Help Print this page 

Document 02010D0788-20150422

Title and reference
Tarybos sprendimas 2010/788/BUSP 2010 m. gruodžio 20 d. dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, ir kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2008/369/BUSP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/788/2015-04-22
Multilingual display
Text

2010D0788 — LT — 22.04.2015 — 006.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/788/BUSP

2010 m. gruodžio 20 d.

dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, ir kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2008/369/BUSP

(OL L 336, 21.12.2010, p.30)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/699/BUSP 2011 m. spalio 20 d.

  L 276

50

21.10.2011

 M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/848/BUSP 2011 m. gruodžio 16 d.

  L 335

83

17.12.2011

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/811/BUSP 2012 m. gruodžio 20 d.

  L 352

50

21.12.2012

 M4

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2013/46/BUSP 2013 m. sausio 22 d.

  L 20

65

23.1.2013

►M5

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/147/BUSP 2014 m. kovo 17 d.

  L 79

42

18.3.2014

 M6

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/862/BUSP 2014 m. gruodžio 1 d.

  L 346

36

2.12.2014

►M7

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/620 2015 m. balandžio 20 d.

  L 102

43

21.4.2015
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/788/BUSP

2010 m. gruodžio 20 d.

dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, ir kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2008/369/BUSPEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. kovo 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai priėmus Rezoliuciją 1807 (2008) (toliau – JTSTR 1807 (2008)), 2008 m. gegužės 14 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2008/369/BUSP dėl ribojančių priemonių Kongo Demokratinei Respublikai ( 1 ).

(2)

2010 m. gruodžio 1 d. Sankcijų komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1533 (2004) (toliau – JTSTR 1533 (2004)), iš dalies pakeitė asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą.

(3)

Šio sprendimo priedo keitimo procedūra turėtų apimti nuostatas dėl įtraukimo į sąrašą priežasčių pateikimo nurodytiems asmenims ir subjektams, kad jiems būtų suteikta galimybė pateikti pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai apie tai informuoti atitinkamą asmenį arba subjektą.

(4)

Šiuo sprendimu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į nuosavybę ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis sprendimas turėtų būti taikomas gerbiant tas teises ir laikantis tų principų.

(5)

Šiuo sprendimu taip pat visiškai gerbiami valstybių narių įsipareigojimai pagal Jungtinių Tautų Chartiją ir teisiškai privalomas Saugumo Tarybos rezoliucijų pobūdis.

(6)

Bendroji pozicija 2008/369/BUSP turėtų būti panaikinta ir pakeista šiuo sprendimu.

(7)

Sąjungos įgyvendinimo priemonės išdėstytos 2005 m. birželio 13 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 889/2005, nustatančiame tam tikras ribojančias priemones Kongo Demokratinei Respublikai ( 2 ), ir 2005 m. liepos 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1183/2005, nustatančiame tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai ( 3 ),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis laivais su valstybių narių vėliava ar jų orlaiviais draudžiama visiems Kongo Demokratinės Respublikos (toliau – KDR) teritorijoje veikiantiems nevyriausybiniams subjektams ir asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti ar perduoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei šios technikos atsargines dalis, nepaisant to, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.  Taip pat draudžiama:

a) visiems KDR teritorijoje veikiantiems nevyriausybiniams subjektams ir asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai suteikti, parduoti, tiekti arba perduoti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su karine veikla ir su visų rūšių ginklų ir su jais susijusių reikmenų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei šios technikos atsargines dalis, tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b) visiems KDR teritorijoje veikiantiems nevyriausybiniams subjektams ir asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, įskaitant pirmiausia dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą bet kokiam ginklų ir su jais susijusių reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba bet kokiam susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų teikimui, pardavimui, tiekimui ar perdavimui.

2 straipsnis

1.  1 straipsnis netaikomas:

▼M7

a) išimtinai Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misijai Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUSCO) remti arba jos naudojimui skirtam ginklų ir su jais susijusių reikmenų tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba techninės pagalbos, finansavimo, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų, susijusių su ginklais ir su jais susijusiais reikmenimis, teikimui;

▼B

b) apsauginių drabužių, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos tik savo asmeniniam naudojimui laikinai į KDR eksportavo Jungtinių Tautų personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę pagalbą bei vystomąją pagalbą teikiantys darbuotojai bei susijęs personalas, tiekimui, pardavimui ar perdavimui;

c) žudyti nepritaikytos karinės įrangos, skirtos tik humanitariniams tikslams ar apsauginiam naudojimui, tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba su tokia žudyti nepritaikyta karine įranga susijusios techninės pagalbos teikimui ir mokymui;

▼M5

d) išimtinai Afrikos Sąjungos regioninei darbo grupei remti arba jos naudojimui skirtam ginklų ir su jais susijusių reikmenų tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba susijusios finansinės ar techninės pagalbos arba mokymo teikimui.

▼B

2.  1 dalyje nurodytų ginklų ir jais susijusių reikmenų tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba paslaugų ar techninės pagalbos teikimui ir mokymui būtina iš anksto gauti valstybių narių kompetentingų institucijų leidimą.

3.  Valstybės narės pagal JT ST rezoliuciją 1533 (2004) įsteigtam Sankcijų komitetui (toliau – Sankcijų komitetas) iš anksto praneša apie visas KDR skirtas ginklų ir su jais susijusių reikmenų siuntas arba apie techninės pagalbos, finansavimo, tarpininkavimo paslaugų ir kitų su karine veikla KDR susijusių paslaugų teikimą, išskyrus tai, kas nurodyta 1 dalies a ir b punktuose. Tokiame pranešime nurodoma visa susijusi informacija, atitinkamais atvejais įskaitant galutinį naudotoją, siūlomą pristatymo datą ir krovinių vežimo maršrutą.

4.  Valstybės narės apsvarsto kiekvieną tiekimo pagal 1 dalį atvejį, visapusiškai atsižvelgdamos į 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP, nustatančioje bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę ( 4 ), nustatytus kriterijus. Valstybės narės reikalauja pakankamų apsaugos priemonių, kad pagal 2 dalį suteikiamais leidimais nebūtų piktnaudžiaujama, ir prireikus numato galimybę grąžinti pristatytus ginklus ir su jais susijusius reikmenis.

▼M7

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 bei 2 dalyse numatytos ribojamosios priemonės taikomos Sankcijų komiteto į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams, dalyvaujantiems veiksmuose ar teikiantiems paramą veiksmams, kuriais pažeidžiama taika, stabilumas ar saugumas KDR. Tokie veiksmai apima:

a) veiksmus, kuriais pažeidžiamas ginklų embargas ir nesilaikoma susijusių priemonių, kaip nurodyta 1 straipsnyje;

b) KDR veikiančių užsienio ginkluotų grupuočių politiniais ir kariniais vadovais, trukdančiais toms grupuotėms priklausančių kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui, buvimą;

c) Kongo karinių grupuočių politiniais ir kariniais vadovais, įskaitant tuos, kurie gauna paramą ne iš KDR, trukdančiais jų kovotojams dalyvauti nusiginklavimo, demobilizacijos ir reintegracijos procesuose, buvimą;

d) vaikų verbavimą dalyvauti ginkluotuose konfliktuose ar jų naudojimą tokiuose ginkluotuose konfliktuose KDR, pažeidžiant taikomą tarptautinę teisę,

e) veiksmų, nukreiptų prieš vaikus arba moteris ginkluotų konfliktų situacijose, įskaitant jų žudymą ir žalojimą, žaginimą ir kitokį seksualinį smurtą, grobimą, priverstinį perkėlimą ir išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, planavimą, vadovavimą šiems veiksmams arba dalyvavimą juose;

f) trukdymą naudotis humanitarine pagalba ar ją dalyti KDR;

g) asmenų ar subjektų, įskaitant ginkluotas grupuotes, kurie dalyvauja destabilizavimo veikloje KDR neteisėtai prekiaudami gamtos ištekliais, įskaitant auksą ar laukinės gamtos išteklius ir laukinės gamtos išteklių produktus, rėmimą;

h) į sąrašą įtraukto asmens ar subjekto vardu veikimą arba jiems vadovavimą, arba į sąrašą įtraukto subjekto, kuris priklauso į sąrašą įtrauktam asmeniui arba subjektui arba kurį pastarasis kontroliuoja, vardu veikimą arba jam vadovavimą;

i) išpuolių prieš MONUSCO taikdarius arba JT personalą planavimą, vadovavimą šiems išpuoliams, jų rėminą arba dalyvavimą juose;

j) finansinės, materialinės arba technologinės paramos į sąrašą įtrauktam asmeniui ar subjektui arba prekes ar paslaugas į sąrašą įtrauktam asmeniui ar subjektui teikimą.

Atitinkami asmenys ir subjektai yra išvardyti priede.

▼B

4 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių tam, kad 3 straipsnyje nurodytiems asmenims nebūtų leidžiama atvykti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu.

2.  1 dalimi valstybė narė neįpareigojama neleisti savo piliečiams atvykti į jos teritoriją.

3.  1 dalis netaikoma tais atvejais, kai Sankcijų komitetas:

a) iš anksto ir kiekvienu konkrečiu atveju nustato, kad toks atvykimas ar vykimas tranzitu yra pateisinamas humanitariniu poreikiu, įskaitant religines pareigas,

b) nusprendžia, kad išimtis padės siekti atitinkamų Saugumo Tarybos rezoliucijų tikslų, t.y. taikos ir nacionalinio susitaikymo KDR bei stabilumo regione,

c) iš anksto ir kiekvienu konkrečiu atveju leidžia tranzitu vykti asmenims, grįžtantiems į valstybę, kurios pilietybę jie turi, arba dalyvaujantiems veikloje, kuria siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn rimtų žmogaus teisių ar tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų kaltininkus,

arba kai toks atvykimas ar vykimas tranzitu yra būtini teismo proceso vykdymo tikslais.

4.  Tais atvejais, kai pagal 3 dalį valstybė narė leidžia Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis suteiktas, ir tik asmenims, kuriems jis suteiktas.

5 straipsnis

1.  Įšaldomos visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, kurie nuosavybės teise priklauso 3 straipsnyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba yra jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami, ar kuriuos turi subjektai, kurie nuosavybės teise priklauso šiems asmenims ar subjektams arba yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami šių asmenų ar subjektų arba bet kokių asmenų ar subjektų, veikiančių jų vardu arba nurodymu, kaip nurodyta priede.

2.  1 dalyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba jų naudai draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, kitu finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais.

3.  Valstybės narės gali išimties tvarka leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai:

a) būtini pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai mokėjimui už pagrįstus profesinius mokesčius ir patirtų išlaidų, susijusių su teisinių paslaugų teikimu, kompensavimui;

c) skirti išimtinai mokesčių arba paslaugų mokesčių mokėjimui pagal nacionalinius įstatymus už kasdienį įšaldytų lėšų arba kito finansinio turto ir ekonominių išteklių laikymą ar aptarnavimą;

d) būtini nenumatytoms išlaidoms, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui ir gavus jo pritarimą;

e) yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti ar yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti prieš Sankcijų komitetui priimant sprendimą dėl atitinkamo asmens ar subjekto ir nėra naudojami 3 straipsnyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui.

4.  3 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išimtys gali būti taikomos po to, kai atitinkama valstybė narė Sankcijų komitetui praneša apie savo ketinimą atitinkamu atveju leisti naudotis tokiomis lėšomis, kitu finansiniu turtu ir ekonominiais ištekliais, o Sankcijų komitetas per keturias darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

5.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a) palūkanoms iš šių sąskaitų arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti ribojamosios priemonės,

jeigu visoms tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams yra toliau taikoma 1 dalis.

6 straipsnis

Taryba iš dalies keičia priede pateiktą sąrašą remdamasi Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto sprendimais.

7 straipsnis

1.  Jei Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas įtraukia į sąrašą asmenį arba subjektą, Taryba šį asmenį arba subjektą nurodo priede. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam asmeniui arba subjektui galimybę pateikti pastabas.

2.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja atitinkamą asmenį arba subjektą.

