Help Print this page 

Document 02010D0656-20150422

Title and reference
Tarybos sprendimas 2010/656/BUSP 2010 m. spalio 29 d. kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/656/2015-04-22
Multilingual display
Text

2010D0656 — LT — 22.04.2015 — 016.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/656/BUSP

2010 m. spalio 29 d.

kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

(OL L 285, 30.10.2010, p.28)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/801/BUSP 2010 m. gruodžio 22 d.

  L 341

45

23.12.2010

 M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/17/BUSP 2011 m. sausio 11 d.

  L 11

31

15.1.2011

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/18/BUSP 2011 m. sausio 14 d.

  L 11

36

15.1.2011

►M4

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/71/BUSP 2011 m. sausio 31 d.

  L 28

60

2.2.2011

►M5

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/221/BUSP 2011 m. balandžio 6 d.

  L 93

20

7.4.2011

 M6

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/230/BUSP 2011 m. balandžio 8 d.

  L 97

46

12.4.2011

 M7

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/261/BUSP 2011 m. balandžio 29 d.

  L 111

17

30.4.2011

 M8

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/376/BUSP 2011 m. birželio 27 d.

  L 168

11

28.6.2011

 M9

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/412/BUSP 2011 m. liepos 12 d.

  L 183

27

13.7.2011

 M10

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/627/BUSP 2011 m. rugsėjo 22 d.

  L 247

15

24.9.2011

 M11

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012/74/BUSP 2012 m. vasario 10 d.

  L 38

43

11.2.2012

►M12

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012/144/BUSP 2012 m. kovo 8 d.

  L 71

50

9.3.2012

 M13

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/371/BUSP 2012 m. liepos 10 d.

  L 179

21

11.7.2012

►M14

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/271/BUSP 2014 m. gegužės 12 d.

  L 138

108

13.5.2014

►M15

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/460/BUSP 2014 m. liepos 14 d.

  L 207

17

15.7.2014

 M16

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/118 2015 m. sausio 26 d.

  L 20

87

27.1.2015

►M17

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/202 2015 m. vasario 9 d.

  L 33

37

10.2.2015

►M18

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/621 2015 m. balandžio 20 d.

  L 102

63

21.4.2015
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/656/BUSP

2010 m. spalio 29 d.

kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo KrantuiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 13 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui ( 1 ), siekdama įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliucija 1572 (2004) Dramblio Kaulo Krantui nustatytas priemones.

(2)

2006 m. sausio 23 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2006/30/BUSP ( 2 ), atnaujinančią ribojančias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui, tolesniam dvylikos mėnesių laikotarpiui ir papildančią jas JT ST rezoliucijos 1643 (2005) 6 dalyje nustatytomis ribojančiomis priemonėmis.

(3)

JT ST rezoliucija 1842 (2008) atnaujinus ribojamąsias priemones Dramblio Kaulo Krantui, 2008 m. lapkričio 18 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2008/873/BUSP ( 3 ) kuria nuo 2008 m. lapkričio 1 d. toliau pratęsiamas ribojamųjų priemonių taikymas Dramblio Kaulo Krantui.

(4)

2010 m. spalio 15 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė JT ST rezoliuciją 1946 (2010), kuria iki 2011 m. balandžio 30 d. pratęstas JT ST rezoliucija 1572 (2004) ir JT ST rezoliucijos 1643 (2005) 6 dalimi nustatytų priemonių taikymas Dramblio Kaulo Krantui ir kuria iš dalies pakeistos ribojamosios priemonės dėl ginklų.

(5)

Todėl ribojamąsias priemones Dramblio Kaulo Krantui reikėtų atnaujinti. Be to, kad JT ST rezoliucija 1946 (2010) nustatytos išimtys dėl ginklų embargo, reikia iš dalies pakeisti ribojamąsias priemones, kad būtų nustatytos išimtys dėl kitos įrangos, kurią Sąjunga įtraukė savarankiškai.

(6)

Sąjungos įgyvendinimo priemonės yra išdėstytos 2005 m. sausio 31 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 174/2005, nustatančiame su karine veikla susijusios pagalbos tiekimo į Dramblio Kaulo Krantą apribojimus ( 4 ), 2005 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 560/2005, nustatančiame tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante ( 5 ), ir 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinančiame Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais ( 6 ),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:▼M15

1 straipsnis

Draudžiamas ginklų ir susijusios žudyti pritaikytos įrangos, įskaitant įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, pardavimas, tiekimas, perdavimas Dramblio Kaulo Krantui arba eksportavimas į jį, vykdomas valstybių narių piliečių arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant laivus su valstybių narių vėliavomis arba valstybių narių orlaivius, nepriklausomai nuo to, ar valstybių narių teritorija yra tokių ginklų, su jais susijusios įrangos ir įrengimo kilmės vieta.

