoje

5.

Leitenantas Jean Claude PIVI (dar žinomas kaip Coplan)

gim. d.: 1960 1 1

Asmuo, kuris, kaip nustatė tarptautinė tyrimo komisija, yra atsakingas už 2009 m. rugsėjo 28 d. įvykius Gvinėjoje

▼M6
III PRIEDAS

Tinklavietės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJOS RESPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

Europos Komisija

Service for Foreign Policy Instruments (FPI) (Užsienio politikos priemonių tarnyba (FPI))

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgija

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) OL L 281, 2009 10 28, p. 7.

( 2 ) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

( 3 ) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

( 4 ) OL L 280, 2010 10 26, p. 10.

Top