8 straipsnis

1.  Priede pateikiamos asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias yra nurodę Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

2.  Priede taip pat pateikiama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems asmenis arba subjektams identifikuoti. Apie asmenis gali būti pateikiama tokia informacija: vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Apie subjektus gali būti pateikiama tokia informacija: pavadinimai, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. Priede taip pat nurodoma Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto atlikto įtraukimo į sąrašą data.

9 straipsnis

Šis sprendimas atitinkamai peržiūrimas, iš dalies keičiamas arba panaikinamas remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos priimtais sprendimais.

10 straipsnis

Bendroji pozicija 2008/369/BUSP panaikinama.

11 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

▼M7
PRIEDAS

a) 3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytų asmenų sąrašas

1.   Eric BADEGE

Gimimo data: 1971.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. gruodžio 31 d.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2012 m. lapkričio 15 d. galutinėje Kongo Demokratinės Respublikos ekspertų grupės ataskaitoje teigiama, kad „pulkininkas leitenantas Eric Badege tapo svarbiausia grupuotės M23 figūra Masisyje ir vadovavo jungtinėms operacijoms (…)“ kartu su kitu karo vadu. Be to, „[2012 m.] rugpjūčio mėn. pulkininkui leitenantui E. Badege įvykdžius keletą suderintų išpuolių (…), M23 galėjo destabilizuoti padėtį didelėje Masisio teritorijos dalyje“. Buvusių kovotojų teigimu, pulkininkas leitenantas E. Badege (…) planuodamas išpuolius vykdydavo pulkininko S. Makenga įsakymus. Būdamas M23 karo vadas, E. Badege yra atsakingas už sunkius nusikaltimus, be kita ko, nukreiptus prieš vaikus ar moteris ginkluoto konflikto sąlygomis. 2012 m. lapkričio mėn. ekspertų grupės ataskaitoje teigiama, kad įvykdyti keli reikšmingi incidentai, kurių metu buvo žudomi visi iš eilės civiliai, įskaitant moteris ir vaikus. Nuo 2012 m. gegužės mėn. Raia Mutomboki, vadovaujamas M23, kelių suderintų išpuolių metu nužudė šimtus civilių. Rugpjūčio mėn. E. Badege įvykdė bendrus išpuolius, kurių metų buvo žudomi visi iš eilės civiliai. Lapkričio mėn. ekspertų grupės ataskaitoje teigiama, kad šiuos išpuolius bendrai derino E. Badege ir pulkininkas Makoma Semivumbi Jacques.

Ekspertų grupės ataskaitoje rašoma, kad, vietos vadų iš Masisio teigimu, E. Badege vadovavo šiems Raia Mutomboki išpuoliams vietoje. 2012 m. liepos 28 d. straipsnyje Radio Okapi teigiama: „šį šeštadienį, liepos 28 d., Masisio administratorius paskelbė, kad FARDC 2-ojo bataliono 410-ojo pulko vadas dezertyravo iš Nabiondo bazės, maždaug trisdešimt kilometrų į šiaurės vakarus nuo Gomos, Šiaurės Kivu. Pasak jo, pulkininkas Eric Badege ir daugiau nei šimtas kareivių penktadienį patraukė į Rubaya, 80 kilometrų į šiaurę nuo Nabiondo. Šią informaciją patvirtino keli šaltiniai.“ Pagal 2012 m. lapkričio 23 d. straipsnį BBC, M23 buvo suformuota, kai buvę CNDP nariai, kurie buvo integruoti į FARDC, pradėjo protestuoti dėl prastų sąlygų ir atlygio, taip pat dėl nepakankamai įgyvendinamo 2009 m. kovo 23 d. CNDP ir KDR taikos susitarimo, po kurio CNDP buvo integruotas į FARDC. Pagal 2012 m. lapkričio mėn. Tarptautinės taikos informavimo tarnybos (IPIS) ataskaitą M23 dalyvavo intensyviose karinėse operacijose, siekdamas kontroliuoti teritoriją rytinėje KDR dalyje. 2012 m. liepos 24–25 d. M23 ir FARDC kovėsi dėl kelių miestų ir kaimų rytinėje KDR dalyje kontrolės; 2012 m. liepos 26 d. M23 užpuolė FARDC Rumangabo karinėje bazėje; 2012 m. lapkričio 17 d. M23 išstūmė FARDC iš Kibumbos miesto; o 2012 m. lapkričio 20 d. M23 perėmė Gomos kontrolę. Pagal 2012 m. lapkričio mėn. Ekspertų grupės ataskaitą keli buvę M-23 kovotojai teigia, kad M23 vadai be ceremonijų įvykdė mirties bausmę kelioms dešimtims vaikų, kurie, paimti į M23 kaip vaikai kareiviai, bandė pabėgti. Pagal 2012 m. rugsėjo 11 d.Human Rights Watch (HRW) ataskaitą aštuoniolikmetis ruandietis, jėga paimtas į M23 Ruandoje ir iš jos pabėgęs, papasakojo HRW, kad jis buvo liudininku, kaip mirties bausmė buvo įvykdyta šešiolikmečiui iš jo M23 padalinio, bandžiusiam pabėgti birželio mėn. M23 kovotojai sugavo jaunuolį ir mirtinai jį sumušė kitų į M23 paimtų vaikų kareivių akivaizdoje.

Jį nužudyti įsakęs M23 vadas, paaiškindamas, kodėl jaunuolis buvo nužudytas, tariamai pareiškė kitiems į M23 paimtiems jaunuoliams: „jis norėjo mus palikti“. Toje ataskaitoje taip pat nurodyta, kad, liudininkų teigimu, mirties bausmė be ceremonijų buvo atlikta ne mažiau kaip 33 naujokams ir kitiems M23 kovotojams, kai jie bandė pabėgti. Kai kurie iš jų buvo surišti ir nušauti kitų į M23 paimtų jaunuolių akivaizdoje, kaip pavyzdį parodant, kokios bausmės jie sulauktų. Vienas į M23 paimtas jaunuolis HRW paaiškino: „kai buvome M23, jie sakė, kad [galime rinktis –] galime likti su jais arba mirti. Daug kas bandė pabėgti. Kai kurie jų buvo surasti, tada iš karto nužudyti.“

2.   Frank Kakolele BWAMBALE

Pareigos: FARDC generolas.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2008 m. sausio mėn. išstojo iš Nacionalinio liaudies gynybos kongreso (CNDP). 2011 m. birželio mėn. duomenimis, gyvena Kinšasoje. Nuo 2010 m. Kakolele dalyvauja veikloje, kuri veikiausiai vykdoma KDR Vyriausybės zonų, kuriose baigėsi ginkluoti konfliktai, stabilizacijos ir rekonstrukcijos programos (Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés, STAREC) vardu, įskaitant dalyvavimą STAREC misijoje Gomoje ir Benyje 2011 m. kovo mėn. KDR valdžios institucijos jį sulaikė 2013 m. gruodžio mėn. Benyje, Šiaurės Kivu provincijoje, dėl įtarimų, kad jis trukdė nusiginklavimo, demobilizacijos ir reintegracijos procesui.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Buvęs RCD-ML vadovas, darantis įtaką RCD-ML pajėgų, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, atsakingos už prekybą ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą. FARDC generolas, 2011 m. birželio mėn. duomenimis, – be paskyrimo. 2008 m. sausio mėn. išstojo iš Nacionalinio liaudies gynybos kongreso (CNDP). 2011 m. birželio mėn. duomenimis, gyvena Kinšasoje. Nuo 2010 m. Kakolele dalyvauja veikloje, kuri veikiausiai vykdoma KDR Vyriausybės zonų, kuriose baigėsi ginkluoti konfliktai, stabilizacijos ir rekonstrukcijos programos (Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés, STAREC) vardu, įskaitant dalyvavimą STAREC misijoje Gomoje ir Benyje 2011 m. kovo mėn.

3.   Gaston IYAMUREMYE

Pareigos a) Ruandos demokratinių išsilaisvinimo pajėgų (FDLR) pirmininkas, b) RDLR-FOCA pirmininko antrasis pavaduotojas.

Adresas: 2014 m. gruodžio mėn. duomenimis, bazuojasi Šiaurės Kivu provincijoje.

Gimimo data: 1948.

Gimimo vieta: a) Musanzės apygarda, Šiaurės provincija, Ruanda, b) Ruhengeris, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. gruodžio 1 d.

Kita informacija: Brigados generolas.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Daugelio šaltinių, įskaitant JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupę, duomenimis, Gaston Iyamuremye yra FLDR pirmininko antrasis pavaduotojas ir laikomas vienu iš pagrindinių FLDR karinės ir politinės vadovybės narių. Iki 2009 m. gruodžio mėn. Gaston Iyamuremye taip pat vadovavo Ignace Murwanashyaka (FDLR pirmininko) biurui Kibujoje (KDR). Ruandos demokratinių išsilaisvinimo pajėgų (FDLR) pirmininkas ir RDLR-FOCA pirmininko antrasis pavaduotojas. 2011 m. birželio mėn. duomenimis, bazuojasi Kalongėje, Šiaurės Kivu provincijoje.

4.   Innocent KAINA

Gimimo vieta: Bunagana, Ručuru teritorija, KDR.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. lapkričio 30 d.

Kita informacija: 2014 m. pabaigos duomenimis, yra Ruandoje.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Šiuo metu Innocent Kaina yra vieno iš Mouvement du 23 MARS (M23) sektorių vadas. Jis yra atsakingas už rimtus žmogaus teisių ir tarptautinės teisės pažeidimus ir yra juos įvykdęs. 2007 m. liepos mėn. Kinšasos įgulos karo tribunolas nusprendė, kad I. Kaina yra atsakingas už 2003 m. gegužės mėn.–2005 m. gruodžio mėn. Itūrio rajone įvykdytus nusikaltimus žmoniškumui. 2009 m. jis buvo paleistas pagal Kongo Vyriausybės ir Nacionalinio liaudies gynybos kongreso taikos susitarimą. 2009 m., būdamas FARDC nariu, jis buvo kaltas dėl mirties bausmės įvykdymų, grobimų ir žalojimų Masisi teritorijoje. Kaip vadas, vykdydamas generolo B. Ntaganda įsakymus, 2012 m. balandžio mėn. Ručuru teritorijoje jis inicijavo buvusio Nacionalinio liaudies gynybos kongreso (CNDP) sukilimą. Jis užtikrino iš Masisio išvykstančių sukilėlių saugumą. 2012 m. gegužės – rugpjūčio mėn. jis prižiūrėjo daugiau kaip 150 vaikų verbavimą ir rengimą M23 sukilimui ir šaudė pabėgti bandžiusius berniukus. 2012 m. liepos mėn. jis vyko į Berunda ir Degho mobilizavimo ir verbavimo M23 grupuotei tikslais.

5.   Jérôme KAKWAVU BUKANDE

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2004 m. gruodžio mėn. suteiktas FARDC generolo laipsnis. 2011 m. birželio mėn. duomenimis, kalinamas Makalos kalėjime Kinšasoje. 2011 m. kovo 25 d. Kinšasos aukščiausiasis karo teismas pradėjo Kakwavu teismo procesą už karo nusikaltimus. 2014 m. lapkričio mėn. KDR karo teismas jį nuteisė 10 metų kalėti už žaginimą, nužudymą ir kankinimą.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Buvęs UCD/FAPC pirmininkas. FAPC kontroliuoja neteisėtus pasienio postus tarp Ugandos ir KDR, t. y. vieno iš svarbiausių ginklų srauto tranzito kelių. Būdamas FAPC pirmininku, jis darė įtaką FAPC pajėgų, kurios buvo susijusios su neteisėta prekyba ginklais ir taip pažeidė ginklų embargą, politikai, vadovavo joms ir kontroliavo jų veiklą. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už vaikų verbavimą ir naudojimą Itūryje 2002 m. Vienas iš penkių KDR ginkluotųjų pajėgų aukšto rango karininkų, apkaltintų nusikaltimais, susijusiais su seksualiniu smurtu, į kurių bylas Saugumo Taryba atkreipė Vyriausybės dėmesį 2009 m. įvykusio vizito metu. 2004 m. gruodžio mėn. suteiktas FARDC generolo laipsnis. 2011 m. birželio mėn. duomenimis, kalinamas Makalos kalėjime Kinšasoje. 2011 m. kovo 25 d. Kinšasos aukščiausiasis karo teismas pradėjo Kakwavu teismo procesą už karo nusikaltimus.

