Help Print this page 

Document 02010R0667-20130701

Title and reference
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 667/2010 2010 m. liepos 26 d. dėl tam tikrų ribojančių priemonių Eritrėjai

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/667/2013-07-01
Multilingual display
Text

2010R0667 — LT — 01.07.2013 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 667/2010

2010 m. liepos 26 d.

dėl tam tikrų ribojančių priemonių Eritrėjai

(OL L 195, 27.7.2010, p.16)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 942/2012 2012 m. spalio 15 d.

  L 282

3

16.10.2012

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 667/2010

2010 m. liepos 26 d.

dėl tam tikrų ribojančių priemonių EritrėjaiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 1 ir 2 dalis,

atsižvelgdama į 2010 m. kovo 1 d. Tarybos sprendimą 2010/127/BUSP dėl ribojančių priemonių Eritrėjai ( 1 ), priimtu pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Komisijos bendrą pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. kovo 1 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/127/BUSP dėl ribojančių priemonių Eritrėjai, kuriuo įgyvendinama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija (JT ST rezoliucija) 1907 (2009). 2010 m. liepos 26 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/414/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/127/BUSP, kad būtų nustatyta procedūra Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – Saugumo Taryba) arba atitinkamo Jungtinių Tautų Sankcijų komiteto (toliau – Sankcijų komitetas) sudarytam asmenų ir subjektų sąrašui iš dalies pakeisti bei peržiūrėti.

(2)

Ribojančios priemonės Eritrėjai aprėpia draudimą teikti su karine veikla susijusią techninę pagalbą, mokymus, finansinę ir kitokią pagalbą, taip pat pirkti arba priimti tokią techninę pagalbą, mokymus, finansinę ir kitokią pagalbą iš Eritrėjos.

(3)

Sprendimu 2010/127/BUSP taip pat numatytas tam tikrų į Eritrėją ir iš jos gabenamų krovinių tikrinimas, o orlaiviams ir laivams numatytas reikalavimas iki atvykstant arba iki išvykstant pateikti papildomą informaciją apie į Sąjungą atgabentas arba iš jos išgabentas prekes. Ši informacija turėtų būti teikiama remiantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/1992, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą ( 2 ), nuostatomis dėl bendrųjų prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijų.

(4)

Be to, Sprendime 2010/127/BUSP numatytos finansinės ribojamosios priemonės, taikomos Saugumo Tarybos arba kompetentingo Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims ir subjektams, taip pat draudimas tiekti, parduoti arba perduoti ginklus ir karinę įrangą tiems nurodytiems asmenims ir subjektams, taip pat teikti susijusią pagalbą ir paslaugas. Šios ribojančios priemonės turėtų būti nustatytos asmenims ir subjektams, įskaitant Eritrėjos politinius ir karo vadovus, tačiau jais neapsiribojant, vyriausybiniams ir pusiau valstybiniams subjektams bei subjektams, kurie nuosavybės teise priklauso Eritrėjos piliečiams, gyvenantiems Eritrėjos teritorijoje ar už jos ribų, kurie, kaip nurodė JT, pažeidžia JT ST rezoliucija 1907 (2009) nustatytą ginklų embargą, iš Eritrėjos teikia paramą ginkluotoms opozicijos grupuotėms, kurios siekia destabilizuoti padėtį regione, trukdo įgyvendinti JT ST rezoliuciją 1862 (2009) dėl Džibučio, teikia prieglobstį, finansuoja, remia, telkia asmenis bei grupes, sudaro jiems sąlygas veikti, apmoko juos ir kursto, kad jie vykdytų smurto arba terorizmo aktus, nukreiptus prieš kitas nei Eritrėja regiono valstybes bei jų piliečius, arba trukdo Saugumo Tarybos įsteigtos Stebėsenos grupės atliekamiems tyrimams arba darbui.

(5)

Šios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, būtina priimti Sąjungos teisės aktą joms įgyvendinti Sąjungos mastu.

(6)

Šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į nuosavybę ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus.

(7)

Šiuo reglamentu taip pat visiškai atsižvelgiama į valstybių narių įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų Chartiją bei nedaroma jokia įtaka teisiškai privalomam Saugumo Tarybos rezoliucijų pobūdžiui.