▼M17

1a straipsnis

1 straipsnis netaikomas tam tikros įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtos išimtinai civiliniam naudojimui kalnakasybos srityje ar infrastruktūros projektuose, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, su sąlyga, kad tam kiekvienu atskiru atveju būtų išduodamas eksportuojančios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos leidimas.

▼M15

2 straipsnis

1.  1 straipsnis netaikomas:

a) tiekiant išteklius, skirtus paremti tik Jungtinių Tautų operaciją Dramblio Kaulo Krante (UNOCI) ir ją remiančias Prancūzijos pajėgas arba naudoti tik toje operacijoje, ir vežant tranzitu per Dramblio Kaulo Krantą išteklius, skirtus paremti Jungtinių Tautų taikos palaikymo operaciją arba naudoti toje operacijoje;

b) kai tai iš anksto pranešta Komitetui, įsteigtam pagal JT ST rezoliucijos 1572 (2004) 14 punktą (toliau – Sankcijų komitetas):

i) tiekiant laikinai eksportuojamas į Dramblio Kaulo Krantą prekes, skirtas pajėgoms valstybės, kuri pagal tarptautinę teisę vykdo priemones, išimtinai ir tiesiogiai naudojamas siekiant palengvinti savo piliečių ir asmenų, už kuriuos Dramblio Kaulo Krante ji yra prisiėmusi konsulinę atsakomybę, evakuaciją;

ii) Dramblio Kaulo Kranto saugumo pajėgoms tiekiant ginklus ir kitą susijusią žudyti pritaikytą įrangą, skirtą tik paremti Dramblio Kaulo Kranto saugumo sektoriaus reformos procesą arba naudoti per šį procesą, išskyrus šio sprendimo III priede nurodytus ginklus ir kitą susijusią žudyti pritaikytą įrangą, kurią iš anksto privalo patvirtinti Sankcijų komitetas;

c) tiekiant žudyti nepritaikytą įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtą tik tam, kad Dramblio Kaulo Kranto saugumo pajėgos galėtų naudoti tinkamą ir proporcingą jėgą palaikydamos viešąją tvarką;

d) Dramblio Kaulo Kranto saugumo pajėgoms tiekiant įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtą tik paremti Dramblio Kaulo Kranto saugumo sektoriaus reformos procesą arba naudoti per šį procesą.

2.  Pagrindinė atsakomybė už pranešimą Sankcijų komitetui arba jam teikiamus prašymus patvirtinti, kaip nurodyta 1 dalies b punkto ii papunktyje, tenka Dramblio Kaulo Kranto vyriausybei. Alternatyviu atveju pranešimą arba prašymą patvirtinti gali pateikti paramą teikianti valstybė narė, apie tokį savo ketinimą informavusi Dramblio Kaulo Kranto vyriausybę.

▼M15 —————

▼M1

4 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užkirstų kelią atvykimui į savo teritoriją ar vykimui per ją tranzitu:

a) I priede nurodytiems Sankcijų komiteto nustatytiems asmenims, keliantiems grėsmę taikai ir nacionalinio susitaikymo procesui Dramblio Kaulo Krante, ypač tiems, kurie trukdo įgyvendinti Linas-Marcoussis ir Akra III susitarimus, kitiems asmenims, kurie, kaip nustatyta remiantis atitinkama informacija, atsakingi už sunkius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Dramblio Kaulo Krante, kitiems asmenims, viešai kurstantiems neapykantą ir smurtą, taip pat visiems kitiems asmenims, kaip nustatyta Sankcijų komiteto, pažeidžiantiems pagal JT ST rezoliucijos 1572 (2004) 7 dalį taikomas priemones;

b) II priede nurodytiems ir į I priede pateiktą sąrašą neįtrauktiems asmenims, kurie kliudo taikos ir nacionalinio susitaikymo procesui ir visų pirma kelia grėsmę sėkmingiems rinkimų proceso rezultatams.

2.  1 dalies nuostatos neįpareigoja valstybės narės neįsileisti į savo teritoriją savo pačios piliečių.