6.   Germain KATANGA

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2004 m. gruodžio mėn. paskirtas FARDC generolu. 2007 m. spalio 18 d. KDR Vyriausybės perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui. 2014 m. gegužės mėn. TBT jį nuteisė 12 metų kalėti už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Šiuo metu kalinamas Nyderlanduose.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

FRPI vadas. Susijęs su šaunamųjų ginklų perdavimais pažeidžiant ginklų embargą. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už vaikų verbavimą ir naudojimą Itūryje 2002–2003 m. 2004 m. gruodžio mėn. paskirtas FARDC generolu. 2007 m. spalio 18 d. KDR Vyriausybės perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui. Jo teismo procesas pradėtas 2009 m. lapkričio mėn.

7.   Thomas LUBANGA

Gimimo vieta: Itūris, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2005 m. kovo mėn. suimtas Kinšasoje už UPC/L dalyvavimą vykdant žmogaus teisių pažeidimus. 2006 m. kovo 17 d. perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT). 2012 m. kovo mėn. TBT pripažintas kaltu ir nuteistas 14 metų kalėti. 2014 m. gruodžio 1 d. TBT apeliacinės instancijos teisėjai patvirtino T. Lubanga apkaltinamąjį nuosprendį ir bausmę. Šiuo metu kalinamas Nyderlanduose.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

UPC/L, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, susijusios su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, pirmininkas. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už vaikų verbavimą ir naudojimą Itūryje 2002–2003 m. 2005 m. kovo mėn. suimtas Kinšasoje už UPC/L dalyvavimą vykdant žmogaus teisių pažeidimus. 2006 m. kovo 17 d. KDR valdžios institucijų perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui. Jo teismo procesas pradėtas 2009 m. sausio mėn. ir turi būti baigtas 2011 m. 2012 m. kovo mėn. TBT pripažintas kaltu ir nuteistas 14 metų kalėti. Teismo sprendimą apskundė.

8.   Sultani MAKENGA

Gimimo data: 1973 m. gruodžio 25 d.

Gimimo vieta: Ručuru, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. lapkričio 13 d.

Kita informacija: Kongo Demokratinėje Respublikoje veikiančios grupuotės Mouvement du 23 MARS (M23) karinis vadovas. 2014 m. pabaigos duomenimis, yra Ugandoje.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sultani Makenga yra Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) veikiančios grupuotės Mouvement du 23 MARS (M23) grupuotės karinis vadovas. M23 (dar žinomos kaip Kongo revoliucinė armija) vadovas Sultani Makenga yra padaręs sunkius tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant moterų ir vaikų įtraukimą į ginkluotus konfliktus, įskaitant žudymą ir žalojimą, seksualinį smurtą, grobimą ir priverstinį perkėlimą, ir yra už juos atsakingas. Be to, jis yra atsakingas už tarptautinės teisės pažeidimus, susijusius su M23 veiksmais verbuojant vaikus ar naudojant juos ginkluotuose konfliktuose KDR. Vadovaujant Sultani Makenga, M23 vykdė plataus masto prievartos veiksmus prieš KDR civilius gyventojus. Remiantis parodymais ir pranešimais, Sultani Makenga vadovaujami kovotojai visoje Ručuru teritorijoje žagino moteris ir vaikus (kai kurie iš jų – tik 8 metų amžiaus); šie veiksmai buvo kontrolės stiprinimo Ručuru teritorijoje politikos dalis. Vadovaujant S. Makenga, M23 Kongo Demokratinėje Respublikoje ir visame regione vykdė plataus masto vaikų prievartinio verbavimo kampanijas, taip pat nužudė, sužalojo ir sužeidė daugybę vaikų. Daugelis priverstinai užverbuotų vaikų buvo jaunesni nei 15 metų amžiaus. Be to pranešta, kad S. Makenga gaudavo ginklų ir susijusios įrangos pažeisdamas KDR taikomas priemones siekiant įgyvendinti ginklų embargą, įskaitant šalies vidaus teisės aktus dėl ginklų ir susijusios įrangos importo ir laikymo. S. Makenga, kaip M23 vadovas, savo veiksmais rimtai pažeidė tarptautinę teisę bei naudojo prievartą prieš KDR civilius gyventojus; dėl tokių veiksmų pablogėjo saugumo padėtis, perkėlimo sąlygos ir sustiprėjo konfliktas regione. Kongo Demokratinėje Respublikoje veikiančios grupuotės Mouvement du 23 MARS (M23) karinis vadovas.

9.   Khawa Panga MANDRO

Gimimo data: 1973 m. rugpjūčio 20 d.

Gimimo vieta: Bunija, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2005 m. balandžio mėn. Bunijoje įkalintas už Itūrio taikos proceso sabotažą. Kongo valdžios institucijų suimtas 2005 m. spalio mėn., Kisanganio Apeliacinio teismo išteisintas, vėliau perduotas Kinšasos teisminėms institucijoms pareiškus naujus kaltinimus dėl nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų, nužudymo, užpuolimo sunkinančiomis aplinkybėmis ir neteisėto jėgos pavartojimo. 2014 m. rugpjūčio mėn. KDR Kisanganio karo teismas jį pripažino kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, nuteisė jį 9 metus kalėti ir jam nurodė sumokėti maždaug 85 000 JAV dolerių nusikaltimų aukoms.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Buvęs PUSIC, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, susijusios su prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, pirmininkas. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už vaikų verbavimą ir naudojimą Itūryje 2001–2002 m. 2005 m. balandžio mėn. Bunijoje įkalintas už Itūrio taikos proceso sabotažą. Kongo valdžios institucijų suimtas 2005 m. spalio mėn., Kisanganio Apeliacinio teismo išteisintas, vėliau perduotas Kinšasos teisminėms institucijoms pareiškus naujus kaltinimus dėl nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų, nužudymo, užpuolimo sunkinančiomis aplinkybėmis ir neteisėto jėgos pavartojimo. 2011 m. birželio mėn. duomenimis, kalinamas Makalos centriniame kalėjime Kinšasoje.

10.   Callixte MBARUSHIMANA

Gimimo data: 1963 m. liepos 24 d.

Gimimo vieta: Ndusu/Ruhengeris, Šiaurės provincija, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2009 m. kovo 3 d.

Kita informacija: Suimtas 2010 m. spalio 3 d. Paryžiuje pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderį už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui, kuriuos Kivu provincijose 2009 m. vykdė FDLR pajėgos, ir 2011 m. sausio 25 d. perduotas į Hagą, tačiau 2011 m. pabaigoje TBT paleistas į laisvę.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Iki suėmimo buvo FDLR vykdomasis sekretorius ir FDLR karinės vadovybės pirmininko pavaduotojas. Kongo Demokratinėje Respublikoje veikiančios užsienio ginkluotosios grupuotės politinis/karinis vadovas, kuris trukdo kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui (Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP 4 b punktas). Suimtas 2010 m. spalio 3 d. Paryžiuje pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderį už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui, kuriuos Kivu provincijose 2009 m. vykdė FDLR pajėgos, ir 2011 m. sausio 25 d. perduotas į Hagą.

11.   Iruta Douglas MPAMO

Adresas: Gisenis, Ruanda (2011 m. birželio mėn. duomenimis)

Gimimo data: a) 1965 m. gruodžio 28 d., b) 1965 m. gruodžio 29 d.

Gimimo vieta: a) Bašalis, Masisis, KDR, b) Goma, KDR, c) Uvyra, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: Nežinoma, kuo verčiasi nuo to laiko, kai sudužo du „Great Lakes Business Company“ (GLBC) lėktuvai.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

„Compagnie Aérienne des Grands Lacs“ ir „Great Lakes Business Company“, kurių orlaiviai buvo naudojami teikiant pagalbą ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms, nurodytoms Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, savininkas/valdytojas. Taip pat atsakingas už informacijos apie skrydžius ir krovinius slėpimą, veikiausiai siekiant sudaryti sąlygas ginklų embargo pažeidimui. Nežinoma, kuo verčiasi nuo to laiko, kai sudužo du „Great Lakes Business Company“ (GLBC) lėktuvai.

12.   Sylvestre MUDACUMURA

Adresas: Kikomos miškas netoli Bogojo (Valikalė, Šiaurės Kivu, KDR) (2011 m. birželio mėn. duomenimis)

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: FDLR-FOCA karo vadas, taip pat politinis pirmininko pirmasis pavaduotojas ir FOCA vadovybės pirmininkas, taigi nuo FDLR vadovų suėmimo Europoje vykdo bendras karinio ir politinio vadovavimo funkcijas. 2014 m. duomenimis, – bazuojasi FDLR štabe Ngangoje, Šiaurės Kivu.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

FDLR vadas, darantis įtaką FDLR pajėgų, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, susijusios su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą. Mudacumura (arba jo darbuotojai) telefonu palaikė ryšius su Vokietijoje esančiu FDLR lyderiu Murwanashyaka, be kita ko, 2009 m. gegužės mėn. įvykusių Busurungio žudynių metu, ir su karo vadu majoru Guillaume 2009 m. „Umoja Wetu“ ir „Kimia II“ operacijų metu. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už jo vadovaujamų karinių pajėgų Šiaurės Kivu 2002–2007 m. vykdyto vaikų verbavimo ir naudojimo 27 atvejus. FDLR-FOCA karo vadas, taip pat politinis pirmininko pirmasis pavaduotojas ir FOCA vadovybės pirmininkas, taigi nuo FDLR vadovų suėmimo Europoje vykdo bendras karinio ir politinio vadovavimo funkcijas.

13.   Leodomir MUGARAGU

Adresas: FDLR štabas Kikomos miške (Bogojis, Valikalė, Šiaurės Kivu, KDR) (2011 m. birželio mėn. duomenimis)

Gimimo data: a) 1954 b) 1953.

Gimimo vieta: a) Kigalis, Ruanda b) Rušašis, Šiaurės provincija, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. gruodžio 1 d.

Kita informacija: FDLR-FOCA štabo viršininkas, atsakingas už administravimą.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Atvirų šaltinių ir oficialių pranešimų duomenimis, Leodomir Mugaragu yra Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), FDLR ginkluotojo sparno, štabo viršininkas. Oficialių pranešimų duomenimis, Mugaragu yra FDLR karinių operacijų rytinėje KDR dalyje vienas iš vyriausiųjų organizatorių. FDLR-FOCA štabo viršininkas, atsakingas už administravimą.

14.   Leopold MUJYAMBERE

Adresas: Niakalekė (į pietryčius nuo Mvengos), Pietų Kivu, KDR.

Gimimo data: a) 1962 m. kovo 17 d., b) apie 1966 m.

Gimimo vieta: Kigalis, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2009 m. kovo 3 d.

Kita informacija: 2014 m. pabaigos duomenimis, laikinai eina FDLR/FOCA vado pavaduotojo pareigas, bazuojasi Ngangoje, Šiaurės Kivu.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Antrosios FOCA divizijos/atsargos brigadų (ginkluotas FDLR padalinys) vadas. Kongo Demokratinėje Respublikoje veikiančios užsienio ginkluotosios grupuotės karinis vadovas, kuris trukdo kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui, pažeisdamas Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP 4 b punktą. JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės surinktais duomenimis, kurie buvo pateikti jos 2008 m. vasario 13 d. ataskaitoje, iš FDLR-FOCA išlaisvintos mergaitės anksčiau buvo pagrobtos ir seksualiai išnaudojamos. Nuo 2007 m. vidurio FDLR-FOCA, kuri anksčiau verbuodavo berniukus, sulaukusius viduriniosios ir vėlyvosios paauglystės, pradėjo priverstinai verbuoti jaunuolius nuo 10 metų amžiaus. Tada jauniausieji naudojami kaip palydovai, o vyresni vaikai siunčiami kaip kareiviai į frontą, pažeidžiant Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OPA d ir e punktus. 2011 m. birželio mėn. duomenimis, FDLR/FOCA Pietų Kivu operacijų sektoriaus (dabar vadinamo „Amazon“) vadas.

