Help Print this page 

Document 02010D0638-20141021

Title and reference
Tarybos sprendimas 2010/638/BUSP 2010 m. spalio 25 d. dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/638/2014-10-21
Multilingual display
Text

2010D0638 — LT — 21.10.2014 — 006.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/638/BUSP

2010 m. spalio 25 d.

dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai

(OL L 280, 26.10.2010, p.10)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/169/BUSP 2011 m. kovo 21 d.

  L 76

59

22.3.2011

 M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/706/BUSP 2011 m. spalio 27 d.

  L 281

28

28.10.2011

 M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/149/BUSP 2012 m. kovo 13 d.

  L 74

8

14.3.2012

 M4

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/665/BUSP 2012 m. spalio 26 d.

  L 299

45

27.10.2012

 M5

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/515/BUSP 2013 m. spalio 21 d.

  L 280

25

22.10.2013

►M6

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/213/BUSP 2014 m. balandžio 14 d.

  L 111

83

15.4.2014

►M7

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/728/BUSP 2014 m. spalio 20 d.

  L 301

33

21.10.2014
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/638/BUSP

2010 m. spalio 25 d.

dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos RespublikaiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2009 m. spalio 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2009/788/BUSP dėl ribojančių priemonių Gvinėjos Respublikai ( 1 ), atsižvelgdama į saugumo pajėgų 2009 m. rugsėjo 28 d. Konakryje įvykdytą smurtinį susidorojimą su politiniais demonstrantais.

(2)

2009 m. gruodžio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2009/1003/BUSP, iš dalies keičiantį Bendrąją poziciją 2009/788/BUSP ( 2 ), apimantį papildomas ribojančias priemones.

(3)

2010 m. kovo 29 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/186/BUSP, iš dalies keičiantį Bendrąją poziciją 2009/788/BUSP ( 3 ).

(4)

Remiantis Bendrosios pozicijos 2009/788/BUSP peržiūra, ribojamosios priemonės turėtų būti atnaujintos iki 2011 m. spalio 27 d.

(5)

Sąjungos įgyvendinimo priemonės išdėstytos 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1284/2009, kuriuo Gvinėjos Respublikai nustatomos tam tikros specialios ribojančios priemonės ( 4 ),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:▼M6 —————

▼B

3 straipsnis

▼M1

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad priede išvardytiems asmenims, kurie, kaip nustatė Tarptautinė tyrimo komisija, yra atsakingi už 2009 m. rugsėjo 28 d. įvykius Gvinėjoje, ir su jais susijusiems asmenims nebūtų leidžiama atvykti į jų teritorijas ar vykti per jas tranzitu.

▼B

2.  1 dalis neįpareigoja valstybės narės neleisti savo piliečiams atvykti į jos teritoriją.

3.  1 dalis nedaro poveikio valstybės narės įsipareigojimams pagal tarptautinę teisę, pirmiausia:

a) kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančiosios šalies;

b) kaip JT rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančiosios šalies;

c) pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų; arba

d) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.  3 dalis taikoma taip pat ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO) priimančioji šalis.

5.  Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė daro išimtį pagal 3 ar 4 dalį.

6.  Valstybės narės gali taikyti pagal 1 dalį nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pagrindžiama skubiais humanitariniais tikslais arba dalyvavimu tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos susitikimus, kuriuos remia Sąjunga ar kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, jei jų metu vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojama demokratija, žmogaus teisės ir teisinė valstybė Gvinėjos Respublikoje.

7.  Valstybė narė, ketinanti daryti 6 dalyje nurodytas išimtis, apie tai raštu praneša Tarybai. Laikoma, kad išimtis yra taikoma, jeigu viena ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo. Jei viena ar daugiau Tarybos narių pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

8.  Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją ar per ją vykti tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

4 straipsnis

▼M1

1.  Įšaldomos visos priede išvardytiems asmenims, kurie, kaip nustatė Tarptautinė tyrimo komisija, yra atsakingi už 2009 m. rugsėjo 28 d. įvykius Gvinėjoje, ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

▼B

2.  Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neskiriama jokių lėšų ar ekonominių išteklių priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai.