3.  1 dalies a punktas netaikomas tais atvejais, kai Sankcijų komitetas nustato:

a) kad kelionė yra pateisinama skubiu humanitariniu poreikiu, įskaitant religines pareigas;

b) kad išimtis prisidėtų prie JT ST rezoliucijų tikslų, t. y. taikos bei nacionalinio susitaikymo Dramblio Kaulo Krante ir stabilumo regione.

4.  1 dalis neturi įtakos atvejams, kai valstybė narė turi laikytis įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, būtent:

i) kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

ii) kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

iii) pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų;

iv) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

5.  4 dalis taikoma taip pat ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

6.  Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 4 ar 5 dalis.

7.  Valstybės narės gali taikyti pagal 1 dalies b punktą nustatytas priemonių išimtis, kai asmens kelionė yra pateisinama skubiais humanitariniais tikslais arba dalyvavimu tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos susitikimus, kuriuose remia ES arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, jeigu jų metu vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojama demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai Dramblio Kaulo Krante.

8.  Valstybė narė, norinti taikyti 7 dalyje nurodytą išimtį, apie tai raštu praneša Tarybai. Laikoma, kad išimtį taikyti leidžiama, jeigu viena ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo. Jei viena ar daugiau Tarybos narių pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

9.  Tais atvejais, kai pagal 4, 5 ir 7 dalis valstybė narė leidžia I ar II priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją ar vykti per ją tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriuo jis buvo suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas

▼M3

5 straipsnis

1.  Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kuriuos valdo arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja:

a) I priede nurodyti asmenys, kuriuos nustatė Sankcijų komitetas ir kurie minimi 4 straipsnio 1 dalies a punkte, arba kurie priklauso subjektams, kuriuos valdo arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja tie asmenys ar subjektai arba bet kurie asmenys, veikiantys tų asmenų ar subjektų vardu ar jų nurodymu, kaip nustatyta Sankcijų komiteto;

b) II priede nurodyti asmenys arba subjektai, kurie nėra įtraukti į I priede pateiktą sąrašą ir kurie kliudo taikos bei nacionalinio susitaikymo procesui, visų pirma kelia grėsmę sėkmingiems rinkimų proceso rezultatams, arba kurie priklauso subjektams, kuriuos valdo arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja tie asmenys ar subjektai arba bet kurie asmenys, veikiantys tų asmenų ar subjektų vardu ar jų nurodymu,

yra įšaldomi.

2.  1 dalyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba jų naudai draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, finansiniu turtu arba ekonominiais ištekliais.

3.  Valstybės narės gali išimties tvarka leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas apmokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams sumokėti pagal nacionalinius įstatymus už įšaldytų lėšų ir ekonominių išteklių kasdienį aptarnavimą ar laikymą;

d) būtini nenumatytoms išlaidoms padengti;

e) teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti ar yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti prieš Sankcijų komitetui ar Tarybai priimant sprendimą dėl atitinkamo asmens ar subjekto ir jie nėra naudojami šiame straipsnyje nurodyto asmens ar subjekto naudai.

I priede išvardytų asmenų ir subjektų atžvilgiu:

 atitinkama valstybė narė gali taikyti šios dalies pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodytas išimtis po to, kai Sankcijų komitetui praneša apie savo ketinimą atitinkamais atvejais leisti naudotis tokiomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, o Sankcijų komitetas per dvi darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo,

 atitinkama valstybė narė gali taikyti šios dalies pirmos pastraipos d punkte nurodytą išimtį po to, kai apie tai praneša Sankcijų komitetui, pastarasis tai patvirtina,

 atitinkama valstybė narė gali taikyti šios dalies pirmos pastraipos e punkte nurodytą išimtį po to, kai apie tai praneša Sankcijų komitetui.

▼M5

3a.  II priedo išvardytų asmenų ir subjektų atžvilgiu valstybės narės gali leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai yra būtini humanitariniais tikslais, iš anksto pranešusios apie tai kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

3b.  1 dalies b punktu neužkertamas kelias tam, kad nurodytas asmuo ar subjektas pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens ar subjekto įtraukimo į sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalies b punkte nurodytas asmuo arba subjektas.

▼M3

4.  2 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a) palūkanomis arba kitomis su šiomis sąskaitomis susijusiomis pajamomis; arba

b) mokėjimais, mokėtinais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba prisiimtus iki tos dienos, kurią šioms sąskaitoms buvo pradėtos taikyti ribojamosios priemonės pagal Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP arba šį sprendimą,

jeigu visoms tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 1 dalis.