(8)

Atsižvelgdama į padėties Eritrėjoje keliamą konkrečią grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui regione ir siekdama užtikrinti suderinamumą su Sprendimo 2010/127/BUSP priedo dalinio keitimo ir peržiūros procesu, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies pakeisti šio reglamento I priede pateiktą sąrašą.

(9)

Pagal šio reglamento I priede pateikto sąrašo pakeitimų darymo tvarką turėtų būti numatytas reikalavimas į sąrašą įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms pranešti jų įtraukimo į sąrašą motyvus, kuriuos išdėstė Sankcijų komitetas, kad jie galėtų pateikti savo pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai informuoti tą asmenį, subjektą ar įstaigą.

(10)

Įgyvendinant šį reglamentą ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis reikėtų skelbti viešai. Pagal šį reglamentą tvarkant fizinių asmenų asmens duomenis turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ( 3 ) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ( 4 ).

(11)

Valstybės narės turėtų nustatyti už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinas sankcijas. Numatytos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios.

(12)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų sąvokų apibrėžtys:

a)

techninė pagalba – bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, tobulinimu, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra arba bet kokiu kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, konsultacijų, mokymo, darbo žinių arba įgūdžių perdavimo arba konsultavimo paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu;

b)

lėšos –

finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant):

i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) viešai arba privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių pažymėjimus, obligacijas, vekselius, varantus, neužtikrintas obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v) paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas;

vii) lėšų arba kitų finansinių išteklių nuosavybės teisės patvirtinimo dokumentus;

c)

lėšų įšaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galėjimo jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

d)

ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

e)

ekonominių išteklių įšaldymas – išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, draudimas;

f)

Sankcijų komitetas – Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Saugumo Tarybos rezoliucijas 751 (1992) ir 1907 (2009) dėl Somalio ir Eritrėjos;

g)

Sąjungos teritorija – teritorijos, kurioms taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo Sutartyje nustatytomis sąlygomis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

1.  Draudžiama:

a) bet kokiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su karine veikla ir su visų rūšių ginklų bei susijusių medžiagų, įtrauktų į Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą ( 5 ) (toliau – ES bendrasis karinės įrangos sąrašas), tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu Eritrėjoje;

b) bet kokiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai tiesiogiai arba netiesiogiai teikti su karine veikla susijusį finansavimą arba finansinę pagalbą, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, parduodant, tiekiant, perduodant arba eksportuojant visų rūšių ginklus ir susijusias medžiagas, įtrauktus į ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą, arba teikiant susijusią techninę pagalbą ir tarpininkavimo paslaugas Eritrėjoje ar naudojimui Eritrėjoje;

c) iš bet kokio fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos Eritrėjoje tiesiogiai arba netiesiogiai gauti techninę pagalbą, susijusią su karine veikla ir su visų rūšių ginklų bei susijusių medžiagų, įtrauktų į ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą, tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

d) iš bet kokio fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos Eritrėjoje tiesiogiai arba netiesiogiai gauti su karine veikla susijusį finansavimą arba finansinę pagalbą, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, parduodant, tiekiant, perduodant arba eksportuojant visų rūšių ginklus ir susijusias medžiagas, įtrauktus į ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą, arba tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant susijusią techninę pagalbą ir tarpininkavimo paslaugas;

e) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti arba dėl kurios apeinami a, b, c ir d punktuose nurodyti draudimai.

2.  Atitinkami fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos nėra atsakingi, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeis 1 dalies b ir d punktuose nurodytus draudimus.

▼M1

3.  1 dalis netaikoma techninės paramos, finansavimo ir finansinės paramos, susijusios su vien tik humanitariniams arba apsaugos tikslams naudotina žudyti nepritaikyta karine įranga, teikimui, iš anksto pritarus Sankcijų komitetui.

4.  1 dalis netaikoma apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Eritrėją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja Jungtinių Tautų, Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei su šia veikla susijęs personalas.