15.   Jamil MUKULU

Pareigos: a) Allied Democratic Forces (Jungtinių demokratinių pajėgų) (ADF) vadas, b) Vadas, Jungtinės demokratinės pajėgos

Gimimo data: a) 1965, b) 1964 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Ntoke kaimas, Ntenjeru apylinkė, Kayunga rajonas, Uganda.

Pilietybė: Ugandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 m. spalio 12 d.

Kita informacija: 2014 m. pabaigos duomenimis, buvimo vieta nežinoma, tačiau manoma, kad jis yra Šiaurės Kivu, KDR.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Atvirų šaltinių ir oficialių pranešimų duomenimis, įskaitant JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės pranešimus, Jamil Mukulu yra Allied Democratic Forces (ADF) karinis vadovas; tai yra KDR veikianti užsienio ginkluota grupuotė, kuri trukdo ADF kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui, kaip aprašyta Rezoliucijos 1857 (2008) 4 dalies b punkte. JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupė pranešė, kad J. Mukulu vadovavo ir teikė materialinę paramą Allied Democratic Forces (ADF) – KDR teritorijoje veikiančiai ginkluotai grupuotei. Daugelio šaltinių, įskaitant JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės pranešimus, duomenimis Jamil Mukulu taip pat toliau darė įtaką vykdomai politikai, teikė finansavimą, tiesiogiai vadovavo ADF pajėgų veiklai veiksmų vietoje ir kontroliavo šią veiklą, be kita ko, rūpinosi ryšiais su tarptautiniais teroristų tinklais.

16.   Ignace MURWANASHYAKA

Titulas: Dr.

Gimimo data: 1963 m. gegužės 14 d.

Gimimo vieta: a) Butarė, Ruanda, b) Ngoma, Butarė, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2009 m. lapkričio 17 d. suimtas Vokietijos valdžios institucijų. FDLR-FOCA pirmininko pareigose jį pakeitė Gaston Iamuremye (alias: „Rumuli“). 2011 m. gegužės 4 d. Vokietijos teisme pradėtas Murwanashyaka procesas dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, kuriuos 2008 m. ir 2009 m. KDR vykdė FDLR pajėgos.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

FDLR pirmininkas ir FDLR pajėgų, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, susijusių su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, vyriausiasis vadas, darantis įtaką FDLR pajėgų politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą. Telefonu palaikė ryšius su veiksmams vadovaujančiais FDLR karo vadais (be kita ko, 2009 m. gegužės mėn. įvykusių Busurungio žudynių metu); davė karinius įsakymus pajėgų vadovybei; dalyvavo koordinuojant ginklų ir šaudmenų perdavimą FDLR padaliniams ir perduodant specialias naudojimo instrukcijas; valdė dideles pinigų sumas, gautas neteisėtai parduodant gamtos išteklius FDLR kontroliuojamuose rajonuose. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis jam kaip FDLR pirmininkui ir karo vadui teko vadovaujamoji atsakomybė už FDLR rytinėje Kongo dalyje atliekamą vaikų verbavimą ir naudojimą. 2009 m. lapkričio 17 d. suimtas Vokietijos valdžios institucijų. FDLR-FOCA pirmininko pareigose jį pakeitė Gaston Iamuremye (alias: „Rumuli“). 2011 m. gegužės 4 d. Vokietijos teisme pradėtas Murwanashyaka procesas dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, kuriuos 2008 m. ir 2009 m. KDR vykdė FDLR pajėgos.

17.   Straton MUSONI

Gimimo data: a) 1961 m. balandžio 6 d., b) 1961 m. birželio 4 d.

Gimimo vieta: Mugambazis, Kigalis, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 29 d.

Kita informacija: 2009 m. lapkričio 17 d. suimtas Vokietijos valdžios institucijų. 2011 m. gegužės 4 d. Vokietijos teisme pradėtas Musoni procesas dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, kuriuos 2008 m. ir 2009 m. KDR vykdė FDLR pajėgos. FDLR pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigose jį pakeitė Sylvestre Mudacumura.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Būdamas FDLR – KDR veikiančios užsienio ginkluotos grupuotės – vadovu Musoni trukdė toms grupuotėms priklausančių kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui, taip pažeidžiant Rezoliuciją 1649 (2005). 2009 m. lapkričio 17 d. suimtas Vokietijos valdžios institucijų. 2011 m. gegužės 4 d. Vokietijos teisme pradėtas Musoni procesas dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, kuriuos 2008 m. ir 2009 m. KDR vykdė FDLR pajėgos. FDLR pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigose jį pakeitė Sylvestre Mudacumura.

18.   Jules MUTEBUTSI

Gimimo data: 1964.

Gimimo vieta: Minembvė, Pietų Kivu, KDR

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2004 m. balandžio mėn. buvęs FARDC 10-ojo karinio regiono karo vado pavaduotojas, atleistas už drausmės nesilaikymą. 2007 m. gruodžio mėn. suimtas Ruandos valdžios institucijų, kai mėgino pereiti sieną į KDR. Nuo tol pusiau laisvai gyvena Kigalyje (jam draudžiama išvykti iš šalies).

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Suvienijo savo pajėgas su nuo buvusio RCD-G atskilusiais elementais ir 2004 m. gegužės mėnesį jėga užėmė Bukavu miestą. Susijęs su šaunamųjų ginklų gavimu ne FARDC struktūrose ir išteklių tiekimu Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytoms ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms, pažeidžiant ginklų embargą. 2004 m. balandžio mėn. buvęs FARDC 10-ojo karinio regiono karo vado pavaduotojas, atleistas už drausmės nesilaikymą. 2007 m. gruodžio mėn. suimtas Ruandos valdžios institucijų, kai mėgino pereiti sieną į KDR. Nuo tol pusiau laisvai gyvena Kigalyje (jam draudžiama išvykti iš šalies).

19.   Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

Titulas: Judėjimo Mouvement du 23 MARS (M23) karinis vadovas.

Pareigos: Brigados generolas.

Adresas: Rubavu/Mudende, Ruanda.

Gimimo data: a) 1978 m. balandžio 1 d., b) 1978.

Gimimo vieta: a) Bibwe, KDR b) Lusamambo, Lubero teritorija, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Nacionalinis identifikavimo Nr.: FARDC ID 1–78–09–44621–80.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. lapkričio 30 d.

Kita informacija: Į Ruandos Respubliką atvyko 2013 m. kovo 16 d. 2014 m. pabaigos duomenimis, gyvena Ngomos stovykloje Ruandoje.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2012 m. balandžio mėn. B. Ngaruye vadovavo buvusio Nacionalinio liaudies gynybos kongreso sukilimui, dar vadinamam judėjimu Mouvement du 23 MARS (M23), vykdydamas generolo B. Ntaganda įsakymus. Šiuo metu jis yra M23 trečias pagal rangą vyriausiasis karo vadas. Ekspertų KDR klausimais grupė anksčiau buvo rekomendavusi jį įtraukti į sąrašą 2008 m. ir 2009 m. Jis yra atsakingas už sunkius žmogaus teisių ir tarptautinės teisės pažeidimus ir yra juos įvykdęs. 2008–2009 m. jis užverbavo ir parengė šimtus vaikų, o nuo tada iki 2010 m. pabaigos šią veiklą vykdė grupuotei M23. Jis žudė, žalojo ir grobė, dažnai jo veiksmai buvo nukreipti prieš moteris. Jis yra atsakingas už M23 dezertyrų egzekucijas ir kankinimą. 2009 m. FARDC jis įsakė išžudyti visus vyrus Shalio kaime (Valikalė). Jis taip pat tiekė ginklus, šaudmenis ir mokėjo atlyginimus Masisio ir Valikalės vietovėse, vykdydamas tiesioginius B. Ntaganda įsakymus. 2010 m. jis organizavo priverstinį gyventojų perkėlimą ir turto nusavinimą Lukopfu rajone. Be to, jis aktyviai dalyvavo FARDC nusikaltėlių tinklų, kurie gavo pelną iš prekybos mineralais, veikloje, dėl kurios 2011 m. kilo konfliktas su pulkininku Innocent Zimurinda ir buvo vykdomi smurtiniai veiksmai. Į Ruandos Respubliką (Gasizi/Rubavu) atvyko 2013 m. kovo 16 d.

20.   Mathieu, Chui NGUDJOLO

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2003 m. spalio mėn. Bunijoje jį suėmė MONUC. 2008 m. vasario 7 d. KDR Vyriausybės perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui. 2012 m. gruodžio mėn. TBT jį išteisino dėl visų kaltinimų. Paleistas į laisvę jis buvo sulaikytas Nyderlandų valdžios institucijų ir Nyderlanduose pateikė prieglobsčio prašymą. Kaltinimą palaikanti pusė apskundė TBT sprendimą; 2014 m. spalio mėn. buvo surengti posėdžiai ir 2014 m. gruodžio mėn. sprendimas dar nebuvo priimtas.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

FNI štabo viršininkas ir buvęs FRPI štabo viršininkas, darantis įtaką FRPI pajėgų, vienos iš Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytų ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, kurios atsakingos už neteisėtą prekybą ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už jaunesnių nei 15 metų vaikų verbavimą ir naudojimą Itūryje 2006 m. 2003 m. spalio mėn. Bunijoje jį suėmė MONUC. 2008 m. vasario 7 d. KDR Vyriausybės perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui. 2012 m. gruodžio mėn. TBT jį išteisino dėl visų kaltinimų. Paleistas į laisvę jis buvo sulaikytas Nyderlandų valdžios institucijų ir Nyderlanduose pateikė prieglobsčio prašymą.

21.   Floribert Ngabu NJABU

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: Nuo 2005 m. kovo mėn. skirtas namų areštas Kinšasoje už FNI dalyvavimą vykdant žmogaus teisių pažeidimus. 2011 m. kovo 27 d. perduotas į Hagą liudyti Tarptautiniame baudžiamajame teisme Germain Katanga ir Mathieu Ngudjolo teismo procesuose. 2011 m. gegužės mėn. Nyderlanduose pateikė prieglobsčio prašymą. 2012 m. spalio mėn. Nyderlandų teismas jo prieglobsčio prašymo nepatenkino 2014 m. liepos mėn. jis buvo deportuotas iš Nyderlandų į KDR, kur jam paskirtas areštas.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

FNI, vienos iš Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytų ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, susijusių su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, pirmininkas. Nuo 2005 m. kovo mėn. skirtas namų areštas Kinšasoje už FNI dalyvavimą vykdant žmogaus teisių pažeidimus. 2011 m. kovo 27 d. perduotas į Hagą liudyti Tarptautiniame baudžiamajame teisme Germain Katanga ir Mathieu Ngudjolo teismo procesuose. 2011 m. gegužės mėn. Nyderlanduose pateikė prieglobsčio prašymą. 2012 m. spalio mėn. Nyderlandų teismas jo prieglobsčio prašymo nepatenkino; byla šiuo metu yra apeliacinėje instancijoje.

22.   Laurent NKUNDA

Gimimo data: a) 1967 m. vasario 6 d., b) 1967 m. vasario 2 d.