3.  Kompetentinga valstybės narės institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nusprendusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maistą, nuomą ar hipotekos paskolą, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas apmokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d) būtini nenumatytoms išlaidoms apmokėti, su sąlyga, kad kompetentinga institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kompetentingoms kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai pranešė ne mažiau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal šią dalį jos suteiktą leidimą.

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentingos valstybės narės institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti iki tos dienos, kai 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtrauktas į priedą, arba jei tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teismo, administracinio ar arbitražo sprendimo, priimto iki tos dienos, objektas;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik siekiant patenkinti ieškinius pagal tokį suvaržymą arba jie pripažįstami teisėtais tokiu sprendimu, laikantis ribų, nustatytų taikytinais įstatymais ir teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius ieškinius teikti teisę turinčių asmenų teisės;

c) suvaržymas ar sprendimas nėra priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai; ir

d) suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai politikai.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal šią dalį suteiktą leidimą.

5.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis arba susitarimus, sudarytiems iki tos dienos, kurią toms sąskaitoms pradėta taikyti Bendroji pozicija 2009/788/BUSP, arba pagal iki tos dienos prisiimtiems įsipareigojimams,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams yra toliau taikoma 1 dalis.

5 straipsnis

1.  Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba priima priede pateikto sąrašo dalinius pakeitimus, jei to reikia atsižvelgiant į politinius įvykius Gvinėjos Respublikoje.

2.  Taryba tiesiogiai, jeigu adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama jam galimybę pateikti pastabas.

3.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja atitinkamą asmenį.

6 straipsnis

Kad būtų pasiektas kuo didesnis pirmiau minėtų priemonių poveikis, ES skatina trečiąsias šalis patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į tas, kurios nurodytos šiame sprendime.

7 straipsnis

Bendroji pozicija 2009/788/BUSP panaikinama.

8 straipsnis

1.  Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

▼M7

2.  Šis sprendimas taikomas iki 2015 m. spalio 27 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.

▼M1
PRIEDAS3 ir 4 straipsniuose nurodytų asmenų sąrašas

 

Vardas, pavardė

(ir galimi kiti vardai)

Tapatybės nustatymo informacija

(gimimo data ir vieta (gim. d. ir gim. v.), paso numeris/tapatybės kortelės numeris ir kt.)

Pagrindas

1.

Kpitonas Moussa Dadis CAMARA

gim. d.: 1964 1 1 arba 1968 12 29

Paso Nr.: R0001318

Asmuo, kuris, kaip nustatė tarptautinė tyrimo komisija, yra atsakingas už 2009 m. rugsėjo 28 d. įvykius Gvinėjoje

2.

Komendantas Moussa Tiégboro CAMARA

gim. d.: 1968 1 1

Paso Nr.: 7190

Asmuo, kuris, kaip nustatė tarptautinė tyrimo komisija, yra atsakingas už 2009 m. rugsėjo 28 d. įvykius Gvinėjoje

3.

Pulkininkas Dr. Abdoulaye Šerifas DIABY

gim. d.: 1957 2 26

Paso Nr.: 13683

Asmuo, kuris, kaip nustatė tarptautinė tyrimo komisija, yra atsakingas už 2009 m. rugsėjo 28 d. įvykius Gvinėjoje

4.

Leitenantas Aboubacar Chérif (dar žinomas kaip Toumba) DIAKITÉ

 

Asmuo, kuris, kaip nustatė tarptautinė tyrimo komisija, yra atsakingas už 2009 m. rugsėjo 28 d. įvykius Gvinėjoje

5.

Leitenantas Jean-Claude PIVI (dar žinomas kaip Coplan)

gim. d.: 1960 1 1

Asmuo, kuris, kaip nustatė tarptautinė tyrimo komisija, yra atsakingas už 2009 m. rugsėjo 28 d. įvykius Gvinėjoje.( 1 ) OL L 281, 2009 10 28, p. 7.

( 2 ) OL L 346, 2009 12 23, p. 51.

( 3 ) OL L 83, 2010 3 30, p. 23.

( 4 ) OL L 346, 2009 12 23, p. 26.

Top