▼M5

5a straipsnis

Draudžiama:

a) pirkti, tarpininkauti išleidžiant arba padėti išleisti obligacijas ar vertybinius popierius, kuriuos po 2011 m balandžio 6 d. išleidžia arba garantuoja neteisėta Laurent GBAGBO Vyriausybė, taip pat jos vardu arba pagal jos įgaliojimus veikiantys asmenys ar subjektai, arba jos valdomi ar kontroliuojami subjektai. Išimties tvarka finansų įstaigoms leidžiama pirkti tokias obligacijas arba vertybinius popierius, kurių vertė atitinka jų jau turimų obligacijų ir vertybinių popierių, kurių terminas baigiasi, vertę;

b) teikti bet kokios formos paskolas neteisėtai Laurent GBAGBO Vyriausybei, taip pat jos vardu arba pagal jos įgaliojimus veikiantiems asmenims ar subjektams arba jos valdomiems ar kontroliuojamiems subjektams.

Atitinkamiems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms neužtraukiama jokia atsakomybė už tai, kad jie pirko, tarpininkavo išleidžiant ir padėjo išleisti obligacijas bei vertybinius popierius ir suteikė paskolas, kaip nurodyta a ir b punktuose, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeis šiuos draudimus.

▼M1

6 straipsnis

1.  Taryba sudaro I priede pateikiamą sąrašą ir jį iš dalies keičia, vadovaudamasi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto priimtais sprendimais.

2.  Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba nustato II priede pateiktą sąrašą ir jį iš dalies keičia.

7 straipsnis

1.  Jeigu Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas įtraukia į sąrašą asmenį arba subjektą, Taryba tokį asmenį arba subjektą įtraukia į I priede pateiktą sąrašą.

▼M4

2.  Jei Taryba nusprendžia asmeniui arba subjektui taikyti 4 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia II priedą.

▼M1

3.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

4.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir apie tai informuoja asmenį arba subjektą.

8 straipsnis

1.  I ir II prieduose pateikiamos asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias Saugumo Taryba arba Komitetas yra pateikę dėl I priedo.

2.  I ir II prieduose taip pat pateikiama informacija, jei jos yra, būtina atitinkamų asmenų ar subjektų tapatybei nustatyti, kurią Saugumo Taryba arba Komitetas yra pateikę dėl I priedo. Tokia apie asmenis pateikiama informacija gali apimti vardą, pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jeigu jis žinomas, taip pat pareigas ar profesiją. Apie subjektus gali būti pateikiama tokia informacija: pavadinimai, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. I priede taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto sprendimo įtraukti į sąrašą data.

▼B

9 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2004/852/BUSP ir 2006/30/BUSP panaikinamos.

▼M5

9a straipsnis

Kad šiame sprendime nustatytų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į tas, kurios numatytos šiame sprendime.

▼M3

10 straipsnis

1.  Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.  Vadovaujantis atitinkamais Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimais jis atitinkamai peržiūrimas, iš dalies keičiamas arba panaikinamas.

3.  4 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos priemones reguliariai ir ne rečiau nei kas 12 mėnesių peržiūrimos. Jos nebetaikomos atitinkamiems asmenims ir subjektams, jeigu 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Taryba nustato, kad nebėra sąlygų, dėl kurių jos turi būti taikomos.

▼M5

4.  5 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės, kiek tai susiję su į II priedo sąrašą įtrauktais uostais, peržiūrimos ne vėliau kaip 2011 m. birželio 1 d.

▼M18
I PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalies a punkte ir 5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų asmenų sąrašas