Gimimo vieta: Ručuru, Šiaurės Kivu, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: Buvęs RCD-G generolas. 2006 m. įsteigė Nacionalinį liaudies gynimo kongresą; 1998–2006 m. Kongo demokratijos susivienijimo, Goma (RCD-G) aukšto rango karininkas; 1992–1998 m. Ruandos patriotinio fronto (RPF) karininkas. Laurent Nkunda 2009 m. sausio mėn. Ruandoje buvo suimtas Ruandos valdžios institucijų, o jo CNDP vado pareigas perėmė kitas asmuo. Nuo to laiko jam taikomas namų areštas Kigalyje (Ruanda). Ruanda atsisakė patenkinti KDR Vyriausybės prašymą dėl Nkunda ekstradicijos už rytinėje KDR dalyje įvykdytus nusikaltimus. 2010 m. Gisenyje esantis Ruandos teismas atmetė Nkunda apeliacinį skundą dėl neteisėto sulaikymo nurodydamas, kad šį klausimą turėtų nagrinėti karo teismas. Nkunda advokatai pateikė apeliaciją Ruandos karo teisme.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Suvienijo savo pajėgas su nuo buvusio RCD-G atskilusiais elementais ir 2004 m. gegužės mėn. jėga užėmė Bukavu miestą. Susijęs su šaunamųjų ginklų gavimu ne FARDC struktūrose pažeidžiant ginklų embargą. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už jo vadovaujamų karinių pajėgų Šiaurės Kivu 2002–2009 m. vykdyto vaikų verbavimo ir naudojimo 264 atvejus. Buvęs RCD-G generolas. 2006 m. įsteigė Nacionalinį liaudies gynimo kongresą; 1998–2006 m. Kongo demokratijos susivienijimo, Goma (RCD-G) aukšto rango karininkas; 1992–1998 m. Ruandos patriotinio fronto (RPF) karininkas. Laurent Nkunda 2009 m. sausio mėn. Ruandoje buvo suimtas Ruandos valdžios institucijų, o jo CNDP vado pareigas perėmė kitas asmuo. Nuo to laiko jam taikomas namų areštas Kigalyje (Ruanda). Ruanda atsisakė patenkinti KDR Vyriausybės prašymą dėl Nkunda ekstradicijos už rytinėje KDR dalyje įvykdytus nusikaltimus. 2010 m. Gisenyje esantis Ruandos teismas atmetė Nkunda apeliacinį skundą dėl neteisėto sulaikymo nurodydamas, kad šį klausimą turėtų nagrinėti karo teismas. Nkunda advokatai pradėjo procesą Ruandos karo teisme. Tebedaro tam tikrą įtaką tam tikriems CNDP elementams.

23.   Felicien NSANZUBUKIRE

Pareigos: FDLR-FOCA 1-ojo bataliono vadovas, bazuojasi Pietų Kivu Uvira-Sange (Uvyra-Sangės) rajone.

Adresas: Magunda, Mwenga (Mvengos) teritorija, Pietų Kivu, KDR (2011 m. birželio mėn. duomenimis)

Gimimo data: 1967.

Gimimo vieta: a) Murama, Kigalis, Ruanda, b) Rubungo, Kigalis, Ruanda, c) Kinyinya (Kininia), Kigalis, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. gruodžio 1 d.

Kita informacija: Bent nuo 1994 m. yra FDLR narys ir nuo 1998 m. spalio mėn. veikia rytinėje KDR dalyje.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Felicien Nsanzubukire bent nuo 2008 m. lapkričio mėn. iki 2009 m. balandžio mėn. prižiūrėjo ir koordinavo Pietų Kivu Uvira (Uvyros) ir Fizi (Fizio) rajonuose esantiems FDLR padaliniams skirtų šaudmenų ir ginklų neteisėtą vežimą iš Tanzanijos Jungtinės Respublikos per Tanganikos ežerą. FDLR-FOCA 1-ojo bataliono vadovas, bazuojasi Pietų Kivu Uvira-Sange (Uvyra-Sangės) rajone. Bent nuo 1994 m. yra FDLR narys ir nuo 1998 m. spalio mėn. veikia rytinėje KDR dalyje.

24.   Pacifique NTAWUNGUKA

Pareigos: FDLR-FOCA Šiaurės Kivu „SONOKI“ operacijų sektoriaus vadas.

Adresas: Matembe, Šiaurės Kivu, KDR (2011 m. birželio mėn. duomenimis).

Gimimo data: a) 1964 m. sausio 1 d., b) apie 1964.

Gimimo vieta: Gaseke (Gazekė), Gisenyi (Gisenio) provincija, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2009 m. kovo 3 d.

Kita informacija: Karinį parengimą įgijo Egipte. 2014 m. pabaigos duomenimis, bazuojasi Tongo srityje, Šiaurės Kivu.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Pirmosios FOCA divizijos (ginkluotas FDLR padalinys) vadas. Kongo Demokratinėje Respublikoje veikiančios užsienio ginkluotosios grupuotės karinis vadovas, kuris trukdo kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui, pažeisdamas Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP 4 b punktą. JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės surinktais duomenimis, kurie buvo pateikti jos 2008 m. vasario 13 d. ataskaitoje, iš FDLR-FOCA išlaisvintos mergaitės anksčiau buvo pagrobtos ir seksualiai išnaudojamos. Nuo 2007 m. vidurio FDLR-FOCA, kuri anksčiau verbuodavo berniukus, sulaukusius viduriniosios ir vėlyvosios paauglystės, pradėjo priverstinai verbuoti jaunuolius nuo 10 metų amžiaus. Tada jauniausieji naudojami kaip palydovai, o vyresni vaikai siunčiami kaip kareiviai į frontą, pažeidžiant Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP4 d ir e punktus. Karinį parengimą įgijo Egipte.

25.   James NYAKUNI

Pilietybė: Ugandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Partnerystė su Jérôme Kakwavu prekybos srityje, visų pirma neteisėtai gabenant per KDR ir Ugandos sieną, įskaitant įtariamą ginklų ir karinių medžiagų kontrabandą netikrinamais sunkvežimiais. Ginklų embargo pažeidimas ir pagalbos Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytoms ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms teikimas, įskaitant finansinę paramą, sudarančią joms sąlygas vykdyti karinę veiklą.

26.   Stanislas NZEYIMANA

Pareigos: FDLR-FOCA vado pavaduotojas.

Adresas: Mukobervwa, Šiaurės Kivu, KDR (2011 m. birželio mėn. duomenimis).

Gimimo data: a) 1966 m. sausio 1 d., b) 1966 m. rugpjūčio 28 d., c) apie 1967 m.

Gimimo vieta: Mugusa, Butarė, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2009 m. kovo 3 d.

Kita informacija: 2013 m. pradžioje dingo būdamas Tanzanijoje. 2014 m. pabaigos duomenimis, buvimo vieta nežinoma.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

FOCA (ginkluotas FDLR padalinys) vado pavaduotojas. Kongo Demokratinėje Respublikoje veikiančios užsienio ginkluotosios grupuotės karinis vadovas, kuris trukdo kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui, pažeisdamas Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP 4 b punktą. JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės surinktais duomenimis, kurie buvo pateikti jos 2008 m. vasario 13 d. ataskaitoje, iš FDLR-FOCA išlaisvintos mergaitės anksčiau buvo pagrobtos ir seksualiai išnaudojamos. Nuo 2007 m. vidurio FDLR-FOCA, kuri anksčiau verbuodavo berniukus, sulaukusius viduriniosios ir vėlyvosios paauglystės, pradėjo priverstinai verbuoti jaunuolius nuo 10 metų amžiaus. Tada jauniausieji naudojami kaip palydovai, o vyresni vaikai siunčiami kaip kareiviai į frontą, pažeidžiant Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP4 d ir e punktus.

27.   Dieudonné OZIA MAZIO

Gimimo data: 1949 m. birželio 6 d.

Gimimo vieta: Ariwara, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: Manoma, kad Dieudonné Ozia Mazio mirė 2008 m. rugsėjo 23 d. Ariwara (Arivaroje), būdamas Kongo įmonių federacijos (Fédération des entreprises congolaises, FEC) pirmininku Aru teritorijoje.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Finansinės aferos kartu su Jerome Kakwavu bei FAPC ir kontrabanda per KDR ir Ugandos sieną, taip aprūpinant J. Kakwavu ir jo kariuomenę resursais ir grynaisiais pinigais. Ginklų embargo pažeidimas ir pagalbos Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytoms ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms teikimas, Manoma, kad Dieudonné Ozia Mazio mirė 2008 m. rugsėjo 23 d. Ariwara (Arivaroje), būdamas Kongo įmonių federacijos (Fédération des entreprises congolaises, FEC) pirmininku Aru teritorijoje.

28.   Jean-Marie Lugerero RUNIGA

Pareigos: M23 pirmininkas

Adresas: Rubavu/Mudende, Ruanda.

Gimimo data: a) apie 1960 m., b) 1966 m. rugsėjo 9 d.

Gimimo vieta: Bukavu, KDR.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. gruodžio 31 d.

Kita informacija: Į Ruandos Respubliką atvyko 2013 m. kovo 16 d. 2014 m. pabaigos duomenimis, gyvena Ruandoje.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2012 m. liepos 9 d. dokumentas, pasirašytas M23 vadovo Sultani Makenga, vadinamo Runiga, kaip M23 politinio flango koordinatoriaus. Kaip nurodyta šiame dokumente, Runiga buvo paskirtas atsiradus poreikiui užtikrinti M23 motyvų matomumą. Grupuotės interneto svetainėje Runiga vadinamas M23 „pirmininku“. Jo vadovaujamasis vaidmuo patvirtintas 2012 m. lapkričio mėn. ekspertų grupės ataskaitoje, kurioje Runiga minimas kaip „M23 vadovas“. Pagal 2012 m. gruodžio 13 d.Associated Press straipsnį Runiga parodęs Associated Press reikalavimų sąrašą, kuris, jo teigimu, bus pateiktas Kongo Vyriausybei. Tarp reikalavimų – J. Kabila atsistatydinimas ir nacionalinės asamblėjos paleidimas. Runiga nurodė, kad esant progai M23 galėtų vėl užimti Gomą. „Ir šį kartą mes neatsitrauksime“, Associated Press pareiškė Runiga. Be to, jis pareiškė, kad derybos bus vedamos tik su sąlyga, jei M23 politinis flangas vėl kontroliuos Gomą. „Manau, kad Kampaloje esantys mūsų nariai mums atstovauja. Reikiamu laiku aš taip pat ten būsiu. Laukiu, kol viskas bus suorganizuota, ir kai J. Kabila ten bus, aš taip pat atvyksiu“, sakė Runiga. Pagal 2012 m. lapkričio 26 d. straipsnį Le Figaro2012 m. lapkričio 24 d. Runiga susitiko su KDR Prezidentu J. Kabila, kad pradėtų diskusijas. Per atskirą interviu Le Figaro Runiga pareiškė: „M23 pirmiausia sudaro buvę FARDC karinių pajėgų nariai, kurie dezertyravo protestuodami dėl 2009 m. kovo 23 d. susitarimų nesilaikymo.“

Jis pridūrė: „M23 kareiviai yra armijos dezertyrai, pasitraukę su ginklais rankose. Neseniai mes susigrąžinome daug įrangos iš karinės bazės Bunaganoje. Todėl šiuo metu kasdien galime atsikovoti teritorijos ir atremti visas FARDC atakas. Mūsų revoliucija – tai kongiečių revoliucija, vadovaujama kongiečių ir vykdoma Kongo žmonėms.“ Kaip nurodyta 2012 m. lapkričio 22 d. straipsnyje Reuters, Runiga pareiškė, kad M23 yra pajėgi išsilaikyti Gomoje po to, kai M23 pajėgas parėmė maištaujantys FARDC kareiviai kongiečiai: „pirma, mes turime disciplinuotą armiją ir FARDC kareivių, kurie prie mūsų prisijungė. Jie yra mūsų broliai, jie bus iš naujo mokomi ir grąžinti į tarnybą, tada mes su jais dirbsime.“ Pagal 2012 m. lapkričio 27 d.The Guardian paskelbtą straipsnį Runiga nurodė, kad M23 atsisakys paklusti Tarptautinės Didžiųjų ežerų regiono konferencijos vadovų raginimui pasitraukti iš Gomos siekiant sudaryti sąlygas deryboms dėl taikos. Priešingai, Runiga pareiškė, kad M23 pasitraukimas iš Gomos bus ne išankstinė derybų sąlyga, o jų rezultatas. Pagal 2012 m. lapkričio 15 d. ekspertų grupės galutinę ataskaitą Runiga vadovavo delegacijai, kuri 2012 m. liepos 29 d. vyko į Kampalą (Ugandą) ir galutinai patvirtino M23 judėjimo 21 punkto darbotvarkę prieš numatomas derybas Tarptautinėje Didžiųjų ežerų regiono konferencijoje. Pagal 2012 m. lapkričio 23 d. straipsnį BBC, M23 buvo suformuota, kai buvę CNDP nariai, kurie buvo integruoti į FARDC, pradėjo protestuoti dėl prastų sąlygų ir atlygio, taip pat dėl nepakankamai įgyvendinamo 2009 m. kovo 23 d. CNDP ir KDR taikos susitarimo, po kurio CNDP buvo integruotas į FARDC.