▼B

3 straipsnis

1.  Siekiant užtikrinti griežtą Sprendimo 2010/127/BUSP 1 straipsnio įgyvendinimą, taikomas reikalavimas pateikti informaciją apie visas krovininiais orlaiviais ir prekybiniais laivais iš Eritrėjos į Sąjungos muitų teritoriją atgabentas arba iš Sąjungos muitų teritorijos į Eritrėją išgabentas prekes atitinkamoms kompetentingoms valstybių narių institucijoms prieš atvykimą ar išvykimą.

2.  Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas įpareigojimas pateikti informaciją prieš atvykimą ir išvykimą, visų pirma, terminai, kurių reikia laikytis, ir reikalaujami duomenys, išdėstytos nuostatose, taikomose bendrosioms prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijoms, bei muitinės deklaracijoms, nurodytoms Reglamente (EEB) Nr. 2913/92 ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 įgyvendinimo nuostatas ( 6 ).

3.  Be to, asmenys, kurie atgabena prekes arba kurie prisiima atsakomybę už prekių gabenimą krovininiais orlaiviais ir prekybiniais laivais iš Eritrėjos arba į ją, arba jų atstovai deklaruoja, ar prekės įtrauktos į ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

4.  Iki 2010 m. gruodžio 31 d. bendrosios įvežimo ir išvežimo deklaracijos ir šiame straipsnyje nurodyti reikalaujami papildomi duomenys gali būti pateikiami raštu naudojant verslo, uostų arba transporto dokumentus, jeigu juose yra reikalingi duomenys.

5.  Nuo 2011 m. sausio 1 d. šiame straipsnyje nurodyti reikalaujami papildomi duomenys teikiami raštu arba prireikus nurodomi atitinkamai bendrosiose įvežimo ir išvežimo deklaracijose.

4 straipsnis

1.  Visos I priede išvardytų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų nuosavybe esančios arba jų valdomos lėšos ir ekonominiai ištekliai yra įšaldomi.

2.  Lėšos arba ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai arba netiesiogiai perduodami naudotis I priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms arba jų naudai.

3.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai apeiti arba dėl kurios apeinamos 1 ir 2 dalyse nurodytos priemonės.

4.  Atitinkami fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos nėra atsakingi, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeis 2 dalyje nurodytą draudimą.

5.  I priede išvardyti fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos, kuriuos nurodė Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas, suderinę su JT ST rezoliucijos 1907 (2009) 15 dalimi ir 18 dalies b punktu.

6.  I priede nurodyti į sąrašą įtrauktų asmenų, subjektų ir įstaigų įtraukimo į sąrašą motyvai, kuriuos išdėstė Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

7.  I priede pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms identifikuoti. Fizinių asmenų atveju gali būti pateikiama tokia informacija: vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, ir pareigos arba profesija. Juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų atveju gali būti pateikta tokia informacija: pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. I priede taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto atlikto įtraukimo į sąrašą data.

5 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 4 straipsnio nuostatų, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos kompetentingos valstybių narių institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jų manymu, yra tinkamos, nustačiusios, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini I priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba būsto paskolą, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už viešąsias komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas apmokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti; arba

c) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdienį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti;

jeigu atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie tokį sprendimą ir savo ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas per tris darbo dienas nuo pranešimo pateikimo dėl šių veiksmų prieštaravimų nepateikė.

2.  Nukrypdamos nuo 4 straipsnio, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos kompetentingos valstybių narių institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis, nusprendusios, kad šios lėšos arba ekonominiai ištekliai yra būtini ypatingosioms išlaidoms, jei atitinkama valstybė narė apie šį sprendimą pranešė Sankcijų komitetui ir jis patvirtino šį sprendimą.

3.  Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus leidimus, suteiktus pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis.

6 straipsnis

Nukrypdamos nuo 4 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei įvykdomos šios sąlygos:

a) naudojimasis lėšomis arba ekonominiais ištekliais teismo, administracine arba arbitražo tvarka yra suvaržytas, jeigu toks suvaržymas nustatytas iki tos dienos, kurią 4 straipsnyje nurodytą fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą nurodė Sankcijų komitetas arba Saugumo Taryba, arba dėl jų buvo priimtas teismo, administracinis arba arbitražo sprendimas, paskelbtas iki tos dienos;

b) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurie buvo užtikrinti tokiu turto suvaržymu arba pripažinti galiojančiais tokiu sprendimu, patenkinti laikantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius ieškinius keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) turto suvaržymas arba sprendimas nėra I priede nurodyto asmens, subjekto arba įstaigos naudai;

d) turto suvaržymo arba teismo sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai; ir

e) apie turto suvaržymą arba sprendimą valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