1.   Vardas, pavardė: CHARLES BLÉ GOUDÉ

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. d.: 1972 1 1. Gim. v.: a) Guibéroua, Gagnoa, Dramblio Kaulo Krantas, b) Niagbrahio/Guiberoua, Dramblio Kaulo Krantas, c) Guiberoua, Dramblio Kaulo Krantas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): a) Génie de kpo, b) Gbapé Zadi. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): Général. Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto. Paso Nr.: a) 04LE66241, išduotas 2005 11 10 Dramblio Kaulo Krante (galioja iki: 2008 11 9), b) AE/088 DH 12, išduotas 2002 12 20 Dramblio Kaulo Krante (galioja iki: 2005 12 11), c) 98LC39292, išduotas Dramblio Kaulo Krante (galioja iki: 2003 11 23). Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: a) Yopougon Selmer, Bloc P 170, Abidjan (Abidžanas), Dramblio Kaulo Krantas, b) c/o Hotel Ivoire, Abidjan (Abidžanas), Dramblio Kaulo Krantas, c) Cocody (priemiestis), Abidjan (Abidžanas), Dramblio Kaulo Krantas (kelionės dokumente Nr. C2310421 (išduotas Šveicarijoje 2005 11 15, galioja iki 2005 12 31) deklaruotas adresas). Įtraukimo į sąrašą data: 2006 2 7.

Kita informacija

Įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santrauka: COJEP („Young Patriots“ („Jaunieji patriotai“)) vadovas, nuolatiniai vieši pareiškimai, skatinantys gadinti Jungtinių Tautų įrangą ir imtis smurto prieš jų personalą bei užsieniečius; gatvės ginkluotų grupuočių vykdomų smurto veiksmų, įskaitant mušimą, išžaginimus ir be teismo vykdomas egzekucijas, organizavimas ir dalyvavimas juose; Jungtinių Tautų, Tarptautinės darbo grupės, politinės opozicijos ir nepriklausomos spaudos bauginimas; tarptautinių radijo stočių sabotažas; trukdymas Tarptautinės darbo grupės, Jungtinių Tautų operacijos Dramblio Kaulo Krante (UNOCI) ir Prancūzijos pajėgų veiklai bei taikos procesui, kaip apibrėžta Rezoliucijoje 1643 (2005).

3.   Vardas, pavardė: EUGÈNE N'GORAN KOUADIO DJUÉ

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. d.: a) 1966 1 1, b) 1969 12 20. Gim. v.: Dramblio Kaulo Krantas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto. Paso Nr.: 04 LE 017521, išduotas 2005 2 10 (galioja iki: 2008 2 10). Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data: 2006 2 7.

Kita informacija

Įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santrauka: UPLTCI (Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (Dramblio Kaulo Kranto visiško išlaisvinimo patriotų sąjunga)) vadovas. Nuolatiniai vieši pareiškimai, skatinantys gadinti Jungtinių Tautų įrangą ir imtis smurto prieš jų personalą bei užsieniečius; gatvės ginkluotų grupuočių vykdomų smurto veiksmų, įskaitant mušimą, išžaginimus ir be teismo vykdomas egzekucijas, organizavimas ir dalyvavimas juose; trukdymas Tarptautinės darbo grupės, UNOCI ir Prancūzijos pajėgų veiklai bei taikos procesui, kaip apibrėžta Rezoliucijoje 1643 (2005).

4.   Vardas, pavardė: MARTIN KOUAKOU FOFIÉ

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. d.: 1968 1 1. Gim. v.: BOHI, Dramblio Kaulo Krantas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) 2096927, išduotas 2005 3 17 Burkina Fase, b) CNB N.076, išduotas 2003 2 17 Burkina Fase (Burkina Faso pilietybės pažymėjimas), c) 970860100249, išduotas 1997 8 5 Dramblio Kaulo Krante (galioja iki: 2007 8 5). Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data: 2006 2 7.

Kita informacija

Tėvo vardas ir pavardė: Yao Koffi FOFIE. Motinos vardas ir pavardė: Ama Krouama KOSSONOU.

Įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santrauka: vyriausiasis kapralas-naujųjų pajėgų vadas, Korhogo vietovė. Jo vadovaujamos pajėgos susijusios su vaikų ėmimu į ginkluotąsias pajėgas, asmenų grobimu, reikalavimais atlikti priverstinį darbą, seksualiniu moterų išnaudojimu, savavališkais areštais ir be teismo vykdomomis egzekucijomis, prieštaraujančiais žmogaus teisių konvencijoms ir tarptautinei humanitarinei teisei; trukdymas Tarptautinės darbo grupės, UNOCI ir Prancūzijos pajėgų veiklai bei taikos procesui, kaip apibrėžta Rezoliucijoje 1643 (2005).

5.   Vardas, pavardė: LAURENT GBAGBO

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. d.: 1945 5 31. Gim. v.: Gagnoa, Dramblio Kaulo Krantas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data: 2011 3 30.

Kita informacija

Įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santrauka: buvęs Dramblio Kaulo Kranto Prezidentas: trukdo taikos ir susitaikymo procesui, nepripažįsta prezidento rinkimų rezultatų.