Pagal 2012 m. lapkričio mėn. Tarptautinės taikos informavimo tarnybos (IPIS) ataskaitą M23 dalyvavo intensyviose karinėse operacijose, siekdamas kontroliuoti teritoriją rytinėje KDR dalyje. 2012 m. liepos 24–25 d. M23 ir FARDC kovėsi dėl kelių miestų ir kaimų rytinėje KDR dalyje kontrolės; 2012 m. liepos 26 d. M23 užpuolė FARDC Rumangabo karinėje bazėje; 2012 m. lapkričio 17 d. M23 išstūmė FARDC iš Kibumbos miesto; o 2012 m. lapkričio 20 d. M23 perėmė Gomos kontrolę. Pagal 2012 m. lapkričio mėn. Ekspertų grupės ataskaitą keli buvę M23 kovotojai teigia, kad M23 vadai be ceremonijų įvykdė mirties bausmę kelioms dešimtims vaikų, kurie, paimti į M23 kaip vaikai kareiviai, bandė pabėgti. Pagal 2012 m. rugsėjo 11 d.Human Rights Watch (HRW) ataskaitą aštuoniolikmetis ruandietis, jėga paimtas į M23 Ruandoje ir iš jos pabėgęs, papasakojo HRW, kad jis buvo liudininku, kaip mirties bausmė buvo įvykdyta šešiolikmečiui iš jo M23 padalinio, bandžiusiam pabėgti birželio mėn. M23 kovotojai sugavo jaunuolį ir mirtinai jį sumušė kitų į M23 paimtų vaikų kareivių akivaizdoje. Jį nužudyti įsakęs M23 vadas, paaiškindamas, kodėl jaunuolis buvo nužudytas, tariamai pareiškė kitiems į M23 paimtiems jaunuoliams: „jis norėjo mus palikti“. Toje ataskaitoje taip pat nurodyta, kad, liudininkų teigimu, mirties bausmė be ceremonijų buvo atlikta ne mažiau kaip 33 naujokams ir kitiems M23 kovotojams, kai jie bandė pabėgti. Kai kurie iš jų buvo surišti ir nušauti kitų į M23 paimtų jaunuolių akivaizdoje, kaip pavyzdį parodant, kokios bausmės jie sulauktų. Vienas į M23 paimtas jaunuolis HRW paaiškino: „kai buvome M23, jie sakė, kad [galime rinktis –] galime likti su jais arba mirti. Daug kas bandė pabėgti. Kai kurie jų buvo surasti, tada iš karto nužudyti.“ Į Ruandos Respubliką (Gasizi/Rubavu) atvyko 2013 m. kovo 16 d.

29.   Ntabo Ntaberi SHEKA

Pareigos: Vyriausiasis vadas, Nduma Defence of Congo (Nduma Kongo gynėjai), Mayi Mayi Sheka grupuotė

Gimimo data: 1976 m. balandžio 4 d.

Gimimo vieta: Walikalele (Valikalės) teritorija, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 m. lapkričio 28 d.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ntabo Ntaberi Sheka, Mayi Mayi Sheka politinio padalinio vyriausiasis vadas, yra Kongo ginkluotos grupuotės, kuri trukdo kovotojų nusiginklavimui, demobilizavimui arba reintegravimui, politinis lyderis. Mayi Mayi Sheka yra Konge įsikūrusi kovinė grupuotė, kuri veikia iš bazių, esančių Valikalės teritorijoje, Kongo Demokratinės Respublikos rytuose. Mayi Mayi Sheka grupuotė yra surengusi išpuolius šachtose rytinėje Kongo Demokratinės Respublikos dalyje, be kita ko, perėmusi Bisiye šachtų kontrolę ir iš vietos gyventojų prievartavusi turtą. Ntabo Ntaberi Sheka taip pat yra padaręs sunkių tarptautinės teisės pažeidimų, be kita ko, įtraukdamas vaikus. Nuo 2010 m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 2 d. Ntabo Ntaberi Sheka suplanavo ir užsakė kelis išpuolius Valikalės teritorijoje, kuriais buvo siekiama nubausti vietos bendruomenes už įtariamą bendradarbiavimą su Kongo Vyriausybės pajėgomis. Vykdant šiuos išpuolius vaikai buvo žaginami, grobiami, verčiami dirbti, su jais buvo elgiamasi žiauriai, nežmoniškai arba žeminančiai. Mayi Mayi Sheka kovinė grupuotė taip pat priverstinai verbuoja berniukus ir savo gretose laiko užverbuotus vaikus.

30.   Bosco TAGANDA

Adresas: Goma, KDR (2011 m. birželio mėn. duomenimis).

Gimimo data: 1973–1974 m.

Gimimo vieta: Bigogvė, Ruanda

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: Gimęs Ruandoje, vaikystėje persikraustė į Niamitabą, Masisio teritorija, Šiaurės Kivu. 2004 m. gruodžio 11 d., po Itūrio taikos susitarimų, prezidento dekretu paskirtas FARDC brigados generolu. Buvęs CNDP štabo vadas, o nuo Laurent Nkunda suėmimo 2009 m. sausio mėn. tapo CNDP karo vadu. Nuo 2009 m. vasario mėn. de facto vado pavaduotojas vykdant vieną po kitos keletą operacijų prieš FDLR Šiaurės ir Pietų Kivu: „Umoja Wetu“, „Kimia II“ ir „Amani Leo“. 2013 m. kovo mėn. atvyko į Ruandą ir kovo 22 d. savanoriškai pasidavė TBT pareigūnams Kigalyje. Perduotas TBT Hagoje, Nyderlandai. 2014 m. birželio 9 d. TBT patvirtino 13 jam pateiktų kaltinimų dėl karo nusikaltimų ir 5 jam pateiktus kaltinimus dėl nusikaltimų žmoniškumui; planuojama, kad teismo procesas bus pradėtas 2015 m. birželio 2 d.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

UPC/L karo vadas, darantis įtaką UPC/L, vienos iš Rezoliucijos 493 (2003) 20 punkte nurodytų ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, susijusių su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą. 2004 m. gruodžio mėn. buvo paskirtas FARDC generolu, tačiau atsisakė priimti šį paaukštinimą ir todėl netapo FARDC nariu. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už vaikų verbavimą ir naudojimą Itūryje 2002–2003 m. ir yra tiesiogiai ir (arba) kaip vadovas atsakingas už Šiaurės Kivu 2002–2009 m. vykdyto vaikų verbavimo ir naudojimo 155 atvejus. Jam, kaip CNDP štabo vadui, tenka tiesioginė ir vadovo atsakomybė už žudynes Kivandžoje (2008 m. lapkričio mėn.) Gimęs Ruandoje, vaikystėje persikraustė į Niamitabą, Masisio teritorija, Šiaurės Kivu. 2011 m. birželio mėn. duomenimis, gyvena Gomoje ir turi didelių ūkių Ngungo rajone, Masisio teritorijoje, Šiaurės Kivu. 2004 m. gruodžio 11 d., po Itūrio taikos susitarimų, prezidento dekretu paskirtas FARDC brigados generolu. Buvęs CNDP štabo vadas, o nuo Laurent Nkunda suėmimo 2009 m. sausio mėn. tapo CNDP karo vadu. Nuo 2009 m. sausio mėn. de facto vado pavaduotojas vykdant vieną po kitos keletą operacijų prieš FDLR Šiaurės ir Pietų Kivu: „Umoja Wetu“, „Kimia II“ ir „Amani Leo“. 2013 m. kovo mėn. atvyko į Ruandą ir kovo 22 d. savanoriškai pasidavė TBT pareigūnams Kigalyje. Perduotas TBT Hagoje, kur kovo 26 d. pirminio nagrinėjimo posėdyje jam buvo pateikti kaltinimai.

31.   Innocent ZIMURINDA

Pareigos: a) M23 brigados vadas,

laipsnis: pulkininkas, b) FARDC pulkininkas.

Adresas: Rubavu, Mudende.

Gimimo data: a) 1972 m. rugsėjo 1 d., b) apie 1975 m., c) 1972 m. kovo 16 d.

Gimimo vieta: a) Ngungu (Ngungas), Masisio teritorija, Šiaurės Kivu provincija, KDR, b) Masisis, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. gruodžio 1 d.

Kita informacija: 2009 m. integruotas į FARDC turėdamas papulkininkio laipsnį, buvo brigados vadu FARDC vykdant operacijas „Kimia II“, bazavosi Ngungo rajone. 2009 m. liepos mėn. paaukštintas iki pulkininko ir tapo FARDC sektoriaus vadu Ngunge, o vėliau Kičangoje, vykdant operacijas „Kimia II“ ir „Amani Leo“. Nors I. Zimurinda pavardė nebuvo įtraukta į 2010 m. gruodžio 31 d. KDR prezidento potvarkį, kuriuo buvo paskirti aukšto rango FARDC karininkai, I. Zimurinda de facto išlaikė vadovaujamąją poziciją FARDC 22-ajame sektoriuje Kičangoje ir dėvi naujo pavyzdžio FARDC skiriamuosius ženklus bei uniformą. 2010 m. gruodžio mėn. atvirų šaltinių pranešimuose buvo smerkiama verbavimo veikla, kurią vykdo I. Zimurinda vadovaujami elementai. Į Ruandos Respubliką atvyko 2013 m. kovo 16 d. 2014 m. pabaigos duomenimis, gyvena Ngomos stovykloje Ruandoje.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Daugelio šaltinių duomenimis, papulkininkis Innocent Zimurinda, būdamas vienu iš FARDC 231-osios brigados vadų, davė įsakymus, kurių rezultatas buvo daugiau nei 100 Ruandos pabėgėlių, daugiausia moterų ir vaikų, žudynės 2009 m. balandžio mėn. karinės operacijos Shalio (Šalio) rajone metu. JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupė pranešė, jog yra liudininkų, mačiusių, kaip papulkininkis Innocent Zimurinda 2009 m. rugpjūčio 29 d. atsisakė iš savo vadovaujamų pajėgų Kalehėje paleisti tris vaikus. Daugelio šaltinių duomenimis, papulkininkis Innocent Zimurinda prieš integruojant CNDP į FARDC dalyvavo 2008 m. lapkričio mėn. CNDP operacijoje, kurios metu Kivandžos rajone buvo nužudyti 89 civiliai gyventojai, įskaitant moteris ir vaikus.

2010 m. kovo mėn. 51 rytinėje KDR dalyje dirbanti žmogaus teisių grupė apkaltino Zimurinda daugybe žmogaus teisių pažeidimų, be kita ko, daugybės civilių gyventojų, įskaitant moteris ir vaikus, nužudymu nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2007 m. rugpjūčio mėn. Tame pačiame pranešime papulkininkis Innocent Zimurinda taip pat kaltinamas daugybės moterų ir mergaičių išžaginimu. 2010 m. gegužės 21 d. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais pareiškime teigiama, kad Innocent Zimurinda dalyvavo savavališkai vykdant mirties bausmę vaikams kareiviams, įskaitant operacijos „Kimia II“ metu. Tame pačiame pareiškime taip pat nurodyta, kad jis neleido JT misijai KDR (MONUC) patikrinti, ar karinėse pajėgose nėra nepilnamečių. JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės duomenimis, papulkininkiui Zimurinda tenka tiesioginė ir vadovaujamoji atsakomybė už vaikų verbavimą ir laikymą jo vadovaujamose pajėgose. 2009 m. integruotas į FARDC turėdamas papulkininkio laipsnį, buvo brigados vadu FARDC vykdant operacijas „Kimia II“, bazavosi Ngungo rajone. 2009 m. liepos mėn. paaukštintas iki pulkininko ir tapo FARDC sektoriaus vadu Ngunge, o vėliau Kičangoje, vykdant operacijas „Kimia II“ ir „Amani Leo“. Nors I. Zimurinda pavardė nebuvo įtraukta į 2010 m. gruodžio 31 d. KDR prezidento potvarkį, kuriuo buvo paskirti aukšto rango FARDC karininkai, I. Zimurinda de facto išlaikė vadovaujamąją poziciją FARDC 22-ajame sektoriuje Kičangoje ir dėvi naujo pavyzdžio FARDC skiriamuosius ženklus bei uniformą. Jis tebėra ištikimas Bosco Ntaganda. 2010 m. gruodžio mėn. atvirų šaltinių pranešimuose buvo smerkiama verbavimo veikla, kurią vykdo I. Zimurinda vadovaujami elementai. Į Ruandos Respubliką atvyko 2013 m. kovo 16 d. 2014 m. pabaigos duomenimis, gyvena Ngomos stovykloje Ruandoje.

b) 3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytų subjektų sąrašas.

