Help Print this page 

Document 32014L0084

Title and reference
2014 m. birželio 30 d. Komisijos direktyva 2014/84/ES, kuria dėl nikelio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo A priedėlis Tekstas svarbus EEE
  • In force
OJ L 192, 1.7.2014, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/84/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 192/49


KOMISIJOS DIREKTYVA 2014/84/ES

2014 m. birželio 30 d.

kuria dėl nikelio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo A priedėlis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/48/EB dėl žaislų saugos (1), ypač į jos 46 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2009/48/EB nustatomi bendrieji reikalavimai, taikomi cheminėms medžiagoms, kurios klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai (toliau – CMR) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (2). 2 kategorijos CMR medžiagų negalima naudoti žaisluose, žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, nebent jų individuali koncentracija prilygsta atitinkamai koncentracijai, nustatytai jų turinčių mišinių klasifikavimo kaip CMR tikslu, ar yra už ją mažesnė, jos nepasiekiamos vaikams arba jas naudoti buvo suteiktas leidimas. Komisija gali suteikti leidimą 2 kategorijos CMR medžiagas naudoti žaisluose, jei mokslinis komitetas įvertino medžiagų naudojimą ir nustatė, kad visų pirma atsižvelgiant į jų poveikį, jos yra saugios, ir jų nedraudžiama naudoti vartojimo prekėse pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (3). Direktyvos 2009/48/EB II priedo A priedėlyje pateikiamas CMR medžiagų ir jų leidžiamų naudojimo būdų sąrašas;

(2)

nikelis (CAS Nr. 7440–02–0) yra tipiškas metalas. Jis pirmiausia naudojamas gaminant nikelio lydinius (įskaitant nerūdijantį plieną), plakiruojant nikeliu, gaminant produktus, kurių sudėtyje yra nikelio (pavyzdžiui, baterijas ir suvirinimo elektrodus), taip pat gaminant chemines medžiagas, kurių sudėtyje yra nikelio. Nikelis taip pat naudojamas žaisluose dėl jo atsparumo korozijai ir didelio elektrinio laidumo, pavyzdžiui, geležinkelio bėgių modeliuose ar baterijų kontaktuose;

(3)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 nikelis klasifikuojamas kaip 2 kategorijos kancerogeninė medžiaga. Specialių reikalavimų nėra, tad nikelio žaisluose gali būti, jei jo koncentracija prilygsta atitinkamai koncentracijai, nustatytai jo turinčių mišinių klasifikavimo kaip CMR tikslu, t. y. 1 %, arba yra už ją mažesnė;

(4)

nikelis buvo visapusiškai įvertintas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 (4). 2008 m. Europos Sąjungos rizikos vertinimo ataskaitoje (5) buvo padaryta išvada, kad, siekiant įvertinti kancerogeniškumą darbo vietoje, reikia tolesnių įkvepiamo nikelio kancerogeniškumo tyrimų. 2009 m. ES rizikos vertinimo ataskaitos papildyme (6), kuris buvo parengtas dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, padaryta išvada, kad papildomų ES lygmens priemonių nereikėjo, nes dvejų metų trukmės įkvepiamo grynojo nikelio kancerogeniškumo tyrimo su žiurkėmis rezultatai neleido daryti išvados, kad esamą kancerogeniškumo klasifikaciją reikėtų persvarstyti;

(5)

pagal Direktyvos 2009/48/EB II priedo A priedėlį nikelį jau dabar leidžiama naudoti žaisluose esančiame nerūdijančiame pliene, nes įrodyta, kad nikelis nerūdijančiame pliene yra saugus, kiek tai susiję su jo kancerogeninėmis savybėmis;

(6)

kad įvertintų elektriniuose žaisluose (plakiruotėje, dangoje ir lydiniuose, kurie sudaro sąlygas elektriniam laidumui) esančio grynojo nikelio poveikį sveikatai, Komisija Pavojų sveikatai ir aplinkai moksliniam komitetui (toliau – SCHER) pateikė prašymą pateikti nuomonę. 2012 m. rugsėjo 25 d. priimtoje nuomonėje Assessment of the Health Risks from the Use of Metallic Nickel (CAS No 7440–02–0) in Toys (liet. „Rizikos sveikatai dėl grynojo nikelio (CAS Nr. 7440–02–0) naudojimo žaisluose vertinimas“) SCHER nurodo, jog rizikos, kad susiformuos navikas dėl nikelio ekspozicijos naudojant žaislus, nėra, nes žaisluose esančio grynojo nikelio įkvėpimo tikimybė labai nedidelė. SCHER taip pat padarė išvadą, kad nikelį naudojant tose žaislų dalyse, dėl kurių gali tinkamai veikti elektriniai žaislai, labai nedidelė nikelio ekspozicijos galimybė per burną ar įkvėpus, dėl nikelio išskyrimo apribojimų, taikomų toms žaislų dalims, kurių sudėtyje yra metalo, dėl riboto tokių dalių pasiekiamumo ir nedidelio dalių, kuriose yra nikelio ir dėl kurių elektriniai žaislai gali tinkamai veikti, ploto. Taigi, pasak SCHER, rizikos sveikatai tikimybės nėra;

(7)

pagal Direktyvos 2009/48/EB II priedo III dalies 5 straipsnio c punkto ii papunktį nėra leidžiama naudoti 2 kategorijos CMR medžiagų, jei tas medžiagas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 draudžiama naudoti vartojimo prekėse. Pagal to reglamento XVII priedo 27 įrašą ribojamas tik nikelio naudojimas auskarų koteliuose, įstatytuose į pradurtas ausis ir kitas pradurtas žmogaus kūno vietas, gaminiuose, skirtuose tiesiogiai ir ilgą laiką liestis su oda, ir gaminiuose, skirtuose tiesiogiai ir ilgą laiką liestis su oda, padengtuose ne nikelio danga. Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 27 įraše nustatyti apribojimai nereiškia, kad pagal tą Reglamentą medžiagą visiškai draudžiama naudoti visose vartojimo prekėse. Ši direktyva neturėtų turėti įtakos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 27 įrašo taikymui žaislams, kurie yra gaminiai, skirti tiesiogiai ir ilgą laiką liestis su oda;

(8)

todėl Direktyva 2009/48/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(9)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2009/48/EB 47 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2009/48/EB II priedo A priedėlis pakeičiamas taip:

„A priedėlis

Kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai (CMR) medžiagų ir jų leidžiamų naudojimo būdų pagal III dalies 4, 5 ir 6 punktus

Medžiaga

Klasifikavimas

Leidžiamas naudojimas

Nikelis

CMR 2

Žaisluose ir žaislų sudėtinėse dalyse iš nerūdijančio plieno.

Žaislų sudėtinėse dalyse, per kurias numatyta leisti elektros srovę.“

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2015 m. liepos 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Šias nuostatas jos taiko nuo 2015 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 170, 2009 6 30, p. 1.

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(3)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(4)  1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (OL L 84, 1993 4 5, p. 1).

(5)  http://echa.europa.eu/documents/10162/cefda8bc-2952-4c11-885f-342aacf769b3

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13630/nickel_denmark_en.pdf


Top