6.   Vardas, pavardė: SIMONE GBAGBO

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. d.: 1949 6 20. Gim. v.: Moossou, Gran Basamas, Dramblio Kaulo Krantas. Dar žinoma kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinoma kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data: 2011 3 30.

Kita informacija

Įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santrauka: Dramblio Kaulo Kranto liaudies fronto (FPI) frakcijos parlamente pirmininkė: trukdo taikos ir susitaikymo procesui, viešai kursto neapykantą ir smurtą.

8.   Vardas, pavardė: DÉSIRÉ TAGRO

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. d.: 1959 1 27. Gim. v.: Issia (Isija), Dramblio Kaulo Krantas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto. Paso Nr.: AE 065FH08. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data: 2011 3 30.

Kita informacija

Mirė 2011 4 12 Abidžane.

Įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santrauka: tariamojo prezidento L. Gbagbo administracijos Generalinis sekretorius: dirbo neteisėtoje L. Gbagbo Vyriausybėje, trukdė taikos ir susitaikymo procesui, nepripažino prezidento rinkimų rezultatų, dalyvavo smurtinėse represijose prieš gyventojų judėjimus.

▼M12
II PRIEDAS4 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų sąrašas

 

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Kadet Bertin

Gimęs 1957 m. Mamoje.

Laurent Gbagbo specialusis patarėjas „saugumo, gynybos ir karinės įrangos klausimais“, buvęs gynybos ministras Laurent Gbagbo valdymo metu.

Laurent Gbagbo sūnėnas.

Gyvena tremtyje Ganoje. Išduotas tarptautinis jo arešto orderis.

Laikomas atsakingu už plėšimus ir priverstinius dingimus, kovotojų grupuočių ir „jaunųjų patriotų“ (COJEP) finansavimą ir apginklavimą.

Dalyvavo ginklų finansavime ir neteisėtoje prekyboje ginklais bei pažeidinėjant embargą.

Kadet Bertin palaikė privilegijuotus ryšius su Vakarų kovotojų grupuotėmis ir buvo L. Gbagbo tarpininkas palaikant ryšius su šiomis grupuotėmis. Dalyvavo kuriant „Limos pajėgas“ (mirties eskadronus).

Būdamas tremtyje Ganoje toliau ruošiasi valdžios atkovojimui ginkluotu būdu. Jis taip pat reikalauja nedelsiant išlaisvinti L. Gbagbo.

Dėl jo finansinių išteklių, neteisėtos prekybos ginklais tinklų žinojimo ir nuolatinių ryšių su vis dar veikiančiomis kovotojų grupuotėmis (ypač Liberijoje) Kadet Bertin tebekelia realią grėsmę Dramblio Kaulo Kranto saugumui ir stabilumui.

▼M14 —————

▼M12

3.

Pastor Gammi

 

2004 m. įkurtos kovotojų grupuotės „Dramblio Kaulo Kranto Vakarų išsilaisvinimo judėjimas“ (MILOCI) vadas. Kaip L. Gbagbo remiančios MILOCI grupuotės vadas, jis dalyvavo daugybėje nužudymų ir plėšimų.

Slapstosi Ganoje (galbūt Takoradyje). Išduotas tarptautinis jo arešto orderis.

Būdamas tremtyje prisijungė prie Tarptautinės Dramblio Kaulo Kranto išlaisvinimo koalicijos (CILCI), kuri remia ginkluotą pasipriešinimą, siekiantį L. Gbagbo sugrįžimo į valdžią.

▼M18 —————

▼M12

5.

►M14  Justin Koné Katinan ◄

 

Slapstosi Ganoje. Išduotas tarptautinis jo arešto orderis.

Dalyvavo Vakarų Afrikos valstybių centrinio banko (BCEAO) apiplėšime.

Savo tremties vietoje visada prisistato kaip L. Gbagbo atstovas spaudai. 2011 m. gruodžio 12 d. pranešime spaudai pareiškė, kad A. Ouattara niekada nelaimėjo rinkimų ir mano, kad naujasis režimas yra neteisėtas. Jis kviečia priešintis, teigdamas, kad L. Gbagbo grįš į valdžią.

6.

Ahoua Don Mello

Gimęs 1958 m. birželio 23 d. Bongvanu.

Paso numeris: PD-AE/044GN02 (galiojimas baigiasi 2013 m. vasario 23 d.)

