Help Print this page 

Document 02011D0172-20150322

Title and reference
Tarybos sprendimas 2011/172/BUSP 2011 m. kovo 21 d. dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/172/2015-03-22
Multilingual display
Text

2011D0172 — LT — 22.03.2015 — 005.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/172/BUSP

2011 m. kovo 21 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte

(OL L 076, 22.3.2011, p.63)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/159/BUSP 2012 m. kovo 19 d.

  L 80

18

20.3.2012

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/723/BUSP 2012 m. lapkričio 26 d.

  L 327

44

27.11.2012

 M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/144/BUSP 2013 m. kovo 21 d.

  L 82

54

22.3.2013

 M4

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/153/BUSP 2014 m. kovo 20 d.

  L 85

9

21.3.2014

►M5

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/486 2015 m. kovo 20 d.

  L 77

16

21.3.2015
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/172/BUSP

2011 m. kovo 21 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį EgipteEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 21 d. Europos Sąjunga pareiškė esanti pasirengusi remti taikų ir tvarkingą perėjimą prie civilinės ir demokratinės vyriausybės Egipte, grindžiamos teisinės valstybės principais, užtikrinant visapusišką pagarbą žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms, ir remti pastangas sukurti tokią ekonomiką, kuria būtų stiprinama socialinė sanglauda ir skatinamas augimas.

(2)

Atsižvelgiant į tai, turėtų būti nustatytos ribojamosios priemonės, taikytinos asmenims, kurie, kaip nustatyta, yra atsakingi už Egipto valstybės lėšų pasisavinimą ir kurie taip elgdamiesi neleidžia Egipto žmonėms pasinaudoti jų ekonomikos bei visuomenės tvaraus vystymosi teikiama nauda ir kenkia demokratijos vystymuisi jų šalyje.

(3)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

1.  Įšaldomos visos priede išvardytiems asmenims, kurie, kaip nustatyta, yra atsakingi už Egipto valstybės lėšų pasisavinimą ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  Neleidžiama priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms arba jų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini priede išvardytų fizinių asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams patenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d) būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentingos institucijos apie motyvus, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

▼M2

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtrauktas į priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki arba po tos dienos;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurie yra garantuoti tokiu sprendimu arba kurie yra pripažinti teisėtais tokiame sprendime, patenkinti, neperžengiant ribų, nustatytų taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises;

c) sprendimas nėra priede pateiktame sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai ir

d) sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

▼B

5.  1 dalis neužkerta kelio tam, kad įvardytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens, subjekto ar organizacijos įtraukimo į priedą dienos, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo, subjektas ar organizacija.

▼M2

6.  2 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a) palūkanomis arba kitomis dėl tų sąskaitų atsirandančiomis pajamomis, arba

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki tos dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti 1 ir 2 dalyje numatytos priemonės, arba

c) mokėjimais pagal teisminius, administracinius ar arbitražinius sprendimus, priimtus Sąjungoje ar kurie vykdytini atitinkamoje valstybėje narėje,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams tebetaikomos 1 dalyje numatytos priemonės.

▼B

2 straipsnis

1.  Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba nusprendžia nustatyti priede pateiktą sąrašą ir jį iš dalies keisti.

2.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai praneša apie 1 dalyje nurodytą sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, taip suteikdama tokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai galimybę pateikti savo pastabas.

3.  Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį, subjektą ar organizaciją.

3 straipsnis

1.  Priede nurodomi 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų įtraukimo į sąrašą motyvai.

2.  Be to, priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų tapatybei nustatyti. Tokia apie fizinius asmenis pateikiama informacija gali apimti vardą, pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jei žinomas, taip pat pareigas arba profesiją. Tokia apie juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas pateikiama informacija gali apimti pavadinimus, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą.

4 straipsnis

Kad 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į tas, kurios numatytos šiame sprendime.

▼M1

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

▼M5

Šis sprendimas taikomas iki 2016 m. kovo 22 d.

▼M1

Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.

▼B
PRIEDAS1 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

 

Vardas, pavardė

(ir galimi slapyvardžiai)

Tapatybės informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Buvęs Egipto Arabų Respublikos prezidentas

Gimimo data: 1928 5 4

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

2.

Suzanne Saleh Thabet

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sutuoktinė

Gimimo data: 1941 2 28

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sūnus

Gimimo data: 1960 11 26

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento sūnaus Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sutuoktinė

Gimimo data: 1971 10 5

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sūnus

Gimimo data: 1963 12 28

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento sūnaus Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sutuoktinė

Gimimo data: 1982 10 13

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Buvęs Parlamento narys

Gimimo data: 1959 1 12

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Ahmed Abdelaziz Ezz sutuoktinė

Gimimo data: 1963 1 31

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Ahmed Abdelaziz Ezz sutuoktinė

Gimimo data: 1959 5 25

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Ahmed Abdelaziz Ezz sutuoktinė

Gimimo data: 1969 10 9

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Buvęs būsto, komunalinių paslaugų ir urbanistikos ministras

Gimimo data: 1945 5 16

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby sutuoktinė

Gimimo data: 1956 6 3

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein

Buvęs prekybos ir pramonės ministras

Gimimo data: 1955 2 9

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Rachid Mohamed Rachid Hussein sutuoktinė

Gimimo data: 1959 7 5

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Buvęs turizmo ministras

Gimimo data: 1959 2 20

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana sutuoktinė

Gimimo data: 1960 1 8

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana sūnus

Gimimo data: 1990 9 21

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Buvęs vidaus reikalų ministras

Gimimo data: 1938 3 1

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Habib Ibrahim Eladli sutuoktinė

Gimimo data: 1963 1 23

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

Top