7 straipsnis

1.  4 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a) palūkanoms ar kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus arba įsipareigojimus, kurie sudaryti arba nustatyti iki dienos, kurią Sankcijų komitetas arba Saugumo Taryba nurodė 4 straipsnyje nurodytą fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą;

jei tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms bei mokėjimams ir toliau taikoma 4 straipsnio 1 dalis.

2.  4 straipsnio 2 dalies nuostatomis Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos sąskaitą, jei visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldyti. Finansų arba kredito įstaiga apie tokius sandorius nedelsdama praneša kompetentingoms institucijoms.

8 straipsnis

1.  Draudžiama:

a) bet kokiam I priede nurodytam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su karine veikla ir su visų rūšių ginklų bei susijusių medžiagų, įtrauktų į ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą, tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) bet kokiam I priede nurodytam asmeniui, subjektui arba įstaigai tiesiogiai arba netiesiogiai teikti su karine veikla susijusį finansavimą arba finansinę pagalbą, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, parduodant, tiekiant, perduodant arba eksportuojant visų rūšių ginklus ir susijusias medžiagas, įtrauktus į ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą, arba teikiant susijusią techninę pagalbą ir tarpininkavimo paslaugas fiziniam ar juridiniam asmeniui.

2.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai arba netiesiogiai apeiti arba dėl kurios apeinami šio straipsnio 1 dalyje nustatyti draudimai.

3.  Atitinkami fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos nėra atsakingi, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeis 1 dalies b punkte nurodytus draudimus.

9 straipsnis

Už lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą arba atsisakymą leisti jomis naudotis, kai šie veiksmai atliekami sąžiningai ir laikantis šio reglamento nuostatų, tai atliekantis fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, arba jų direktoriai ar darbuotojai nelaikomi atsakingais, nebent būtų įrodyta, kad lėšos buvo įšaldytos dėl aplaidumo.

10 straipsnis

1.  Nepažeisdami galiojančių ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklių, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a) nedelsdami pateikia II priede nurodytoms kompetentingoms valstybių narių institucijoms jų būstinės arba įsikūrimo vietoje visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, apie pagal 4 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per minėtas kompetentingas institucijas perduoda šią informaciją Komisijai;

b) kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, nurodytomis II priede išvardytose interneto svetainėse.

2.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

11 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

12 straipsnis

1.  Jeigu Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą, Taryba tą fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą įtraukia į I priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, taip suteikdama jiems galimybę pateikti pastabas.

2.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą.

3.  Jeigu Jungtinės Tautos nusprendžia fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą išbraukti iš sąrašo arba iš dalies pakeisti į sąrašą įtraukto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

13 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies pakeisti II priedą remiantis valstybių narių jai pateikta informacija.

14 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos sankcijos už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų priemonių, kad jos būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

15 straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šiame reglamente minėtas kompetentingas institucijas ir jas nurodo II priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus II priede išvardytų jų interneto svetainių adresų pakeitimus prieš tokių pakeitimų įsigaliojimą.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai savo kompetentingas institucijas, įskaitant šių kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis, ir visus vėlesnius pakeitimus.

3.  Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti arba kitaip su ja susisiekti, tokiai komunikacijai naudojamas II priede nurodytas adresas ir kontaktiniai duomenys.

16 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ir laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms;

e) visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

17 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

4, 5, 6, 7, 8 ir 12 straipsniuose nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos

▼M1
II PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie 5, 6, 7 ir 10 straipsniuose nurodytas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M2

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M1

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo reikia siųsti pranešimus Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) OL L 51, 2010 3 2, p. 19. Sprendimas, iš dalies pakeistas Sprendimu 2010/414/BUSP (Žr. šio Oficialiojo leidinio 74).

( 2 ) OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

( 3 ) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

( 4 ) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

( 5 ) OL C 69, 2010 3 18, p. 19.

( 6 ) OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

Top