1.   ADF

Adresas: Šiaurės Kivu provincija, Kongo Demokratinė Respublika.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. birželio 30 d.

Kita informacija: 2014 m. gruodžio mėn. duomenimis, ADF buvo suskaidytas į kelias mažas grupuotes. Jamil Mukulu vadovauja vienai grupuotei, kurioje yra keli aukšto rango ADF vadovai ir kurios buvimo vieta nežinoma, galbūt Šiaurės Kivu provincijoje. Seka Baluku vadovauja kitai pagrindinei grupuotei, kuri veikia miške į šiaurės rytus nuo Benio miesto Šiaurės Kivu provincijoje. ADF taip pat turi platų paramos tinklą KDR, Ugandoje, Ruandoje ir galbūt kitose šalyse.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Allied Democratic Forces (ADF) sukurtas 1995 m. ir yra įsikūręs kalnuotoje KDR ir Ugandos pasienio vietovėje. 2013 m. galutinėje Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės ataskaitoje, kurioje cituojami Ugandos pareigūnai ir JT šaltiniai, teigiama, kad 2013 m. ADF pajėgas sudarė apytikriai 1 200 –1 500 ginkluotų kovotojų, esančių Šiaurės Kivu provincijos šiaurės rytų Benio teritorijoje, netoli nuo sienos su Uganda. Tuo pačių šaltinių duomenimis, ADF iš viso yra apytikriai 1 600 –2 500 narių, įskaitant moteris ir vaikus. Dėl 2013 m. ir 2014 m. Kongo ginkluotųjų pajėgų (FARDC) ir JT Organizacijos stabilizavimo misijos KDR (MONUSCO) vykdytų puolamųjų karinių operacijų ADF išsklaidė savo kovotojus į keletą mažesnių bazių, o moterys ir vaikai buvo perkelti į vietoves, esančias į vakarus nuo Benio, ir palei Itūrio – Šiaurės Kivu sieną. ADF karo vadas yra Hood Lukwago, o vyriausiasis vadovas – Jamil Mukulu (asmuo, kuriam taikomos sankcijos).

ADF įvykdė sunkių tarptautinės teisės ir JT ST rezoliucijos 2078 (2012) pažeidimų.

ADF verbavo ir naudojo vaikus karius pažeisdamas taikytiną tarptautinę teisę (JT ST rezoliucija, 4 punkto d papunktis).

2013 m. galutinėje Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės ataskaitoje nurodyta, kad Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupė apklausė tris buvusius ADF kovotojus, kurie 2013 m. pabėgo, ir kurie paaiškino, kaip ADF verbuotojai Ugandoje vilioja žmones į KDR netikrais darbo pasiūlymais (suaugusiems) ir nemokamu švietimu (vaikams) ir tuomet priverčia juos prisijungti prie ADF. Be to, pagal Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės ataskaitą buvę ADF kovotojai papasakojo Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupei, kad ADF mokymo grupes paprastai sudaro suaugę vyrai ir berniukai, o du iš ADF 2013 m. pabėgę berniukai papasakojo Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupei dalyvavę ADF kariniuose mokymuose. Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės ataskaitoje taip pat pateikiamas „buvusio ADF vaiko kario“ pasakojimas apie ADF mokymus.

Pagal 2012 m. galutinę Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės ataskaitą ADF be kita ko verbuoja vaikus, kaip rodo ADF verbuotojo, kurį Kasesėje su šešiais mažais berniukais pakeliui į KDR 2012 m. liepos mėn. sulaikė Ugandos valdžios institucijos, atvejis.

Konkretus ADF vaikų verbavimo ir jų naudojimo atvejis matomas buvusios organizacijos Human Rights Watch už Afriką atsakingos direktorės Georgette Gagnon 2009 m. sausio 6 d. laiške buvusiam Ugandos teisingumo ministrui Kiddhu Makubuyu, kuriame nurodoma, kad 2000 m. ADF pagrobė devynerių metų amžiaus berniuką Bushobozi Irumba. Iš jo buvo reikalaujama ADF kovotojams teikti transportavimo ir kitas paslaugas.

Be to, „The Africa Report“ citavo kaltinimus, kad ADF vaikais kariais tariamai verbuoja vos 10 metų amžiaus vaikus, ir citavo Uganda People's Defence Force (UPDF) spaudos atstovą, kuris teigė, kad UPDF išgelbėjo 30 vaikų iš mokymo stovyklos Viktorijos ežero Buvuma saloje.

ADF taip pat įvykdė daug tarptautinių žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų moterų ir vaikų atžvilgiu, įskaitant žudymą, žalojimą ir seksualinį smurtą (JT ST rezoliucijos 4 punkto e papunktis).

Pagal 2013 m. galutinę Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės ataskaitą 2013 m. ADF užpuolė daug kaimų, todėl daugiau nei 66 000 žmonių pabėgo į Ugandą. Dėl šių išpuolių didelėje teritorijoje sumažėjo gyventojų ir nuo to laiko ADF ją kontroliuoja grobdamas arba žudydamas į savo kaimus grįžtančius žmones. 2013 m. liepos–rugsėjo mėn. ADF nukirsdino ne mažiau kaip penkis asmenis Kamango vietovėje, dar kelis nušovė ir dar kelis tuzinus pagrobė. Šiais veiksmais vietos gyventojai įbauginami ir atgrasomi nuo grįžimo į namus.

Pagal Global Horizontal Note (sunkių pažeidimų vaiką atžvilgiu ginkluoto konflikto sąlygomis stebėsenos ir ataskaitų teikimo mechanizmas) Saugumo Tarybos Vaikų ir ginkluotų konfliktų darbo grupei (CAAC) pranešta, kad 2013 m. spalio–gruodžio mėn. ataskaitiniu laikotarpiu ADF buvo atsakinga už 14 iš 18 dokumentais patvirtintų vaikų mirties atvejų, įskaitant 2013 m. gruodžio 11 d. Benio teritorijoje Šiaurės Kivu įvykusį incidentą, kai ADF užpuolė Musuku kaimą ir nužudė 23 žmones, įskaitant 11 vaikų (tris mergaites ir aštuonis berniukus), kurių amžius buvo nuo dviejų mėnesių iki 17 metų. Visų aukų kūnai buvo sunkiai sužaloti mačetėmis, įskaitant du vaikus, išgyvenusius užpuolimą.

Generalinio sekretoriaus su konfliktais susijusio seksualinio smurto klausimais 2014 m. kovo mėn. ataskaitoje Allied Democratic Forces – National Army for the Liberation of Uganda įtrauktas į „Subjektų, pagal patikimus duomenis įtariamų įvykdžius išžaginimus ar kitų formų seksualinį smurtą ginkluoto konflikto situacijose arba laikomų už juos atsakingais“ sąrašą.

ADF taip pat dalyvavo išpuoliuose prieš MONUSCO taikdarius (JT ST rezoliucijos 4 punkto i papunktis).

Galiausiai Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misija Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUSCO) pranešė, kad ADF įvykdė bent du išpuolius prieš MONUSCO taikdarius. Pirmasis buvo įvykdytas 2013 m. liepos 14 d., kai buvo užpultas MONUSCO patruliuojantis pareigūnas kelyje tarp Mbau ir Kamango. Šis išpuolis išsamiai aprašytas 2013 m. galutinėje Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės ataskaitoje. Antras išpuolis buvo įvykdytas 2014 m. kovo 3 d. Dešimt kilometrų nuo Mavivi oro uosto Benyje granatomis atakuotas MONUSCO automobilis; buvo sužeisti penki taikdariai.

2.   BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Adresas: Butembas, KDR.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 29 d.

Kita informacija: Privati aviakompanija, vykdanti skrydžius iš Butembo. Nuo 2008 m. gruodžio mėn. BAL nebeturi licencijos oro susisiekimui vykdyti KDR.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Kisoni Kambale (mirė 2007 m. liepos 5 d., o 2008 m. balandžio 24 d. išbrauktas iš sąrašo) naudojosi savo aviakompanija perveždamas FNI auksą, maisto produktus ir šaunamuosius ginklus tarp Mongbvalu ir Butembo. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijomis 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą. Privati aviakompanija, vykdanti skrydžius iš Butembo. Nuo 2008 m. gruodžio mėn. BAL nebeturi licencijos oro susisiekimui vykdyti KDR.

3.   COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

Adresas: a) Avenue Président Mobutu, Goma, KDR, b) Gisenyi (Gisenis), Ruanda, c) PO BOX 315, Goma, KDR.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 29 d.

Kita informacija: 2008 m. gruodžio mėn. GLBC nebeturėjo nė vieno eksploatuojamo orlaivio, nors 2008 m. keli orlaiviai toliau skraidė nepaisant JT sankcijų.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

CAGL ir GLBC bendrovės nuosavybės teise priklauso Douglas MPAMO, asmeniui, kuriam jau taikomos sankcijos pagal Rezoliuciją 1596 (2005). CAGL ir GLBC bendrovėmis buvo naudojamasi gabenant ginklus ir šaudmenis pažeidžiant Rezoliucijomis 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą. 2008 m. gruodžio mėn. GLBC nebeturėjo nė vieno eksploatuojamo orlaivio, nors 2008 m. keli orlaiviai toliau skraidė nepaisant JT sankcijų.

4.   CONGOMET TRADING HOUSE

Adresas: Butembas, Šiaurės Kivu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 29 d.

Kita informacija: Nebeegzistuoja kaip prekybos auksu bendrovė Butembe, Šiaurės Kivu.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Congomet Trading House (anksčiau įtraukta į sąrašą pavadinimu Congocom) priklausė Kisoni Kambale (mirė 2007 m. liepos 5 d., o 2008 m. balandžio 24 d. išbrauktas iš sąrašo). K. Kambale priklausė beveik visa aukso gavyba Mongbvalu rajone, kurį kontroliuoja FNI. FNI gavo didžiules pajamas iš šiai gavybai taikomų mokesčių. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijomis 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą. Nebeegzistuoja kaip prekybos auksu bendrovė Butembe, Šiaurės Kivu.

5.   FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)

Adresas: a) Šiaurės Kivu, KDR b) Pietų Kivu, KDR.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. gruodžio 31 d.

Kita informacija: El. paštas: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

FDLR yra viena didžiausių užsienio ginkluotų grupuočių, veikiančių KDR teritorijoje. Grupuotė buvo sudaryta 2000 m., ir įvykdė sunkių tarptautinės teisės pažeidimų, įskaitant išpuolius prieš moteris ir vaikus ginkluotame konflikte, įskaitant žudymą ir žalojimą, seksualinį smurtą ir priverstinį gyventojų perkėlimą. Remiantis 2010 m. Amnesty International ataskaita, FDLR yra atsakingas už devyniasdešimt šešių civilių nužudymą Busurungyje, Valikalės teritorijoje. Kai kurios aukos buvo gyvos sudegintos savo namuose. Remiantis tuo pačiu šaltiniu, 2010 m. birželio mėn. NVO medicinos centras informavo, kad pietų Lubero teritorijoje Šiaurės Kivu per mėnesį buvo per šešiasdešimt mergaičių ir moterų išžaginimų, įvykdytų karinių grupuočių, įskaitant FDLR. Remiantis Human rights watch (HRW) 2010 m. gruodžio 20 d. ataskaita, esama dokumentais pagrįstų įrodymų, kad FDLR aktyviai vykdė vaikų verbavimą. HRW nustatė, kad mažiausiai 83 Kongo vaikai, jaunesni kaip 18 metų amžiaus, o kai kuriais atvejais net 14 metų amžiaus, buvo prievarta užverbuoti į FDLR. 2012 m. sausio mėn. HRW pranešė, kad FDLR kovotojai užpuolė daug kaimų Masisio teritorijoje ir nužudė šešis civilius, išžagino dvi moteris ir pagrobė mažiausiai 48 žmones.