Laurent Gbagbo atstovas spaudai. Buvęs neteisėtos Vyriausybės infrastruktūros ir asenizacijos ministras.

Gyvena tremtyje Ganoje. Išduotas tarptautinis jo arešto orderis.

Būdamas tremtyje toliau skelbia, kad Prezidento A. Ouattara išrinkimas buvo suklastotas, ir nepripažįsta jo valdžios. Jis atsisako reaguoti į Dramblio Kaulo Kranto Vyriausybės kvietimą susitaikyti ir nuolat spaudoje kviečia sukilti, pabėgėlių stovyklose Ganoje rengia mobilizacijos kampanijas.

2011 m. gruodžio mėn. pareiškė, kad Dramblio Kaulo Krantas yra „apsiausta genčių valstybė“ ir kad „A. Ouattara režimo dienos suskaičiuotos“.

7.

Moussa Touré Zéguen

Gimęs 1944 m. rugsėjo 9 d.

Seno paso numeris: AE/46CR05

Už taiką kovojančių patriotų grupuotės (GPP) vadas.

Tarptautinės Dramblio Kaulo Kranto išlaisvinimo koalicijos (CILCI) įkūrėjas.

Nuo 2002 m. yra kovotojų grupuotės vadas, nuo 2003 m. vadovauja GPP. Jam vadovaujant GPP tapo L. Gbagbo ginkluotuoju sparnu Abidžane ir šalies pietinėje dalyje.

Kartu su GPP jis yra atsakingas už daugelį plėšimų, daugiausia prieš šiaurinių regionų gyventojus ir režimo priešininkus.

Asmeniškai dalyvavo po rinkimų surengtuose smurto išpuoliuose (ypač Abobo ir Adžamės rajonuose).

Gyvendamas tremtyje Akroje Touré Zéguen įkūrė Tarptautinę Dramblio Kaulo Kranto išlaisvinimo koaliciją (CILCI), kurios tikslas – sugrąžinti L. Gbagbo į valdžią.

Tremtyje jis platina kurstančius pareiškimus (pavyzdžiui, 2011 m. gruodžio 9 d. spaudos konferencijoje) ir tebesilaiko tvirtos pozicijos tęsti konfliktą ir siekti ginkluoto keršto. Jis laiko, kad A. Ouattara valdymas Dramblio Kaulo Krante yra neteisėtas ir kad valstybė buvo „rekolonizuota“, bei „ragina Dramblio Kaulo Kranto žmones išvaryti apsišaukėlius“ (Jaunoji Afrika, 2011 m. liepos mėn.).

Veda tinklaraštį, kuriame aktyviai kviečia Dramblio Kaulo Kranto žmones mobilizuotis prieš A. Ouattara.

▼M15
III PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodytas ginklų ir kitos susijusios žudyti pritaikytos įrangos sąrašas:

1. Ginklai, tiesioginės ir netiesioginės ugnies artilerija, taip pat didesnio kaip 12,7 mm kalibro ginklai, jų šaudmenys bei komponentai.

2. Raketinės granatos, raketos, lengvieji prieštankiniai ginklai, šautuviniai granatsvaidžiai ir granatsvaidžiai.

3. Raketos „žemė-oras“, įskaitant nešiojamąsias priešlėktuvines ginklų sistemas, raketos „žemė-žemė“ ir raketos „oras-žemė“.

4. Didesnio kaip 82 mm kalibro minosvaidžiai.

5. Valdomi prieštankiniai ginklai, visų pirma valdomos prieštankinės raketos, jų šaudmenys bei komponentai.

6. Kovos orlaiviai, įskaitant sraigtasparnius arba orlaivius su fiksuotais sparnais.

7. Karinės šarvuotos transporto priemonės arba karinės transporto priemonės su ginklų pritvirtinimo įrenginiais.

8. Sprogstamieji užtaisai ir sprogstamųjų medžiagų turintys užtaisai, skirti kariniams tikslams, minos ir susijusi įranga.

9. Naktinio matymo ir naktinio šaudymo prietaisai.( 1 ) OL L 368, 2004 12 15, p. 50.

( 2 ) OL L 19, 2006 1 24, p. 36.

( 3 ) OL L 308, 2008 11 19, p. 52.

( 4 ) OL L 29, 2005 2 2, p. 5.

( 5 ) OL L 95, 2005 4 14, p. 1.

( 6 ) OL L 358, 2002 12 31, p. 28.

Top