Remiantis 2012 m. birželio mėn. HRW ataskaita, 2012 m. gegužės mėn. FDLR kovotojai užpuolė civilius gyventojus Kamananga ir Lumenje, Pietų Kivu provincijoje, taip pat Chambucha, Valikalės teritorijoje, ir kaimuose Ufumandu srityje (Masisio teritorija), Šiaurės Kivu provincijoje. Per šiuos užpuolimus FDLR kovotojai su mačetėmis ir peiliais mirtinai užkapojo dešimtis civilių, įskaitant daug vaikų. Remiantis 2012 m. birželio mėn. Ekspertų grupės ataskaita FDLR nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2012 m. sausio 4 d. užpuolė keletą kaimų Pietų Kivu. Jungtinių Tautų tyrimas patvirtino, kad mažiausiai 33 žmonės, įskaitant 9 vaikus ir 6 moteris, buvo nužudyti – gyvi sudeginti, nukirsdinti arba nušauti užpuolimo metu. Be to, viena moteris ir viena mergaitė buvo išžagintos. 2012 m. birželio mėn. Ekspertų grupės ataskaitoje taip pat nurodyta, kad Jungtinių Tautų tyrimas patvirtino, jog 2012 m. gegužės mėn. Pietų Kivu FDLR nužudė mažiausiai 14 civilių, įskaitant 5 moteris ir 5 vaikus. Remiantis 2012 m. lapkričio mėn. Ekspertų grupės ataskaita, JT dokumentuose užfiksavo mažiausiai 106 seksualinio smurto, įvykdyto FDLR nuo 2011 m. gruodžio mėn. iki 2012 m. rugsėjo mėn., atvejus. 2012 m. lapkričio mėn. Ekspertų grupės ataskaitoje pažymėta, kad JT tyrimo duomenimis, 2012 m. kovo 10 d. naktį Kalinganya, Kabarės teritorijoje, FDLR išžagino septynias moteris, įskaitant nepilnametę. 2012 m. balandžio 10 d. FDLR vėl užpuolė kaimą ir tris moteris išžagino antrą kartą. 2012 m. lapkričio mėn. Ekspertų grupės ataskaitoje taip pat pažymėta, kad 2012 m. balandžio 6 d. Bushibwambombo, Kalehėje, FDLR nužudė 11 žmonių, o gegužės mėn. Masisio teritorijoje FDLR dalyvavo nužudant dar 19 žmonių, įskaitant penkis nepilnamečius ir šešias moteris. Mouvement du 23 MARS (M23) yra ginkluota grupuotė, veikiant KDR; ji yra ginklų ir susijusios įrangos gavėja, taip pat konsultacijų, mokymų ir paramos, susijusios su karine veikla, gavėja.

Kelių liudininkų parodymais teigiama, kad M23 gauna bendrą karinį aprūpinimą iš Rwandan Defense Forces (RDF), apimantį ginklus, šaudmenis ir įranga teikiamą paramą kovinėms operacijoms. M23 bendradarbiavo vykdant ir pati vykdė už sunkius tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant išpuolius prieš vaikus ir moteris ginkluotuose konfliktuose KDR, įskaitant žudymą ir žalojimą, seksualinį smurtą, grobimą ir priverstinį perkėlimą. Remiantis daugeliu pranešimų, tyrimų ir liudininkų parodymų, M23 yra atsakinga už masines civilių žudynes ir moterų bei vaikų žaginimą įvairiuose KDR regionuose. Keliose ataskaitose nurodoma, kad M23 kovotojai įvykdė 46 moterų ir mergaičių išžaginimus, jauniausia iš išžagintų mergaičių – 8 metų amžiaus. Be pranešimų apie seksualinį smurtą, M23 taip pat vykdė plačias vaikų verbavimo į savo gretas kampanijas. Apskaičiuota, kad nuo 2012 m. liepos mėn. vien Ručuru teritorijoje rytų KDR M23 priverstinai paėmė į savo grupuotę 146 jaunuolius ir berniukus. Kai kurie iš nukentėjusiųjų yra 15 metų amžiaus. M23 įvykdyti žvėriški veiksmai prieš KDR civilius, jos vykdyta priverstinio ėmimo į karines pajėgas kampanija ir ginklų bei tai, kad ji gavo karinę paramą, iš esmės prisidėjo prie nestabilumo ir konfliktų regione, o kai kuriais atvejais buvo pažeista tarptautinė teisė.

6.   M23

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. gruodžio 31 d.

Kita informacija: El. paštas: mouvementdu23mars1@gmail.com

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mouvement du 23 MARS (M23) yra ginkluota grupuotė, veikiant KDR; ji yra ginklų ir susijusios įrangos gavėja, taip pat konsultacijų, mokymų ir paramos, susijusios su karine veikla, gavėja. Kelių liudininkų parodymais teigiama, kad M23 gauna bendrą karinį aprūpinimą iš Rwandan Defense Forces (RDF), apimantį ginklus, šaudmenis ir įranga teikiamą paramą kovinėms operacijoms. M23 bendradarbiavo vykdant ir pati vykdė už sunkius tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant išpuolius prieš vaikus ir moteris ginkluotuose konfliktuose KDR, įskaitant žudymą ir žalojimą, seksualinį smurtą, grobimą ir priverstinį perkėlimą. Remiantis daugeliu pranešimų, tyrimų ir liudininkų parodymų, M23 yra atsakinga už masines civilių žudynes ir moterų bei vaikų žaginimą įvairiuose KDR regionuose. Keliose ataskaitose nurodoma, kad M23 kovotojai įvykdė 46 moterų ir mergaičių išžaginimus, jauniausia iš išžagintų mergaičių – 8 metų amžiaus. Be pranešimų apie seksualinį smurtą, M23 taip pat vykdė plačias vaikų verbavimo į savo gretas kampanijas. Apskaičiuota, kad nuo 2012 m. liepos mėn. vien Ručuru teritorijoje rytų KDR M23 priverstinai paėmė į savo grupuotę 146 jaunuolius ir berniukus. Kai kurie iš nukentėjusiųjų yra 15 metų amžiaus. M23 įvykdyti žvėriški veiksmai prieš KDR civilius, jos vykdyta priverstinio ėmimo į karines pajėgas kampanija ir ginklų bei tai, kad ji gavo karinę paramą, iš esmės prisidėjo prie nestabilumo ir konfliktų regione, o kai kuriais atvejais buvo pažeista tarptautinė teisė.

7.   MACHANGA LTD

Adresas: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 29 d.

Kita informacija: Aukso eksporto bendrovė (Direktoriai: Rajendra Kumar Vaya ir Hirendra M. Vaya). 2010 m. „Machanga“ priklausantis turtas, laikomas „Emirates Gold“ sąskaitoje, buvo įšaldytas Bank of Nova Scotia Mocatta (JK). „Machanga“ savininkai toliau dalyvavo įsigyjant auksą iš rytinės KDR dalies.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

„Machanga“ pirko auksą palaikydama nuolatinius prekybinius ryšius su KDR prekeiviais, glaudžiai susijusiais su nereguliariomis karinėmis pajėgomis. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijomis 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą. Aukso eksporto bendrovė (Direktoriai: Rajendra Kumar Vaya ir Hirendra M. Vaya). 2010 m. „Machanga“ priklausantis turtas, laikomas „Emirates Gold“ sąskaitoje, buvo įšaldytas Bank of Nova Scotia Mocatta (JK). Ankstesnis „Machanga“ savininkas Rajendra Kumar ir jo brolis Vipul Kumar toliau dalyvavo įsigyjant auksą iš rytinės KDR dalies.

8.   TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

Adresas: Goma, Šiaurės Kivu, KDR.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: Goma; provincijų komitetai yra Pietų Kivu, Vakarų Kasajuje, Rytų Kasajuje ir Maniemoje. Oficialiai nutraukė visą veiklą nuo 2008 m. Praktiškai, nuo 2011 m. birželio mėn. TPD biurai veikia ir dalyvauja veikloje, susijusioje su šalies viduje perkeltų asmenų grįžimu, bendruomeninėmis susitaikymo iniciatyvomis, konfliktų dėl žemės sprendimu ir t. t. TPD pirmininkas yra Eugene Serufuli, o pirmininko pavaduotoja – Saverina Karomba. Tarp svarbių narių yra Šiaurės Kivu provincijos deputatai Robert Seninga ir Bertin Kirivita.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Susijusi su ginklų embargo pažeidimu, nes teikia pagalbą RCD-G, visų pirma parūpinant sunkvežimius ginklams ir pajėgoms gabenti, taip pat gabenant šaunamuosius ginklus, kurie 2005 m. pradžioje turėjo būti paskirstyti kai kurioms Masisio ir Ručuru (Šiaurės Kivu) gyventojų grupėms. Goma; provincijų komitetai yra Pietų Kivu, Vakarų Kasajuje, Rytų Kasajuje ir Maniemoje. Goma; provincijų komitetai yra Pietų Kivu, Vakarų Kasajuje, Rytų Kasajuje ir Maniemoje. Oficialiai nutraukė visą veiklą nuo 2008 m. Praktiškai, nuo 2011 m. birželio mėn. TPD biurai veikia ir dalyvauja veikloje, susijusioje su šalies viduje perkeltų asmenų grįžimu, bendruomeninėmis susitaikymo iniciatyvomis, konfliktų dėl žemės sprendimu ir t. t. TPD pirmininkas yra Eugene Serufuli, o pirmininko pavaduotoja – Saverina Karomba. Tarp svarbių narių yra Šiaurės Kivu provincijos deputatai Robert Seninga ir Bertin Kirivita.

9.   UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Adresas: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 29 d.

Kita informacija: Aukso eksporto bendrovė. (Direktoriai: Jamnadas V. LODHIA – žinomas kaip „Chuni“- ir jo sūnūs Kunal J. LODHIA ir Jitendra J. LODHIA). 2011 m. sausio mėn. Ugandos valdžios institucijos pranešė Komitetui, kad pagal jos laikomoms lėšoms taikomą išimtį „Emirates Gold“ sumokėjo UCI skolą „Crane Bank“ Kampaloje, todėl UCI sąskaitos buvo galutinai uždarytos. UCI savininkai toliau dalyvavo įsigyjant auksą iš rytinės KDR dalies.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

UCI pirko auksą palaikydama nuolatinius prekybinius ryšius su KDR prekeiviais, glaudžiai susijusiais su nereguliariomis karinėmis pajėgomis. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijomis 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą. Aukso eksporto bendrovė. (Buvę direktoriai: J. V. LODHIA (dar vadinamas„Chuni“) ir jo sūnus Kunal LODHIA). 2011 m. sausio mėn. Ugandos valdžios institucijos pranešė Komitetui, kad pagal jos laikomoms lėšoms taikomą išimtį „Emirates Gold“ sumokėjo UCI skolą „Crane Bank“ Kampaloje, todėl UCI sąskaitos buvo galutinai uždarytos. Ankstesnis UCI savininkas J. V. Lodhia ir jo sūnus Kumal Lodhia toliau dalyvavo įsigyjant auksą iš rytinės KDR dalies.( 1 ) OL L 127, 2008 5 15, p. 84.

( 2 ) OL L 152, 2005 6 15, p. 1.

( 3 ) OL L 193, 2005 7 23, p. 1.

( 4 ) OL L 335, 2008 12 13, p. 99.

Top